'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied"

Transcriptie

1 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied Auteur(s): Ivan Massin/Guy Decoene Editie: 1374 p. 5 Publicatiedatum: 19 februari Fiscoloog 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied In 2010 werd het BTW-tarief voor restaurant- en cateringdiensten (dranken niet inbegrepen) verlaagd van 21 naar 12 %. Maar als 'compensatie' werd aan de sector "een extra inspanning gevraagd voor de juiste rapportering van de verrichte handelingen". Hiervoor werd een 'geregistreerd kassasysteem' ('GKS') in het vooruitzicht gesteld. Met dit GKS wil de Administratie de strijd aangaan tegen fraude doordat alle gegevens die ingetikt worden in de kassa, opgeslagen worden en traceerbaar zijn. De ruime draagwijdte van de regeling wordt nog eens uitgebreid toegelicht in een 'administratieve beslissing' van 24 januari 2014 (nr. ET ). De nieuwe regels hebben gevolgen voor iedere belastingplichtige die maaltijden verschaft om ter plaatse te worden verbruikt; van de 'friturist', de brasserie die 'lichte maaltijden' aanbiedt, het café dat sporadisch maaltijden verstrekt, tot de winkel die 'restaurantdiensten' aanbiedt. De nieuwe beslissing vervangt in het bijzonder integraal de eerdere "beslissing nr. E.T van 9 maart 2010" alsook "het erratum-addendum inzake deze beslissing van 11 juni 2010". Aanleiding voor een stand van zaken. 'GKS' heeft zes jaar nodig In de introductie van het GKS was oorspronkelijk voorzien in de loop van de periode (Beslissing nr. E.T van 9 maart 2010). Maar dit werd herhaaldelijk uitgesteld (Fisc., nr. 1300, p. 12 enfisc., nr. 1310, p. 15). Nadien werd 1 januari 2014 als "nieuwe en definitieve datum" naar voor geschoven (Fisc., nr. 1319, p. 15), maar ook deze datum werd niet gehaald en werd verschoven naar 1 januari 2015 (Fisc., nr. 1364, p. 3). In een persbericht van 9 februari 2014, kondigde de FOD Financiën een gefaseerde invoering aan. De uitbaters die het GKS moeten toepassen vanaf 1 januari 2015, moeten zich uiterlijk op 28 februari 2015 registreren in de GKS-registratiemodule. Vervolgens ontvangen zij één van de volgende uiterlijke implementatiedata : 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december De Administratie zal pas tot sancties overgaan vanaf 1 januari 2016 (Fisc., nr. 1373, p. 14). Het GKS kan wel vrijwillig worden toegepast sinds begin dit jaar. Wie hiervoor kiest, kan op sociaal vlak een lastenverlaging voor vijf vaste contracten genieten (mits het om een onderneming met maximaal 49 werknemers gaat), alsook de verhoging van het aantal overuren van 130 tot 180 in het kader van de fiscale gunstregeling voor 'overuren' (nl. een belastingvermindering voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht inzake bedrijfsvoorheffing voor de werkgever; zie daarover Fisc., nr. 1364, p. 3). Ondanks dit herhaaldelijk uitstel, ziet het ernaar uit dat het GKS er wel degelijk gaat komen. De nieuwe beslissing van meer dan dertig bladzijden licht de draagwijdte en toepassing van het GKS omstandig toe. Voor de technische kenmerken van het GKS verwijst de beslissing naar eerdere wetgeving (wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 28 augustus 2013; het uitvoerings-kb van 1 oktober 2013, BS 8 oktober 2013, derde editie; en de Circ. nr. ET (AAFisc 43/2013) van 23 oktober 2013, die in het BS van 4 november 2013 werd gepubliceerd - de vorige versie van de circulaire werd ingetrokken wegens vertraging in het wetgevend werk en vormfouten - Fisc., nr. 1315, p. 14). Eind vorig jaar werden ook nog eens een aantal modaliteiten gewijzigd (KB van 15 december 2013, BS 20 december 2013, vierde editie; Fisc., nr. 1368, p. 11).

2 10 %-regel Iedere exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, is gehouden een GKS-ticket uit te reiken (art. 21bis BTW-KB nr. 1). Om na te gaan of een belastingplichtige 'regelmatig' dergelijke diensten verricht, moet de '10 %-regel' worden toegepast. Aan deze regel is voldaan als de omzet uit restaurant- en cateringdiensten (dranken en meeneemmaaltijden niet inbegrepen) 10 % of meer bedraagt van de totale omzet uit de horeca-activiteit. Praktisch gezien moet de omzet onderworpen aan het BTW-tarief van 12 % (teller van de breuk) dus worden vergeleken met de totale omzet uit de verkopen onderworpen aan 12 %, de meeneemmaaltijden, de dranken, alle verkopen van voeding en andere 'horeca-activiteiten' (noemer van de breuk). Bij de berekening moet steeds worden uitgegaan van de omzet exclusief BTW. Een inrichting (bv. tankstation) die ook restaurantdiensten verschaft, moet enkel de horecaomzet in de noemer opnemen. 'Restaurantdienst' Voor de berekening van de 10 %-regel moet in de teller alleen rekening worden gehouden met de omzet uit 'restaurantdiensten'. Loutere 'leveringen' van etenswaren zijn dus niet bedoeld (zie over het onderscheid met een 'restaurantdienst' : HvJ 10 maart 2011, in de gevoegde zaken C-497/09, C- 499/09, C-501/09 en C-502/09, inzake Manfred Bog;Fisc. nr. 1246, 6). De beslissing herneemt het strikte standpunt omtrent de voorwaarden waaronder maaltijden die ter plaatse worden genuttigd, beschouwd kunnen worden als 'leveringen' van goederen (Fisc., nr. 1311, p. 1) : * de inrichting is niet voorzien van een gesloten verbruikersruimte; * de verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en -bereidingen voor de uitgeoefende activiteit. De bereiding gebeurt voortdurend of op regelmatige basis; * de dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor eenmalig gebruik bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek is voor eenmalig gebruik bedoeld; * er is geen bediening aan tafel. Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet deze omzet dus niet opgenomen worden in de teller van de breuk. Referentieperiode Voor het berekenen van de 10 %-regel, moet een bestaande uitbater zich baseren op de omzetcijfers van het voorgaande kalenderjaar ('referentieperiode'). Indien blijkt dat de 10 %-drempel bereikt wordt, moet hij zich registreren binnen de twee maanden na het verstrijken van deze 'referentieperiode'. Hij moet dan een maand later het kassasysteem in gebruik nemen. In de beslissing wordt uitgegaan van een eerste referentieperiode voor bestaande ondernemingen die loopt van 1 juli 2013 tot 30 juni Vermits de uiterlijke datum voor het doorlopen van de registratieprocedure voor bestaande ondernemingen die niet vrijwillig overschakelen op GKS inmiddels is uitgesteld tot 28 februari 2015 (zie supra), lijkt de eerste referentieperiode voor deze ondernemingen dan ook het kalenderjaar 2014 te worden. Voor 'starters' geldt als eerste referentieperiode het resterende gedeelte van het kalenderjaar waarin de activiteit wordt opgestart. Het percentage moet worden geraamd 'onder controle van de Administratie'. Indien de activiteit wordt opgestart in het laatste kwartaal, geldt als eerste referentieperiode de rest van dat kwartaal en het volgende kalenderjaar.

3 Per 'uitbating' De 10 %-regel moet worden toegepast per 'uitbating' van een belastingplichtige. Elke vestiging volgt dus haar eigen regeling, naargelang de 10 %-drempel al dan niet wordt bereikt. Om na te gaan of er sprake is van verschillende vestigingen, moet worden gekeken of klanten zich al dan niet kunnen verplaatsen tussen de verschillende inrichtingen zonder het gebouw te verlaten. Indien de 10 %-drempel bereikt wordt, moet de belastingplichtige de betrokken vestiging registreren in de GKS-registratiemodule vóór 28 februari Hij moet het GKS in die vestiging in gebruik nemen in de loop van Eens de 10 %-drempel bereikt wordt, krijgt de inrichting bovendien definitief het statuut van inrichting waar 'regelmatig maaltijden worden verschaft om ter plaatse te worden verbruikt'. Dat de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten na verloop van tijd onder de 10 %-drempel zou dalen, heeft dus geen belang. Tenzij het aandeel restaurant- en cateringdiensten zou terugvallen tot nul; m.a.w., "indien de activiteit met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten volledig en definitief wordt stopgezet". In dat geval "is men niet meer verplicht kastickets uit te reiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem". BTW-bonnetje Omgekeerd, wordt de 10 %-drempel niet bereikt, dan moet geen GKS worden gebruikt in deze vestiging. Wel kan het GKS dan nog vrijwillig worden toegepast (om bv. de voormelde sociale en fiscale voordelen te kunnen genieten). Maar dit wil nog niet zeggen dat deze belastingplichtigen geen rekening moeten houden met de nieuwe regeling. Voor zover geen GKS-ticket wordt uitgereikt, moet er wel nog altijd een 'ontvangstbewijs' worden uitgereikt voor restaurant- en cateringdiensten (art. 22, 1 BTW-KB nr. 1). Vandaag kan dit door een papieren BTW-bonnetje uit te reiken. Dit papieren bonnetje kan worden vervangen door een kasticket dat voldoet aan de voorwaarden van de aanschrijving nr. 6 van 27april 1999, of door een ticket dat voldoet aan de beslissing nr. E.T (Fisc., nr. 908, p. 4). Deze twee laatste mogelijkheden vervallen echter vanaf 1 januari 2015 (gelijktijdig met de introductie van het GKS). Met als gevolg dat vanaf dan altijd een papieren BTW-bonnetje moet worden uitgereikt. Op deze manier lijkt de Administratie deze uitbaters toch richting GKS te willen duwen. Uitbaters die het GKS wel moeten toepassen, kunnen een (kas)ticket blijven uitreiken tot de toegekende implementatiedatum van het GKS. Ook voor 'lichte maaltijden' en 'frituristen' Door de invoering van het GKS, vervallen ook andere tolerantiemaatregelen (zie punten 18 en 19 van de aanschr. nr. 6 van 27april 1999; de tolerantie voorzien in punt 12 van de aanschrijving voor foorkramers blijft wel behouden). Deze toleranties houden in dat de verschaffers van (enkel) lichte maaltijden en de frituuruitbaters (onder bepaalde voorwaarden) geen ontvangstbewijs moesten uitreiken. Ook deze uitbaters zullen de '10 %-regel' moeten toepassen vanaf de invoering van het GKS. Indien de 10 %-drempel niet wordt bereikt, moet in principe vanaf 1 januari 2015 een papieren BTW-bonnetje worden uitgereikt. Indien de drempel wel wordt bereikt, moet de uitbater overgaan tot registratie van zijn zaak in de GKS-registratiemodule. Hij kan dan wel de tolerantie blijven toepassen (en geen ontvangstbewijzen uitreiken) tot de toegekende implementatiedatum van het GKS. Merk op dat de forfaitaire BTW-regeling voor frituuruitbaters (Fisc., nr. 1313, p. 4 en Fisc., nr. 1321, p. 3), ook in 2014 nog kan worden toegepast, zelfs indien reeds geopteerd werd om het GKS toe te passen.

4 Gebruik van het GKS De belastingplichtige die het GKS (verplicht of vrijwillig) toepast, moet geen dagboek van ontvangsten meer bijhouden (art. 14, 2, al. 1, 3 BTW-KB nr. 1). Wel moeten dagelijks de nodige rapporten worden gegenereerd en moet een centralisatiedagboek worden bijgehouden, indien een belastingplichtige verschillende inrichtingen uitbaat. BTW-aangifte De rapporten die het GKS genereert, dienen als basis voor het invullen van de BTW-aangifte van de belastingplichtige (toch wat het deel horecaomzet betreft). Het kan echter zijn dat het moment waarop de BTW opeisbaar wordt, verschilt van het moment waarop de handeling in het GKS moet worden ingetikt, waardoor mogelijks correcties moeten gebeuren. Het GKS-ticket moet immers worden uitgereikt op het moment van de voltooiing van de dienst of de levering van de goederen. Maar bij particulieren wordt de BTW pas opeisbaar bij ontvangst van de betaling (cf. het zgn. 'kasstelsel'). Stel bv. dat de particuliere klant de 'cateringdienst' nog niet betaald heeft op het einde van de BTWaangifteperiode waarin het evenement plaatsvond. Dit kan tot gevolg hebben dat de BTW te vroeg wordt afgedragen (omdat de cateringdienst al wel is vermeld in het GKS-rapport m.b.t. deze aangifteperiode). De BTW-Administratie heeft daar (uiteraard) geen probleem mee. Maar zij staat ook toe dat de handeling dan wordt afgetrokken van de BTW-rapporten die uit het GKS komen, en nadien terug wordt bijgeteld bij de rapporten met betrekking tot de aangifteperiode waarin de betaling werd ontvangen. Omgekeerd zorgt het ontvangen van een voorschot ervoor dat de BTW opeisbaar wordt, terwijl in principe nog geen GKS-ticket moet worden uitgereikt omdat de restaurantdienst nog niet is verricht. Volgens de Administratie moeten dergelijke voorschotten toch worden ingetikt in de kassa. Dit GKSticket mag aan de klant worden uitgereikt samen met het GKS-ticket dat de voltooiing van de levering of de dienstverrichting vaststelt. Merk op dat de beslissing voor cateringdiensten in een (eerder complex) afwijkend stelsel voorziet (vermits de traiteur zijn kassa niet fysiek kan meenemen naar een event). Voor welke handelingen? Een belastingplichtige die onderworpen is aan het GKS, moet een GKS-ticket uitreiken voor alle verrichte horecahandelingen, ongeacht welk BTW-tarief op de handelingen van toepassing is. Een GKS-ticket moet dus worden uitgereikt voor het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt en voor cateringdiensten, maar ook voor het leveren van meeneemmaaltijden, voeding, dranken en zelfs voor het verhuren van een feestzaal. Merk op dat een belastingplichtige die de 10 %-drempel niet bereikt en die nog papieren BTWbonnetjes uitreikt, dit enkel moet doen voor het verschaffen van maaltijden en bijhorende dranken die ter plaatse worden verbruikt en voor cateringdiensten. Een GKS-ticket moet bovendien worden uitgereikt ongeacht de hoedanigheid van een klant. In tegenstelling tot het papieren BTW-bonnetje, kan een GKS-ticket nooit vervangen worden door een factuur. Omgekeerd kan een GKS-ticket ook nooit een factuur vervangen. In het geval de afnemer een belastingplichtige is, moet er dus zowel een factuur als een GKS-ticket worden uitgereikt. Deze factuur moet worden opgenomen in het uitgaande facturenboek. Bij het invullen van de BTW-aangifte moet het bedrag van deze handeling dan in mindering worden gebracht van de totale omzet opgenomen in het GKS (om te voorkomen dat deze handeling tweemaal wordt opgenomen in de BTW-aangifte).

5 Technische problemen In de beslissing wordt ook uitgeweid over de procedure bij technische problemen. Het komt erop neer dat gebruikers van het GKS altijd een voldoende hoeveelheid papieren BTW-bonnetjes moeten bewaren (Fisc., nr. 1368, p. 11). Deze bonnetjes moeten worden uitgereikt tijdens een technische panne van de kassa voor alle handelingen waar anders een GKS-ticket moet worden uitgereikt (dus ook voor bv. meeneemmaaltijden of in het geval een factuur wordt uitgereikt). De lokale BTW-controle moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de panne alsook van de oplossing ervan. De uitbater moet ook een overzicht bezorgen van de uitgereikte BTW-bonnetjes. Specifieke sectoren De beslissing probeert ook een antwoord te bieden op een aantal van de vele vragen die uit de verschillende sectoren naar boven kwamen. * Hotelsector - Voor de hotelsector werd een specifieke regeling uitgewerkt, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 'eerste sector' en de 'tweede sector'. De 'eerste sector' omvat de hotelovernachting en eventuele maaltijden en andere bijkomende diensten die verrekend worden via de globale hotelrekening. Hiervoor moet nog steeds een ontvangstbewijs worden uitgereikt bij voltooiing van de dienst. Dit ontvangstbewijs kan vervangen worden door een volledige factuur die wordt uitgereikt bij voltooiing van de hoteldienst. Bovendien kan de 'bijzondere vergunning' in de zin van de beslissing nr. E.T van 2 juni 2003 nog bij voortduur worden toegepast. Voor deze sector moet de '10 %-regel' nooit worden toegepast en wordt het GKS niet opgelegd. De 'tweede sector' omvat de andere activiteit dan de hotelactiviteit (bv. klanten van het restaurant van het hotel die er niet verblijven). Deze omzet is niet opgenomen in een globale hotelrekening. Voor deze sector moet de '10 %-regel' wel worden toegepast volgens de normale regels. Voor de berekening van het percentage mag geen rekening worden gehouden met de omzet uit de 'eerste sector'. * Bedrijfsmesses - De uitbaters van bedrijfsmesses blijven naar aanleiding van de invoering van het GKS vrijgesteld van het uitreiken van een ontvangstbewijs aan hun personeelsleden in de mate dat de volgende voorwaarden samen vervuld zijn : - de activiteit van de onderneming is een andere activiteit dan de horeca-activiteit; - de bedrijfsmesse is slechts toegankelijk voor de personeelsleden van de onderneming en eventueel voor personeel van een verbonden onderneming. In zeer beperkte mate (maximum 5 % van de omzet) mogen ook genodigden gebruik maken van de bedrijfsmesse; - de bedrijfsmesse is enkel toegankelijk tijdens de werkuren. De voormelde tolerantie is enkel van toepassing in de relatie tussen een onderneming en haar personeel. Een onderneming die een bedrijfsmesse uitbaat en een beroep doet op een derde partij voor de aankopen, bereiding en bediening van de maaltijden, kan de tolerantie niettemin toepassen, in de mate dat de inkomsten in de omzet van de onderneming zelf komen. Deze derde partij moet aan de onderneming wel een GKS-ticket uitreiken, voor zover deze derde de 10 %-drempel bereikt. Omgekeerd, in de mate dat de omzet uit het restaurant in de omzet van de derde partij komt, moet deze derde steeds GKS-tickets uitreiken aan de personeelsleden, alsook aan de onderneming indien deze nog een tussenkomst betaalt in de prijs van de maaltijden. * Vrijgestelde instellingen - In de mate dat handelingen onder de vrijstelling vallen van artikel 44 WBTW (bv. school- en ziekenhuiscafetaria's), moet geen GKS worden toegepast.

6 * Doorfacturering van restaurantdiensten - De beslissing geeft aan dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de belastingplichtige die zelf de restaurant- of cateringdiensten verstrekt en de belastingplichtige die hiervoor beroep doet op een onderaannemer. Wanneer een belastingplichtige een 'globale' dienst verleent, waaronder ook restaurantdiensten waarvoor hij een beroep doet op een onderaannemer, volgen deze restaurantdiensten het BTWstelsel van de hoofddienst. Zo zal bv. de organisator van een seminarie, waarbij de deelnemer ook een maaltijd ter plaatse wordt aangeboden, zijn volledige prestatie als een 'seminariedienst' kunnen aanmerken. Op deze manier verricht de organisator zelf geen restaurantdienst en moet hij de '10 %- regel' niet toepassen. De BTW-Administratie aanvaardt echter dat de restaurantdiensten ook apart doorgefactureerd kunnen worden, los van de globale dienstprestatie. Dit is gebaseerd op het principe van de 'fictieve commissionair' (art. 13, 2 jo. art. 20, 1 WBTW). In dat geval behoudt de 'restaurantdienst' wel zijn eigen aard. De organisator van een seminarie die de restaurantdienst doorrekent, wordt dan geacht deze restaurantdienst zelf verricht te hebben. Zodat hij ook het BTW-tarief van 12 % kan toepassen op de prijs aangerekend voor de maaltijd. Bovendien kan hij de BTW op de inkomende factuur voor de doorgerekende restaurantkosten in aftrek brengen. De aftrekbeperking van artikel 45, 3, 3 WBTW wordt dan 'verlegd' naar de eindafnemer (bedoeld is het aftrekverbod inzake BTW op kosten van spijzen en dranken). Maar omdat de organisator van het seminarie in dit geval geacht wordt zelf restaurantdiensten te verrichten, moet hij zich ook houden aan de 10 %-regel. Wat betekent dat wanneer hij geen andere 'horecaomzet' heeft dan de doorgerekende restaurantdiensten, hij onderworpen lijkt te zijn aan het GKS.

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie?

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie? pagina 1 van 5 U bevindt zich hier: Home» Geregistreerde kassa's» Horeca-uitbater» Voor wie? Voor wie? (Laatste update: 01/06/2012) Moet ik een geregistreerd kassasysteem gebruiken? Hoe pas ik de 10%-regel

Nadere informatie

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder Fiscalist Lid Nationale Raad BIBF Lid Stagecommissie BIBF Historiek controlemiddelen 01 januari 1993: Invoering ontvangstbewijs

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec... 1 of 8 01-Apr-15 8:05 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen

Nadere informatie

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 1 of 25 09-Feb-15 7:59 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen

Nadere informatie

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen Beslissing nr. E.T.123.798 dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen 1. Inleiding Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent

Nadere informatie

pagina 1 van 12 Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 BTW Beslissing FiscalNet Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015

Nadere informatie

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca Introductie van de witte kassa Een geregistreerde kassa voor de horeca Wat er vooraf ging KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in

Nadere informatie

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem)

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015 Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) BTW verlaging van 21% naar 12% Fraudebestrijding Vervangt het btw-bonnetje Professionalisering sector Tarieven in de horecasector

Nadere informatie

INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE?

INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE? INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE? 1.1 MOET IK EEN GKS GEBRUIKEN? De wetgever zegt dat de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 1. WETTELIJK KADER producent & dealer 2. WETTELIJK KADER horeca 3. CERTIFICATIE 4. REGISTRATIE

Nadere informatie

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder - Fiscalist Lid van de Nationale Raad en de Examencommissie BIBF Historiek controlemiddelen Sinds invoering BTW: afgifte van

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem

Het geregistreerd kassasysteem Het geregistreerd kassasysteem Een blackbox voor de horeca hernieuwde versie juli 2015 Inhoud Voorwoord 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden www.geregistreerdkassasysteem.be UN L CH T - 2015 IO N FA IT LA FORCE

Nadere informatie

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Jurgen Opreel! Managing Partner De btw-lijn lector KH Leuven en Fiscale Hogeschool Brussel Btw en Horeca GEREGISTREERDE KASSA Horeca voor

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie december 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box

De geregistreerde kassa met black box De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie augustus 2012 2 InHouD: Voorwoord 3 Samenvatting van de to do s 4 Deel 1: de regelgeving 6 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar

Nadere informatie

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS Leuvens Kassacenter Rubbens & co Update FDM news : News Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012 De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie december 2012 Inhoud: Voorwoord Samenvatting van de to do s Deel 1: de regelgeving 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar regelmatig

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie april 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Wie moet zo n geregistreerde kassa met black box gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

de geregistreerde kassa

de geregistreerde kassa de geregistreerde kassa 2 Inhoud Voorwoord 3 Hoe zit dat nu met die kassa? 4 1. Hoe weet u of u zo n exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt bent? 4 2. Om welke kassa

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE INFOSESSIE BLACKBOX Een geregistreerde kassa voor de horeca INHOUD De geregistreerde kassa met blackbox? Wie? Wat? Hoe? Begeleidende maatregelen

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA Definities van de overgangsperiode Ingevolge de nieuwe wetgeving dienen de exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden gebruikt

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Geregistreerd KassaSysteem

Geregistreerd KassaSysteem GeregistreerdKassaSysteem DeinvoeringvanhetGeregistreerdKassaSysteem(GKS)heefteenlangewegachterderug.Zewerdook herhaaldelijkuitgesteld.in2015zaldeimplementatieervangefaseerdverlopen. Dewetgeverzegtdatdeexploitantvaneeninrichtingwaarregelmatigmaaltijdenwordenverbruikten

Nadere informatie

Registreren tot 30 april

Registreren tot 30 april Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Het geregistreerde kassasysteem

Het geregistreerde kassasysteem UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 Het geregistreerde kassasysteem Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem

Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem Commentaar op de toepassingsvoorwaarden van de verplichting, voor btw-belastingplichtigen die restaurant- en cateringdiensten verrichten,

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie november 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 214 31 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De zogenaamde bijlage III is op 21 december

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box?

Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box? 2015 2016 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box? Promotor : Prof. dr. Petra FOUBERT De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: in principe moest de ouderdomsvoorwaarden van 10 jaar (ipv 5 jaar), om het btw-tarief van 6% op renovatiewerken

Nadere informatie

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015... 2 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: de ouderdomsvoorwaarden om het verlaagd btw-tarief voor de renovatiewerken aan woningen toe te passen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN

FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN FINANCIËLE EVALUATIE VAN EEN DOSSIER Vergelijkende studie balanscijfers van de voorbije 3 jaren, samen met de recentste tussentijdse cijfers of eindcijfers. Evolutie van de

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN Home > Recente wijzigingen > Beslissing Btw nr. E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur De Broeck, Van Laere, Van Camp, Coopman, Sandra www.dvvc.be Onderwerp Bewaren van op digitale wijze gehouden dagboek van ontvangsten en centralisatieboek Datum 3 april 2008 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Het geregistreerde kassasysteem

Het geregistreerde kassasysteem BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Het geregistreerde kassasysteem p. 5/ De economische waardering van vruchtgebruik op het vlak van de inkomstenbelastingen Het geregistreerde

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie