Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008"

Transcriptie

1 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet Telefoon ENERGIELIJN De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE Brief POSTBUS 109, 2600 BERCHEM 2 Bij een defect: Bij een gasgeur: (24/24) (24/24) Bij correspondentie vermelden Uw web activeringscode (via Verbruiksfactuur van 29 maart 2008 Verbruiksadres: Joris Van Acker, KANUNNIKSTEEN 1566, 3090 OVERIJSE Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie excl BTW BTW incl BTW Elektriciteit: Detail in bijlage Aardgas: Detail in bijlage Verbruikstotaal Reeds gefactureerde tussentijdse bedragen - Detail in bijlage Premie voor domiciliëring Factuurbedrag 611,43 EUR 300,85 EUR 912,74 EUR Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 BTW-informatie vrijstelling art.28,5) van het BTW-wetboek TOTAAL Basis 77,57 EUR 78,03 EUR 739,83 EUR 364,03 EUR 1.104,32 EUR ,00 EUR -10,00 EUR 94,32 EUR BTW ,29 EUR 16,29 EUR Informatie volgende tussentijdse facturen Uw nieuw tussentijds bedrag bedraagt (inclusief BTW): 83,00 EUR maandelijks (elektriciteit 53,00 EUR en aardgas 30,00 EUR) voor de periode van tot en met Dit bedrag werd berekend op basis van uw verbruik en houdt rekening met de mogelijke prijsevolutie. Indien u elektrisch of met aardgas verwarmt, wordt er rekening gehouden met de normale gemiddelde temperatuur. Commerciële boodschap Electrabel Customer Solutions n.v. - Regentlaan 8, 1000 Brussel - BTW BE RPR Brussel - IBAN BE Swift: BPOTBEB1 pagina 1 van 7

2 Algemene contractvoorwaarden van Electrabel Customer Solutions NV (hierna wij of ons of Electrabel ) voor Consumenten 1. Contract Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bijzondere Voorwaarden het Contract waaronder u producten en/of diensten van ons afneemt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, hebben deze laatste voorrang. 2. Definities - Het Afnamepunt is het punt waar wij u elektrisch vermogen of gasdebiet ter beschikking stellen. Het is geïdentificeerd in de Bijzondere Voorwaarden door een adres en heeft een uniek EAN-nummer. - U bent een Consument als u producten of diensten bij ons afneemt uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden. - Onze Energieprijzen zijn onze prijzen voor de energie exclusief de netkosten en de andere prijsverhogende elementen zoals vermeld in artikel Onze Geïndexeerde Energieprijzen zijn onze Energieprijzen geïndexeerd overeenkomstig de indexeringsmechanismen vastgelegd in de ministeriële besluiten van 12 december 2001 of door de wetgeving die deze besluiten zou vervangen. Indien deze indexeringsmechanismen niet meer zouden bepaald worden, zullen deze door ons vervangen worden door gelijkaardige indexeringsmechanismen. -De Nettarieven zijn de tarieven voor het gebruik van het distributienet en voor de ondersteunende diensten, evenals de periodieke tarieven voor de aansluiting op het distributienet voor elektriciteit en aardgas, alsook de tarieven voor het gebruik van het transmissienet voor elektriciteit. - De Ontvangstdag is de derde werkdag na de verzending. Een werkdag is elke dag van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. 3. Duur 3.1. De Bijzondere Voorwaarden leggen vast of het Contract afgesloten is voor onbepaalde duur (eventueel met een minimumduur) dan wel voor vaste duur. Voor de terbeschikkingstelling van energie kunnen onze verplichtingen slechts een aanvang nemen op de dag dat wij als leverancier voor het Afnamepunt in het toegangsregister van de distributienetbeheerder zijn geregistreerd. Wij sturen u een schriftelijke bevestiging van het Contract. Indien het Contract op afstand (behalve telefonisch) of buiten de onderneming werd afgesloten, hebt u 14 werkdagen vanaf de Ontvangstdag van de schriftelijke bevestiging van het Contract om ons schriftelijk mee te delen dat u afziet van het Contract. Indien het Contract telefonisch werd afgesloten, is het Contract pas bindend nadat u onze schriftelijke bevestiging van het Contract hebt ontvangen en na verloop van een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de Ontvangstdag van uw schriftelijk akkoord met het Contract. Gedurende deze termijn van 7 werkdagen kan u ons nog schriftelijk meedelen dat u afziet van het Contract Zowel wij als u mogen, mits respect van de eventuele minimumduur, een Contract van onbepaalde duur op elk moment beëindigen met een schriftelijke opzegging van 1 maand. Die termijn neemt een aanvang op de 1ste dag van de maand die volgt op die waarin werd opgezegd. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, wordt een Contract van bepaalde duur steeds automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij wij u, of u ons, ten laatste 1 maand vóór de afloop van de dan lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. Als de distributienetbeheerder ons, met inachtneming van dezelfde termijnen, meedeelt dat u van energieleverancier bent veranderd, geldt dat voor ons als voldoende kennisgeving van uw opzegging. De voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake sociale openbare dienstverplichtingen en aan artikel Bij ontijdige of onregelmatige beëindiging van een energiecontract is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50 indien u het Contract beëindigt binnen de 6 maanden van de einddatum van de lopende periode of 75 indien u het Contract beëindigt voor 6 maanden van de einddatum van de lopende periode. 4. Prijzen Onze Geïndexeerde Energieprijzen zijn van toepassing, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Onze Energieprijzen worden vermeerderd met: - de BTW; - onze kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu. Deze kosten houden rekening met de wettelijk bepaalde quota. - alle belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, hierna Toeslagen, die ons door een bevoegde overheid worden opgelegd, die wij moeten of mogen doorrekenen aan onze klanten, en die betrekking hebben op of volgen uit onze handel, in de meest ruime zin van het woord, in elektrische energie en aardgas; voorbeelden hiervan zijn de federale bijdrage, de energiebijdrage, de toeslag beschermde klanten, de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en op het gasnet, de retributie voor het openbaar domein en de bijdragen verschuldigd door de houders van een leveringsvergunning. Deze Toeslagen kunnen verschillen per regio. - de Nettarieven. Meer informatie over onze prijzen vindt u op 5. Wijziging van voorwaarden en prijzen 5.1. Wij kunnen de voorwaarden van het Contract of onze prijzen wijzigen mits u daarvan minstens 2 maanden van tevoren op de hoogte te brengen. Wijzigingen aan onze voorwaarden kunnen wij u meedelen via ons magazine Energiek!, documenten die u per post of per worden bezorgd en/of onze website In geval van kennisgeving via de website, zullen wij u de kennisgeving ook meedelen op minstens 1 andere wijze. Wijzigingen aan onze prijzen en/of essentiële voorwaarden zullen wij u per post of per meedelen. U gaat er mee akkoord dat deze mededelingswijzen voor u een geldige wijze van kennisgeving zullen zijn Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden en/of prijzen, moet u ons dat schriftelijk meedelen binnen de maand vanaf de datum dat wij kennis hebben gegeven van de nieuwe voorwaarden en/of prijzen. De kennisgeving zal geacht zijn te gebeuren op de hierna vermelde data: - via het magazine Energiek! : de Ontvangstdag; - in een ander document bij u afgeleverd: de Ontvangstdag; - per de datum van verzending; - via onze website: de eerste dag van publicatie (zoals op de website vermeld). Indien wij voor de kennisgeving gebruik maken van meerdere van deze technieken, dan geldt voor u de meest gunstige situatie Geeft u ons tijdig kennis van uw weigering de nieuwe voorwaarden en/of prijzen te aanvaarden, dan zal deze weigering automatisch inhouden dat u het Contract opzegt om te eindigen op de dag waarop anders de nieuwe voorwaarden en/of prijzen van kracht zouden geworden zijn. Afwezigheid van tijdige kennisgeving van uw weigering daarentegen zal betekenen dat u onze nieuwe voorwaarden en/of prijzen aanvaardt De bepalingen vermeld in artikel 5.2 en 5.3. gelden niet ingeval de wijzigingen u niet minder rechten verlenen of niet meer verplichtingen opleggen Als u verhuist wordt het Contract verder gezet op uw nieuwe adres en worden de gegevens van de Bijzondere Voorwaarden aangepast aan de nieuwe situatie. Indien u aantoont dat u verhuist naar het buitenland, naar een woning waar geen aparte meter is voor energieverbruik of dat u gaat inwonen bij een andere Consument die reeds een contract heeft, kunt u uw Contract opzeggen met ingang van de verhuisdatum zonder toepassing van artikel 3.3. Bij verhuis dient u ons tenminste 20 kalenderdagen op voorhand te verwittigen. Teneinde ons toe te laten een correcte slotfactuur te kunnen opmaken moet u ons ook de stand van de meterindexen van de door u tot de verhuisdatum afgenomen energie, meedelen. Deze mededeling kan telefonisch gebeuren, via de website per brief of via onze partners. 6. Aansprakelijkheid distributienetbeheerder aanspreken. Bijgevolg zal u ons niet aansprakelijk kunnen stellen voor dergelijke schade. Mocht het niet voorzien zijn dat de distributienetbeheerder u rechtstreeks vergoedt, dan kunt u zich tot ons richten, maar zullen wij u enkel vergoeden voor zover en in de mate wij zelf door de distributienetbeheerder eerst werden vergoed Onverminderd het voorgaande zijn wij en u enkel aansprakelijk voor rechtstreekse materiële schade die voorvloeit uit fout. De vergoeding van deze schade wordt per schadegeval forfaitair vastgesteld op het totaal van onze facturen voor het betrokken product voor de periode van 12 maanden die het ontstaan van de schade voorafgaan. Er worden niet meer dan 4 schadegevallen per jaar vergoed. Wij en u zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, productieverlies, winstderving en verlies van inkomsten In afwijking van het voorgaande is onze aansprakelijkheid uit hoofde van verborgen gebreken beperkt in de hoogst mogelijke mate dat dit is toegestaan door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. 7. Facturatie interesten en kosten rechtzetting 7.1. Voor de facturatie van energie die u bij ons afnam gebruiken wij de meetgegevens die de distributienetbeheerder ons ter beschikking stelt Voor de afname van energie sturen wij u tussentijdse facturen waarvan het bedrag bepaald wordt door uw geschat verbruik. U hebt het recht ons een herziening te vragen van uw geschat verbruik, in welk geval wij u binnen een redelijke termijn zullen informeren of wij aan uw verzoek gevolg kunnen geven. De tussentijdse facturen worden jaarlijks verrekend in functie van uw werkelijk verbruik van energie. U ontvangt dan een verbruiksfactuur. Indien wij uw verbruiksgegevens niet tijdig ontvangen van de distributienetbeheerder hebben wij het recht de verbruiksfactuur te verrekenen over de periode waarvoor wij wel verbruiksgegevens hebben ontvangen. Neemt u van ons ook andere producten en/of diensten af dan worden deze aangerekend in dezelfde factuur als deze voor de energie U dient onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de Ontvangstdag te betalen. Hierbij hebt u de keuze tussen een manuele overschrijving en een domiciliering. Maakt u gebruik van een domiciliëringsopdracht, dan voorzien wij een minimumtermijn van 15 kalenderdagen tussen de Ontvangstdag van uw verbruiksfactuur en uitvoering van de domiciliëringsopdracht Mocht u of wij van oordeel zijn dat er een fout is geslopen in een factuur, dan zullen wij met u overleggen om tot een oplossing te komen. Dergelijke klachten over een factuur kunnen geformuleerd worden tot 12 maanden na de vervaldatum van de betwiste factuur. Wij hebben echter het recht deze termijn te verlengen om fouten inzake facturatie recht te zetten indien deze rechtzetting te wijten is aan een derde zoals de distributienetbeheerder Als u uw factuur niet tijdig betaalt, sturen wij u een herinnering. Betaalt u niet tijdig na ons herinneringsschrijven, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Voor wat betreft een energiecontract volgen wij verder de procedure die voorzien is in de wetgeving inzake de sociale openbare dienstverplichtingen. Betaalt u de factuur voor het gedeelte energie maar blijft u in gebreke om te betalen voor andere producten of diensten waarop de factuur betrekking heeft, dan neemt het Contract, wat die andere producten en diensten betreft, automatisch een einde indien u niet betaalt binnen de termijn die in onze ingebrekestelling is aangegeven. Dezelfde regeling geldt ook wanneer het Contract uitsluitend betrekking heeft op andere producten of diensten dan energie Tenzij de wet dit niet toelaat, zijn de kosten van herinneringen, ingebrekestellingen en afsluitingen te uwen laste Bij wanbetaling mogen wij u interesten aanrekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Wij gebruiken de wettelijke interestvoet Bevindt u zich in een situatie waarin u recht hebt op betaling van ons, dan mag u ons interesten aanrekenen vanaf uw ingebrekestelling, tegen de wettelijke interestvoet. Tenzij de wet dit niet toelaat, zijn de kosten van uw herinneringsbrieven en ingebrekestelling te onzen laste. 8. Waarborg In de volgende gevallen kunnen wij u een waarborg vragen: - indien u voor de afname van energie klant bij ons wilt worden nadat uw contract met uw vorige energieleverancier werd beëindigd omdat u uw facturen niet betaalde. - indien u openstaande en vervallen schulden bij ons hebt op het moment dat u opnieuw klant bij ons wenst te worden. In dit geval kunnen wij u bovendien verzoeken deze openstaande schulden eerst te voldoen. - indien u in een periode van 36 maanden voorafgaand aan het moment dat u opnieuw klant bij ons wenst te worden of tijdens de uitvoering van uw Contract een betalingsachterstand van minimum 2 maanden bij ons hebt gehad/hebt. - indien u bij ons klant wilt blijven na toepassing van de procedure beschreven in artikel 7.5. De waarborg zal niet hoger zijn dan 4 maal de waarde van een gemiddeld verschuldigd maandbedrag met een minimum per energievorm van 125. Bij niet tijdige betaling van de waarborg behouden we ons het recht voor om de terbeschikkingstelling van energie onmiddellijk stop te zetten. 9. Bescherming persoonsgegevens De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten. Sommige gegevens worden ook verzameld en verwerkt door onze verwerkers (in hoofdzaak Electrabel n.v. en onze commerciële tussenpersonen) om taken uit te voeren die hen speciaal werden toegewezen in het kader van de voormelde verwerking. U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Via dezelfde weg kunt u ons verwittigen indien u de promotionele aanbiedingen van onze producten en diensten niet meer wenst te ontvangen via telefoon, of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen. 10. Overdracht Wij mogen het Contract overdragen aan een derde mits wij er voor zorgen dat u daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zullen wij u daarvan inlichten. 11. Volmacht Tenzij u ons uitdrukkelijk en schriftelijk van het tegendeel kennis geeft, hebben wij van u volmacht om in uw naam: - uw verbruiksgegevens met betrekking tot het Afnamepunt over de laatste 3 jaren die de inwerkingtreding van dit Contract voorafgaan en tijdens de looptijd van het Contract op te vragen bij de distributienetbeheerder. - in geval van een leverancierswissel, de einddatum en opzegtermijn van uw lopende contract bij uw vorige leverancier op te vragen en dit lopende contract op te zeggen. 12. Vertrouwelijkheid De gegevens betreffende dit Contract en in het bijzonder de verbruiksgegevens zullen vertrouwelijk behandeld wo Zonder uw toestemming zullen wij ze niet aan derden meedelen, tenzij wij daartoe van overheidswege verplicht Onze commerciële tussenpersonen worden niet als derden beschouwd. 13. Geschillen en toepasselijk recht Geschillen omtrent dit Contract kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd. Het Belgische recht is van toepassing op dit Contract De continuïteit en de kwaliteit van de terbeschikkingstelling van de energie vallen onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de levering van energie, kunt u in principe rechtstreeks de pagina 2 van 7

3 1 Detail elektriciteit Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE EAN CONTRACTGEGEVENS U hebt een Electrabel EnergyPlus contract afgesloten voor 1 jaar. Dit contract wordt telkens voor 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen ten laatste 1 maand vóór de afloop van de lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. De huidig periode loopt tot VERBRUIKSGEGEVENS Volgende gegevens werden ons ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf Periode Meternummer Meterstanden op Meterstanden op Verbruik kwh kwh Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw werkelijk verbruik, omgerekend naar 365 dagen. Er wordt geen rekening gehouden met winter- of zomerperiode. Piek 2006: 2122 kwh 2007: 1764 kwh 2008: 1500 kwh Dal 2006: 2652 kwh 2007: 2206 kwh 2008: 2200 kwh Totaal 2006: 4774 kwh 2007: 3970 kwh 2008: 3700 kwh FACTURERINGSGEGEVENS (excl. BTW) Evolutie verbruik Electrabel Energyplus voor de periode van tot (416 dagen) 1 Uw Electrabel energieprijs Aantal eenheden x Eenheidsprijs Basis BTW Vaste vergoeding 81,90 EUR Elek Piekuren kwh x 8, ,18 EUR Elek daluren kwh x 3, ,58 EUR 2 % korting op de Electrabel-energieprijs -6,65 EUR [c] Bijdrage Hernieuwbare energie 16,35 EUR [q] Bijdrage Warmtekrachtkoppeling 5,02 EUR 347,38 EUR Oorsprong van de geleverde elektriciteit: hernieuwbare energiebronnen (1,60%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (7,67%), fossiele brandstoffen (30,36,06%) (aardgas: 16,33%, andere: 14,03%), nucleair (58,49%), onbekend (1,88%). 2 Nettarieven Distributienetvergoeding 161,14 EUR Transportnetvergoeding 3,41 EUR Meterhuur 29,68 EUR 194,23 EUR pagina 3 van 7

4 Detail elektriciteit 3 Toeslagen Basis BTW [w] Energiebijdrage 8,59 EUR [i] Federale bijdrage 8,98 EUR [o] Bijdrage voor de gemeenten 22,10 EUR 39,67 EUR Aan te rekenen verbruik van tot Berekend van tot (van meteropname tot factuurdatum huidig jaar) Berekend van tot (aangerekend op vorige verbruiksfactuur) Totaal elektriciteit (van tot ) 581,28 EUR 40,15 EUR -10,00 EUR 611,43 EUR Prijsinformatie Toegepaste prijsformules Periode tarief Formule EnergyPlus Elek20 Vaste vergoeding 48,72 x Ne EUR/jaar EnergyPlus Elek20 prijs per kwh Dag 3,682 x Ne x Nc c/kwh EnergyPlus Elek20 prijs per kwh Nacht 0,808 x Ne x Nc c/kwh De waarden van de parameters Nc en Ne zijn beschikbaar op de website Toegepaste Nettarieven en Toeslagen De prijs per kwh (cent/kwh) voor de Energiebijdrage bedraagt 0, (*) De prijzen zijn geldig op moment van de factuurdatum. Deze kunnen evolueren. In onze berekeningen gerbuiken we steeds de van toepassing zijnde prijs voor de betrokken periode. (*) Om een overzicht te hebben van de prijsevolutie verwijzen we naar de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas pagina 4 van 7

5 DraftRES4 1 Detail aardgas Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE EAN Factuurnummer: CONTRACTGEGEVENS U hebt een Electrabel EnergyPlus contract afgesloten voor 1 jaar. Dit contract wordt telkens voor 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen ten laatste 1 maand vóór de afloop van de lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. De huidig periode loopt tot VERBRUIKSGEGEVENS Volgende gegevens werden ons ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf Periode Meternummer Meterstand op Meterstand op Verbruik 500 m³ Omrekeningscoëfficiënt 10,00 kwh/ m³ Verbruik 5.000kWh Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw werkelijk verbruik, omgerekend naar 365 dagen. Er wordt geen rekening gehouden met winter- of zomerperiode. Evolutie verbruik 2006: 5305 kwh 2007: 4412 kwh 2008: 5007 kwh FACTURATIEGEGEVENS (excl. BTW) Electrabel Energyplus voor de periode van tot (416 dagen) 1 Uw Electrabel energieprijs Aantal eenheden x Eenheidsprijs Basis BTW Vaste vergoeding 38,97 EUR Gas kwh x 2, ,97EUR 2 % korting op de Electrabel-energieprijs -3,50 EUR 171,44 EUR 2 Nettarieven Distributienetvergoeding 84,30 EUR Vaste vergoeding en tarief meetactiviteit 19,85 EUR 104,15 EUR 3 [w] Toeslagen Energiebijdrage 4,94 EUR [k] Federale bijdrage 0,56 EUR [j] Toeslag beschermde klanten 0,43 EUR 5,93 EUR pagina 5 van 7

6 Detail aardgas Aan te rekenen verbruik van tot Berekend van tot (van meteropname tot factuurdatum huidig jaar) 281,09 EUR 0,43 EUR 29,76 EUR 0,05 EUR Berekend van tot (aangerekend op vorige verbruiksfactuur) - 10,00 EUR -0,02 EUR Totaal elektriciteit (van tot ) 300,85 EUR Prijsinformatie Toegepaste prijsformules Periode Tarief Formule EnergyPlus Gas5 Vaste vergoeding 21,44 x Igd EUR/jaar EnergyPlus Gas5 prijs per kwh 0,205 x Igd + 2,130 x Iga c/kwh De waarde van de parameter Gpi die maandelijks door Electrabel berekend wordt, is beschikbaar op De waarden van de parameter Igd zijn beschikbaar op de website Toegepaste Nettarieven en Toeslagen De prijs per kwh (cent/kwh) voor de Energiebijdrage bedraagt 0, (*) De prijzen zijn geldig op moment van de factuurdatum. Deze kunnen evolueren. In onze berekeningen gerbuiken we steeds de van toepassing zijnde prijs voor de betrokken periode. (*) Om een overzicht te hebben van de prijsevolutie verwijzen we naar de Comissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas Pagina 6 van 7

7 Bijlage Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE Overzicht reeds gefactureerde tussentijdse bedragen voor energie Factuurdatum Factuurnummer Bedrag (incl BTW) ,00EUR 1.000,00 EUR Bijkomende informatie [c] Een Bijdrage hernieuwbare energie wordt u doorgerekend ingevolge de meerkost van de openbare dienstverplichting om voor een deel van de elektriciteitsleveringgroene stroomcertificaten voor te leggen. [g] Per jaar geeft Electrabel u 100 kwh gratis elektriciteit per gezin, verhoogd met 100 kwh gratis elektriciteit per gezinslid, gebaseerd op uw gezinssituatie per 1 januari van dit jaar. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar worden, overeenkomstig het Elektriciteitsdecreet van de Vlaamse Regering, niet in aanmerking genomen. Op deze factuur ontvangt u van Electrabel de 100 kwh gratis elektriciteit voor het volledige jaar in één keer. [i] De Federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: Financiering van de werkingskosten van de CREG, Financiering van de verplichtingen als gevolg van de denucleare sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel, Financiering van de federale politiek inzake vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, Openbare dienstverplichtingen. [j] [k] [o] [q] [w] Oorsprong van de globale levering van uw leverancier: hernieuwbare energiebronnen (1,69%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (7,66%), fossiele brandstoffen (30,33%) (aardgas: 16,32%, andere: 14,01%), nucleair (58,43%), diverse (1,89%). Meer informatie over radioactief afval en CO²-emissies vindt u op en Toeslag beschermde klanten in toepassing van het Koninklijk Besluit dd Deze toeslag wordt aangerekend op het elektriciteitsen op het gasverbruik vanaf 1 januari 2004 en is bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentieel beschermde klanten. De Federale bijdrage gas bestaat uit de volgende componenten: Financiering van de werkingskosten van de CREG, Openbare dienstverplichting. Federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeente ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, zoals ingesteld door de Programmawet van Titel VII - Hoofdstuk III (Belgisch Staatsblad ) en waarvan de uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald door het Ministrieel Besluit van (Belgisch Staatsblad ). Om het broeikaseffect en de uitstoot van de CO2 te beperken, promoot de overheid ook elektriciteitsproductie op basis van warmtekrachtkoppeling. Dit gebeurt via een systeem van warmtekrachtcertificaten. De meerkost van dit systeem wordt verrekend in de energieprijs via de bijdrage Warmtekrachtkoppeling. De energiebijdrage wordt toegepast conform de wet van 22 juli Deze bijdrage wordt onder meer geheven op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De opbrengst van deze bijdrage is bestemd voor het Fonds voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid. Het bedrag ervan werd gewijzigd vanaf augustus 2003, zoals bepaald in de programmawet van 5 augustus Pagina 7 van 7

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË F X U vindt ook extra informatie op de achterzijde Jaarafrekening Afspraak op My Eni My Eni is uw online klantenzone. U kunt er uw facturen raadplegen, hun bedrag aanpassen, uw contactgegevens beheren,...

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64 %BE %2350 %1 %K200637830 %2 %CN03/0040200 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 11

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86 %BE %2340 %1 %K000359102 %2 %CN03/0046800 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 12

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

3.2. De duur van de Overeenkomst stemt overeen met de periode die de Klant op het contractuele formulier heeft gekozen.

3.2. De duur van de Overeenkomst stemt overeen met de periode die de Klant op het contractuele formulier heeft gekozen. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

UW PERSOONLIJKE INFO KLANTENDIENST STORINGSLIJN / Ma-Vr: 8u-20u Za: 9u-13u 078/

UW PERSOONLIJKE INFO KLANTENDIENST STORINGSLIJN / Ma-Vr: 8u-20u Za: 9u-13u 078/ Klantnummer: 11-17816-85 A-W1-L4 A-W1-L2 JJBEA125053009060272035 JJBEA125053025047173694 Mevr. Maria Vander Eecken Sint-Martinusplein 6/4 3500 Hasselt Van deze energiefactuur bedraagt de eigenlijke Luminus-elektriciteitskost

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Distributiekosten (c /kwh) nacht

Distributiekosten (c /kwh) nacht Consument Luminus #BeGreen Fix Elektriciteit (april 2017) Bijzondere voorwaarden (REF EBG1C2.0) Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Van deze energiefactuur bedraagt de eigenlijke Luminus-elektriciteitskost ongeveer 35 %. Meer info: luminus.be/btwverhoging

Van deze energiefactuur bedraagt de eigenlijke Luminus-elektriciteitskost ongeveer 35 %. Meer info: luminus.be/btwverhoging Klantnummer: 0-586-94 65-77974-6 A-W-L4 Jan De heer Janssen Marcus Briers Kerkstraat Hendrikstraat 86 3500 3570 Hasselt Alken JJBEA50530094653 3 3 4 5 7 Van deze energiefactuur bedraagt de eigenlijke Luminus-elektriciteitskost

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Maart 2015 (referentie 201503) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Februari 2015 (referentie 201502) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

%"$!%+!%+#!'#%#!#'!)!&*%&&"%*&"#% %"(!!&$'!#)&"!/!')!1

%$!%+!%+#!'#%#!#'!)!&*%&&%*&#% %(!!&$'!#)&!/!')!1 Klantrekening: D010036169 Toegangscode: RZPAO9FF Contractnummer: W002063843 Factuurnummer: FAK172797566 Factuurdatum: 14/07/2017 De Watergroep Limburg Willekensmolenstraat 122 3500 Hasselt Tel: 02 238

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Home > FAQ - Facturen Facturen Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer? Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Juni 2015 (referentie 201506) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie