Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008"

Transcriptie

1 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet Telefoon ENERGIELIJN De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE Brief POSTBUS 109, 2600 BERCHEM 2 Bij een defect: Bij een gasgeur: (24/24) (24/24) Bij correspondentie vermelden Uw web activeringscode (via Verbruiksfactuur van 29 maart 2008 Verbruiksadres: Joris Van Acker, KANUNNIKSTEEN 1566, 3090 OVERIJSE Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie excl BTW BTW incl BTW Elektriciteit: Detail in bijlage Aardgas: Detail in bijlage Verbruikstotaal Reeds gefactureerde tussentijdse bedragen - Detail in bijlage Premie voor domiciliëring Factuurbedrag 611,43 EUR 300,85 EUR 912,74 EUR Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 BTW-informatie vrijstelling art.28,5) van het BTW-wetboek TOTAAL Basis 77,57 EUR 78,03 EUR 739,83 EUR 364,03 EUR 1.104,32 EUR ,00 EUR -10,00 EUR 94,32 EUR BTW ,29 EUR 16,29 EUR Informatie volgende tussentijdse facturen Uw nieuw tussentijds bedrag bedraagt (inclusief BTW): 83,00 EUR maandelijks (elektriciteit 53,00 EUR en aardgas 30,00 EUR) voor de periode van tot en met Dit bedrag werd berekend op basis van uw verbruik en houdt rekening met de mogelijke prijsevolutie. Indien u elektrisch of met aardgas verwarmt, wordt er rekening gehouden met de normale gemiddelde temperatuur. Commerciële boodschap Electrabel Customer Solutions n.v. - Regentlaan 8, 1000 Brussel - BTW BE RPR Brussel - IBAN BE Swift: BPOTBEB1 pagina 1 van 7

2 Algemene contractvoorwaarden van Electrabel Customer Solutions NV (hierna wij of ons of Electrabel ) voor Consumenten 1. Contract Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bijzondere Voorwaarden het Contract waaronder u producten en/of diensten van ons afneemt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, hebben deze laatste voorrang. 2. Definities - Het Afnamepunt is het punt waar wij u elektrisch vermogen of gasdebiet ter beschikking stellen. Het is geïdentificeerd in de Bijzondere Voorwaarden door een adres en heeft een uniek EAN-nummer. - U bent een Consument als u producten of diensten bij ons afneemt uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden. - Onze Energieprijzen zijn onze prijzen voor de energie exclusief de netkosten en de andere prijsverhogende elementen zoals vermeld in artikel Onze Geïndexeerde Energieprijzen zijn onze Energieprijzen geïndexeerd overeenkomstig de indexeringsmechanismen vastgelegd in de ministeriële besluiten van 12 december 2001 of door de wetgeving die deze besluiten zou vervangen. Indien deze indexeringsmechanismen niet meer zouden bepaald worden, zullen deze door ons vervangen worden door gelijkaardige indexeringsmechanismen. -De Nettarieven zijn de tarieven voor het gebruik van het distributienet en voor de ondersteunende diensten, evenals de periodieke tarieven voor de aansluiting op het distributienet voor elektriciteit en aardgas, alsook de tarieven voor het gebruik van het transmissienet voor elektriciteit. - De Ontvangstdag is de derde werkdag na de verzending. Een werkdag is elke dag van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. 3. Duur 3.1. De Bijzondere Voorwaarden leggen vast of het Contract afgesloten is voor onbepaalde duur (eventueel met een minimumduur) dan wel voor vaste duur. Voor de terbeschikkingstelling van energie kunnen onze verplichtingen slechts een aanvang nemen op de dag dat wij als leverancier voor het Afnamepunt in het toegangsregister van de distributienetbeheerder zijn geregistreerd. Wij sturen u een schriftelijke bevestiging van het Contract. Indien het Contract op afstand (behalve telefonisch) of buiten de onderneming werd afgesloten, hebt u 14 werkdagen vanaf de Ontvangstdag van de schriftelijke bevestiging van het Contract om ons schriftelijk mee te delen dat u afziet van het Contract. Indien het Contract telefonisch werd afgesloten, is het Contract pas bindend nadat u onze schriftelijke bevestiging van het Contract hebt ontvangen en na verloop van een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de Ontvangstdag van uw schriftelijk akkoord met het Contract. Gedurende deze termijn van 7 werkdagen kan u ons nog schriftelijk meedelen dat u afziet van het Contract Zowel wij als u mogen, mits respect van de eventuele minimumduur, een Contract van onbepaalde duur op elk moment beëindigen met een schriftelijke opzegging van 1 maand. Die termijn neemt een aanvang op de 1ste dag van de maand die volgt op die waarin werd opgezegd. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, wordt een Contract van bepaalde duur steeds automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij wij u, of u ons, ten laatste 1 maand vóór de afloop van de dan lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. Als de distributienetbeheerder ons, met inachtneming van dezelfde termijnen, meedeelt dat u van energieleverancier bent veranderd, geldt dat voor ons als voldoende kennisgeving van uw opzegging. De voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake sociale openbare dienstverplichtingen en aan artikel Bij ontijdige of onregelmatige beëindiging van een energiecontract is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50 indien u het Contract beëindigt binnen de 6 maanden van de einddatum van de lopende periode of 75 indien u het Contract beëindigt voor 6 maanden van de einddatum van de lopende periode. 4. Prijzen Onze Geïndexeerde Energieprijzen zijn van toepassing, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Onze Energieprijzen worden vermeerderd met: - de BTW; - onze kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu. Deze kosten houden rekening met de wettelijk bepaalde quota. - alle belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, hierna Toeslagen, die ons door een bevoegde overheid worden opgelegd, die wij moeten of mogen doorrekenen aan onze klanten, en die betrekking hebben op of volgen uit onze handel, in de meest ruime zin van het woord, in elektrische energie en aardgas; voorbeelden hiervan zijn de federale bijdrage, de energiebijdrage, de toeslag beschermde klanten, de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en op het gasnet, de retributie voor het openbaar domein en de bijdragen verschuldigd door de houders van een leveringsvergunning. Deze Toeslagen kunnen verschillen per regio. - de Nettarieven. Meer informatie over onze prijzen vindt u op 5. Wijziging van voorwaarden en prijzen 5.1. Wij kunnen de voorwaarden van het Contract of onze prijzen wijzigen mits u daarvan minstens 2 maanden van tevoren op de hoogte te brengen. Wijzigingen aan onze voorwaarden kunnen wij u meedelen via ons magazine Energiek!, documenten die u per post of per worden bezorgd en/of onze website In geval van kennisgeving via de website, zullen wij u de kennisgeving ook meedelen op minstens 1 andere wijze. Wijzigingen aan onze prijzen en/of essentiële voorwaarden zullen wij u per post of per meedelen. U gaat er mee akkoord dat deze mededelingswijzen voor u een geldige wijze van kennisgeving zullen zijn Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden en/of prijzen, moet u ons dat schriftelijk meedelen binnen de maand vanaf de datum dat wij kennis hebben gegeven van de nieuwe voorwaarden en/of prijzen. De kennisgeving zal geacht zijn te gebeuren op de hierna vermelde data: - via het magazine Energiek! : de Ontvangstdag; - in een ander document bij u afgeleverd: de Ontvangstdag; - per de datum van verzending; - via onze website: de eerste dag van publicatie (zoals op de website vermeld). Indien wij voor de kennisgeving gebruik maken van meerdere van deze technieken, dan geldt voor u de meest gunstige situatie Geeft u ons tijdig kennis van uw weigering de nieuwe voorwaarden en/of prijzen te aanvaarden, dan zal deze weigering automatisch inhouden dat u het Contract opzegt om te eindigen op de dag waarop anders de nieuwe voorwaarden en/of prijzen van kracht zouden geworden zijn. Afwezigheid van tijdige kennisgeving van uw weigering daarentegen zal betekenen dat u onze nieuwe voorwaarden en/of prijzen aanvaardt De bepalingen vermeld in artikel 5.2 en 5.3. gelden niet ingeval de wijzigingen u niet minder rechten verlenen of niet meer verplichtingen opleggen Als u verhuist wordt het Contract verder gezet op uw nieuwe adres en worden de gegevens van de Bijzondere Voorwaarden aangepast aan de nieuwe situatie. Indien u aantoont dat u verhuist naar het buitenland, naar een woning waar geen aparte meter is voor energieverbruik of dat u gaat inwonen bij een andere Consument die reeds een contract heeft, kunt u uw Contract opzeggen met ingang van de verhuisdatum zonder toepassing van artikel 3.3. Bij verhuis dient u ons tenminste 20 kalenderdagen op voorhand te verwittigen. Teneinde ons toe te laten een correcte slotfactuur te kunnen opmaken moet u ons ook de stand van de meterindexen van de door u tot de verhuisdatum afgenomen energie, meedelen. Deze mededeling kan telefonisch gebeuren, via de website per brief of via onze partners. 6. Aansprakelijkheid distributienetbeheerder aanspreken. Bijgevolg zal u ons niet aansprakelijk kunnen stellen voor dergelijke schade. Mocht het niet voorzien zijn dat de distributienetbeheerder u rechtstreeks vergoedt, dan kunt u zich tot ons richten, maar zullen wij u enkel vergoeden voor zover en in de mate wij zelf door de distributienetbeheerder eerst werden vergoed Onverminderd het voorgaande zijn wij en u enkel aansprakelijk voor rechtstreekse materiële schade die voorvloeit uit fout. De vergoeding van deze schade wordt per schadegeval forfaitair vastgesteld op het totaal van onze facturen voor het betrokken product voor de periode van 12 maanden die het ontstaan van de schade voorafgaan. Er worden niet meer dan 4 schadegevallen per jaar vergoed. Wij en u zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, productieverlies, winstderving en verlies van inkomsten In afwijking van het voorgaande is onze aansprakelijkheid uit hoofde van verborgen gebreken beperkt in de hoogst mogelijke mate dat dit is toegestaan door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. 7. Facturatie interesten en kosten rechtzetting 7.1. Voor de facturatie van energie die u bij ons afnam gebruiken wij de meetgegevens die de distributienetbeheerder ons ter beschikking stelt Voor de afname van energie sturen wij u tussentijdse facturen waarvan het bedrag bepaald wordt door uw geschat verbruik. U hebt het recht ons een herziening te vragen van uw geschat verbruik, in welk geval wij u binnen een redelijke termijn zullen informeren of wij aan uw verzoek gevolg kunnen geven. De tussentijdse facturen worden jaarlijks verrekend in functie van uw werkelijk verbruik van energie. U ontvangt dan een verbruiksfactuur. Indien wij uw verbruiksgegevens niet tijdig ontvangen van de distributienetbeheerder hebben wij het recht de verbruiksfactuur te verrekenen over de periode waarvoor wij wel verbruiksgegevens hebben ontvangen. Neemt u van ons ook andere producten en/of diensten af dan worden deze aangerekend in dezelfde factuur als deze voor de energie U dient onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de Ontvangstdag te betalen. Hierbij hebt u de keuze tussen een manuele overschrijving en een domiciliering. Maakt u gebruik van een domiciliëringsopdracht, dan voorzien wij een minimumtermijn van 15 kalenderdagen tussen de Ontvangstdag van uw verbruiksfactuur en uitvoering van de domiciliëringsopdracht Mocht u of wij van oordeel zijn dat er een fout is geslopen in een factuur, dan zullen wij met u overleggen om tot een oplossing te komen. Dergelijke klachten over een factuur kunnen geformuleerd worden tot 12 maanden na de vervaldatum van de betwiste factuur. Wij hebben echter het recht deze termijn te verlengen om fouten inzake facturatie recht te zetten indien deze rechtzetting te wijten is aan een derde zoals de distributienetbeheerder Als u uw factuur niet tijdig betaalt, sturen wij u een herinnering. Betaalt u niet tijdig na ons herinneringsschrijven, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Voor wat betreft een energiecontract volgen wij verder de procedure die voorzien is in de wetgeving inzake de sociale openbare dienstverplichtingen. Betaalt u de factuur voor het gedeelte energie maar blijft u in gebreke om te betalen voor andere producten of diensten waarop de factuur betrekking heeft, dan neemt het Contract, wat die andere producten en diensten betreft, automatisch een einde indien u niet betaalt binnen de termijn die in onze ingebrekestelling is aangegeven. Dezelfde regeling geldt ook wanneer het Contract uitsluitend betrekking heeft op andere producten of diensten dan energie Tenzij de wet dit niet toelaat, zijn de kosten van herinneringen, ingebrekestellingen en afsluitingen te uwen laste Bij wanbetaling mogen wij u interesten aanrekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Wij gebruiken de wettelijke interestvoet Bevindt u zich in een situatie waarin u recht hebt op betaling van ons, dan mag u ons interesten aanrekenen vanaf uw ingebrekestelling, tegen de wettelijke interestvoet. Tenzij de wet dit niet toelaat, zijn de kosten van uw herinneringsbrieven en ingebrekestelling te onzen laste. 8. Waarborg In de volgende gevallen kunnen wij u een waarborg vragen: - indien u voor de afname van energie klant bij ons wilt worden nadat uw contract met uw vorige energieleverancier werd beëindigd omdat u uw facturen niet betaalde. - indien u openstaande en vervallen schulden bij ons hebt op het moment dat u opnieuw klant bij ons wenst te worden. In dit geval kunnen wij u bovendien verzoeken deze openstaande schulden eerst te voldoen. - indien u in een periode van 36 maanden voorafgaand aan het moment dat u opnieuw klant bij ons wenst te worden of tijdens de uitvoering van uw Contract een betalingsachterstand van minimum 2 maanden bij ons hebt gehad/hebt. - indien u bij ons klant wilt blijven na toepassing van de procedure beschreven in artikel 7.5. De waarborg zal niet hoger zijn dan 4 maal de waarde van een gemiddeld verschuldigd maandbedrag met een minimum per energievorm van 125. Bij niet tijdige betaling van de waarborg behouden we ons het recht voor om de terbeschikkingstelling van energie onmiddellijk stop te zetten. 9. Bescherming persoonsgegevens De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten. Sommige gegevens worden ook verzameld en verwerkt door onze verwerkers (in hoofdzaak Electrabel n.v. en onze commerciële tussenpersonen) om taken uit te voeren die hen speciaal werden toegewezen in het kader van de voormelde verwerking. U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Via dezelfde weg kunt u ons verwittigen indien u de promotionele aanbiedingen van onze producten en diensten niet meer wenst te ontvangen via telefoon, of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen. 10. Overdracht Wij mogen het Contract overdragen aan een derde mits wij er voor zorgen dat u daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zullen wij u daarvan inlichten. 11. Volmacht Tenzij u ons uitdrukkelijk en schriftelijk van het tegendeel kennis geeft, hebben wij van u volmacht om in uw naam: - uw verbruiksgegevens met betrekking tot het Afnamepunt over de laatste 3 jaren die de inwerkingtreding van dit Contract voorafgaan en tijdens de looptijd van het Contract op te vragen bij de distributienetbeheerder. - in geval van een leverancierswissel, de einddatum en opzegtermijn van uw lopende contract bij uw vorige leverancier op te vragen en dit lopende contract op te zeggen. 12. Vertrouwelijkheid De gegevens betreffende dit Contract en in het bijzonder de verbruiksgegevens zullen vertrouwelijk behandeld wo Zonder uw toestemming zullen wij ze niet aan derden meedelen, tenzij wij daartoe van overheidswege verplicht Onze commerciële tussenpersonen worden niet als derden beschouwd. 13. Geschillen en toepasselijk recht Geschillen omtrent dit Contract kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd. Het Belgische recht is van toepassing op dit Contract De continuïteit en de kwaliteit van de terbeschikkingstelling van de energie vallen onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de levering van energie, kunt u in principe rechtstreeks de pagina 2 van 7

3 1 Detail elektriciteit Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE EAN CONTRACTGEGEVENS U hebt een Electrabel EnergyPlus contract afgesloten voor 1 jaar. Dit contract wordt telkens voor 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen ten laatste 1 maand vóór de afloop van de lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. De huidig periode loopt tot VERBRUIKSGEGEVENS Volgende gegevens werden ons ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf Periode Meternummer Meterstanden op Meterstanden op Verbruik kwh kwh Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw werkelijk verbruik, omgerekend naar 365 dagen. Er wordt geen rekening gehouden met winter- of zomerperiode. Piek 2006: 2122 kwh 2007: 1764 kwh 2008: 1500 kwh Dal 2006: 2652 kwh 2007: 2206 kwh 2008: 2200 kwh Totaal 2006: 4774 kwh 2007: 3970 kwh 2008: 3700 kwh FACTURERINGSGEGEVENS (excl. BTW) Evolutie verbruik Electrabel Energyplus voor de periode van tot (416 dagen) 1 Uw Electrabel energieprijs Aantal eenheden x Eenheidsprijs Basis BTW Vaste vergoeding 81,90 EUR Elek Piekuren kwh x 8, ,18 EUR Elek daluren kwh x 3, ,58 EUR 2 % korting op de Electrabel-energieprijs -6,65 EUR [c] Bijdrage Hernieuwbare energie 16,35 EUR [q] Bijdrage Warmtekrachtkoppeling 5,02 EUR 347,38 EUR Oorsprong van de geleverde elektriciteit: hernieuwbare energiebronnen (1,60%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (7,67%), fossiele brandstoffen (30,36,06%) (aardgas: 16,33%, andere: 14,03%), nucleair (58,49%), onbekend (1,88%). 2 Nettarieven Distributienetvergoeding 161,14 EUR Transportnetvergoeding 3,41 EUR Meterhuur 29,68 EUR 194,23 EUR pagina 3 van 7

4 Detail elektriciteit 3 Toeslagen Basis BTW [w] Energiebijdrage 8,59 EUR [i] Federale bijdrage 8,98 EUR [o] Bijdrage voor de gemeenten 22,10 EUR 39,67 EUR Aan te rekenen verbruik van tot Berekend van tot (van meteropname tot factuurdatum huidig jaar) Berekend van tot (aangerekend op vorige verbruiksfactuur) Totaal elektriciteit (van tot ) 581,28 EUR 40,15 EUR -10,00 EUR 611,43 EUR Prijsinformatie Toegepaste prijsformules Periode tarief Formule EnergyPlus Elek20 Vaste vergoeding 48,72 x Ne EUR/jaar EnergyPlus Elek20 prijs per kwh Dag 3,682 x Ne x Nc c/kwh EnergyPlus Elek20 prijs per kwh Nacht 0,808 x Ne x Nc c/kwh De waarden van de parameters Nc en Ne zijn beschikbaar op de website Toegepaste Nettarieven en Toeslagen De prijs per kwh (cent/kwh) voor de Energiebijdrage bedraagt 0, (*) De prijzen zijn geldig op moment van de factuurdatum. Deze kunnen evolueren. In onze berekeningen gerbuiken we steeds de van toepassing zijnde prijs voor de betrokken periode. (*) Om een overzicht te hebben van de prijsevolutie verwijzen we naar de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas pagina 4 van 7

5 DraftRES4 1 Detail aardgas Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE EAN Factuurnummer: CONTRACTGEGEVENS U hebt een Electrabel EnergyPlus contract afgesloten voor 1 jaar. Dit contract wordt telkens voor 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen ten laatste 1 maand vóór de afloop van de lopende periode schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt. De huidig periode loopt tot VERBRUIKSGEGEVENS Volgende gegevens werden ons ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf Periode Meternummer Meterstand op Meterstand op Verbruik 500 m³ Omrekeningscoëfficiënt 10,00 kwh/ m³ Verbruik 5.000kWh Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw werkelijk verbruik, omgerekend naar 365 dagen. Er wordt geen rekening gehouden met winter- of zomerperiode. Evolutie verbruik 2006: 5305 kwh 2007: 4412 kwh 2008: 5007 kwh FACTURATIEGEGEVENS (excl. BTW) Electrabel Energyplus voor de periode van tot (416 dagen) 1 Uw Electrabel energieprijs Aantal eenheden x Eenheidsprijs Basis BTW Vaste vergoeding 38,97 EUR Gas kwh x 2, ,97EUR 2 % korting op de Electrabel-energieprijs -3,50 EUR 171,44 EUR 2 Nettarieven Distributienetvergoeding 84,30 EUR Vaste vergoeding en tarief meetactiviteit 19,85 EUR 104,15 EUR 3 [w] Toeslagen Energiebijdrage 4,94 EUR [k] Federale bijdrage 0,56 EUR [j] Toeslag beschermde klanten 0,43 EUR 5,93 EUR pagina 5 van 7

6 Detail aardgas Aan te rekenen verbruik van tot Berekend van tot (van meteropname tot factuurdatum huidig jaar) 281,09 EUR 0,43 EUR 29,76 EUR 0,05 EUR Berekend van tot (aangerekend op vorige verbruiksfactuur) - 10,00 EUR -0,02 EUR Totaal elektriciteit (van tot ) 300,85 EUR Prijsinformatie Toegepaste prijsformules Periode Tarief Formule EnergyPlus Gas5 Vaste vergoeding 21,44 x Igd EUR/jaar EnergyPlus Gas5 prijs per kwh 0,205 x Igd + 2,130 x Iga c/kwh De waarde van de parameter Gpi die maandelijks door Electrabel berekend wordt, is beschikbaar op De waarden van de parameter Igd zijn beschikbaar op de website Toegepaste Nettarieven en Toeslagen De prijs per kwh (cent/kwh) voor de Energiebijdrage bedraagt 0, (*) De prijzen zijn geldig op moment van de factuurdatum. Deze kunnen evolueren. In onze berekeningen gerbuiken we steeds de van toepassing zijnde prijs voor de betrokken periode. (*) Om een overzicht te hebben van de prijsevolutie verwijzen we naar de Comissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas Pagina 6 van 7

7 Bijlage Joris Van Acker - KANUNNIKSTEEN OVERIJSE Overzicht reeds gefactureerde tussentijdse bedragen voor energie Factuurdatum Factuurnummer Bedrag (incl BTW) ,00EUR 1.000,00 EUR Bijkomende informatie [c] Een Bijdrage hernieuwbare energie wordt u doorgerekend ingevolge de meerkost van de openbare dienstverplichting om voor een deel van de elektriciteitsleveringgroene stroomcertificaten voor te leggen. [g] Per jaar geeft Electrabel u 100 kwh gratis elektriciteit per gezin, verhoogd met 100 kwh gratis elektriciteit per gezinslid, gebaseerd op uw gezinssituatie per 1 januari van dit jaar. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar worden, overeenkomstig het Elektriciteitsdecreet van de Vlaamse Regering, niet in aanmerking genomen. Op deze factuur ontvangt u van Electrabel de 100 kwh gratis elektriciteit voor het volledige jaar in één keer. [i] De Federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: Financiering van de werkingskosten van de CREG, Financiering van de verplichtingen als gevolg van de denucleare sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel, Financiering van de federale politiek inzake vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, Openbare dienstverplichtingen. [j] [k] [o] [q] [w] Oorsprong van de globale levering van uw leverancier: hernieuwbare energiebronnen (1,69%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (7,66%), fossiele brandstoffen (30,33%) (aardgas: 16,32%, andere: 14,01%), nucleair (58,43%), diverse (1,89%). Meer informatie over radioactief afval en CO²-emissies vindt u op en Toeslag beschermde klanten in toepassing van het Koninklijk Besluit dd Deze toeslag wordt aangerekend op het elektriciteitsen op het gasverbruik vanaf 1 januari 2004 en is bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentieel beschermde klanten. De Federale bijdrage gas bestaat uit de volgende componenten: Financiering van de werkingskosten van de CREG, Openbare dienstverplichting. Federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeente ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, zoals ingesteld door de Programmawet van Titel VII - Hoofdstuk III (Belgisch Staatsblad ) en waarvan de uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald door het Ministrieel Besluit van (Belgisch Staatsblad ). Om het broeikaseffect en de uitstoot van de CO2 te beperken, promoot de overheid ook elektriciteitsproductie op basis van warmtekrachtkoppeling. Dit gebeurt via een systeem van warmtekrachtcertificaten. De meerkost van dit systeem wordt verrekend in de energieprijs via de bijdrage Warmtekrachtkoppeling. De energiebijdrage wordt toegepast conform de wet van 22 juli Deze bijdrage wordt onder meer geheven op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De opbrengst van deze bijdrage is bestemd voor het Fonds voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid. Het bedrag ervan werd gewijzigd vanaf augustus 2003, zoals bepaald in de programmawet van 5 augustus Pagina 7 van 7

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie