Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt. Huishoudelijke Klant: de natuurlijke persoon die voor niet-beroepsmatige doeleinden aardgas afneemt. Niet-huishoudelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aardgas afneemt voor beroepsmatige doeleinden. Partij of Partijen: Klant en/of Antargaz Antargaz: Antargaz Belgium NV., o Maatschappelijke zetel: De Kleetlaan 5A; 1831 Diegem o Ondernemingsnummer: Levering: het door Antargaz voorzien op het afnamepunt van aardgas Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van aardgas tussen Antargaz en Klant. Deze bestaat uit: De huidige Algemene Voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden, die bestaan uit: Het contractformulier De tariefkaart die geldig is bij de ondertekening van de Overeenkomst De bijlage betreffende de openbare dienstverplichtingen van toepassing in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Elke toevoeging of schriftelijke wijziging (bvb. Formulier, bevestigingsbrief) waarover een akkoord tussen de Partijen bestaat. Afnamepunt: de fysieke plaats van de lage drukaansluiting op het distributienet waar voor aardgas een debiet is voor een jaarverbruik van < kwh. Het Afnamepunt wordt door een adres geïdentificeerd en beschikt over een unieke EAN-code. Meetinstallatie: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of telling van de energieafname door Klant op het Afnamepunt. Distributienet: het geheel van verbindingen voor de distributie van aardgas en de daarmee verbonden toebehoren die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Netbeheerder. Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of het transport van aardgas. Dag van ontvangst: alle facturen en andere documenten worden geacht ontvangen te zijn drie kalenderdagen na verzendingsdatum. Artikel 2: Toepasselijkheid en wijzigingen: 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle Huishoudelijke Klanten en alle Niet-huishoudelijke Klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 150MWh aardgas voor het geheel, per Klant, van zijn Afnamepunten op het Distributienet. 2.2 De Klant aanvaardt dat alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Antargaz en Klant onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden en erkent afstand te hebben genomen van enige andere voorwaarden, waaronder de eigen algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Bijzondere Voorwaarden. 2.3 Antargaz kan deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden in de loop van de Overeenkomst wijzigen. Wijzigingen treden in werking twee maanden na de dag waarop zij aan de Klant zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld of indien een overheidsbeslissing die wijziging noodzakelijk maakt. De Klant kan binnen één maand na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder kosten, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2 Als bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden geldt onder meer een kennisgeving per brief, een bericht aan de Klant of een vermelding op de factuur. Klant kan de geldende algemene voorwaarden ten allen tijde raadplegen op Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. 3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.4, komt de Overeenkomst tot stand op de dag dat Antargaz en de Klant de Overeenkomst ondertekenen, of nadat de procedure voor de verkoop op afstand of buiten de onderneming doorlopen is. 3.2 Bij verkoop op afstand of buiten de onderneming zal Antargaz de overeenkomst schriftelijk aan de Klant bevestigen. De Klant kan verzaken aan de Overeenkomst binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze bevestiging. De verzakingstermijn is zeven werkdagen in geval van verkoop via de telefoon. 3.3 De levering van aardgas kan maar aanvangen op voorwaarde dat Antargaz geregistreerd is als leverancier voor het Afnamepunt in het toegangsregister van de Netbeheerder, het Afnamepunt aangesloten is op het distributienet en niet buiten dienst is gesteld, en indien bij een nieuw Afnamepunt de opening door de Netbeheerder is gebeurd. 3.4 De Overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat Antargaz na onderzoek geen objectieve reden heeft om de Overeenkomst te weigeren. Een objectieve reden om de Overeenkomst te weigeren is bijvoorbeeld de situatie waar de versie van de algemene voorwaarden en/of tariefkaart niet meer geldig is voor het type klant, het gebied waar het Afnamepunt gelegen is, of de periode waarvoor de Klant levering wenst of, in het algemeen, wanneer Antargaz een gegronde reden heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant, bijvoorbeeld wanneer de Klant niet kan aantonen dat hij zijn rechtmatige schulden bij de vorige leverancier heeft betaald, of in geval van een Niet-huishoudelijke Klant onderzoek heeft aangetoond dat de Klant niet solvabel is. Antargaz kan in het laatste geval in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 een bankwaarborg vragen die gelijk is aan drie maal het geschatte maandverbruik. Indien Antargaz de overeenkomst niet aanvaardt, zal Antargaz de Klant hiervan binnen de dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte brengen. Artikel 4: Duur, aanvang en einde van de Overeenkomst 4.1 Antargaz zal de levering, indien redelijkerwijs mogelijk, starten bij het verstrijken van de leveringsovereenkomst met de vorige leverancier, of op de dag door de Klant gewenst. De Klant zal de door Antargaz gevraagde gegevens voor de eerste levering tijdig en correct overmaken. 4.2 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een duurtijd van één jaar en heeft voor het Afnamepunt een exclusief karakter. De duur van de Overeenkomst loopt vanaf de eerste dag van de levering. 4.3 Na afloop van die initiële contractduur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij de Klant via aangetekend schrijven de Overeenkomst opzegt ten laatste één maand voor de afloop van de lopende periode of Antargaz via aangetekend schrijven de Overeenkomst opzegt ten laatste twee maanden voor de afloop van de lopende periode. Als de Netbeheerder Antargaz, met inachtneming van dezelfde termijnen, meedeelt dat de Klant van energieleverancier verandert, geldt dat voor de Klant als geldige kennisgeving van de opzegging. 4.4 De Klant kan de Overeenkomst steeds schriftelijk beëindigen mits het naleven van een opzeggingstermijn van één maand. De opzegging is rechtsgeldig door een bericht van de Netbeheerder. 4.5 De beëindiging van de Overeenkomst als gevolg van een opzeg door de Klant wordt pas van kracht vanaf de datum waarop het Afnamepunt voorzien wordt door een andere leverancier, of wordt verzegeld, en vanaf wanneer Antargaz niet meer als leverancier geregistreerd is bij de Netbeheerder voor het Afnamepunt in kwestie. Artikel 5: Prijs 5.1 De energieprijs voor de Klant wordt berekend op basis van de tarievenregeling zoals vermeld op de tariefkaart, geldig op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst. De energieprijs wordt verhoogd met de toepasselijke belastingen, retributies, heffingen en toeslagen, en met alle door de Netbeheerder aan Antargaz aangerekende kosten, waaronder distributie- en transportkosten. De distributiekosten verschuldigd aan de

3 Netbeheerder worden goedgekeurd door de CREG (www.creg.be) en worden automatisch en volledig doorgerekend aan de Klant. Wijzigingen in deze tarieven zijn niet verbonden aan voorafgaande kennisgeving en geven de Klant geen recht tot vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. 5.2 Wanneer Antargaz haar prijzen wijzigt om andere dan in artikel 5.1 vermelde redenen zal Antargaz de Klant daarvan twee maanden voor het verstrijken van de lopende duurtijd inlichten door middel van een kennisgeving per brief, een bericht aan de Klant of een vermelding op de factuur. De klant zal geacht worden deze prijswijziging aanvaard te hebben, tenzij hij binnen de maand na ontvangst van de mededeling de Overeenkomst opzegt. 5.3 Meer informatie over de prijzen kan verkregen worden op de website Artikel 6: Meetgegevens 6.1 De Netbeheerder bezorgt Antargaz regelmatig de stand van uw Meetinstallatie. Indien Antargaz niet tijdig beschikt over correcte meetgegevens, heeft Antargaz het recht om de geleverde hoeveelheid in te schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens. Zodra Antargaz de werkelijke geleverde hoeveelheid alsnog ontvangt, kan zij die vervolgens in rekening brengen. 6.2 Antargaz is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen door de Netbeheerder (bv. foutieve, onvolledige of laattijdige facturatie als gevolg van het verkeerd, onvolledig of ontijdig toekomen van de meetgegevens). 6.3 Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Klant als Antargaz vragen dat de Meetinstallatie op kosten van de verzoeker wordt onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek, kan Antargaz de hoeveelheid geleverde energie rechtzetten voor de periode dat de Meetinstallatie onjuist heeft gefunctioneerd. Die periode kan niet langer zijn dan vierentwintig maanden. Een rechtzetting vindt niet plaats wanneer de geleverde hoeveelheid niet juist kan worden vastgesteld of wanneer elke normale klant in een gelijkaardige situatie zelf de onjuistheid van de meting had moeten vaststellen. 6.4 De Klant mag op geen enkele manier verhinderen, zelfs niet door nalatigheid, dat de juist geleverde hoeveelheid aardgas kan worden vastgesteld, noch een situatie creëren waardoor de normale werking van de Meetinstallatie wordt verhinderd. Artikel 7: Betaling 7.1 Antargaz kan de Klant voorschotten aanrekenen op basis van een schatting van het verbruik door de Klant en de van de Netbeheerder ontvangen verbruiksgegevens. Antargaz maakt enkel een maandelijkse factuur op indien het bedrag op de factuur minstens 25 bedraagt. Indien het maandelijks voorschotbedrag geen 25 bedraagt, zal daarom gekozen worden voor een trimestriële facturering. De klant heeft de mogelijkheid om een herziening te vragen van het geschatte verbruik en de tussentijdse voorschotfacturen. De gemotiveerde beslissing hierover zal Antargaz aan de Klant bezorgen binnen de 5 werkdagen. De afrekening vindt minstens eenmaal per jaar plaats, waarbij de voorschotten en eventuele andere door de Klant aan Antargaz verschuldigde kosten worden verrekend, behoudens indien Antargaz de benodigde gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen. Indien Antargaz geen meetgegevens ontvangt, kan Antargaz de Klant voorschotfacturen blijven sturen. De geschatte verbruiken die Antargaz ontvangt van de Netbeheerder, zullen door Antargaz effectief aangerekend worden. Indien Antargaz vaststelt dat de verbruiksgegevens foutief zijn, zal Antargaz dit melden aan de Netbeheerder en zal het de Klant verder voorschotfacturen sturen. Het effectieve verbruik zal dan later worden afgerekend. 7.2 De betalingstermijn voor de Klant bedraagt telkens 15 kalenderdagen na ontvangst van factuur, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke aan schriftelijk protest door de Huishoudelijke Klant binnen de 12 maanden na factuurdatum, wordt de factuur geacht door de Klant aanvaard te zijn. Een Niet-huishoudelijke Klant moet zijn of haar facturen schriftelijk protesteren binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Deze termijnen zijn niet van toepassing als de fout in de facturatie te wijten is aan een derde, zoals de Netbeheerder. De betalingsverplichting van de Huishoudelijke Klant van het betwiste deel van de factuur wordt opgeschort indien de klacht over de factuur terecht is en/of gedurende de tijd die Antargaz nodig heeft om de klacht te behandelen. 7.3 Tenzij de Klant nog een openstaand saldo vertoont, voert Antargaz binnen de 15 kalenderdagen na datum van ontvangst van de eindfactuur de eventuele terugbetaling uit van wat de Klant teveel aan voorschotten zou betaald

4 hebben. Indien Antargaz nog niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Klant, loopt de terugbetalingstermijn vanaf het ogenblik dat Antargaz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Klant 7.4 De Klant kan enkel via overschrijving of domiciliëring betalen. De opdracht tot domiciliëring wordt door Antargaz gegeven tussen de 10 de en de 15 de van de maand of tussen de 20 ste en 25 ste dag van de maand. Als de Klant kiest voor domiciliëring zorgt hij dat er voldoende geld op zijn rekening staat. Na twee mislukte aanbiedingen zal de Klant terug via overschrijvingen dienen te betalen. Indien de Klant verzet zou aantekenen tegen betaling via domiciliëring, zal aan Klant geen enkele kost in rekening worden gebracht voor dit verzet. Klant heeft daarenboven steeds het recht om de eindfactuur uit te sluiten van de betaling via domiciliëring. 7.5 Als de Klant de factuur niet tijdig betaalt, stuurt Antargaz de Klant een herinnering. Betaalt de Klant niet tijdig na het herinneringsschrijven, dan stuurt Antargaz aangetekend een ingebrekestelling. In geval van betalingsmoeilijkheden kan Antargaz een afbetalingsplan toekennen. Dit Afbetalingsplan zal bestaan uit maximum 12 deelbedragen verdeeld over een periode van 12 maanden. Indien wettelijk toegestaan kan Antargaz administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicaten, herinneringen, ingebrekestellingen of voor een betalingsplan wegens een laattijdige betaling of indien het voorleggen van een domiciliëring door de bank wordt geweigerd. De kosten bedragen 7,5 voor het verzenden van een gewone brief en 15 voor het verzenden van een aangetekende brief. In geval van laattijdige betaling van het volledige of gedeeltelijke bedrag van een bepaalde factuur, of wanneer een domiliëringsopdracht geweigerd wordt door de bank, is de Klant van rechtswege en zonder betalingsherinnering of ingebrekestelling verplicht om een nalatigheidsinterest te betalen op het totale factuurbedrag, vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de volledige betaling. Voor Huishoudelijke Klanten, past Antargaz hierop de wettelijke interestvoet toe. Voor Niet-Huishoudelijke Klanten past Antargaz de interestvoet toe, voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een Klant die in gebreke blijft na verzending van de ingebrekestelling, verplicht om een forfaitaire schadevergoeding te betalen, gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van 50 voor Huishoudelijke Klanten en 125 voor Niet-Huishoudelijke Klanten. Indien Klant een recht op betaling heeft vanwege Antargaz, en Antargaz voldoet niet haar betalingsverplichtingen, dan is Antargaz van rechtswege en zonder betalingsherinnering of ingebrekestelling verplicht om een nalatigheidsinterest te betalen op het totale factuurbedrag, vanaf de vervaldatum van de termijn vermeld in artikel 7.3 tot aan de datum van volledige betaling. De nalatigheidsinterest bedraagt niet meer dan de wettelijke interestvoet. Daarnaast betaalt Antargaz aan Klant de bewezen kosten van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen terug. 7.6 Laattijdige betalingen van één (voorschot)factuur hebben tot gevolg dat alle facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar worden. Een betaling door Klant wordt steeds geacht betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur. 7.7 Het is de taak van de Klant om Antargaz in te lichten van zijn statuut van beschermde Huishoudelijke Klant en/of zijn eventuele recht op sociaal tarief en daarbij Antargaz de stavingstukken te bezorgen binnen de termijnen en volgens de modaliteiten in de wet voorzien. 7.8 Ingeval Antargaz kortingen toekent op het abonnement zijn die enkel van toepassing indien er geen enkele aanmaning of ingebrekestelling werd verzonden inzake een laattijdige betaling in de twaalf maanden voorafgaand aan de betrokken afrekeningsfactuur. Artikel 8: Waarborg voor kredietwaardigheid van de Klant 8.1 Zoals mede bepaald in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, kan Antargaz ter dekking van de kredietwaardigheid van haar klanten een waarborg vragen bij de ondertekening van de Overeenkomst of tijdens de uitvoering hiervan, wanneer specifieke en objectieve redenen dit rechtvaardigen. In het bijzonder wanneer: 1) De Klant zich bij Antargaz wil aansluiten voor de afname van aardgas, nadat de overeenkomst met zijn vorige leverancier werd opgezegd wegens onregelmatige betalingen of de Klant op dat moment nog bedragen heeft openstaan bij Antargaz. In dat laatste geval kan Antargaz ook vragen om eerst de onbetaalde facturen te betalen, inclusief eventuele aanmaningskosten en nalatigheidsinteresten.

5 2) De Klant binnen de zesendertig maanden die voorafgaan aan het moment waarop hij opnieuw Klant wil worden, of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een betalingsachterstand heeft opgelopen van minstens twee maanden verbruik. 8.2 De waarborg betreft de vooruitbetaling van facturen, een bankgarantie of de storting van een bedrag gelijk aan drie maanden geschat verbruik (voorschotbedrag), met een minimum van 125 voor Huishoudelijke Klanten en met een minimum van 250 voor Niet-Huishoudelijke Klanten. 8.3 In geval van laattijdige betaling van de waarborg door de Niet-Huishoudelijke Klant, houdt Antargaz zicht het recht voor om onmiddellijk over te gaan tot de stopzetting van de leveringen. 8.4 Antargaz zal aan het einde van de Overeenkomst de waarborg aan de Klant terugbetalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum van de eindafrekening of (een deel van) het bedrag inhouden om onbetaalde bedragen te voldoen. 8.5 Indien de Klant zijn Afnamepunt in Wallonië is gelegen, dan mag Antargaz geen waarborg vragen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 8.6 Bij Niet-Huishoudelijke Klanten mag Antargaz op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst de kredietwaardigheid van de Klant onderzoeken. Op vraag van Antargaz zal de Klant in dit verband alle nuttige informatie en inlichtingen verstrekken. Artikel 9: Tussentijdse beëindiging en schorsing van de levering 9.1 Antargaz kan de Overeenkomst via een aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst schorsen of onmiddellijk beëindigen wanneer: (a) de Niet-Huishoudelijke Klant zijn contractuele betalingsverplichtingen binnen vijftien kalenderdagen na een ingebrekestelling niet nakomt; (b) de Niet-Huishoudelijke Klant op vraag van Antargaz niet binnen de vijftien kalenderdagen de gevraagde waarborg gesteld heeft; (c) de Netbeheerder of een bevoegde overheid een onderbreking of stopzetting van de levering oplegt; (d) de Niet-Huishoudelijke Klant fraudeert of de geleverde energie doorverkoopt aan anderen; (e) de Niet-Huishoudelijke Klant Antargaz niet onmiddellijk inlicht over elk gekend feit dat de uitvoering van de Overeenkomst potentieel zou kunnen verhinderen of bemoeilijken; (f) de Niet-Huishoudelijke Klant niet langer gebonden is door de aansluitingsovereenkomst; (g) een andere leverancier op dat ogenblik aardgas levert op het Afnamepunt; (h) de gegevens van de meetinstallatie afwijken van wat bepaald is in de Overeenkomst; (i) de Niet-Huishoudelijke Klant in het algemeen ernstig nalaat zijn contractuele verplichtingen na te komen. 9.2 Ingeval de Huishoudelijke Klant zijn contractuele betalingsverplichtingen binnen vijftien kalenderdagen na een ingebrekestelling niet nakomt, kan Antargaz de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zestig dagen, en mits Antargaz de overige wettelijke bepalingen respecteert, ondermeer inzake sociale openbare dienstverplichtingen. 9.3 De Overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege ontbonden wanneer de Niet-Huishoudelijke Klant failliet wordt verklaard. Indien een Niet-Huishoudelijke Klant bescherming tegen zijn schuldeisers aanvraagt in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt Antargaz zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien facturen niet worden betaald binnen vijftien kalenderdagen nadat de Niet-Huishoudelijke Klant hiertoe schriftelijk in gebreke werd gesteld, zonder dat dit in hoofde van Antargaz beschouwd kan worden als rechtsmisbruik. 9.4 Bij elk tenietgaan van de Overeenkomst beëindigt Antargaz de levering. Alle sommen die de Klant nog verschuldigd is, zijn dan onmiddellijk opeisbaar. 9.5 De Klant kan de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, ingeval ernstige contractuele tekortkomingen die toerekenbaar zijn aan Antargaz. Artikel 10: Volmacht De Klant geeft Antargaz de volmacht om alle nodige acties te ondernemen of te laten ondernemen om de leverancierswissel, de toegang tot het Distributienet, de levering, de aansluiting op het Distributienet, het verkrijgen

6 van alle gegevens, inclusief de historische gegevens, bij de Netbeheerder, in orde te brengen. Antargaz heeft indien nodig het recht om alle andere nuttige informatie op te vragen, waaronder de gezinssamenstelling van de Klant. Als deze handelingen kosten met zich meebrengen voor Antargaz, dan zullen deze zonder bijkomende toeslagen aan de Klant doorgerekend worden. Artikel 11: Aansprakelijkheid 11.1 De Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de geleverde energie, alsook voor de correcte meteropname. Aangezien Antargaz hiervoor niet verantwoordelijk is, dient de Klant zich rechtstreeks te richten tot zijn Netbeheerder, ook voor eventuele schade veroorzaakt hierdoor De aansprakelijkheid van Antargaz en Klant beperkt zich ten opzichte van elkaar tot (a) rechtstreeks veroorzaakte materiële schade die voortvloeit uit een fout of het niet naleven van het contract en (b) een overlijden of lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een handeling of nalatigheid. Antargaz en de Klant zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor immateriële of indirecte schade, zoals het onvermogen winst te maken, bedrijfsschade, productieverlies of inkomensverlies De aansprakelijkheid van Antargaz is beperkt tot het totaal van de facturen voor gas voor de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade Elke eis tot schadevergoeding moet door de Klant binnen de 15 dagen na de datum waarop de schade is ontstaan, dan wel nadat de Klant de schade redelijkerwijze kon kennen, schriftelijk gemeld worden aan Antargaz. Laattijdige meldingen doen het recht op schadevergoeding vervallen Het aan- en afsluiten van een Afnamepunt en de kosten die daarmee verbonden zijn vallen niet ten laste van Antargaz, maar zijn de verantwoordelijkheid van de Netbeheerder en worden geregeld in een aparte overeenkomst tussen Netbeheerder en Klant. Artikel 12: Overmacht 12.1 De uitvoering van de Overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk opgeschort ingeval Antargaz of de Klant verhinderd zou zijn om haar verbintenissen na te komen wegens een geval van overmacht dat gewoonlijk erkend wordt door de Belgische rechtbanken. Klanten kunnen zich echter niet beroepen op een staking of een lock-out om te ontkomen aan hun betalingsverplichtingen Indien één der Partijen door overmacht zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen zal die partij de andere partij onmiddellijk hierover schriftelijk informeren. Partijen houden elkaar op de hoogte over alle ontwikkelingen van de overmachtsituatie. Als die langer duurt dan één maand, kan elke partij de Overeenkomst beëindigen, zonder dat hij verplicht is een schadevergoeding te betalen aan de andere partij. Artikel 13: Bescherming van persoonlijke gegevens 13.1 De Klant geeft de toestemming aan Antargaz dat de persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt voor de uitvoering van de Overeenkomst De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden en tegen het meedelen ervan aan derden. De Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te verbeteren via een schriftelijke aanvraag bij Antargaz Belgium NV, De Kleetlaan 5A, 1831 Diegem. Artikel 14: Verhuizing 14.1 Wanneer de Klant tijdens de duur van deze Overeenkomst zou verhuizen, brengt de Klant Antargaz hiervan tijdig en schriftelijk (eventueel via ) op de hoogte. Antargaz blijft in principe leveren op het nieuwe Afnamepunt, tenzij de Klant zou verhuizen naar een ander gewest of het buitenland, naar een woning zonder aparte Meetinstallatie, naar een plaats waar al een andere leverancier aardgas levert of naar een gebied waar Antargaz op dat moment geen aardgas levert Uiterlijk 30 kalenderdagen na de effectieve verhuisdatum deelt de Klant aan Antargaz de laatste meterstand mee van het vorige Afnamepunt. Het daartoe bestemde Antargaz standaardformulier vindt men terug op Als in de woning waar het vorige Afnamepunt gelegen was, een nieuwe bewoner ingetrokken is,

7 ondertekent de Klant samen met de nieuwe bewoner dit formulier. Is er geen nieuwe bewoner, dan ondertekent enkel de Klant het formulier. Indien de woning waar het vorige Afnamepunt gelegen was gehuurd werd door de Klant, dan ondertekent de Klant telkens samen met de eigenaar Als de Klant, om welke reden dan ook, nalaat om Antargaz binnen 30 kalenderdagen na verhuisdatum in te lichten over de verhuizing, dan moet de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst blijven naleven, in het bijzonder de betaling van de energie die, door wie ook, afgenomen is op het bestaande Afnamepunt, en dit tot de kalenderdag volgend op de dag dat hij bij Antargaz de verhuizing schriftelijk (of via ) heeft gemeld Als de Klant bovenstaande verplichtingen niet nakomt, dan betekent dit dat hij of zij onherroepelijk Antargaz mandateert om bij de netbeheerder de sluiting van de meetinrichting aan te vragen. De Klant draagt hierbij alle kosten en Antargaz draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die eruit zou volgen. Artikel 15: Overdracht 15.1 Klant erkent de mogelijkheid van Antargaz om zonder akkoord van de Klant de Overeenkomst aan een derde over te dragen, voor zover deze derde de wettelijke bepalingen inzake levering van aardgas respecteert, over de nodige toelatingen beschikt en de voorwaarden van de huidige Overeenkomst respecteert. Antargaz zal de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren Antargaz erkent de mogelijkheid van de Klant om de Overeenkomst aan een derde over te dragen indien de Klant volgens de procedure beschreven in artikel 14 zou verhuizen tijdens de duur van de Overeenkomst of indien Antargaz en Klant hiertoe voorafgaand een schriftelijk akkoord bereiken. Alle kosten die verbonden zijn aan deze overdracht zijn voor de rekening van de Klant. De Klant moet Antargaz hierover zo snel mogelijk informeren. Artikel 16: Overige bepalingen Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Partijen overleggen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht genomen wordt. Artikel 17: Klachten en Inlichtingen Elke aanvraag tot informatie of elke klacht over de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gericht aan de klantendienst van Antargaz. Eventueel onopgeloste klachten mogen gericht worden aan: De Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel. Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. Voor Huishoudelijke Klanten zijn de rechtbanken van hun verblijfplaats exclusief bevoegd om geschillen te beslechten in verband met deze Overeenkomst. Voor Niet-Huishoudelijke Klanten zijn dit de rechtbanken van Brussel.

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN NIET- PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities:

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied 1.1 Definities In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder: 1. Leveringsadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van aardgas Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest.

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent.

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent. Voorwaarden Qurrent Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed gaat u een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be

Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Lampiris SA/NV Rue Saint-Laurent, 54-4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790 - Fax: 04 340 63 99 www.lampiris.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Dit zijn de algemene voorwaarden van The Pinfluencers ( Opdrachtnemer ). Het adres van The Pinfluencers is Marshallplein 266 2286LT Rijswijk, met het KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Dit zijn de algemene voorwaarden van Intervisiekickstart ( Opdrachtnemer ) te Zeist. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via welkom@intervisiekickstart.nu

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Einde van de Levering Machtiging Levering en meting Prijs

Einde van de Levering Machtiging Levering en meting Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMFORT ENERGY BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN CONSUMENTEN EN ZAKELIJKE KLANTEN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Viva la Pizza

Algemene voorwaarden Viva la Pizza Algemene voorwaarden Viva la Pizza Viva la Pizza stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Dit zijn de algemene voorwaarden van OpenCaravanRoute.nl ( Opdrachtnemer ). Het adres van OpenCaravanRoute.nl is Maarsseveenseweg 7B 3601 CC Maarssen, met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Klantnummer / / RED_A4_NL. Postadres (in te vullen indien anders dan het factureringsadres)

Klantnummer / / RED_A4_NL. Postadres (in te vullen indien anders dan het factureringsadres) Leveringscontract van energie en/of Ketel Onderhoud Exemplaar voor Luminus (RED) - - Klantnummer (enkel in te vullen indien u Luminus klant bent) Identificatie en factureringsadres - - Identiteitskaartnr.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie