Algemene Voorwaarden Energy People

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Energy People"

Transcriptie

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder toegelicht. Elektriciteitsaanvraag De online aanvraag om met een Leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit af te sluiten. Leveringsovereenkomst De leveringsovereenkomst bestaat uit het Leveringscontract, de Tariefkaart en de Algemene Voorwaarden. Deze drie documenten bevatten samen de algemene en bijzondere voorwaarden en modaliteiten waaronder aan jou elektriciteit zal leveren. Leveringscontract Het leveringscontract is een samenvatting van de meest essentiële voorwaarden en modaliteiten van de Leveringsovereenkomst. Het document heeft dezelfde inhoud als de Elektriciteitsaanvraag, aangevuld met enkele administratieve gegevens. Tariefkaart De tariefkaart is het document met het elektriciteitstarief van, oftewel de prijs die je aan Energy People moet betalen voor het afnemen van elektriciteit. De meest actuele tariefkaart met de gebruikte indexen vind je eenvoudig op onze Website via Algemene Voorwaarden Het betreft dit document, waarin de algemene voorwaarden en modaliteiten zijn opgesomd waaronder aan jou elektriciteit zal leveren. Aansluitpunt Het aansluitpunt is het punt waar de elektriciteit van je woning binnenkomt. Dit aansluitpunt wordt gekenmerkt door een uniek EAN-nummer. Dit EAN-nummer kan je op je elektriciteitsfactuur terugvinden. Het EANnummer dat je op je elektriciteitsmeter ziet staan is meestal niet het EAN-nummer van je aansluitpunt, maar van je elektriciteitsmeter. Het EAN-nummer van je elektriciteitsmeter kan niet gebruikt worden in je communicatie met. Eén adres kan verschillende aansluitpunten hebben. Netbeheerder De Netbeheerder vervoert op vraag van de elektriciteit tot bij jouw Aansluitpunt. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het distributienet voor elektriciteit in een aangewezen grondgebied. Website

2 2. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Leveringsovereenkomst met. 3. Elektriciteitsaanvraag 3.1 Indien je een Leveringsovereenkomst met wenst af te sluiten, dien je een online Elektriciteitsaanvraag in te vullen en te verzenden aan overeenkomstig de instructies aangegeven op de Website. Deze Elektriciteitsaanvraag bevat naast jouw persoonsgegevens, de bijzondere voorwaarden van de Leveringsovereenkomst, zoals de aangeboden diensten, het tarief, de duur van jouw engagement en de beëindigingsmogelijkheden. 3.2 Voorafgaand aan het verzenden van jouw Elektriciteitsaanvraag, bevestig je op de daarvoor voorziene wijze dat je kennis hebt genomen van de actuele Tariefkaart en van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud van deze documenten aanvaardt. 3.3 De gegevens die je opgeeft bij de Elektriciteitsaanvraag dienen correct, volledig en actueel te zijn en je dient onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. 4. Leveringsovereenkomst De Leveringsovereenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik dat jouw Elektriciteitsaanvraag per bevestigt. In de bijlage van deze bevestigende voegt een kopie van het Leveringscontract en deze Algemene Voorwaarden. De meest actuele Tariefkaart met de gebruikte indexen vind je op onze Website via 5. Herroepingsrecht en gevolgen 5.1 Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Leveringsovereenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Leveringsovereenkomst. Om twijfel te vermijden, verduidelijkt, dat de herroepingstermijn verstrijkt om middernacht van de 14de kalenderdag volgend op de dag waarop jouw Elektriciteitsaanvraag heeft bevestigd per Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, statutair gevestigd te Hasselt, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of ) op de hoogte stellen van je beslissing de Leveringsovereenkomst te herroepen. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze Website Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per ) een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen. 5.3 Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 5.4 Als je de Leveringsovereenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan van ons terug, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de leveringsovereenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval krijg je voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

3 5.5 Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten, of de levering van elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld, dat je de Leveringsovereenkomst herroept, reeds geleverd is. 6. Waarborg 6.1 kan je vragen om een waarborg te storten van 200,- bij aanvang van de Leveringsovereenkomst. Deze waarborg strekt tot garantie van jouw betalingsverbintenissen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst. Indien het bedrag van de waarborg niet ontvangt binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, zal de Leveringsovereenkomst niet tot stand komen. 6.2 Indien je één of meerdere facturen van onbetaald hebt gelaten op de vervaldag, kan je vragen om een waarborg van 200,- te storten op een aangegeven rekening. Deze waarborg strekt tot garantie van jouw betalingsverbintenissen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst. Indien het bedrag van de waarborg niet ontvangt binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, heeft het recht om de Leveringsovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Je ontvangt een opzegbrief waarin de beëindigingsdatum van de Leveringsovereenkomst wordt vermeld. 6.3 Het bedrag van de waarborg weerspiegelt de totaalprijs voor de hoeveelheid elektriciteit die een gemiddelde klant van in drie maanden verbruikt. De waarborg ontvang je terug aan het einde van de Leveringsovereenkomst, als je je contract met ons opzegt, of op jouw verzoek, als je minimaal drie jaar lang je elektriciteitsfacturen op tijd hebt betaald. 7. Aanvang levering De levering van elektriciteit start zodra wij door jouw Netbeheerder als elektriciteitsleverancier voor jouw Aansluitpunt worden geregistreerd in het toegangsregister. De exacte datum waarop de levering van elektriciteit start, kan daarom afwijken van de datum die wordt opgegeven in het Leveringscontract. 8. Tarief en tariefwijzigingen 8.1 Het tarief van voor de levering van elektriciteit bestaat uit de volgende componenten: (a) een jaarlijks abonnementsgeld; (b) jouw verbruikskost, die bestaat uit de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt, vermenigvuldigd met de door gehanteerde elektriciteitsprijs, zoals vermeld in de Tariefkaart; (c) de bijdrage groene stroom en WKK, waarmee investeringen in groene stroom en warmte-krachtkoppeling worden ondersteund; (d) de netwerkbijdragen, die worden vastgelegd door je Netbeheerder; (e) de taksen, dit zijn de BTW en alle belastingen en heffingen, die worden bepaald door de overheid. 8.2 Het jaarlijks abonnementsgeld is een administratieve tegemoetkoming in de kosten verbonden aan onze dienstverlening, die jaarlijks door gefactureerd zal worden. 8.3 Onze elektriciteitsprijs is vermeld in de Tariefkaart. De actuele prijs vind je steeds terug in de Tariefkaart op onze Website (www.energypeople.be/tariefkaart).

4 8.4 De bijdrage groene stroom en WKK, de netwerkbijdrage en de taksen zijn tariefcomponenten die niet door ons worden bepaald en zijn aan wijziging onderworpen. Wij vermelden ze onder alle voorbehoud in onze Tariefkaart. 9. Duur Leveringsovereenkomst 9.1 De duur van de Leveringsovereenkomst wordt bepaald in het Leveringscontract. 9.2 Een Leveringsovereenkomst voor bepaalde duur wordt aan het einde van de initiële leveringsperiode automatisch verlengd. Uiterlijk acht weken voor het einde van de overeenkomst ontvang je een nieuw voorstel voor hetzelfde of een vergelijkbaar product. Indien je niet reageert op dit voorstel, wordt de overeenkomst altijd verlengd met het goedkoopste vergelijkbare product van bepaalde duur, behalve als je de Leveringsovereenkomst stopzet zoals beschreven in artikel 12. Bij de verlenging rekenen wij nooit een bijkomende tariefverhoging (verlengingstarief), anders dan het natuurlijke verloop van de elektriciteitsprijs volgens onze Tariefkaart. 10. Verhuizing 10.1 Als je verhuist, wordt de Leveringsovereenkomst voortgezet op je nieuwe adres. De Leveringsovereenkomst wordt niet voortgezet op je nieuwe adres als je het leveringscontract opzegt met ingang van de verhuisdatum omwille van: een verhuizing naar het buitenland of een ander gewest, een verhuizing naar een woning zonder meter voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik, of het feit dat je gaat inwonen bij een andere gebruiker, die reeds een leveringscontract bij een andere leverancier heeft In geval van een verhuizing, stopt de aanrekening van het elektriciteitsgebruik in je oorspronkelijke woning vanaf de verhuisdatum, indien je de verhuismelding binnen 30 kalenderdagen volgend op de verhuisdatum aan ons hebt doorgegeven. Indien de melding van de verhuizing niet vóór deze datum gebeurde, stopt de aanrekening voor het energieverbruik in je vorige woning op de dag nadat je ons hebt geïnformeerd over de verhuizing. Je kunt je verhuizing aan ons doorgeven via het adres 10.3 Bij het opmaken van de slotafrekening voor de oude woning, gebruikt de meterstanden, die je hebt opgenomen op de verhuisdatum (en die je ons dient over te maken via tenzij uit onderzoek van de Netbeheerder blijkt dat deze meterstanden niet correct zijn. Vraag tijdig het geüniformiseerde energieovernamedocument aan Na je verhuizing voeren wij deze Leveringsovereenkomst verder uit voor het nieuwe Aansluitpunt. Dit doen wij aan dezelfde voorwaarden, tenzij je nieuwe Aansluitpunt niet in ons dekkingsgebied ligt. In dit geval kunnen wij de Leveringsovereenkomst niet voortzetten. 11. Facturatie en betaling 11.1 Je ontvangt voorschotfacturen voor de betaling van je elektriciteit aan. Deze ontvang je uitsluitend per Eén keer per jaar ontvang je per een jaarafrekening van behoudens indien er geen verbruik ontvangen werd van de Netbeheerder. Dit is de afrekening voor je elektriciteitsverbruik in de voorgaande twaalf (12) maanden. Het moment waarop de jaarafrekening wordt verstuurd, wordt bepaald door de Netbeheerder. Dit

5 betekent dat deze periode korter kan zijn in het eerste jaar dat je klant bij ons bent. Je jaarafrekening is gebaseerd op de verbruiksgegevens die wij gekregen hebben van de Netbeheerder. Wij zullen je verbruik nooit zelf schatten. Je hebt ook de mogelijkheid om een tussentijdse factuur op te vragen via Je hebt het recht om de jaarafrekening en de slotfactuur uit te sluiten van de betaling via domiciliëring. Hiertoe kun je, zodra je de factuur hebt ontvangen, per mail een verzoek indienen via Je kunt een herziening van het geschatte verbruik aanvragen via Wij zullen hierover binnen een redelijke termijn een besluit nemen hierover Je kunt je facturen op twee manieren betalen aan : via domiciliëring, of met een overschrijving. Kies je voor domiciliëring, dan ontvang je onze factuur altijd minimaal vijftien (15) kalenderdagen vóórdat wij het bedrag van je bankrekening incasseren. Zorg altijd voor voldoende saldo op je bankrekening, zodat de domiciliëring mogelijk is Als uit je afrekening blijkt dat je geld terugkrijgt van, dan betalen wij het bedrag terug op je bankrekening binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat je de afrekening hebt ontvangen. Indien je rekeningnummer niet bekend is bij ons, dan gaat deze termijn van vijftien (15) kalenderdagen pas in vanaf het moment dat wij dit nummer van je ontvangen hebben Als je betalingsmoeilijkheden hebt, dan spreken wij graag een afbetalingsplan met je af. Dit afbetalingsplan bestaat uit maximaal twaalf (12) perioden en wordt opgesteld op basis van je betalingshistoriek Klachten over een factuur kan je ons sturen tot twaalf (12) maanden na de vervaldatum van de factuur waarmee je het niet eens bent. Ligt de reden voor de verkeerde of late facturatie bij een derde, zoals de Netbeheerder, dan corrigeren wij deze fout ook na deze twaalf maanden nog graag Indien je de factuur niet tijdig betaalt, dan ontvang je via een betalingsherinnering van. Een betalingsherinnering kost 5,- die bij je factuur worden opgeteld. Betaal je ook na de betalingsherinnering je factuur niet, dan ontvang je via de post een aangetekende ingebrekestelling van. De kosten hiervan bedragen 20,- die eveneens worden opgeteld bij je onbetaalde factuursaldo. Betaal je ook na deze aangetekende ingebrekestelling je factuur niet, dan heeft het recht om de Leveringsovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Je ontvangt een opzegbrief waarin de beëindigingsdatum van de Leveringsovereenkomst wordt vermeld Bij wanbetaling rekenen wij je interest aan, aan de wettelijke interestvoet, vanaf de vervaldatum van de factuur. Heb je recht op een betaling van, dan mag je ons interesten aanrekenen aan de wettelijke interestvoet, indien wij de betaling niet binnen de gestelde termijn hebben voldaan of indien er sprake was van een foutieve facturatie. 12. Stopzetten / onderbreking van de levering 12.1 Indien jouw nieuwe leverancier ons laat weten dat je voor je Aansluiting een nieuw contract hebt afgesloten, hoef je verder niets te doen om de Leveringsovereenkomst met te beëindigen, tenzij je jouw nieuwe leverancier hebt ontheven van deze taak. Eén maand na de ontvangst van deze kennisgeving stopt de elektriciteitsleveringen. Daarmee eindigt de Leveringsovereenkomst automatisch. stelt alles in het werk om je de eindfactuur te bezorgen binnen een termijn van 6 weken na de ontvangst van de metergegevens van de

6 Netbeheerder Indien je de Leveringsovereenkomst wenst stop te zetten zonder dat je een contract met een andere energieleverancier hebt afgesloten, dan dien je ons hiervan per op de hoogte te brengen. Voor je opzegging kan je de volgende voorbeeldtekst gebruiken: Beste, Hierbij zeg ik onze overeenkomst met contractnummer contractnummer voor het leveren van elektriciteit op, met ingang van datum.. Eén maand na de afleveringsdatum van je zal de elektriciteitsleveringen stopzetten hoeft je geen elektriciteit te leveren, als de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit heeft beperkt of onderbroken. Dit gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen en ligt buiten de macht van. 13. Aansprakelijkheid 13.1 De Netbeheerder staat in voor de continuïteit in de levering van elektriciteit en de kwaliteit van de geleverde energie en het voorkomen van spanningsstoornissen. is hiervoor niet aansprakelijk. Als je schade loopt door een onderbreking of een beperking van, of een onregelmatigheid in de levering van je energie, kan je overeenkomstig je aansluitingsreglement of contract de Netbeheerder aanspreken Los van het voorgaande, zijn jij en enkel aansprakelijk voor directe materiële schade die is ontstaan door een fout. Per schadegeval bedraagt de vergoeding van de rechtstreekse materiële schade maximaal het totaal van onze facturen voor de periode van de drie (3) maanden die voorafgingen aan het ontstaan van de schade Schade ontstaan door onze elektriciteit dien je schriftelijk (per of brief) te melden aan en wel zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk binnen één maand na het ontstaan ervan, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je de schade niet eerder kon melden Jij en zijn naar elkaar toe niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, productieverlies of gederfde inkomsten, noch voor gevallen van overmacht Voor zover onze aansprakelijkheid in het gedrang zou komen door verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van in elk geval uitgesloten indien wij kunnen aantonen dat het gebrek onnaspeurbaar was. 14. Verplichtingen van de klant 14.1 Je mag op geen enkele manier verhinderen dat de juiste hoeveelheid geleverde elektriciteit kan worden vastgesteld Je mag geen situatie creëren waardoor de normale werking van de meetinstallatie wordt verhinderd. Je bent eveneens verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van het Aansluitpunt gedurende de elektriciteitslevering door, en dit conform de voorschriften van de technische reglementen van je netbeheerder Het is jouw taak om te informeren over je statuut van beschermde klant en alle bewijsstukken door te geven die dit statuut aantonen.

7 15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden mag periodiek wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aanbrengen. Deze wijzigingen en het tijdstip van hun inwerkingtreding worden je voorafgaand en op gepaste wijze medegedeeld (bijv. per , via de Website, ). Indien de wijzigingen in jouw nadeel zijn, dan informeren wij je hierover per , tenminste twee maanden voorafgaand aan hun inwerkingtreding. In geval van wijziging heb je het recht om de Leveringsovereenkomst te beëindigen zonder kosten, overeenkomstig artikel 12.2 van Algemene Voorwaarden, bij gebreke waarvan je geacht wordt akkoord te gaan met de betreffende wijzigingen. 16. Bescherming van persoonlijke gegevens Jouw persoonlijke gegevens worden door beschermd overeenkomstig onze Privacy Voorwaarden. 17. Overdracht mag de Leveringsovereenkomst overdragen aan een derde, indien wij je een voortzetting van dezelfde dienstverlening tegen dezelfde voorwaarden garanderen. Je kan een Leveringsovereenkomst niet zelf overdragen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van. 18. Uitvoering De verbintenissen uit hoofde van deze Leveringsovereenkomst worden geacht te zijn ontstaan op de zetel van. 19. Volmacht 19.1 Indien je bij het afsluiten van de Leveringsovereenkomst nog een contract voor je Aansluitpunt hebt bij een andere elektriciteitsleverancier, dan geef je ons de volmacht om je lopende contract op te zeggen op de door jou opgegeven datum Je geeft de volmacht om bij de Netbeheerder alle benodigde gegevens op te vragen, die nodig zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichting. Als deze handelingen kosten met zich meebrengen voor, dan berekenen wij deze zonder bijkomende toeslagen aan jou door. 20. Communicatie Je ontvangt alle communicatie van (inclusief facturen en andere belangrijke informatie) uitsluitend per . Dit gebeurt met wederzijds goedvinden. gaat strikt vertrouwelijk om met alle door jou verstrekte informatie. We zullen je persoonlijke gegevens nooit delen met derden. 21. Toepasselijk recht geschillen Het Belgische recht is van toepassing. 22. Ongeldige of niet gerespecteerde bepalingen 22.1 Als een of meerdere clausules van de Leveringsovereenkomst nietig of niet uitvoerbaar worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de uitvoerbaarheid van de andere clausules. Partijen zijn akkoord dat de ongeldige of niet-uitvoerbaar verklaarde bepaling automatisch en van rechtswege wordt vervangen door een bepaling die wel geldig en uitvoerbaar is en die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en partijen verlenen de gerechtelijke instantie die hierover uitspraak moet doen in dat verband de mogelijkheid tot matiging van de

8 oorspronkelijke bepaling Het niet nastreven door van de uitvoering van een of meerdere bepalingen van de Leveringsovereenkomst kan niet beschouwd worden als een verzaking van de bepaling in kwestie, noch als een beperking van onze rechten of plichten. 23. Klachten Mocht je een klacht hebben over onze dienstverlening, informeer ons dan hierover via een aan * * *

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie