Algemene Voorwaarden Energy People

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Energy People"

Transcriptie

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder toegelicht. Elektriciteitsaanvraag De online aanvraag om met een Leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit af te sluiten. Leveringsovereenkomst De leveringsovereenkomst bestaat uit het Leveringscontract, de Tariefkaart en de Algemene Voorwaarden. Deze drie documenten bevatten samen de algemene en bijzondere voorwaarden en modaliteiten waaronder aan jou elektriciteit zal leveren. Leveringscontract Het leveringscontract is een samenvatting van de meest essentiële voorwaarden en modaliteiten van de Leveringsovereenkomst. Het document heeft dezelfde inhoud als de Elektriciteitsaanvraag, aangevuld met enkele administratieve gegevens. Tariefkaart De tariefkaart is het document met het elektriciteitstarief van, oftewel de prijs die je aan Energy People moet betalen voor het afnemen van elektriciteit. De meest actuele tariefkaart met de gebruikte indexen vind je eenvoudig op onze Website via Algemene Voorwaarden Het betreft dit document, waarin de algemene voorwaarden en modaliteiten zijn opgesomd waaronder aan jou elektriciteit zal leveren. Aansluitpunt Het aansluitpunt is het punt waar de elektriciteit van je woning binnenkomt. Dit aansluitpunt wordt gekenmerkt door een uniek EAN-nummer. Dit EAN-nummer kan je op je elektriciteitsfactuur terugvinden. Het EANnummer dat je op je elektriciteitsmeter ziet staan is meestal niet het EAN-nummer van je aansluitpunt, maar van je elektriciteitsmeter. Het EAN-nummer van je elektriciteitsmeter kan niet gebruikt worden in je communicatie met. Eén adres kan verschillende aansluitpunten hebben. Netbeheerder De Netbeheerder vervoert op vraag van de elektriciteit tot bij jouw Aansluitpunt. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het distributienet voor elektriciteit in een aangewezen grondgebied. Website

2 2. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Leveringsovereenkomst met. 3. Elektriciteitsaanvraag 3.1 Indien je een Leveringsovereenkomst met wenst af te sluiten, dien je een online Elektriciteitsaanvraag in te vullen en te verzenden aan overeenkomstig de instructies aangegeven op de Website. Deze Elektriciteitsaanvraag bevat naast jouw persoonsgegevens, de bijzondere voorwaarden van de Leveringsovereenkomst, zoals de aangeboden diensten, het tarief, de duur van jouw engagement en de beëindigingsmogelijkheden. 3.2 Voorafgaand aan het verzenden van jouw Elektriciteitsaanvraag, bevestig je op de daarvoor voorziene wijze dat je kennis hebt genomen van de actuele Tariefkaart en van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud van deze documenten aanvaardt. 3.3 De gegevens die je opgeeft bij de Elektriciteitsaanvraag dienen correct, volledig en actueel te zijn en je dient onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. 4. Leveringsovereenkomst De Leveringsovereenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik dat jouw Elektriciteitsaanvraag per bevestigt. In de bijlage van deze bevestigende voegt een kopie van het Leveringscontract en deze Algemene Voorwaarden. De meest actuele Tariefkaart met de gebruikte indexen vind je op onze Website via 5. Herroepingsrecht en gevolgen 5.1 Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Leveringsovereenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Leveringsovereenkomst. Om twijfel te vermijden, verduidelijkt, dat de herroepingstermijn verstrijkt om middernacht van de 14de kalenderdag volgend op de dag waarop jouw Elektriciteitsaanvraag heeft bevestigd per Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, statutair gevestigd te Hasselt, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of ) op de hoogte stellen van je beslissing de Leveringsovereenkomst te herroepen. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze Website Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per ) een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen. 5.3 Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 5.4 Als je de Leveringsovereenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan van ons terug, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de leveringsovereenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval krijg je voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

3 5.5 Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten, of de levering van elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld, dat je de Leveringsovereenkomst herroept, reeds geleverd is. 6. Waarborg 6.1 kan je vragen om een waarborg te storten van 200,- bij aanvang van de Leveringsovereenkomst. Deze waarborg strekt tot garantie van jouw betalingsverbintenissen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst. Indien het bedrag van de waarborg niet ontvangt binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, zal de Leveringsovereenkomst niet tot stand komen. 6.2 Indien je één of meerdere facturen van onbetaald hebt gelaten op de vervaldag, kan je vragen om een waarborg van 200,- te storten op een aangegeven rekening. Deze waarborg strekt tot garantie van jouw betalingsverbintenissen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst. Indien het bedrag van de waarborg niet ontvangt binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, heeft het recht om de Leveringsovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Je ontvangt een opzegbrief waarin de beëindigingsdatum van de Leveringsovereenkomst wordt vermeld. 6.3 Het bedrag van de waarborg weerspiegelt de totaalprijs voor de hoeveelheid elektriciteit die een gemiddelde klant van in drie maanden verbruikt. De waarborg ontvang je terug aan het einde van de Leveringsovereenkomst, als je je contract met ons opzegt, of op jouw verzoek, als je minimaal drie jaar lang je elektriciteitsfacturen op tijd hebt betaald. 7. Aanvang levering De levering van elektriciteit start zodra wij door jouw Netbeheerder als elektriciteitsleverancier voor jouw Aansluitpunt worden geregistreerd in het toegangsregister. De exacte datum waarop de levering van elektriciteit start, kan daarom afwijken van de datum die wordt opgegeven in het Leveringscontract. 8. Tarief en tariefwijzigingen 8.1 Het tarief van voor de levering van elektriciteit bestaat uit de volgende componenten: (a) een jaarlijks abonnementsgeld; (b) jouw verbruikskost, die bestaat uit de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt, vermenigvuldigd met de door gehanteerde elektriciteitsprijs, zoals vermeld in de Tariefkaart; (c) de bijdrage groene stroom en WKK, waarmee investeringen in groene stroom en warmte-krachtkoppeling worden ondersteund; (d) de netwerkbijdragen, die worden vastgelegd door je Netbeheerder; (e) de taksen, dit zijn de BTW en alle belastingen en heffingen, die worden bepaald door de overheid. 8.2 Het jaarlijks abonnementsgeld is een administratieve tegemoetkoming in de kosten verbonden aan onze dienstverlening, die jaarlijks door gefactureerd zal worden. 8.3 Onze elektriciteitsprijs is vermeld in de Tariefkaart. De actuele prijs vind je steeds terug in de Tariefkaart op onze Website (

4 8.4 De bijdrage groene stroom en WKK, de netwerkbijdrage en de taksen zijn tariefcomponenten die niet door ons worden bepaald en zijn aan wijziging onderworpen. Wij vermelden ze onder alle voorbehoud in onze Tariefkaart. 9. Duur Leveringsovereenkomst 9.1 De duur van de Leveringsovereenkomst wordt bepaald in het Leveringscontract. 9.2 Een Leveringsovereenkomst voor bepaalde duur wordt aan het einde van de initiële leveringsperiode automatisch verlengd. Uiterlijk acht weken voor het einde van de overeenkomst ontvang je een nieuw voorstel voor hetzelfde of een vergelijkbaar product. Indien je niet reageert op dit voorstel, wordt de overeenkomst altijd verlengd met het goedkoopste vergelijkbare product van bepaalde duur, behalve als je de Leveringsovereenkomst stopzet zoals beschreven in artikel 12. Bij de verlenging rekenen wij nooit een bijkomende tariefverhoging (verlengingstarief), anders dan het natuurlijke verloop van de elektriciteitsprijs volgens onze Tariefkaart. 10. Verhuizing 10.1 Als je verhuist, wordt de Leveringsovereenkomst voortgezet op je nieuwe adres. De Leveringsovereenkomst wordt niet voortgezet op je nieuwe adres als je het leveringscontract opzegt met ingang van de verhuisdatum omwille van: een verhuizing naar het buitenland of een ander gewest, een verhuizing naar een woning zonder meter voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik, of het feit dat je gaat inwonen bij een andere gebruiker, die reeds een leveringscontract bij een andere leverancier heeft In geval van een verhuizing, stopt de aanrekening van het elektriciteitsgebruik in je oorspronkelijke woning vanaf de verhuisdatum, indien je de verhuismelding binnen 30 kalenderdagen volgend op de verhuisdatum aan ons hebt doorgegeven. Indien de melding van de verhuizing niet vóór deze datum gebeurde, stopt de aanrekening voor het energieverbruik in je vorige woning op de dag nadat je ons hebt geïnformeerd over de verhuizing. Je kunt je verhuizing aan ons doorgeven via het adres 10.3 Bij het opmaken van de slotafrekening voor de oude woning, gebruikt de meterstanden, die je hebt opgenomen op de verhuisdatum (en die je ons dient over te maken via tenzij uit onderzoek van de Netbeheerder blijkt dat deze meterstanden niet correct zijn. Vraag tijdig het geüniformiseerde energieovernamedocument aan Na je verhuizing voeren wij deze Leveringsovereenkomst verder uit voor het nieuwe Aansluitpunt. Dit doen wij aan dezelfde voorwaarden, tenzij je nieuwe Aansluitpunt niet in ons dekkingsgebied ligt. In dit geval kunnen wij de Leveringsovereenkomst niet voortzetten. 11. Facturatie en betaling 11.1 Je ontvangt voorschotfacturen voor de betaling van je elektriciteit aan. Deze ontvang je uitsluitend per Eén keer per jaar ontvang je per een jaarafrekening van behoudens indien er geen verbruik ontvangen werd van de Netbeheerder. Dit is de afrekening voor je elektriciteitsverbruik in de voorgaande twaalf (12) maanden. Het moment waarop de jaarafrekening wordt verstuurd, wordt bepaald door de Netbeheerder. Dit

5 betekent dat deze periode korter kan zijn in het eerste jaar dat je klant bij ons bent. Je jaarafrekening is gebaseerd op de verbruiksgegevens die wij gekregen hebben van de Netbeheerder. Wij zullen je verbruik nooit zelf schatten. Je hebt ook de mogelijkheid om een tussentijdse factuur op te vragen via Je hebt het recht om de jaarafrekening en de slotfactuur uit te sluiten van de betaling via domiciliëring. Hiertoe kun je, zodra je de factuur hebt ontvangen, per mail een verzoek indienen via Je kunt een herziening van het geschatte verbruik aanvragen via Wij zullen hierover binnen een redelijke termijn een besluit nemen hierover Je kunt je facturen op twee manieren betalen aan : via domiciliëring, of met een overschrijving. Kies je voor domiciliëring, dan ontvang je onze factuur altijd minimaal vijftien (15) kalenderdagen vóórdat wij het bedrag van je bankrekening incasseren. Zorg altijd voor voldoende saldo op je bankrekening, zodat de domiciliëring mogelijk is Als uit je afrekening blijkt dat je geld terugkrijgt van, dan betalen wij het bedrag terug op je bankrekening binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat je de afrekening hebt ontvangen. Indien je rekeningnummer niet bekend is bij ons, dan gaat deze termijn van vijftien (15) kalenderdagen pas in vanaf het moment dat wij dit nummer van je ontvangen hebben Als je betalingsmoeilijkheden hebt, dan spreken wij graag een afbetalingsplan met je af. Dit afbetalingsplan bestaat uit maximaal twaalf (12) perioden en wordt opgesteld op basis van je betalingshistoriek Klachten over een factuur kan je ons sturen tot twaalf (12) maanden na de vervaldatum van de factuur waarmee je het niet eens bent. Ligt de reden voor de verkeerde of late facturatie bij een derde, zoals de Netbeheerder, dan corrigeren wij deze fout ook na deze twaalf maanden nog graag Indien je de factuur niet tijdig betaalt, dan ontvang je via een betalingsherinnering van. Een betalingsherinnering kost 5,- die bij je factuur worden opgeteld. Betaal je ook na de betalingsherinnering je factuur niet, dan ontvang je via de post een aangetekende ingebrekestelling van. De kosten hiervan bedragen 20,- die eveneens worden opgeteld bij je onbetaalde factuursaldo. Betaal je ook na deze aangetekende ingebrekestelling je factuur niet, dan heeft het recht om de Leveringsovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Je ontvangt een opzegbrief waarin de beëindigingsdatum van de Leveringsovereenkomst wordt vermeld Bij wanbetaling rekenen wij je interest aan, aan de wettelijke interestvoet, vanaf de vervaldatum van de factuur. Heb je recht op een betaling van, dan mag je ons interesten aanrekenen aan de wettelijke interestvoet, indien wij de betaling niet binnen de gestelde termijn hebben voldaan of indien er sprake was van een foutieve facturatie. 12. Stopzetten / onderbreking van de levering 12.1 Indien jouw nieuwe leverancier ons laat weten dat je voor je Aansluiting een nieuw contract hebt afgesloten, hoef je verder niets te doen om de Leveringsovereenkomst met te beëindigen, tenzij je jouw nieuwe leverancier hebt ontheven van deze taak. Eén maand na de ontvangst van deze kennisgeving stopt de elektriciteitsleveringen. Daarmee eindigt de Leveringsovereenkomst automatisch. stelt alles in het werk om je de eindfactuur te bezorgen binnen een termijn van 6 weken na de ontvangst van de metergegevens van de

6 Netbeheerder Indien je de Leveringsovereenkomst wenst stop te zetten zonder dat je een contract met een andere energieleverancier hebt afgesloten, dan dien je ons hiervan per op de hoogte te brengen. Voor je opzegging kan je de volgende voorbeeldtekst gebruiken: Beste, Hierbij zeg ik onze overeenkomst met contractnummer contractnummer voor het leveren van elektriciteit op, met ingang van datum.. Eén maand na de afleveringsdatum van je zal de elektriciteitsleveringen stopzetten hoeft je geen elektriciteit te leveren, als de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit heeft beperkt of onderbroken. Dit gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen en ligt buiten de macht van. 13. Aansprakelijkheid 13.1 De Netbeheerder staat in voor de continuïteit in de levering van elektriciteit en de kwaliteit van de geleverde energie en het voorkomen van spanningsstoornissen. is hiervoor niet aansprakelijk. Als je schade loopt door een onderbreking of een beperking van, of een onregelmatigheid in de levering van je energie, kan je overeenkomstig je aansluitingsreglement of contract de Netbeheerder aanspreken Los van het voorgaande, zijn jij en enkel aansprakelijk voor directe materiële schade die is ontstaan door een fout. Per schadegeval bedraagt de vergoeding van de rechtstreekse materiële schade maximaal het totaal van onze facturen voor de periode van de drie (3) maanden die voorafgingen aan het ontstaan van de schade Schade ontstaan door onze elektriciteit dien je schriftelijk (per of brief) te melden aan en wel zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk binnen één maand na het ontstaan ervan, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je de schade niet eerder kon melden Jij en zijn naar elkaar toe niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, productieverlies of gederfde inkomsten, noch voor gevallen van overmacht Voor zover onze aansprakelijkheid in het gedrang zou komen door verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van in elk geval uitgesloten indien wij kunnen aantonen dat het gebrek onnaspeurbaar was. 14. Verplichtingen van de klant 14.1 Je mag op geen enkele manier verhinderen dat de juiste hoeveelheid geleverde elektriciteit kan worden vastgesteld Je mag geen situatie creëren waardoor de normale werking van de meetinstallatie wordt verhinderd. Je bent eveneens verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van het Aansluitpunt gedurende de elektriciteitslevering door, en dit conform de voorschriften van de technische reglementen van je netbeheerder Het is jouw taak om te informeren over je statuut van beschermde klant en alle bewijsstukken door te geven die dit statuut aantonen.

7 15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden mag periodiek wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aanbrengen. Deze wijzigingen en het tijdstip van hun inwerkingtreding worden je voorafgaand en op gepaste wijze medegedeeld (bijv. per , via de Website, ). Indien de wijzigingen in jouw nadeel zijn, dan informeren wij je hierover per , tenminste twee maanden voorafgaand aan hun inwerkingtreding. In geval van wijziging heb je het recht om de Leveringsovereenkomst te beëindigen zonder kosten, overeenkomstig artikel 12.2 van Algemene Voorwaarden, bij gebreke waarvan je geacht wordt akkoord te gaan met de betreffende wijzigingen. 16. Bescherming van persoonlijke gegevens Jouw persoonlijke gegevens worden door beschermd overeenkomstig onze Privacy Voorwaarden. 17. Overdracht mag de Leveringsovereenkomst overdragen aan een derde, indien wij je een voortzetting van dezelfde dienstverlening tegen dezelfde voorwaarden garanderen. Je kan een Leveringsovereenkomst niet zelf overdragen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van. 18. Uitvoering De verbintenissen uit hoofde van deze Leveringsovereenkomst worden geacht te zijn ontstaan op de zetel van. 19. Volmacht 19.1 Indien je bij het afsluiten van de Leveringsovereenkomst nog een contract voor je Aansluitpunt hebt bij een andere elektriciteitsleverancier, dan geef je ons de volmacht om je lopende contract op te zeggen op de door jou opgegeven datum Je geeft de volmacht om bij de Netbeheerder alle benodigde gegevens op te vragen, die nodig zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichting. Als deze handelingen kosten met zich meebrengen voor, dan berekenen wij deze zonder bijkomende toeslagen aan jou door. 20. Communicatie Je ontvangt alle communicatie van (inclusief facturen en andere belangrijke informatie) uitsluitend per . Dit gebeurt met wederzijds goedvinden. gaat strikt vertrouwelijk om met alle door jou verstrekte informatie. We zullen je persoonlijke gegevens nooit delen met derden. 21. Toepasselijk recht geschillen Het Belgische recht is van toepassing. 22. Ongeldige of niet gerespecteerde bepalingen 22.1 Als een of meerdere clausules van de Leveringsovereenkomst nietig of niet uitvoerbaar worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de uitvoerbaarheid van de andere clausules. Partijen zijn akkoord dat de ongeldige of niet-uitvoerbaar verklaarde bepaling automatisch en van rechtswege wordt vervangen door een bepaling die wel geldig en uitvoerbaar is en die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en partijen verlenen de gerechtelijke instantie die hierover uitspraak moet doen in dat verband de mogelijkheid tot matiging van de

8 oorspronkelijke bepaling Het niet nastreven door van de uitvoering van een of meerdere bepalingen van de Leveringsovereenkomst kan niet beschouwd worden als een verzaking van de bepaling in kwestie, noch als een beperking van onze rechten of plichten. 23. Klachten Mocht je een klacht hebben over onze dienstverlening, informeer ons dan hierover via een aan * * *

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY PEOPLE Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017 in Vlaanderen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY PEOPLE Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017 in Vlaanderen. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY PEOPLE Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017 in Vlaanderen. 1. Toepasselijkheid 1.1. De vennootschapszetel van Energy People BVBA is gevestigd te

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon:

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon: Aanvraag voor levering van energiedirect.nl Altijd Voordeel 3 Jaar door Klantgegevens Naam: Mvr. W. van Lierop Geboortedatum: 16-02-1957 Telefoon: 0623955058 E-mailadres: wimvanlierop.coach@hetnet.nl Leveringsadres

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens') Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl VERSIE 2015.03 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Stichting Zorgvastgoed.nl Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop gevestigd en kantoorhoudend te Duiven Naturana webshop is een onderdeel van Naturana Nederland B.V. gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie rondom garantie & retour

Informatie rondom garantie & retour Informatie rondom garantie & retour Retourneren U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN NIET- PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities:

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

voorwaarden paneelopnaam

voorwaarden paneelopnaam vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 voorwaarden paneelopnaam Door de bevestiging van je aanvraag van een paneelopnaam ga je een overeenkomst aan met de coöperatie Vrijopnaam, (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Herroepingsrecht Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Inhoud Termijn en uitoefening bedenktijd Wijze van herroepen Termijn, kosten en risico retour Termijn en wijze van terugbetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM Stijlvol Creatie Vuurdoornstraat 14 8171 XK Vaassen info@stijlvolcreatie.nl KVK: 54735289 BTW: NL0285.31.413.B01 Bank: NL47RABO0181697378 1. Definities

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke

Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke Algemene Voorwaarden jaarlijks donateurschap Stichting We Smoke Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C Ondernemingsgegevens Bikesolutions Coudeveldt 17 8490 Varsenare info@bikesolutions.be 0032/496 170 770 BE0806.921.323 Eenmanszaak Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

3.2. De duur van de Overeenkomst stemt overeen met de periode die de Klant op het contractuele formulier heeft gekozen.

3.2. De duur van de Overeenkomst stemt overeen met de periode die de Klant op het contractuele formulier heeft gekozen. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 De consument (THERAPEUT) heeft het recht aan de onderneming (NELION) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Zicht op je facturen

Zicht op je facturen Zicht op je facturen GEEF JAARLIJKS JE METERSTAND DOOR Wij rekenen je waterverbruik aan per facturatieperiode. Deze periode duurt ongeveer één jaar en begint en eindigt met het doorgeven van de meterstand.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens quelbordel Begijnenstraat 31, 2800, Mechelen info@quelbordel-design.be 0485 06 67 14 Ondernemersnummer: 0652.935.407 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden Vrij Op Naam B.V. gevestigd te Rotterdam, postadres: Postbus 37019, 3005 LA Rotterdam, KvK 62138073, Handelend onder de naam "Vrijopnaam en Klant: Naam: Adres:

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20, Vlaamse Regering Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied 1.1 Definities In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder: 1. Leveringsadres:

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training Hieronder vind je onze Algemene Inschrijfvoorwaarden voor onze opleidingen en trainingen. In de navolgende tekst dient Preventional telkens gelezen te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie