ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het Aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de Bijzondere Voor waarden. b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de jaarlijks te lezen aansluiting op het net met het EAN-nummer zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Het betreft enkel laagspanningsaansluitingen met een aansluitvermogen van minder dan 56 kva. c) EANnummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s). d) Grote Onderneming: elke onderneming die geen KMO is. e) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het Aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname. f) Klant: elke persoon die van Watz elektriciteit afneemt. g) KMO: kleine of middelgrote onderneming met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit voor het geheel van het toegangspunt op het transmissie- en/of distributienet. h) Levering: de beschikbaarstelling op het Net (niet het transport/de toevoer) van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit door Watz. i) Leveringsovereenkomst: de gehele overeenkomst tussen Watz en de Klant betreffende de Levering; de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang. j) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen. k) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit in Vlaanderen. l) Persoonlijke gegevens : alle persoonlijke gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de Klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN code van zijn meter, consumptiegegevens. m) Watz: de onderneming Watz bvba, met maatschappelijke zetel te Hoortverten 41, 2350 Vosselaar en ondernemingsnummer BE Leveringsovereenkomst Watz zal elektriciteit leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal op het Aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

2

3 3. Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst 1. De Leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening of aanvaarding via elektronische weg door Watz en de Klant. 2. De Levering zelf start vanaf het moment dat a) Watz de Leveringsovereenkomst na verificatie heeft aanvaard, b) Watz de noodzakelijke schikkingen die hem zijn opgelegd voor de verandering van gas-of elektriciteitsleverancier redelijkerwijs heeft kunnen treffen, c) (de opzeggingstermijn van) de Leveringsovereenkomst met de vorige leverancier is verstreken, behoudens afzonderlijk, uitdrukkelijk, schriftelijk en andersluidend verzoek van de Klant. Indien Watz weigert deze Leveringsovereenkomst te aanvaarden (voorwaarde a), zal Watz de Klant hiervan binnen de 30 dagen na de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst op de hoogte brengen. 4. Duur van de Leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering 1. De Leveringsovereenkomst tussen Watz en de Klant wordt afgesloten voor een duur van 12 maanden te starten vanaf de eerste Levering. 2. De Levering van elektriciteit vangt aan op het moment dat Watz bij de Netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN nummer. Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de Levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet. 3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN code) vanwege de Klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een Netbeheerder. 4. Als de feitelijke Levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de Overeenkomst, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke Levering. 5. Watz verplicht zich ertoe om ten laatste 6 weken voor het einde van de Leveringsovereenkomst een contractvoorstel te doen aan de Klant met de nieuwe tarieven voor de volgende 12 leveringsmaanden. Zo de Klant dit voorstel aanvaardt, zal de nieuwe Leveringsovereenkomst aansluiten op de bestaande Leveringsovereenkomst. Indien de Klant niet reageert op dit contractsvoorstel binnen een termijn van 1 maand na verzending, wordt de Leveringsovereenkomst verlengd voor de duur van 12 maanden aan de in het contractsvoorstel opgegeven voorwaarden. 6. Een KMO kan de Leveringsovereenkomst te allen tijde vroegtijdig beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging geschiedt via een aangetekend schrijven. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de Leveringsovereenkomst, met naleving van dezelfde termijnen, door een melding van de Netbeheerder. 7. De opzegging is enkel geldig indien het Aansluitpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst of wordt afgesloten, en indien Watz niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de Netbeheerder. Zoniet zal de Leveringsovereenkomst automatisch verlengd worden. 8. Indien de Klant de Leveringsovereenkomst vroegtijdig en/of foutief beëindigt, dient hij Watz een schadevergoeding te betalen. Grote ondernemingen zijn een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met drie maanden geschat verbruik. 9. In geval Watz de Leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren.

4 10. In geval van faillissement van de Klant wordt de Leveringsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. Alle openstaande facturen worden dan opeisbaar.

5 5. Machtiging 1. De Klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de Levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de Netbeheerders. 2. Watz zal het recht hebben enige informatie van de Klant op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen er toe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule Facturatie en betaling. 6. Levering en meting 1. Deze Leveringsovereenkomst geldt voor de Levering van elektriciteit op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde Aansluitingsadres. 2. De jaarlijkse meteropname gebeurt door de Netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De Klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de Klant. De metergegevens doorgegeven door de Netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de Klant. 3. Indien Watz niet tijdig beschikt over de stand van de Meetinrichting, of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, mag Watz de geleverde hoeveelheid schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens, onverminderd het recht van Watz om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dit in rekening te brengen. 4. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de Levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de Netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de Klant en een Netbeheerder. 7. Onderbrekingen in de Levering 1. Watz kan de levering alleen opschorten of stopzetten na naleving van de procedures die van toepassing zijn met betrekking tot de openbare dienstverlening in het Vlaamse Gewest. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af- en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de Klant. 2. Zo de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit zou beperken of onderbreken, zal automatisch de Levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz. 8. Prijs 1. In de Bijzondere Voorwaarden worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of

6 analoge certificaten voor te leggen, en de transmissie- en distributiekosten; belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW. 2. De kosten voor Levering van elektriciteit komen steeds ten laste van de Klant. 3. De Klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de Netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de klant, op initiatief van de Netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de Klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de Klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen, 10% van de doorgerekende kosten bedragen. 9. Facturatie en betaling 1. Watz stuurt de Klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel. De Klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen een redelijke termijn. 2. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan. 3. Jaarlijks stuurt Watz de Klant een eindafrekening. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hiervan worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de Netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbuiksgegevens heeft bezorgd. 4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de Netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de Klant voorschotfacturen blijven sturen. 5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het e- mailadres of facturatieadres dat de Klant heeft opgegeven. Alle facturen worden geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Watz binnen de maand na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken. Indien de Klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Watz, zal dit bedrag vermeerderd worden met de wettelijke interest. 6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. De Klant zorgt ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Tegoeden worden eerst verrekend op de openstaande facturen. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de

7 Klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de Klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Klant, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Klant. 7. In geval van betwisting van de factuur moet de Klant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen. 8. Laattijdige betaling van een factuur maakt dat alle openstaande schulden van de Klant bij Watz onmiddellijk opeisbaar worden, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een herinneringsbrief (per mail of per post) wordt de klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR. Alle inningskosten zijn ten laste van de Klant. De kosten van gerechtelijke inning en/of inning door de diensten van Watz, een advocaat of incassokantoor kunnen worden teruggeëist voor het totale bedrag, met een forfaitair minimum van 125 EUR. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een verwijlintrest, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd. 9. Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die ontstaat door de stopzetting van de levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures. 10. Verplichtingen van de Klant 1. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de Leveringsovereenkomst. Het is de Klant verboden om de normale werking van de elektriciteitsmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de Netbeheerder. 2. De Klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven. 3. De Klant zal de geleverde elektriciteit niet doorleveren aan derden. Deze bepaling belet de Klant niet om desgevallende een deel van de elektriciteit voor andere dan louter professionele doeleinden te (doen) verbruiken. 4. De Klant zal Watz onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken. Het nalaten van deze informatieverplichting kan leiden tot het ontbinden van de Leveringsovereenkomst na een opzegperiode van 30 dagen 5. De Klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad. 6. De Klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert. 7. De Klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden. 8. De Klant zal Watz vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden. 11. Onderzoek naar kredietwaardigheid en zekerheidsstelling 1. Watz heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Hiervoor mag Watz onder meer alle relevante informatie bij de Klant opvragen. 2. Indien er naar het oordeel van Watz op grond van objectieve criteria sprake is van een materiële verandering in negatieve zin ten aanzien van de financiële situatie of de

8 kredietwaardigheid van de Klant, kan Watz van de Klant onherroepelijke en onvoorwaardelijke zekerheidstelling, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten bedrage van 3 maanden geschat verbruik, of voorafbetalingen verlangen voor de betaling van de op grond van de Leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen. Watz kan in dergelijk geval op ieder moment schriftelijk aangeven welke zekerheidsstelling het van de Klant verwacht. In dat geval dient de Klant de zekerheidstelling binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek van Watz te verstrekken. 3. Indien de door Watz verzochte zekerheid niet binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek door Watz is ontvangen, heeft Watz de mogelijkheid haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst op te schorten of de Leveringsovereenkomst te ontbinden. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden ten gevolge van dergelijke onderbreking van de Levering, noch voor de kosten van af- en aansluiting. 12. Aansprakelijkheid van Watz 1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.4, 7.1, 7.2 en Watz is voorts enkel aansprakelijk voor de directe lichamelijke en materiële schade. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze volgt uit een bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Watz of haar aangestelden en lasthebbers. 3. Ingeval van directe lichamelijke en materiële schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteitsverbruik van de 6 maanden voorafgaand aan de schade. 4. De Klant moet elke eis tot schadevergoeding schriftelijk indienen binnen de 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding. 13. Verhuis/overdracht 1. Bij verhuis blijft de Leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de Klant. 2. In geval van verhuis, dient de Klant Watz bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de klant alle nodige informatie via het formulier verhuizing (te vinden op de website of telefonisch op te vragen). Indien de Klant Watz niet tijdig inlicht, wordt de Klant op het Aansluitingsadres dat hij verlaat nog elektriciteit aangerekend tot 45 kalenderdagen na de melding door de Klant van de verhuis. 3. Leveren op het nieuwe Aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de Klant meedeelde.. 4. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude Aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de Klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de Klant de Netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de Klant vragen.

9 14. Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst 1. Watz mag wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de Klant bekendgemaakt worden. Dit kan gebeuren door vermelding op de factuur, via of per brief. Als de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen moet hij dit aangetekend laten weten aan Watz binnen de maand na de datum van het document dat de wijzigingen aankondigde. Dit heeft tot gevolg dat de Leveringsovereenkomst beëindigd wordt overeenkomstig de voorwaarden en termijnen van de normale beëindiging van de Leveringsovereenkomst. 2. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist. 3. Watz heeft het recht om de Leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten. Watz licht de Klant hierover zo snel mogelijk in. 15. Overmacht 1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de Klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de Levering van elektriciteit door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer staking, lock-out, het niet functioneren van het elektriciteitsnet, of elektriciteitsnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit, uitval van systemen, problemen bij de Netbeheerder. 2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt hebben zowel de Klant als Watz het recht om de Leveringsovereenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. 16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1. De Klant gaat akkoord met de verwerking van de gegevens over hem, die tot doel hebben de Klant een optimale dienstverlening te garanderen, zoals gegevens gerelateerd aan de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, de facturatie en de Levering van elektriciteit. 2. De Klant gaat ook akkoord met het feit dat Watz zijn persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de Netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke Levering goed te laten verlopen, of voor de technische aan- en afsluiting. 3. De gegevens die Watz over de Klant bijhoudt, worden door Watz voorts vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de Klant zal Watz deze gegevens niet aan derden overmaken, tenzij Watz hiertoe wettelijk verplicht is, of het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst. 4. De Klant heeft een recht van mededeling en verbetering van zijn gegevens. Daartoe volstaat het voor de Klant schriftelijk contact op te nemen met Watz. 17. Geen afstand van recht Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de Leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

10 18. Onafdwingbare bepalingen Zo één van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst, maar zal Watz naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen. 19. Klachten, inlichtingen en opmerkingen 1. Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de Klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per naar 2. Een officiële ingebrekestelling kan enkel rechtsgeldig gebeuren per aangetekend schrijven. 20. Toepasselijk recht en geschillen Het Belgisch recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar

plug into watz.. Watz bvba Hoortverten 41 2350 Vosselaar ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN NIET- PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

Einde van de Levering Machtiging Levering en meting Prijs

Einde van de Levering Machtiging Levering en meting Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMFORT ENERGY BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN CONSUMENTEN EN ZAKELIJKE KLANTEN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMFORT ENERGY BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMFORT ENERGY BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMFORT ENERGY BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS AAN CONSUMENTEN EN ZAKELIJKE KLANTEN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied 1.1 Definities In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder: 1. Leveringsadres:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Aansluiting: een verbinding tussen een Net en een Installatie;

Aansluiting: een verbinding tussen een Net en een Installatie; ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GROENE ELEKTRICITEIT DOOR WE POWER AAN ZAKELIJKE KLANTEN Artikel 1. DEFINITIES Aansluiting: een verbinding tussen een Net en een Installatie; Aansluitingsadres:

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest.

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer ; de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer ; de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst; Algemene voorwaarden van Jean-Philippe 1. Definities Jean-Philippe: Jean-Philippe, gevestigd te Dordrecht, kvk-nummer 65377982; Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be

Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Addendum aan leveringscontract van elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Lampiris SA/NV Rue Saint-Laurent, 54-4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790 - Fax: 04 340 63 99 www.lampiris.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1. Versie: 2014/01/1 Datum: 01-01-2014 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s Scholt Energy Control N.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015

Algemene voorwaarden 2015 1 Algemene voorwaarden 2015 1. Dit document omvat de Algemene Voorwaarden van de Taskforce Communications, gevestigd te Rotterdam, hierna aangeduid als respectievelijk Voorwaarden en TFC. 2. Deze Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr

Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Tinksels communicatie & pr, hierna te noemen Tinksels, gevestigd te Enschede. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

- Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Egi consult.

- Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Egi consult. Algemene Voorwaarden Geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 65126424 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen.

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met inbegrip van iedere aanbieding, gesloten tussen (a) mevrouw Christine De Prekel, handeldrijvende onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie