ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het Aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de Bijzondere Voor waarden. b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de jaarlijks te lezen aansluiting op het net met het EAN-nummer zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Het betreft enkel laagspanningsaansluitingen met een aansluitvermogen van minder dan 56 kva. c) EANnummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s). d) Grote Onderneming: elke onderneming die geen KMO is. e) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het Aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname. f) Klant: elke persoon die van Watz elektriciteit afneemt. g) KMO: kleine of middelgrote onderneming met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit voor het geheel van het toegangspunt op het transmissie- en/of distributienet. h) Levering: de beschikbaarstelling op het Net (niet het transport/de toevoer) van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit door Watz. i) Leveringsovereenkomst: de gehele overeenkomst tussen Watz en de Klant betreffende de Levering; de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang. j) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen. k) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit in Vlaanderen. l) Persoonlijke gegevens : alle persoonlijke gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de Klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN code van zijn meter, consumptiegegevens. m) Watz: de onderneming Watz bvba, met maatschappelijke zetel te Hoortverten 41, 2350 Vosselaar en ondernemingsnummer BE Leveringsovereenkomst Watz zal elektriciteit leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal op het Aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

2

3 3. Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst 1. De Leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening of aanvaarding via elektronische weg door Watz en de Klant. 2. De Levering zelf start vanaf het moment dat a) Watz de Leveringsovereenkomst na verificatie heeft aanvaard, b) Watz de noodzakelijke schikkingen die hem zijn opgelegd voor de verandering van gas-of elektriciteitsleverancier redelijkerwijs heeft kunnen treffen, c) (de opzeggingstermijn van) de Leveringsovereenkomst met de vorige leverancier is verstreken, behoudens afzonderlijk, uitdrukkelijk, schriftelijk en andersluidend verzoek van de Klant. Indien Watz weigert deze Leveringsovereenkomst te aanvaarden (voorwaarde a), zal Watz de Klant hiervan binnen de 30 dagen na de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst op de hoogte brengen. 4. Duur van de Leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering 1. De Leveringsovereenkomst tussen Watz en de Klant wordt afgesloten voor een duur van 12 maanden te starten vanaf de eerste Levering. 2. De Levering van elektriciteit vangt aan op het moment dat Watz bij de Netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN nummer. Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de Levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet. 3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN code) vanwege de Klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een Netbeheerder. 4. Als de feitelijke Levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de Overeenkomst, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke Levering. 5. Watz verplicht zich ertoe om ten laatste 6 weken voor het einde van de Leveringsovereenkomst een contractvoorstel te doen aan de Klant met de nieuwe tarieven voor de volgende 12 leveringsmaanden. Zo de Klant dit voorstel aanvaardt, zal de nieuwe Leveringsovereenkomst aansluiten op de bestaande Leveringsovereenkomst. Indien de Klant niet reageert op dit contractsvoorstel binnen een termijn van 1 maand na verzending, wordt de Leveringsovereenkomst verlengd voor de duur van 12 maanden aan de in het contractsvoorstel opgegeven voorwaarden. 6. Een KMO kan de Leveringsovereenkomst te allen tijde vroegtijdig beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging geschiedt via een aangetekend schrijven. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de Leveringsovereenkomst, met naleving van dezelfde termijnen, door een melding van de Netbeheerder. 7. De opzegging is enkel geldig indien het Aansluitpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst of wordt afgesloten, en indien Watz niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de Netbeheerder. Zoniet zal de Leveringsovereenkomst automatisch verlengd worden. 8. Indien de Klant de Leveringsovereenkomst vroegtijdig en/of foutief beëindigt, dient hij Watz een schadevergoeding te betalen. Grote ondernemingen zijn een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met drie maanden geschat verbruik. 9. In geval Watz de Leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren.

4 10. In geval van faillissement van de Klant wordt de Leveringsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. Alle openstaande facturen worden dan opeisbaar.

5 5. Machtiging 1. De Klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de Levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de Netbeheerders. 2. Watz zal het recht hebben enige informatie van de Klant op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen er toe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule Facturatie en betaling. 6. Levering en meting 1. Deze Leveringsovereenkomst geldt voor de Levering van elektriciteit op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde Aansluitingsadres. 2. De jaarlijkse meteropname gebeurt door de Netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De Klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de Klant. De metergegevens doorgegeven door de Netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de Klant. 3. Indien Watz niet tijdig beschikt over de stand van de Meetinrichting, of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, mag Watz de geleverde hoeveelheid schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens, onverminderd het recht van Watz om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dit in rekening te brengen. 4. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de Levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de Netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de Klant en een Netbeheerder. 7. Onderbrekingen in de Levering 1. Watz kan de levering alleen opschorten of stopzetten na naleving van de procedures die van toepassing zijn met betrekking tot de openbare dienstverlening in het Vlaamse Gewest. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af- en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de Klant. 2. Zo de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit zou beperken of onderbreken, zal automatisch de Levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz. 8. Prijs 1. In de Bijzondere Voorwaarden worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of

6 analoge certificaten voor te leggen, en de transmissie- en distributiekosten; belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW. 2. De kosten voor Levering van elektriciteit komen steeds ten laste van de Klant. 3. De Klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de Netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de klant, op initiatief van de Netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de Klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de Klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen, 10% van de doorgerekende kosten bedragen. 9. Facturatie en betaling 1. Watz stuurt de Klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel. De Klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen een redelijke termijn. 2. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan. 3. Jaarlijks stuurt Watz de Klant een eindafrekening. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hiervan worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de Netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbuiksgegevens heeft bezorgd. 4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de Netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de Klant voorschotfacturen blijven sturen. 5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het e- mailadres of facturatieadres dat de Klant heeft opgegeven. Alle facturen worden geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Watz binnen de maand na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken. Indien de Klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Watz, zal dit bedrag vermeerderd worden met de wettelijke interest. 6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. De Klant zorgt ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Tegoeden worden eerst verrekend op de openstaande facturen. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de

7 Klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de Klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Klant, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Klant. 7. In geval van betwisting van de factuur moet de Klant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen. 8. Laattijdige betaling van een factuur maakt dat alle openstaande schulden van de Klant bij Watz onmiddellijk opeisbaar worden, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een herinneringsbrief (per mail of per post) wordt de klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR. Alle inningskosten zijn ten laste van de Klant. De kosten van gerechtelijke inning en/of inning door de diensten van Watz, een advocaat of incassokantoor kunnen worden teruggeëist voor het totale bedrag, met een forfaitair minimum van 125 EUR. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een verwijlintrest, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd. 9. Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die ontstaat door de stopzetting van de levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures. 10. Verplichtingen van de Klant 1. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de Leveringsovereenkomst. Het is de Klant verboden om de normale werking van de elektriciteitsmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de Netbeheerder. 2. De Klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven. 3. De Klant zal de geleverde elektriciteit niet doorleveren aan derden. Deze bepaling belet de Klant niet om desgevallende een deel van de elektriciteit voor andere dan louter professionele doeleinden te (doen) verbruiken. 4. De Klant zal Watz onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken. Het nalaten van deze informatieverplichting kan leiden tot het ontbinden van de Leveringsovereenkomst na een opzegperiode van 30 dagen 5. De Klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad. 6. De Klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert. 7. De Klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden. 8. De Klant zal Watz vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden. 11. Onderzoek naar kredietwaardigheid en zekerheidsstelling 1. Watz heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Hiervoor mag Watz onder meer alle relevante informatie bij de Klant opvragen. 2. Indien er naar het oordeel van Watz op grond van objectieve criteria sprake is van een materiële verandering in negatieve zin ten aanzien van de financiële situatie of de

8 kredietwaardigheid van de Klant, kan Watz van de Klant onherroepelijke en onvoorwaardelijke zekerheidstelling, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten bedrage van 3 maanden geschat verbruik, of voorafbetalingen verlangen voor de betaling van de op grond van de Leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen. Watz kan in dergelijk geval op ieder moment schriftelijk aangeven welke zekerheidsstelling het van de Klant verwacht. In dat geval dient de Klant de zekerheidstelling binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek van Watz te verstrekken. 3. Indien de door Watz verzochte zekerheid niet binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek door Watz is ontvangen, heeft Watz de mogelijkheid haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst op te schorten of de Leveringsovereenkomst te ontbinden. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden ten gevolge van dergelijke onderbreking van de Levering, noch voor de kosten van af- en aansluiting. 12. Aansprakelijkheid van Watz 1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.4, 7.1, 7.2 en Watz is voorts enkel aansprakelijk voor de directe lichamelijke en materiële schade. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze volgt uit een bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Watz of haar aangestelden en lasthebbers. 3. Ingeval van directe lichamelijke en materiële schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteitsverbruik van de 6 maanden voorafgaand aan de schade. 4. De Klant moet elke eis tot schadevergoeding schriftelijk indienen binnen de 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding. 13. Verhuis/overdracht 1. Bij verhuis blijft de Leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de Klant. 2. In geval van verhuis, dient de Klant Watz bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de klant alle nodige informatie via het formulier verhuizing (te vinden op de website of telefonisch op te vragen). Indien de Klant Watz niet tijdig inlicht, wordt de Klant op het Aansluitingsadres dat hij verlaat nog elektriciteit aangerekend tot 45 kalenderdagen na de melding door de Klant van de verhuis. 3. Leveren op het nieuwe Aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de Klant meedeelde.. 4. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude Aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de Klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de Klant de Netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de Klant vragen.

9 14. Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst 1. Watz mag wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de Klant bekendgemaakt worden. Dit kan gebeuren door vermelding op de factuur, via of per brief. Als de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen moet hij dit aangetekend laten weten aan Watz binnen de maand na de datum van het document dat de wijzigingen aankondigde. Dit heeft tot gevolg dat de Leveringsovereenkomst beëindigd wordt overeenkomstig de voorwaarden en termijnen van de normale beëindiging van de Leveringsovereenkomst. 2. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist. 3. Watz heeft het recht om de Leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten. Watz licht de Klant hierover zo snel mogelijk in. 15. Overmacht 1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de Klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de Levering van elektriciteit door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer staking, lock-out, het niet functioneren van het elektriciteitsnet, of elektriciteitsnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit, uitval van systemen, problemen bij de Netbeheerder. 2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt hebben zowel de Klant als Watz het recht om de Leveringsovereenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. 16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1. De Klant gaat akkoord met de verwerking van de gegevens over hem, die tot doel hebben de Klant een optimale dienstverlening te garanderen, zoals gegevens gerelateerd aan de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, de facturatie en de Levering van elektriciteit. 2. De Klant gaat ook akkoord met het feit dat Watz zijn persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de Netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke Levering goed te laten verlopen, of voor de technische aan- en afsluiting. 3. De gegevens die Watz over de Klant bijhoudt, worden door Watz voorts vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de Klant zal Watz deze gegevens niet aan derden overmaken, tenzij Watz hiertoe wettelijk verplicht is, of het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst. 4. De Klant heeft een recht van mededeling en verbetering van zijn gegevens. Daartoe volstaat het voor de Klant schriftelijk contact op te nemen met Watz. 17. Geen afstand van recht Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de Leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

10 18. Onafdwingbare bepalingen Zo één van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst, maar zal Watz naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen. 19. Klachten, inlichtingen en opmerkingen 1. Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de Klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per naar 2. Een officiële ingebrekestelling kan enkel rechtsgeldig gebeuren per aangetekend schrijven. 20. Toepasselijk recht en geschillen Het Belgisch recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie