Jaarverslag Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR

2 Jaarverslag 2011 Roosendaal, mei 2012 ARSV THOR Postadres: Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal Telefoon: Internet: Verenigingsmanager Yvonne Langen-van Overveld Telefoon: Clublocaties: Red Band sportpark Buijenstraat 12, Roosendaal Telefoon: (0165) Thorhonk, Sportpark Vierhoeven Nispenseweg 5, Roosendaal Telefoon: (0165) Reacties op het Jaarverslag 2011 kunt u richten aan de secretaris (

3 Aan de algemene ledenvergadering van de ARSV THOR Roosendaal, mei 2012 Onderwerp: Jaarverslag 2011 Dames en heren, In overeenstemming met artikel 15, lid 2 en artikel 16, lid 2b, van de statuten, alsmede artikel 20, lid 14 van het Huishoudelijke Reglement van de ARSV THOR, bieden wij u hierbij het jaarverslag 2011 van het bestuur, de vier afdelingen en de verschillende werkgroepen aan. Hiermee legt het bestuur verantwoording af over het in het boekjaar 2011 gevoerd beleid. Met vriendelijke groet, Bestuur van de ARSV THOR Dhr. R. Weemaes, vice-voorzitter Dhr. J. Smits, penningmeester Dhr. J. Vissers, secretaris Mw. J. van Overveld Dhr. W. Pardon Dhr. J. Henken Dhr. M. Minheere Mw. Y. Langen-van Overveld, verenigingsmanager

4 Inhoudsopgave pag. Voorwoord vice-voorzitter... 1 Bestuursverslag... 2 Algemene Ledenvergadering 28 november Ledenprofiel... 7 Jaarverslag verenigingsmanager... 9 Jaarverslag afdeling Wedstrijdsport Jaarverslag afdeling Recreatie Jaarverslag afdeling Wandelen Jaarverslag afdeling Nordic walking Jaarverslag werkgroep de Zomerklassieker van Brabant Jaarverslag Thor-re-mi-koor Jaarverslag werkgroep barbeheer Jaarverslag jeu de Boules Les Thorquettes Jaarverslag werkgroep clubblad Jaarverslag werkgroep Avondvierdaagse Jaarverslag werkgroep materialen Jaarverslag recordcommissie Jaarverslag werkgroep wedstrijdsecretariaat Jaarverslag recreatietrainers Jaarverslag werkgroep Kidneyrun Jaarverslag opstartcursus Jaarverslag werkgroep unilocatie Jaarverslag tuchtcommissie Hiërarchische informatie en organisatiestructuur... 35

5 Voorwoord vice-voorzitter Als we willekeurige personen zouden vragen terug te blikken in het jaar 2011 en die terugblik van de kwalificatie positief, neutraal of negatief te voorzien, dan ben ik bang dat de balans een negatief beeld te zien geeft. Enerzijds is dat wel te verklaren omdat de emoties van onze negatieve ervaringen langer blijven hangen dan die van de positieve. En ook al telden we persoonlijk in het jaar 2011 weinig of geen teleurstellingen, het jaar 2011 zal de geschiedenis zeker niet in gaan als een positief jaar. In het beeld dat met name de media schetste overheerste toch vooral de onzekerheid voor de toekomst. Met name de financiële markten gaven een neergaande lijn te zien. Er werd massaal gewaarschuwd voor een heuse recessie. De regering zou flink moeten gaan bezuinigen en dat zou ons allemaal diep in de portemonnee gaan raken. En ook op lokaal vlak klonk weinig optimisme. Ook onze eigen gemeente zal de broekriem moeten aanhalen. De Agenda van Roosendaal, het plaatselijk eufemisme voor flinke bezuinigingen, staat aan de vooravond van zijn realisatie. Petje af voor de personen die in deze kakofonie van negativisme positief blijven denken en dat ook uitstralen. En wie zijn oor in ons eigen Thorhonk of in de kantine van het Red Band Sportpark te luisteren legt hoort toch voornamelijk positieve geluiden. Tevredenheid over de geleverde sportprestatie, de leuke training, de goede afloop van een competitie, het mooie gezongen lied, het gewonnen spel, het geluk van het goed vallen van de kaarten enz. En zijn het niet juist al deze kleine prettige ervaringen die ons wekelijks laten terugkeren naar ons vertrouwde honk? Even het chagrijn van de maatschappij, de stress van het werk achter je laten om tijdens het sporten de gedachten lekker te verzetten. De boel de boel laten en geestelijk weer lekker fit worden. En al die positieve ervaringen binnen onze arsv THOR zijn terug te lezen in dit Jaarboek Tevreden leden, werkgroepen, organisatoren van evenementen die terugblikken en hun hart laten spreken. Een hart waaruit de warmte voor THOR komt bovendrijven en waarmee men tevreden terugblikt op het afgelopen jaar. Ik hoop dan ook dat velen met mij dit jaarboek zullen aangrijpen om met een glimlach terug te kijken naar 2011 en, met een positief gevoel, vooruitkijken naar Uit de diverse jaarverslagen in dit jaarboek komt heel duidelijk de goede sfeer die zo kenmerkend is voor onze vereniging naar voren en voeren saamhorigheid en de gezelligheid binnen werkgroepen en activiteiten duidelijk de boventoon. Een beter tegenwicht tegen het negativisme van de maatschappij kunnen we ons als Thorren niet wensen. Ik wens iedereen veel leesplezier! Roosendaal, maart 2012 Ronny Weemaes, vice voorzitter. Pagina 1

6 Bestuursverslag Inleiding 2011 stond in het teken van de realisatie van het meerjarenbeleidsplan. De uitwerking van de speerpunten vrijwilligersbeleid, waarborgen kwaliteit trainers, nieuwe contributiestructuur, modernisering website, uniforme huisstijl staan hierin centraal. Vrijwilligersbeleid De bestaande regeling betreffende de vergoeding van km-kosten is aangescherpt. Hierin is vastgelegd voor welke vrijwilligerswerkzaamheden een vergoeding wordt gegeven en hoe hoog de vergoeding is. Verbeteren en waarborgen kwaliteit trainers Om te kunnen meten of er in vergelijking met de eerder verrichte nulmeting sprake is van een daadwerkelijke verbetering en behoud van de kwaliteit van het trainerscorps is er onder de recreatietrain(st)ers geïnventariseerd wie welke cursussen en/of bijscholingen heeft gevolgd. Voor wat betreft de kwaliteit van trainers houdt THOR zich aan het licentiebeleid van de Atletiekunie (AU). Bij de afdeling Recreatie waren 30 trainers actief. Drie ongediplomeerde, beginnende trainers volgden in 2011 de opleiding LT2 (looptrainer 2 = assistent looptrainer). Alle drie wisten ze met succes hun opleiding af te ronden en hebben ze het diploma uitgereikt gekregen. Klachtenregeling Met de voorzitter van de tuchtcommissie zijn afspraken gemaakt over wie er bij een intern conflict verantwoordelijk is voor de communicatie. De vertrouwenscontactpersoon heeft eind 2011 het certificaat vertrouwencontactpersoon van het NOC-NSF behaald. Huisstijl/logo s Het bestuur hecht er aan om alle logo s die binnen THOR in omloop zijn in lijn met de gekozen huisstijl te brengen. Om dit te kunnen bereiken zijn er heldere en eenduidige richtlijnen vastgelegd. Clubkleding De afspraken Met GOWA/Mervo over de aanschaf, voorraad, levering en prijzen van Thorkleding met de nieuwe huisstijl zijn contractueel vastgelegd. De uitverkoop van de bestaande voorraad met het oude logo is gestart. Als gevolg van genoemde afspraken is de werkgroep clubkleding opgeheven. Namens het bestuur van THOR hartelijke dank voor de jarenlange enthousiaste inzet van de leden van de werkgroep! Contributie De werkgroep contributie heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de hoogte en samenstelling van contributies van verenigingen in de regio en een eerste voorlopig voorstel bestaande uit een achttal contributiebouwstenen met een klankbordgroep besproken. De bouwstenen zijn door de werkgroep in de algemene leden vergadering van juni gepresenteerd en toegelicht. Op advies van de ledenvergadering is het voorstel ook in het thormagazine geplaatst en is er een extra vergadering belegd waarin de leden in de gelegenheid zijn gesteld op de voorgestelde bouwstenen te reageren en een enquête in te vullen. Modernisering website Het bestuur heeft op advies van de werkgroep ingestemd met een verdere uitwerking van een aantal noodzakelijke wensen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: uniformiteit en logo (alle afdelingen via één website te benaderen), grafisch georiënteerd in plaats van tekst georiënteerd, links naar andere organisaties en onderdelen van thor (AU, KNBLO, Runnersworld), gericht en duidelijk voor doelgroepen (jeugd versus ouderen), nieuwsbrieven, persoonlijke pagina met mogelijkheid voor leden om in te loggen en NAW-gegevens te wijzigen en tot slot mailfunctie naar functionarissen, afdelingen en activiteiten. Bij de verder uitwerking kan de website van de afdeling Nordic Walking als voorbeeld dienen. Beeldscherm in Thorhonk Sinds eind 2011 beschikt het Thorhonk over een elektronisch beeldscherm waarop allerlei thorinformatie - mededelingen, fotoreportages en reclameboodschappen wordt afgespeeld. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Social media THOR is sinds eind 2011 ook op Facebook en Twitter te vinden. Hier kunt u meepraten over THOR en uw mening geven over actuele thema s. Of gewoon iets aan ons vragen. Pagina 2

7 Samenstelling hoofdbestuur In de loop van het jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Penningmeester Ger Dam werd door Jos Smits opgevolgd. Jos werd in juni door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen tot bestuurslid verkozen. Het huidige bestuursmodel van THOR is volgens het linkin pin model georganiseerd. Dat houdt in dat naast de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester de vier afdelingsvoorzitters ook deel uitmaken van het hoofdbestuur, dat op 31 januari 2011 als volgt was samengesteld: Voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris afdeling wedstrijdsport afdeling recreatie afdeling wandelen afdeling Nordic Walking vacature Ronny Weemaes Jos Smits John Vissers Jeanine van Overveld Matthé Minheere Wil Pardon Johan Henken Vergaderingen Behalve in juli zijn er iedere maand bestuursvergaderingen gehouden met in november een extra begrotingsvergadering. De vereningsmanager, Yvonne Langen, woonde als adviseur van het bestuur alle bestuursvergaderingen bij. Er waren twee algemene ledenvergaderingen: op 27 juni en 28 november. Deze vergaderingen werden bijgewoond door respectievelijk 48 en 62 leden. Alle verslagen werden door Annette van Bruinessen gemaakt. April 2012 John Vissers, secretaris Pagina 3

8 Algemene Ledenvergadering 28 november 2011 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen post 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 27 juni Uitreiking onderscheidingen 5. Aanstellen stembureau 6. Vaststellen begroting 2012 presentatie door Jos Smits, Penningmeester Pauze 7. Vaststellen hoofdlijnen contributiestructuur toelichting Johan Henken en Jos Smits 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn Jeanine van Overveld (afd. wedstrijdsport), Johan Henken (afd. nordic walking), Will Pardon (afd. wandelen) en Matthé Minheere (afd. recreatie). Verkiezing nieuwe bestuursleden. Kandidaten gevraagd voor de functie van voorzitter. Zie bijgaand de functiebeschrijving.tot de aanvang van de vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. 9. Voorstellen van de leden Dienen uiterlijk maandag 7 november a.s., voorzien van een toelichting, bij de secretaris te zijn ingediend. 10. Rondvraag 11. Sluiting en datum volgende ALV (Voorstel maandag 25 juni 2012) Verslag Algemene Ledenvergadering ARSV Thor 28 november 2011 Verslag Aanwezig: 48 stemgerechtigde leden. Afwezig met bericht: Maarten van Ommeren 1 Opening Er heeft zich in de afgelopen tijd geen algemeen voorzitter gemeld, bestuurslid Johan Henken, zal deze vergadering leiden. Voorzitter opent de vergadering en vraagt allereerst een minuut stilte ter nagedachtenis aan Toos Luijkx, Piet Gommers en Kees Moerenhout die het afgelopen half jaar zijn overleden. Natuurlijk worden hierbij ook alle dierbare leden, oudleden en dierbaren van lede betrokken, waarvan Thor geen bericht van overlijden heeft ontvangen. Er is een kleine verschuiving in de agenda. Omdat een van de te huldigen leden niet tijdig aanwezig kan zijn, wordt de uitreiking van de spelden van verdienste verschoven tot na de pauze. Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor het voorzitterschap en geen tegenkandidaten voor de aftredende bestuursleden. Aanstellen van een stembureau (agendapunt 5) is dan ook niet nodig. 2 Ingekomen post Er is geen post waarvoor behandeling in de ALV nodig is. 3 Vaststellen van de notulen van de ALV van 27 juni 2011 Bij agendapunt 10, één na laatste alinea: het vrijwilligersbeleid zou worden besproken in deze ALV, maar staat niet op de agenda. Voorzitter geeft aan dat het nog niet voldoende is uitgewerkt. Het zal in een volgende vergadering uitgebreider aan de orde komen. bij agendapunt 15: eerste vraag Rob van Mechelen: hij wijst er nog even op dat ook de secretaris van de tuchtcommissie, als de voorzitter niet beschikbaar is, de kan openen. De notulen worden hierbij onveranderd vastgesteld. 4 Uitreiking onderscheidingen De onderscheidingen worden uitgereikt door Jeanine van Overveld, bestuurslid en voorzitter van de afdeling wedstrijdsport. Gehulidg worden dit jaar de leden van het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat is een onmisbaar onderdeel van een atletiekvereniging, waarin wedstrijden worden georganiseerd. In de eerste plaats wordt gehuldigd Riet de Jong. Zij is bijna 20 jaar lid van het wedstrijdsecretariaat, nadat ze de vereniging is binnengekomen, omdat haar dochter lid werd van Thor. Verder Ans de Graaf. Zij is bijna 30 jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij de avondvierdaagse en al snel overgestapt naar het wedstrijdsecretariaat, zonder overigens de avondvierdaagse te verlaten. Verder Florence Peters, en tenslotte Fred Knol. Hij is voorzitter van het wedstrijdsecretariaat geweest, nadat hij jarenlang vrijwilliger bij de halve marathon betrokken was. Hij wil het wat rustiger aan gaan doen. Jeanine hoopt dat hij terugkomt als vrijwilliger als hij genoeg heeft van het rustiger aan gaan doen. Allen krijgen een fraaie speld van verdienste uitgereikt en door de secretaris gefeliciteerd met een bos bloemen. Jeannine maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen nog even te wijzen op de fantastische resultaten die Thor atleten hebben bereikt op de NK Cross (met 4500 wedstrijdatleten). De ploegen van Masters 50 +, jongens B Pagina 4

9 junioren, meisjes D junioren veroverden goud, bij de jongens was er 3 keer brons voor een Thor atleet. In totaal deden 36 Thor atleten mee. Het resultaat van veel aandacht voor de wedstrijdsport! 5 Aanstellen stembureau Dit is niet nodig, er zijn geen personen en geen voorstellen van leden, waarover gestemd moet worden. 6 Begroting 2012 Dit is de eerste begroting van de nieuwe penningmeester. Bij zijn aantreden trof hij een uitermate goed georganiseerde administratie aan. Thor is bovendien een stabiele vereniging en het bestuur heeft niet al te grote wensen. De belangrijkste inkomstenbron zijn de contributies. Met Peter Godschalk (ledenadministratie) is bekeken wat de toe- of afname van het aantal leden zou zijn. Het blijkt dat hierin niet veel verloop zit. De begrote contributie-inkomsten zijn dan ook tot stand gekomen door de begroting van 2011 te verhogen met het prijsindexcijfer (nu geraamd op 2%) en de 1,5% die een aantal jaren geleden in de ALV is afgesproken om toekomstige grote uitgaven (met name de verhuizing van de baan) te financieren. Loopgroepen in het voorjaar geven altijd een forse toename van het aantal leden, waarvan in de rest van het jaar een deel weer afhaakt. De barinkomsten blijven redelijk constant. Evenementen en overige baten: Voor subsidies is 1500 aangehouden. Dat is minder dan in 2010 en Het kan ook zijn dat ook deze 1500,- niet komt. Verder wordt een aantal baten toegedeeld aan de verschillende afdelingen. De investeringssubsidie (voor rente en aflossing van het clubhuis) blijven wel doorlopen. De lasten: met de vier afdelingspenningmeesters is in september een bijeenkomst gehouden, waarin de penningmeesters hebben meegekregen wat de situatie in 2010 was en hen is gevraagd aan te geven wat het in 2012 zou moeten zijn. De afdeling wedstrijdsport heeft 1000 meer begroot. Bij recreatie is iets bijzonders aan de hand. Sinds lange tijd is er bij de afdeling recreatie een aantal trainers die hun trainersvergoeding niet declareert. In het verleden werden deze trainersvergoedingen wel begroot. Dit jaar is daarvan afgeweken, echter wel met de afspraak dat als de trainers wel allen gaan declareren, de niet begrote kosten daarvan uit de algemene middelen zullen woden betaald. Voor de huisvesting (Thorhonk, RedBand en gymzalen) zijn geen grote verhogingen te verwachten. Bij de algemene kosten is de grootste post het Thormagazine. De afschrijvingen zijn iets gestegen; er zijn wat investeringen gedaan (bijv. de tweede container). Er zijn geen grote investeringen voorzien voor Rentebaten: het kapitaal van Thor staat op twee rekeningen bij de Leaseplanbank en de Frieslandbank. Deze zijn vastgezet met een jaarlijks stijgend rentepercentage (hoe langer het vaststaat, hoe hoger de rente). Een deposito loopt in mei af, wellicht kan dit nog worden verlend onder d oude voorwaarden. Er is rekening gehouden met gelijkblijvende rente. Kortom Thor is een goed lopende machine, zonder uitschieters. Frans Wouters: als we toch verder zouden willen (of moeten) bezuinigen kunnen we misschien eens kijken naar het Thormagazine. Ik merk heel vaak dat mensen het Thormagazine niet of niet goed lezen. Penningmeester geeft aan dat het niet zoveel in kosten scheelt of er 1500 of 2000 exemplaren worden gedrukt. De aanvangskosten voor opmaak en kleureninstelling etc. zijn het hoogst. Overigens is de werkgroep website aan het nadenken of en op welke wijze het Thormagazine op de website kan worden opgenomen. Rob van Mechelen geeft aan dat een adverteerder graag een grote oplage wil, wordt de oplage kleiner, dan zouden de advertentie-inkomsten ook wel eens kunnen dalen. Penningmeester: adverteerders hebben baat bij een groot lezersbereik en zij hebben niet zozeer voordeel bij een grote oplage. Titus Jansen: weet van een Roosendaalse vereniging waar het clubblad geheel is vervangen door een webversie. Voor zover hij dat kan bekijken is dat geen succes en hij zou er dan ook voor willen pleiten om hier voorzichtig mee zijn. Penningmeester: er wordt niet gedacht aan het geheel afschaffen van de papieren versie, eventueel zouden de leden de keuze kunnen krijgen tussen een papieren of webversie. Ton Kunst heeft een vraag over de contributie voor de jeu-de-boule. De verhoging bedraagt 1,5%, maar voor de jeu-deboule gaat die van 13,- naar 14,- Dat is veel meer. Peter Godschalk legt uit: de contributeiverhoging gebeurt in stappen van tenminste 1,-. De afgelopen vijf jaar is de contributie voor de jeu-de-boule niet verhoogd (althans niet zichtbaar voor de leden). Dit jaar komt de verhoging voor het eerst boven de 1,- uit. De begroting wordt door de ALV onder applaus goedgekeurd. 7 Hoofdlijnen van de contributiestructuur De aanleiding: er is bijna een jaar gezocht naar een nieuwe penningmeester. In die tijd werd het idee geopperd om een administratiekantoor in de arm te nemen. De kosten hiervoor moeten uiteraard door de leden worden betaald, maar hoe zou dit in de contributie moten worden verwerkt? Alle kosten optellen en delen door het aantal leden is een mogelijkheid, maar misschien niet helemaal eerlijk. Tegelijk wilde het bestuur de contributiestructuur vereenvoudigen (er zijn nu 29 verschillende contributies) en transparanter maken (leden moeten weten waarvoor ze betalen). Daarom is in het voorjaar van 2011 een klankbordgroep in het leven geroepen om hierover te brainstormen. De klankbordgroep is tot de conclusie gekomen dat de contributie uit verschillende elementen zou kunnen bestaan. Vervolgens is in de ALV van juni 2011 getracht ook de mening van de leden te vragen hoe ze over de verschillende elementen (bouwstenen) denken. Daartegen is bezwaar gekomen vanuit de ALV, leden vonden dat ze de tijd moesten krijgen om hierover na te denken en wilden de enquête niet direct invullen. Vervolgens is er eea in het clubblad over geschreven en is er in het najaar van 2011 een informatiebijeenkomst gehouden, waar uitleg is gegeven en leden de enquête konden invullen. Er zijn op deze informatieavond 30 enquêtes ingevuld, er waren ook op de ALV van juni toch nog 20 ingevuld. Samen dus 50 ingevulde enquêtes. Pagina 5

10 Er zijn verschillende bouwstenen: 1. contributie in geld of contributie in natura. Penningmeester is naar een congres voor sportbestuurders geweest, waar duidelijk werd dat 60% van de sportverenigingen in Nederland inzet van de leden eist, soms kan die inzet worden afgekocht. Is dit iets voor Thor? Is het realiseerbaar? Rob van Mechelen weet niet of dit wel zo n goed idee is: samenwerken met mensen die iets moéten is voor degene die het echt vrijwillig doet altijd lastig. In kleine groepen zal het wel werken, maar in grote? Penningmeester geeft aan dat het succes hiervan dus wordt bepaald door de contacten. Dit is zeker een punt om over na te denken en waarover een voorstel moet worden geformuleerd.. 2 de contributie voor Atletiek Unie en KNBLO moet apart worden vermeld en in een keer worden geïnd. Dat heeft een heel groot voordeel: de korting die de bonden geven bij betaling in een keer. In het aantal Thorleden dat lid is van de atletiek unie verandert niets. 3 Alle leden betalen voor de algemene kosten (dit zijn huisvesting, personele kosten en algemene verenigingskosten, zoals het Thormagazine en administratiekosten). 4 Reserveren voor grote toekomstige uitgaven, ofwel de huidige leden betalen mee aan de voorzieningen in de toekomst. Niet alleen instandhouden van huidige eigendommen, maar ook nieuwe voorzieningen, zoals bijv. unilocatie. 5 Groepen kunnen intern gesteund worden (bijv. jeugdleden of ouderen betalen minder) 6 Het bestuursbesluit om gezinnen met meer leden in aanmerking te laten komen voor korting wordt gerespecteerd. 7 Er blijft een contributiereductie voor leden die het echt niet (meer) kunnen betalen. 8 Alle leden hebben recht op alle voorzieningen, met dien verstande dat de accommodatie beschikbaar moet zijn en dat de accommodatie ruimte moet hebben (dus geen gebruik van gymzaal op andere tijden dan door Thor gehuurd en de baan niet als hij al door een grote groep in gebruik is). Over bovenstaande bouwstenen waren de respondenten het in grote lijnen eens. Oneens (verhouding ongeveer 50/50) waren respondenten het over de laatste twee bouwstenen: 9 Afdelingskosten moeten gedragen worden door de afdelingen 10 Opbrengsten van afdelingsevenementen moeten geheel ten goede komen aan de afdelingen. Voorgesteld wordt om deze laatste twee punten nader uit te werken en te presenteren in de voorjaars ALV Het bestuur stelt zich voor om de begroting voortaan zo in te richten dat in twee tellen aan iedereen is duidelijk te maken bij welke afdeling welke contributie moet worden betaald en waarvoor. De contributiebedragen worden in de najaars ALV van 2012 via de begroting 2013 vastgesteld. Vraag: Betekent dit dan ook dat de contributiebedragen ieder jaar anders zouden kunnen zijn? Ja, dat is de ultieme consequentie. Is dat dan wel handig en zou het niet beter zijn om voor vijf jaar de contributie vast te leggen? Dat moet in de ALV punt van beslissing worden, maar de penningmeester geeft aan dat hij met zulke grote ledenaantallen geen grote schommelingen verwacht. Nadeel is dat er dan ook in die vijf jaar dat de contributie vast ligt geen ruimte is voor grote beleidswijzigingen. De planning is om in de voorjaars ALV een definitief voorstel aan de leden voor te leggen. Hierbij zal ook in een spreadsheet worden gepresenteerd wat de diverse variaties voor consequenties zouden hebben gehad voor de contributie van De contributievoorstellen zullen gekoppeld worden aan de beleidsplannen van de verschillende afdelingen. De voorstellen en het werk dat er al in is gaan zitten voor de bestuursleden wordt met applaus begroet. 8 Bestuursverkiezing Er heeft zich geen kandidaat voorzitter gemeld. Het bestuur is in spannende afwachting en hoopt dat er in 2012 iemand deze taak op zich wil nemen. De voorzitters van de afdelingen, die indertijd allen tegelijk tot bestuurslid zijn benoemd zijn nu allen tegelijk aftredend. Alle voorzitters zijn in hun afdeling nog altijd voorzitter en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt bij acclamatie in met de herbenoeming van deze vier bestuursleden. Voorzitter dankt de ALV voor het in hen gestelde vertrouwen. 9 Voorstellen van leden Er zijn geen voorstellen van leden 10 Rondvraag Tjeu Seegers: dit is geen rondvraag, maar een mededeling. Hij is vanaf de oprichting voorzitter van het platform Vierhoeven geweest, dat is opgezet om de verbetering van de parkeerplaats te bewerkstelligen, wat inmiddels is gerealiseerd. Het platform is nu veelmeer om samen op te trekken in het kader van de bezuinigingen, zoals in de agenda van Roosendaal. Hij heeft het lidmaatschap van het platform neergelegd en overgedragen aan Rudy Weemaes, die ook voorzitter van het platform is geworden Jan Jongenelen: heeft ook geen vraag, maar een mededeling. Het is een poosje rustig geweest rond de unilocatie. Zodra de gemeenteraad het echter eens is over de bezuinigingen zal er weer een offensief gestart worden. Er zijn immers nog potjes met reserves die met het oog op de verkiezingen moeten of kunnen worden ingezet. 11 Sluiting De datum van de volgende ALV wordt vastgesteld op maandag 25 juni Op de agenda zal dan in ieder geval de nieuwe contributiestructuur en de beleidsplannen staan. Voorzitter sluit de vergadering om en wenst allen wel thuis Pagina 6

11 Ledenprofiel Het ledenaantal is in 2011 met ongeveer 77 leden afgenomen en bedroeg op peildatum 31 december iets boven de 1700 leden, waarvan ongeveer een derde wedstrijdatleet en tweederde recreant. Het ledenbestand bestond op 31 december voor 57% uit vrouwen en voor 43% uit mannen. ERELEDEN: 1951 : Rinus van Reusel (+) 1952 : A. van Oorschot ( Dendermonde )(+) 1981 : Piet Janse (+) 1991 : Adrie de Witte 1992 : Jack van Eekelen(+) 1994 : René Hermans (+) 1994 : Cees Kluft(+) : Toos van Eekelen-Aarts 2002 : Cor van Beurden LEDEN VAN VERDIENSTE: 1953 : Ad de Vos (O. de Vos, Geboren op ) 1955 : H. Cartens 1956 : J. Mekes 1960 : Cees Malipaard (+) (Overleden vlak voor kerst 1959) 1960 : Piet Janse (+) (P.J. Janse, geboren op , overleden 1965 : M. Aarts op (+) Ook boek THOR 50 jaar) 1969 : René Hermans(+) (M.L.M. Hermans, geboren op , 1970 : Anton Thijs (+) overleden 1973 : Pierre op van ) Loon 1975 : Toos van Eekelen-Aarts 1976 : Adrie de Witte 1987 : J. de Kok (+) 1987 : Piet Gommers (+) 1989 : Rinus de Witte 1991 : René de Kok 1991 : Jan Gobbens 1993 : Cees Knappers(+1997) 1994 : Cor van Beurden : Rob van Mechelen : Ad Bruijns : Toos Knappers : Peter Godschalk : Wilma Klaassen : Tjeu Segers : Frans van Zantvliet : Jan Mulders : Ger de Graaf SPELD VAN VERDIENSTE IN GOUD: 1947 : Johan van Reusel(+) 1952 : Piet Janse (+) SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER: 1948 : M. v Reusel(+) 1949 : A. de Vos 1950 : R. v Reusel(+) 1951 : W. Roovers(+juli 2006) 1952 : G. Leijs 1953 : A. de Witte 1954 : R. Hermans(+) 1955 : J. Pellemans 1956 : P. v Loon 1957 : L. Clerx (+) 1958 : J. Notenboom 1959 : M. Aarts (+) 1960 : C. Malipaard (+) 1961 : J. v Eekelen(+1997) 1962 : M. Dubois 1963 : J. v Bastelaar(+) 1964 : J. Brans (+) 1964 : C. Mies (+) 1964 : M. Mies 1965 : T. v Eekelen 1966 : Toos Thijs 1967 : Adriënne Ossenblok : J. Gobbens 1969 : Ineke v Zundert 1970 : A. v Bastelaar 1971 : A. Buijzen 1972 : M. de Graaf 1973 : M. de Witte 1977 : R. de Kok 1978 : Tini Mol ( ) 1979 : Piet Lofvers (+ 2010) 1979 : Cees Knappers(+1997) 1980 : Cees Mathijsen 1981 : Cor van Beurden 1981 : F. v Meer(+) 1982 : Cor v Eekelen 1983 : M. de Kievit 1984 : J. Mulders 1986 : R. Dekkers (+) 1987 : P. van Leeuwen 1989 : A. Baselier : Herman de Brauwer 1991 : A. v Gurchom 1993 : P. Rovers 1994 : A. Bruijns 1994 : P. Gijzen 1996 : R. Meeuwissen 1996 : R. Marijnissen 1996 : T. Knappers :Y. v Arendonk :Jan Heijmans :Jan van Oosterhout(+) : Huub Maas Pagina 7

12 SPELD VAN VERDIENSTE IN ZILVER (VERVOLG): :Geert van Tilburg : Frans Aerts :Ton Wisse :Ger de Graaf :Dini Kramer :Florence van Rijsbergen :Rini Marijnisse van Eekelen :Cor Kramer :Jac Schijvenaars :Wout Sluiters :Ineke Stofmeel :Jan Vermunt :Ronny Weemaes :Rudy Weemaes :Jan Ernest :Cees de Neys :Henk van Dijk :Marinus Jaspers Oktober 2006 Mieke van Dijke : Appolonia Rodoe : Marja van Oosterhout-van den Bergh : Corrie Jaspersvan Remmig :Monique van Dorst :Eric Jansen Geel : Wim van de Berg : Piet Keijsers : John Vissers : Liek van Gorp : Marita Castenmiller : Riet de Jongh-van Wouters : Ans de Graaf-van Nispen : Fred Knol Oosterhout 2009 Tineke Godschalk-Kluft : Florence van Montfort-Peeters Pagina 8

13 Jaarverslag verenigingsmanager Inleiding In mijn arbeidscontract staat een nauwkeurige formulering van mijn takenpakket. Eén ervan is het toezien op en zorg dragen voor een correcte naleving van alle voorschriften op het gebied van de regelgeving. Hierbij valt te denken aan bijv. de regels op het gebied van de milieuwetgeving, hygiëne, de regels over het gebruik van alcohol in sportkantines, inzet verkeersregelaars, etc. Dit in samenwerking met de desbetreffende werkgroepen. De overige werkzaamheden zijn hieronder uiteengezet. Accommodatiebeheer: -Naast de organisatie van de schoonmaak op zowel het Thorhonk als Red Band Sportpark, heb ik tevens het sleutelbeheer, organisatie beveiliging Thorhonk en de planning en organisatie vuilafvoer gedaan. Dat betekent regelmatig overleg met leveranciers (v. Gansewinkel, Verhoeven Schoonmaak, Alarmcontrol en de gemeente Roosendaal) Verder ben ik nog steeds erg blij dat m n steun en toeverlaat voor het Thorhonk, Kees Baaten een groot aantal zaken in het Thorhonk voor z n rekening neemt. Hij regelt de inkoop, maar bijvoorbeeld ook de afspraken met Douwe Egberts, de Tapwacht en het spoelen van de leidingen i.v.m. legionella. Op Red Band spoelt Ad van Dijk elke week de leidingen tegen legionella. - Verhuur: We hebben de atletiekbaan als hoofdhuurder van de gemeente in totaal 17 keer onderverhuurd aan voornamelijk scholen voor hun schoolsportdag. Meestal is Ronny Weemaes bij de schoolsportdagen om te openen, sluiten en de materialen uit te reiken. Cees Matthijssen vervangt Ronny als het nodig was. - In januari is de beweegbare afsluiting in de Buijenstraat van de gemeente in gebruik genomen. Heeft gelukkig nauwelijks effect voor bezoekers van het Red Band Sportpark. - Planning: als waarnemend jeugdcoördinator verzorg ik de planning van de trainingstijden voor de jeugdgroepen. In combinatie met de planning van sportdagen en wedstrijden/evenementen heb ik zodoende het totaaloverzicht voor Red Band. - Ook voor het gebruik van het Thorhonk hou ik een planning bij. - Tot slot hebben we eind 2011 een prachtig LCD-scherm voor ons Thorhonk gekregen van Hein Manné. Verder doet de werkgroep Barbeheer verslag van alle zaken betreffende het Thorhonk. Ondersteuning bestuur: - Alle bestuursvergaderingen bijgewoond, elkaar geïnformeerd en daar waar mogelijk advies verleend en afspraken gemaakt. - Contacten onderhouden met Sportservice Noord Brabant, onze ingehuurde docenten en Gemeente Roosendaal i.v.m. faillissement Sportbureau Roosendaal in januari. - Ronny Weemaes en ik hebben gesprekken gevoerd met diverse partijen i.v.m. de mogelijkheid om de financiële administratie van Thor uit te besteden. Dit, ingeval we in de toekomst weer voor het probleem zouden komen te staan dat we geen penningmeester zouden kunnen vinden. Over de uitkomst van deze gesprekken heeft Ronny de ALV van juni in kennis gesteld. De volgende zaken gedaan ter ondersteuning van het bestuur: - Gesprekken gevoerd en contract opgesteld t.b.v. het nieuwe kledingsysteem, Thor vertegenwoordigd in het overlegplatform Vierhoeven, gesprekken met de gemeente gevoerd o.a. over voorgenomen bezuinigingen, samenwerking gevonden bij Juwelier Timmermann m.b.t. nieuwe jubileumspeldjes en sponsoring. Ondersteuning werkgroepen: - De meeste vergaderingen van de werkgroep Barbeheer, werkgroep Landgoedloop, werkgroep Unilocatie, werkgroep Kidneyrun en alle jeugdtrainersvergaderingen heb ik bijgewoond en in t geval van de jeugdtrainers zelfs voorbereid en voorgezeten. - Eind 2011 is de voorzitter van het wedstrijdsecretariaat gestopt. Heb hier ondersteuning verleend bij de herverdeling van de taken. - Jan Withagen onze fondsenwerver kreeg dit jaar vreselijk nieuws te horen. Bij hem was kanker geconstateerd en Jan besloot om alle aandacht te richten op herstel. Zeer begrijpelijk dat we voor de advertenties voor t Thormagazine even wat anders moesten regelen. Dat heb ik tijdelijk opgepakt. Opleidingen: - In het kader van het project Train de Trainer van de NKS hebben onze trainers ingeschreven voor in totaal 4 clinics. Hieraan hebben 10 trainers deelgenomen. De clinics zijn voor onze trainers gratis en ze kunnen hiermee punten behalen die ze nodig hebben om hun trainerslicentie geldig te houden en uiteraard om hun kennis op peil te houden. In onze regio werken we samen met 6 andere verenigingen die beurtelings gastheer zijn en kennis inbrengen. Ik bezoek eens per jaar de vergadering waarin we de onderwerpen van de clinics bepalen. Voorafgaand aan elke clinic heb ik contact met de NKS over de datum en de locatie (meestal Rsd, BoZ, Oudenbosch of Breda). E.e.a. stem ik af met de trainerscoördinatoren. - Aleco heeft clinics gegeven voor onze pupillen en voor onze C- en D-junioren. De aandacht richtte zich hierbij vooral op coördinatie, lenigheid, kracht en looptechniek. - Opleiding Assistent Jeugd Atletiek Leider opgezet voor onze nieuwe assistenten in het kader van het project herstructurering afdeling jeugd. Acht assistenten hebben deze cursus gevolgd. - Zelf heb ik een workshop gevolgd die ging over het werven en behoud van trainers en heb diverse sportmanagementcongressen en workshops gevolgd. Pagina 9

14 EHBO: In totaal heb ik voor 15 evenementen dit jaar EHBO geregeld bij het Rode Kruis. De samenwerking met het Rode Kruis verloopt uitstekend en deze vrijwilligers staan altijd paraat, in weer en wind. Subsidies: We hebben dit jaar een subsidietoezegging van 3000 euro voor Herstructurering Jeugdafdeling en Wandelen met Parkinson. Overigens krijgen we voor onze jeugdleden ook n geringe subsidie. Dat is naar rato van t aantal jeugdleden en wordt aangevraagd door onze penningmeester. Diverse werkzaamheden: - Bijhouden adres THOR en Ook dit jaar duizenden mails verwerkt.. - Bijhouden Thor-telefoon nummer Bereikbaar tijdens kantoren, ervoor en erna. - Voorzichtig begonnen met een verenigingspagina op Facebook en een Twitteraccount. Tot slot mijn speciale dank aan: Ad van Dijk voor het spoelen van de leidingen op Red Band en natuurlijk het coördineren van de Grote Clubactie. Rien van Ineveld voor het maken en versturen van de Thor-ledenpasjes. En natuurlijk aan ál die vele vrijwilligers die onze club gezellig en goed georganiseerd maken. Dank aan allen. Yvonne Langen v. Overveld Verenigingsmanager a.r.s.v. THOR april 2012 Pagina 10

15 Jaarverslag afdeling Wedstrijdsport Bestuur Inmiddels is het huidige bestuur wedstrijdsport alweer 2 jaar enthousiast aan de slag gegaan met een solide bouwwerk voor de wedstrijdsport aan te leggen. Het bestuur wedstrijdsport bestaat uit de volgende personen: - Jeanine van Overveld (Voorzitter) - Titus Jansen (Penningmeester) - Jack Wouters (Baantrainers-coördinator en trainer/coach Mila-groep) - Maarten van Ommeren (werkgroep jeugd / gedeeld interim coördinatorschap jeugd) Onderstaand schema geeft de diverse subafdelingen cq werkgroepen weer die binnen de wedstrijdafdeling actief zijn. Momenteel wordt de functie van jeugd-coördinator interim vervuld door Yvonne Langen/Maarten van Ommeren. Echter voor een vaste invulling van deze functie, zijn we al zeer geruime tijd intensief op zoek, maar zijn er helaas nog niet in geslaagd deze vacature in te vullen. Meerdere kandidaten zijn de revue gepasseerd, maar steeds kwam er op het laatste nippertje een zakelijke kink in de kabel, waardoor partijen niet tot elkaar konden komen en dus de procedure weer opnieuw gestart moest worden. Jammer, maar we blijven doorzoeken, want versterking op dit vlak is hard nodig. Missie Wedstrijdsport Het scheppen van voorwaarden om de atletieksport in Roosendaal en omgeving verder te kunnen ontplooien. Het sport-aanbod van de wedstrijdafdeling is gericht op jeugd- en wedstrijdatleten op zowel het leveren van topprestaties als op prestaties in de breedtesport. Het leveren van spraakmakende prestaties zal zeker een positieve en uitnodigende werking hebben op het verder en breder ontwikkelen van de publieke belangstelling voor atletiek. Door een breed sportaanbod streeft Thor ernaar om een bijdrage te leveren aan een sociale en gezonde leefgemeenschap. Pagina 11

16 Speerpunten: - Stimuleren trainingsdeelname - Stimuleren wedstrijddeelname onder jeugd- en wedstrijdgroepen - Sportbeoefening in de breedte, aandacht voor technische- en sprintnummers - Topsportplan - Toegankelijkheid medische specialisten verbeteren = verantwoord trainen - Borgen kwaliteit trainers - Verbeteren communicatielijnen en die duidelijk wegzetten binnen de vereniging WWO De WWO stelt ieder jaar de Thor wedstrijdkalender samen en publiceert deze op de website. Voor de organisatie van deze wedstrijden, staan de vele vrijwilligers altijd weer paraat (wedstrijdsecretariaat, materialengroep, juryleden, recordcommissie, baanwedstrijden-organisatie). De WWO houdt steeds een vinger aan de pols of alle sub-afdelingen voldoende middelen hebben om te kunnen functioneren, zowel in materieel opzicht als bijv. benodigde kader-opleidingen. Zij houdt periodieke vergaderingen en rapporteert aan het bestuur Wedstrijdsport. Prestaties in div. regionale- en landelijke wedstrijden In 2011 hebben we een groot aantal medailles behaald op NK s, EK s en WK s alsmede ook op regionale kampioenschappen: C/D jun 18x goud, 4x zilver, 1x brons A/B-jun 3x goud, 1x zilver, 2x brons Senioren. 6x goud, 2x zilver, 1x brons Masters: 9x goud, 2x zilver, 2x brons Pupillen: 14x goud, 1x zilver, 1x brons Maar liefst 67 kampioenschapmedailles!!! Ook op div. wegwedstrijden in 2011 zijn vele mooie podiumplaatsen behaald. Thor haalt hiermee regelmatig de kranten en ook binnen de AU bleven deze indrukwekkende prestaties niet ongemerkt. Begroting wedstrijdsport De goedkeuring van de begroting 2011 van de wedstrijdafdeling door de ALV aangevuld met de ondersteuning van de Vrienden van Thor en de Club van 50 heeft de wedstrijdafdeling de mogelijkheid gegeven haar beoogde aktiviteiten uit te kunnen voeren. De bijdragen van de Club van 50 zijn met name gericht op de ondersteuning van de jeugd. Zo heeft de Club van 50 aan het Thorkamp bijgedragen en middelen ter beschikking kunnen stellen voor de uitzending van een juniorenteam naar de Europese clubkampioenschappen in Spanje. Dankzij deze extra bijdragen zijn de uitgaven binnen de goedgekeurde begroting van 2011 gebleven. De begroting voor 2012 is op hetzelfde peil gebleven, hetgeen beperkte mogelijkheden geeft voor nieuwe activiteiten in Het zal dan ook noodzakelijk zijn extra middelen te werven om nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Jeugd Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt in een verdere continuering van de specialisatietraining bij de junioren. In 2011 zijn er reeds opmerkelijke resultaten geboekt. Naast de reeds goed presterende MiLa atleten, zijn er ook op verschillende andere onderdelen opmerkelijke resultaten geboekt. De deelname aan verscheidene regionale en landelijke is sterk toegenomen, waarbij vooral op de Brabantse kampioenschappen, en op een enkel onderdeel bij de nationale wedstrijden, onze atleten meestreden om de podium plaatsen. Ook in competitieverband zijn er meer teams doorgedrongen tot de regionale finale. De C- junioren jongens hebben zelfs kort de nationale ranglijst aangevoerd. De specialisatietrainingen voldoen duidelijk aan een behoefte bij onze atleten. Bij de jongere jeugd (pupillen) is de deelname bij de verschillende wedstrijden constant in vergelijking met voorgaande jaren. Regionaal blijft THOR een toonaangevende vereniging, zoals is te zien bij de cross competitie en de verschillende baanwedstrijden. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben onze jeugdtrainers en assistenten aan diverse clinics deelgenomen. Verder hebben dit jaar 5 assistenten de basiscursus jeugdatletiektrainer met goed gevolg afgelegd. Dankzij de subsidie die hiervoor door de gemeente is verstrekt en de inzet van Bert Tielen als docent en begeleider hebben we hiermee een belangrijke impuls kunnen geven aan de kwaliteit van onze (assistent-) jeugdtrainers. Ook bij de jeugd is het sociale aspect een belangrijke pijler. De activiteiten in deze categorie worden goed bezocht door onze leden. Hierbij moet men denken aan bv. Sinterklaas, activiteiten aan het einde van het winter- en zomerseizoen, en het jaarlijkse kamp. Het kamp is door de AtletiekUnie bekroond met de Jeugdprijs Het tekort aan kader voor onze jeugdafdeling blijft een belangrijk punt van aandacht. Met heel veel moeite is de jeugdafdeling in staat om voldoende trainers te krijgen voor al onze groepen. Dankzij de inzet van trainers, assistenten, ouders en junioren kunnen we telkens weer nét voldoende gekwalificeerde mensen voor de groepen zetten, maar het tekort blijft het grootste risico voor onze jeugdafdeling! Pagina 12

17 THOR MiLa (Rogelli FIRST Runningteam) Na het uiterst succesvolle jaar 2010 is 2011 een jaar geweest waarin de successen minder talrijk waren, maar waarin de atleten individueel sterk gegroeid zijn. Het hoogtepunt dit jaar was het Nederlands Kampioenschappen van de B-jongens tijdens het NK cross waarbij ze kwalificatie voor het EK cross voor clubteams in Spanje afdwongen. Dankzij onze sponsoren kunnen we onze atleten nog een aantal extra faciliteiten aanbieden zoals bijdragen in trainingskampen, medische screening, training bij Talenten Centrum Zuid West Nederland (Aleco Sportsvision) en Dynamico fysiotherapie. Door al deze extra faciliteiten, die onmisbaar zijn, hebben de atleten weer een goede stap richting Topniveau gemaakt. Gelukkig is het trainingsaanbod bij THOR van dien aard dat we de atleten al op jonge leeftijd (C en D junioren) de juiste trainingen aan kunnen bieden. Het is van groot belang dat kinderen op de juiste leeftijd de juiste trainingsprikkels krijgen waardoor de juiste belastbaarheid steeds gradueel vergroot kan worden zonder dat dit gepaard gaat met allerlei blessureleed. Wat echter grote zorgen baart is het aantrekken van sponsoren om in de toekomst al deze activiteiten nog aan te kunnen bieden. Dit jaar, 2012, wordt een belangrijk jaar hierin want diverse sponsorovereenkomsten lopen af. De doelstellingen voor 2012 zijn: Werven nieuwe jonge talenten uit eigen gelederen en op evenementen (Thor-cross- Zomerklassieker) Samenwerking met TCZWN continueren en verder professionaliseren Sponsoring en financiële afspraken regelen. Bestuur / begeleidingsteam aanvullen of vervangen. Communicatie In elke uitgave van het Clubblad zit een vaste rubriek met nieuws vanuit het afdelingsbestuur over de wedstrijdsport. Tevens publiceren andere trainingsgroepen cq wedstrijdatleten regelmatig stukjes in het clubblad en op de website van Thor. Een andere vorm van communicatie is de jaarlijkse ledenvergadering wedstrijdsport. Hierin wordt niet alleen teruggekeken op het voorbijgaande jaar. Bij deze gelegenheid wordt ook het beleidsplan wedstrijdsport voor het komende jaar met de bijbehorende begroting uiteengezet. Tevens worden div. atleten gehuldigd, die het afgelopen jaar 1 of meerdere nieuwe clubrecords gevestigd hebben. Namens afdelingsbestuur wedstrijdsport Jeanine van Overveld Voorzitter wedstrijdsport, Pagina 13

18 Jaarverslag afdeling Recreatie Aantal leden Recreatieve lopers: waarvan 6 ook gymlid en 1 ook senioren actief Gymleden: waarvan 6 ook recreatief lopen Senioren actief: waarvan ook 1 recreatief lopen. Totaal dus 701 leden. Hiervan zijn er 16 die ook lid zijn bij een andere afdeling. Voornamelijk bij wandelen en nordic walking. Ledenwerving en behoud Net als in voorgaande jaren is er in januari een opstartcursus voor beginnende lopers gestart. Omdat gebleken is dat meer dan 50% van deze lopers in de loop van het jaar als lid afhaakt zijn aan de deelnemers na de zomervakantie extra trainingen aangeboden met de bedoeling om ze aan THOR te binden. Bestuur Het bestuur van de afdeling Recreatie bestond per 31 december 2011 uit de volgende leden: Matthé Minheere (voorzitter), Henk Jansen (budgethouder), John Vissers (secretaris), Anja Teunissen, Elly Schuerman, Francien Rademakers, Erik Jansen, Ronny Weemaes en Frans van Zantvliet. De bestuursleden vertegenwoordigen de diverse recreatieve loopgroepen, gymgroepen en trainers. Een vertegenwoordiger van de Senioren Actiefgroepen ontbreekt. In de loop van het jaar hebben er binnen het bestuur geen wisseling c.q. aftredens plaats gevonden. Het bestuur is 4 maal bijeen geweest. Beleidsplan In 2010 werd een nieuw beleidsplan vastgesteld dat voortbouwt op het bestaande beleidsplan Voor de periode zijn er de volgende aandachtspunten aan toegevoegd: verdere ontwikkeling van de revalidatietrainingen en uitbouw activiteiten. Begroting 2012 Voor de THOR-begroting 2012 heeft de penningmeester hoofdbestuur voor een andere opzet gekozen. Hiermee wordt een zuivere verdeling van kosten en opbrengsten over de diverse afdelingen/werkgroepen nagestreefd. Omdat uit voorgaande jaren is gebleken is niet alle trainers al hun uren declareren, zijn de door de afdeling aan de hand van de werkelijke urenraming 2012 voorgestelde kosten niet volledig in thor-begroting meegenomen. Bij overschrijding heeft afdeling wel de garantie dat deze kosten aan afdeling worden vergoed. Loopgroepen Lopers en loopsters konden kiezen uit een drietal vormen van recreatief lopen: Recreatief lopen met het accent op prestatie (groepen A en B) Recreatief lopen met het accent op recreatie (groepen C en D) Recreatief lopen met het accent op herstel (groep E) Onder deskundige begeleiding van een trainer kon er behalve op vrijdag iedere dag van de week getraind worden op verschillende niveaus. Maandag: uur AB/C/D/E groep Dinsdag: uur A/B/C/D/E groep Woensdag (alleen voor dames): uur A/B/C/D/E groep Woensdag: uur AB/C/D/E groep Donderdag: uur A/B/C/D/E groep Zaterdag: uur A/B/C/D/E groep Zondag: uur AB/C/D/E groep Zondag: uur revalidatietraining Over het looptempo van de niveaus A t/m E zijn in het trainersoverleg afspraken gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven. Groep Aard training Niveau: Km-tempo 10 km loop je in Herstelduur-loop Km-tempo Duurloop 1 Km-tempo Duurloop 2 Km-tempo Duurloop 3 Km-tempo Tempo-duurloop A Prestatief < 45 min B Prestatief < 50 min C Recreatief < 55 min D Recreatief < 60 min E Recreatief > 60 min Pagina 14

19 Uitbreiding trainerscorps In 2011 waren 30 trainers actief. Drie ongediplomeerde, beginnende trainers volgden in 2011 de opleiding LT2 (looptrainer 2 = assistent looptrainer). Alle drie wisten ze met succes hun opleiding af te ronden en hebben ze het diploma uitgereikt gekregen. Veiligheid In het trainersoverleg is afgesproken dat bij extreme winterse weersomstandigheden trainingen kunnen worden afgelast. Hiervoor wordt een trainer van dienst aangewezen die zal beslissen of training wel of niet doorgaat. Bij afgelasting zal hij/zij vanaf uur aanwezig zijn om lopers op te vangen. Deze afspraak geldt ook voor de woensdagavondtrainingen op het Red Band sportpark. Gym 1 herengroep en 2 damesgroepen. Dames: maandagavond vanaf uur. Heren: woensdagavond van uur gymzaal in de Kloosterstraat. Senioren Actief Deze lessen werden begeleid door professionele docenten van Sportservice Noord-Brabant. Maandag (gymzaal Flaviadonk): van uur en van uur Maandag (gymzaal Red Band): uur Dinsdag (De Bergspil): uur Donderdag (gymzaal Red Band): uur en van uur Activiteiten 1 Januari: nieuwjaarsloop Januari Opstartcursus beginners. 27 Maart: Bosloop (keuze uit 2 afstanden: 6 of 12 km) 7 November: (start) Wintercompetitie De wintercompetitie van had 85 inschrijvingen. Er waren twee categoriën Veteranen I (jonger dan 50), twee categoriën Veteranen II (50-60 jaar) en één categorie Veteranen III (ouder dan 60 jaar), Vrouwen en E-groep. In de wintercompetitie zaten de volgende wedstrijden: 7 maart 2012 Namens de afdeling Recreatie John Vissers, secretaris Surpriseloop (SL) Jef Wijerscross (JWC) Thorcross (TC) Afstandsloop (AL) Pagina 15

20 Jaarverslag afdeling Wandelen LEDENAANTAL Groep Wandelen 117 mannen en 238 vrouwen samen:355 Groep Sportief wandelen 22 mannen en 25 vrouwen samen: 47 Totaal 139 mannen en 263 vrouwen samen:402 BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator trainers / voorlopers Coördinator KNBLO Coördinator Zuidwest-Hoek Coördinator Avond4daagse Coördinator Sportief Wandelen Coördinator Zegge-en Sylvestertocht Will Pardon Jac Teuns Yvonne de Hoog J.Teuns en Wil Pardon José Deijkers Frans Sloekers Ron Weemaes Johan Rijnvos Annie Verbraak AKTIVITEITEN Wandelen op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag Veel vrijwilligers van de wandelafdeling bij andere activiteiten van THOR Bedevaarttocht naar Zegge op een zondag van mei Bustocht naar Apeldoorn Samenwerking met SES - West - Brabant; met 6 ploegen die uitpijlen in de regio. Naam Datum Lopers Thorleden Totaal deelnemers Nieuwjaarswandeltocht 1 jan e Winterwandeltocht 29 januari e Kees Knappers 26 maart e Mars Rondom Roosendaal 7 mei Boswandeltocht 34 e Avondwandelvierdaagse (zie blz. Peripatos 26 juni Outdoor & Travel Grenswandeltocht 1 oktober Ochtend Wandel 3 Daagse 7t/m 9 juni Totaal Trainingen wandelaars SW Aantal wandelaars+sw 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Sylvestertocht 30 dec Totaal wandelaars Namens de wandelafdeling, Jac Teuns Pagina 16

21 Jaarverslag afdeling Nordic walking Bestuursleden m.i.v. november 2011: Voorzitter Johan Henken Penningmeester Drea Poppelaars Secretaris Trudy van Tulder Activiteiten Algemene zaken Fred Zacht Aantal leden: ongeveer 250 Het bestuur is 6 maal bijeen geweest, met een Algemene Ledenvergadering in november. Aktiviteiten Januari: Februari: April: Mei: Juni: Augustus: September: Oktober: November: December: Nieuwjaarsloop;. Snertloop, gesponsord door Ardo nachtmars 3 personen en een aantal hebben met de Vroege Vogeltocht meegedaan. Hemelvaartsdag Dauwtraptocht Peripatos tijdens de Zomerklassieker Tocht op Tiengemeten. Rondom de Toren, nieuwe tocht Landgoedtocht Visdonk,gezamenlijk met de afd. Wandel en Recreatie: Mosseltocht en Algemene Ledenvergadering Taai-taailoop en Oliebollentocht en Sylvestertocht De tochten zijn georganiseerd door vrijwilligers van Nordicwalking. Dauwtrappen georganiseerd door Hein Manné; Egmond 2 maal ½ marathon.. Zowel bij de trainingen als bij de tochten blijft het deelnemersaantal redelijk stabiel. Cursussen Door het jaar heen zijn er cursussen voor beginners gegeven op zaterdagochtend door Marita Castenmiller en Karin Noorman. Een aantal cursisten is doorgestroomd en doet mee met de trainingen. Hierdoor wordt het aantal leden op peil gehouden. Trainers en trainingen Het trainersaantal is 30. Op de volgende dagen worden trainingen gegeven onder leiding van een gekwalificeerde trainer: Zondag; 9.00 uur uur A/B groep Dinsdag; uur en uur A/B/C groep Woensdag; uur A/B/C en D groep Donderdag; uur en uur A/B/C groep Zaterdag; uur A/B/C/D en Sportgroep De trainers hebben een extra training gevolgd onder leiding van instructeur Elly de Wit. Tevens is er 2 maal vergaderd o.l.v Marita Castenmiller en Karin Noorman. Communicatie. De website werd onderhouden door Rob Vermunt en is in november overgenomen door Pieter van der Eijken. Maandelijks wordt er een nieuwsbrief per verzonden naar de leden die zich hiervoor hebben opgegeven. Tevens wordt deze nieuwsbrief op het communicatiebord opgehangen in het Thorhonk. Hier zijn ook de trainersoverzichten per maand opgehangen. Namens het bestuur afd. Nordicwalking Pagina 17

22 Jaarverslag werkgroep de Zomerklassieker van Brabant Evenals in vorige jaren was de Zomerklassieker van Brabant in 2011 een succesvol Thorevenement. Met het nodige enthousiasme van de werkgroep en de vele vrijwilligers is het weer gelukt een sportieve dag te organiseren met een regionale uitstraling, waar veel mensen plezier aan hebben beleefd. Het was de 28e editie van de halve marathon, die op zondag 26 juni onder mooie weersomstandigheden werd gelopen. Daarnaast stonden natuurlijk ook de 10 kilometer en de jeugdloop op het programma, evenals de Peripatos wandeling en de nordic walking loop. Dit jaar hebben we de Zomerklassieker opnieuw een uitbreiding kunnen geven en wel met de 4 Engelse mijl ( meter). Het programma wordt daarmee al aardig dagvullend. (van 8.00 tot uur) Enkele cijfers. Via vóór- ( 2144) en ná-inschrijving (250) hadden zich 2394 deelnemers gemeld. s Middags zijn er 2028 deelnemers op de hardlooponderdelen ( 4 EM, 10 km. en ½ marathon) gestart. Bij de jeugdloop stonden er 110 kinderen aan de start, die zich de longen uit hun lijf liepen voor zichzelf, voor de lol, voor hun supporters en voor de Kellebeek College-medailles en Kellebe(e)kers. De Peripatos wandeling en het nordic walking in de ochtenduren hadden meer dan 150 deelnemers. Zij vertrokken tussen 9.00 en uur uit de Raatskelder en waren vóór uur allemaal weer terug op de Markt, zodat veel Thorwandelaars s middags weer op post konden staan op het parcours van de hardlopers. Bravo! In de public relations hebben we flyers en folders verspreid en reclame gemaakt via BN/deStem en via raamposters en straatreclames. Alle deelnemers hebben ná het volbrengen van hun prestatie een medaille omgehangen gekregen. Als blijk van onze erkentelijkheid voor hun inzet, hebben we aan de 287 vrijwilligers een aardigheidje (koffiemok met het beeldmerk van de Zomerklassieker) gegeven. Op het podium op de Markt hebbben we 45 herinneringen aan de eerste drie van elke categorie op de verschillende afstanden uitgereikt, vergezeld van 45 boeketten bloemen en de niet te versmaden 3 x 45 kussen van onze charmante Miss Sabine. Nieuw onderdeel 4 Engelse Mijl ( 4 EM) In de aanloop naar de Zomerklassieker van vorig jaar hebben we in eerste instantie de mogelijkheden onderzocht voor een programma-uitbreiding met een 5 km-loop. Inspelend op de wens van de Atletiek Unie en het NOC NSF om de Nederlandse inbreng op internationaal niveau op de langere loopafstanden te verhogen, wordt er landelijk aan gewerkt om de jeugd aan het lopen te krijgen o.a. via het project I run 2 b fit. Dit project, geleid door Gerard Nijboer, zet via middelbare scholen de jongelui aan het lopen. Vorig jaar liep zo n project aan een school in Middelharnis. Door Gerard Nijboer en Armand van der Smissen is Thor benaderd met de vraag of deze school met 14- en 15-jarige leerlingen zou kunnen meedoen aan onze loop. Daarbij ging de voorkeur uit naar 4 mijl. En zo is t gekomen. Sfeer en Ambiance. Door de vele duizenden toeschouwers op de Markt, in de Molenstraat en overal langs het eenmalig iets gewijzigde parcours was er volop sfeer en ambiance, waaraan extra werd bijgedragen door de muziekbandjes Nietevelouren, Toeternietoe, Nietouwetuis, Utellufde en Zomarstemme. Zij hielden de stemming erin en zorgden voor extra swingend publiek. Dank. Op de zondag van het evenement zijn er bijna 300 vrijwilligers actief. Zonder hen en zonder de bijdragen van de vele sponsors is de Zomerklassieker onmogelijk. Waarvoor bij deze nogmaals onze hartelijke dank! Financieel gezien, hebben we, volgens een inmiddels al jarenlange, mooie traditie, de Zomerklassieker 2011 met een batig saldo t.b.v. Thor kunnen afsluiten. Werkgroep de Zomerklassieker van Brabant februari 2012 Pagina 18

23 Jaarverslag Thor-re-mi-koor Terugkijkende over het jaar 2011 mag men toch wel bewust zijn van het feit dat het koor Thor-re-mi toch de nodige bekendheid heeft verkregen. Een voorbeeld we worden tegenwoordig gevraagd, dat zegt al genoeg, over de optredens komen niets dan goede reacties en complimenten,met name ook over de kleding en het prachtige (zo men altijd zegt) repertoire. Het koor heeft ook een oecumenische Paasdienst in de Eglantier verzorgd, met het gevolg dat we er ook dit jaar 2012 weer voor zijn uitgenodigd. We hebben ook belangeloos 5 jaar achtereen een Kerst optreden verzorgd bij Streven doet Herleven, ook een belangeloos Kerstoptreden bij Kerkakkers in Rucphen, waar men ook zeer onder de indruk was van ons Kerstrepertoire. In Augustus hebben we een dag reis gemaakt naar Antwerpen, met een bezoek aan een diamant museum, koffie en gebak,met in de namiddag een optreden in het Woon Zorg Centrum Cammilus, met ter afsluiting een heerlijk drie gangen diner. We hebben er dit jaar ook weer 5 nieuwe koorleden bij en zijn nu met 41 personen. De optredens gaan steeds meer buiten Roosendaal o.a.goes-ulvenhout-dongen-breda-enz. Onze koorleden zijn dan ook erg tevreden over het wel en wee van het koor (een enkeling daargelaten). Er is dit jaar ons weer een koorlid ontvallen nl.toon de Jongh. Dit was in vogelvlucht het jaarverslag van zangkoor Thor-re-mi. Met vriendelijke groet Bestuur:: Thor-re-mi-koor Secretariaat::Thor-re-mi-koor Toos Vos Pagina 19

24 Jaarverslag werkgroep barbeheer De werkgroep bestond dit jaar uit 7 personen : Kees Baaten ( inkoop + dagelijks beheer ), Ton Wisse (kaszaken), Mia Schepers (planning vrijwilligers en notulen), Eddy van Dijk, Johan Rijnvos, Liek van Gorp (voorzitter) en Yvonne Langen. In totaal waren er 4 reguliere vergaderingen. 16 Febr. 21 Mei. 21 Sept. 16 Nov. Afgelopen jaar passeerden de volgende onderwerpen de revue: Jan. Het is even wennen aan de nieuwe prijzen en de codes van de sleutelkastjes. Ook dit jaar is er weer een verjaardagsactie voor onze barvrijwilligers in de vorm van een kaartje en een taartje. Matthé Minheere gaat samen met Frans van Geloof, Kees Nelissen en Robert Buyle onderhoud plegen rondom het Thorhonk. Febr. Kees Baaten is even buiten strijd wegens een liesbreuk. De bezetting van de bardiensten tijdens de winterlopen was te klein. Moeten voortaan beter ingeschat worden. Bij wandelactiviteiten moet het serveren van de soep niet vanachter de bar plaatsvinden. De lepeltjes en zoetjes vliegen de deur uit. Moeten we terug naar roerstaafjes? Maart. Op ons verzoek is Alarmcontrol weer met bloktijden gaan werken. Dat gaf enige gewenning om Alarmcontrol te bellen als het later werd dan de bloktijd aangaf. Mei. Mia Schepers komt voor de maand Mei 11 mensen te kort om het Barrooster rond te krijgen. We moeten een oplossing zoeken. Meer barvrijwilligers werven bij gebruikersafdelingen die spaarzaam vertegenwoordigd zijn in ons team of sluiten op bepaalde tijden. De vraag naar gratis zoutjes en pindas is zo groot dat we moeten portioneren. Juli. Vernielingen aan tuinmeubilair en ruit aangericht. Aangifte gedaan bij Politie. Schuifpoort weer eens langdurig defect! Onze energierekening is 600 hoger dan gebruikelijk. We onderzoeken de oorzaak. Aandacht voor hufterig gedrag met posters en toespraken om mensen te attenderen dat voordringen bij de bar en blijven doorpraten als de hoofdtrainer de mededelingen doet, niet gewenst is. Ook dat hoort bij sportief bezig zijn. Sept. De vrijwilligersdag. De werkgroep bestaande uit Ronny Weemaes, Kees Baaten, Toon van Osta en Jeanine van Overveld heeft er met ondersteuning van vele vaste barvrijwilligers en spontane vrijwilligers, die altijd een handje toesteken er een succesvol feest van gemaakt. Iedereen was vol lof! Okt. De rikavonden zijn goed bezet. De verlichting is verbeterd, maar zou nog een upgrade moeten hebben! Nov. Biertapavond voor barvrijwilligers ( 20 personen ) Deze instructieavond zorgt voor minder verlies en een smakelijker biertje. Thorfeestavond voor iedereen (132 personen) met live muziek, div. artiesten, banketletters, broodjes, hapjes. Ton Jooren praat de avond aan elkaar en Jan Vermunt is de grote animator en ondersteuner van het geheel! Het plaatsen van een extra container geeft wat meer ruimte. Het plaatsen van een loopband is voor hersteltrainingen. Dec. RBC onderzoekt of er bij ons nog ruimte is in de kleedkamers en in de kantine. Daar is negatief op gereageerd. We woekeren nu al met de ruimte. En als de kantine open is kan en mag iedereen bij ons wat komen drinken. Dus ook niet Thor-leden. Resumé 2011 Was qua omzet een goed jaar, 2000 hoger dan in het topjaar Maar de inkoopprijzen zijn ook gestegen. Onze vrijwilligers zijn ons kapitaal, Matté Minheere, Ger de Graaf en vele andere Bedankt! Namens de werkgroep barbeheer Liek van Gorp Maart 2012 Pagina 20

25 Jaarverslag jeu de Boules Les Thorquettes De huidige taakverdeling binnen het bestuur. Nino Vaudo: onderhoud banen en de directe omgeving. Jac Schijvenaars: wedstrijdleider en heeft de zorg voor het wedstrijdmateriaal Toon Rampaart: scheidsrechter; op hem kan ook een beroep gedaan worden wanneer reglementen ter sprake komen. Anton Meeuwissen: voorzitter; contacten met het hoofdbestuur Ton Kunst: toernooien (intern en extern) Het tiende jaar van ons bestaan was de uitbreiding van ons speelterrein een belangrijke stap in de groei van de afdeling jeu de boules. Het ledental gaat in stijgende lijn. De speelmiddagen worden steeds drukker bezocht. Het spelniveau stijgt. De winteren zomercompetitie bleven spannend tot de laatste middag en er kwamen mooie winnaars uit de bus. Uitbreiding speelterrein. Ná de toestemming van het hoofdbestuur van Thor zijn wij in februari met vereende krachten begonnen aan de uitbreiding van de banen, die nodig was om het groeiende ledental voldoende speelruimte te geven. Ná het machinale grondwerk hebben velen van de mannelijke leden zich ingezet bij het egaliseren van de aangevoerde dolomiet, het uistrooien en egaliseren van de grit, het weer afvoeren van de overtollige grit o.a. op het padje naar de Elderseweg, het aanleggen van de randen en de stoepen én het weer opnieuw leggen van een groot gedeelte van de stoep en het fatsoeneren van het gazon en aanplanten van een rijtje boompjes. Dit alles onder bezielende leiding van voorzitter Anton en hoofduitvoerder Frans Wouters. Onze inspanningen werden bekroond met de feestelijke opening van de nieuwe banen op 29 maart. Inmiddels heeft de uitbreiding zijn bestaansrecht dubbel en dwars bewezen. Bij elke speelmiddag van de zomercompetitie en meestal ook in de winterperiode is het nieuwe baangedeelte druk in gebruik. Ledental. In 2011 hebben we afscheid moeten nemen van Ton Nielen. In de loop van het jaar heeft zich een flink aantal nieuwe boulers aangemeld. Eind van het jaar hebben we 70 leden. Spelniveau. In mei hebben we een trainingscyclus van 4 weken gehad, waarin Wim Stoop van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) ons de fijne kneepjes van plaatsen en tireren in technisch en tactisch opzicht heeft proberen bij te brengen. Het enthousiasme was groot. De effecten zijn op de langere duur bij sommigen merkbaar en bij anderen langzamerhand weggezakt. Al met al kan toch wel gezegd worden dat het spelniveau in het algemeen stijgt. Een aanwijzing daarvoor is ook de soms lange tijd die een partij vraagt. Het record staat sinds dit voorjaar op ruim anderhalf uur. Competities. Na felle strijd tot in de laatste partij heeft Antoon Lauwen de titel van winterkoning 2011 binnengesleept. Hulde! De zomercompetitie, van april t/m oktober, kende de volgende winnaars. Dames: 1 Susanne Haverkamp, 2. Joke Sprenkels en 3. Maria Gietman Heren: 1 Cor Hartmans, 2. Peter Deijkers en 3. Jozef Leentjens. Omdat Susanne de hoogste score van allemaal had, mocht zij in de jaarvergadering de welverdiende wisselbeker in ontvangst nemen. Proficiat! In deze vergadering op 25 oktober is het bestuur uitgebreid tot 5 leden. Toernooi. Op de dag van Sinterklaas hebben we voor de eerste keer een onderling tête à tête toernooi gehouden. Ondanks het gure decemberweer was er een grote deelname en spannende strijd met Nino Vaudo als glorieuze winnaar. Anton Meeuwissen, Voorzitter. boules Les Thorquettes Pagina 21

26 Jaarverslag werkgroep clubblad In wederom 8 edities heeft de werkgroep clubblad het jaar 2011 in beeld en geschrift en conform de gestelde planningsdata aan de lezers van het THOR Magazine gepresenteerd. Met de voortdurend intensieve inspanningen van de teamleden opmaak werd ook dit jaar gewerkt met vier verschillende omslagen als reflectie van de vier kernactiviteiten van onze vereniging, te weten atletiek, wandel, nordic walking en recreatie. En vier fotopagina s in kleur van onze meest aansprekende evenementen of gewoon eens van een leuke activiteit zoals het Thorkamp voor de jeugd. Samen met de andere teamleden werd er gezorgd voor o.a. activiteitenkalender, wedstrijduitslagen (in de laatste editie in krantenstijl), de redactionele inleiding en colofon, specifieke onderwerpen uit de in 2010 afgeronde enquete over het clubblad en interviews met een gevarieerd aantal bekende en minder bekende Thorleden. Via de 8 redactievergaderingen werd steeds erop toegezien dat er kopij en foto s voor de aankomende evenementen en activiteiten konden worden zeker gesteld, vaak met hulp van betrokkenen uit andere werkgroepen. Ons THOR Magazine kan niet bestaan zonder de bekende rubrieken, sommige al jaren populair onder de lezers. Denk aan Hoe loopt het, FIRST, ledenmutaties, nieuws van de wedstrijdsport, Uit de wandelhoek, de wandelkalender. En de minder regelmatige inbreng van ondermeer jeu de boules, koor, rikken, de zomerklassieker, de avondvierdaagse, ALV, nieuwjaarsloop, Kidney Run, wintercompetitie, clubrecords, nordic walking, sinterklaas, lief en leed, Roparun, enzovoort. Wij zijn al de mensen dankbaar voor hun voortdurende betrokkenheid bij het wel en wee van onze vereniging en door dit uit te dragen naar de lezers van ons clubblad. In 2011 kende het clubblad zijn 62 e jaargang. Wellicht past een gedrukt exemplaar van het verenigingsnieuws niet meer in dit digitale tijdperk; internet en nieuwsbrieven lijken sneller in te kunnen spelen op de actualiteit en winnen aan populariteit. De al eerder genoemde enquête uit 2010 maakte echter duidelijk dat de meeste lezers toch kiezen voor een clubblad op de deurmat of in hun luie stoel. Reeds nu zijn er kennelijk al meerdere nieuwsbrieven en websites binnen onze vereniging opgezet om de eigen doelgroepen te bedienen van gerichte informatie. Het is geenszins de taak van de redactie om deze ontwikkelingen tegen te houden noch te stimuleren. Onze taak is om een informatief en prettig leesbaar clubblad voor alle Thorleden te maken en tevens een visitekaartje van Thor richting haar sponsors en andere geïnteresseerden. Het drukken van het THOR Magazine wordt uitbesteed aan een professionele drukkerij, maar voordat het zover is moet de opmaak kant en klaar worden aangeleverd, een niet te onderschatten, arbeidsintensieve taak waar de nodige bezieling bij komt kijken. Wij mogen van geluk spreken dat Thor bereidwillige mensen als Frans van Zantvliet en Sandra van Zundert in haar midden heeft om deze taak te klaren. Peter Hagenaars behoorde ook tot dit team maar verliet helaas halverwege het jaar onze vereniging. Wij blijven hem erkentelijk voor zijn technische inbreng. Ook John Spruyt van ontwerpbureau Printemps danken wij voor de ons geboden hulp bij het vervaardigen van enkele van onze edities in En net als in 2010 herhalen wij een woord van dank aan onze adverteerders, zij dragen Thor een warm hart toe. Ook lof aan firma Altorffer, al vele jaren werken wij op professionele en amicale wijze samen. En dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het THOR Magazine. In het bijzonder de vrijwilligers die zorg hebben gedragen voor het verdelen en klaarzetten van de gemiddeld 1700 exemplaren per editie en natuurlijk alle bezorgers en bezorgsters die onder alle weersomstandigheden gereed stonden om het blad tijdig bij iedereen in de brievenbus te gooien. Ook zij die incidenteel of regelmatig kopij aanleverden: bedankt! Ga zo door! Het clubblad is van en voor ons allemaal. De redactie in 2011 (in alfabetische volgorde): Henk van Dijk (o.a. beheer en coördinatie van de ontvangen kopij), Diederik van Hees (interviews, aanspreekpunt en beheerder van ons adres, algemene taken), José Nuysink (wedstrijdagenda en uitslagen*, algemene taken, interviews), Frans van Zantvliet (ontvangst en verwerking kopij t.b.v. opmaak; fototechnische afstemming met Sandra, eindopmaak [aanvankelijk nog samen met Peter]; technische contacten met drukker, opmaak advertenties), Sandra van Zundert (verzorgen foto s, ondersteuning opmaak en enkele incidentele rubrieken). *eind 2011 overgenomen door Frank Lamers, Frank zal in 2012 toetreden tot onze werkgroep. Lay-out : Frans van Zantvliet, Sandra van Zundert en (gedeeltelijk) Peter Hagenaars. Coördinatie van de bezorging : Cor Kramer / Kees Baaten Drukwerk : Altorffer Drukkerijen te Roosendaal Oplage per : gemiddeld 1625 ex. per editie Pagina 22

27 Jaarverslag werkgroep Avondvierdaagse De 34 e editie van de THOR Avondvierdaagse, die van 16 t/m 19 mei werd gehouden, was er een om in te lijsten. Het weer was uitzonderlijk goed en dat had een prima uitwerking op de sfeer. Dankzij de medewerking van de gemeente, de ruime inzet van de politie, de medische zorg van het Rode Kruis en last but not least de onmisbare inzet van de ruim 80 vrijwilligers kunnen we met meer dan grote tevredenheid terugkijken. Met de verbeterpunten uit 2010, toen het grote vernieuwde parkeerterrein met het nieuw aangelegde fietspad voor het eerst gebruikt werd, kon in 2011 de gigantische toestroom voor de start optimaal opgevangen en begeleid worden. Met de inzet van vele extra verkeerregelaars lukte het de organisatie om fietsers en auto s goed gescheiden te houden. Met name het creëren van een fietsenstalling op het grote parkeerterrein van Vierhoeven zelf was een gouden greep. Nieuw voor de organisatie was de verplaatsing van het secretariaat van de Graaf Engelbrecht kantine naar ons eigen Thorhonk. En in verband met die verplaatsing de gewijzigde aankomsten op de eerste drie avonden. Komend uit de Eldersedreef werden de wandelaars nu voor het eerst via het grasveld van de luchtscouts naar het Thorhonk geleid. Door de laatste controlepost in ons eigen honk te stationeren kreeg de A4D een duidelijker eigen Thor gezicht. Zeker ook omdat het weer goed meewerkte werd deze primeur als een duidelijke verbetering ervaren. De spinselmot die jaarlijks de bomen langs de Kapelstraat teistert dwong de organisatie de wandelroutes op dinsdag en donderdag aan te passen. Weliswaar levert een spinselmot geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar aanraking van het motje of zijn spinsels kan wel tot huidirritatie leiden. De organisatie wilde (met vooral veel kinderen onder de deelnemers) geen enkel risico lopen en wijzigde de routes. Enkele T dijken werden nu in het wandelschema opgenomen. Vele bewoners genoten van deze extra attractie. Bij de organisatie kwamen meerdere verzoeken binnen om elk jaar deze route te lopen. Voor de deelnemende scholen viel er voor het eerste tijdens het defilé een heuse wisselbeker te verdienen. De school die zich tijdens het afsluitende defilé het beste als wandelgroep wist te manifesteren mocht de wisselbeker, beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor Rabobank Roosendaal Woensdrecht, voor een jaar in de prijzenkast stallen. De jury had er bepaald geen gemakkelijke taak aan. Gezellehoek werd de eerste trotse winnaar. Het aantal deelnemers schommelt al jaren tussen de 2500 en Dat was ook zo in 2011: 2608 om precies te zijn. Let wel dit zijn de betalende, ingeschreven deelnemers. Het aantal werkelijke deelnemers ligt vele honderden hoger, omdat met name veel ingeschreven jeugd begeleid wordt door een of beide ouders. Ondanks de recessie bleef het overgrote deel van onze sponsoren ons ook in 2011 steunen, hetzij financieel hetzij met prijzen in natura voor de loterij. Hartelijk werden ze daarvoor bedankt. De werkgroep A4D Ronny Weemaes, voorzitter Pagina 23

28 Jaarverslag werkgroep materialen De werkgroep materialen bestaat uit een aantal enthousiasten mensen die het leuk vinden om hun handen uit de mouwen te steken. Bij sommige wedstrijden zijn zij van s morgens tot laat bezig om alles op te bouwen en weer af te breken. Dit jaar is er veel tijd gestoken in het verbeteren van de materiaalopberging van het wedstrijdmateriaal. Nu moet er nog tijd gestoken worden in het verbeteren van de opberging van het jurymateriaal. Verder is het trainings en wedstrijdmateriaal aangevuld en is er een tent voor de Elektronische tijdwaarneming aangeschaft Doordat de onderlinge sfeer er goed is, is er gelukkig weinig verloop in de werkgroep. Mocht je het ook leuk vinden de handen uit de mouwen te steken kun je, je altijd bij ons aansluiten. Namens de materialenwerkgroep, Cees Matthijssen Pagina 24

29 Jaarverslag recordcommissie Ook dit jaar hebben de atleten en atletes weer de nodige records verbeterd. De recordcertificaten zijn ook dit jaar weer uitgereikt tijdens de vergadering van de afdeling wedstrijdsport in april. Omdat er bij de jeugd op een groot aantal indoor nummers geen records stonden hebben wij daar limieten voor ingesteld. Dit om het niveau van de clubrecords op niveau te houden. Het moet een bijzondere prestatie zijn om een clubrecord van Thor te verbeteren. Hieronder de verbeterde records van afgelopen jaar. Hopelijk zijn er ook dit jaar weer vele in staat een clubrecord te verbeteren. De recordcommissie Jan Mulders Cees Matthijssen voorzitter secretaris verbeterde records 2011 Indoor prest naam plaats datum meisjes A pup 1000 meter 3.16,60 min Roos Hop Apeldoorn mtr 9.20 sec Amy Hasselton Hoboken ( B ) verspringen 4.00 mtr Amy Hasselton Hoboken ( B ) jongen pup A 1000 meter min Jesse Hendriks Apeldoorn Meisjes D kogelstoten 11,01 mtr Amy Langen Bergen op Zoom Hoogspringen 1.50 mtr Kelsey Cools Bergen op Zoom Meisjes C Hoogspringen 1.40 mtr Naomi Roovers Hoboken (B) Jongens C hoogspringen 1.70 mtr Niek Visschedijk Hoboken (B) kogelstoten 13,29 mtr Maarten Snoeken Utrecht meter horden sec Niek Visschedijk Hoboken (B) senioren M 1500 m min Mark Nouws Apeldoorn masters 45 V 400 m sec Jeanine van Overveld Apeldoorn masters 70 M 1500 mtr 6.34,37 min Gillis Bosman Apeldoorn mtr 13.25,59 min Gillis Bosman Apeldoorn mtr 6.29,83 min Gillis Bosman Gent ( B ) Pagina 25

30 Outdoor jongen pup A 600 meter 1.48,91 min Jesse Hendriks Helmond meisjes pup A 600 meter 1.54,63 min Amy Hasselton Helmond meter 3.11,87 min Roos Hop Tilburg Jongens C kogelstoten mtr Maarten Snoeken Dongen meter 1.34,57 min Niek Visschedijk Helmond meter 3.12,13 min Joram Withagen Etten-Leur kogelstoten mtr Maarten Snoeken Best kogelstoten mtr Maarten Snoeken Etten-Leur kogelstoten mtr Maarten Snoeken Amsterdam m min Mels Lambregts Utrecht kogelstoten mtr Maarten Snoeken Hengelo Meisjes C polstokhoogspringen 2.00 mtr Iris Goorden Roosendaal Jongen A 5000 meter 14.46,40 min Tom Koetsenruijter Nijmegen masters V35 speerwerpen mtr Brigitte Nieuwlaat Roosendaal verspringen 3.84 mtr Brigitte Nieuwlaat Roosendaal masters V45 Kogelstoten 9,28 mtr Arendonk-Swaans Etten Leur Discuswerpen 25,98 mtr Arendonk-Swaans Etten Leur Speerwerpen 22,35 mtr Arendonk-Swaans Roosendaal m 33,19 sec Jeanine van Overveld Den Haag masters V m steeple min Jeanine van Overveld Sacramento (USA) masters M40 10 km weg Huub Maas Rijsbergen km weg Huub Maas Nijmegen Halve marathon Huub Maas Breda masters M55 10 km weg min Rien Bastiaansen Tilburg masters M60 speerwerpen mtr Jan Mulders Roosendaal Pagina 26

31 masters M m min Kees Voeten Steenbergen m min Kees Voeten Roosendaal m 21.22,17 min Kees Voeten Zundert km weg min Kees Voeten Tilburg masters 70 M Halve marathon uur Gillis Bosman Enschede meter 26.28,84 min Gillis Bosman Veenendaal km weg uur Gillis Bosman Nijmegen Pagina 27

32 Jaarverslag werkgroep wedstrijdsecretariaat In 2011 bestond de werkgroep Wedstrijdsecretariaat uit de volgende vaste werkgroepleden: Florence van Montfort, Carla de Kok, Dini Kramer, Egbert Wille, Ans de Graaf en Riet de Jongh. Daarnaast mochten we ook in 2011 een beroep doen op een aantal invalkrachten die, gezien de kleine samenstelling van de werkgroep, zeer welkom zijn. *Toos van Eekelen alleen beschikbaar voor de schoolatletiek en eventueel beneden bij een te geringe bezetting *Marja Wille beschikbaar voor de Kidneyrun en de Halve Marathon *Miranda Bus beschikbaar voor de schoolatletiek. *Fred Knol op meerdere plaatsen inzetbaar. Enkele leden van de werkgroep zijn in november onderscheiden met een speld van verdienste, te weten Ans de Graaf, Florence van Montfort en Riet de Jongh. De werkgroep heeft in 2011 helaas afscheid moeten nemen van haar voorzitter Fred Knol*. Fred blijft gelukkig voor THOR beschikbaar als speaker en als invalkracht bij te geringe bezetting voor het wedstrijdsecretariaat. Langs deze weg willen we Fred enorm bedanken voor zijn voorzitterschap in de afgelopen jaren. We hebben in Egbert Wille iemand gevonden die de werkgroep verder sturing wil geven. We hebben een begroting ingediend voor aanschaf materialen secretariaat e.d. van 325,00. Deze is goedgekeurd en er zijn inmiddels een bureau stoel en beugels voor het bevestigen van een plank aangeschaft. We hebben in wedstrijden gedaan, waarvan 4 baanwedstrijden, 2 schoolatletiekwedstrijden, 1 cross en 1 wegwedstrijd (Kidney run). Er zijn 2 vergaderingen geweest met onze eigen werkgroep en regelmatig zijn ook de vergaderingen bijgewoond van de Werkgroep Wedstrijd Organisatie. Verder is er nu een eigen adres voor het wedstrijdsecretariaat, het is de bedoeling dat hier de informatie wat betreft de wedstrijden ontvangen en verzonden gaat worden We werken met de computerprogramma s WAP (baanwedstrijden) en Wegwed (Thor cross en Kidneyrun). Er is nu een nieuw programma beschikbaar gesteld door de AtletiekUnie voor de competitie (AthleticsManager). Het is de bedoeling dat we daar in de loop van 2012 mee gaan werken bij competitiewedstrijden. Met vriendelijke groet, Riet de Jongh en Egbert Wille Pagina 28

33 Jaarverslag recreatietrainers *In dit jaarverslag is voor de leesbaarheid gekozen voor de mannelijke vorm. Daar waar men deze vorm tegenkomt dient men ook de vrouwelijke vorm te lezen. Personalia: Drie ongediplomeerde trainers behaalden in 2011 de bevoegdheid Assistent Looptrainer (LT2). Om gezondheidsredenen moest een LT2 trainer afhaken. In de loop van 2011 werd de weggevallen plaats opgevuld door een nieuwe collega met LT3 bevoegdheid. Drie trainers volgden in 2011 de opleiding tot Bevoegd Praktijkbegeleider. Een van hen heeft ook daadwerkelijk die bevoegdheid behaald. Onderstaande tabel geeft het overzicht van 2011: Per Per Ongediplomeerd 5 2 Looptrainer 2 (LT2) Looptrainer 3 (LT3) 9 10 Looptrainer 4 (LT4)* Bevoegd Praktijkbegeleider 1 2 *(voorheen Trainer Coach B) Bijscholing: Alle recreatietrainers zijn gebonden aan het Licentiebeleid van de Atletiekunie (AU), waaraan de arsv THOR zich sinds de invoering in 2004 heeft geaccordeerd. Voor het behoud van een licentie moet een trainer bijscholing volgen. De volgende tabel geeft het overzicht van de gevolgde bijscholing in 2011: Data Thema Plaats Gevolgd door 25 jan EHBSO Roosendaal 19 trainers 27-jan Spieren rekken Roosendaal 18 trainers 26 feb Startdag LT2 Etten-Leur 6 trainers 19 mrt Looptechniek Breda 3 trainers 12 nov Looptrainersdag Nijmegen 5 trainers 13 nov Zaaltraining jeugd Roosendaal 1 trainer 26 nov Loopanalyse Oudenbosch 2 trainers 10 dec Lopen anders bekeken Eindhoven 6 trainers Eind 2011 liep de licentie af van 6 trainers. Doordat ze alle zes de afgelopen vier jaar voldoende bijscholing hadden gevolgd werd hun licentie weer voor de komende vier jaar verlengd.. De licentie van 3 trainers werd verlegd dankzij het behalen van het minimum aantal van 12 vereiste punten. Eén trainer schoolde 16 en twee trainers 18 punten bij in de periode / Reanimatiebevoegdheid: 29 van de 30 recreatietrain(st)ers beschikten in 2011 over een reanimatiebevoegdheid. In de loop van 2011 hebben 27 train(st)ers hun reanimatiebevoegdheid voor 2012 verlengd. Van drie trainers verloopt de reanimatiebevoegdheid pas in het voorjaar van EHBO: Zes van onze recreatietrainers zijn gediplomeerde EHBO er. Een ruime meerderheid heeft in de afgelopen jaren meerdere clinics EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) gevolgd. De laatste dateerde van 25 januari 2011 (zie Tabel Bijscholing). Overleg: De recreatietrainers voeren elk kwartaal overleg. Naast actuele, wisselende agendapunten zijn er ook vaste agendapunten die elk overleg op de agenda staan, zoals; - Het licentiebeleid - Opgevangen signalen van lopers tijdens de trainingen van het afgelopen kwartaal - Informatie vanuit het bestuur / de recreatiecommissie Pagina 29

34 De eerste vergadering in 2011 vond plaats op 22 maart De belangrijkste aandachtspunten waren: - De wijziging per van de puntentelling van het Licentiebeleid. - Het besluit om tijdens loopevenementen door Thor georganiseerd (Thorcross / Bosloop/ Zomerklassieker) geen trainingen te geven. - Een via ons digitale loket binnengekomen mail betreffende duurlopen op zaterdagen. De tweede vergadering in 2011 vond plaats op 8 juni. De belangrijkste aandachtspunten waren: - De ervaringen van drie trainers die de opleiding LT2 hadden gevolgd. - Het noodgedwongen afscheid van een zeer gewaardeerd collega. - Het instromen van de beginners (na de Zomerklassieker) in de reguliere groepen De derde vergadering in 2011 vond plaats op 1 september. De belangrijkste aandachtspunten waren: - Het verwelkomen van een nieuwe collega. - Het op papier zetten van wensen t.a.v. herkenbare kleding voor de trainers. - De primeur van de Landgoedloop van 9 oktober - Het weer eens doornemen van de afspraken betreffende de komende wintertrainingen. De vierde vergadering in 2011 vond plaats op 29 november De belangrijkste aandachtspunten waren: - Het verzamelen van de vereiste gegevens voor het jaarverslag van de kwaliteitsmeting - Kennismaking met onze stagiaire. - Het gezamenlijk nog eens doornemen van gemaakte afspraken t.b.v. de veiligheid bij het lopen in het donker. - De reactie van het bestuur op de wensen voor herkenbare kleding voor de trainers. Ronny Weemaes, Voorzitter recreatietrainersoverleg. Pagina 30

35 Jaarverslag werkgroep Kidneyrun Onder ideale weersomstandigheden werd zondag 10 april 2011 de traditionele Kidney - Run voor de 14 e keer gelopen. Van deze loop die arsv THOR organiseert in nauwe samenwerking met de Nierstichting komt de opbrengst geheel ten goede aan de bekende organisatie die zich inzet voor mensen met een nierziekte en voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten. Alle activiteiten, naast de inschrijfgelden worden ook sponsoren gezocht en werd er een loterij opgezet, brachten dit jaar gezamenlijk 6310 op. Daar was Ronny Arkesteijn, coördinator Nationale Evenementen van de Nierstichting Nederland, zeer mee in haar nopjes. Dat het vele bedrijven financieel bepaald niet voor de wind gaat was in 2011 goed te merken bij het zoeken van sponsoren. Enkelen haakten af of verminderden hun bijdrage. En als dan ook nog de hoofdsponsor afhaakt, dan is dat een flinke financiële aderlating. Vandaar dat we de laatste jaren niet meer kunnen tippen aan de opbrengsten van de beginjaren van het 2 e millennium. Hoewel de vooruitzichten bepaald niet rooskleurig zijn blijft de organisatie, samen met de Nierstichting, hopen op betere tijden. Dezelfde hoop die zo kenmerkend is voor de vele patiënten met een nierziekte. Het fraaie voorjaarsweer trok de nodige atleten en recreanten naar het Red Band sportpark. Het was er dan ook prima vertoeven, zeker op het terras in de zon en uit de wind. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het er wel een kleine honderd minder waren dan in De concurrentie van de Marathon van Rotterdam liet zich dus duidelijk voelen. De sfeer was er bepaald niet minder om. Het festijn werd geopend met de trio estafette over 1400m. De 7 deelnemende trio s lieten zich van hun beste kant zien en na een individueel rondje over de baan werd er gezamenlijk nog 200 meter gelopen naar de finish. Daarna was de familieloop aan de beurt. 12 families, variërend van 2 t/m 5 personen, legden precies 1 km af. Het was een aantrekkelijk gezicht om papa s, mama s en zelfs opa s en oma s met kinderen en kleinkinderen over de atletiekbaan te zien rennen. De 334 deelnemers voor de 5 en de 10 km starten klokslag 11 uur. Vijf minuten eerder waren de vier wheelers al van start gegaan voor hun afstand. Na een halve baan verlieten ze het sportpark om op de wegen in de omgeving hun beste beentje voor te zetten. Tom Koetsenruijter was ook dit jaar de snelste op de 5 km. Hij was dit jaar beduidend sneller dan in 2010: nu tegen in Ook bij de dames werd op de 5 km sneller gelopen dan in Voor deze prestatie zorgde Paddy Herijgers uit Rijsbergen. Paddy had nodig voor haar 5 km (in 2010 kwam de winnares binnen in 20.29). Bij de 10 km was bij de heren Michiel van Nispen de snelste in Daarmee verbeterde Michiel de tijd van de winnaar van 2010 Toon Heeren met 8 seconden. Toon en Michiel liepen lang samen de kop. In de laatste kilometers moest Toon voor Michiel buigen. Toon finishte zelf in een keurige en werd daarmee wel winnaar in zijn klasse (H45 + ). De overwinning bij de dames ging naar Manon Broumels in Met deze tijd was Manon precies een minuut langzamer dan de winnares in 2010 die toen liep. Maar Manon had een geldig excuus: ze had zaterdag haar vrijgezellendag gevierd! Ronny Weemaes, Voorzitter werkgroep Kidney Run. Pagina 31

36 Jaarverslag opstartcursus Zoals ieder jaar wordt de opstartcursus gehouden in het eerste kwartaal van het jaar met als afsluiting de bosloop vanaf de Posthoorn. Aan de editie 2011 zijn 77 deelnemers van start gegaan. Uiteindelijk hebben ca. 45 deelnemers deelgenomen aan de bosloop en hebben ca. 68 deelnemers de volledige cursus afgerond. Ca. 50 deelnemers zijn daarna lid geworden van THOR om op die manier mee te kunnen doen met de trainingen naar de 10 km van de Zomerklassieker van Brabant. Naar mijn inschatting zijn er nog 5 deelnemers na de Zomerklassieker van Brabant nog steeds lid van THOR gebleven. Inkomsten uit inschrijfgelden bedroeg in en de balans (na uitgaven, excl. trainersdeclaraties) bedroeg ca Net als de vorige editie werden de trainingen vanuit het THORhonk gestart op woensdagavond en zaterdagochtend. Ook de volgende editie zullen de trainingen op deze tijden gehouden worden. Groot voordeel van woensdagavond is dat het THORhonk niet gebruikt wordt, omdat de reguliere trainingen dan afgewerkt worden vanaf de RedBand en dus volledig ter beschikking staat van de opstartcursus. Nadeel was wel dat er geen achterwacht is geregeld en dus probleemsituaties tijdens de trainingen door de trainers zelf opgelost moesten worden. Overigens was er altijd wel iemand die kon openen en sluiten en daarvoor ook gecertificeerd is. Net als vorig jaar editie is dat er in het THOR magazine uitgave voorafgaand aan de bosloop, de midden pagina gewijd werd aan de opstartcursus. Elke deelnemer, ondanks nog geen THOR lid, heeft hiervan een exemplaar ontvangen. Dit idee is door Sandra van Zundert (redactie THOR magazine) geïntroduceerd en door ons zeker omarmt. Ook volgende edities zullen we dit doorzetten. Verder valt nog op te merken dat ook deze editie Running Center als sponsor is opgetreden door voor alle veiligheidshesjes te zorgen. Fred Hoogervorst Coordinator Opstartcursus THOR Pagina 32

37 Jaarverslag werkgroep unilocatie De werkgroep heeft in de eerste helft van 2011 heel weinig actie ondernomen. B&W en de Raad van de gemeente Roosendaal waren te druk bezig met de agenda voor Roosendaal om zich te verdiepen in het onderwerp. Echter, eind 2011 heeft de werkgroep het onderwerp weer opgepakt en afspraken gemaakt voor een bezoek aan de atletiekverenigingen in Breda, Tilburg en Vught. In die drie plaatsen zijn in 2011 en begin 2012 nieuwe banen aangelegd. Die bezoeken hebben een schat aan informatie opgeleverd. Vervolgens is er op 21 februari 2012 een gesprek geweest met wethouder Theunis en op 16 maart 2012 een bespreking met de raadsfracties. Conclusie: Men erkent dat er in 2015 iets moet gebeuren omdat het Red Band complex dan is afgeschreven. B&W en de raad staan in principe positief tegenover een verplaatsing van de baan op het Red Band Sportpark naar Verhoeven, mits het past binnen de begroting. Dit is in feite een doorbraak in de opstelling van de gemeente. Thor wordt de projecteigenaar en mag een investeringsplan, een financieringsplan en een exploitatiebegroting opstellen. De werkgroep unilocatie zal zich in de loop van 2012/begin 2013 gaan buigen over de uitwerking van een plan, dit in samenspraak met het bestuur en de overige clubs op het sportpark. Over maximaal een jaar moet het plan klaar zijn, waarna Raad en B&W een principiële beslissing moeten nemen. In 2014 zou bij een positieve beslissing- het budget in de gemeentelijke begroting moeten worden goedgekeurd, waarna wellicht in 2015 kan worden begonnen met de aanleg van de baan. De bouwtijd van de baan met de nodige bijgebouwen kan wel een jaar duren. Samengevat: er staat de werkgroep dit jaar en het komend veel werk te wachten en het is in deze tijd van bezuinigingen niet eens zeker of het allemaal lukt, maar er is zeker perspectief. Op de algemene ledenvergaderingen en zo nodig tussentijds in het clubblad zullen we regelmatig verslag uitbrengen van de stand van zaken. Indien nodig zal de ALV om toestemming worden gevraagd. Tjeu Segers, 21 maart 2012 Secretaris werkgroep unilocatie. Pagina 33

38 Jaarverslag tuchtcommissie Mogelijk ten overvloede hierbij de samenstelling van de Tuchtcommissie: Voorzitter : Rob van Mechelen (Afdeling Wedstrijdsport) Secretaris/Penningmeester : Wybe van der Kolk (Afdeling Recreatie) Lid : Bruinie van Mulligen (Afdeling Wandelen) Lid : Mia Schepers (Afdeling Recreatie) Lid : Henk Bellemakers (Afdeling Recreatie) Lid : Gerard de Bot (Afdeling Nordic Walking) De commissie is te bereiken onder adres: Website Thor (www.thor-roosendaal.nl) Er is in het verenigingsjaar x vergaderd door de tuchtcommissie. En wel op 17 maart en op 27 september Na peiling binnen de commissie bleek er niemand direct bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Uiteindelijk gaf Rob van Mechelen aan deze functie te willen vervullen. Wybe van der Kolk gaf uiteindelijk aan als secretaris/penningmeester te willen functioneren. In de eerste vergadering is direct stil gestaan bij de relatie tussen vertrouwenspersoon en de tuchtcommissie. Dit vraagstuk is naar een later tijdstip in 2012 verschoven, daar de vertrouwenspersoon ook nog maar net was aangezocht. De voorbereidingscommissie had Johan Henken vanuit het bestuur bereid gevonden de statuten en het reglement nog eens goed toe te lichten. Verder werd stilgestaan bij de manier waarop de Tuchtcommissie het best zou kunnen functioneren. Wel werd afgesproken dat er een regeling zou komen om de Tuchtcommissie te positioneren met een eigen adres (zie boven), wat alleen toegankelijk is voor voorzitter tuchtcommissie en secretaris. Daarnaast komt het reglement en de leden van de commissie op de website van Thor. De commissie heeft zich in 2011 gepresenteerd via het Thormagazine. In de tweede vergadering stonden een tweetal cases centraal om als commissie te oefenen met de weerbarstige materie. Van daar uit zijn er nadere afspraken gemaakt met het hoofdbestuur ten einde de relaties binnen de vereniging scherp te stellen. Zo is de afspraak dat de tuchtcommissie, noch intern noch extern communiceert, maar dat dit een primaire verantwoordelijkheid is van het hoofdbestuur. Voorzitter Tuchtcommissie Rob van Mechelen Pagina 34

39 Hiërarchische informatie en organisatiestructuur Pagina 35

40 Pagina 36

41 Pagina 37

42 Pagina 38

43 Pagina 39

Jaarverslag 2012. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR

Jaarverslag 2012. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR Jaarverslag 2012 Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR Jaarverslag 2012 Roosendaal, mei 2013 THORHONK, Sportpark Vierhoeven RED BAND Sportpark Unilocatie ARSV THOR Postadres: Postbus 1141, 4700 BC

Nadere informatie

Werkgroep Contributie

Werkgroep Contributie Werkgroep Contributie Inhoud Aanleiding, werkwijze, doel Eerste bevindingen Enquête en vragen Aanleiding: ALV 22 november 2010 In de discussie over de (professionele) invulling van de taak van penningmeester

Nadere informatie

Aanwezig: 98 stemgerechtigde leden, 11 volmachten, 1 ouder van jeugdlid Er is van 11 leden bericht van verhindering ontvangen

Aanwezig: 98 stemgerechtigde leden, 11 volmachten, 1 ouder van jeugdlid Er is van 11 leden bericht van verhindering ontvangen Verslag Algemene Ledenvergadering ARSV Thor 26 november 2012 Aanwezig: 98 stemgerechtigde leden, 11 volmachten, 1 ouder van jeugdlid Er is van 11 leden bericht van verhindering ontvangen 1 Opening Er heeft

Nadere informatie

Voorzitter heet allen welkom in het bijzonder erelid Toos van Eekelen en de verdienstelijke leden. De agenda behoeft geen aanvulling of wijziging.

Voorzitter heet allen welkom in het bijzonder erelid Toos van Eekelen en de verdienstelijke leden. De agenda behoeft geen aanvulling of wijziging. ALGEMENE LEDENVERGADERING ARSV THOR op 24 november 2014 Aanwezig: 53 stemgerechtigde leden. Bericht van verhindering is ontvangen van 9 leden 1 Welkom Voorzitter heet allen welkom in het bijzonder erelid

Nadere informatie

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2. Resultatenrekening over 2013 3. Toelichting op de balans a. Algemene toelichting b. Toelichting op de balansposten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR

Jaarverslag 2014. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR Jaarverslag 2014 Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR Jaarverslag 2014 Roosendaal, mei 2015 THORHONK, Sportpark Vierhoeven RED BAND Sportpark ARSV THOR Postadres: Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Unilocatie Vierhoeven. Proces en stand van zaken

Unilocatie Vierhoeven. Proces en stand van zaken Unilocatie Vierhoeven Proces en stand van zaken Unilocatie Vierhoeven Start van de planvorming 2005 Trekker Tjeu Segers (toen VZ) Gestart met werkgroep Unilocatie Lang politiek bewerken in informeren Thor

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen.

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen. SPONSORBROCHURE ONZE VERENIGING Atletiekvereniging Rijssen is dé baan- en wegatletiekvereniging van Rijssen. Onze vereniging is opgericht in 1985. Wij zijn dus een relatief nog jonge vereniging. De AV

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering ASRV Thor d.d. 25 juni 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering ASRV Thor d.d. 25 juni 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering ASRV Thor d.d. 25 juni 2014 Aanvang: 19:30 uur Aanwezig: 39 leden (incl. 6 bestuursleden) Afwezig met bericht van verhindering: 10 leden (incl. 2 bestuursleden) 1. Opening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Verslagjaar 2010 Dinsdag 22 maart 2011 Glanerbrook Geleen oktober 4, 2011 slide 0 Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden

Nadere informatie

Op uw plaatsen, klaar?...bijna

Op uw plaatsen, klaar?...bijna Op uw plaatsen, klaar?...bijna AC TION wil sterk aan de start komen Wilt u het startschot geven? ATLETIEKVERENIGING AC-TION'48 - ENSCHEDE sponsorinformatie Maak kennis met de breedte van onze topatletiekvereniging

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I Atletiek Maastricht Maastricht, Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het eerste deel van het meerjarenbeleidsplan van Atletiek Maastricht voor de periode 2013-2016. Dit

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010 Algemene ledenvergadering WELKOM AV Hanzesport Op weg naar 2012 4 juni 2010 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige ALV AGENDA 3. Kort jaarverslag AV Hanzesport 2009 4. Presentatie en goedkeuring Jaarrekening

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen Enquête VVR 2012 Conclusies en Aanbevelingen De enquête commissie heeft 92 geldig ingevulde enquêtes ontvangen. De ingeleverde enquêtes zijn als volgt te categoriseren, waar bij formulieren die onder meerdere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie