Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014 Inhoud: Voorwoord pag. 2/3 Bestuur pag. 4 Activiteiten Subsidieperiode 2014 pag. 5/6 De activiteiten in Activiteitencentrum Alettahof pag. 6/16 Activiteitenrooster pag. 17/18 Notulen Algemene Ledenvergadering 8 mei 2014 pag. 18/21 Adres: Aletta Jacobsplantsoen RP Voorschoten T:

2 Voorwoord Het jaar 2014 is voor de Vereniging Noord Hofland samen te vatten in 2 zaken: Het jaar na Frits en het Jeugd- en Jongerenwerk was voor Nederland zonder meer een memorabel jaar dat begon in euforie omdat we op de Olympische Winterspelen bij het schaatsen zo'n beetje alle prijzen hebben gewonnen. Vervolgens speelt het Nederlands voetbalelftal de sterren van de hemel in Brazilië en wordt, geheel tegen de verwachtingen in 3e. Maar dan slaat het noodlot toe doordat boven de Oekraïne vlucht MH17 wordt neergehaald en daarbij laten 195 Nederlanders het leven. Dit veroorzaakt een schok binnen ons klein landje maar brengt ook grote saamhorigheid. De beelden van de brokstukken, de bloemenzee op Schiphol, de ceremonie bij aankomst van de slachtoffers op vliegveld Eindhoven en de rit naar Zeist, zullen voor de rest van mijn leven op het netvlies staan. Nederland is één in zijn emoties. Intussen gaat ons leven door en moeten we als bestuur een activiteitencentrum runnen zonder de steun van Frits! In de eerste 4 maanden van het jaar zijn nog ultieme pogingen ondernomen om een vervanger voor hem te vinden maar helaas. Na de Algemene Leden Vergadering moeten we gewoon zonder hem verder, voor die tijd worden zijn werkzaamheden onder de ander bestuursleden verdeeld. Opeens blijkt dan dat Frits wel erg veel deed voor de vereniging en dat het uitzetten van zijn taken een behoorlijke verzwaring blijkt voor de andere bestuursleden. Maar wat moet dat moet dus de schouders eronder en doorgaan want opgeven is tenslotte ook geen optie. Tijdens de ALV komen er 2 personen naar voren die wel interesse hebben in een functie binnen het bestuur, Walraven Koster die aangeeft gewoon in het bestuur te willen en dan wel ziet wat zijn mogelijkheden zijn en Nico Bode die aangeeft dat hij de notulen wil maken tijdens de bestuursvergaderingen. Beide heren worden hartelijk welkom geheten als aspirant lid van het bestuur en gaan ook daadwerkelijk aan de slag. Het is voor het oude bestuur vooral wennen aan de nieuwe leden maar ook aan de nieuwe functies die we onderling hebben. We waren even in de veronderstelling dat als Frits er niet meer was we sneller klaar zouden zijn tijdens de bestuursvergaderingen, want Frits was graag en lang aan het woord, maar niets was minder waar. Zorgvuldigheid in de procedures was gewenst en wie gaat wat doen en waarom en daar is pittig over gesproken tijdens de vergaderingen. Inmiddels is een en ander duidelijk en gaan wij u weer een voltallig bestuur presenteren tijdens de aanstaande ALV. In de maand mei liet de VVD Voorschoten, bij monde van raadslid Van der Haven een bommetje vallen in de buurt door te beweren dat het slecht gesteld was met het Jeugd- en Jongerenwerk (JJW) Er was vreselijk veel overlast en de gehele buurt zou lijden onder het lawaai, de vernielingen, het afval en het gedrag van de jongeren.

3 - 3- Een complete verrassing voor het bestuur en voor de medewerkers van het JJW. Die waren er van overtuigd dat het op dat moment goed ging met onze jeugd. Natuurlijk is er overlast geweest, en veel meer dan ons lief was, maar juist op dat moment niet. Op radio West werd door Van der Haven tijdens een interview een en ander verduidelijkt. De overlast betrof vooral het trapveldje en de ernaast gelegen speeltuin, maar ook de kinderopvang en de bewoners langs de Admiraal de Ruytersingel ondervonden last van hangjongeren, troep en geluidsoverlast. De heer Van der Haven was dan ook van mening dat het in diverse wijken in Voorschoten prima geregeld was, maar in Noord-Hofland was het een chaos met de jongeren. Volgens hem was het ook onwenselijk dat jongeren een jeugdhonk hebben in een activiteitencentrum dat in een woonwijk ligt. Met andere woorden als je het jeugdhonk sluit en de jongeren de straat op schopt is de overlast voorbij! Noord-Hofland is toevallig de enige wijk in Voorschoten waar de jongeren nog worden opgevangen in hun eigen honk, in de overige wijken zoeken ze dan ook hun heil in parken of onder luifels van winkels en dat geeft pas echt overlast. Het bestuur heeft onmiddellijk gereageerd door burgemeester en wethouders een brief te sturen met daarin het verzoek om een gesprek zodat een en ander eens goed uitgesproken zou worden. Dat gesprek is er uiteindelijk gekomen en daarin was vooral burgemeester Staatsen ernstig verontrust over de gang van zaken in onze wijk en dat gaf hij ook aan bij het begin van het gesprek. Hij kon echter al snel gerustgesteld worden doordat de wijkagenten, het JJW en het bestuur hem op de hoogte hebben gebracht van de werkelijke stand van zaken. Al met al een storm in een glas water die niet had hoeven te gebeuren als de heer Van der Haven eerst even had geïnformeerd bij collega in de fractie of bij de wijkagenten. Door de teamchef van politie die gaat over Voorschoten is in het veiligheidsoverleg nogmaals aan het complete gemeentebestuur uitgelegd dat je jeugdoverlast echt wel tegenkomt in Voorschoten maar in de wijk Noord Hofland nou net niet. Omdat de klacht vanuit de bewoners in de buurt was, heeft het bestuur samen met het JJW besloten een bijeenkomst te houden in Activiteitencentrum Alettahof voor buurtbewoners en jongeren. Tevens werden de wijkagenten en de verantwoordelijke wethouder Bremer uitgenodigd. JJW gaf uitleg over hun werkzaamheden en daarna was er ruimte voor vragen. Uiteindelijk is er veel uitgesproken tijdens deze avond en dat was uiteindelijk ook de conclusie: blijf met elkaar in gesprek en zeg het tegen de wijkagenten, het JJW of het bestuur als er iets niet goed gaat was dus een turbulent jaar voor het bestuur en de rest van Nederland. We zetten er een punt achter en beginnen met goede moed aan 2015 waarin ik verwacht dat het nieuwe bestuur er zal zijn voor Activiteitencentrum Alettahof en al zijn gebruikers. Ik nodig u van harte uit op onze Algemene Ledenvergadering op 6 mei 2015, zodat u kunt horen hoe goed het gaat met de vereniging waar ook u lid van bent! Groeten, Sjaak Spann, Voorzitter van de Vereniging Noord-Hofland

4 Bestuur Voorzitter Sjaak Spann E: T: Penningmeester Frans Bakker E: T: Secretaris Nel Ryan E: T: Aspirant bestuurslid (Beheer en Verhuur) Walraven Koster T: Bestuurslid Ben Arends E: Aspirant bestuurslid Nico Bode T: E: T: Huishoudelijke Zaken Inkoop Nel Ryan Onderhoud Gebouw Jan de Jong Ledenadministratie Ton Bakker E: Bestuursvergaderingen Het bestuur van de Vereniging Noord-Hofland kwam als volgt bijeen voor de bespreking van de lopende zaken: Elke maand een bestuursvergadering Een aantal keren heeft vrijwilligersoverleg plaatsgevonden Tevens regelmatig een overleg met de wethouders Overleg met de andere Voorschotense (activiteiten)centra Uiteraard de Algemene Ledenvergadering Regelmatig overleg met de activiteitenleiders Er is een nieuwjaarsreceptie gehouden Leden Eind 2014 bedroeg het ledenaantal van onze vereniging 379.

5 - 5 - Activiteiten Subsidieperiode 2014 De Vereniging Noord-Hofland kent de volgende soorten activiteiten: 1. activiteiten voor jeugd- en jongeren; 2. activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de maatschappelijke participatie; 3. activiteiten die zoveel mogelijk kostendekkend zijn en 4. overige losse activiteiten. Ad. 1 - activiteiten voor jeugd- en jongeren De vereniging heeft in het Activiteitencentrum Alettahof de jongerenontmoetingsruimte de Walk-In. In deze ruimte worden allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd. Hiervoor krijgt de vereniging externe beroepsmatige ondersteuning door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland/Holland-Rijnland (JJMH/HR). Daarnaast kon, dankzij de komst van een sociaal beheerder, de openingstijden worden verruimd. Voor de actuele openingstijden zie de bijdrage van JJW in dit jaarverslag. Jaarlijks wordt er met JJMH/HR en het bestuur van de vereniging afspraken gemaakt over de ondersteuning en de voorwaarden waaronder dat mogelijk is. Hiervoor wordt een werkplan gemaakt. Zaken die hierin vermeld worden zijn onder andere doelstelling en werkdoelen, manier van aanpak, te ondernemen activiteiten en de middelen die daarvoor nodig zijn. Aan het eind wordt er geëvalueerd en wordt een nieuw werkplan opgesteld. Ook de sociaal beheerder vormt een onderdeel van dit plan. Buiten de Walk-In worden nog diverse activiteiten georganiseerd, zoals een middag/avond uit met de jongeren en op oudejaarsdag een pokertoernooi. Ad 2 - activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de maatschappelijke participatie Dit zijn de volgende activiteiten: Senioreninloop iedere maandagmorgen. Ommekeer (AA-club). Iedere week is er een bijeenkomst. Zingen op zondag van Hollandse liedjes. Iedere 3 de zondag in de maand vindt deze activiteit plaats. Ad. 3 - activiteiten die zoveel mogelijk kostendekkend zijn De activiteiten die hieronder vallen worden georganiseerd door vrijwilligers. Het is de bedoeling, dat de activiteiten geen kosten opleveren voor de vereniging. Wel bestaat de mogelijkheid bij bijzondere gebeurtenissen of ter promotie, dat de vereniging middelen beschikbaar stelt (gebouw of geld).

6 - 6- Onder deze categorie vallen de volgende activiteiten: Bridge dinsdagavond Bridge woensdagmiddag Bridge donderdagmiddag Bridge NVVH, vrouwennetwerk Yoga, vrouwennetwerk Foto Doka Collectief Voorschoten Keramiek Otis Musicalgezelschap Portretschilderen Schilderstechnieken Yoga Klaverjassen Daarnaast worden ook cursussen gegeven, te weten: Cursussen bridge voor beginners en gevorderden Workshops digitale fotografie Ad. 4 - overige losse activiteiten Middag / avond voor alle vrijwilligers Nieuwjaarsreceptie voor leden, donateurs en genodigden Algemene Ledenvergadering Schaaktoernooi op Koninginnedag Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen Rijbewijskeuringen Trombosedienst Huurdersverenigingen van omliggende flatgebouwen Stembureau voor verkiezingen De Zonnebloem De activiteiten in Activiteitencentrum Alettahof Bridgen De bridgeclub Noord-Hofland bestaat al sinds Ooit begonnen in Het Arsenaal aan de Leidseweg, zijn we in de jaren negentig verhuisd naar Activiteitencentrum Alettahof waar we nog steeds met veel plezier spelen. Momenteel bedraagt het aantal leden 160. Speeldagen zijn: Dinsdagavond uur Woensdagmiddag uur Er is plaats voor nieuwe leden, al is dit voor beide speeldagen beperkt. Bridgelessen worden verzorgd door Nel Ryan, gediplomeerd bridgedocente.

7 - 7- Er worden voornamelijk bridgelessen voor beginners georganiseerd en opfriscursussen voor de leden. Dit gebeurt door middel van themamiddagen, waar in september 2015 mee gestart gaat worden. Leerlingen van de beginnerscursussen hebben voorrang bij plaatsing op de dinsdag of woensdag, zodat ze hun lessen in praktijk kunnen brengen. Tijdens de maanden juli en augustus wordt een zomerbridge georganiseerd. Informatie: Nel Ryan (dinsdagavond) T: Be Mulder (woensdagmiddag) T: FDCV fotoclub Voorschoten De leden van FDCV fotoclub Voorschoten hebben hun hobby afgelopen jaar weer met veel enthousiasme uitgeoefend. Hoewel de digitale fotografie de overhand heeft genomen, is er nog steeds ruimte voor de analoge techniek. Inmiddels is het aantal leden gestegen tot ruim 30, zij komen over 2 avonden verspreid bijeen. De maandaggroep houdt zich voornamelijk bezig met fotografiek: het grafisch bewerken van foto s op de computer, met behulp van een fotobewerkingsprogramma, vaak in zwart-wit. Op de donderdag is het grootste aantal leden actief. Op deze avonden beoordelen ze elkaars foto s, doen aan studiofotografie en bewerken foto s op de computer. In 2012 zijn diverse FDCV-leden gestart met het fotografisch vastleggen van alle kunstwerken in Voorschoten, met als prachtig resultaat de expositie Kunst op Straat in Museum Voorschoten. Daarnaast werden ook nog 2 exposities ingericht. Eén in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp, de ander in zorgcentrum Mariënhaven te Warmond. Tevens stond de fotoclub tijdens het Weekend van Voorschoten met een kraam op de Kunstmarkt. Fotograaf Cees Brinkman exposeerde deze zomer in het Rijnlands Revalidatie Centrum. De leden gingen buiten de clubavonden ook gezamenlijk op pad naar o.a. het Wassenaarse strand en de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 2014 heeft Cees Brinkman aan een zestal mensen de workshop Digitale fotografie en fotobewerking gegeven. Voor informatie over nieuwe cursussen kunt u telefonisch contact opnemen met Cees Brinkman. Wilt u alle informatie over de fotoclub lezen en foto s van de FDCV-leden bekijken, ga dan naar Informatie: Jan de Jong, T: Aanvulling door Cees Brinkman Workshop digitale fotografie.

8 - 8 - Deze heeft in 2014 slechts 2x plaats gevonden en is enkele keren niet door kunnen gaan bij gebrek aan deelnemers. De keren dat het wel doorging hadden we slechts 3 deelnemers per keer. Hadden meerdere zich opgegeven, op het allerlaatste moment werd er toch weer afgemeld. De weekbladen plaatsen geen stukjes meer, want zeggen zij: het is een commercieel iets en zij krijgen daardoor commentaar van bedrijven die wel een betaalde advertentie plaatsen. Dit resulteert voor ons in minimale aanmeldingen. Door huiselijke omstandigheden doe ik het nog steeds wat rustig aan, maar probeer in maart 2015 weer een workshop te starten. Mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Informatie: Cees Brinkman T: / E: Meer bewegen voor ouderen Op maandagochtend van tot heeft in 2014 weer de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen kortweg MBvO plaats gevonden. Totaal zijn er 39 bijeenkomsten geweest. De lessen vonden plaats in de grote zaal van de Alettahof. Met gebruik van muziek en verschillende materialen zijn we gedurende 45 minuten in beweging. Zowel lopend, staand als zittend zijn we in beweging en we oefenen zowel individueel, met 2-tallen of in groepsverband. De lessen zijn gericht op het behouden van de conditie, de spierkracht en mobiliteit van het hele lichaam en het trainen van de balans, om zo het risico op vallen in en om het huis te beperken. Daarnaast vinden de deelnemers er gezelligheid en doen er nieuwe contacten op. Er zijn momenteel 15 deelnemers. Er kunnen nog nieuwe mensen geplaatst worden. Meer informatie over deze activiteit van Voor Elkaar vindt U op of u kunt contact opnemen met de docente. Informatie: Noortje Sanberg, fysiotherapeute, T: JJW Ook in 2014 was stichting jeugd- en jongerenwerk weer actief in Noord-Hofland. Dit doen we onder het dak van Activiteitencentrum Alettahof. De jongeren kunnen hier terecht in het jongerencentrum (de Walk-in). Walk-in De Walk-in biedt de jongeren een inloop - mogelijkheid in Noord-Hofland, het doel is om (overlastgevende) jongeren van de straat naar binnen te krijgen.

9 - 9- Er zijn zo'n 50 jongeren die gebruik maken van deze laagdrempelige voorziening. Vooral de tienergroep is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De jongeren zien het als hun plek en er is goed contact met de groepen die buiten de openingstijden bij het centrum te vinden is. De Walk-in is meerdere dagdelen per week open voor inloopactiviteiten. De activiteiten zullen in Noord-Hofland onverminderd worden voortgezet en er gaan meer dagen naar de groeiende tienergroep ( t/m 18 jaar). Activiteiten In de verschillende schoolvakanties draait het jongerenwerk een aangepast programma. Zo zijn we vlak voor de zomervakantie wezen paintballen met de tienergroep. Hier hebben ongeveer 16 jongeren aan meegedaan. Ook reden er 2 ouders mee. Dit was een succes omdat de jongeren hier veel plezier aan hebben beleefd en is zeker voor herhaling vatbaar. Met de oudere groep zijn we wezen eten in Leiden. Voor een vast bedrag kon je onbeperkt eten bij Luxor. Daarna zijn de jongens die avond met ze allen uit geweest. In de wintervakantie zijn we wezen zaalvoetballen in de Vliethorst. De opkomst was heel goed. Er deden zo'n 30 jongeren aan mee. Het winnende team kreeg als prijs bioscoopkaartjes. Op 31 december organiseren we altijd een pokertoernooi om de overlast in de wijk te verminderen. En ook dit jaar was het ondanks dat vele op wintervakantie waren toch druk bezocht. Er namen ongeveer 30 tieners deel aan deze activiteit. En er waren mooie prijzen te winnen zoals ieder jaar. Dit jaar was de hoofdprijs een Samsung tablet. Verder waren er een kledingbon, muziekboxen en bioscoop kaartjes te winnen. Naast deze activiteiten doen we regelmatig tijdens de inloop kleine activiteiten zoals een FIFA-toernooi of pooltoernooi en we voetballen regelmatig op het pleintje achter de Walk-in. Vanwege de groei van de tienergroep en de vroege zomervakantie zou er sprake zijn van een golf van overlast door deze tieners. Als offensief hebben we een buurt bijeenkomst georganiseerd met het bestuur van Alettahof. Het was de bedoeling om jongeren en buurtbewoners in contact met elkaar te laten komen en vragen en klachten van buurtbewoners aan te horen. Onder de aanwezigen waren ook nog wijkagenten, wethouder Bianca Bremer, jongerenwerk en bestuur van Alettahof. Dit was een succes omdat alle aanwezigen met een goed gevoel en een beter beeld naar huis zijn gegaan. De overlast is enorm afgenomen omdat we de jongeren naar Walk-in hebben weten te trekken. Ambulant jongerenwerk Ambulant jongerenwerk is het werk op straat. Het team gaat de wijken in om jonger Om jongeren te vinden, contact te leggen en te onderhouden. Dit is de basis van het verdere werk, vanuit de opgebouwde band kan worden gewerkt aan het opzetten van (inloop) activiteiten.

10 De jongerenwerkers geven op straat ook voorlichtingen en promoten hun activiteiten. Op de bekende knelpunten zoals het pleintje achter Alettahof, winkelcentrum Noord- Hofland, park Ter Wadding, VV voorschoten en verschillende basisscholen is de overlast enorm gedaald. Dit komt omdat we deze jongeren naar de Walk-in hebben weten te trekken en andere een nieuwe hangplekken hebben gevonden. Informatie: Ali Yusuuf T: Cursus schilderen Gedurende de maanden september tot en met mei hebben 13 leden deelgenomen aan de cursus schilderen. De activiteit vindt plaats op zaterdagmorgen van 9.30 tot uur. De kosten van deze cursus bedragen 300,- en genoemd bedrag dient in twee termijnen voldaan te worden. In deze cursus wordt gewerkt met de technieken olieverf- en acrylverfschilderen en aquarelleren. De cursist kan kiezen uit vrij werken, naar stilleven werken of de thema's volgen van de cursus. U werkt in een groep met individuele aandacht per cursist. Het gebruik van de schildersmaterialen zoals doeken, papier en verfsoorten, is een belangrijk onderdeel. Het inlijsten van het werk wordt geleerd en krijgt per werkstuk de juiste aanpak. U krijgt les van een gediplomeerd docent met ruime ervaring in het lesgeven. Informatie: Willem Kerklaan, T: (na uur) E: Bridgeclub donderdagmiddag DOMBO De (tweewekelijkse) donderdagmiddagbridge in de Alettahof vormt een hechte groep leden. Het aantal leden bedraagt momenteel 48. De sfeer is prima en er wordt altijd met veel animo gespeeld. Medio 2015 bestaat de donderdagmiddagbridge 10 jaar! Aan het eind van het lopende seizoen wordt dat gezellig met z n allen gevierd! Informatie: Marian Borsboom, T:

11 Hollandse liedjes Elke derde zondag van de maand klinken er bekende Hollandse liedjes in onze Alettahof. Begeleid door accordeon wordt er onbezorgd meegezongen uit "Kun je nog zingen, zing dan mee", en de meest bekende melodieën uit het boek verzoeknummers. Informatie: Joop Willems of Brinkman T: Ladies Bridge van de NVVH-Vrouwennetwerk Deze club bestaat uit 57 leden die allen, zoals voor alle activiteiten geldt, ook lid zijn van de Vereniging Noord-Hofland. Er wordt om de veertien dagen op donderdagmiddag gebridged en we spelen in twee lijnen. Twee keer per jaar wordt er een bridgedrive georganiseerd. Wij spelen van september tot eind mei. De leiding is in handen van Lidy Bleumers. Informatie: Lidy Bleumers, T: NVBS afdeling Rijnland De NVBS is een landelijke vereniging opgericht in 1931, met een lange naam. De Nederlandse Vereniging van belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen. Zij heeft afdelingen door heel Nederland. Het gaat hier om afdeling Rijnland, die maandelijks bijeenkomsten belegd en nu sinds oktober 2010 op de 3 de woensdag van de maand gebruikt maakt van de grote zaal van Alettahof. Op onze bijeenkomsten worden altijd presentaties gegeven over spoor- en tramweg onderwerpen, zowel van binnenlandse als buitenlandse oorsprong. De onderwerpen kunnen over historische-, actuele- en toekomstige thema s gaan. Hierbij is het tonen van foto s, dia s en films het belangrijkste onderdeel van de presentaties. De zaal met het (mede op ons verzoek) aangeschafte grote projectiescherm en de verduisteringsrolgordijnen voldoet hiervoor goed. Het bezoekersaantal (drie of vier bestuursleden niet inbegrepen) ging in 2014 met gemiddeld bijna 9 personen per avond omhoog naar een totaal van 369 bezoekers verdeeld over 10 avonden. Verschil in interessegebied veroorzaakt een behoorlijke fluctuatie in de bezoekersaantallen. Bezoekers vinden het ook prettig dat er een bar aanwezig is. Wel hebben we dit jaar de gratis koffie bij aanvang mede door de prijsverhoging moeten laten vallen en beperkt tot de bijeenkomst van januari. De afdeling heeft het jaar dankzij het hogere bezoekersaantal met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Het opvoeren van de reclameactiviteiten voor onze bijeenkomsten heeft ook bijgedragen tot toename van ons bezoek.

12 De verwachting is dat we nu ongeveer het maximum bereikt hebben. We blijven echter in de weer om meer bezoekers te trekken. Onze bijeenkomsten zijn uiteraard toegankelijk voor alle NVBS-leden, dus ook van buiten de regio Rijnland (Leiden en omstreken), maar ook voor buitenstaanders en introducés uit de buurt met belangstelling op railgebied. Niet apart uitgesplitst schatten wij dat ongeveer 25% van onze bezoekers in Voorschoten woont. Informatie: Karel Hoorn E: of Peter v.d. Kerk T: Portretgroep AC Alettahof Voorschoten Op de vrijdagochtend, tussen en uur is de "portretgroep" actief in de grote zaal van Alettahof. Deze zaal heeft een ideale lichtinval, omdat hij op het noorden gelegen is en direct zonlicht ons geen problemen geeft. Ook de ruimte geeft ons genoeg mogelijkheden voor de opstelling van schildersezels en tafels. Wat de groep betreft, deze bestaat uit 12 personen, die allen min of meer geschoold zijn in schilderen en tekenen. Wij werken altijd naar levend model. Er wordt echter geen les gegeven. Wel houden we een evaluatie na afloop. Wij staan open voor enthousiaste deelnemers, van wie een regelmatige komst wordt verwacht en een bijdrage voor de kosten van het model, lidmaatschap van de Vereniging Noord- Hofland, gebruik van de zaal en de koffie. Ook de kosten voor het model zijn laag en afhankelijk van de groepsgrootte. Wij zijn voor 6 weken (half juli t/m augustus) niet aanwezig en de rest van het jaar iedere vrijdag. Bovendien is er momenteel geen wachtlijst. U kunt altijd tijdens het pauzeren om uur even de Alettahof binnenlopen om met de portretgroep kennis te maken. Op de website van Alettahof.nl: "zie de foto's van de groep aan het werk". Informatie: Andrea Meijer, T: Keramiek Op de maandagochtend is vaste prik de Keramiekgroep aanwezig in de Alettahof. Er wordt geen les gegeven, de groep bestaat uit 10 personen die allen ervaring hebben in keramiek. Wat niet wil zeggen dat onderling geen ervaringen worden uitgewisseld en werk dat af is niet uitgebreid door een ieder wordt bewonderd. Om het werk te bakken brengen we het naar een oud-deelneemster die thuis een oven heeft. Het gekleide werk wordt eerst biscuit gebakken en daarna gekwast met glazuur en nog een tweede keer gebakken. In juni hadden we een lunch en de laatste bijeenkomst vóór de kerst maakten we kerststukjes en gingen we aansluitend uit lunchen. De groep is 43 keer samen geweest. Informatie: Eliora van der Hout, T:

13 De Ommekeer AA is een wereldomvattende organisatie die zich richt op mensen die problemen ondervinden vanwege hun alcoholgebruik. Wereldwijd bestaan er tienduizenden werkgroepen, waarvan ook één in Voorschoten. De groepen bestaan uit mannen en vrouwen van alle leeftijden die problemen hebben of hadden met de manier waarop zij alcohol gebruiken/gebruikten. De naam van de groep in Voorschoten is: De Ommekeer en bestaat sinds 2004 Bijeenkomsten worden wekelijks gehouden in Activiteitencentrum Alettahof op woensdagavond, aanvang uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten op twee voorwaarden: u hebt het uitdrukkelijk verlangen om te stoppen met drinken en u bent op de avond van de bijeenkomst nuchter. Ons ledenaantal is variabel, gemiddeld 7 personen. Wij kwamen in keer bijeen. Schroom niet, in Voorschoten gingen tientallen u al voor. Wereldwijd zelfs miljoenen!!! Liever eerst even telefonisch contact of informatie? Informatie: Jan. T: Yoga Maandagochtend t.b.v. Het Vrouwennetwerk Donderdagochtend les voor iedereen toegankelijk. Van januari tot juni werden er 18 lessen, en van september tot december werden er op die dagen 14 lessen gegeven. Er waren 21 deelnemers die in de grote goed verwarmde ruimte met veel plezier de lessen volgden. De lessen waren gevarieerd, soms met muziek, maar altijd staande- zittendeliggende asana s. Onderzoek zonder oordeel de vitaliteit die je op die dag hebt, respecteer de ruimte die je hebt, de mogelijkheden en de beperkingen! Leef!! Dit jaar hebben we extra nadruk gelegd op de bekkenbodem. Op de eerste maandag van de maand is er gelegenheid tot koffiedrinken, om de veertien dagen is dat op donderdag, daar kan van alles besproken worden, van mooie wandelingen tot tips voor tentoonstellingen, maar ook vragen omtrent de gegeven les. Informatie: G. Boelhouwer, T:

14 Klaverjassen De klaverjasclub van de Vereniging Noord-Hofland kaart één keer in de veertien dagen in de even weken op vrijdagavond in Activiteitencentrum Alettahof. De club bestond in 2014 uit 20 deelnemers exclusief een aantal mensen waar we op konden terugvallen indien er één of twee kaarters te weinig waren. In 2014 hadden we 26 klaverjasavonden. De competitie werd 12 december 2014 afgesloten met een gezellige avond met per ronde een prijsje en voor iedere aanwezige een leuke prijs. De eerste drie van de competitie waren: 1 ste René van der Heijden met punten, 2 de Plony van der Ploeg met punten en 3 de Leny Bakker met punten. We kunnen zeker nog wat nieuwe gezellige klaverjassers gebruiken, dus schroom niet en kom gewoon eens langs, alleen of met zijn tweeën het maakt niet uit. De kosten voor een avond bedragen 2,50 euro per persoon en vooraf aanmelden is niet nodig. De zaal is open om uur en om uur beginnen wij, dus kom op tijd. Informatie: Leny Bakker, T: OTIS Musical gezelschap Musicalgezelschap Otis uit Leiden werd opgericht in 1989 en bestaat momenteel uit 48 zingende, spelende en dansende leden was voor Musicalgezelschap Otis een bijzonder jaar. We bestonden namelijk 25 jaar. Dat was reden voor een feestje! Dit hebben wij gevierd door op 24 mei een mooi jubileumconcert uit te voeren in theater Ins Blau te Leiden. In dit concert kwamen de highlights van 25 jaar Otismusicals voorbij. Om die reden kreeg het concert de naam "OoiTis". Het concert is tweemaal uitverkocht bezocht en was een groot succes voor onze leden, ereleden, vrijwilligers en fans! Wij streven ernaar om jaarlijks een grote musicalvoorstelling te brengen in het theater. Om dit te realiseren gaat onze hobby naast de avonden in de Alettahof, gestaag door in diverse werkcommissies, zang- en danslessen. Het gezelschap wordt ondersteund door een professioneel artistiek team, welke bestaat uit de muzikaal leider&zangcoach (Merel van Geest, vanaf medio 2013), de regisseur (Hans van Gelderen), de choreograaf (Ellen Schuring, vanaf maart 2014) en de repetitor/pianiste (Julia Buizer). Op 31 oktober, 1 en 2 november 2014 was het zover. We hebben onze mooie productie, genaamd "Halloween, A Musical Fright Night" uitgevoerd in het prachtige Stadstheater te Zoetermeer.

15 Hierbij is voor het eerst sinds lange tijd weer gewerkt met een uitgebreid orkest, onder leiding van dirigent Sarif Tribou. De voorstellingen waren een groot succes en de voorstelling op zondagmiddag is professioneel op film gezet. Na de laatste voorstelling op zondagavond hebben we een feestje gebouwd in een plaatselijk café. Eind november hebben we het jaar afgesloten met een klein jubileumfeestje voor onze leden in een kroegje in Leiden. Hier heeft de jubileumcommissie zogenaamde " Oty s uitgereikt aan leden die zich op een positieve wijze inzetten voor de vereniging. We sloten het jaar af met een aantal gezellige kerstoptreden in het centrum van Leiden en in Rotterdam. Daarnaast gaven wij een unieke serenade aan een van onze lieve sponsoren. Dit optreden werd gedaan in Huis ter Duin en vond plaats op een prachtige locatie en met bijzondere mensen die het amateurtheater een warm hart toedragen. De grootste highlights van 2014 waren: In mei het spetterend jubileumconcert, OTIS 25 jaar! Eind oktober/begin november: Halloween, A Musical Fright Night Grote theatervoorstellingen in Stadstheater Zoetermeer met de première op 30 oktober. Op beide producties kijken wij vol passie en trots terug! Bezoek voor meer informatie en mooie foto s ook onze website, Marleen de Greef (voorzitter) Paul van Tongeren (contactpersoon Alettahof) John Conklin (penningmeester) Margreet Osinga (algemeen bestuurslid) Joke Schwencke (algemeen bestuurslid) Beheer Alettahof Vele activiteiten in de Alettahof vinden plaats op vaste tijden. Geen nieuwe activiteiten zijn in het verslagjaar van start gegaan. De Engelse les op maandagmiddag is beëindigd in verband met medische omstandigheden van de docente, wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe docent(e). Indien ruimtes niet worden gebruikt door vaste activiteiten proberen wij die te verhuren aan derden voor een zogenaamd commercieel tarief die u kunt vinden onder verhuur op de website van de Alettahof. Verhuur - JJW-pokertoernooi - Schaaktoernooi - Dominotoernooi - Bridgelessen - Workshops - Zonnebloem

16 Kalliste Bouwproject. - Rijbewijzen Keuring - Bloedprikken Trombose dienst - Bestekgek (sieraden maken van bestek) Er zijn nog enkele mogelijkheden. Mocht u belangstelling hebben laat het ons weten. Onderhoud Het afgelopen verslagjaar werd het gebouw schoongemaakt op woensdag- en vrijdagmorgen door schoonmaakbedrijf Botan, aan het eind van dit jaar heeft het bestuur besloten afscheid te nemen van de firma Botan en verder te gaan met GOM per Het groot onderhoud wordt in overleg met de Gemeente Voorschoten uitgevoerd conform een onderhoudsschema. Het klein technisch onderhoud geschiedt grotendeels door vrijwilligers. Vervanging van apparatuur voor rekening van de Vereniging Noord-Hofland geschiedt conform een investeringsoverzicht in overleg met de penningmeester. Dit jaar werden alle koelers vervangen voor nieuwe en zuinigere exemplaren. Tevens werden de koelers onder bar naar achteren, op een verhoging, geplaatst ook de koeler in de Walk In is vervangen. De oude vaatwasser werd vervangen voor een nieuw sneller en zuiniger exemplaar, tevens werd ook dit apparaat hoger geplaatst zodat het vullen en leegmaken makkelijker gaat. De kraan van het aanrecht is ook vervangen door een nieuwe. Er is dit jaar nagenoeg geen schade aan het gebouw geweest door vandalisme. In het afgelopen jaar is ook de dakbedekking op de grote zaal vervangen en is er een groot lek gedicht op een van de zij daken. Informatie: Sjaak Spann, T

17 Maandag uur Keramiek Eliora van der Hout uur Yoga vrouwennetwerk Greetje Boelhouwer uur Gym Ouderen Noortje Sanberg uur Engelse Les Mw. Berna Smit uur Otis Musical Gez. Marleen de Grijff uur Foto Doka Jan de Jong Dinsdag uur Trombosedienst M. Lammerts uur Cursus Digitale fotografie* Cees Brinkman uur Walk in jaar Ali Yuusuf uur Cursus Digitale fotografie* Cees Brinkman [*1e en 3e dinsdag van de maand] uur Bridge Nel Ryan Woensdag uur Bridge Bé Mulder uur Rijbewijskeuring * Regelzorg [* 1x per vier weken] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf uur Ommekeer J. Notenboom uur Ned.Ver.Bel.Spoor * P.v.d.Kerk [* 3e woensdag van de maand] Donderdag uur Yoga Greetje Boelhouwer uur Ladies Bridge * Mw. A. Bleumers uur Middagbridge * Marianne Borsboom [* 1x per 14 dagen] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf uur Foto Doka Jan de Jong uur Otis Dans en Regie Marleen de Grijff Vrijdag uur Portretschilderen Andrea Meijer uur Walk in jaar Ali Yuusuf uur Klaverjassen * Leny Bakker [* 1x per 14 dagen; even weken] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf Zaterdag uur Schildertechnieken Willem Kerklaan Zondag uur Hollands Lied * Joop Willems [* 3e zondag van de maand] uur Walk-in jaar (om de 14 dagen) Ali Yuusuf uur Walk-in 16+ (om de 14 dagen) Ali Yuusuf

18 Concept notulen Algemene Leden Vergadering Vereniging Noord-Hofland 8 mei 2014 Aanwezig: Sjaak Spann, Frans Bakker, Nel Ryan, Frits Bleumers, Ben Arends, Lidy Bleumers, Bé Mulder, Henk Oudelaar, Ton Bakker, Walraven Koster, Greet Boelhouwer, Andrea Meyer, Simone van Beurden, Jan de Jong, Ferry Rondagh, Henny Bode, Anneke Kroezen, Diny Koek, Elly van Es, Trudy de Jong, Loes Beyersbergen, Ietje Reulink, Jopie vd Krogt, Cees Brinkman, Leo Koek, John vd Zalm, Rutger Vos en Ali Yuusuf. Afwezig met bericht: Jannie van Ast, Thea Tepper, Addy Camper, Arnold van Dantzich, Marilies Speleers, Arie vd Geest, Jan en Sonja Schröder, Leny Bakker en Tonnie Spann. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de leden hartelijk welkom.

19 Vaststellen van de notulen van de ALV van 2 mei 2013 De heer Walraven-Koster moet zijn Walraven Koster. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. 3.1 De voorzitter neemt het jaar door met de vergadering. Dit is terug te lezen in het voorwoord van het jaarverslag Kees Luynenburg (barman di-avond) is overleden. 3.3 Subsidies door Rabowensenfonds en Fonds 1818 zijn toegekend. 3.4 De nieuwe vaatwasser moet ongeveer een kwartier voor gebruik worden aangezet en na afloop van de activiteit worden uitgezet. De laatste activiteit spoelt de machine schoon (zie rooster) 4. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2013 Frans Bakker neemt het financieel verslag met de vergadering door. 4.1 Er is een beroep gedaan op de teruggave energiebelasting voor kerken en instellingen en er is 5000 euro teruggekregen over de afgelopen jaren. 4.2 Alle bankrekeningen blijven uit praktische overwegingen bestaan. 4.3 Het te betalen bedrag voor energieverbruik en voor de telefoon zijn vastgezet. 4.4 Drukkosten zijn verminderd door gebruik De winst van 2013 moet worden verantwoord in 2014 en gaat naar reservering en viering lustrum. 4.6 De keukeninventaris wordt deels vernieuwd: 4000 euro subsidie en 2000 euro eigen geld. 4.7 Het ledental is helaas iets teruggelopen. 4.8 Het financieel jaarverslag wordt hierbij vastgesteld door de ledenvergadering. 5. Verslag van de kascommissie 5.1 De kascommissie, bestaande uit Henk Oudelaar en Bé Mulder, bedankt de penningmeester voor het vele werk. De boekhouding ziet er goed verzorgd uit. De commissie adviseert de ALV de aangeboden jaarstukken goed te keuren en het gehele bestuur decharge te verlenen tav het in het boekjaar 2013 gevoerde financieel beheer en spreekt zijn waardering uit voor penningmeester en bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5.2 De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie. 6. Vaststelling van de begroting De penningmeester neemt de begroting met de vergadering door. De begroting is sluitend. 6.2 De subsidie is voor 4 jaar vastgesteld. 6.3 Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de zondagmiddagbridge terug kan komen als bron van inkomsten. Die activiteit is destijds gesneuveld door het rookverbod. Het lijkt niet haalbaar om deze activiteit nieuw leven in te blazen.

20 Afscheid Frits Bleumers Helaas moet het bestuur na 10 jaar afscheid nemen van Frits. Frits heeft ongelofelijk hard gewerkt om beheer en verhuur in goede banen te leiden en heeft hierbij heel veel bereikt. De voorzitter bedankt Frits op passende wijze. Namens Bridgeclub Noord-Hofland bedankt Bé Mulder Frits voor het vele werk dat hij heeft verricht. Frits bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en steun. 8. (Her)benoeming bestuursleden (Nel Ryan is herkiesbaar) Nel Ryan treedt dit jaar af en is herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming. Sjaak en Frans gaan beheer en verhuur doen, Ben wordt contact persoon voor de activiteitenleiders en Nel gaat de inkoop doen. 9. (Her)benoeming leden kascommissie De volgende leden zijn benoemd tot kascommissie: Bé Mulder en Simone van Beurden. Reservelid wordt: Anneke Kroezen. 10. Gebruik en onderhoud Alettahof Gebruik: Frits Bleumers vraagt of de activiteitenleiders rekening willen houden met het feit dat nu hij weggaat, er minder vaak bestuursleden aanwezig zullen zijn in de zaal. Hij vraagt of iedereen daar rekening mee wil houden en de zaal in goede staat wil achterlaten. Onderhoud: Nel zal proberen het dagelijks onderhoud in de gaten te houden. Greet zal er voor zorgen dat de stofzuigerzakken op tijd vervangen worden. 11. Activiteitenprogramma 2015 Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe activiteiten. Behalve bridge is alles mogelijk. Informatie beschikbaar via Sjaak. 12. Rondvraag Sjaak stelt Rutger en Ali van JJW voor aan de vergadering en benadrukt het belangrijke werk dat zij doen. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Hij bedankt de leden voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland. 2012 Een jubileumjaar -2-

Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland. 2012 Een jubileumjaar -2- -2- Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland Inhoud: 2012 Voorwoord, 2012 Een jubileumjaar pag. 2/3 Bestuur pag. 3/4 Activiteiten Subsidieperiode 2012 pag. 4/6 De activiteiten in Activiteitencentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3

Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3 Voorwoord 2011 was voor ons Multifunctioneel

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012-2013. Wijk en speeltuinvereniging De Hoven Leliestraat 27 7419 CT Deventer 0570-615010 www.wsvdehoven.nl

Activiteitenverslag 2012-2013. Wijk en speeltuinvereniging De Hoven Leliestraat 27 7419 CT Deventer 0570-615010 www.wsvdehoven.nl Activiteitenverslag 2012-2013 Wijk en speeltuinvereniging De Hoven Leliestraat 27 7419 CT Deventer 0570-615010 www.wsvdehoven.nl Inleiding... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Doelstelling(en):... 5 1.2 Beleidsvoornemens

Nadere informatie

Het bestuur van KBO Berkel-Enschot nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op:

Het bestuur van KBO Berkel-Enschot nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op: KBO Berkel-Enschot Belangenorganisatie voor Senioren Aan de leden van KBO Berkel-Enschot Berkel-Enschot, maart 2014 Geachte heer, mevrouw, Het bestuur van KBO Berkel-Enschot nodigt u hierbij uit tot het

Nadere informatie

Jaarverslag WSV de Zandweerd

Jaarverslag WSV de Zandweerd Jaarverslag WSV de Zandweerd Maart 2013 Verantwoording Titel Jaarverslag2012 wsv de Zandweerd Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen) Datum Maart 2013 Handtekening Colofon Wsv de Zandweerd E. van Reijdstraat

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Bladel Algemene Ledenvergadering KBO afdeling Bladel woensdag 12 maart 2014 Cultureel Centrum Den Herd aanvang 13.30 uur. 1 AGENDA: 1. Welkomstwoord door de voorzitter 2. Mededelingen en overzicht ledenbestand

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

CLUBBLAD VAN DE VEENLOPERS MIJDRECHT

CLUBBLAD VAN DE VEENLOPERS MIJDRECHT CLUBBLAD VAN DE VEENLOPERS MIJDRECHT 1 2 COLOFON Eénendertigste Jaargang Nr. 1-2015 Officieel orgaan van de Veenlopers te Mijdrecht. Opgericht: 3 december 1984. Aangesloten bij de Atletiekunie Website:

Nadere informatie

Na afloop staat er uiteraard een drankje klaar en is er voldoende tijd om even na te praten.

Na afloop staat er uiteraard een drankje klaar en is er voldoende tijd om even na te praten. Agenda: 1. Opening door de voorzitter Ton Weiss 2. Verslag ledenvergadering 22 mei 2012 (bijlage) 3. Ingekomen stukken en mededelingen: Het SSKW is in 2013 gesloten van 29 april t/m 3 mei, op 9 en 10 mei

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ALV Bijlage 2014. Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur

ALV Bijlage 2014. Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur INHOUDSOPGAVE Agenda... 2 Notulen ALV 9 december 2013... 4 Jaarverslag Secretariaat 2014.... 10 Jaarverslag Sponsor Commissie... 12 Jaarverslag Technische Commissie...

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2014

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2014 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2014 Bladzijde 1. Voorwoord 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 7-21 BO De Strijp 7 BO Muziekbuurt 12 o Activiteitencomité

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N AT L E T I E K V E R E N I G I N G AV. T R I A S

J A A R S T U K K E N AT L E T I E K V E R E N I G I N G AV. T R I A S Jaarstukken Atletiekvereniging Trias, Heiloo 2011 J A A R S T U K K E N AT L E T I E K V E R E N I G I N G AV. T R I A S 2 0 1 1 Datum: Donderdag 15 maart 2011 Plaats: Heiloo J A A R S T U K K E N AT L

Nadere informatie

Wijknieuws. Wijkraad de Sprengen 50

Wijknieuws. Wijkraad de Sprengen 50 Wijknieuws Wijkraad de Sprengen 50 Wijkraad De Sprengen Postbus 10057 7301 GB Apeldoorn www.wijkraaddesprengen.nl info@wijkraaddesprengen.nl Bestuursleden: R. Boekhold, voorzitter Jacob Catslaan 3, 7314

Nadere informatie

Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten. Jaarverslag 2006. www.scipweb.nl

Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten. Jaarverslag 2006. www.scipweb.nl Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten Jaarverslag 2006 www.scipweb.nl SCIP Singel 54 1015 AB Amsterdam tel: 020 6253111 e-mail: info@scipweb.nl web : www.scipweb.nl Per september 2007 nieuw

Nadere informatie

1. Beleid... pag. - 3. 2. Jeugd en jongeren... pag. - 5. 3. Ouderen... pag. - 12. 4. Dagbesteding... pag. - 19

1. Beleid... pag. - 3. 2. Jeugd en jongeren... pag. - 5. 3. Ouderen... pag. - 12. 4. Dagbesteding... pag. - 19 Jaarverslag 2013 inhoudsopgave 1. Beleid... pag. - 3 2. Jeugd en jongeren... pag. - 5 3. Ouderen... pag. - 12 4. Dagbesteding... pag. - 19 5. Huiskamerproject Selamat Datang... pag. - 20 6. Bezoekdienst

Nadere informatie

Wijkkrant Oost. Spot op... Een spin in het web... als een vis in het water... op Oost! Ingrid Nijskens. Evt Ingezonden mededeling

Wijkkrant Oost. Spot op... Een spin in het web... als een vis in het water... op Oost! Ingrid Nijskens. Evt Ingezonden mededeling Juni 2013 - jaargang 14 - nummer 68 - oplage: 5200 Wijkkrant Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t En verder: 4 Evt Ingezonden mededeling 3 De Passie van... Thea van der Steen Een spin in het

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

SCHRIFT KERSTKLAVERJASTOERNOOI MET EEN GEZELLIG AANGEKLEDE KANTINE KERSTKLAVERJASSEN 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 NOTULEN JAARVERGADERING

SCHRIFT KERSTKLAVERJASTOERNOOI MET EEN GEZELLIG AANGEKLEDE KANTINE KERSTKLAVERJASSEN 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 NOTULEN JAARVERGADERING GOUW SCHRIFT CLUBBLAD VAN TENNISVERENIGING T GOUWTJE KERSTKLAVERJASTOERNOOI MET EEN GEZELLIG AANGEKLEDE KANTINE 42e JAARGANG NR.1 - MAART 2015 KERSTKLAVERJASSEN 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 NOTULEN

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

wijknieuws Brink & Orden

wijknieuws Brink & Orden wijknieuws Brink & Orden jaargang 22 2013 nummer 1 De theateravonturen van de Ordense creatieve parels Aad en Tim De acteurs van het theater in een flitsende actie Theater Merlijn... verrassend veelzijdig

Nadere informatie

De laatste. De Kleiswijzer

De laatste. De Kleiswijzer - mei 2009-54 De laatste In Kleiswijzer 53 stond de laatste column van de voorzitter. Wij vonden hem echter bereid om nog één keer een stukje te schrijven voor de Kleiswijzer. We geven het toe; we kunnen

Nadere informatie

Pagina 1. Oogvereniging Nederland, Regiogroep Amsterdam en omstreken. Werkplan voor het jaar 2013. Inhoudsopgave:

Pagina 1. Oogvereniging Nederland, Regiogroep Amsterdam en omstreken. Werkplan voor het jaar 2013. Inhoudsopgave: Pagina 1 Oogvereniging Nederland, Regiogroep Amsterdam en omstreken. Werkplan voor het jaar 2013. Inhoudsopgave: 1. Inleiding.... 2 2. Doelstelling en hoofdactiviteiten.... 3 Deelname aan de samenleving....

Nadere informatie

MOESEL. Nieuwe wijkkrant. Stichting wijkraad Moesel. Berichten van het Bestuur. OKTOBER 2012, Jaargang 13, nummer 3

MOESEL. Nieuwe wijkkrant. Stichting wijkraad Moesel. Berichten van het Bestuur. OKTOBER 2012, Jaargang 13, nummer 3 OKTOBER 2012, Jaargang 13, nummer 3 Stichting Wijkraad Moesel Voorzitter: Roland Häszler Dagelijks bestuur, Algemene beleidszaken en Algemeen woordvoerder wijkraad Moesel E-mail: rhaszler@kpnmail.nl Secretariaat:

Nadere informatie

OPSLAG 4 jaargang 33 nummer 4 oktober 2009

OPSLAG 4 jaargang 33 nummer 4 oktober 2009 inhoudsopgave pagina Bestuur 3 Commissies 4-5 Van de Voorzitter 7-9 Jaarverslag Tennisvereniging T.V.V.S. 2009 11-17 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. 19 Toelichting inzake komende ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering O.S.V. "Duikteam Argonauta"

Agenda Algemene Vergadering O.S.V. Duikteam Argonauta Jaarverslag 2014 2 19 Inhoud Agenda... 3 Voorwoord en verslag van de voorzitter... 4 Verslag van de AV van O.S.V. "Duikteam Argonauta" op 21-02-2014... 5 Verslag van de secretaris... 10 Verslag van het

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015 Huur Kompas HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd Woon Op Maat: van groot naar klein(er) wonen dit nummer: 3 4 6 8 10 11 Voorwoord

Nadere informatie

Editie December 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie December 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie December 2012 Nieuwsblad voor Dierdonk -50% N U B I J H E T B I N N E N H U I S H E L M O N D Individueel wonen centraal! Kolder op zolder! Leolux Paian draaifauteuil in blauwe Ploegstof. Van 2645,-

Nadere informatie