'to Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'to 2015-21 1. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel"

Transcriptie

1 Nieuwegein 'to % Gemeenteraad Onde p Sociaal plan voor de transformatie van GR WMMN naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o, (MooiSticht) Datum 21 april 2015 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder p.w.m. Snoeren 1 Onderwerp Sociaal plan voor de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. (MooiSticht). 2 Gevraagd besluit 1. Instemmen met het sociaal plan voor de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. (MooiSticht). 2. Stichting MooiSticht als opdracht meegeven om te sturen op maximale flexibiliteit in de mogelijkheden van gemeenten om diensten af te nemen. 3 Aanleiding en probleembeschrijving Het voorliggende sociaal plan is opgesteld ten behoeve van de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) naar de stichting Ruimtelijk Kwaliteit i.o.. Die nieuwe stichting zal MooiSticht gaan heten. Uw gemeenteraad heeft, evenals meer dan 2/3 van de aan de GR deelnemende gemeenten, ingestemd met het opheffen van de GR volgens een liquidatieplan ( , 19 december 2013). De opheffing is noodzakelijk geacht omdat de GR niet toekomstbestendig is bevonden. Elke gemeente heeft namelijk de mogelijkheid om op zijn eigen manier om te gaan met welstandsbeleid en maakt zelf de keuze in welke mate men WMMN een rol geeft in de toetsing. De huidige GR kan niet flexibel inspelen op die uiteenlopende individuele wensen. Daarnaast geven de bouwcrisis en de deregulering een ontoelaatbaar financieel risico voor de GR in de bestaande vorm. Als toekomstbestendige vorm is gekozen voor de overgang in een stichting in nauwe samenwerking met Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU). Om deze transformatie goed te kunnen voorbereiden, is 1 januari 2017 als datum voor opheffing van de GR gekozen. De stichting MooiSticht ziet per 1 januari 2016 het levenslicht. Volgens de GR (artikel 34) stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GR bij opheffing naast een liquidatieplan tevens een sociaal plan vast. Men vraagt hierbij vooraf om instemming aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze instemming staat los van de keuze of, en zo ja hoe, we diensten afnemen van de nieuwe stichting.

2 Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 14 april Gewenst maatschappelijk effect WMMN geeft een deskundig, onafhankelijk advies aan de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van de welstandstoets bij bouwaanvragen. Welstandsbeleid is één van de instrumenten die de gemeente heeft om het algemene belang van de ruimtelijke kwaliteit te behartigen. 5 Bestaand beleidskader De huidige GR dateert van 1 januari Uw raad heeft 19 december 2013 ingestemd met het opheffen van de GR per 1 januari 2017 op basis van een liquidatieplan ( ). De rechtspositie die volgens deze GR van toepassing is, is gelijk aan die van de gemeente Utrecht. Het inhoudelijk welstandsbeleid staat in de Welstandsnota Nieuwegein 2010 dat in de tweede helft van 2015 wordt vervangen door "welstand op maat". De huidige werkwijze bij de uitvoering van de welstandstoetsing is vastgesteld in de Bouwverordening Nieuwegein. 6 Voorgestelde oplossing Het AB heeft tijdens haar vergadering in december 2014 ingestemd met het bijgevoegde concept sociaal plan. Uitgangspunt van dit conceptplan is de rechtspositie die geldt op grond van de huidige GR (= die van gemeente Utrecht). De voor de nieuwe stichting gekozen CAO van het Gelders Genootschap (eveneens een commissie voor ruimtelijke kwaliteit) komt hiermee goed overeen. Het conceptplan geldt voorde medewerkers die op 31 december 2015 in dienst zijn van de GR WMMN en per 1 januari 2016 overgaan naar de stichting MooiSticht. Het betreffende personeel heeft haar volledige instemming gegeven. Men heeft hierbij begrip getoond voor het feit dat de nieuwe stichting de huidige van-werk-naar-werk regeling niet structureel kan overnemen. Overeengekomen is dat men deze regeling gedurende de drie beginjaren van de stichting nog hanteert en dat deze daarna vervalt. Dit voorstel beperkt zich tot het sociaal plan. Wij zien geen redenen om hier niet mee in te stemmen. Het AB verzoekt om uiterlijk 1 juni 2015 in te stemmen met het voorliggende sociaal plan, zodat het in de AB vergadering van juni definitief kan worden vastgesteld. Extra beslispunt aangaande flexibele dienstverlening Het financiële model onder de transformatie naar de stichting (zoals opgenomen in het eerder vastgestelde liquidatieplan) gaat ervan uit dat de niet-uittredende gemeenten in ieder geval nog enkele jaren een substantiële hoeveelheid diensten blijven afnemen van MooiSticht. De dienstverlening wordt voorts verbreed (ruimtelijke kwaliteit in brede zin) en blijft ook niet langer beperkt tot bij een GR aangesloten gemeenten. Door dit geheel aan ontwikkelingen, wordt de liquidatie budgetneutraal. Naar huidig inzicht is dit een reëel uitgangspunt. De afname van diensten gebeurt bij MooiSticht niet langer in de vorm van een GR, het is dan immers een stichting. Elke gemeente zal zelf een overeenkomst aangaan met MooiSticht over de gewenste dienstverlening en kan deze dus afstemmen op haar eigen

3 Bladnummer 3/ Raadsvoorstel 14 april 2015 beleid. Die flexibiliteit is onder de huidige GR onvoldoende mogelijk. In de begeleidend brief bij het sociaal plan, geeft het DB van de GR aan dat wij snel nader geïnformeerd zullen worden over de keuzemogelijkheden in de afname van diensten. Het ligt voor de hand dat MooiSticht daarin een bepaalde uniformiteit zal nastreven. In dat licht hebben wij het tweede beslispunt opgenomen om de mogelijkheid te borgen om de dienstverlening eenvoudig af te stemmen op het op te stellen nieuw beleid. Doorkijk naar welstand in de komende jaren fter informatie) 1) Nieuw welstandsbeleid en nieuwe werkwijze bij toetsing Wij werken aan een nieuw beleid "Welstand op maat" dat we in de tweede helft van 2015 ter vaststelling aan uw raad zullen aanbieden. Daarbij stellen we ook voor hoe we aan dat nieuwe beleid gaan toetsen. We willen daarbij meer ruimte bieden voor ambtelijke toetsing, maar we zien ook nog steeds een wezenlijke adviesrol weggelegd voor WMMN/MooiSticht. Het ligt voor de hand om de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht te bepalen op basis van ons nieuwe beleid. 2) Privatisering bouwtechnische beoordeling & omgevingswet De komende jaren staan enkele ingrijpende wetswijzigingen op de planning. Ten eerste wil men de bouwinhoudelijke toetsing van aanvragen en het bouwinhoudelijke toezicht tijdens de realisatie gaan privatiseren. Het wetsvoorstel voorziet in een gefaseerde invoering waarbij men in 2016 wil starten met "de kleinere bouwopgaven". In separate voorstellen gaan wij later nog nader in op deze ontwikkeling en de gevolgen voor o.a. het werkaanbod en de legesinkomsten. Qua welstandsbeoordeling is relevant om te vermelden dat deze beoordeling ook na de privatisering een onderdeel blijft van de gemeentelijke toetsing van bouwinitiatieven. 3) Omgevingswet Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Ze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in één Omgevingswet. Het welstandsbeleid wordt eveneens geïntegreerd in de Omgevingswet waarvan de invoering voor 2018 gepland staat. 7 Alternatieven Dit voorstel gaat puur over het instemmen met het sociaal plan dat door het AB reeds in concept in vastgesteld en de volledige instemming heeft van het betrokken personeel. Wij zien hiervoor geen alternatieven. 8 Financiële aspecten De GR werkt in principe kostenneutraal. De kosten worden gedekt door de tarieven die de gemeenten betalen voor het advies. De gemeenten rekenen die kosten vervolgens volledig door aan degenen die bouwaanvragen indienen. Die methodiek beogen we voort te zetten als we diensten afnemen van MooiSticht.

4 Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 14 april 2015 Het liquidatiemodel gaat ervan uit dat WMMN per 1 januari 2017 overgaat in een stichting zonder dat de op dat moment nog aangesloten gemeenten een financiële tegenvaller voor de kiezen krijgen. Er zal zelfs een klein positief eindresultaat zijn volgens het door E&Y opgestelde model. Hier liggen verschillende scenario's aan ten grondslag. Het financiële model gaat ervan uit dat de niet-uittredende gemeenten een substantiële hoeveelheid diensten blijven afnemen van MooiSticht. Zodoende is het sociaal plan budgetneutraal. Naar huidig inzicht is dit een reëel uitgangspunt. 9 Communicatie aspecten Wij stellen voor om het DB van de GR WMMN middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen van uw besluit. Het DB heeft verzocht voor 1 juni 2015 uw besluit bekend te maken in voorbereiding op de AB vergadering van juni. 10 Juridische aspecten Het sociaal plan wordt op basis van artikel 34 van de GR voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden. 11 Risico's Houten en Woerden zijn uitgetreden en hebben volgens het liquidatieplan een uittreedbijdrage betaalt. Van andere gemeenten zijn op dit moment geen concrete uittreedplannen bekend. Als er per 1 januari 2016 alsnog gemeenten uittreden, wordt dat risico eveneens gedekt door de vastgelegde uittreedbijdrage. Wel zijn er meerdere gemeenten die hun beleid (willen) vereenvoudigen / dereguleren en daarbij ook kijken om een deel van de bouwaanvragen ambtelijk te gaan toetsen. Zo ook Nieuwegein. De aannames in het liquidatieplan aangaande de dienstenafname van MooiSticht zijn behoudend van aard. De impact van de deregulerende trend op de dienstenafname zou desondanks toch nog groter kunnen uitvallen dan geraamd. Daar staat tegenover dat het dienstenaanbod verbreedt, evenals het potentieel aan afnemers. Het risico dat MooiSticht onvoldoende dienstenafname gaat kennen voor haar personeel, is gering. 12 Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Conceptbrief aan het DB van WMMN 3. Concept sociaal plan GR WMMN inclusief aanbiedingsbrief burgemeester en wethouders, PJ.M. Liebregts secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

5 Nieuwegein / ^ Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015; gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland; besluit: 1. In te stemmen met het sociaal plan voor de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. (MooiSticht). 2. Stichting MooiSticht als opdracht mee te geven om te sturen op maximale flexibiliteit in de mogelijkheden van gemeenten om diensten af te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2015 de griffier, de voorzitter,

6 Postbus 1 SO AA Bezoekadres Stadsplein LZ IBAIM: NL49 BNGH BIC: BNGHNL2G Duurzame Ontwikkeling Contactpersoon Jeroen van Nistelrooy Telefoon (030) Welstand en Monumenten Midden Ned. De heer A. Tom Postbus CC BUNNIK Datum 28 mei 2015 Uw kenmerk Zaaknummer Berichtnummer Onderwerp Instemming met concept Sociaal Plan WMMN Geachte heer Tom, Uw Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WMMN heeft onze gemeenteraad het concept aangeboden van het sociaal plan voor de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland naar stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. (MooiSticht). Onze gemeenteraad heeft dit concept besproken tijdens haar vergadering van 28 mei j.l. en heeft besloten hiermee in te stemmen. De gemeenteraad heeft u hierbij als opdracht meegeven om te sturen op maximale flexibiliteit in de mogelijkheden van gemeenten om diensten af te nemen. Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Neemt u gerust contact op met Jeroen van Nistelrooy als u nog vragen of opmerkingen heeft. Zijn gegevens staan in het briefhoofd vermeld. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, P.J.M. Liebregts secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

7 Welstand en Monumenten Midden Nederland Aan de besturen van de deelnemende gemeenten van Welstand en Monumenten Midden Nederland Bunnik Ons kenmerk Bijlage Onderwerp 5 maart Sociaal Plan Geacht bestuur, Tijdens de in december 2( 14 gehouden vergadering heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) ingestemd met het concept sociaal plan, dat u hierbij als bijlage aantreft. Dit sociaal plan vormt onderdeel van het liquidatieproces van de GR WMMN waarbij werk en personeel overgaan naar de nieuwe stichting MooiSticht. Uitgangspunt van dit sociaal plan is de rechtpositie die op grond van de gemeenschappelijke regeling van toepassing is, i.e. die van de gemeente Utrecht. Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat dit sociaal plan de volledige instemming van het personeel heeft. De medewerkers hebben daarbij begrip voor het feit dat de nieuwe stichting de huidige van-werk-naar-werk regeling niet structureel kan overnemen. Op basis van de uitgangspunten in het liquidatieactieplan dat de niet-uittredende gemeenten een substantiële hoeveelheid diensten zullen blijven afnemen van de nieuwe stichting, is dit sociaal plan budgetneutraal. In de AB-vergaderingvan december zijn vragen gesteld over de laatste regel van artikel 3.2 2: Als de werknemer in dienst van de nieuwe werkgever op verzoek van werknemer in een lager betaalde functie wordt geplaatst, wordt een toelage vastgesteld die passend is bij dat salarisniveau. Dit houdt in dat een werknemer die op eigen verzoek naar een lager betaalde functie gaat, ook een lager salaris daarvoor ontvangen zal, dus de toelage zal evenredig omlaag gaan. We stellen u voor om uiterlijk 1 juni 2015 in te stemmen met het concept sociaal plan zoals thans voorligt. Na instemming van de raden van de deelnemende gemeenten, kan het in de junivergadering van het Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld. De instemming met dit sociaal plan staat in principe los van de vraag hoe u diensten wilt afnemen van de nieuwe stichting. In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 april a.s. zullen de ABleden nader worden geïnformeerd over de keuzemogelijkheden. Voor technische en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met -Hoogachtend, "TrTA. Tom secretaris algemeen en di es bestuur Adviseurs voor Ruimtelijke Kwaliteit Dorpsstraat 1b Postbus CC Bunnik - t IBAN NL40 BNGH KvK

8 CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inl ding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij zijn aangesloten. Als gevolg van een aantal wijzigingen in wetgeving en behoeften van deelnemende gemeenten, is gebleken dat de grondslag van de gemeenschappelijke regeling in belangrijke mate is komen te vervallen. De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om van WMMN een toekomstbestendige organisatie te maken. Gebleken is dat samenwerking met LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) aansluit op de werkzaamheden van WMMN. Op professioneel gebied kunnen organisaties elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken. Daarnaast is deze samenwerking goed voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de Provincie Utrecht. Om dit samenwerkingsverband mogelijk te maken, wordt een stichting opgericht waarin de advisering van WMMN zal worden ondergebracht. De werknemers die nu werkzaam zijn binnen de gemeenschappelijke regeling (zeven in totaal) komen - indien zij hiermee instemmen - per 1 januari 2016 in dienst van de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. Op de rechtspositie van deze werknemers is vanaf 1 januari 2016 de CAO Gelders Genootschap van toepassing. Er is voor deze cao gekozen, omdat deze het beste aansluit bij de huidige rechtspositieregeling Utrecht die thans van toepassing is op de werknemers. Om de gevolgen van de overgang van de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU) met de uitvoeringsregelingen Gemeente Utrecht (URU) naar de CAO Gelders Genootschap te regelen, is dit Sociaal Plan vastgesteld door het algemeen bestuur. Werkingssfeer Het Sociaal Plan heeft betrekking op alle werknemers die op 31 december 2015 werkzaam zijn bij WMMN en die per 1 januari 2016 in dienst treden bij de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. Algemene uitgangspunten In principe blijft de werknemer in eenzelfde, dan wel generieke passende functie werkzaam bij de nieuwe werkgever (Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o.). De inhoud van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket van de huidige werknemers die per 1 januari 2016 in dienst treden van de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o., is gelijkwaardig aan het arbeidsvoorwaardenpakket dat van toepassing is op de huidige werknemers die werkzaam zijn bij WMI\ «I (peilmoment 31 december 2015). Schriftelijk met de werknemer overeengekomen indi* duele afspraken worden overgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Voor de totstandkoming van dit Sociaal Plan is gebruik gemaakt van een pakketvergelijking tussen de rechtspositie Gemeente Utrecht en de CAO Gelders Genootschap als het gaat om beloning en arbeidsduur (peilmoment 31 december 2015).

9 DEFINITIES ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst tussen de nieuwe werkgever en de werknemer die overkomt van WMMN ARU Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht Awb Algemene wet bestuursrecht CAO CAO Gelders Genootschap Datum overgang De datum waarop de werknemer blijkens de arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij de nieuwe werkgever Functie Het geheel van werkzaamheden dat door de werknemer wordt verricht Gemeente Gemeente Utrecht Indiensttredingsdocument Startdocument in nieuwe personeelsdossier van werknemer bij nieuwe werkgever Document met gegevens, noodzakelijk voor de nieuwe werkgever om dit Sociaal Plan goed te kunnen uitvoeren RGU Rechtspositieregeling Utrecht Salaris Het voor de werknemer geldende bedrag van de schaal, als bedoeld in artikel 3:1 van de ARU Salarisperspectief De opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal, geldend op 31 december 2015 URU Uitvoeringsregeling Utrecht Werkgever De oude werkgever is de gemeenschappelijke regeling WMMN De nieuwe werkgever is Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o., hierna te noemen 'nieuwe werkgever' Werknemer Ambtenaar, zoals bedoeld in de RGU en werkzaam bij de oude werkgever, dan wel de werknemer, zoals bedoeld in de CAO Gelders Genootschap en werkzaam bij de nieuwe werkgever

10 Artikel 1 - Overgang naar de nieuwe werkgever 1.1 Alle werknemers die bij WMMN een functie vervullen, worden per de datum van overgang eervol ontslagen uit hun ambtelijke aanstelling bij de oude werkgever onder gelijktijdige aanbieding van een arbeidsovereenkomst voor een passende functie door de nieuwe werkgever. De formele ontslagprocedure wordt beschreven in artikel De werknemers met een vaste aanstelling ontvangen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met in het contract opgenomen eenzelfde vaste arbeidsduur per week, zonder proeftijd. De werknemers met een tijdelijke aanstelling ontvangen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met in het contract opgenomen eenzelfde arbeidsduur per week, overeenkomstig de looptijd vanaf de datum van overgang van het contract bij de oude werkgever. De werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontvangen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een gegarandeerd minimum en/of maximum. De werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, overeenkomstig de looptijd vanaf de datum van overgang van het contract bij de oude werkgever met een gegarandeerd minimum en/of maximum aantal uren per overeengekomen periode. 1.3 Alle individuele afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd, zullen worden overgenomen door de nieuwe werkgever. 1.4 De nieuwe werkgever biedt alle werknemers een functie aan die vergelijkbaar is met de functie die is vervuld vóór de verzelfstandiging. 1.5 Dit Sociaal Plan blijft van kracht totdat de laatste werknemer die overgaat van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting (de nieuwe werkgever) uit dienst treedt. Artikel 2 - Ontslagprocedure 2.1 Met betrekking tot het aanbod van de nieuwe, passende functie wordt aan alle werknemers een voorgenomen besluit voorgelegd. De werknemers kunnen binnen een redelijke termijn (14 dagen) hun zienswijze op dit voorgenomen besluit kenbaar maken. 2.2 Na indiening van de zienswijze zal het algemeen bestuur het ontslagbesluit nemen, Tegen dit besluit staat voor de werknemers de bezwaar- en beroepsprocedure op basis van de Awb open. 2.3 Indien in een bezwaar- en beroepsprocedure wordt geoordeeld dat de aangeboden functie passend is en de werknemer weigert deze functie, dan heeft de werknemer geen aanspraak op WW en de aanvullende en aansluitende uitkering, zoals genoemd in artikel en ARU. 2.4 Nadat het ontslagbesluit is genomen, wordt de aanstelling van de werknemer opgezegd en geldt de vastgelegde opzegtermijn (in de meeste gevallen drie maanden).

11 Artikel 3 - Garantiebepalingen " 2 * " 3.1 Diensttijd De diensttijd, doorgebracht bij de oude werkgever die direct voorafgaat aan de ontslagdatum, telt mee voor de toepassing van bepalingen uit de cao, waarvoor de diensttijd die is doorgebracht bij de nieuwe werkgever, van belang is. 3.2 Salaris, garantie en rechtspositionele aanspraken De werknemer behoudt aanspraak op het brutosalaris en het brutosalarisperspectief dat hij onder dezelfde omstandigheden zou hebben genoten, indien zich per peildatum geen wijziging zou hebben voorgedaan. De werknemer behoudt het salarisperspectief dat hij had op de peildatum. Indien dit afhankelijk was van het functioneren, blijft dit van kracht. In het indiensttredingsdocument wordt opgenomen welk salarisperspectief de werknemer heeft De vaststelling van salarisgroep en -trede vindt plaats door bij het salaris per maand van de werknemer 1/12 eindejaarsuitkering op te tellen. Op basis van een pakketvergelijking worden aanspraken op persoonsgebonden budget en levensloopbijdrage verdisconteerd in het salaris. Tevens wordt in deze pakketvergelijking een relatie gelegd tussen het salaris, de arbeidsduur en verlof per jaar in beide cao's. Dit leidt tot een salarisrecht bij overgang. Indien het salarisrecht hoger is dan de inpassing in de cao, behoudt de werknemer het meerdere als garantietoelage. De garantietoelage wordt geïndexeerd aan de hand van de salarisontwikkelingen in de cao. Vermeerdering van het aantal arbeidsuren heeft geen invloed op deze garantietoelage. Bij vermindering wordt de vergoeding naar rato verminderd. Indien de werknemer in dienst van de nieuwe werkgever wordt bevorderd naar een functie met een hoger salarisniveau, dan wordt de garantietoelage verminderd met de inkomensstijging die het gevolg is van de bevordering. Als de werknemer in dienst van de nieuwe werkgever op verzoek van werknemer in een lager betaalde functie wordt geplaatst, wordt een toelage vastgesteld dat passend is bij dat salarisniveau Individuele afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd, zoals een arbeidsmarkttoeslag of een persoonlijke toeslag/toelage, worden overgenomen door de nieuwe werkgever. Van deze afspraken wordt een overzicht gemaakt, dat met de werknemer wordt besproken. Op het moment dat werknemer naar een hogere functie gaat, vervalt de arbeidsmarkttoeslag. Artikel 4 - Levensloopbijdrage en persoonsgebonden budget Werknemers die op 1 januari 2016 aanspraak maken op een levensloopbijdrage op grond van artikel 6:11 RGU, behouden deze aanspraak. Werknemers die op 1 januari 2016 aanspraak maken op een persoonsgebonden budget op grond van URU 15z, behouden deze aanspraak eveneens. Zowel de levensloopbijdrage, als het persoonsgebonden budget zijn door middel van de per werknemer gemaakte pakketvergelijking, verdisconteerd in het salaris van de werknemer.

12 Artikel 5 - Pensioen De pensioenregeling voor de overgaande werknemers wijzigt niet: zij blijven aangesloten bij het ABP. Indien vrijwillige voortzetting aan de pensioenregeling van het ABP niet kan worden gerealiseerd, zal - onder handhaving van de op het per peilmoment 31 december 2015 opgebouwde aanspraken (inclusief eventuele aanspraken prepensioen en VUT) en nog op te bouwen aanspraken - overgang naar een andere pensioenregeling worden gerealiseerd. Dit zal in overleg met de werknemers worden vormgegeven. Artikel 6 - Vakantieverlof en leeftijdsverlof Alvorens de overgang naar de nieuwe werkgever plaatsvindt, worden bestaande aanspraken op vakantieverlof zo veel mogelijk genoten. Indien een werknemer een stuwmeer aan verlof heeft, wordt in onderling overleg gekeken naar een maatwerkoplossing. Er worden geen verlofuren mee overgenomen. De aanspraken op vakantieverlof en leeftijdsverlof zijn in de CAO Gelders Genootschap afwijkend. Het verschil in aanspraken is verdisconteerd in het salaris van de werknemers op grond van de gemaakte pakketvergelijking per werknemer. Artikel 7 - Arbeidsduur De normale arbeidsduur per week bedraagt op basis van de rechtspositieregeling Utrecht 36 uur. De normale arbeidsduur in de CAO Gelders Genootschap bedraagt gemiddeld over een jaar 38 uur per week. Er wordt 40 uur per week gewerkt, waardoor recht bestaat op negen adv-dagen. Het verschil in arbeidsduur is verdisconteerd in het salaris van de werknemer op grond van de per werknemer opgestelde pakketvergelijking. Artikel 8 - Reiskosten woon/werkverkeer De werknemers behouden na de overgang aanspraak op de voor hun bij WMMN geldende reiskostenregeling. Artikel 9 - Ouderschapsverlof Werknemers die uiterlijk op 1 januari 2016 aanspraak maken op ouderschapsverlof, kunnen dit opnemen tegen de bepalingen, zoals die in de rechtspositieregeling van de oude werkgever gelden vóór datum van overgang. Aanspraken op ouderschapsverlof die ontstaan zijn op of na de datum van overgang vallen onder de bepalingen van de CAO Gelders Genootschap.

13 V Artikel 10 - Tegemoetkoming ziektekostenverzekering/collectieve ziektekostenverzekering Werknemers die op grond van de rechtspositieregeling Utrecht gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering IZA/Zilveren Kruis, maken aanspraak op een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering. Na overgang behouden werknemers deze aanspraak. De aanspraak is verdisconteerd in het salaris van werknemers op basis van de per werknemer opgestelde pakketvergelijking. Op grond van artikel 27 CAO Gelders Genootschap draagt de nieuwe werkgever zorg voor de totstandkoming van een collectieve ziektekostenverzekering bij een ziektekostenverzekeraar, te weten VGZ. Artikel 11 - Verlengde opzegtermijn en mobiliteit bevorderende maatregelen Voor alle werknemers die werkzaam zijn bij WMMN en in het kader van de verzelfstandiging in dienst treden bij de nieuwe werkgever, geldt over een periode van drie jaar na de overgang een verlengde opzegtermijn van twee jaar bij ontslag wegens reorganisatie, zoals dit nu is vastgelegd in het sociaal statuut (artikel 19.3 ARU en bijlage 15e URU). Deze termijn van twee jaar is inclusief een eventuele toepassing van de (wettelijke) opzegtermijn. Ten behoeve van het 'van werk naar werk'-traject worden door zowel de werkgever, als de werknemer inspanningen geleverd. In geval van een (dreigend) reorganisatieontslag in deze periode van twee jaar kunnen hierbij de hierna genoemde instrumenten worden ingezet: Inschakeling loopbaancentrum van de Gemeente Utrecht of een ander outplacementbureau Loopbaanonderzoek Sollicitatieverlof - Individuele afspraken Elders werken op proef Bieden van psychische begele ding Hardheidsclausule in bijzondere gevallen Indien binnen de genoemde periode van twee jaar door de werknemer ander werk wordt gevonden en het nettosalaris, inclusief toelagen en toeslagen, bij de nieuwe werkgever lager is in vergelijking met de netto bezoldiging bij de oude werkgever, kan een suppletie worden gegeven tot 100% van de netto bezoldiging met een maximum van 15% daarvan. De periode voor deze suppletie is maximaal gelijk aan de fictieve WW-uitkeringsperiode, De suppletie wordt berekend op basis van een dienstverband voor eenzelfde aantal uren.

14 Artikel 12 - (Bovenwettelijke) regeling opgebouwde WW-rechten Bij indiensttreding van de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit i.o. behouden de werknemers hun opgebouwde rechten als het gaat om de aanvullende uitkering op de werkloosheidsuitkering op grond van de op 31 december 2015 geldende ARU (artikel 19.10) bij reorganisatie en de aansluitende/nawettelijke uitkering na afloop van de werkloosheidsuitkering op grond van de op 31 december 2015 geldende ARU (artikel 19.15). De tot aan de datum van overgang opgebouwde rechten worden per werknemer berekend en vastgesteld. Artikel 13 - Overdracht werknemers Voor alle werknemers op wie het Sociaal Plan van toepassing is, wordt naast de arbeidsovereenkomst een indiensttredingsdocument opgesteld. Van deze werknemers dienen minimaal de volgende gegevens in het indiensttredingsdocument te worden vermeld: - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, nationaliteit, huidige en nieuwe functie (beschrijving) - Datum indiensttreding bij oude en nieuwe werkgever - Arbeidsduur en werktijden per week bij oude en nieuwe werkgever - Aantal dienstjaren bij de oude werkgever en overige overheidswerkgevers - De bruto inschaling, toelagen en maximale uitloop - Nieuwe inschaling, salaris, toelagen en maximale uitloop met de daarbij behorende bruto salariëring - Aard en eventueel termijn van het dienstverband bij de oude werkgever (onbepaalde tijd of bepaalde tijd) - Aantal uren vakantieverlof en leeftijdsverlof - Aanduiding van eventuele uitgeoefende/gehonoreerde nevenbetrekking(en) WMMN zal er zorg voor dragen dat over de inhoud van het indiensttredingsdocument ten minste eenmaal een gesprek wordt gevoerd met iedere betrokken werknemer. De betrokken werknemer tekent daarbij voor de overdracht van de besproken gegevens. Artikel 14 - Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld met als taak: - adviseren in het geval van onbillijkheden in de uitvoering van het Sociaal Plan; - toezien op het correct toepassen van de procedures. De commissie kan hierbij aan de werkgever aanbevelingen doen met betrekking tot een incidentele toepassing van de hardheidsclausule. De Begeleidingscommissie oefent haar taak zelfstandig uit en werkt onder volstrekte geheimhouding.

15 De Begeleidingscommissie brengt maximaal 20 dagen na ontvangst van een aanvraag of klacht schriftelijk een bindend advies uit aan zowel de werknemer, als de werkgever. Indien het advies niet unaniem is, kan de minderheid van de commissie verlangen dat het minderheidsstandpunt ter kennis van de betrokkene wordt gebracht. Samenstelling Begeleidingscommissie: - Een lid, benoemd op voordracht van de directie - Een lid, benoemd op voordracht van de werknemers - Een onafhankelijk voorzitter, die tevens de rol van secretaris op zich neemt Artikel 15 - Hardheidsclausule Indien de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot onbillijke of onredelijke gevolgen voor de werknemer, kan de nieuwe werkgever ten gunste van de werknemer afwijken van de bepalingen in dit Sociaal Plan of bij het ontbreken van een adequate materiële voorziening alsnog een regeling daarvoor treffen. De Begeleidingscommissie wordt geïnformeerd en kan aanbevelingen doen. Deze regeling wordt aangehaald als Sociaal Plan gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland. Ondertekening

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Welstand en Monurmnten Midden Nederland

Welstand en Monurmnten Midden Nederland Welstand en Monurmnten Midden Nederland Aan de besturen van de deelnemende gemeenten van Welstand en Monumenten Midden Nederland Bunnik Ons kenmerk Bijlage Onderwerp 5 maart 2015 15-03005 1 Sociaal Plan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1436, d.d. 15 december 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Besluit tot vaststellen van het Sociaal plan Bureau Openbaar Onderwijs BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het Sociaal

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan ten behoeve van het ontslag van alle medewerkers van Bestuur Regio Utrecht (BRU) ten gevolge van het besluit de gemeenschappelijke regeling BRU

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid.

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. rv 119 Bestuursdienst nr. PI6000388 Den Haag, 16 april 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. 1. Inleiding.

Nadere informatie

: 1e Wijzigingsvoorstel Verordening wethouders, raads- en commissieleden

: 1e Wijzigingsvoorstel Verordening wethouders, raads- en commissieleden Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2007-8424 Programma : Burger en bestuur Onderwerp : 1e Wijzigingsvoorstel Verordening wethouders, raads- en commissieleden Katwijk, 11 augustus Inleiding Op 25 maart 2008

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Werkgevers: - Vierstroomzorgring B.V. (Vierstroomzorgring) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) Sociaal Plan: Ten behoeve van: De overdracht van de medewerkers in dienst bij Vierstroomzorgring afdeling Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (JGZ 0-4 jaar), aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT Versie 17 november 2009

CONCEPT Versie 17 november 2009 CONCEPT Versie 17 november 2009 Sociaal Plan Aveant BV / Zuwe Zorg BV GG&GD Utrecht De ondergetekenden, 1. Aveant BV 2. Zuwe Zorg BV 3. GG&GD Utrecht enerzijds en 1. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Kopie: OO/AD/PA. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering. Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties

Kopie: OO/AD/PA. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering. Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties Kopie: OO/AD/PA Bijlage 9. Voorbeeld sociaal plan bij privatisering Sociaal Plan Overdekte Sportaccommodaties vastgesteld door B&W op 17 januari 2006 overeenstemming met GO op 27 april 2006 SOCIAAL PLAN

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Behoort bij het besluit van de naad van /ļ- \ 1-13 SC13,04572 de griffier, Rapport Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Rapport

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Nieuwegein 013-1. Datum 12 maart 2013 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs

Nieuwegein 013-1. Datum 12 maart 2013 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs Nieuwegein 013-1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 04-01-2013 inzake brandveilig gebruik Theater de Kom (zie 2013-051). Afdeling

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding).

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding). Ét Nieuwegein //#5f^Jfi' X- 2015-373 Gemeenteraad Onderwerp Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding) Datum 27 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting:

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting: Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Roosendaal Voorstel Samenvatting: Wij stellen u voor: 1 De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal, laatstelijk gewijzigd d.d. 12 maart 2013 en alle

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/1207640 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O mevr. M. Dekker Technische aanpassingen ARH Logacirculaires

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen

Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen Sociaal Plan Stichting JGZ gemeente Groningen De ondergetekenden, 1. de Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen te Groningen (St. JGZ) 2. de Gemeente Groningen en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Sociaal Plan. opheffing Stadsregio Rotterdam

Sociaal Plan. opheffing Stadsregio Rotterdam Sociaal Plan opheffing Stadsregio Rotterdam Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk II Overige bepalingen... 7 Hoofdstuk III Overgang naar MRDH of regiogemeente... 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC

Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC Sociaal plan Gemeente Den Helder / HVC 1 Sociaal plan gemeente Den Helder - HVC Sociaal Plan ten behoeve van de medewerkers betrokken bij de afvalinzameling, in verband met de overdracht van taken van

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, gevestigd te Utrecht; als werkgeversorganisatie enerzijds

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1213, d.d. 4-12-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal Plan overname medewerkers Zorgnet BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Tot het aangaan van de overeenkomst zoals

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Sociaal Plan. Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv

Sociaal Plan. Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA. Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv Sociaal Plan Overgang niet-sw personeel WEZO Groen naar ROVA Wezo Groep Holding nv WezoFlex bv ROVA Holding nv SOCIAAL PLAN De ondergetekenden 1. Wezo Groep Holding NV, Lingenstraat 9, 8028 PM Zwolle,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERZELFSTANDIGING Sport&Recreatie/Accommodaties

SOCIAAL PLAN VERZELFSTANDIGING Sport&Recreatie/Accommodaties SOCIAAL PLAN VERZELFSTANDIGING Sport&Recreatie/Accommodaties Inhoudsopgave: Preambule p. 1 Statuut overgang p. 2 I Doelgroep en doel p. 2 II Definities p. 2 III Indiensttreding p. 3 IV Werkgebied p. 3

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg Nieuwegein 2015-226 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA d.d. 30-04-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt (zie 2015-166). Afdeling

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie