Input centrale afstemming dd 13/10/09. Mission Statement:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Input centrale afstemming dd 13/10/09. Mission Statement:"

Transcriptie

1 Inputcentraleafstemmingdd13/10/09 MissionStatement: Esther} Ourmissionissimple:makeopensourceavaluableassetforyourbusinessnota problem.toomanytimeswehaveseenotherwebsitedevelopingcompanies recommendsoftwaresolutionsthatarenotflexibleenoughfortheclient's business,hencemakingtheclientdependedonthesuppliedsoftware,services andsupport.weconsiderthisunacceptable,wegiveourclientsfreedomof choice.ourstrengthliesinateamconsistingofanetworkofassociates,whoall havetheirownfieldofexpertiseandwhilstonyourprojecttheyworktogether accordingtoapredefinedprovenworkmethod.togetherwiththeclient,we strivetodelivertherightexpertiseandsoftwareflexibility,soyourbusinesscan grow.asyourwebsitepartner,whenyourbusinessgrowsourswillgrowwith you,therefore,wewillworkhandinhandwithyoutosupportyourgrowth. Bas} 2Valueistrendsetterineennieuwbusinessmodelgebaseerdopempowerment vandeklant.dieempowermentbestaatuitdevolgendepunten: Deklantwordtechteigenaaromdatieonafhankelijk2value Deklantheeftonafhankelijkheidinhetsamengesteldeuitvoerendeteam Deklantverkrijgtkennisoverz'nwebapplicatieenheeftdaarmee handelingskrachtbinnenz'neigensoftware Voordezevrijheidvraagt2valueeenconcurrerendtariefwaarbijzebijvoorkeur klantenbedientinhetmiddenenhogesegmentvandemarkt. 2Valuestreefternaaropensourcesoftwareteintroducerenbijorganisatiesdie niettraditioneelkiezenvoorvernieuwing. Denaamvan2valuewordtsynoniemvoorvernieuwing,openheiden degelijkheid. Hans} 1.Toegangtotkennis.Develeassociatesdievoor2Valuewerkenofgaanwerken brengenallemaaleigenstukjekennismee.deklantprofiteertdaarvan. 2.Toegangtotuitdagendeopdrachten.Degroteopdrachtendie2Value binnenhaaltzijnvoordeassociateseenkansomnetwerktevergrotenensamen tewerkenaangrotereopdrachten Rob} Internationaalerkendepleitbezorgerenmotivatorvoortoepassingvan duurzameopensource(webtechnologie)opprofessionelebasis. Alspleitbezorgerenmotivatorneemt2valueeenvooraanstaandepositieinbij (internationale)meetings)overopensource,waarbij2valuealsorganisatie bekendisenalsregisseurgarantstaatvoorhetgebruikendeontwikkelingvan duurzameopensourcetoepassingen. Visie2value(aanvullend) Pleitbezorgerenmotivatordooropensourceprofessionalsviaeenuitgekiend netwerktebereikenendooractievedeelnameaancongressenensymposia

2 Pleitbezorgerenmotivatordooralslidactiefdeeltenemenaan gebruikersgroepenenbelangen ofbrancheorganisatiesdiezichinzettenvoor opensource Maarookpleitbezorgerenmotivatordoorhetopzettenenhetgebruikvanmedia enmiddelengerichtopdeacquisitievanklanten Duurzaamheidbereikendoorcontinuopdehoogteteblijvenopensource ontwikkelingenindemarkt(2valuestaatop#1ophetgebiedvanactualiteiten kwaliteitsmanagement) Duurzaamheidbereikendoorhetaanbiedenvantrainingenkennisaanopen sourcespecialisten Duurzaamheidbereikendooropensourcespecialistenopprofessionelebasiste latensamenwerken(contract,project enservicemanagement) Vijfnieuwepersonendienognietininput2staan: Esther} Bas} politiek:frankheemskerk,keesvendrik(enwillekeurigeanderenopdezelijst: ThijsZoon(OneShoe)enPatrickPelman(GroenLinks) Moodle:MartinDougiamashttp://en.wikipedia.org/wiki/Moodle Android:AndyRubin TedTalksonOpenSource:RichardBaraniuk,CameronSinclair,YochaiBenkler ea,http://www.ted.com/search?q=open+source&x=0&y=0 Hans} DaePunt AnjaHage effect.nltechnischemensen VitalyFriedmanandSvenLennartz AldoWink WilfredNas scripts,waardoorsitesnellerinlaadbaaris) Rob} Geendirecteaanvullingvanmijnzijde VerbeteringmailPeterinput1: Esther} 2valueorganiseertregelmatigworkshopsvoorassociates.Dieworkshops bestaanmeestaluittweegedeelten:eenshowcasevandeimplementatievan opensourcesoftware(doorhetbedrijfdatimplementatieverzorgdeofdoorde

3 organisatiediemetdeimplementatiewerkt)eenpraktischgedeelteover bepaaldeinternet/softwaregerelateerdetechniekenomdatdezeworkshops ookvoorandereopensourcespecialisteninteressantkunnenzijn,en2value tegelijkertijdruimteheeftvoorpotentieleassociatesomverdertegroeien,zijn dezeworkshopstegenkostprijstoegankelijk.deworkshopsbiedenopensource specialistendekansomhunkennisennetwerkuittebreiden.tegelijkertijd biedthet2valuekansomkennistemakenmetpotentiele2valuenetwerkersof Associates.Voordezeworkshopsvraagt2Valueeenkleinebijdrageomde onkostentedekken: 20, perworkshopof 95, vooreenheeljaar(5 workshops).toegangtot1workshop: 20, ("reserveernu" knop)toegang tot5workshops: 95, ("reserveernu" knop)2value NetwerkerGeinteresseerdenkunnenlidwordenvanhet2valuenetwerk.Een 2ValueNetwerkeriseenspecialistinéénofmeer'Open'disciplinesenwilsamen sterkstaanmetandereexperts.netwerkerskunnenzelfstandigenzijn,maarook specialisteninloondienst.[dannogdezakenbesprekendiebijeen2value Netwerkerhoren] 165, perjaar2valueassociatenetwerkerskunnendoor 2ValuewordenuitgenodigdomAssociateteworden.AlsAssociatecommiteerje jeaan2value'shuisregelsomsamenprofessioneelteondernemen.ooktoonje commitmentmetbetrekkingtot:opleiding,certificeringenprojectrolverdeling,communicatieendocumentatiee.d.jegaatalszelfstandigemeein offertetrajectenenuitvoeringvanprojectenen/ofserviceverlening.behalvehet voordeeldatjesamenwerkendin2valueverbandmetanderezelfstandige grotereprojectenkunttrekken,krijgjekortingopopleidingen,collectieve voorzieningenetc.prijsvan2valueassociatelidmaatschapopaanvraag Bas} geencommentaar Hans} Uitd vanPeterbegrijpikdathetbeterisomhetmenuitem"Benje specialist"endedaarondergelieerdepagina'scompleetteherschrijven. Waareerstdenadruklagopdeverkoopvannetwerkenassociatecontracten lijktdezenu,metd vanpeter,meerteverschuivennaarhetuitnodigenvan mensennaar2valuenetwerkbijeenkomsten.wegaanbijeenkomsten organiserenvoorvelenenweldusdanigdatmenmeergeinteresseerdisineen netwerkcontract.vervolgensnodigenweerdaarvaneenaantaluitwaarvanwij denkendatzemeerwaardekunnenbiedenalsassociatevan2value. Ditheefttotgevolgdatdeopzetvanhetmenuitem"Benjespecialist" herschrevenmoetworden. Meernadrukopdeonderwerpendiebesprokengaanwordentijdensdeze bijeenkomst. Klikjeophetmenuitem"Benjespecialist"dankomjeopdepaginawaarjekunt lezenwat2valuevoorspecialistendoet: Agendavandekomende2Valueworkshop Kalendermetdatakomendeworkshops Linknaarplekwaarjejekuntaanmeldenvoordeworkshops(linkedin) Eengreepuiteenaantalopleidingen reactiesvannetwerkbezoekers

4 gedeelteuitmailpetermartinwaarinjeuitleggeeftwatertijdenseen workshopnormaalaanbodkomt delinkbijagendakomende2valueworkshopverwijstnaardepaginawaar meerinfostaatoverdekomendeworkshop. delinkbijkalendermetdatakomendeworkshopsverwijstnaardepaginamet eenlijstvanallekomendeworkshops elkeworkshopisafzonderlijkaanklikbaarenopenteenpaginametinfooverdie workshop. verslagenvanworkshopsdiegeweestzijnverschijnenindeweblog,maar verdienenookeenplekinditgeheel. Ikhebheteindplaatjenognietgeheelinbeeld,maarverwachtmetdeinputvan decaeengoedbeeldtekunnenmaken. Rob} *ExtractenmailPetertussenaanhalingstekens. Volgensmijkunjebeterviadesitenieuwemensenproberentetrekkenom naarde2valuebijeenkomstentekomen,diedanenthousiastwordengemaakt omnetwerkerofassociateteworden. [Rob:Metdeverkoopvaninformatieviahet2valuenetwerkinzijnhuidigevorm (bronze,silver,gold)kanikprimaleven,alvindikweldatheteerstebezoekals welkomaaneen2valuebijeenkomstbestgratismagzijn.daarnavragenomeen kleinebijdragedwingtjeomeenbewustekeuzetemakenvoornogeen2value meeting,waarmeehetkafvanhetkorenkanwordengescheiden]. Een2ValueAssociatelidmaatschapkunjehetbestprofilerenalsietsexclusiefs waareenzekerekwaliteitscontroleoverheenisgeweest, speciaalgeselecteerddoor2value. {Henk:datisidddebedoelingenmaaktonderdeeluitvandekosten} [Rob:ikbenhetmetPetereensdatwehetassociatelidmaatschapmeermoeten koesterenalsalgecertificeerdzijnde.ditismijnsinziensde5 e stap.de4 e stap kanzijnopleidingtotassociate] Mensenmoetenerbijwillenhoren. Nietietsdatzomaardooriedereen"opinternetgekocht"kanworden Zo'nmethodewerktveelbeteromnieuwe2Valueassociatestewerven. Enhetstraaltookmeerkwaliteituitnaarpotentieleopdrachtgevers. {Henk:Peter,ikvinddatjemetdezeparagraafhelemaalgelijkhebt,dankvoor dezeeye opener} [Rob:Henkhanteertsomseenverkoopstijl,welketerechttegengasvraagtalshet opeenautoverkoopbeginttelijken.daarzaljegeenduurzameenprofessionele projectopdrachtenmeescoren.metbas,korenhanshebikdaaraleensover gesproken,dusuitjekritiekalsjevindtdathetnietbij2valuepastenjejedaar nietbijthuisvoelt. EenvandezakenwaarikzelfalregelmatigmetHenkovergesprokenhebisdat jeinformatiepasviadewebsitemoetaanbieden,nadathetindebackofficeis

5 geregeld.hierschietenwemijnsinziensnogtekortmetinterne(soms vertrouwelijke)wikiverwijzingen.eenandervoorbeeldisdepresentatievan pagina s,waarvandeinhoudnoguitlossefloddersbestaat,zoals je specialist/opleidingen/opleidingsprogramma.daar haaljegeenzzp ersmeebinnendieinpotentieeenassociatezijn,laatstaandat jepotentieelgeïnteresseerdeopdrachtgeversoverdestreeptrektommet2value tewillenwerken. Ikzieweleenduidelijkverschiltussenhetnetwerken(datmagmijnsinziens besteenverkooptinthebben)endeprofessionaliteitenduurzaamheid,wat wordtgevraagdinprojectenenservices(waarwemoetenovertuigenmeteen portfolioendereferentiesvaneendaadkrachtigeenstabielevirtuele organisatie).] 2valueorganiseertregelmatigworkshopsvooreigenassociates. Dieworkshopsbestaanmeestaluittweegedeelten: eenshowcasevandeimplementatievanopensourcesoftware(doorhetbedrijf datimplementatieverzorgdeofdoordeorganisatiediemetdeimplementatie werkt)eenpraktischgedeelteoverbepaaldeinternet/softwaregerelateerde technieken. [Rob:tekst(wellichtinaangepastevorm)gebruiken,geeftaandateralis gebouwdaannetwerkenexpertise.] Omdatdezeworkshopsookvoorandereopensourcespecialisteninteressant kunnenzijn,en2valuetegelijkertijdruimteheeftvoorpotentieleassociatesom verdertegroeien,zijndezeworkshopstegenkostprijstoegankelijk.de workshopsbiedenopensourcespecialistendekansomhunkennisennetwerk uittebreiden.tegelijkertijdbiedthet2valuekansomkennistemakenmet potentiele2valuenetwerkersofassociates. Voordezeworkshopsvraagt2Valueeenkleinebijdrageomdeonkostente dekken: 20, perworkshopof 95, vooreenheeljaar(5workshops). [Rob:webouweneenprojectportfoliotbvmogelijkeprospects;laatopgelijke wijzeookdehuidigeassociatesaanhetwoordomdekrachtvan2valuete duiden] 2ValueAssociate Geschiktekandidatenkunnendoor2Valuewordengevraagdom2Value Associateteworden.Jecommitteertjedanaan2Value'shuisregelsvoor professioneelgezamenlijkzakenentoontcommitmentmetbetrekkingtot: opleiding,certificeringenprojectrolverdelingencommunicatie,documentatie e.d.jegaatalszelfstandigemeeinoffertetrajectenenuitvoeringvanprojecten en/ofserviceverlening.behalvehetvoordeeldatjesamenwerkendin2value verbandmetanderezelfstandigegrotereprojectenkunttrekken,krijgjekorting opopleidingen,collectievevoorzieningenetc.prijsvan2valueassociate lidmaatschapopaanvraag. [Rob:eens,tekst(wellichtinaangepastevorm)gebruiken] {Henk:Hanskanmetditkantenklarevoorstelvanjouaandeslag,wmb.Ikvind hetbeterdanwenuhebben,maarzalvoordia.s.ookweereenverbeterslag

6 voorbereidenvanmijnkant.deanderedeelnemersaanhetcanodigenseperaat uit(komtmetvolgend )tervoorbereidingvanhetcainelkgevalaante geven,watverderverbeterdkanwordenaanbovenstaandeinputvanpeter.} [Rob:UitgaandevanSteveKrugishetgoedalsgeinteresseerdendirectnaarde verkoopkunnenwordengeleid,maardatmagdangeenvraagtekensmeer oproepen(don tmakemethink). DetekstvanPetergaatalbeterinopvraagtekensdieHenkineersteinstantie wellaatbestaan.watmoetikmebijv.alsleekvoorstellenbijeenprofielpagina intranet,collectieveinkoop,aansprakelijkheidsverzekeringof certificeringsprogramma?alsjehetbijverkoopnoemtmoetjehetmijnsinziens toelichtenopeenapartepaginaofalsnoot.zonee,danvermijden.]

Statistieken social media Hans Mestrum voor HAN Techniek April 2011

Statistieken social media Hans Mestrum voor HAN Techniek April 2011 Statistieken social media Hans Mestrum voor HAN Techniek April 2011 Weblog HANs on Experience: bezoekers, pagina s en hits Hieronder een overzicht van het aantal bezoekers in de maand april van 2009 t/m

Nadere informatie

Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1)

Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1) Tekeningen voor WUR - KennisBasis1 (KB-1) Wageningen, 1 september 2009 2009 Zwaar Water, Esther Mosselman, info@zwaarwater.nl. De afgebeelde tekeningen mogen - met naamsvermelding van Zwaar Water - worden

Nadere informatie

Network Event Kit (NEK)

Network Event Kit (NEK) Network Event Kit (NEK) Stichting WifiSoft.org info@wifisoft.org http://wifisoft.org do plan learn improve Internet Lan Router Firewall Monitoring Events Logging Wireless inhoudsopgave Network Event Kit

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Sparen voor je hartenwens

Sparen voor je hartenwens Sparen voor je hartenwens Woorden van deze les de periode de rente iets lenen aan iemand de overuren sparen bepaald carrière maken de optie het contract het inkomen Wat weet je al? Lees het woord. Kun

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement (INK versie)

Kwaliteitsmanagement (INK versie) Kwaliteitsmanagement (INK versie) Aventus Apeldoorn, 18 april 2007 Drs Jan Polderman Fred van Pol Meer informatie: www.xqmp.nl Doel Oriëntatie op het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs uit het XQ

Nadere informatie

Sparen voor je hartenwens

Sparen voor je hartenwens Sparen voor je hartenwens Vooraf Strategie: Ophelderen van onduidelijkheden Clib:62 Woorden die aan de orde komen: de periode sparen het contract de rente bepaald het inkomen iets aan iemand lenen carrière

Nadere informatie

DE KRACHT VAN AANDACHT

DE KRACHT VAN AANDACHT DE KRACHT VAN AANDACHT MINDFULNESSTRAINING ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR WERKDRUK, STRESS EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK ONDER MANAGERS Centrum voor Mindfulness Amsterdam, 11 november

Nadere informatie

Pitstop. Informatiegids 2011-2012

Pitstop. Informatiegids 2011-2012 Informatiegids 20112012 INFORMATIEGIDS 20112012 INFORMATIEGIDS PITSTOP Leeuwarden Heerenveen cursusjaar 2011/2012 INFORMATIEGIDS 20112012 INHOUD Inleiding 1. Algemeen 2. Trajecten 3. Begeleiding 4. Instrumenten/hulpmiddelen

Nadere informatie

Stadsdorp Wolvenburg. Publieke vergadering 4 november 2013 Silverijn Plompetorengracht 3. 1. Opening

Stadsdorp Wolvenburg. Publieke vergadering 4 november 2013 Silverijn Plompetorengracht 3. 1. Opening Stadsdorp Wolvenburg Publieke vergadering 4 november 2013 Silverijn Plompetorengracht 3 Aanwezig: Susan Rietveld, Esther de Koning, Bert Poortman, Hanneke Duvigneau), Jelle Hekstra, Bastiaan van de Kraats,

Nadere informatie

BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie. Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber

BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie. Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber Opzet workshop Doel, aanpak & uitkomst Doel: nieuwe rol van professionals bij werken aan inclusie schetsen.

Nadere informatie

WAAG. de SPRONG. Een BRON

WAAG. de SPRONG. Een BRON WAAG de SPRONG Een BRON 1 Inhoudsopgave Colofon Saskia Martens Romy van der Sande Maarten van den Beemt 5 8 10... 5... 6... 8... 10... 13... 14 2 3 Editorial STARTEN Van, voor en door het bedrijf Verbeter

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken TEM DE TIJD

Het Nieuwe Werken TEM DE TIJD DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING n a v k e e w e D Het Nieuwe Werken 12-16 november TEM DE TIJD Inhoud P2 Tem de tijd en ontdek P3 een initiatief van Natuur & Milieu P4 P5 P6 P7 Het Nieuwe

Nadere informatie

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM.141401B/ CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ 1.0/ 7-4-2014/ ROB PUNSELIE/ MARTIJN VAN DER HEIJDEN/ INHOUD 1 Inleiding 4 2 Succesfactoren online communicatie:

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Workshop Piwik Kenneth Veldman en Jaap van de Putte

Workshop Piwik Kenneth Veldman en Jaap van de Putte Workshop Piwik Kenneth Veldman en Jaap van de Putte Vandaag, 19 november 2014 (13.30-16.00 uur) Introductie Piwik Installatie Inrichten Dashboard Doelen instellen Rapportage Verschillen met GA Vragen We

Nadere informatie

CONNECT WORKSHOPS. Wat levert het je op?

CONNECT WORKSHOPS. Wat levert het je op? WORKSHOPPROGRAMMA 1 Werken aan klantenbinding en nieuwe klanten werven? Omzet en naamsbekendheid vergroten? De online wereld biedt legio kansen en met Connect ontdek je hoe je die kunt benutten. Met de

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015 Pagina 1/12 COLOFON BESTUUR SC MOVADO Freek Oosting Voorzitter 06-53 695 563 Daaf Bosua Secretaris 06-38 404 261 Natasja Lotulung Penningmeester 06-38 276 199 Andrea in t Veld Wedstrijdzaken 078-654 06

Nadere informatie

1 De lijst van alle subgroepen staat ook op de Symposiumsite van de schoolsite op het internet.

1 De lijst van alle subgroepen staat ook op de Symposiumsite van de schoolsite op het internet. 1 Korte notulen van de 10 e vergadering: de tweede algemene bijeenkomst van alle op school aanwezige leerlingen, inclusief de Stuur- en Organisatiegroep Symposium. Vrijdag 21 december 2007, 9 tot 10 uur.

Nadere informatie

Deadlines en andere belangrijke data. Beelddonaties of andere technisch complexe taken

Deadlines en andere belangrijke data. Beelddonaties of andere technisch complexe taken ? Wiki Loves Bieb Bibliotheek Vlissingen Opvolgefronden zou mooi zijn.? WikiPortret Zelf Leeft dit project nog? 2012-Q3 Europeana Europeana, GLAMwiki Toolset WMUK, WMFR 2012-Q4 Aanschaf en huur apparatuur:

Nadere informatie

Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org

Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org Curriculum Vitae Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org Profiel Passie voor spelend groeien van mensen, teams

Nadere informatie

meten = weten weten = veranderen

meten = weten weten = veranderen gastlezing Webanalytics meten = weten weten = veranderen Avans Hogeschool Advanced Business Creation dinsdag 1 februari 2011 Rob de Groot It's not the that survive, nor the most, but the ones most adaptable

Nadere informatie

Welkom bij. voestalpine Railpro BV

Welkom bij. voestalpine Railpro BV Welkom bij www.voestalpine.com/railpro Programma 14.00 uur Ontvangst; 14.30 uur Inleiding door Erwin Veldman; 14:45 uur Presentatie door Mark de Vries; 15.30 uur Rondleiding (2 groepen); 16.30 uur ALV

Nadere informatie

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Pagina 1 Handleiding: Word 2007 - sectie-einde toevoegen, paginanummering starten vanaf andere pagina IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Opmerking: Op de afbeeldingen staan

Nadere informatie

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie

Nadere informatie

trots tevredenheid lef beslissen vooruit vooruit doorzetten frustratie doorzetten doen lef doen belonen rust kwetsbaarheid groeien belonen

trots tevredenheid lef beslissen vooruit vooruit doorzetten frustratie doorzetten doen lef doen belonen rust kwetsbaarheid groeien belonen kwetsbaarheid hollen kiezen frustratie vooruit vooruit rust moeilijk doorzetten samen groeien risico steun doen beslissen succes resultaat kiezen beslissen tevredenheid trots resultaat genietenvieren groeien

Nadere informatie

Instellen e-mailomgeving

Instellen e-mailomgeving Medewerkers handleiding Instellen e-mailomgeving TFM/ infacilities 9 april 2013 medewerkershandleiding e-mail / DM / JK Pagina: 1 Welkom! In deze handleiding kun je lezen hoe je het beste gebruik kunt

Nadere informatie