Titel: Portfolio Saninvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Portfolio Saninvest"

Transcriptie

1 Portfolio Saninvest overzicht van instrumenten 1/11

2 INLEIDING In de visienota Brownfieldbeleid, die op 29 april 2011 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, werd gesteld dat voor blackfields een aparte werkwijze moet worden uitgewerkt. Hierbij moet de herontwikkeling maximaal gekoppeld worden aan het realiseren van projecten in het kader van maatschappelijke behoeften waarin overheidsinitiatief een prominente rol speelt. Blackfields zijn immers terreinen die dermate verontreinigd zijn en/of een dermate herontwikkelingsrisico inhouden dat private initiatieven voor de herontwikkeling achterwege blijven en de overheid met andere woorden die rol (gedeeltelijk) moet vervullen. Het gaat hier niet enkel over gronden met een economische herbestemming maar ook over terreinen met andere bestemmingen die kampen met een ernstige bodemverontreiniging. Met de goedkeuring van de visienota Brownfieldbeleid gaf de Vlaamse Regering tevens groen licht voor de samenwerking tussen OVAM en PMV inzake de versnelde revitalisering van blackfields onder de noemer Saninvest. ''Saninvest'' is zodoende een samenwerking tussen OVAM en PMV, specifiek in het leven geroepen om een breder dienstenpakket te kunnen aanbieden en blackfields sneller te revitaliseren. Het doel van deze samenwerking is dat PMV een ondersteunende rol vervult ten aanzien van de OVAM en eventuele andere betrokken partijen. De meerwaarde zit in een maximale combinatie van expertises: in bodemonderzoek en sanering enerzijds en vastgoedontwikkeling en financiële instrumenten anderzijds. Bijgevoegde nota geeft een overzicht van de mogelijke overzicht van de instrumenten die Saninvest kan aanbieden om de bodemsanering en/of herontwikkeling van gronden in het bijzonder blackfields te stimuleren. Dit overzicht is bedoeld voor lokale besturen, streekontwikkelingsintercommunales, eigenaars van verontreinigde gronden, curatoren, vastgoedmakelaars en andere geïnteresseerde partijen die (geregeld) geconfronteerd worden met bodemverontreiniging, meer specifiek met de verkoop en/of herontwikkeling van dergelijke probleemsites. 2/11

3 OVERZICHT INSTRUMENTEN 1.1 Communicatie De Bodemregelgeving in Vlaanderen bestaat inmiddels meer dan 15 jaar. Toch wordt nog geregeld vastgesteld dat probleembezitters onvoldoende op de hoogte zijn van de instrumenten die het Bodemdecreet biedt. Hierdoor worden interessante oplossingen over het hoofd gezien. Door een actieve communicatie met probleembezitters, kan dit probleem verder worden verholpen. Onder andere de opmaak van deze portfolio kadert in deze communicatie. De OVAM zal ook het instrument Saninvest maximaal communiceren op studiedagen, infosessies en vergaderingen. 1.2 Algemene ondersteuning OVAM heeft als administratie bevoegd voor de aanpak van bodem en grondwaterverontreiniging in Vlaanderen een uitgebreid pakket aan kennis en ervaring in deze materie opgebouwd. De OVAM wil deze expertise graag ter beschikking stellen van andere overheden en probleembezitters. Zaken waarbij de OVAM onder meer ondersteuning kan bieden zijn: het suggereren van verschillende instrumenten die het Bodemdecreet biedt om verontreinigde gronden over te dragen. Het ondersteunen bij de toepassing van deze instrumenten: zowel juridisch, administratief als technisch; de uitvoering van beperkt veldwerk om bijvoorbeeld verontreinigingsbronnen op te sporen; de milieutechnische (her)evaluatie van bepaalde cases. PMV heeft als investeringsmaatschappij onder meer brede expertise inzake vastgoed(her)ontwikkeling in de breedste zin, met specifieke kennis inzake het financieren maar tevens coördineren van gebiedsontwikkelingen van in het bijzonder blackfields. Aspecten die PMV kan aanbieden zijn: het aanbieden van diverse op maat mogelijke financieringsalternatieven, al dan niet aanvullend op (hypothecaire) bancaire kredietverstrekking; het adviseren en ondersteunen van de opmaak van business cases (haalbaarheidsstudie + financieel plan); opmaak van business case, al dan niet op eigen basis, indien voldoende investeringspotentieel; projectcoördinatie en procesarchitectuur bij herontwikkeling zowel bij het voortraject alsook de feitelijke herontwikkeling, inclusief negotiatie met diverse betrokken administraties en lokale alsook hogere overheden; de milieutechnische alsook financiële, juridische, ruimtelijke en vastgoed (her)evaluatie van bepaalde cases. Deze algemene ondersteuning wordt middels Saninvest op een voor de probleembezitter geïntegreerde wijze aangeboden. 3/11

4 1.3

5 visie en inzicht naar plan van aanpak voor de volgende fase, nl. planfase. Planfase Saninvest kan advies verlenen of effectief de marktbevraging (al dan niet via overheidsopdracht) uitvoeren, wat tevens het voeren van de noodzakelijke onderhandelingen inzake financiering en risico allocatie inhoudt. Eens voldoende duidelijkheid inzake finaal herontwikkelingsconcept worden de noodzakelijke vergunning aangevraagd: (G)RUP, inrichtingsplan; Sloopvergunning (en mogelijk subsidiedossier); Bodemsaneringsproject (beperkt, gefaseerd, risicobeheersplan); Stedenbouwkundige vergunning (en mogelijk subsidiedossier bedrijventerreinen, module14, ); Kapvergunning (incl. modaliteiten inzake al dan boscompensatie en/of natuurcompensatie) In functie van sturende of begeleidend, adviserende rol zal Saninvest eerder handon (sturend) of handsoff (adviserend) optreden. Mogelijke financiering hangt af van het herontwikkelingspotentieel, dus financieel rendement en niet van de al dan niet sturende of adviserende rol. De haalbaarheidsstudie (conceptfase) kan blijvend aangewend worden voor budgetopvolging en/of bijsturing van ambitieniveau en/of fasering. Realisatiefase Enkel indien Saninvest handon betrokken is bij de herontwikkeling, is blijvende sturing relevant tijdens de effectieve realisatie. Bij loutere financiering zal Saninvest weliswaar waken over de gestelde financiering, maar verder geen actieve rol spelen bij de herontwikkeling. Voorbeeld: WillebroekNoord, VilvoordeMachelen, Blue Gate Antwerp, In deze projecten heeft de OVAM in het kader van een samenwerking met o.a. de gemeente of stad, de provincie en de POM's de beschikbare informatie over de bodemkwaliteit geïnventariseerd. Op basis daarvan werden in functie van het uitwerken van een herontwikkelingsvisie ruwe ramingen van saneringskosten uitgewerkt om verschillende scenario's 'financieel' te kunnen afwegen. Uiteindelijk is de weerhouden herontwikkelingsvisie doorvertaald naar een ruimtelijk uitvoeringsplan. In deze projectgebieden wordt in functie van concrete realisaties nu verder samen gewerkt met de betrokkenen in kader van afgesloten samenwerkingsakkoorden of brownfieldconvenanten. De gronden in deze projectgebieden waarvan de eigenaar een vrijstelling saneringsplicht heeft verkregen, worden ambtshalve door de OVAM gesaneerd. De werkwijze en planning van deze bodemsanering worden afgestemd met de eigenaars, de projectontwikkelaars en de andere betrokken partijen. PMV heeft in WillebroekNoord geen sturende rol maar heeft middels een achtergestelde lening een financiering voorzien voor de herontwikkeling van dit gebied. PMV is actief betrokken (handson) bij de herontwikkeling van Blue Gate Antwerp (Petroleum Zuid). Bij deze herontwikkeling worden de noodzakelijke onderzoeken geprefinacieerd door o.a. PMV en is momenteel een procedure lopende ter contractering van een private partner (PPS). In functie van noodzaak zal PMV zowel middels kapitaal en/of achtergestelde lening financieren in de herontwikkeling van Blue Gate Antwerp. 5/11

6 Financiering door PMV kan op diverse manieren, maar vereist steeds een marktconform rendement op de door PMV geïnvesteerde middelen. Een investering middels kapitaal, (achtergestelde lening) en/of andere constructie is steeds op maat en in overleg met de daartoe relevante partijen. Essentieel is dat, in de schoot van Saninvest, wordt gestreefd naar een optimaal geïntegreerde saneringherontwikkeling met mogelijke reductie en recuperatie van de saneringskosten. 1.4 Ambtshalve onderzoek en sanering bij onschuldig eigenaar De eigenaar van een grond met een historische bodemverontreiniging kan in bepaalde gevallen vrijgesteld worden van saneringsplicht (zogenaamd 'onschuldig eigenaar'). Daarvoor moet hij aantonen dat hij cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden (artikel 23 Bodemdecreet): hij heeft de bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt; de bodemverontreiniging is tot stand gekomen voor het tijdstip waarop hij eigenaar van de grond werd; hij was niet op de hoogte en behoorde niet op de hoogte te zijn van de bodemverontreiniging op het ogenblik dat hij eigenaar van de grond werd. Een eigenaar die voor 1 januari 1993 een verontreinigde grond heeft verworven en de grond sindsdien enkel heeft aangewend voor particulier gebruik, kan eveneens een vrijstelling verkrijgen als hij de verontreiniging niet zelf veroorzaakt heeft, zelfs als hij op de moment dat hij de grond kocht op de hoogte was of behoorde te zijn van de bodemverontreiniging. In het geval van een vrijstelling saneringsplicht voert de OVAM de verdere bodemonderzoeken en bodemsanering ambtshalve uit op haar eigen kosten. De kosten worden achteraf teruggevorderd van een eventuele aansprakelijke. De OVAM tracht de bodemsanering zoveel mogelijk af te stemmen op eventuele plannen die de eigenaar van de grond of een eventuele projectontwikkelaar heeft met het terrein. Voorbeeld: Gaston Crommenlaan in Gent Van 1907 tot de jaren negentig was op dit terrein de fabriek van Industries D'Hooge gevestigd. Deze fabriek produceerde machines voor de textielindustrie. Nadat het bedrijf verdwenen was, bleek de bodem ernstig verontreinigd te zijn met zware metalen. Deze bodemverontreiniging hypothekeerde de nieuwe bestemming als woongebied. Het terrein bleef jarenlang verlaten. Na de uitvoering van de nodige bodemonderzoeken verkreeg de eigenaar een vrijstelling saneringsplicht waardoor de sanering kon worden uitgevoerd door de OVAM. De sanering bestond uit het afgraven van de bovenste 75 cm en het aanbrengen van een leeflaag. Waar er evenwel ondergrondse parkings voorzien waren door de projectontwikkelaar, werd de verontreiniging dieper afgegraven. De graafwerken gebeurden ten laste van de projectontwikkelaar, het transport en de verwerking van de verontreinigde grond (met een maximum van ton) werd door de OVAM gedragen. 1.5 Ambtshalve optreden na ingebreke stelling Als een eigenaar of exploitant zijn verplichtingen om de bodemsanering uit te voeren niet nakomt, kan de OVAM deze aanmanen, in gebreke stellen en zijn plicht ambtshalve uitvoeren. De kosten worden achteraf teruggevorderd. Een afstemming van de sanering op eventuele ontwikkelplannen is niet evident gelet op de conflictsituatie die vaak gepaard gaat met deze procedure, tenzij er tot een schikking over de terugvordering van de kosten kan gekomen worden. Hierbij moet er op gelet worden dat het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd blijft (zie 2.8). 6/11

7 1.6 Ambtshalve optreden na aankoop terrein door de OVAM In december 2009 ondertekenden de OVAM en de Orde van de Vlaamse balies een protocol: het zogenaamde 'protocol curatoren'. Dit protocol biedt de OVAM de mogelijkheid om gronden in eigendom van failliete bedrijven aan te kopen voor een symbolische euro. Het gaat daarbij om gronden waarvan de geraamde saneringskost hoger is dan de venale waarde en waarin de private markt niet geïnteresseerd is. De OVAM financieert de kosten van bodemonderzoeken en saneringswerken, bij voorkeur geïntegreerd met de herontwikkeling van het terrein. Dossierspecifiek wordt onderzocht wanneer en hoe de gronden opnieuw op de markt gebracht worden. Voorbeeld: wasserij SintPieter Wasserij SintPieter is een voormalige wasserij in het centrum van Mol. Toen het bedrijf failliet ging in 2005, liet het een ernstig verontreinigde bodem achter. De geschatte saneringskost lag ettelijke malen hoger dan de geschatte venale waarde van de grond. Als de OVAM de klassieke procedure zou hebben gevolgd, had ze de curator in gebreke moeten stellen en de sanering ambtshalve uitvoeren. Een terugvordering van de kosten zou uiterst moeilijk zijn gelet op het feit dat er nog andere bevoorrechte schuldeisers waren. In maart 2012 heeft de OVAM deze grond gekocht. De OVAM zal de grond saneren en vervolgens opnieuw op de markt aanbieden. Het zou ook kunnen dat de OVAM eerst op zoek gaat naar een partner voor de herontwikkeling van het pand om de sanering geïntegreerd uit te voeren in functie van deze herontwikkeling. Ook buiten het protocol curatoren kan de OVAM gronden aankopen voor een symbolisch bedrag indien de grond door de hoge saneringskost niet marktconform is en de eigenaar geen middelen heeft om de sanering zelf uit te voeren. 1.7 Versnelde overdracht Deze procedure is geregeld in artikel 115 van het Bodemdecreet. Met deze procedure kan de overdracht van een te saneren risicogrond plaatsvinden na de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek. Dit onder voorwaarde dat de verwerver alle verplichtingen op zich neemt zoals het stellen van een financiële zekerheid en het aangaan van een verbintenis. 1.8 Financiële schikkingen en dadingen (artikel 164) De artikels 164 en 165 uit het Bodemdecreet geven de Vlaamse Regering de mogelijkheid om af te wijken van de overdrachtsprocedure, financiële schikkingen te treffen en dadingen af te sluiten. Afwijking overdrachtsprocedure Artikel 164 wordt het vaakst gehanteerd om dringende overdrachten te realiseren van gronden waarvoor nog niet voldaan is aan de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet, zoals volledig en ontvankelijk bodemsaneringsproject, financiële zekerheid en verbintenis. Naast de gevallen van hoogdringendheid, wordt dit instrument ook toegepast in dossiers waar dit de enige mogelijkheid is om een overdracht te deblokkeren. Financiële schikkingen De artikels 164 en 165 kunnen ook voor andere regelingen worden toegepast. Zo kunnen financiële schikkingen worden getroffen waarbij de OVAM lokale overheden financieel ondersteunt door (een deel van) de sanering op haar kosten uit te voeren. Dit instrument richt zich voornamelijk naar andere overheden en is minder gemakkelijk toepasbaar voor private ondernemingen gelet op het gelijkheidsbeginsel en staatssteun. 7/11

8 Voorbeeld: Hoedhaar in Lokeren De Hoedhaarsite ligt in het centrum van Lokeren. Als gevolg van voormalige haarsnijderijactiviteiten is de site ernstig verontreinigd met kwik. De eigenaar was al enige tijd failliet en beschikte niet over voldoende middelen om de site te saneren. De intercommunale Interwaas wilde de site wel herontwikkelen maar werd tegengehouden door de hoge saneringskost. Uiteindelijk is de afspraak gemaakt dat Interwaas de site zou aankopen voor een symbolisch bedrag en de venale waarde van de grond aan de OVAM zou doorstorten. De OVAM zou vervolgens gedeeltelijk met deze middelen en gedeeltelijk met eigen middelen de site saneren. Ook afkoopregelingen, waarbij een saneringsplichtige partij de geraamde saneringskost aan de OVAM betaalt, aangevuld met een onzekerheidspremie, behoren tot de mogelijkheden. De OVAM neemt met het afkoopbedrag de saneringsplicht op zich. Hierdoor is de saneringsplichtige partij van haar onzekerheid verlost. Voorbeeld: Lyondell in Zelzate de Lyondellsite werd reeds jaren geleden gesaneerd en vervolgens verkocht mbv. een artikel 164. Lyondell bleef evenwel de plicht behouden om een aanzienlijke restverontreiniging nog ettelijke jaren te blijven opvolgen. Hiervoor werd een financiële zekerheid gesteld. In deze zekerheid zaten zowel de kosten voor de monitoring, alsook de kosten voor een actieve sanering, voor in het geval dat uit de monitoring zou blijken dat een actieve bodemsanering is aangewezen. Omdat deze plicht nog vele jaren zou blijven wegen op de boekhouding van het bedrijf, is Lyondell tot een overeenkomst met de OVAM gekomen waarbij de OVAM de plicht overnam en Lyondell het volledige bedrag van de financiële zekerheid aan de OVAM heeft overgemaakt. 1.9 Verminderde financiële zekerheid van 50 % bij faling Verwervers van terreinen van failliete eigenaars die de saneringsverplichting op zich nemen, hebben de mogelijkheid om slechts 50 % van de geraamde saneringskost als financiële zekerheid te stellen. In normale omstandigheden is dit 100 %. Indien de verwerver hiervan gebruik wil maken, dient hij hiervoor een verzoek in bij de OVAM, die vervolgens dossierspecifiek evalueert of de OVAM hiermee akkoord kan gaan. De verdere afbouw van de financiële zekerheid gebeurt a rato van 50 %. Bij een eventuele volgende overdracht vervalt deze gunstmaatregel Ook in het geval van versnelde overdracht bestaat deze mogelijkheid (zie punt 1.7) Cofinanciering: instrument in ontwikkeling Saneringsplichtigen kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op cofinanciering voor de uitvoering van de bodemsanering en de milieukundige begeleiding ervan. Dit instrument werd goedgekeurd op 15 maart De effectieve start is voorzien voor 1 september Saneringsplichtige eigenaars en voormalige eigenaars van te saneren bronpercelen kunnen hiervan gebruik maken indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden: Het gaat om historische bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is; De eigenaar heeft de grond verworven voor 1 juni 2008; Bodemsanering van een verontreiniging waarvoor men vrijgesteld is van de saneringsplicht komt niet in aanmerking voor cofinanciering; De saneringsplichtige heeft de verontreiniging niet zelf veroorzaakt, tenzij kan aangetoond worden dat de verontreiniging meer dan 30 jaar voor de aanvraag van de cofinanciering is ontstaan; 8/11

9 De conformverklaring van het bodemsaneringsproject dateert van na 31 mei 2008; De eigenaar voldoet aan de Europese deminimisvoorwaarden; Het gaat niet om bodemverontreiniging afkomstig van tankstations of droogkuisinstallaties; Enkel de bodemsanering en de milieutechnische begeleiding komen in aanmerking voor cofinanciering. De opmaak van bodemonderzoeken of een bodemsaneringsproject dus niet. Vermits de Europese deminimisregeling moet gevolgd worden, is enkel een toelage mogelijk van per 3 jaar. Meer informatie is te vinden in artikel 54/1 tot en met 54/15 van Vlarebo, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart /11

10 Overzicht andere instrumenten 1.11 Brownfieldconvenanten De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (brownfields) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders. Via zo n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridischadministratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie. Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad. Voordelen van een brownfieldconvenant Uit de reeds ondertekende convenanten bleek dat de onderhandelingen met de verschillende administraties die de ondertekening van een convenant voorafgaan, vaak als het grootste voordeel worden ervaren. Tijdens deze onderhandelingen wordt er samengezeten met alle overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen: het gemeentebestuur het provinciebestuur (eventueel) de betrokken Vlaamse administraties (OVAM, Ruimte & Erfgoed, Wegen en Verkeer, ) eventuele betrokken federale administraties De Lijn, de NMBS, private partijen Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar worden alle knelpunten van het project gezamenlijk besproken. Indien er een oplossing kan gevonden worden, worden de afspraken daarrond in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt. Om projecten ook financieel een betere haalbaarheid te geven, brownfieldprojecten ook rekenen op een aantal bijkomende voordelen: kunnen goedgekeurde een vrijstelling van de registratierechten op overdrachten van gronden; een vrijstelling van de financiële zekerheid in het kader van een sanering onder bepaalde voorwaarden; een specifieke procedure voor het onteigenen van essentiële gronden. Het Agentschap Ondernemen zorgt voor de administratieve ondersteuning van het hele proces. Ieder ingediend project krijgt een medewerker van het agentschap toegewezen, welke tevens als contactpersoon kan dienen voor de projectontwikkelaars. 10/11

11 Contact Tim Caers programmaverantwoordelijke Herontwikkeling en Sanering van verontreinigde Terreinen OVAM Stationsstraat Mechelen Tel: 015/ Maarten Bettens Investeringsmanager vastgoed PMV Oude Graanmarkt Brussel Tel: 02/ /11

Herontwikkeling en sanering van terreinen SANINVEST. Regionaal overleg milieu 17 december 2013

Herontwikkeling en sanering van terreinen SANINVEST. Regionaal overleg milieu 17 december 2013 Herontwikkeling en sanering van terreinen SANINVEST Regionaal overleg milieu 17 december 2013 Voorstelling Tim Caers, tim.caers@ovam.be, 015/284.465 Team Herontwikkeling en Sanering van verontreinigde

Nadere informatie

Onderwerp: Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldcovenanten Opsteller: Pascal Maebe Datum: 9 maart 2009

Onderwerp: Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldcovenanten Opsteller: Pascal Maebe Datum: 9 maart 2009 Onderwerp: Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldcovenanten Opsteller: Pascal Maebe Datum: 9 maart 2009 1 Inleiding. In kader van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Nadere informatie

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12 INHOUDSTAFEL Deel I. Regelgeving bodem en transacties met vastgoed 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Wie doet wat bij een overdracht? 5 1.1. Notaris 7 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8 1.3. Overdrager 9 1.4.

Nadere informatie

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee?

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? Vlaanderen is ondernemen BROWNFIELDS Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? www.vlaio.be Blue gate Fotografie: Tom D Haenens Blue Gate Antwerp is een nieuw bedrijventerrein dat op het

Nadere informatie

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar Johan Ceenaeme Diensthoofd bij afdeling Bodembeheer OVAM Plaatsvervangend bestuursrechter Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

Het Vlaamse bodemdecreet : hefboom voor duurzame herontwikkeling van verwaarloosde en onderbenutte terreinen

Het Vlaamse bodemdecreet : hefboom voor duurzame herontwikkeling van verwaarloosde en onderbenutte terreinen Het Vlaamse bodemdecreet : hefboom voor duurzame herontwikkeling van verwaarloosde en onderbenutte terreinen Afdelingshoofd IVS 17/04/2013 OVERZICHT Ontstaan bodemsaneringsdecreet Krachtlijnen Evolutie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie MONITEUR BELGE 09.03.2017 BELGISCH STAATSBLAD 34367 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2017/11062] 22 FEBRUARI 2017. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 JULI 2015. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kontich als site Woonzone Doelveld

Nadere informatie

Cofinanciering voor bodemsanering?

Cofinanciering voor bodemsanering? Cofinanciering voor bodemsanering? cofinancieringsregeling cofinancieringsregeling g Wat houdt de cofinancieringsregeling voor bodemsanering in? Vanaf 1 september 2013 ondersteunt de OVAM particulieren,

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst.

Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Aalst als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. DE OVAM, Gelet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID 2365 VLAAMSE OVERHEID Omgeving [C 2017/32217] 12 DECEMBER 2017. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen aan het Koning Albertpark in Kortrijk

Nadere informatie

1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse

1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse 1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse bodembeleid 3. Even vergelijken Nederland - Vlaanderen 4. We denken

Nadere informatie

brownfieldconvenant Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een

brownfieldconvenant Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een organiseert de informatiesessie Tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de toestandkoming van een brownfieldconvenant Maandag 29 maart 2010 9.30 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

Site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal' 1/6

Site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal' 1/6 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Roosdaal als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal'. DE OVAM, Gelet

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/35478] 30 MAART 2015. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kalmthout als site

Nadere informatie

Overwegende dat de andere percelen van de voormalige textielfabriek nog niet werden opgenomen in een bodemonderzoek en bewoond zijn;

Overwegende dat de andere percelen van de voormalige textielfabriek nog niet werden opgenomen in een bodemonderzoek en bewoond zijn; Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Gent als site 'Woonzone voormalige textielfabriek in Mariakerke'. DE OVAM, Gelet op het Decreet

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 69119 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2011/35925] 28 OKTOBER 2011. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de percelen gelegen in de woonzone

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36923] 9 DECEMBER 2014. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot ambtshalve uitvoering van een bodemsanering op de gronden

Nadere informatie

Sitebesluit Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout 2/6

Sitebesluit Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout 2/6 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kalmthout als site 'Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout'. DE OVAM, Gelet op het Decreet

Nadere informatie

Overwegende dat de OVAM ook in het bezit is van een oriënterend bodemonderzoek en

Overwegende dat de OVAM ook in het bezit is van een oriënterend bodemonderzoek en Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de gronden gelegen in Gent als site - 'Woonzone Begijnhoflaan Gent' " DE OVAM, Gelet op het Decreet van 27 oktober

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Onze bodem beschermen is onze toekomst beschermen. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie,

Nadere informatie

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Bent u mede-eigenaar of syndicus van een appartementsmede-eigendom op een risicogrond? Dan kan het zijn dat vóór 31 december 2014

Nadere informatie

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud Inhoud...5 Het Vlaamse bodemrecht... 11 Inleiding... 11 Hoofdstuk 1 Een nieuwe wet- en regelgeving?... 13 Hoofdstuk 2 Het Bodemdecreet en het Vlarebo-besluit... 15 1. Saneringsplicht... 15 1.1 Nieuwe bodemverontreiniging...

Nadere informatie

TUSSEN: partij enerzijds

TUSSEN: partij enerzijds Protocol betreffende de uitvoering van bodemonderzoeken, bodemsanering en afvalstoffenverwijdering in het kader van faillissementen met vastgoed gelegen in het Vlaamse Gewest TUSSEN: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille,

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2016/36469] 29 SEPTEMBER 2016. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Haacht als site

Nadere informatie

STADSVERNIEUWINGSCONGRES SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST BODEMRISICO S 25 FEBRUARI 2015. Vaststellingen

STADSVERNIEUWINGSCONGRES SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST BODEMRISICO S 25 FEBRUARI 2015. Vaststellingen STADSVERNIEUWINGSCONGRES SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST BODEMRISICO S 25 FEBRUARI 2015 Liesbet Van Cauwenberghe IMMOTERRAE nv Vaststellingen Strenge milieuwetgeving in Vlaanderen en Brussel en hoge kosten

Nadere informatie

Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst.

Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst. Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst. Vier sprekers, 70 experts, één onderwerp. Op de workshop over de integratie van bodemsaneringswerken brachten we alle

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

DE OVAM, Sitebesluit Woonzone Sint-Baafskeuter 1/5

DE OVAM, Sitebesluit Woonzone Sint-Baafskeuter 1/5 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Gent/Sint-Amandsberg als site 'Woonzone Sint- Baafskouter'. - DE OVAM, Gelet op het Decreet van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00785 Onderwerp: Addendum 1 aan het ontwerp van brownfieldconvenant voor het brownfieldproject 62 Kuhlmannkaai

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat

Nadere informatie

OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN

OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN Voorbeeldfiguren / 13.10.2017 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bijlage 2 Aanvraagformulier

Bijlage 2 Aanvraagformulier Bijlage 2 Aanvraagformulier Vlaamse Regering Aanvraagformulier Aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant 4 de call 2013 Gelieve de aanvraag volledig in te vullen.

Nadere informatie

Dhr. Peter Van den bossche is projectleider Bodem bij het adviesbureau Witteveen+Bos

Dhr. Peter Van den bossche is projectleider Bodem bij het adviesbureau Witteveen+Bos Dhr. Peter Van den bossche is projectleider Bodem bij het adviesbureau Witteveen+Bos ir. Peter Van den bossche t +32 (0) 3 286 75 06 gsm +32 (0) 476 84 02 22 peter.van.den.bossche@witteveenbos.com Witteveen+Bos

Nadere informatie

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bart De Becker, advocaat Studienamiddag Grondwijzer SGS House, Antwerpen, 30 april 2015 Inhoud 1. Omzendbrief grondverzet 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen

Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Uitvoering 2013 In 2013 werd geen vergunning aangevraagd voor een tijdelijke grondopslagplaats.

Uitvoering 2013 In 2013 werd geen vergunning aangevraagd voor een tijdelijke grondopslagplaats. 9. BODEM 9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige Basis X Uitvoering Project MBP 2005- H_34 In werd één dossier behandeld. Op het stadsterrein Geerdegem- Schonenberg werd tijdens het plaatsen

Nadere informatie

informatie- en inspraakvergadering brownfieldproject nr. 86 Kapellen Croda Henkel 19/03/2014

informatie- en inspraakvergadering brownfieldproject nr. 86 Kapellen Croda Henkel 19/03/2014 informatie- en inspraakvergadering brownfieldproject nr. 86 Kapellen Croda Henkel 19/03/2014 agenda gemeente Kapellen historiek Agentschap Ondernemen brownfieldcovenanten Re-Vive toelichting project vragen

Nadere informatie

Melding van de sluiting van een risico-inrichting

Melding van de sluiting van een risico-inrichting Melding van de sluiting van een risico-inrichting /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nieuw Leven in de Oude Dokken

Nieuw Leven in de Oude Dokken Nieuw Leven in de Oude Dokken Infomoment aanleg Schipperskaai 15 september 2015 Schipperskaai wordt verkeersvrije promenade - Nieuw leven in de Oude Dokken - Concept Schipperskaai - Fasering werken - Sanering

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief De Wolf www.lawfirmdewolf.com Onderwerp Bodemdecreet Datum 31 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan

Nadere informatie

De impact van het Bodemdecreet. op scholen

De impact van het Bodemdecreet. op scholen De impact van het Bodemdecreet 06 op scholen 6.1 Bescherming Het doel van het Bodemdecreet is een overnemer van grond (bijvoorbeeld een koper of concessiehouder) te beschermen tegen de gevolgen van een

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Locatieontwikkeling en bodemsanering

Locatieontwikkeling en bodemsanering Locatieontwikkeling en bodemsanering Succesvolle herontwikkeling van verontreinigde locaties 26 maart 2009 Arie Slagmolen Inhoudsopgave Introductie spreker Aanleiding en doelstelling Een schone bodem Vraag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsflash bestuursrecht www.stibbe.be Onderwerp Het nieuwe Vlaamse Bodemsaneringsdecreet Datum 23 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Voormalige Arseenfabriek Bocholt Infovergadering. Tim Lieben Adjunct van de directeur

Voormalige Arseenfabriek Bocholt Infovergadering. Tim Lieben Adjunct van de directeur Voormalige Arseenfabriek Bocholt Infovergadering Tim Lieben Adjunct van de directeur 29.09.2014 Werkwijze van de infovergadering Verloop van de infovergadering Voorstelling partijen Algemene informatie

Nadere informatie

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht Periodieke onderzoeksplicht Hoe weet u of uw onderneming een periodieke onderzoeksplicht heeft? Preventie van bodemverontreiniging is enorm belangrijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier.

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Goede bodemkwaliteit voor betere levenskwaliteit. 2 Niet overal in Vlaanderen is de bodem even gezond: zware metalen, organische

Nadere informatie

Melding van de sluiting van een risico-inrichting

Melding van de sluiting van een risico-inrichting Melding van de sluiting van een risico-inrichting /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE Seminar REALTY 21.05.2015 Tour & Taxis Brussels 05827 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

De Potterij herboren Streven naar een circulaire baken in Mechelen

De Potterij herboren Streven naar een circulaire baken in Mechelen De Potterij herboren Streven naar een circulaire baken in Mechelen An Eijkelenburg I 22 juni 2017 OVAM? Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (1981): Afvalbeleid materialenbeleid circulaire economie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT: Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Nadere informatie

Advies. Aanpassingen Bodemdecreet. Minaraad, Brussel, 12 september 2013 ( ) SERV, Brussel, 16 september 2013

Advies. Aanpassingen Bodemdecreet. Minaraad, Brussel, 12 september 2013 ( ) SERV, Brussel, 16 september 2013 Advies Aanpassingen Bodemdecreet Minaraad, Brussel, 12 september 2013 (2013 045) SERV, Brussel, 16 september 2013 13-045 advies Bodemdecreet Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040

Nadere informatie

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit Samen werken aan een goede bodemkwaliteit Samen maken we morgen mooier. inleiding 2 Meer dan 10 jaar werken aan een betere bodemkwaliteit heeft heel wat tastbare resultaten opgeleverd: het Bodemdecreet

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Inleiding OVAM staat sinds 1981 in voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid; aangevuld in 1995

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

TOETREDINGSBIJDRAGEN VOOR VLABOTEX

TOETREDINGSBIJDRAGEN VOOR VLABOTEX TOETREDINGSBIJDRAGEN VOOR VLABOTEX De toetreding gebeurt steeds op vrijwillige basis en geschiedt bij middel van een contractuele overeenkomst en bevat drie mogelijke luiken: 1. toetreding om de verplichtingen

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Nieuwe financiële instrumenten

Nieuwe financiële instrumenten Nieuwe financiële instrumenten Wouter FRANCOIS Nieuwe financiële instrumenten voor de behandeling van bodemverontreiniging Departement Identificatie van verontreinigde bodems Nieuwe financiële instrumenten

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE BODEMSANERING.

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE BODEMSANERING. VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE BODEMSANERING. Eerste bemerkingen van de gezamenlijke werkgroep VOB/Gemeenschap van Ondernemingen in de Haven van Brussel. De Werkgroep wordt ingelicht over het

Nadere informatie

BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde

BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde Standpunt Toegewezen: Christof Burm Versie: 2 Titel: Contactpersoon/auteur standpunt: BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde Mike Mortelmans Discussieforum:

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

PSR GEEFT TOEKOMST AAN BROWNFIELDS. Realty 2015 Dinsdag 19 Mei Johan Geeroms

PSR GEEFT TOEKOMST AAN BROWNFIELDS. Realty 2015 Dinsdag 19 Mei Johan Geeroms PSR GEEFT TOEKOMST AAN BROWNFIELDS Realty 2015 Dinsdag 19 Mei 2015 - Johan Geeroms PSR PARTNER IN SITE REONVERSION PSR geeft toekomst aan brownfields sinds 1999 Synergiën binnen Jan De Nul Group Kennis

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse Publiek-private samenwerking Steven Van Garsse Succesvolle stadsvernieuwing is steeds het resultaat van een samenwerking tussen overheid en private sector. Deze samenwerking maakt immers vaak het verschil

Nadere informatie

Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010.

Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010. CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR86779_1 29 november 2016 Limburgs bevelsbeleid Wet Bodembescherming 2010 Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag)

AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag) AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag) 1. Inleiding VLABOTEX vzw is de door de Vlaamse regering erkende bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector.

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 HET BODEMDECREET EN WATERBODEMS SHE-forum Essenscia Gent, 22 februari 2017 # 4 22/02/2017-2 Afkortingen MvT: Memorie van toelichting BBO: beschrijvend bodemonderzoek

Nadere informatie

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN:

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: (Vak in te vullen door BOFAS, gelieve niets te schrijven) (Gewest) (Slechts één vak aankruisen a.u.b) Stopzetting van de uitbating

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT met betrekking tot het Brownfieldproj eet 28. Gent Filature du Rabot tussen DE VLAAMSE REGERiNG De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij De Stad Gent Agentsehap Ruimtelijke

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

betreffende de oprichting van een Vlaams fonds voor lekkende stookolietanks

betreffende de oprichting van een Vlaams fonds voor lekkende stookolietanks stuk ingediend op 1932 (2012-2013) Nr. 1 27 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Linda Vissers en de heren Pieter Huybrechts

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Brussel, 16 oktober 2006. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 16 oktober 2006. Mijnheer de minister-president, 867 Brussel, 16 oktober 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Verzoekschrift stockage te reinigen gronden en puin in kader van bodemsaneringswerken Carcoke Lisseweegsesteenweg 12 te Zeebrugge

Verzoekschrift stockage te reinigen gronden en puin in kader van bodemsaneringswerken Carcoke Lisseweegsesteenweg 12 te Zeebrugge Verzoekschrift stockage te reinigen gronden en puin in kader van bodemsaneringswerken Carcoke Lisseweegsesteenweg 12 te Zeebrugge 1. Inleiding Voorliggend verzoekschrift kadert in de bodemsaneringswerken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem September 2013 Met deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het vlak van nazorg en bodemsanering. We gaan in op de

Nadere informatie

Verslag Workshop Groene duurzame bodemsanering OVAM VEB

Verslag Workshop Groene duurzame bodemsanering OVAM VEB Verslag Workshop Groene duurzame bodemsanering OVAM VEB Titel: Datum vergadering: Workshop Groene duurzame bodemsanering 24 januari 2014 9h30 15h00 Aanleiding voor de werksessie Vorig jaar werd de multicriteria-analyse

Nadere informatie

nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN Actieplan Clean Power for Transport - Elektrische auto s

nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN Actieplan Clean Power for Transport - Elektrische auto s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 394 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 september 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Actieplan

Nadere informatie

Datum : Plaats : Handtekening :

Datum : Plaats : Handtekening : Bijlage 2 Modelaanvraagformulier Aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant Gelieve de aanvraag volledig in te vullen. Het ingevulde formulier kan ten hoogste 3

Nadere informatie

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen

Nadere informatie