Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem"

Transcriptie

1 Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

2 Onze bodem beschermen is onze toekomst beschermen. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen en de biodiversiteit. Jammer genoeg is die bodem op heel wat plaatsen in Vlaanderen vervuild. Er is de voorbije jaren al veel gebeurd om verontreiniging grondig aan te pakken en de bodemkwaliteit in de toekomst veilig te stellen. Historische verontreiniging saneren, nieuwe vervuiling voorkomen, daar komt het op neer. Vlaanderen is op wereldvlak zelfs een voorbeeld van efficiënt bodembeleid. De OVAM heeft daar een belangrijke rol in gespeeld én wil dat blijven doen. Alleen op die manier komen we tot een echt duurzaam bodembeheer. Vooraf Enkele moeilijke termen eenvoudig uitgelegd Grondeninformatieregister Een databank met alle gronden die de OVAM heeft geïdentificeerd, of die grond nu verontreinigd is of niet. de risicolocaties bodemverontreiniging aanwezig is. Het onderzoek probeert om een eerste, globaal zicht te krijgen op de ernst van die verontreiniging. Ook als burger komt u soms in aanraking met bodembeheer. Denk maar aan het kopen of verkopen van een huis of van grond: daarbij is altijd een bodemattest vereist. En wat moet u doen als er bijvoorbeeld bodemverontreiniging optreedt bij u thuis of in uw buurt? Het wettelijke kader ervan is vastgelegd in het decreet Bodemsanering en Bodembescherming. Een van de grote uitgangspunten van het decreet is dat de verwerver van de grond bescherming moet krijgen. Geen onnodige luxe, als u weet dat er jaarlijks tienduizenden gronden van eigenaar veranderen. Deze folder is alvast een eerste leidraad. Aan de hand van praktische vragen en concrete antwoorden komt u te weten hoe u een mogelijke vervuiling aanpakt en waar u terechtkunt voor informatie en ondersteuning. Ook al hebt u de folder niet meteen nodig, hou hem toch bij. Hij kan u altijd later nog van pas komen. En intussen kunt u uiteraard zelf uw steentje bijdragen. Gewoon, door de bodem niet te vervuilen. Voor uw eigen gezondheid, en die van de komende generaties. Risico-inrichting Een inrichting die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kan inhouden, bijvoorbeeld een tankstation of een fabriek. De Vlaamse Regering heeft een lijst samengesteld met dergelijke inrichtingen. Risicogrond Een grond waarop risico-inrichtingen aanwezig zijn of waren. Bodemsaneringsdeskundige De spilfiguur, erkend door de OVAM. Hij is belast met het bodemonderzoek, hij stelt de saneringsprojecten op, en hij volgt de saneringswerken. Oriënterend bodemonderzoek Een verkennend bodemonderzoek dat nagaat of op Beschrijvend bodemonderzoek Een bodemonderzoek waarbij de probleemlocaties diepgaand onderzocht worden. Deskundigen gaan na wat de omvang van de verontreiniging is en welk risico ze vormt voor mens en milieu. Saneringsplichtige Degene die verplicht is om een bodemsanering uit te voeren. Dat is in principe de beheerder van de grond waarop de verontreiniging is ontstaan. Saneringsaansprakelijke Degene die aansprakelijk is voor de verontreiniging. Doorgaans is dat de veroorzaker van de verontreiniging. 2 3

3 zonder bodemattest geen verkoop van grond Vroeg of laat krijgen heel wat mensen met minstens één aspect van bodembeheer te maken, namelijk met het bodemattest. Zodra u een stuk grond overdraagt of verwerft, is een bodemattest immers noodzakelijk. In de praktijk gaat het meestal om het kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden onder levenden. Bij erfenissen is geen attest nodig, evenmin als bij de inbreng van een grond in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen. Ook de aankoop van een appartement geldt niet als overdracht van grond, voor zover op het kadastrale perceel geen risico-inrichting aanwezig was of is. Overdracht van een risicogrond vereist naast een bodemattest ook een oriënterend bodemonderzoek. Wat staat er zoal in een bodemattest? Eenvoudig gezegd: het biedt u zekerheid. Het attest legt namelijk uit welke informatie over een grond beschikbaar is in het grondeninformatieregister. Het vermeldt daarbij ook de informatiebronnen. Zijn er nog geen gegevens beschikbaar, dan staat dat letterlijk op het bodemattest. Het bodemattest bevat geen informatie over de omliggende percelen. Wat moet ik doen als ik een grond wil kopen? U hoeft zelf geen bodemattest aan te vragen of inlichtingen in te winnen over die grond. Dat is de wettelijke plicht van de verkoper. Die moet ook weten of er vroeger risico-inrichtingen waren. Als dat zo was, moet de verkoper een bodemonderzoek laten uitvoeren voor de koop gesloten wordt. Als de verkoper dat niet heeft gedaan, kunt u als koper de nietigheid van de overdracht vorderen. Anders gezegd: u kunt naar de rechtbank stappen, eisen dat de koop wordt tenietgedaan, en een schadevergoeding afdwingen van de verkoper. Het vervelende is uiteraard dat u naar de rechter moet stappen. Om dat te vermijden, kunt u altijd informatie over vroegere activiteiten op de grond opvragen bij de gemeente. Gelukkig hoeft u dat over het algemeen niet te doen: de meeste notarissen zorgen daar standaard voor.... als ik een grond wil verkopen? Als verkoper bent u verplicht om vóór de verkoop een bodemattest aan te vragen. Gaat het om een gewone grond (niet-risicogrond), dan volstaat het bodemattest. Als u een risicogrond verkoopt, moet u dat melden aan de OVAM met het meldingsformulier dat u op terugvindt. Bij de overdracht van een risicogrond moeten de resultaten van het oriënterende bodemonderzoek bovendien goedgekeurd zijn door de OVAM.... als er plots een verontreiniging optreedt of als ik vermoed dat er een verontreiniging is? In die situatie spreken we van een schadegeval. U kunt dan het best contact opnemen met een bodemsaneringsdeskundige. Doe dat zo snel mogelijk, want dan verkleint u het risico op extra verspreiding van de vervuiling en op onnodige kosten. De bodemsaneringsdeskundige zal nagaan of 4 5

4 Wat moet ik doen... Bij de OVAM. De OVAM reikt de bodemattesten uit. U vraagt het attest aan met een aanvraagformulier (te vinden op U hoeft dus niet naar de notaris (hoewel die dat uiteraard eveneens voor u kan regelen). Voor al uw vragen over bodemattesten heeft de OVAM een speciale infolijn op het nummer U kunt ook 1700 bellen, het informatienummer van de Vlaamse overheid. Indien nodig bezorgt de OVAM u graag de namen van de bodemsaneringsdeskundigen. onmiddellijke maatregelen noodzakelijk zijn. U bent verplicht om een schadegeval binnen veertien dagen bij de bevoegde overheid te melden. Die bevoegde overheid is in de meeste gevallen de burgemeester van de gemeente waar het schadegeval zich voordoet. De OVAM is bevoegd als het schadegeval bijvoorbeeld plaatsvindt op een grond van de gemeente. Bij zeer complexe schadegevallen (bijvoorbeeld als de bron van vervuiling niet bekend is) kan de OVAM ook advies geven, deskundigen sturen en ter plaatse vaststellingen doen. Als u een schadegeval meldt, geef dan aan welke maatregelen u al hebt genomen om risico s te voorkomen. De bevoegde overheid doet na de melding een uitspraak over de aanpak en legt maatregelen op tot behandeling van de bodemverontreiniging.... als ik een onderzoek wil of moet laten uitvoeren? Er zijn twee soorten onderzoeken mogelijk: een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek. Een oriënterend bodemonderzoek is beperkt in omvang. Het doel is om te zien of er inderdaad verontreiniging is. Daarbij neemt een bodemsaneringsdeskundige een aantal bodem- en grondwaterstalen. De uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek neemt al snel een maand in beslag voor een klein terrein. Bij de overdracht van een risicogrond heeft de OVAM maximaal twee maanden de tijd om het dossier te beoordelen. Als blijkt dat de bodemverontreiniging mogelijk ernstig is, moet de saneringsplichtige overgaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. Het beschrijvende bodemonderzoek gaat heel wat meer diepgaand te werk op de probleemplaatsen. Pas na dat onderzoek krijgen we een precies beeld van de verontreiniging en weten we of saneringswerkzaamheden noodzakelijk zijn. De duur van het onderzoek hangt af van de omvang van de verontreiniging. De OVAM beoordeelt het dossier uiterlijk binnen twee maanden. U kunt het oriënterende bodemonderzoek en het beschrijvende bodemonderzoek ook in één beweging laten uitvoeren.... als ik een sanering wil of moet laten uitvoeren? Zodra het beschrijvende bodemonderzoek is goedgekeurd en als blijkt dat sanering nodig is, kunt u het bodemsaneringsproject laten opmaken. Dat bepaalt welke technieken het probleem kunnen oplossen. Door die technieken tegen elkaar af te wegen, komt de meest rendabele oplossing naar voren, met vaak een flinke besparing bij de saneringswerkzaamheden tot gevolg. Als de OVAM een conformverklaring van het project uitreikt, dan geldt die als vergunning om de saneringswerkzaamheden te starten, overeenkomstig het Milieuvergunningsdecreet en de wetgeving op de stedenbouw. Daarom is het nodig dat het bodemsaneringsproject alle informatie bevat die in dergelijke vergunningsaanvragen opgenomen zou moeten worden. Om zo n aanvraag degelijk te kunnen beoordelen, moeten de adviesverlenende administraties over alle nuttige informatie beschikken. De OVAM moet zich erover uitspreken binnen negentig dagen. Die termijn is zo lang omdat advies nodig is van administraties en instanties die normaal betrokken worden bij de vergunningsaanvragen. Na de comformverklaring van het bodemsaneringsproject kunnen de bodemsaneringswerken van start gaan. Nadat de werken zijn uitgevoerd, zal de OVAM bij goedkeuring een eindverklaring uitreiken. Soms worden ook nog maatregelen ter bewaking en controle opgelegd. Conclusie Ga na of de grond die u wilt verkopen geen risicogrond is. Als dat het geval is, kunt u het best tijdig contact opnemen met een bodemsaneringsdeskundige. Waar kan ik terecht voor advies en hulp? Bij uw notaris. De notaris speelt een centrale rol bij de koop en verkoop van gronden. Hij is goed op de hoogte van bodembeheer en hij kan u advies geven. Zoals gezegd kan de notaris u ook het bodemattest bezorgen. Bij uw gemeente. Aanvraagformulieren voor het bodemattest zijn ook verkrijgbaar bij uw gemeente. De gemeente kan u eveneens de nodige informatie bezorgen over vroegere activiteiten op gronden. 6 7

5 V.U. Henny De Baets, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen D/2007/5024/09

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier.

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. Samen maken we morgen mooier. Goede bodemkwaliteit voor betere levenskwaliteit. 2 Niet overal in Vlaanderen is de bodem even gezond: zware metalen, organische

Nadere informatie

De impact van het Bodemdecreet. op scholen

De impact van het Bodemdecreet. op scholen De impact van het Bodemdecreet 06 op scholen 6.1 Bescherming Het doel van het Bodemdecreet is een overnemer van grond (bijvoorbeeld een koper of concessiehouder) te beschermen tegen de gevolgen van een

Nadere informatie

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit!

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit! Samen werken aan een goede bodemkwaliteit! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Vlaanderen is op de goede weg. 10 jaar bodemsaneringsdecreet: een verjaardag waar Vlaanderen best trots mag op zijn.

Nadere informatie

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12 INHOUDSTAFEL Deel I. Regelgeving bodem en transacties met vastgoed 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Wie doet wat bij een overdracht? 5 1.1. Notaris 7 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8 1.3. Overdrager 9 1.4.

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille,

Nadere informatie

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Bent u mede-eigenaar of syndicus van een appartementsmede-eigendom op een risicogrond? Dan kan het zijn dat vóór 31 december 2014

Nadere informatie

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit

Samen werken aan een goede bodemkwaliteit Samen werken aan een goede bodemkwaliteit Samen maken we morgen mooier. inleiding 2 Meer dan 10 jaar werken aan een betere bodemkwaliteit heeft heel wat tastbare resultaten opgeleverd: het Bodemdecreet

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat

Nadere informatie

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht

Hoe weet u of uw onderneming een. periodieke onderzoeksplicht Periodieke onderzoeksplicht Hoe weet u of uw onderneming een periodieke onderzoeksplicht heeft? Preventie van bodemverontreiniging is enorm belangrijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze

Nadere informatie

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud

3.3 Overgangsbepaling Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Bodemsanering Algemeen Inhoud Inhoud...5 Het Vlaamse bodemrecht... 11 Inleiding... 11 Hoofdstuk 1 Een nieuwe wet- en regelgeving?... 13 Hoofdstuk 2 Het Bodemdecreet en het Vlarebo-besluit... 15 1. Saneringsplicht... 15 1.1 Nieuwe bodemverontreiniging...

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging. Wat zijn de taken van steden en gemeenten?

Schadegeval met bodemverontreiniging. Wat zijn de taken van steden en gemeenten? Schadegeval met bodemverontreiniging. Wat zijn de taken van steden en gemeenten? Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging. Wat zijn de taken van steden en gemeenten?

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst.

Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Aalst als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. DE OVAM, Gelet

Nadere informatie

1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse

1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse 1. Toelichting van de krachtlijnen van de Vlaamse bodemregelgeving: Bodemdecreet en VLAREBO 2. Toekomstige ontwikkelingen voor het Vlaamse bodembeleid 3. Even vergelijken Nederland - Vlaanderen 4. We denken

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36923] 9 DECEMBER 2014. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot ambtshalve uitvoering van een bodemsanering op de gronden

Nadere informatie

Instrumenten. vastgoedsector TE KOOP. voor de. het bodemdecreet in de praktijk

Instrumenten. vastgoedsector TE KOOP. voor de. het bodemdecreet in de praktijk TE KOOP Instrumenten voor de vastgoedsector het bodemdecreet in de praktijk De OVAM en de vastgoedsector: samen maken we morgen mooier. Wist u dat de Vlaamse bodemwetgeving tot de wereldtop behoort? De

Nadere informatie

Site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal' 1/6

Site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal' 1/6 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Roosdaal als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Roosdaal'. DE OVAM, Gelet

Nadere informatie

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar

VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar VVOR 20 jaar Bodemdecreet Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar Johan Ceenaeme Diensthoofd bij afdeling Bodembeheer OVAM Plaatsvervangend bestuursrechter Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/35478] 30 MAART 2015. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kalmthout als site

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 JULI 2015. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kontich als site Woonzone Doelveld

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie MONITEUR BELGE 09.03.2017 BELGISCH STAATSBLAD 34367 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2017/11062] 22 FEBRUARI 2017. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het

Nadere informatie

Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen

Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Richtlijnen: overdracht delen van kadastrale percelen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID 2365 VLAAMSE OVERHEID Omgeving [C 2017/32217] 12 DECEMBER 2017. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen aan het Koning Albertpark in Kortrijk

Nadere informatie

Cofinanciering voor bodemsanering?

Cofinanciering voor bodemsanering? Cofinanciering voor bodemsanering? cofinancieringsregeling cofinancieringsregeling g Wat houdt de cofinancieringsregeling voor bodemsanering in? Vanaf 1 september 2013 ondersteunt de OVAM particulieren,

Nadere informatie

Brussel, 16 oktober 2006. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 16 oktober 2006. Mijnheer de minister-president, 867 Brussel, 16 oktober 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming,

Nadere informatie

Sitebesluit Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout 2/6

Sitebesluit Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout 2/6 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Kalmthout als site 'Woonzone verkaveling Dennenlaan-Kalmthout'. DE OVAM, Gelet op het Decreet

Nadere informatie

Overwegende dat de OVAM ook in het bezit is van een oriënterend bodemonderzoek en

Overwegende dat de OVAM ook in het bezit is van een oriënterend bodemonderzoek en Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de gronden gelegen in Gent als site - 'Woonzone Begijnhoflaan Gent' " DE OVAM, Gelet op het Decreet van 27 oktober

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Bodemdecreet Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Bodemdecreet Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Titel I Inleidende bepaling Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Titel II Definities, doelstellingen en

Nadere informatie

Overwegende dat de andere percelen van de voormalige textielfabriek nog niet werden opgenomen in een bodemonderzoek en bewoond zijn;

Overwegende dat de andere percelen van de voormalige textielfabriek nog niet werden opgenomen in een bodemonderzoek en bewoond zijn; Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Gent als site 'Woonzone voormalige textielfabriek in Mariakerke'. DE OVAM, Gelet op het Decreet

Nadere informatie

Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl s)

Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl s) Vlaanderen is materiaalbewust Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl s) SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE/STOFGROEPEN#VOCL Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 69119 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2011/35925] 28 OKTOBER 2011. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de percelen gelegen in de woonzone

Nadere informatie

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha FOD FINANCIEN ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Referentie dossier : MEOW-2014-DD-00287999 Bladzijde 1/1 00 001 KADASTRALE / PATRIMONIALE

Nadere informatie

Communicatie bij bodemonderzoeken en -saneringen. Een leidraad

Communicatie bij bodemonderzoeken en -saneringen. Een leidraad Communicatie bij bodemonderzoeken en -saneringen. Een leidraad Communicatie bij bodemonderzoeken en -saneringen - een leidraad Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Communicatie bij bodemonderzoeken

Nadere informatie

Handleiding. Overdrachten

Handleiding. Overdrachten Handleiding Overdrachten 2013 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Handleiding Overdrachten 2013 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 3. Wettelijk Depot

Nadere informatie

Handleiding Overdrachten

Handleiding Overdrachten Handleiding Overdrachten 2012 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Handleiding Overdrachten 2012 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 3. Wettelijk Depot

Nadere informatie

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding. Overdrachten

Handleiding. Overdrachten Handleiding Overdrachten 2015 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Handleiding Overdrachten 2015 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 3. Wettelijk Depot

Nadere informatie

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bart De Becker, advocaat Studienamiddag Grondwijzer SGS House, Antwerpen, 30 april 2015 Inhoud 1. Omzendbrief grondverzet 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI 1998. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering,

Nadere informatie

Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing

Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Afdeling Bodembeheer Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN Tel. 015 284 284 Fax 015 284 275 Website: www.ovam.be

Nadere informatie

Melding van de sluiting van een risico-inrichting

Melding van de sluiting van een risico-inrichting Melding van de sluiting van een risico-inrichting /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief De Wolf www.lawfirmdewolf.com Onderwerp Bodemdecreet Datum 31 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan

Nadere informatie

OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN

OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN VOORBEELDFIGUREN OVERDRACHT DELEN VAN KADASTRALE PERCELEN Voorbeeldfiguren / 13.10.2017 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Inleiding OVAM staat sinds 1981 in voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid; aangevuld in 1995

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2016/36469] 29 SEPTEMBER 2016. Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Haacht als site

Nadere informatie

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN:

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: (Vak in te vullen door BOFAS, gelieve niets te schrijven) (Gewest) (Slechts één vak aankruisen a.u.b) Stopzetting van de uitbating

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag)

AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag) AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGE TOETREDING TOT VLABOTEX (Toelichting bij het indienen van een aanvraag) 1. Inleiding VLABOTEX vzw is de door de Vlaamse regering erkende bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector.

Nadere informatie

BODEM INHOUDSOPGAVE. 1. Vlaams Gewest... 3 2. Brusselse Wetgeving... 115 3. Waals Gewest... 294. 1. Vlaams Gewest

BODEM INHOUDSOPGAVE. 1. Vlaams Gewest... 3 2. Brusselse Wetgeving... 115 3. Waals Gewest... 294. 1. Vlaams Gewest BODEM INHOUDSOPGAVE 1. Vlaams Gewest..................................... 3 2. Brusselse Wetgeving................................ 115 3. Waals Gewest...................................... 294 1. Vlaams

Nadere informatie

DE OVAM, Sitebesluit Woonzone Sint-Baafskeuter 1/5

DE OVAM, Sitebesluit Woonzone Sint-Baafskeuter 1/5 Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Gent/Sint-Amandsberg als site 'Woonzone Sint- Baafskouter'. - DE OVAM, Gelet op het Decreet van

Nadere informatie

Het betreffende verzoek tot raadpleging werd door het departement RWO ontvangen op 02/07/2015.

Het betreffende verzoek tot raadpleging werd door het departement RWO ontvangen op 02/07/2015. Gemeentebestuur Bornem Hingenesteenweg (bor) 13 2880 BORNEM uw kenmerk ontvangen via mail vragen naar/e-mail Ellen Van de Water ellen.vandewater@rwo.vlaanderen.be ons kenmerk 2.14/12007/107.1 telefoonnummer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsflash bestuursrecht www.stibbe.be Onderwerp Het nieuwe Vlaamse Bodemsaneringsdecreet Datum 23 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Uitvoering 2013 In 2013 werd geen vergunning aangevraagd voor een tijdelijke grondopslagplaats.

Uitvoering 2013 In 2013 werd geen vergunning aangevraagd voor een tijdelijke grondopslagplaats. 9. BODEM 9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige Basis X Uitvoering Project MBP 2005- H_34 In werd één dossier behandeld. Op het stadsterrein Geerdegem- Schonenberg werd tijdens het plaatsen

Nadere informatie

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 1

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 1 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 1 TITEL I. INLEIDENDE BEPALING Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. TITEL II. DEFINITIES, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Attestnummer: 20150579637/Volgnummer: 000 Formuliernummer: 20150576494 Bodemattest Berquin Notarissen CVBA Marie-Pierre Gerardin Lloyd Georgelaan 11 / 1000 Brussel UW BERICHT VAN: 14.12.2015 AFDELING:

Nadere informatie

Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet

Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet versie 2009 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet

Nadere informatie

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 HET BODEMDECREET EN WATERBODEMS SHE-forum Essenscia Gent, 22 februari 2017 # 4 22/02/2017-2 Afkortingen MvT: Memorie van toelichting BBO: beschrijvend bodemonderzoek

Nadere informatie

Code van goede praktijk Schrappen van risicogrond

Code van goede praktijk Schrappen van risicogrond Code van goede praktijk Schrappen van risicogrond Code van goede praktijk - Schrappen Risicogrond Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Code van goede praktijk - Schrappen Risicogrond 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Leidraad voor het geoloket met bodemdossierinformatie

Leidraad voor het geoloket met bodemdossierinformatie Leidraad voor het geoloket met bodemdossierinformatie Leidraad voor het geoloket met bodemdossierinformatie Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad voor het geoloket met bodemdossierinformatie

Nadere informatie

Titel I. Definities. Titel II. Doelstellingen en algemene bepalingen. HOOFDSTUK I. Doelstellingen. HOOFDSTUK II. Algemene bepalingen

Titel I. Definities. Titel II. Doelstellingen en algemene bepalingen. HOOFDSTUK I. Doelstellingen. HOOFDSTUK II. Algemene bepalingen 14 DECEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Titel I. Definities Artikel 1. In dit besluit wordt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 APRIL 2011 C.10.0119.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0119.N MARMINVEST nv, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, BESLUIT: Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Schedule 6 / Annexe 6 / Bijlage 6 Soil certificates Flemish Region / Attestations du sol Région flamande / Bodemattesten Vlaamse Gewest

Schedule 6 / Annexe 6 / Bijlage 6 Soil certificates Flemish Region / Attestations du sol Région flamande / Bodemattesten Vlaamse Gewest Schedule 6 / Annexe 6 / Bijlage 6 Soil certificates Flemish Region / Attestations du sol Région flamande / Bodemattesten Vlaamse Gewest Attestnummer:

Nadere informatie

TUSSEN: partij enerzijds

TUSSEN: partij enerzijds Protocol betreffende de uitvoering van bodemonderzoeken, bodemsanering en afvalstoffenverwijdering in het kader van faillissementen met vastgoed gelegen in het Vlaamse Gewest TUSSEN: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Nadere informatie

BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde

BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde Standpunt Toegewezen: Christof Burm Versie: 2 Titel: Contactpersoon/auteur standpunt: BD art. 12, 23, 105 en 110: Vrijstelling saneringsplicht erfgenamen beoordeling kennisvoorwaarde Mike Mortelmans Discussieforum:

Nadere informatie

Conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject

Conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject Conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject Contactpersoon: Sabine Plingers Referentie: C-7178 Datum: 19.07.2013 1 Identificatie van het beperkt bodemsaneringsproject Informatie over het beperkt

Nadere informatie

1. Gegevens van het advies. 1.1 Gegevens van de regelgeving. 1.2 Gegevens van de aanvrager. 2. Titel en fase

1. Gegevens van het advies. 1.1 Gegevens van de regelgeving. 1.2 Gegevens van de aanvrager. 2. Titel en fase Reguleringsimpactanalyse voor wijziging Bodemdecreet: invoering bodemonderzoeksplicht uiterlijk eind 2025 met vrijstellingsmogelijkheid voor particulieren Gebruik de RIA-leidraad en de RIA-checklist om

Nadere informatie

Er zijn natuurlijk nog een aantal andere voorwaarden waaraan je moet voldoen, maar daarvoor kan je hier terecht.

Er zijn natuurlijk nog een aantal andere voorwaarden waaraan je moet voldoen, maar daarvoor kan je hier terecht. Landmaat 1. Het abc van vastgoed Vastgoed zit goed vast. Zo simpel ligt dat! Het gaat met andere woorden om een onroerende zaak. Dat kan grond zijn, maar ook een gebouw dat vast en duurzaam verbonden is

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2181 Vragen van het lid

Nadere informatie

Draaiboek Hoe gebruik maken van het raamcontract Bodemonderzoeken voor Vlaamse Overheid en lokale besturen?

Draaiboek Hoe gebruik maken van het raamcontract Bodemonderzoeken voor Vlaamse Overheid en lokale besturen? is materiaalbewust Draaiboek Hoe gebruik maken van het raamcontract Bodemonderzoeken voor Vlaamse Overheid en lokale besturen? SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Draaiboek "Hoe gebruik maken van het raamcontract

Nadere informatie

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Attestnummer: 20130529718Nolgnurnmer: 000 Formuliernurnmer: 20130525750 saftieti MA1(E11 VI f. MORGEN f11001er Bodemattest Openbare Vtaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110 13-2800 Mecheten

Nadere informatie

Advies. Aanpassingen Bodemdecreet. Minaraad, Brussel, 12 september 2013 ( ) SERV, Brussel, 16 september 2013

Advies. Aanpassingen Bodemdecreet. Minaraad, Brussel, 12 september 2013 ( ) SERV, Brussel, 16 september 2013 Advies Aanpassingen Bodemdecreet Minaraad, Brussel, 12 september 2013 (2013 045) SERV, Brussel, 16 september 2013 13-045 advies Bodemdecreet Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - bodemsanering is noodzakelijk

Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - bodemsanering is noodzakelijk CS14044666 Aangetekend met ontvangstbewijs BB-O-DS-20140552169 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110 B-2800 Mechelen T. 015 28-4 284 F. 015 203 275 www ovam be Gemeentelijk Havenbedrijf

Nadere informatie

Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest OVAM

Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest OVAM Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest OVAM Documentbeschrijving 1. Titel publicatie OVAM 2. Verantwoordelijke Uitgever 3. Wettelijk Depot nummer Danny Wille, OVAM,

Nadere informatie

Melding van de sluiting van een risico-inrichting

Melding van de sluiting van een risico-inrichting Melding van de sluiting van een risico-inrichting /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies.

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten

Nadere informatie

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw 1 Sprekende Gemeente kopregel Den Haag Dienst Stadsbeheer September 2006 Bodemverontreiniging bij In deze folder leest u meer over bodemverontreiniging en met name over de gevolgen die dat kan hebben voor

Nadere informatie

over het voorontwerp van Vlarebo 2007

over het voorontwerp van Vlarebo 2007 Brussel, 12 september 2007 Advies SERV en Minaraad Advies op hoofdlijnen over het voorontwerp van Vlarebo 2007 Contactpersoon Minaraad: Francis Noyen Contactpersoon SERV: Annick Lamote Minaraad, 30 augustus

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Procedure MB artikel 164

Procedure MB artikel 164 1 Procedure MB artikel 164 OVERDRACHT BIJ EEN GESLOTEN TANKSTATION WAARVOOR AAN BOFAS EEN TUSSENKOMST IS GEVRAAGD 27 november 2008 Afdeling Bodem 2 Overzicht presentatie Inleiding Oude procedure MB cfr.

Nadere informatie

Overwegende dat de stad Sint-Niklaas aan de OVAM nog 2 bijkomende locaties heeft voorgesteld voor opname in een woonzoneproject;

Overwegende dat de stad Sint-Niklaas aan de OVAM nog 2 bijkomende locaties heeft voorgesteld voor opname in een woonzoneproject; Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van de gronden gelegen in Sint-Niklaas als site - '3 voormalige textielbedrijven en een voormalige houthandel' in Sint-Niklaas

Nadere informatie

Infodag Kwaliteitsbeheer en erkenningen Audits: technisch luik

Infodag Kwaliteitsbeheer en erkenningen Audits: technisch luik Infodag Kwaliteitsbeheer en erkenningen Audits: technisch luik Machteld De Wit 23 november 2016 Type 1: Taken erkende bodemsaneringsdeskundigen het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek

Nadere informatie

Richtlijnen opbouw en beheer gemeentelijke inventaris (GI)

Richtlijnen opbouw en beheer gemeentelijke inventaris (GI) Richtlijnen opbouw en beheer gemeentelijke inventaris (GI) Richtlijnen opbouw en beheer gemeentelijke inventaris (GI) Toegewezen: PG-I Versie: 2 Afdeling/Dienst: Contactpersoon/auteur: Bodembeheer / Databeheer

Nadere informatie

OVEREENKOMST voor overdracht van de saneringsplicht m.b.t. andere dan historische bodemverontreiniging [ref. 900x]

OVEREENKOMST voor overdracht van de saneringsplicht m.b.t. andere dan historische bodemverontreiniging [ref. 900x] OVEREENKOMST voor overdracht van de saneringsplicht m.b.t. andere dan historische bodemverontreiniging [ref. 900x] Heden [datum opmaak], te [plaats opmaak], wordt overeengekomen als volgt, PARTIJEN Tussen:

Nadere informatie

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Vlaanderen is bodembewust Beter voorkomen dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Zorg voor uw bodem... en voor uw portemonnee Werkt uw bedrijf met producten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

T1800_Procedure: Evaluatie van een ABO en van een BSP bij verderzettingsdossiers (Second Opinion) Inhoudsopgave

T1800_Procedure: Evaluatie van een ABO en van een BSP bij verderzettingsdossiers (Second Opinion) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 1 Doelstelling... 1 2 Toepassinggebied... 1 3 Referenties... 1 4 Definities... 1 5... 2 5.1 Inleiding... 2 5.2 Evaluatie ABO en aanbevelingen... 2 5.3 Evaluatie van het

Nadere informatie

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Tel.: 09/222 06 22 Fax: 09/222 28 95 info@cib.be www.cibweb.be NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET

Nadere informatie