INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4"

Transcriptie

1 INVENTARIS GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

2 1«GEMEENTEAECHIEP i EONDS M00RS.n;LE -1f-;e 55 ^ÏÈê^JK^J^fJSd. 155/1 Bestek tot hcvb herstellen van oo.rlog;sscb.ad.e aan het vredegerec.ht en aa-nhórigheden( 1920) ( 1 stuk) 172 G;emcK^m_;;eibej2tuOT 172e 1/1 Aanwijaea? der beraadslagingen van het p^emeen-. tobes-fcuur van MoorseleC1700 tot 1926)«( register) Gen^enteraad 172o2/1 Register der inschrijving van akten en be- sluiten van de gemeenteraad t 1828 tot ( regj.ster) 172.2/2 Idem : tot , ( register) 172«2/3 Idem : tot 1863.,. ( register) 172.2/4 Idem : 1864 tot ( register) 172.2/5 Idera : "1876 tot ( regis-ter) 172 2/5 Idem : 1891 tot ( regirrter) 172.2/7 Idem.: 1904 tot 1914o ( register) 172o2/8 Idem : 1915 tot 1918o (register) 172^.2/9 P:coc es verbaal van de gemeenteraads7,itting van 1914 tot I9I80 ( rcegister.) 172o2/1O Register ter inschrijving van akten en be- - s.l"üiten van de gemeente^jaad i I9I8 tot 1926c ( register) 172 o 3 9.ii &ls ll^ie-^l?ilïisê2e'-^'ê t^^^ Q. 172^3/1 Lijst van de baljuws, burgemeesters en schepene-n van Moorsele( I78O tot 1921) o ( 5 folio's) 172^3/2 Register ter inschrijving van de verslagen van het college van burgemeeste.r en sche-penen van tot 1870( 1)^ (register) ( 1) Het " register tor inschrijving 'van de -\rerslagen van het college -van Burgemeester en scbex^enen van ' tot 1849 " is te vinden onder t gemeenteraad Dr., 172 2/3..

3 o JlZJ-j/A Register te.r inschrijving van de verslagen va-n het college véui Burgemeester en schepcmen % 1870'tot ( register) I72..3/4 Idem t 1896 tot ( register) 172.3/5 Idem?.1904 tot ( reg.iste.r) 172 3/e Idem s 1915 tot 1918«( register) 182 o672 Nationa].e_MBat^hap33y v^ 182c672/1 Buur-tspoorweg Kortrijk~-Wervik Menen ^ Inschrijving van Moorsele op 101 aandelen (1893 en 1914) ^ ^ ^ -, N Briefwisseling (1918 tot 1930) ( losse stukken) /2 Dossier in verband met De Nationale Maatschappij der Buurtspoo,rwegen, lijn Kortrijk-Wervik-Menen. Inschrijving op het kapitaal» o (losse s-bukken) 185 «3 Opê.nba e^i_nst l;^^ 185,3/1 Leden van de Kerkfabriek en de Kerkraad 1855, 1863,.1896, 1897 en 1898» (losse s-bukken) 185«3/2 Begroting der Kerkfabriek van Moorsele ^ 1871, 1872, 1874, 1875, 1881, 1890, 1892, 1895, , , (37 katernen) 185 3/^> Rekening van de Kerkfabriek van Moorsele -" 1870, 1871, , 1898^1916, (34 katernen) 342 Ere-beke;ns_^vcK2Lp_e_rson^eeJ_.<, 3Z[.2/1 Eretekens voor personeel : - Vandenberghe Prederic (secretaris-on-bvanger van het we Idadighe idsbui'oau) 6»04 'J^2A\ ~ Devlies Karel, Vandamme Hendrik :-20.05^ Denijs Constant, Muller Jan : 15.0?c1919 (Voorzorgs- en wederkerie^heidsinstellmg) - De'lputte L» i Gemeenteraadslid, -" Devlies CL. i Schepen, 9^ Register van brie.fwisseling 1 ;i tot 23 0O ^000/-^ \ is te vinden onder : Gemeen-ceraad nr«i/^o2/3

4 3-472 o 1 ÊSJS.9ÜS,S E i-vjljy/'x Begrotingsstaat der gemeente Moorsele voor het dienstjaar 1884., (lias) 472o1/2 Idem (bundel) 472 e. 1/3 Idem, (bmido.l) 472 1/4.Idem ' (lias)' 472,1/5 Idem ' I89O0. (lias) 472o1/6 Idem 1891», Rekeni-ng van inkomsten en uitgaven van de lagere school -voor het dienstjaar I89I0 (bundels) 472.1/7 Begrot.ingsstaat 1892 (bimdel) 472.1/8 Idem Bijlage : begroting der'uitgaven en inkomsten van de gev/one dienst der lagere scholen» Dienstjaar 1893» (2 liassen) 472.1/9 Idem 1894 (2 liassen) 472.1/10 Idem 1895 (2 liassen) 472e1/11 Begrotingsstaat voor het dienstjaar 1899» Bijlage : Begroting der uitgaven en jjrikomsten van de gev/one dienst der lagere gemeente- en aangenomen school, dienstjaar 1899o(2 liassen) / / e 1/ / / c, 1/ /18 Beg.roting Beg.ri voor het dienstjaar I90I,, (r-egister) Idem 1902 (4 dubbele bladen) Idera Idem Idem Idem Idem 1903.,' (lias) 1904 (lias) 1905 (lias) 1906 (lias) I9O8 (lias)

5 UI Ui co C2 UI CS cö co CÖ Cö -H H H.rH H H r-i r-l ci Pi 02 cd H _Q 01 Cö -H -1 r-i CQ cö 03 CÖ H r-i as xi % XS o xi p ra cö. ^ H CÖ 'Ji a -%! CD'. O ca xs ^ö CÖ cö a f4 cö ö P -H A ^ :s H H ^ rq H i> x5 cö d M3 (D >1 JAi ^ M té. ts -P -P ca &a CQ CQ O rh CD CC ta o >-5 -P CG O CQ ca o >xi Cö q P XS r-i - d -p 02 O m o fl CD ^ CD ^ fvi u-\ f-v. o V- OJ K^ 4- -la t>- co g> o V- Oj r, 21 'J> ^ - V - ^ V - V - ' C - V - r - V - T - V - V - T - V - V ^ V V - Qü. fl -, CD iyi c J Ö i O o \ bd!' i u G 1 -LS ö ; -H i 1, fl! O f s 'S o 1 Ü5 S -d l J Ti ; i a QJ xi H S <^ XS 'r-ig nd H g 'd H s B OJ xi xi xi xi Ti "d xi H H-l H H H H H a fl O -P b OJ r:> H.'^ D- co a^ o V-..^ -^ (^ V" O-J CM (Tv ON a^ ct^ cr^ o"^- V- V- sr *r- t- V- a s a a S xi d 'd 'd Td "d "d f-i hi -f 'r^ H f-i H. a xi a 'd -P CG bd fl OJ cö CM > CJN-P v- fl o fl ui a..o xi i-i + o 4- OJ QS «o V- ir\ CD O! Cvl fl C7^ ON -c- 'v- K\ fco OJ " -H CJN sr fl P f l?4 Cö bd -P fl fl Ö > a a o 1 i p ca CO cö CM > cr^-p T- fl' O fl o m is A a ro -d H -r ON OJ V- fcjd ffl 'fl ffl a V CM ro. ^ O V- ru K\ =!- ^A ^ i>^ ^ v D C - C O ( T ^ v ~ r ^ r r ^ ^ ^ C7^ O ' V OJ KN 4- LOV V- C\j OJ C\j OJ OJ OJ Lf\ LA 'A a\ ir\ IA UA [>- O- C^ i>- -O c> c> 4- ^ ^ -^i" -=3" -^ ^ VD t>- co CJN O CU CM OJ OJ KN- \ \ \ \ \ LA la la LTN A [>-[>- O- C>- I>^.^d" -ÏT.^ -^3" ^-i

6 IPNDSEN 483.2/1 Foi-ids der gemeenten, 1924, 1925, stukken 484^ ISM&ÏÏS1. 484/1 Gemeentebelasting op honden, lias 484/2 Gemeentebelasting op honden, 1886«register 484/5 Opcentieme-n over 1928», ios stuk

7 bo 501 H ll_.ë 9Hi!-iie]?ieiL 501^1/1 Kaart West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk ' fragment ' landkaart 501 1/2 Kaart van do omgev.ing van Menen, 1902 schaal 1/40oOOO landkaart 51.ïiHESerli jko^stam /1 Uittreksel uit de registers van de burgerstand van Ledegem losse stukken 51O«7/2 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 geboorten in andere gemeenten, uitgereikt, voor 1930 losse s-bukken 510,7/3 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 huv/elijke-n rin. andere gemeenten, tot 1929^ losse stukken 52.BeiLSiMEë. 52O0I/I bevo.lkingsregis-ber 1 januari 1867v bijgewe.rkt tot register 521.1/1 bericht van verb],ij--fsverandering losse stukken 521«172 bericht van verblijfsverandering losse stukken 521«2/1 schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters tot 1929 o losse stukken 521.5/1 inschrijvingsboek voor de identiteitskaarten 10 mei 1919 tot 6 november I925.register 53 1 ^iisl!2;bs3.?!3è.ê.ll 551.1/1 Lijst der kiezers voor de v^retgevende kamers en voor de gemeente, herzion.ing 1921 register 531.1/2 Lijst der kiezers voor de v/etgevende kamers en voor de gemeente-, herziening 1923 register 531«1/3 Lijst der kiezers voor de kamers^ senaat, provincie en gemeente 1925-'25 register 531 el/4 Aanvullende kiezerslijst registei-- 531,1/5 Aanvullende kiezerslijst register

8 7. 53I0I/6 Processen-ve-rbaal der o-pmerkingen-boek ter inschrijv.ing op de kiezers3.ijsten, i^egis-be.r 551^1/7 Uittreksel uit het.register der beraadslagingen van het college van burgemeester en scheidenön^ 'kiesbezv/aren, 11 nov. 1913,los s-buk 531 cl/8 Register der 'inschrij-ving der beraadslagingen, van college -van burgemeester en schepe-nen inzake. kiesbezwaren,. Beslissing nopens aan vragen tot.inschrijving of uitschrabbing, 10 ' december 1927 register 551 ^5 Kiezersl^y sten_ van_werlo?e^^^ 531<.5/1.Lijst der kiezers voor de vorming van de nijverheids-.en werckraad waarvan is te Kor-brijk voor het d3?iejaar.lijks tijdvak van 1921 tot regis-ber 531.5/2 Lijst der kiezers werkgevers ^ bedienden, " werk3,ieden voor de samenstelling van de v/e.rkrechtersraad van Kortrijk, 31 december, register, ' 551»6 M-'^^ ïl?2-ii i 5,.Z,lïL_5ie 53106/1 Alfabetische lijst dor kiezers voor het vormen van de rechtbank van koophandel, 1920 folio 551c6/2 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, 1922 folio 55106/5 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandeisreehtbank, I925. folio 531 6/4 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, folio

9 8. 5^M Militie 541/1 Militie, bewijss'bukken o losse stukken 541/2 Militie, tellingsbladen 1925 tot"1928, losse stukken 5'^l-7 iê:s-j..^jijjs''?j}jlb..jilj.jjljeiêyj^ 547/1 Papiergeld op 1 december 1914 onde.r waa.rboi'g der gemeente uitgegeven; Verzoek om terugbetaling In bijlage i 2 bilje-bten van 5 Fr<, (nr 788 en nr 1128)r,. losse stukken 547/2 Levering van een paard i'n 1814o. los stuk 55.0 derw_ij_s.. 55/1 StoJozefs vrije beroepsschool, Kortrijk, vraag om toelage ( ) los stuk 55/2 Angela Alleman, akte van bekwaamheid als lagere onderwijzeres (30..03^1925) los stuk 55/3 Rekeningen van Madeleine Van Houtte. voor eerste en tweede -brimester 1928= los stuk ' 55/4 Zuster Gabrielle (Marguèrite Roose), overleden aan een besmettelijke zrlekte^ (26 mei 1928).. los stuk 55/5 Dienstjaar 1920, Lager onderwijs, meisjesschool,, Inlichtingen te voegen bij de begroting, Gezamelijke staat van betal.ing<,. losse stulcken 55/6 Gezamelijke staat van betaling I92I, aangenomen meisjesschool^ losse stukken 55/7 Staat van het onderwijzend perscrneel 1929«los stuk 55/8 Aa'nnemingskontrakt der bewaarschool. Termijn , 55/9 Aannemingskontrakt der lagere jongensschool, termijn 1920^ /10 Aannemingskon'brakt der lagere meisjesschool, termijn /11, Vak-bekenschool Dossier

10 9. 55/12 Vervaardiging van boter, virerkmethode»... losse stukke.n 55/13- Muziekschool, briefwisseling o' losse stukken 55/14 Muziekschool, begroting voor 1874, 1875, 1880, 1887 en 1890 ' ' losse stukken /1 567/2 Eredienstc Ke r kv e r w ar min g; Luiden dei? klokken losse los stuk. stukken 57 SEe5J5.? ïve...^ïs.ebdomme2ie, 57/1 Repertorium van akten losse stukken 57/2 Verkoop door Auguste Antöin.e Soins d'allegambe, Parijs, aan Moorsele en Ledegem voor de steen v/eg«(1857) katern 57/3 - Aankoop en ve.rkoop- van gronden voor de steenweg naar Rollegem-Kapelle (1857) losse stukken 57/"^ Aankoop van het oud gemeentehuis, 1874o registe.r 57/5 Onteigeningen voor de weg Moorsele-Roeselare, 1891~1894 o los se st ukken 57/6 Openbare verpachting van het gemeentehuis tot gebruik van herbe.rg (1896)» losse stukkien 57/7 Openbare verpachtijig van goederen van het armenbestuur (1902)0 lias 57/8 Aankoop van een gebouw en land, (1903)<> 57/9 Verpachting van het gemeentehuis (I9O6) Dossier 57/10 Akte van verkoop aan Clement Vandeputte (I907), los stuk. 57/11 Aankoop van bouv;lancu1907 losse stukken 57/12 Onteigening leperstraat losse stukken 57/13 Verwerving gtond Rozenstraat, 1910e losse stukken

11 10«57/1^1 57/15 57/16 57/17 57/18 57/19 57/20 57/21 57/22 57/23 57/24 57/25 57/25 57/27 57/28 57/29 57/30 Grondverwerving Menenstraat, 1913,,,..losse stukken School voor jongens, 1876, plan Restauratie van de gemeenteschool voor jongens 1920 '. lia's. Herstel van de kerk van Moorsele, dossier Consti-'uctie van het vrredegerecht, mei, 1897 plan Schets tot het aanleggen van een begraafplaats te Moorsele, z.d plan Gemeentegoederen, opsomming van drie akten i nieuw k.er.kliof, 1920'; hospitaal, Kaf hoek,1903? hospitaal, losse s'bukken Oprichten van een Brits militair kerkhof op het grondgebied van Moorsele, 1921 " Kezelberg Military Ceme-bery" losse stukken Inrichten van een Duits militair kerkhof " Couvent" te Moorsele,1921 dossier Aanleg van de dorpsweg van Heule naar Moorsele over Gu.llegem, I85O dossier Steenweg naar Ledegem, I dossier Bestek en lastenboek van de v;eg naar Roeselare en Rumbeke via Rollegem-Kapelle tot Moorsele, 1886 register Gemeentelijke kasse.iweg van Roeselare en Rumbeke over Rollegem-Kapelle naar Moorsele met aansluiting op'de provinciale baan Roeselare -Menen ; bestek en lastenboek, 1891 dossier ; Herstel van de oorlogsschade aan de wegenis 1920, dossier Onderhoudsv;erken aan.de steenwegen van, grootgemeenschap tijdvak dossier Aanleggen van fietspaden, lastencohier en, begroting. dossier Beschrijvende tabel van de niet bevaarbare waterwegen van Moorsele, 1883 D?egister

12 57/51 ^^^^^ waterlopen J 1918, J-"^cn/y? Oorlogsgedenkteken P^^n 57/32., MoT-x^-n"Roeselare i^ci-'^.^ ^'^/5-3 Hoogspanningskabel Menen i^oe_^^^^^ ^^^^_^^^^ 11

13 o3 Huisvesting i aanraoedigilng inzake huis- ^JjJèJJ.-.J'B.-.J^JJ^L^-.._._^.-.-, «5/1 Beschermingscomiteit der werkmanswoningen en der instellilngen van voorzienigheid, aanvraag door Petrus Boüsse te Moorsele toelage 65 Ir, 10 september 1909 brie.f kaart Verenigingen en h-un activiteiten ; ^ /. -verenigingen van culturele aard en ontspan- 6Z^6 4/1 EiS-S~., _~--~ ~ ~ "- -" - Subsidieaanvraag door " La société des fanfares a Moorsele", 1873, los s-buk

14 s 201^4 B5Jr* 'ill,i_ie,l i 201 o4/1 Algemene landbouvrbelling in stukken 723 «3.iliere^n'b_eeJ/b ^rj2,'u^^^ 723o3/1 Hoenderbond 1928, statistiek,. losse stukken 75 Gevaarc'lijke, o'ngezonde e-n h.ind-erli jke inicich-b;l_ngen_^_^,_ /1 Hinderlijke inrichtingen nr 7 s Depoortere Eva.rist, zv/ingelar-ij ; nr 8 s Vanhauwaert Georges, weverij; nr 9 Gykie.ro Camiel en De'vriendt Adolf, vlasrote.rij en zv.7.ingelari j ; nr 10." Luycks Henri, vlasrotercij; nr 20 t Warlop Cyriel r vlaszv/ingelarijo dossiers 75/2 Register-o-pgave der aangevraagde machtigdiigen tot het oprichten van gevaarlijke, ongezond.e en hinderlijke inrichtingen, juli 1926 tot api'il 1927 register

15 M; 5ii?lsil l1?...,l_ill ^^ 810/1 Société ge-nerale Beige de distribution electrique,brussel ; cont.ract -bussen de gemeente Moorsele en de maatschappij.desclee en c"^^, 1922 boek ',, 810/2. Electric it e itsta.r ie ven, losse stukken 810/3 Maatschappij gas en electriciteit van Kortrijk Dosclee en cie,briefwisseling 1929 losse stukken 848 ïele^ojnmimj-catij^ 8^4-8/1 Kabels voo.r telefoonnet, aansluitingen t 2 in 1922; 2 in 1924; 5 in 1928 losse stukken 851. Êl?iË2ii!lS.^- ienj3t 851/1 Aciuaduct onder, de dorps v/eg nr 7, 1 plan en 2 brieven t 3 juli'1899 en 5 juli I914 losse s'bukken 865 5ieilst_jier^Vj/_egen 855/1, Leveringen voo.r het herdekken van fietspaden ; 19 april 1928 ; staat de.r -nieuwe gebouwen i I/7/I927-30/5/1928; aankoop van stenen en grind j I9 mei 1928 losse stukken

16 Grondplannen en bouwvergunningen 874c.1/1 Polier Ghombaere huivs en schuur z«d«874.1/2 Edmond Degeest 2 huizen z^d. ' I- fabriek Constant Char'leso, 874.1/3 Mijnheer Do Geest 2 huizen z^cu 874e 1/4 Edmond..Degeest-Vande-voorde herberg Zad-o 874c.1/5 Pelix Denijs, Rozestraat v/ei?kmanshuis Zcdo 874«1/5 We Displancke. ' 2 huizen z.dc, 874oiy7 Arthur Ghekiero, statie Keze.lberg 1 huis Zedo 874o1/8 Idem Idem z d /9 NoNc woonhuis j Zod«874.1/10 N.N huis -f bakkerij z.d«874.1/11 NoN. hu.ls z.d o. 874o1/12 N.N. ( ondernemer.? P DeLrue- Desplancke,, Moorsele, 2 v/oonhuizen z^d» 874 1/13 NoNo ( architect s P. Delrue) z.do voorge-ve.l 874»1/14 Omer Pype-Dejonghe, Barakken huis en achte.rgebowve'n Zedo 874c.1/l5 Achiel Verrue vlasschuur z«d..... Staties-braat( kad-aster s sectie A, nr 123,P 3) 874^1/16 Coöperatieve zw.-mgelarij op de Herthoek z«d«874o1/l7 Jules Masun, Rozestraat 20«02o /18 Rosseel 19.03o p1/19 Cyriel Vandamme, Rozestraat ' ' herberg 27o /20 August Houss in-de franc q, Herborg "In de Ki?oone" 25.O80I9OI 874^1/21 N.Ne, 'woonhuis I90O 874c.1/22 Tho. Vereecke-Legein bakkerij'.24«01o1902' 874o1/23. -Edmond Degeest, wijk overheule langs de kalsijde van Roeselare 29<.01o «1/24 Henri Houssin-Decock,woonhuis,herberg 15s /25 NoN«b.erberg(hoek) en 2 vroningen ^

17 15 874o 1/26 Ivo. Joye 5 langs de kalsijde van Moo;rse3 e naar.. Gu.i:iegem, Rozestraat I I 874a1/27 ' René Wallecan^ steenweg naar Menen...,. woo-nhuis 17.08« e 1/28 Edouard Pinet,; beenhouwer -,... woonhuis met winkel ,1/29 August'Houssin-Defrancq, kalsijde Guliegem Moorsele woonhuis Houssin Ramon, Kalsijde Gu.llegem~Moorsele woonhuis, 26o01«1906,874o1/30 NoN. huis 30«09o <,1/31 NJ^e 2 'woonhuizen 18o10o /32 Houssin-.De.francq ' 21o10e o1/33 Prangois Houssin, kalsijde Moorsele naar.. GuUegem woning. 19^12^ o1/34,.. Vereenigde Eigenaars Vlasbev/ex*kers Wijk Overheule. herberg., 28«03o /35 N.N.. herberg 19o06« o1/36 We Vandeputte, kalsijd.e van d,e tramstatie naar... de kruisstraat smidse 05^01« o1/37 Armbestuur van de Gemeente Moorsele bijgebouw hofstede 04o e1/38 Henry Coorman huis 04.03^ c.1/39 Isiedoor Vereecke,timmerman, kalsijde van Rollegem~-.Kapelle woonhxiis met v/erkv/rnkel 280O4.I9O8 874o1/40 Coöperatieve zv/ingelarij Overheule 13e05« o1/41 NJ'Ta (aannemer Jos Martin Vandenberghe Izegem) vfoonhuis 18 05« e1/42 Prangois Houss.in^ kalsijde Moorsele naar GuUegem woning, 08 «07^ o1/43 Jös Maddens. herberg 08^07«, /44 N.No woonhuis 19o09.e /45 Leopold VandamjBe woonhuis 01.04o o 1/46 Louis Vand-armne, gravé van d.e barakken tot de gravé Winkel-s-fcoElooijV/oonhuis 16e05e ^1/47 NoNe woonhuis 15^05« {{- 1/48 N.No herberg 25o05o1909

18 17» 874<.1/49 N«No,, woonhuis 25« /50 Constant Pareit-^Tanghe,..,"., woonhuis «>1/51 Alphons Jules Detollenare, timmerman., ',,. - woonhuis 29.12<, «1/52 Ivo Demuncjk woonhuis « o 1/53 NoN«woonh-ais 10o03e ,1/54 NoNc. woonhuis e1/55 Poulier Combaer, vlashandel.aar. ',. " woonhuis en schuur 12.05^ «1/56 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest,. bestuurder ',. der vei'bondsme3l erij woonh-ais 19o05« I/57 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest5 grondeeigenaar v/oonhuis,, 19^05^ *1/58 Jules Breemeersch, Roeselarestraat ', ^.^-^ _ woonhuis 3I0O7.I91O 874o1/59 Cyriel Deleu jwevelgems-braat J " '/' Woonhuis 15.01^ o1/60 Charles Desimpelaere, landbouwer,.. woonhuis 07.04« o1/61 Charles Desimpelaere, landbouwer.... woonhuis 30e05o o1/62 gebroedercs Parelt.fabriek 30o05., «1/63 gebroeders Parelt fabriek( vormee:cdering) 874*1/64 Camiel Withouck, vlasha.ndelaar, Roeseiarestraat.,., ', vlasschuur., e1/65 Henry Coorman, pos-bbode,,. ; poort 14e /66 Elnil Couverhover schuur 14^05^ o1/67 Henri Accou^ Rozes-fcraat " ', woning( ver^.ndering) 12.09* «1/68 August Pille en zoon, Her'bhoek V,V, vlasschuur o1/69 uitbreiding van het klooster H^ Pamilie '.. 22o /70 N.N. woonhuis 02 03« /71 N^N» v^oonhuis en v;inkel ^

19 18e 874o1/72'... H..L8, landbouwer, wijk Overheule. - woonhuis 19.03, « e1/73 Petrus Vandaroiae, v/ijk Overheule... woonhuis, 08o <!,1/74 Camiel Vandorj^e, land,bouv..fer, woonhuis 02« I/75 René V/allecan, bakker, steenv/eg naar Menen woonhuis, « o1/76 A.imé Vanhaverbeke^ leperstraat,.. woonhuis 25^ c,1/77 Isidoor Godderis, -Van Raes, gehucht Kezelberg,.... leperstraat 3 v/erkraanswoningen /.12o «1/78 Vervaecke, (eigendom godshuizen)' v;oonhuis, schu-or, koestal 4 exe /. /.I e1/79 Conrard Vancraeynest woonhuis. 1'7» o1/80 de kinderen Vandeputte woo3ihuis 17 «07 « «1/81 NeNe, hoek Ieperstraat-"Ledegemstraat herberg 02.03o ^1/82 d.e juffrouwen Corselis,Meensestraat 32 veranderen voorgevel 05« o1/83 Vanhoornebeek, Rollegemstraat, nr 29 woonhuis 28<,06o ^1/84 Laurent Malfait, Weve.lgemstraat.... ' woonhuis o «1/85 Henri Anckaert, Komme:cestraat ' ' '- ',. -bwee woonhuizen 13»07o c.1/86 Ge. Vanhaesebrouck 'tv/ee woonhuizen... 10o e1/87 N^No d-rio woonhuizen o1/88 Joseph D' Haene-Joye woonhuis 13e12o /89 Gecrges Dumortier-Joye 13.12o «1/90 Henri Vergote, bromdries, kassei naar GuUegem v/oonhuis 3I 01^ «1«91 Gustave Bouckenooghe, vlashandelaar, Wevel-.. straat v/oonhuis 10o02o1923

20 1' /92 Victor Musselie, wooh.huis 04 04« ^!-o1/93 Wwe Carrein woonhuis /94 Van Craeynest( voor rekening van het armbestuur).. Zuidhoek schuur 03c05c c1/95 Joseph Vanoverberghe woonhtiis 10a05o1_ /96 Wwe Carrein woonhuis ' 15o05o /97 Wwe Maliait( Wwe Charel Dutoit) -,.. twee woonhuizen( grenzen(3. aan hot wethuis), 24.07« r,1/98 Achiel Reynaert, Wevelgems'braat.. woonhuis, 18»08« ,1/99 Jules Vandenberghe woonhuis 11o09o ,. 1/100 ' De Heer Pille vlasschuur 30«10a o1/101 Remi Dekeyzer, kassei van Moorsele naar Menen, wijk Herthoek woonhuis 08.01« »1/102 Jerome Vantomme, nijveraar,. eigendom ter" ve.i'andering 22.01ol o1/103 Amand Devos woonhuis 08«07« Jules Vanraes woonhuis I7« Jules Pype woonhuis 12o03o I/IO4 Henri Coorevits, Karrestraat.. woonhuis 14o05.1, I/IO5 Jules Staelens-Vandamme, kassei van Mocrsele naar Rollegem-Kapelle woonhuis 14o ^1/106 A]adre Verlinde, gravé naar de Kezelberg... woonhuis 14^ ^1/107 Andre Verlinde, leperstraat naar de Kezelberg '.... woonhuis_ 14c e1/108 Jerome Lannoo woonhuis 04o04o /109 Jerome Lannoo v/oonhuis 04<, /110 Heer en Co Vandeputte, Kezelberg; '',, '.. hoeve, Soete 04<, /111 Gustaf Willem-yns woonhuis- 04« /112 Emile Dekeyzer, wijk Herthoek,. woonhuis 29«04^ ,.1/115 Jules Va-nraes, Kezelberg,... woc^nhuls 29.04« /114 Gustave Boidivi, Wevelgems-braat woonhuis 03e06o1924

21 <,1/115 Constant Vandamme, Roesela'restraarb,,,. woonhuis ' 03«06e /116 Hector Messely, Wijk Overheule v;oonhuis 11^ /117 N»Ne (arts?) ^ 01o07e /118 Denijs Duthoo, We Constant, Ledegemse kassei:.:.- '^ '^ ' ^, woonhuis /119 Amand Devos, brouwer, prov.inciale steenweg op de Kezelberg wooxihuis « /120 \'h'ie Ryckebosch woo-nhuis 28, o 1/121 NoNo woo-nhuis o1/122 Jules Dupont, metser, Wevelgemstraat woonhuis 10o /125 C. Vuylsteke, Wevelgems-braat, woonhuis, 10<.03c /124 Cyriel Decouter, Wevelgemsesteenweg woonhuis 24o05o /125 huis Vervisch^Wi-btouck _ woonhuis 24o05« o1/126 A. Devos-Depoortère, op de grondvesten van de herberg " het boldershof" op de Keze.lberg herberg <,1/127 ^ ^ '^ Gustaf Wittouck-Maesen, steenweg naar Roeselare woonhuis 07.04o ^1/128 Jules De Poo-rter-Bridelance, steenweg naar Roeselare vlasschuur 17.04, »1/129 Jo Vanderhaeghe, kleine Kortrijkstraat woonhuis 17o04» e1/130 J Van.derhaeghe,, kleine Kortrijkstraat v;oonhuis 17<.04o /131 Cyrille Van.lerberghe, steenweg naar Roeselare woonhuis 07^05^ /132 Th» Vanpoucke, Herthoek ' ^ ^^ ^^.^rwoonhuis 12o05» /153 de Heer Parelt, Rozestraat _. woonhuis. 25o05c /154 Julien Vynckier-Sch.rurs, Wevelgems-braat achtergebouv/en 22» o1/135 - Camiel Bou-btens, vlasbewerker, kassei van Moorsele naar Ledegem.^ooc \ woonhuis 29«07«1925

22 /136 Constant Everardt Vandeputte, vlashanclelaar steenweg naar Roeselare, v/ijk Overheule vlasschuur 25o Z1-1/137 De heer en Juffrouw Cappon, Kleine Kortrijkstraat, woonhuis 02c. 09^ /158 De Heer Decock woonhuis 22o12o /139. Gustaaf Remery, Wevelgemstraat 874o1/140 woonhuis 22., Meensestraat, installatie van een benzineverdeler ( type Ville de Oa-nnes) /141 Hendrik Delrue, Kortrijks-braat woonhuizen c1/142 Emiel Speybroeck, vlashandelaar, Wevelgemstraat ' woonhuis en' schuur 874c.1/143 12o01o1926 Camiel Vandoi^pe, Wevelgems-braat,, v/oonhuis met schuur I ,1/144 Remi Vancraeynest, Overheule woonhuis 02.02<, /145 Josephe Clarysse woonhuis 05a-02< /146 de Heren Staelens en Vanpoucke, steenweg op RolJegem kunstmatige vlasroterij 15o o1/147 Cyriel Withouck, vlashandelaar, Wevelgemsbraat v/oonhuis met schuur 15 02o /148 Petrus Deré, Herthoek vlasschuur ,1/149 Leon Descheemaker,Wevelgemstraat. woonhu.is 02.03» c1/150 Leon Descheemaker, Wevelgemstraat ' ' ^ " 'woonhuis 02.03« /151 Gustaf Camiel Gekiere-- Masschelein, vlas-.. handelaar, wijk Overheule schuur 02.03» ^1/152 Henri Vervenne, V/evelgem-straat.,. woonhuis /153 ïlenri Decommere, kassei Moorsele-Menen '. schuur ^1/154. Emiel Casier, Wevelgemstraat «1926

23 o o 3,:,/,,e «e.-e Vand»oo:.e:,.e, -Sr-Jc...ae 87,1/160 Jeroen BrydeiaBce,Ber*.en,^^^ ,\/iel aori^ond Lansendocken^Aol^iel^^f' ,;.,/ie. Mode.. Bple.e. en ^. f ^ J ^ ^ ' S j J ^ 87, 1/163 De heer Boudewión, l^-xïhunr ,,,'l/16,.uleB.Gu.taa.enMarie^Ha^?e-Ias^^_ ^^,,2e S7,.1/165.eanBa.ian.,Ba.a..en^^.^^,^ ^,.0, l^as 8,,.1/iee «e....e...oe. - 2^7:1926 s-r/is ro:%x->--i/aussr^"2-7.i926,,,,/,e9 Ac.ieXVa.nes.e,..e:..oe.,^,,, ,1/170 a.xoa Vanda-e, suike..x3dro.e., s.een,^s 8/* " ^ ' Menen, r. n-^nn Overheule,,,,.,/,71 redo;i.. Haene;ime-^-,-.Si , 1/17P H. «i-ucuck.eool06e.btraav.^^, /173 ' «"'^"''' "* 1^.-ll!l /17^-1-874»1/175 P. l Santy, we*na, ^ ^ ^ ^ ^ «- ^-''^'' 87..1/176 "-- - ' ^-rosè ^^«-7,S j- > woo-nhuis '^'^^ 874,1/177. Alfons Bekaert

24 o /178 Mevr«Pat-b;yn, Poststraat woonhuis 22.05« ^1/179 toelat-ing voor een electrische motor tot 5.PK.06.04e c.1/180 Oscar Desmet, machtiging tot het oprichten van een ondergrondse metalen benzinetank Wevelgemstraa-b 15»05o e,1/181 Cyrille Vanlerberghe, steenweg naar Roeselare sch-aur 18 05» o1/182 Jules Vande-nberghe, Wevelgems-braat ', schuur 02e05» /185 Joseph Deleu, Kazeerens-braat herstellen van woonhuis 14e /184 Jules Lecoutere maalderij 14 05o o1/185 Go Delrue, notaris, Rozens-kraat ' ' woonhuis /186 Gustaaf Ghekiere,, vlashandelaar, Overheule kleine vlasfabriek o1/187 Richard Opsommei-, zuidhoek lahgs de gravier naar Weveigem v/oonhuis 25.O80I e1/188 GLlbert Samain-Vanneste, brouwer, Barakken (bewoond door Achille Koukuyt, wever) verbetering.'aan woonhuis »1/189 Joseph Clarijsse, Overheule, ^ -^ woonhuis 07^ e1/190 Achiel Minne, Wevelgemstraat woonhuis en vlasschuur 07.02, o1/191 N.N«schuur ,1/192 Evarist Depoorter-Decuypere, vlashandelaar, Wevelgemstraat -vlasschuur e /193, Arthur Lust, vlashandelaar. ^ ',, vlasschuur ^1/194 M. Cappon, Herthoek,Menenstraat, vlasschuui? o o1/195 Alois Boudewijn, Herthoek woonhuis 05.O5.I o1/196 Marcel Noppe, Rollegemstraat - woonhuis, 19^

25 / c. 1/ / o1/ ,1/ o1/ ,1/ / / c1/ o1/ / / / / / o1/ / / / «1/ o1/218 Gustaaf Ghekiere, vlashandelaar, langs de gravier,overheule vlasfabriek 24^11o1927 Achilles Devlies, V/evelgemstraat' schuur 23»05«1928 Victor Vandemaele, landbouwer, Meerlaanstraat, schuur E^;-era.rd V/ittouck, Menensesteenweg, v.lasschuur 12« ABJ^ Houssin magazijn 30o10«1928 Omer Desmet woning met bakkerij August Gekeure en Adolf. Devriendt, Ove3?heule, roterij en stooirilcetel 24« Georges Vanhauv;aert, Salinusplaats, heropbouwen herberg "In den Arend" Jules Messiaen,, Barakkenhoek, V\rerlananshuis, schuur 08^02,1929 Leon Vervisch, kassei Moorsele-RoUegem, Kapellev/ijk, Overheule, vlasschuur Arthur V^atte-yne, stee'nweg Moorsele-Menen, villa' 280O2.I929 Jerome Desmot, Karrest.raat werkmanswoning 01«03«1929 Accou Camiel, Ovor.heule v;erkmansv/oning IO0O5 ^1929 Cyrielle Vanwijnsberghe, Gullegemstraat, v/erkmansv/oning 10e05'»1929 Antoine Vandaele, Overheule, woonhuis Maurice Vandemoo^rtele, Wevelgemse steenweg, we.rkmanshuis «1929 Maurice Vermee.rsch, Overhe-üle, v/oonhuis 20« Jules Vandamme, Wevelgemstraat, woning Cyrille Warlop,.huis 11«04,1929 Cyrille Lapeirre, Steenv/eg naar Roeselare vlasschuur Pe - Vande.rhaeghen, Kleine Kortri jj:cstraat, 16,.. v/erkmanswoning 17o04o1929 N»N«, Overheule, steenv/eg RoUegem-Kapelle, vlasschuur 07«

26 o1/ / / / / ,. 1/ / «1/ / / o'1/ / o1/ o1/ / c1/234 J Gekiere, Wevelgemstraat, won.ing 22e05e1929 Jules Vandemaele-Maschelijn, Overheule, Steenweg van Roeselare, WoonhuJ.s met sch'aur en aan.hor.igheden 09 06^1929 Oscar Ryenaert'-Denorrae, Kezelberg, werk.mansv/on.inp3 22 o 06^,1929 Alois Malfai-b~Dejaegh.ere, Kezelberg,.huis met ach.te.rgebouwen 20 07^.1929 Spillebeen, Kezelberg, woonhuis met vlasschuur Robert Dupont, Kortrijks'braat, werkmanswoning met smidse 17«08c.1929 de, heer Koe-bher, Kor-brij'ks-braat, v/erkjiianswo-ni-ng 17 «.08*1929 Jules, Stragier, Overheule woning, 17= Gus-bave Bou-rry, Rozestraat, ^n^noo v;erkjmanswoni-ng 13^,09 o \^AA^ Francois Delrue, Vrijstraat ^^ ^^ ^^^^ autogarage 12.09o1929 August Gekeure en Adolf Devriendts, Overheule schuur De heer Degeest- v/erkhuis 11.11o1929 Germain E^pee3.--Gesquiere en Joseph Vanhoutte Expeel, Kafhoek 2 wertananswoningen Jerome.Lannoo, Rozenstraat v/erkmansv;oning 21.11«1929 Camiel Ghesquiere, Roeselarestraat, woning de Heer Samijn, Roeseiarestraat vtoo-nhuis

27 GEMEENTE MOORSELE Oud archiefo 1 Metinge ende Caerte figuratif vant Laetschap van de Wulf dam. 1714» regis-ber 2 Lantbouck der Prochie ende Barro-nnie van Moorseele, 1724o register

28 27. Persoonsnamenregister Accou Camiel ' /209 Accou Hen'ri 874«1/67 Alleman Angela 55/2 Anckaert Henri 874o1/85 Bekaert Alfons 874«1'/177 Boidivi Gustave' 874«1/114 Bonte Achiel ^ 874.1/173 Bouckenooghe Gustave 874 1/91 Boudewijn Aloïs 874 1/195 Boudewijn 874.1/163 Bourry Gustave ' 874.1/227 Bousse Petrus 625«3/1 Bout-bens Camiel 874o1/135 Breemeersch Ju-les 874o1/58 Brijdelance Jeroom.. 874^1/160, Cappon de Heer en Mevr. ' 874o1/137 Cappon M. 874^1/194 Ca.rrein Wed., 874.1/93 ; 874.1/96 Cass-ier Emiel.874.1/15^^ Ghombaere Polier.874.1/1 ; 874.1/55 Clarijsse Joseph 874.1/189 ; 874,1/145 Coorevits Henri Coorman Henri 874.1/58 ; 874.1/65 Corselis juf.frouv/en ' 874.1/82 Couverhover Emil 874.1/65 Decock dhr /138 Decommere Henri 874.1/153 Decouter. Cijr.iel ' 874.1/123 De geest 874.1/3 Degeest ' 874.1/230 Degeest Edmond 874.1/2, Degeest Edmond-Vandevoorde 874.1/4 Dekeyzer Emile.' 874.1/112 Dekeyzer Remi 874.1/101

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

D i g i t a a l. 42ste jaargang, nr. 2 april 2014. Wij genieten de steun van:

D i g i t a a l. 42ste jaargang, nr. 2 april 2014. Wij genieten de steun van: 42ste jaargang, nr. 2 april 2014 D i g i t a a l Wij genieten de steun van: Familiekunde Vlaanderen vzw Vlaamse Overheid stad Kortrijk - stad Roeselare......................................................

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914

INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914 INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914 MAASLANDSE MONOGRAFIEËN onder redactie van Prof. Dr. W. Jappe Alberts (voorzitter). Dr. Remigius Dieteren O.F.M.. Dr. J. Grauwels. Dr. J. F.

Nadere informatie

Een impressie van vroeger en nu.

Een impressie van vroeger en nu. 1 En toen in 1912 Naar het aloude verhaal schiep Jahweh de wereld in zes dagen. De zevende dag rustte Hij en telde één voor één de vele steden en dorpen. Hij keek welgevallig om zich heen en zag dat het

Nadere informatie

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems INVENTARIS van de archieven van de parochie CONCEPT H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems 1 2 INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999)

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters van 1897 tot 1936

Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters van 1897 tot 1936 Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters van 1897 tot 1936 H. van Walder veen Van Couwenhovenstaat 15,3621 CC Breukelen Een eerste bericht over gasverlichting in Breukelen is te lezen

Nadere informatie

Op Last: Het College,

Op Last: Het College, Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2011 en 2012. Koekelberg,

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2.

Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2. Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief.... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2.1 Inleiding.... 4 2.2.2 De zelfstandige archiefvormer

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden!

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfXXXXXXXX :x ~ ':'< X X X X X ~ ZUID- EN MIDDEI~WESTVLAAr~S V. VI F, -KRANTJE ~ x ~ Tweemaandelijks tijdschrift ~ x ~ Redaktie: Johan Roelstraete ~ x ~ Kransvijver

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

POLDERS EN WATERINGEN

POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN. I)r inmnandeï i jks l i jdschr ift. 2e jaargang nr. 6 September 1984 Iiiformat Le-tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, Koningin

Nadere informatie

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde KOLONIAAL VERSLAG 1917. III. CURACAO. A. BEVOLKING. Op 1 Januari -1917 bestond de bevolking van de kolonie Curacao uit 57 3S1 personen, verdeeld als volgt: '» Curacao 34108 Aruba 0 481 Bonaire (5 714 St.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie