INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4"

Transcriptie

1 INVENTARIS GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

2 1«GEMEENTEAECHIEP i EONDS M00RS.n;LE -1f-;e 55 ^ÏÈê^JK^J^fJSd. 155/1 Bestek tot hcvb herstellen van oo.rlog;sscb.ad.e aan het vredegerec.ht en aa-nhórigheden( 1920) ( 1 stuk) 172 G;emcK^m_;;eibej2tuOT 172e 1/1 Aanwijaea? der beraadslagingen van het p^emeen-. tobes-fcuur van MoorseleC1700 tot 1926)«( register) Gen^enteraad 172o2/1 Register der inschrijving van akten en be- sluiten van de gemeenteraad t 1828 tot ( regj.ster) 172.2/2 Idem : tot , ( register) 172«2/3 Idem : tot 1863.,. ( register) 172.2/4 Idem : 1864 tot ( register) 172.2/5 Idera : "1876 tot ( regis-ter) 172 2/5 Idem : 1891 tot ( regirrter) 172.2/7 Idem.: 1904 tot 1914o ( register) 172o2/8 Idem : 1915 tot 1918o (register) 172^.2/9 P:coc es verbaal van de gemeenteraads7,itting van 1914 tot I9I80 ( rcegister.) 172o2/1O Register ter inschrijving van akten en be- - s.l"üiten van de gemeente^jaad i I9I8 tot 1926c ( register) 172 o 3 9.ii &ls ll^ie-^l?ilïisê2e'-^'ê t^^^ Q. 172^3/1 Lijst van de baljuws, burgemeesters en schepene-n van Moorsele( I78O tot 1921) o ( 5 folio's) 172^3/2 Register ter inschrijving van de verslagen van het college van burgemeeste.r en sche-penen van tot 1870( 1)^ (register) ( 1) Het " register tor inschrijving 'van de -\rerslagen van het college -van Burgemeester en scbex^enen van ' tot 1849 " is te vinden onder t gemeenteraad Dr., 172 2/3..

3 o JlZJ-j/A Register te.r inschrijving van de verslagen va-n het college véui Burgemeester en schepcmen % 1870'tot ( register) I72..3/4 Idem t 1896 tot ( register) 172.3/5 Idem?.1904 tot ( reg.iste.r) 172 3/e Idem s 1915 tot 1918«( register) 182 o672 Nationa].e_MBat^hap33y v^ 182c672/1 Buur-tspoorweg Kortrijk~-Wervik Menen ^ Inschrijving van Moorsele op 101 aandelen (1893 en 1914) ^ ^ ^ -, N Briefwisseling (1918 tot 1930) ( losse stukken) /2 Dossier in verband met De Nationale Maatschappij der Buurtspoo,rwegen, lijn Kortrijk-Wervik-Menen. Inschrijving op het kapitaal» o (losse s-bukken) 185 «3 Opê.nba e^i_nst l;^^ 185,3/1 Leden van de Kerkfabriek en de Kerkraad 1855, 1863,.1896, 1897 en 1898» (losse s-bukken) 185«3/2 Begroting der Kerkfabriek van Moorsele ^ 1871, 1872, 1874, 1875, 1881, 1890, 1892, 1895, , , (37 katernen) 185 3/^> Rekening van de Kerkfabriek van Moorsele -" 1870, 1871, , 1898^1916, (34 katernen) 342 Ere-beke;ns_^vcK2Lp_e_rson^eeJ_.<, 3Z[.2/1 Eretekens voor personeel : - Vandenberghe Prederic (secretaris-on-bvanger van het we Idadighe idsbui'oau) 6»04 'J^2A\ ~ Devlies Karel, Vandamme Hendrik :-20.05^ Denijs Constant, Muller Jan : 15.0?c1919 (Voorzorgs- en wederkerie^heidsinstellmg) - De'lputte L» i Gemeenteraadslid, -" Devlies CL. i Schepen, 9^ Register van brie.fwisseling 1 ;i tot 23 0O ^000/-^ \ is te vinden onder : Gemeen-ceraad nr«i/^o2/3

4 3-472 o 1 ÊSJS.9ÜS,S E i-vjljy/'x Begrotingsstaat der gemeente Moorsele voor het dienstjaar 1884., (lias) 472o1/2 Idem (bundel) 472 e. 1/3 Idem, (bmido.l) 472 1/4.Idem ' (lias)' 472,1/5 Idem ' I89O0. (lias) 472o1/6 Idem 1891», Rekeni-ng van inkomsten en uitgaven van de lagere school -voor het dienstjaar I89I0 (bundels) 472.1/7 Begrot.ingsstaat 1892 (bimdel) 472.1/8 Idem Bijlage : begroting der'uitgaven en inkomsten van de gev/one dienst der lagere scholen» Dienstjaar 1893» (2 liassen) 472.1/9 Idem 1894 (2 liassen) 472.1/10 Idem 1895 (2 liassen) 472e1/11 Begrotingsstaat voor het dienstjaar 1899» Bijlage : Begroting der uitgaven en jjrikomsten van de gev/one dienst der lagere gemeente- en aangenomen school, dienstjaar 1899o(2 liassen) / / e 1/ / / c, 1/ /18 Beg.roting Beg.ri voor het dienstjaar I90I,, (r-egister) Idem 1902 (4 dubbele bladen) Idera Idem Idem Idem Idem 1903.,' (lias) 1904 (lias) 1905 (lias) 1906 (lias) I9O8 (lias)

5 UI Ui co C2 UI CS cö co CÖ Cö -H H H.rH H H r-i r-l ci Pi 02 cd H _Q 01 Cö -H -1 r-i CQ cö 03 CÖ H r-i as xi % XS o xi p ra cö. ^ H CÖ 'Ji a -%! CD'. O ca xs ^ö CÖ cö a f4 cö ö P -H A ^ :s H H ^ rq H i> x5 cö d M3 (D >1 JAi ^ M té. ts -P -P ca &a CQ CQ O rh CD CC ta o >-5 -P CG O CQ ca o >xi Cö q P XS r-i - d -p 02 O m o fl CD ^ CD ^ fvi u-\ f-v. o V- OJ K^ 4- -la t>- co g> o V- Oj r, 21 'J> ^ - V - ^ V - V - ' C - V - r - V - T - V - V - T - V - V ^ V V - Qü. fl -, CD iyi c J Ö i O o \ bd!' i u G 1 -LS ö ; -H i 1, fl! O f s 'S o 1 Ü5 S -d l J Ti ; i a QJ xi H S <^ XS 'r-ig nd H g 'd H s B OJ xi xi xi xi Ti "d xi H H-l H H H H H a fl O -P b OJ r:> H.'^ D- co a^ o V-..^ -^ (^ V" O-J CM (Tv ON a^ ct^ cr^ o"^- V- V- sr *r- t- V- a s a a S xi d 'd 'd Td "d "d f-i hi -f 'r^ H f-i H. a xi a 'd -P CG bd fl OJ cö CM > CJN-P v- fl o fl ui a..o xi i-i + o 4- OJ QS «o V- ir\ CD O! Cvl fl C7^ ON -c- 'v- K\ fco OJ " -H CJN sr fl P f l?4 Cö bd -P fl fl Ö > a a o 1 i p ca CO cö CM > cr^-p T- fl' O fl o m is A a ro -d H -r ON OJ V- fcjd ffl 'fl ffl a V CM ro. ^ O V- ru K\ =!- ^A ^ i>^ ^ v D C - C O ( T ^ v ~ r ^ r r ^ ^ ^ C7^ O ' V OJ KN 4- LOV V- C\j OJ C\j OJ OJ OJ Lf\ LA 'A a\ ir\ IA UA [>- O- C^ i>- -O c> c> 4- ^ ^ -^i" -=3" -^ ^ VD t>- co CJN O CU CM OJ OJ KN- \ \ \ \ \ LA la la LTN A [>-[>- O- C>- I>^.^d" -ÏT.^ -^3" ^-i

6 IPNDSEN 483.2/1 Foi-ids der gemeenten, 1924, 1925, stukken 484^ ISM&ÏÏS1. 484/1 Gemeentebelasting op honden, lias 484/2 Gemeentebelasting op honden, 1886«register 484/5 Opcentieme-n over 1928», ios stuk

7 bo 501 H ll_.ë 9Hi!-iie]?ieiL 501^1/1 Kaart West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk ' fragment ' landkaart 501 1/2 Kaart van do omgev.ing van Menen, 1902 schaal 1/40oOOO landkaart 51.ïiHESerli jko^stam /1 Uittreksel uit de registers van de burgerstand van Ledegem losse stukken 51O«7/2 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 geboorten in andere gemeenten, uitgereikt, voor 1930 losse s-bukken 510,7/3 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 huv/elijke-n rin. andere gemeenten, tot 1929^ losse stukken 52.BeiLSiMEë. 52O0I/I bevo.lkingsregis-ber 1 januari 1867v bijgewe.rkt tot register 521.1/1 bericht van verb],ij--fsverandering losse stukken 521«172 bericht van verblijfsverandering losse stukken 521«2/1 schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters tot 1929 o losse stukken 521.5/1 inschrijvingsboek voor de identiteitskaarten 10 mei 1919 tot 6 november I925.register 53 1 ^iisl!2;bs3.?!3è.ê.ll 551.1/1 Lijst der kiezers voor de v^retgevende kamers en voor de gemeente, herzion.ing 1921 register 531.1/2 Lijst der kiezers voor de v/etgevende kamers en voor de gemeente-, herziening 1923 register 531«1/3 Lijst der kiezers voor de kamers^ senaat, provincie en gemeente 1925-'25 register 531 el/4 Aanvullende kiezerslijst registei-- 531,1/5 Aanvullende kiezerslijst register

8 7. 53I0I/6 Processen-ve-rbaal der o-pmerkingen-boek ter inschrijv.ing op de kiezers3.ijsten, i^egis-be.r 551^1/7 Uittreksel uit het.register der beraadslagingen van het college van burgemeester en scheidenön^ 'kiesbezv/aren, 11 nov. 1913,los s-buk 531 cl/8 Register der 'inschrij-ving der beraadslagingen, van college -van burgemeester en schepe-nen inzake. kiesbezwaren,. Beslissing nopens aan vragen tot.inschrijving of uitschrabbing, 10 ' december 1927 register 551 ^5 Kiezersl^y sten_ van_werlo?e^^^ 531<.5/1.Lijst der kiezers voor de vorming van de nijverheids-.en werckraad waarvan is te Kor-brijk voor het d3?iejaar.lijks tijdvak van 1921 tot regis-ber 531.5/2 Lijst der kiezers werkgevers ^ bedienden, " werk3,ieden voor de samenstelling van de v/e.rkrechtersraad van Kortrijk, 31 december, register, ' 551»6 M-'^^ ïl?2-ii i 5,.Z,lïL_5ie 53106/1 Alfabetische lijst dor kiezers voor het vormen van de rechtbank van koophandel, 1920 folio 551c6/2 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, 1922 folio 55106/5 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandeisreehtbank, I925. folio 531 6/4 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, folio

9 8. 5^M Militie 541/1 Militie, bewijss'bukken o losse stukken 541/2 Militie, tellingsbladen 1925 tot"1928, losse stukken 5'^l-7 iê:s-j..^jijjs''?j}jlb..jilj.jjljeiêyj^ 547/1 Papiergeld op 1 december 1914 onde.r waa.rboi'g der gemeente uitgegeven; Verzoek om terugbetaling In bijlage i 2 bilje-bten van 5 Fr<, (nr 788 en nr 1128)r,. losse stukken 547/2 Levering van een paard i'n 1814o. los stuk 55.0 derw_ij_s.. 55/1 StoJozefs vrije beroepsschool, Kortrijk, vraag om toelage ( ) los stuk 55/2 Angela Alleman, akte van bekwaamheid als lagere onderwijzeres (30..03^1925) los stuk 55/3 Rekeningen van Madeleine Van Houtte. voor eerste en tweede -brimester 1928= los stuk ' 55/4 Zuster Gabrielle (Marguèrite Roose), overleden aan een besmettelijke zrlekte^ (26 mei 1928).. los stuk 55/5 Dienstjaar 1920, Lager onderwijs, meisjesschool,, Inlichtingen te voegen bij de begroting, Gezamelijke staat van betal.ing<,. losse stulcken 55/6 Gezamelijke staat van betaling I92I, aangenomen meisjesschool^ losse stukken 55/7 Staat van het onderwijzend perscrneel 1929«los stuk 55/8 Aa'nnemingskontrakt der bewaarschool. Termijn , 55/9 Aannemingskontrakt der lagere jongensschool, termijn 1920^ /10 Aannemingskon'brakt der lagere meisjesschool, termijn /11, Vak-bekenschool Dossier

10 9. 55/12 Vervaardiging van boter, virerkmethode»... losse stukke.n 55/13- Muziekschool, briefwisseling o' losse stukken 55/14 Muziekschool, begroting voor 1874, 1875, 1880, 1887 en 1890 ' ' losse stukken /1 567/2 Eredienstc Ke r kv e r w ar min g; Luiden dei? klokken losse los stuk. stukken 57 SEe5J5.? ïve...^ïs.ebdomme2ie, 57/1 Repertorium van akten losse stukken 57/2 Verkoop door Auguste Antöin.e Soins d'allegambe, Parijs, aan Moorsele en Ledegem voor de steen v/eg«(1857) katern 57/3 - Aankoop en ve.rkoop- van gronden voor de steenweg naar Rollegem-Kapelle (1857) losse stukken 57/"^ Aankoop van het oud gemeentehuis, 1874o registe.r 57/5 Onteigeningen voor de weg Moorsele-Roeselare, 1891~1894 o los se st ukken 57/6 Openbare verpachting van het gemeentehuis tot gebruik van herbe.rg (1896)» losse stukkien 57/7 Openbare verpachtijig van goederen van het armenbestuur (1902)0 lias 57/8 Aankoop van een gebouw en land, (1903)<> 57/9 Verpachting van het gemeentehuis (I9O6) Dossier 57/10 Akte van verkoop aan Clement Vandeputte (I907), los stuk. 57/11 Aankoop van bouv;lancu1907 losse stukken 57/12 Onteigening leperstraat losse stukken 57/13 Verwerving gtond Rozenstraat, 1910e losse stukken

11 10«57/1^1 57/15 57/16 57/17 57/18 57/19 57/20 57/21 57/22 57/23 57/24 57/25 57/25 57/27 57/28 57/29 57/30 Grondverwerving Menenstraat, 1913,,,..losse stukken School voor jongens, 1876, plan Restauratie van de gemeenteschool voor jongens 1920 '. lia's. Herstel van de kerk van Moorsele, dossier Consti-'uctie van het vrredegerecht, mei, 1897 plan Schets tot het aanleggen van een begraafplaats te Moorsele, z.d plan Gemeentegoederen, opsomming van drie akten i nieuw k.er.kliof, 1920'; hospitaal, Kaf hoek,1903? hospitaal, losse s'bukken Oprichten van een Brits militair kerkhof op het grondgebied van Moorsele, 1921 " Kezelberg Military Ceme-bery" losse stukken Inrichten van een Duits militair kerkhof " Couvent" te Moorsele,1921 dossier Aanleg van de dorpsweg van Heule naar Moorsele over Gu.llegem, I85O dossier Steenweg naar Ledegem, I dossier Bestek en lastenboek van de v;eg naar Roeselare en Rumbeke via Rollegem-Kapelle tot Moorsele, 1886 register Gemeentelijke kasse.iweg van Roeselare en Rumbeke over Rollegem-Kapelle naar Moorsele met aansluiting op'de provinciale baan Roeselare -Menen ; bestek en lastenboek, 1891 dossier ; Herstel van de oorlogsschade aan de wegenis 1920, dossier Onderhoudsv;erken aan.de steenwegen van, grootgemeenschap tijdvak dossier Aanleggen van fietspaden, lastencohier en, begroting. dossier Beschrijvende tabel van de niet bevaarbare waterwegen van Moorsele, 1883 D?egister

12 57/51 ^^^^^ waterlopen J 1918, J-"^cn/y? Oorlogsgedenkteken P^^n 57/32., MoT-x^-n"Roeselare i^ci-'^.^ ^'^/5-3 Hoogspanningskabel Menen i^oe_^^^^^ ^^^^_^^^^ 11

13 o3 Huisvesting i aanraoedigilng inzake huis- ^JjJèJJ.-.J'B.-.J^JJ^L^-.._._^.-.-, «5/1 Beschermingscomiteit der werkmanswoningen en der instellilngen van voorzienigheid, aanvraag door Petrus Boüsse te Moorsele toelage 65 Ir, 10 september 1909 brie.f kaart Verenigingen en h-un activiteiten ; ^ /. -verenigingen van culturele aard en ontspan- 6Z^6 4/1 EiS-S~., _~--~ ~ ~ "- -" - Subsidieaanvraag door " La société des fanfares a Moorsele", 1873, los s-buk

14 s 201^4 B5Jr* 'ill,i_ie,l i 201 o4/1 Algemene landbouvrbelling in stukken 723 «3.iliere^n'b_eeJ/b ^rj2,'u^^^ 723o3/1 Hoenderbond 1928, statistiek,. losse stukken 75 Gevaarc'lijke, o'ngezonde e-n h.ind-erli jke inicich-b;l_ngen_^_^,_ /1 Hinderlijke inrichtingen nr 7 s Depoortere Eva.rist, zv/ingelar-ij ; nr 8 s Vanhauwaert Georges, weverij; nr 9 Gykie.ro Camiel en De'vriendt Adolf, vlasrote.rij en zv.7.ingelari j ; nr 10." Luycks Henri, vlasrotercij; nr 20 t Warlop Cyriel r vlaszv/ingelarijo dossiers 75/2 Register-o-pgave der aangevraagde machtigdiigen tot het oprichten van gevaarlijke, ongezond.e en hinderlijke inrichtingen, juli 1926 tot api'il 1927 register

15 M; 5ii?lsil l1?...,l_ill ^^ 810/1 Société ge-nerale Beige de distribution electrique,brussel ; cont.ract -bussen de gemeente Moorsele en de maatschappij.desclee en c"^^, 1922 boek ',, 810/2. Electric it e itsta.r ie ven, losse stukken 810/3 Maatschappij gas en electriciteit van Kortrijk Dosclee en cie,briefwisseling 1929 losse stukken 848 ïele^ojnmimj-catij^ 8^4-8/1 Kabels voo.r telefoonnet, aansluitingen t 2 in 1922; 2 in 1924; 5 in 1928 losse stukken 851. Êl?iË2ii!lS.^- ienj3t 851/1 Aciuaduct onder, de dorps v/eg nr 7, 1 plan en 2 brieven t 3 juli'1899 en 5 juli I914 losse s'bukken 865 5ieilst_jier^Vj/_egen 855/1, Leveringen voo.r het herdekken van fietspaden ; 19 april 1928 ; staat de.r -nieuwe gebouwen i I/7/I927-30/5/1928; aankoop van stenen en grind j I9 mei 1928 losse stukken

16 Grondplannen en bouwvergunningen 874c.1/1 Polier Ghombaere huivs en schuur z«d«874.1/2 Edmond Degeest 2 huizen z^d. ' I- fabriek Constant Char'leso, 874.1/3 Mijnheer Do Geest 2 huizen z^cu 874e 1/4 Edmond..Degeest-Vande-voorde herberg Zad-o 874c.1/5 Pelix Denijs, Rozestraat v/ei?kmanshuis Zcdo 874«1/5 We Displancke. ' 2 huizen z.dc, 874oiy7 Arthur Ghekiero, statie Keze.lberg 1 huis Zedo 874o1/8 Idem Idem z d /9 NoNc woonhuis j Zod«874.1/10 N.N huis -f bakkerij z.d«874.1/11 NoN. hu.ls z.d o. 874o1/12 N.N. ( ondernemer.? P DeLrue- Desplancke,, Moorsele, 2 v/oonhuizen z^d» 874 1/13 NoNo ( architect s P. Delrue) z.do voorge-ve.l 874»1/14 Omer Pype-Dejonghe, Barakken huis en achte.rgebowve'n Zedo 874c.1/l5 Achiel Verrue vlasschuur z«d..... Staties-braat( kad-aster s sectie A, nr 123,P 3) 874^1/16 Coöperatieve zw.-mgelarij op de Herthoek z«d«874o1/l7 Jules Masun, Rozestraat 20«02o /18 Rosseel 19.03o p1/19 Cyriel Vandamme, Rozestraat ' ' herberg 27o /20 August Houss in-de franc q, Herborg "In de Ki?oone" 25.O80I9OI 874^1/21 N.Ne, 'woonhuis I90O 874c.1/22 Tho. Vereecke-Legein bakkerij'.24«01o1902' 874o1/23. -Edmond Degeest, wijk overheule langs de kalsijde van Roeselare 29<.01o «1/24 Henri Houssin-Decock,woonhuis,herberg 15s /25 NoN«b.erberg(hoek) en 2 vroningen ^

17 15 874o 1/26 Ivo. Joye 5 langs de kalsijde van Moo;rse3 e naar.. Gu.i:iegem, Rozestraat I I 874a1/27 ' René Wallecan^ steenweg naar Menen...,. woo-nhuis 17.08« e 1/28 Edouard Pinet,; beenhouwer -,... woonhuis met winkel ,1/29 August'Houssin-Defrancq, kalsijde Guliegem Moorsele woonhuis Houssin Ramon, Kalsijde Gu.llegem~Moorsele woonhuis, 26o01«1906,874o1/30 NoN. huis 30«09o <,1/31 NJ^e 2 'woonhuizen 18o10o /32 Houssin-.De.francq ' 21o10e o1/33 Prangois Houssin, kalsijde Moorsele naar.. GuUegem woning. 19^12^ o1/34,.. Vereenigde Eigenaars Vlasbev/ex*kers Wijk Overheule. herberg., 28«03o /35 N.N.. herberg 19o06« o1/36 We Vandeputte, kalsijd.e van d,e tramstatie naar... de kruisstraat smidse 05^01« o1/37 Armbestuur van de Gemeente Moorsele bijgebouw hofstede 04o e1/38 Henry Coorman huis 04.03^ c.1/39 Isiedoor Vereecke,timmerman, kalsijde van Rollegem~-.Kapelle woonhxiis met v/erkv/rnkel 280O4.I9O8 874o1/40 Coöperatieve zv/ingelarij Overheule 13e05« o1/41 NJ'Ta (aannemer Jos Martin Vandenberghe Izegem) vfoonhuis 18 05« e1/42 Prangois Houss.in^ kalsijde Moorsele naar GuUegem woning, 08 «07^ o1/43 Jös Maddens. herberg 08^07«, /44 N.No woonhuis 19o09.e /45 Leopold VandamjBe woonhuis 01.04o o 1/46 Louis Vand-armne, gravé van d.e barakken tot de gravé Winkel-s-fcoElooijV/oonhuis 16e05e ^1/47 NoNe woonhuis 15^05« {{- 1/48 N.No herberg 25o05o1909

18 17» 874<.1/49 N«No,, woonhuis 25« /50 Constant Pareit-^Tanghe,..,"., woonhuis «>1/51 Alphons Jules Detollenare, timmerman., ',,. - woonhuis 29.12<, «1/52 Ivo Demuncjk woonhuis « o 1/53 NoN«woonh-ais 10o03e ,1/54 NoNc. woonhuis e1/55 Poulier Combaer, vlashandel.aar. ',. " woonhuis en schuur 12.05^ «1/56 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest,. bestuurder ',. der vei'bondsme3l erij woonh-ais 19o05« I/57 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest5 grondeeigenaar v/oonhuis,, 19^05^ *1/58 Jules Breemeersch, Roeselarestraat ', ^.^-^ _ woonhuis 3I0O7.I91O 874o1/59 Cyriel Deleu jwevelgems-braat J " '/' Woonhuis 15.01^ o1/60 Charles Desimpelaere, landbouwer,.. woonhuis 07.04« o1/61 Charles Desimpelaere, landbouwer.... woonhuis 30e05o o1/62 gebroedercs Parelt.fabriek 30o05., «1/63 gebroeders Parelt fabriek( vormee:cdering) 874*1/64 Camiel Withouck, vlasha.ndelaar, Roeseiarestraat.,., ', vlasschuur., e1/65 Henry Coorman, pos-bbode,,. ; poort 14e /66 Elnil Couverhover schuur 14^05^ o1/67 Henri Accou^ Rozes-fcraat " ', woning( ver^.ndering) 12.09* «1/68 August Pille en zoon, Her'bhoek V,V, vlasschuur o1/69 uitbreiding van het klooster H^ Pamilie '.. 22o /70 N.N. woonhuis 02 03« /71 N^N» v^oonhuis en v;inkel ^

19 18e 874o1/72'... H..L8, landbouwer, wijk Overheule. - woonhuis 19.03, « e1/73 Petrus Vandaroiae, v/ijk Overheule... woonhuis, 08o <!,1/74 Camiel Vandorj^e, land,bouv..fer, woonhuis 02« I/75 René V/allecan, bakker, steenv/eg naar Menen woonhuis, « o1/76 A.imé Vanhaverbeke^ leperstraat,.. woonhuis 25^ c,1/77 Isidoor Godderis, -Van Raes, gehucht Kezelberg,.... leperstraat 3 v/erkraanswoningen /.12o «1/78 Vervaecke, (eigendom godshuizen)' v;oonhuis, schu-or, koestal 4 exe /. /.I e1/79 Conrard Vancraeynest woonhuis. 1'7» o1/80 de kinderen Vandeputte woo3ihuis 17 «07 « «1/81 NeNe, hoek Ieperstraat-"Ledegemstraat herberg 02.03o ^1/82 d.e juffrouwen Corselis,Meensestraat 32 veranderen voorgevel 05« o1/83 Vanhoornebeek, Rollegemstraat, nr 29 woonhuis 28<,06o ^1/84 Laurent Malfait, Weve.lgemstraat.... ' woonhuis o «1/85 Henri Anckaert, Komme:cestraat ' ' '- ',. -bwee woonhuizen 13»07o c.1/86 Ge. Vanhaesebrouck 'tv/ee woonhuizen... 10o e1/87 N^No d-rio woonhuizen o1/88 Joseph D' Haene-Joye woonhuis 13e12o /89 Gecrges Dumortier-Joye 13.12o «1/90 Henri Vergote, bromdries, kassei naar GuUegem v/oonhuis 3I 01^ «1«91 Gustave Bouckenooghe, vlashandelaar, Wevel-.. straat v/oonhuis 10o02o1923

20 1' /92 Victor Musselie, wooh.huis 04 04« ^!-o1/93 Wwe Carrein woonhuis /94 Van Craeynest( voor rekening van het armbestuur).. Zuidhoek schuur 03c05c c1/95 Joseph Vanoverberghe woonhtiis 10a05o1_ /96 Wwe Carrein woonhuis ' 15o05o /97 Wwe Maliait( Wwe Charel Dutoit) -,.. twee woonhuizen( grenzen(3. aan hot wethuis), 24.07« r,1/98 Achiel Reynaert, Wevelgems'braat.. woonhuis, 18»08« ,1/99 Jules Vandenberghe woonhuis 11o09o ,. 1/100 ' De Heer Pille vlasschuur 30«10a o1/101 Remi Dekeyzer, kassei van Moorsele naar Menen, wijk Herthoek woonhuis 08.01« »1/102 Jerome Vantomme, nijveraar,. eigendom ter" ve.i'andering 22.01ol o1/103 Amand Devos woonhuis 08«07« Jules Vanraes woonhuis I7« Jules Pype woonhuis 12o03o I/IO4 Henri Coorevits, Karrestraat.. woonhuis 14o05.1, I/IO5 Jules Staelens-Vandamme, kassei van Mocrsele naar Rollegem-Kapelle woonhuis 14o ^1/106 A]adre Verlinde, gravé naar de Kezelberg... woonhuis 14^ ^1/107 Andre Verlinde, leperstraat naar de Kezelberg '.... woonhuis_ 14c e1/108 Jerome Lannoo woonhuis 04o04o /109 Jerome Lannoo v/oonhuis 04<, /110 Heer en Co Vandeputte, Kezelberg; '',, '.. hoeve, Soete 04<, /111 Gustaf Willem-yns woonhuis- 04« /112 Emile Dekeyzer, wijk Herthoek,. woonhuis 29«04^ ,.1/115 Jules Va-nraes, Kezelberg,... woc^nhuls 29.04« /114 Gustave Boidivi, Wevelgems-braat woonhuis 03e06o1924

21 <,1/115 Constant Vandamme, Roesela'restraarb,,,. woonhuis ' 03«06e /116 Hector Messely, Wijk Overheule v;oonhuis 11^ /117 N»Ne (arts?) ^ 01o07e /118 Denijs Duthoo, We Constant, Ledegemse kassei:.:.- '^ '^ ' ^, woonhuis /119 Amand Devos, brouwer, prov.inciale steenweg op de Kezelberg wooxihuis « /120 \'h'ie Ryckebosch woo-nhuis 28, o 1/121 NoNo woo-nhuis o1/122 Jules Dupont, metser, Wevelgemstraat woonhuis 10o /125 C. Vuylsteke, Wevelgems-braat, woonhuis, 10<.03c /124 Cyriel Decouter, Wevelgemsesteenweg woonhuis 24o05o /125 huis Vervisch^Wi-btouck _ woonhuis 24o05« o1/126 A. Devos-Depoortère, op de grondvesten van de herberg " het boldershof" op de Keze.lberg herberg <,1/127 ^ ^ '^ Gustaf Wittouck-Maesen, steenweg naar Roeselare woonhuis 07.04o ^1/128 Jules De Poo-rter-Bridelance, steenweg naar Roeselare vlasschuur 17.04, »1/129 Jo Vanderhaeghe, kleine Kortrijkstraat woonhuis 17o04» e1/130 J Van.derhaeghe,, kleine Kortrijkstraat v;oonhuis 17<.04o /131 Cyrille Van.lerberghe, steenweg naar Roeselare woonhuis 07^05^ /132 Th» Vanpoucke, Herthoek ' ^ ^^ ^^.^rwoonhuis 12o05» /153 de Heer Parelt, Rozestraat _. woonhuis. 25o05c /154 Julien Vynckier-Sch.rurs, Wevelgems-braat achtergebouv/en 22» o1/135 - Camiel Bou-btens, vlasbewerker, kassei van Moorsele naar Ledegem.^ooc \ woonhuis 29«07«1925

22 /136 Constant Everardt Vandeputte, vlashanclelaar steenweg naar Roeselare, v/ijk Overheule vlasschuur 25o Z1-1/137 De heer en Juffrouw Cappon, Kleine Kortrijkstraat, woonhuis 02c. 09^ /158 De Heer Decock woonhuis 22o12o /139. Gustaaf Remery, Wevelgemstraat 874o1/140 woonhuis 22., Meensestraat, installatie van een benzineverdeler ( type Ville de Oa-nnes) /141 Hendrik Delrue, Kortrijks-braat woonhuizen c1/142 Emiel Speybroeck, vlashandelaar, Wevelgemstraat ' woonhuis en' schuur 874c.1/143 12o01o1926 Camiel Vandoi^pe, Wevelgems-braat,, v/oonhuis met schuur I ,1/144 Remi Vancraeynest, Overheule woonhuis 02.02<, /145 Josephe Clarysse woonhuis 05a-02< /146 de Heren Staelens en Vanpoucke, steenweg op RolJegem kunstmatige vlasroterij 15o o1/147 Cyriel Withouck, vlashandelaar, Wevelgemsbraat v/oonhuis met schuur 15 02o /148 Petrus Deré, Herthoek vlasschuur ,1/149 Leon Descheemaker,Wevelgemstraat. woonhu.is 02.03» c1/150 Leon Descheemaker, Wevelgemstraat ' ' ^ " 'woonhuis 02.03« /151 Gustaf Camiel Gekiere-- Masschelein, vlas-.. handelaar, wijk Overheule schuur 02.03» ^1/152 Henri Vervenne, V/evelgem-straat.,. woonhuis /153 ïlenri Decommere, kassei Moorsele-Menen '. schuur ^1/154. Emiel Casier, Wevelgemstraat «1926

23 o o 3,:,/,,e «e.-e Vand»oo:.e:,.e, -Sr-Jc...ae 87,1/160 Jeroen BrydeiaBce,Ber*.en,^^^ ,\/iel aori^ond Lansendocken^Aol^iel^^f' ,;.,/ie. Mode.. Bple.e. en ^. f ^ J ^ ^ ' S j J ^ 87, 1/163 De heer Boudewión, l^-xïhunr ,,,'l/16,.uleB.Gu.taa.enMarie^Ha^?e-Ias^^_ ^^,,2e S7,.1/165.eanBa.ian.,Ba.a..en^^.^^,^ ^,.0, l^as 8,,.1/iee «e....e...oe. - 2^7:1926 s-r/is ro:%x->--i/aussr^"2-7.i926,,,,/,e9 Ac.ieXVa.nes.e,..e:..oe.,^,,, ,1/170 a.xoa Vanda-e, suike..x3dro.e., s.een,^s 8/* " ^ ' Menen, r. n-^nn Overheule,,,,.,/,71 redo;i.. Haene;ime-^-,-.Si , 1/17P H. «i-ucuck.eool06e.btraav.^^, /173 ' «"'^"''' "* 1^.-ll!l /17^-1-874»1/175 P. l Santy, we*na, ^ ^ ^ ^ ^ «- ^-''^'' 87..1/176 "-- - ' ^-rosè ^^«-7,S j- > woo-nhuis '^'^^ 874,1/177. Alfons Bekaert

24 o /178 Mevr«Pat-b;yn, Poststraat woonhuis 22.05« ^1/179 toelat-ing voor een electrische motor tot 5.PK.06.04e c.1/180 Oscar Desmet, machtiging tot het oprichten van een ondergrondse metalen benzinetank Wevelgemstraa-b 15»05o e,1/181 Cyrille Vanlerberghe, steenweg naar Roeselare sch-aur 18 05» o1/182 Jules Vande-nberghe, Wevelgems-braat ', schuur 02e05» /185 Joseph Deleu, Kazeerens-braat herstellen van woonhuis 14e /184 Jules Lecoutere maalderij 14 05o o1/185 Go Delrue, notaris, Rozens-kraat ' ' woonhuis /186 Gustaaf Ghekiere,, vlashandelaar, Overheule kleine vlasfabriek o1/187 Richard Opsommei-, zuidhoek lahgs de gravier naar Weveigem v/oonhuis 25.O80I e1/188 GLlbert Samain-Vanneste, brouwer, Barakken (bewoond door Achille Koukuyt, wever) verbetering.'aan woonhuis »1/189 Joseph Clarijsse, Overheule, ^ -^ woonhuis 07^ e1/190 Achiel Minne, Wevelgemstraat woonhuis en vlasschuur 07.02, o1/191 N.N«schuur ,1/192 Evarist Depoorter-Decuypere, vlashandelaar, Wevelgemstraat -vlasschuur e /193, Arthur Lust, vlashandelaar. ^ ',, vlasschuur ^1/194 M. Cappon, Herthoek,Menenstraat, vlasschuui? o o1/195 Alois Boudewijn, Herthoek woonhuis 05.O5.I o1/196 Marcel Noppe, Rollegemstraat - woonhuis, 19^

25 / c. 1/ / o1/ ,1/ o1/ ,1/ / / c1/ o1/ / / / / / o1/ / / / «1/ o1/218 Gustaaf Ghekiere, vlashandelaar, langs de gravier,overheule vlasfabriek 24^11o1927 Achilles Devlies, V/evelgemstraat' schuur 23»05«1928 Victor Vandemaele, landbouwer, Meerlaanstraat, schuur E^;-era.rd V/ittouck, Menensesteenweg, v.lasschuur 12« ABJ^ Houssin magazijn 30o10«1928 Omer Desmet woning met bakkerij August Gekeure en Adolf. Devriendt, Ove3?heule, roterij en stooirilcetel 24« Georges Vanhauv;aert, Salinusplaats, heropbouwen herberg "In den Arend" Jules Messiaen,, Barakkenhoek, V\rerlananshuis, schuur 08^02,1929 Leon Vervisch, kassei Moorsele-RoUegem, Kapellev/ijk, Overheule, vlasschuur Arthur V^atte-yne, stee'nweg Moorsele-Menen, villa' 280O2.I929 Jerome Desmot, Karrest.raat werkmanswoning 01«03«1929 Accou Camiel, Ovor.heule v;erkmansv/oning IO0O5 ^1929 Cyrielle Vanwijnsberghe, Gullegemstraat, v/erkmansv/oning 10e05'»1929 Antoine Vandaele, Overheule, woonhuis Maurice Vandemoo^rtele, Wevelgemse steenweg, we.rkmanshuis «1929 Maurice Vermee.rsch, Overhe-üle, v/oonhuis 20« Jules Vandamme, Wevelgemstraat, woning Cyrille Warlop,.huis 11«04,1929 Cyrille Lapeirre, Steenv/eg naar Roeselare vlasschuur Pe - Vande.rhaeghen, Kleine Kortri jj:cstraat, 16,.. v/erkmanswoning 17o04o1929 N»N«, Overheule, steenv/eg RoUegem-Kapelle, vlasschuur 07«

26 o1/ / / / / ,. 1/ / «1/ / / o'1/ / o1/ o1/ / c1/234 J Gekiere, Wevelgemstraat, won.ing 22e05e1929 Jules Vandemaele-Maschelijn, Overheule, Steenweg van Roeselare, WoonhuJ.s met sch'aur en aan.hor.igheden 09 06^1929 Oscar Ryenaert'-Denorrae, Kezelberg, werk.mansv/on.inp3 22 o 06^,1929 Alois Malfai-b~Dejaegh.ere, Kezelberg,.huis met ach.te.rgebouwen 20 07^.1929 Spillebeen, Kezelberg, woonhuis met vlasschuur Robert Dupont, Kortrijks'braat, werkmanswoning met smidse 17«08c.1929 de, heer Koe-bher, Kor-brij'ks-braat, v/erkjiianswo-ni-ng 17 «.08*1929 Jules, Stragier, Overheule woning, 17= Gus-bave Bou-rry, Rozestraat, ^n^noo v;erkjmanswoni-ng 13^,09 o \^AA^ Francois Delrue, Vrijstraat ^^ ^^ ^^^^ autogarage 12.09o1929 August Gekeure en Adolf Devriendts, Overheule schuur De heer Degeest- v/erkhuis 11.11o1929 Germain E^pee3.--Gesquiere en Joseph Vanhoutte Expeel, Kafhoek 2 wertananswoningen Jerome.Lannoo, Rozenstraat v/erkmansv;oning 21.11«1929 Camiel Ghesquiere, Roeselarestraat, woning de Heer Samijn, Roeseiarestraat vtoo-nhuis

27 GEMEENTE MOORSELE Oud archiefo 1 Metinge ende Caerte figuratif vant Laetschap van de Wulf dam. 1714» regis-ber 2 Lantbouck der Prochie ende Barro-nnie van Moorseele, 1724o register

28 27. Persoonsnamenregister Accou Camiel ' /209 Accou Hen'ri 874«1/67 Alleman Angela 55/2 Anckaert Henri 874o1/85 Bekaert Alfons 874«1'/177 Boidivi Gustave' 874«1/114 Bonte Achiel ^ 874.1/173 Bouckenooghe Gustave 874 1/91 Boudewijn Aloïs 874 1/195 Boudewijn 874.1/163 Bourry Gustave ' 874.1/227 Bousse Petrus 625«3/1 Bout-bens Camiel 874o1/135 Breemeersch Ju-les 874o1/58 Brijdelance Jeroom.. 874^1/160, Cappon de Heer en Mevr. ' 874o1/137 Cappon M. 874^1/194 Ca.rrein Wed., 874.1/93 ; 874.1/96 Cass-ier Emiel.874.1/15^^ Ghombaere Polier.874.1/1 ; 874.1/55 Clarijsse Joseph 874.1/189 ; 874,1/145 Coorevits Henri Coorman Henri 874.1/58 ; 874.1/65 Corselis juf.frouv/en ' 874.1/82 Couverhover Emil 874.1/65 Decock dhr /138 Decommere Henri 874.1/153 Decouter. Cijr.iel ' 874.1/123 De geest 874.1/3 Degeest ' 874.1/230 Degeest Edmond 874.1/2, Degeest Edmond-Vandevoorde 874.1/4 Dekeyzer Emile.' 874.1/112 Dekeyzer Remi 874.1/101

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? Leeft hij nog? Komt hij terug? WAK 2014 zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1

Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? Leeft hij nog? Komt hij terug? WAK 2014 zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1 Leeft hij nog? Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1 Gebaseerd op een fragment van het oorlogsgedenkteken van Woumen (een ontwerp van Karel van Lerberghe,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

!"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/,

!#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!#$%/&('&*.'1/, !"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/, ;2B;:B:;;2, , 6..'7&'/8.9,:;;;, 1.1. Raad 1.1.1. Samenstelling: Voorzitter: Leden: Eddie De

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud 1 1967 GOUD Dryepondt Gérard Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan 2 1967 GOUD d'hooghe Albert Royal Knokke Football Club 3 1967 GOUD Hoedt Oscar Koninklijke Vlaamse Scherpschutters 4 1967 GOUD

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Doos 363 1. Doopboek, 1770-1812. 2. Doopboek, 1812-1878 en trouwboek, 1812-1878. 3. Leden- en contributieboek van het Genootschap der H.

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 2 april 2015. Wij genieten de steun van:

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 2 april 2015. Wij genieten de steun van: 43ste jaargang, nr. 2 april 2015 D i g i t a a l Wij genieten de steun van: Familiekunde Vlaanderen vzw Vlaamse Overheid stad Kortrijk - stad Roeselare......................................................

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud Medailles sportverdienste zilver en goud 197 2013 ZILVER Van der Voort Hugo Schutters- en Karabijnvereniging Vossenhul 196 2012 ZILVER Vilein Philippe Wielerclub De Jumpers Knokke 195 2011 ZILVER Vanleenhove

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Gulden Spoor Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Yves Beulque, Anzegem Schaal Stad Brugge 1e prijs hoofdvlucht

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie 9000 Kiezerslijst Kiezerslijst der Gemeente Willebroek (1 mei 1906-30 april 1907) Deze kiezerslijst is opgesteld volgens het sinds 193 geldende algemeen meervoudig kiesstelsel: iedere man van minstens

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede NT0003-4_112-157 Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157 uit het archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852-1970 (3-4) z.n., z.j. Inleiding Het betreft hier een index op de bouwvergunningen van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Statuten. 29 januari 2011. War And Remembrance vzw

Statuten. 29 januari 2011. War And Remembrance vzw Statuten 29 januari 2011 War And Remembrance vzw And Remembrance vzw Statuten Artikel 1 Stichting van de vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt opgericht door onderstaande

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

03/11/14. Kapitein Visser. Werkloosheid? Avontuur

03/11/14. Kapitein Visser. Werkloosheid? Avontuur 031114 De ciale, economische en culturele gevolgen van de betrokkenheid van Schimonnikogs bij de mod Nedlandse walvisvaart Het was een mooie tijd en het is als je als een kind op een eiland geboren bent

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Kort voor de oorlog RO_03 Zo zag de Grote Markt er uit, kort voor de oorlog. - Wat zie je links vooraan in beeld? *Tip: als je de foto van de website haalt, dan

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein BIJLAGE 4a: ONTEIGENINGSPLAN BIJLAGE 4b: ONTEIGENINGSTABEL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE Boudewijn Janssens de Bisthoven Christian de Backer Reeks B: Inventarissen van archieven niet bewaard op het KADOC nr. 6. Kadoc, Leuven, 1984. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 1 Stukken betreffende de inwisseling van bewijzen van aandeel tegen certificaten van aandeel, met bijlagen, 1967 2 Krantenartikelen

Nadere informatie

Domaine Mariaud. Mariaud - achternaam

Domaine Mariaud. Mariaud - achternaam Domaine Mariaud De wijnoogst op het bedrijf van Monsieur Mariaud te Saint Pierre-de-Caubel, dép. Lot-et-Garonne, september 1956. Middenachter M. Mariaud. Deze foto is op verzoek gemaakt door Rutger Kuiper,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens.

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens. Tak August. Huwelijk op 20 juli 1875 tussen August Dellaert en Louise Doens, de zus van zijn 2 zwagers, Bernardus en Victor, uit de Pieterspolder. Dit huwelijk duurt slechts tot 19 juni 1877, als Louise

Nadere informatie

De bevrijding van Houthem

De bevrijding van Houthem De bevrijding van Houthem Zondag 17 september 1944 Samengesteld door Fons Heijnens Duitsers in Houthem Vanuit Geulhem komend, trekken de Duitsers Houthem binnen in mei 1940 Foto uit archief van Jacquo

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Booms glorierijk verleden :

Booms glorierijk verleden : Booms glorierijk verleden : Gans de Rupelstreek was een groot industriegebied. De baksteennijverheid en alle aanverwante industrieën bezorgde werk aan duizenden families. Over deze tak bestaat veel opzoekingsmateriaal.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

1. De Kerkstraat HEEMKUNDIGE KRING - NORBERT DE VRIJTER - LILLE - 2007

1. De Kerkstraat HEEMKUNDIGE KRING - NORBERT DE VRIJTER - LILLE - 2007 Zicht op de Kerkstraat vanuit de Rechtestraat (1910) gezien. Uit de verzameling van Jos Aerts-Sas. 1. De Kerkstraat Links zien we de ijzeren afsluiting (in 1970 afgebroken en verkocht voor 30.000 BEF)rond

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst cultuur Volgnummer dossier 6 Onderwerp Cultuur. Wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad Bredene.

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14 van 24 augustus 2007 58. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de studiebeurzen 2007-2008. BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 2007 114 58. Provinciale

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-sprogramma 2001-2006. Statenvergadering 10 mei 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B Bijlage B01 NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN 74.09.29 230.60 Poeldemens,Chantalle Anna Suzanne 73.08.16 387.12 Coppens,Jiri 74.09.05

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Relicten te Doel en Kieldrecht opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Relicten te Doel en Kieldrecht opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed Erfgoedgemeenschap Doel & Polder Relicten te Doel en Kieldrecht opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 21 oktober 2010 door Denis Malcorps Onderstaande luchtfoto geeft de geplande Ontwikkelingszone

Nadere informatie

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen FelixArchief Stadsarchief Antwerpen OCMW-archief Antwerpen Partikuliere archieven van - Families en personen

Nadere informatie

te Brugge Ri Inventaris van het archief van de gemeente Krombeke gge Rijksarchief te Brugg (1797-1917) e Brugge Rijksarc

te Brugge Ri Inventaris van het archief van de gemeente Krombeke gge Rijksarchief te Brugg (1797-1917) e Brugge Rijksarc Rijksarchief te Bru R ijksarchief B rugge I 76 te Brugge Ri te archief te e Brugge Rijksarc ijksarchie Inventaris van het archief van de gemeente Krombeke gge Rijksarchief te Brugg (1797-1917) T hijs L

Nadere informatie

De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde

De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde Universiteit Gent Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Academiejaar 2003-2004 De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde Deel III - Bronnenoverzicht Dit pdf-bestand maakt deel uit van www.ethesis.net Ronsijn Wouter

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 10 september 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Oorlogsschade en -vergoedingen

Oorlogsschade en -vergoedingen Oorlogsschade- en vergoedingen 429 Oorlogsschade en -vergoedingen Reeds tijdens de oorlog en onmiddellijk erna werd natuurlijk getracht, zowel door de particulieren als door de gemeenteoverheid, schadevergoeding

Nadere informatie

Politieke zwaargewichten van de Okegemse politiek Jozef Van der Speeten

Politieke zwaargewichten van de Okegemse politiek Jozef Van der Speeten Politieke zwaargewichten van de Okegemse politiek Jozef Van der Speeten In Mededelingen Heemkring Okegem verscheen in 2003, nr. 4 pagina 116 een foto van twee Okegemse oud-burgemeesters nl. Romain Couck

Nadere informatie