Colofon. Opdracht. Dit beeldkwaliteitsplan is geschreven als onderdeel van het afstudeerproject Het Landschappelijk Verantwoorde Bedrijventerrein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Opdracht. Dit beeldkwaliteitsplan is geschreven als onderdeel van het afstudeerproject Het Landschappelijk Verantwoorde Bedrijventerrein."

Transcriptie

1

2 Opdracht Auteurs Begeleiding Medium Colofon Dit beeldkwaliteitsplan is geschreven als onderdeel van het afstudeerproject Het Landschappelijk Verantwoorde Bedrijventerrein. Dhr. S.J. van der Drift (108529) Dhr. B. Gerritsen (992163) Dhr. A. Meijers Dhr. J. Rikken Het document is afgedrukt op ERA pure papier van 100 procent gerecyclede vezels met FSC-certificaat. De productie van het papier is klimaatneutraal. Aantal pagina s Opgesteld 95 8 januari 2007, Arnhem Versie 1.0

3 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei > Voorwoord Beeldkwaliteitsplan Het achtste en tevens laatste semester van de opleiding Bouwkunde aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen staat in het teken van een afstudeerproject. n een periode van 20 weken wordt er gewerkt aan een zelfgekozen onderwerp. Het plan van aanpak is geschreven in samenspraak met de afstudeercommissie en onze begeleiders. Middels onze scriptie hebben we ingespeeld op de actuele maatschappelijke discussie over de verrommeling van Nederland. Onze eerste gedachten gingen uit naar een ontwerpopgave met het thema ondergronds bouwen maar na overleg met onze afstudeerbegeleiding zijn we een andere koers ingeslagen. Een koers die meer inspeelt op de problematiek van ons afstudeerthema: het aanbieden van een instrument voor de ontwikkeling van een landschappelijk verantwoord bedrijventerrein. Na een periode van hard werken en inhoudelijke discussies is deze scriptie tot stand gekomen. We hebben hierbij veel steun en goede adviezen gekregen van onze afstudeerbegeleiders, de heer Meijers en de heer Rikken, waar we hen dankbaar voor zijn. Naast de begeleiding vanuit de hogeschool hebben we gebruik kunnen maken van de landschapsexpertise van de heer Hartman en de communicatiekennis van de heer Sluijter. De ideeën die zij aandroegen hebben wij erg gewaardeerd.

4 > Summary Visual quality plan Background Aim Content The characteristic Dutch landscape is rapidly losing its aesthetic value due to pressure of urban influences. The development of new business districts contributes significantly to this problem. The reason for our choice to produce a visual quality plan for our graduation project was to contribute to the final solution of this problem. The aim of the visual quality plan is to offer entrepreneurs, architects and governments a tool that can be used for the development of a high quality, well landscaped, business district. n order to clarify our vision to the reader, we have developed a landscape-friendly business district at an example location. The visual quality plan starts with an analysis of this example location in chapter 2. The location of the terrain is situated next to the village of Andelst in Overbetuwe municipality. Furthermore, we will discuss the present facilities and characteristic landscape and ecological elements of the area. n order to guarantee the visual quality plan s use for different business districts, we have divided the example location into 9 different zones. The location includes the following zones: an entrance zone, a highway zone, a residential/work zone, a light business zone, a landscape zone, an ecological zone, an office zone, a heavy business zone and a buffer zone. All zones are discussed briefly in chapter 3. Conclusion n addition to the various zone guidelines, this report also contains general guidelines and recommendations. These guidelines will be discussed in chapters 4 through 11. n these chapters, subjects such as traffic and exit ways, public facilities, ecology, vegetation management and park management are discussed. For creating a peaceful picture and harmony among the buildings, a selection of six basic materials will be used. n each zone, only a few of these six basic materials may be used. Chapter 12 includes guidelines and images for reference concerning living roofs, living walls, glass, wood, brick and steel sandwich panels. n order to prevent readers from having to read through the entire report in order to find the regulations, every zone is discussed in its own individual chapter. n addition, in every chapter the regulations concerning aesthetic aspects, shapes, materials, advertisement, parking, storing, vegetation and lighting are discussed. Pictures and drawings will clarify these regulations. The regulations can be found in chapters 13 through 21. Harmony with the environment, sustainability and comfort are the main objectives of this visual quality plan. The plan can stimulate entrepreneurs, architects and governments to enhance future use of the Dutch landscape.

5 > Samenvatting Beeldkwaliteitsplan h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Achtergrond Doel nhoud Het karakteristieke Nederlandse landschap verrommelt in een hoog tempo onder de druk van stedelijke ontwikkelingen. De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen speelt hierbij een grote rol. Voor ons was dit een goede reden om gedurende het afstudeerproject te werken aan een beeldkwaliteitsplan dat kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Het doel van het beeldkwaliteitsplan is het aanbieden van een hulpmiddel voor ondernemers, architecten en overheden dat kan worden gehanteerd bij de ontwikkeling van een landschappelijk verantwoord bedrijventerrein. Om onze visie inzichtelijk te maken voor de lezer hebben we een voorbeeldlocatie gezocht die we hebben ontwikkeld tot een landschappelijk verantwoord bedrijventerrein. Het beeldkwaliteitsplan begint dan ook met een locatie analyse van het voorbeeldterrein, gelegen naast het dorp Andelst in de gemeente Overbetuwe. Verder zal er in hoofdstuk 2 worden ingegaan op de aanwezige voorzieningen en de kenmerkende landschappelijke en ecologische elementen van het gebied. Om de toepasbaarheid van het beeldkwaliteitsplan voor veel verschillende bedrijventerreinen te garanderen hebben we het voorbeeldterrein in 9 verschillende zones opgedeeld. Dit zijn de entreezone, snelwegzone, woon/werkzone, zone kleinschalig werken, landschapszone, ecologische zone, kantoorzone, zone grootschalig werken en de bufferzone. n hoofdstuk 3 worden alle zones door middel van een kleine beschrijving toegelicht. Conclusie Buiten de verschillende richtlijnen die gelden voor de zones zullen er voor het bedrijventerrein ook algemene richtlijnen en adviezen opgenomen worden. Deze worden toegelicht in de hoofdstukken 4 t/m 11. n deze hoofdstukken zullen onderwerpen als verkeer en ontsluiting, parkeren, openbare voorzieningen, ecologie, groenbeheer en parkmanagement nader omschreven worden. Ten behoeve van een rustig beeld en de samenhang van de bebouwing zal er worden gewerkt met een zestal basismaterialen waarvan er per zone een aantal toegepast mogen worden. Hoofdstuk 12 geeft richtlijnen en referentiebeelden over vegetatiedaken, vegetatiewanden, glas, hout, baksteen en stalen beplating. Om ervoor te zorgen dat de lezer niet het gehele rapport door hoeft te nemen om de richtlijnen te vinden die voor hem of haar van toepassing zijn, is elke zone beschreven in een apart hoofdstuk. Er wordt vervolgens per hoofdstuk puntsgewijs omschreven wat de eisen en richtlijnen zijn betreffende de uitstraling, massavorm, materialen, reclame, parkeren, opslag, groen en verlichting. Deze worden bekrachtigd met behulp van referentiebeelden en tekeningen. De omschrijvingen zijn terug te vinden in de hoofdstukken 13 t/m 21. Met het beeldkwaliteitsplan kan een bedrijventerrein worden ontworpen waarbij landschappelijke inpassing, duurzaamheid en een behaaglijke sfeer de kernwoorden zijn. Dit beeldkwaliteitsplan kan ondernemers, architecten en overheden stimuleren om in de nabije toekomst beter om te gaan met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in het Nederlandse landschap.

6 nleiding Voorbeeldlocatie Zonering Verkeer en ontsluiting > nhoudsopgave Beeldkwaliteitsplan Algemeen 09 Doelgroep 09 Opzet Ligging Ontsluiting Openbaar nut Landschap en ecologie Ruimtelijke structuur Algemeen Entreezone Snelwegzone Woon/werkzone Kleinschalig werken Landschapszone Ecologische zone Kantoorzone Grootschalig werken Bufferzone Algemeen Aandachtspunten Voorbeeldlocatie Wegprofiel Veiligheid n- en uitritten Vluchthavens Straatwadi s Parkeren Straatmeubilair Openbare voorzieningen Ecologie Groenbeheer Parkmanagement Algemeen 27 Centrale parkeerplaats 28 Richtlijnen 29 Carpoolplaats Algemeen Verlichting nformatiezuilen Park(en) Horeca Vervoer Algemeen Voorwaarden Flora Fauna Water Algemeen Bufferzones Ecologische zone Water Wadi s Straatwadi s Algemeen Energie Afval Veiligheid Kavelbeheer Materialen Entreezone Snelwegzone Algemeen 40 Richtlijnen Uitstraling Vegetatiedak Vegetatiewand Glas Hout Baksteen Stalen beplating Uitstraling Reclame nformatie Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Groen Verlichting Uitstraling Bestemming Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Erfafscheidingen Groen Verlichting

7 Woon/werkzone Kleinschalig werken Landschapszone Uitstraling 60 Bestemming 61 Situering 61 Massavorm 61 Kleuren en materialen 62 Reclame 62 Parkeren 62 Laden en lossen 62 n- en uitritten 62 Opslag en afval 62 Erfafscheidingen 63 Groen 63 Verlichting Uitstraling Bestemming Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Erfafscheidingen Groen Verlichting Uitstraling Bestemming Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Ecologische zone Kantoorzone Grootschalig werken Opslag en afval Erfafscheidingen Groen Verlichting Uitstraling Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Groen Verlichting Uitstraling Bestemming Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Erfafscheidingen Groen Verlichting Uitstraling Bestemming Situering Massavorm Kleuren en materialen Reclame Parkeren Bufferzone Nawoord h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Laden en lossen n- en uitritten Opslag en afval Erfafscheidingen Groen Verlichting Uitstraling Situering Massavorm Reclame Parkeren Groen Verlichting Suggesties Slot

8

9 > nleiding beeldkwaliteitsplan hoofdstuk 1 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Algemeen Doelgroep Het karakteristieke Nederlandse landschap verdwijnt in een hoog tempo onder de druk van stedelijke ontwikkelingen. Landschappen waar een aantal jaren geleden de geschiedenis nog uit af te lezen viel, worden in toenemende mate gevuld door slecht ingepaste bebouwing. Uit het literatuuronderzoek De verrommeling van Nederland is gebleken dat bedrijventerreinen hier een groot aandeel in hebben. Door de huidige economische groei zal de vraag naar bedrijventerreinen in de komende jaren niet afnemen, waardoor nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk zullen zijn. De voorkeur gaat hierbij uit naar het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen alvorens nieuwe gebieden worden aangewend. Met het voor u liggende beeldkwaliteitsplan bieden wij een handreiking bij de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige bedrijventerreinen. Een handreiking waarin landschappelijke inpassing, duurzaamheid en een behaaglijke sfeer de kernwoorden zijn. Met het beeldkwaliteitsplan richten wij ons op meerdere partijen. Opzet Welstandcommissies zullen met behulp van het beeldkwaliteitsplan bouwplannen kunnen beoordelen in relatie met het grotere, stedenbouwkundige geheel. Architecten hanteren de richtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan bij het ontwerpen van nieuwe landschappelijk verantwoorde bedrijventerreinen. n het beeldkwaliteitsplan worden tevens richtlijnen gesteld ten aanzien van het beheer na de realisatie van het bedrijventerrein. Deze gelden onder andere voor de ondernemers, de gemeente en eventuele parkbeheerders. Door middel van het hanteren van de richtlijnen zal een bedrijventerrein gerealiseerd worden dat in harmonie is met haar omgeving, een bedrijventerrein met een aangename werksfeer en gemotiveerde werknemers. Om deze richtlijnen inzichtelijk te maken zijn ze toegepast op een voorbeeldlocatie in de gemeente Overbetuwe. De ideeën worden gevisualiseerd met behulp van omschrijvingen, kaarten en (referentie) beelden. De voorbeeldlocatie is opgedeeld in tien verschillende zones waardoor de toepasbaarheid van het beeldkwaliteitsplan op andere locaties gewaarborgd is. Ondernemers wordt houvast geboden door de opgestelde richtlijnen. Het welstandsaspect zal hierdoor niet veel zwaarder worden, maar verschuift van een beoordeling achteraf naar richtlijnen vooraf. Beeldkwaliteitsplan 9

10 Apel oorn Ne errijn Heteren Driel an ijk N83 N836 Lin e Opheus en Hemmen Zetten Do e aar Site Valbur N836 Elst An elst Hervel aal A50 A15 Den ùos7h Slijk E ijk Oosterhout 10 Beeldkwaliteitsplan

11 > Voorbeeldlocatie hoofdstuk 2 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Ligging Bedrijventerrein De Schalm, de voorbeeldlocatie, is gelegen aan de rand van het dorp Andelst in de gemeente Overbetuwe. n de gemeente Overbetuwe wonen ongeveer inwoners en het heeft een oppervlakte van in totaal circa 115 vierkante kilometer. Het omvat een belangrijk deel van het Betuws rivierenlandschap en wordt aan de noordzijde begrensd door de Nederrijn, aan de zuidzijde door de Waal en door het midden van de gemeente stroomt de Linge. De gemeente wordt gekenmerkt door een sterke afwisseling in het landschap. Onze projectlocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de snelweg A15 aan de oostzijde door de Wageningsestraat (N836) waar ook een afslag van de snelweg gesitueerd is. Aan de overzijde van de snelweg A15 ligt de nieuw aangelegde Betuweroute met daarachter het dorpje Zetten. Dit dorp wordt met Andelst verbonden door middel van de Wageningsestraat die via een viaduct over de A15 loopt. Ten oosten van de Wageningsestraat ligt ook een klein bedrijventerrein, welke wordt gescheiden van de dorpskern door een sportpark. Aan de zuid- en westzijde grenst het terrein aan een waardevol Betuws landschap. Het gebied kenmerkt zich door een aantal boomkwekerijen, kleinschalige boerderijen, landbouw en veeteelt. Het huidige bedrijventerrein schermt dit prachtige landschap in zijn geheel af van de snelweg. n het zuidoosten ligt het dorpje Andelst met erachter het dorpje Herveld. Ze zijn in de loop van de jaren tegen elkaar aangegroeid en kunnen zodoende gezien worden als één ruimtelijke eenheid. De oude kern van Andelst is gelegen op een woerd (kunstmatige door mensen aangelegde verhoging) op de kruising van de Wageningsestraat en de Tielsestraat en is gebouwd rondom de Ontsluiting Nederlands Hervormde Kerk. Tegen de oude kernen van de dorpjes hebben in de loop van de jaren een aantal dorpsuitbreidingen plaatsgevonden. n de door ons gemaakte kaart op de pagina hiernaast hebben we de ligging van de voorbeeldlocatie in haar omgeving weergegeven. Hierop zijn door middel van pictogrammen en kleuren de belangrijke elementen en voorzieningen uit de omgeving weergegeven. De projectlocatie kent een uitstekende ontsluiting voor wegverkeer door de ligging direct naast de afslag en oprit van de A15. Via deze belangrijke snelweg lopende van Rotterdam naar Bemmel zijn de nabijgelegen A50 en A325 snel te bereiken, waardoor een ideale ontsluiting in alle richtingen gewaarborgd is. Naast deze snelweg zorgt de provinciale weg N836 voor een goede ontsluiting naar de naastliggende dorpen in de gemeente Overbetuwe. Op de afbeelding op de volgende pagina zijn een aantal afstanden en reistijden naar belangrijke locaties weergeven. Naast een goede ontsluiting voor wegverkeer is de projectlocatie ook goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het op 700 meter afstand gelegen treinstation Zetten Andelst ligt aan het traject Tiel Arnhem en op doordeweekse dagen stopt hier elk half uur een trein van de Nederlandse Spoorwegen in beide richtingen. Voor de bestemming Nijmegen stapt men over in Elst en de bestemming Utrecht is te bereiken via Tiel. Beeldkwaliteitsplan 11

12 Het bedrijventerrein is tevens te bereiken via een aantal busverbindingen. De lijndienst Zetten Elst van Novio die alle nabijgelegen dorpen aandoet en de lijndienst Kesteren - Heteren van Arriva. Beide bussen rijden om het halve uur in beide richtingen. Ook zijn er via de Waal uitstekende vaarroutes richting de haven van Rotterdam en Duitsland. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de haven van Nijmegen of eventueel de kleine haven in Dodewaard. Gezien de aard van de bedrijven die zich zullen vestigen op het bedrijventerrein zullen deze vaarroutes in de praktijk niet gebruikt worden en zal wegverkeer de voorkeur hebben. Amsterdam 100km - 57min Openbaar nut Naast het 25kV-tractiesysteem van de Betuweroute liggen 2 parallelle Hoogspanningslijnen. De 380kV lijn Dodewaard Doetinchem ligt op een afstand van 375 meter uit de buitenste rand van ons projectgebied terwijl de lichtere 150kV lijn Dodewaard Nijmegen op een afstand van 975 meter ligt. Op de locatie hebben de volgende bedrijven kabels en leidingen liggen: NUON, Vitens, KPN, Priority Telecom, Casema, UPC. Verder beheert Rijkswaterstaat verschillende verkeersinstallaties in het gebied. Belangrijke doorgaande leidingen zijn niet aanwezig op onze locatie. Wij zullen in onze studie niet ingaan op installatietechnische aspecten. Den Haag 118km - 65min Rotterdam 95km - 55min Utrecht 65km - 37min Den Bosch 47km - 30min Eindhoven 70km - 40min Arnhem Nijmegen 17,5km - 14min 22km - 19min 12 Beeldkwaliteitsplan

13 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Landschap en ecologie De Rijn en de Maas stroomden zo n jaar geleden door de Gelderse Vallei, een bekken ten noordwesten van de Overbetuwe. Tijdens de Saale-ijstijd hebben de grote rivieren hun stroombedding in westelijke richting verplaatst doordat het landijs de weg naar het noorden onmogelijk maakte. Pas na het afsmelten van het ijs (ca jaar geleden) heeft de Rijn zijn noordwaartse stroming kunnen hervatten. n de Weichsel-ijstijd is de Rijn weer in westelijke richting gaan afstromen. n dit arctische klimaat zijn de rivierbeddingen drooggevallen. Uit deze beddingen heeft de zuidwestelijke wind het losse zand landinwaarts getransporteerd waardoor rivierduinen zijn ontstaan. Aan het eind van de laatste ijstijd (Weichselien, ca jaar geleden) hebben de Rijn en zijn vertakkingen (waaronder de Waal) een brede laagvlakte gevormd waarvan de Betuwe deel uit maakt. Hierbij zijn in de Overbetuwe in de buurt van onze projectlocatie een aantal brede stroomruggen ontstaan. De dichtbij gelegen stroomrug Andelst-Randwijk is duidelijk herkenbaar. Tussen de stroomruggronden bevinden zich de komgronden. Deze komgronden liggen ondermeer ten westen van onze voorbeeldlocatie en ten oosten van Andelst en Herveld. Het graven van de Linge in de 14e eeuw heeft de ontginning van de komgronden bevorderd. De stroomruggronden zijn geschikt voor akkerbouw mits ze systematisch afgewaterd worden. Naast het telen van onder andere aardappelen, tarwe en roggen wordt de grond ook veel gebruikt voor karakteristieke Betuwse boomgaarden. De drassige komgronden zijn in tegenstelling tot de stroomruggronden moeilijk te bewerken en eigenlijk alleen maar geschikt als grasland. De akkers op de stroomruggronden nabij de kernen van Andelst en Zetten zijn blokvormig verkaveld. Grote delen van de lager gelegen delen van de stroomruggronden zijn voor akkerbouw geschikt gemaakt door middel van systematische afwatering en zijn strookvormig verkaveld. Net als in de rest van de gemeente zijn ook de kernen van Andelst en Herveld gelegen op stroomruggen aan oude riviergeulen. Naast natuurlijke verhogingen in het landschap zijn er ook zogenaamde woerden in Herveld en Andelst. Woerden zijn kunstmatig verhoogde voor bewoning bestemde gebieden die de bewoners moesten beschermen bij hoog water. n de volgende lijst zijn een aantal belangrijke karakteristieke kenmerken van de omgeving van onze voorbeeldlocatie opgenomen. rivieren en uiterwaarden eendenkooien oeverwallen grienden, heggen, ooibossen en plassen open komgronden natte extensieve graslanden reliëf (oude geulen) kleinschalige ruimten op oeverwallen meestromende geulen grootschalige ruimten en grondgebruik in kommen dijken en dijkbebouwing boomgaarden Beeldkwaliteitsplan 13

14 14 Beeldkwaliteitsplan

15 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Ruimtelijke structuur De in gele lijn aangegeven A15 zorgt voor een sterke barrière tussen de projectlocatie en het landschap dat ten noorden ligt. Door de ligging op polderniveau is de weg zelf niet het grootste obstakel. Het is vooral de altijd aanwezige verkeersstroom die voor een beeldbepalend en dwingend effect op het landschap zorgt. Tevens zorgt het voor een onnatuurlijke grens tussen twee landschappen. Hier draagt ook de strak aangelegde lijnvormige element, de Betuweroute, aan bij. Deze ligt direct naast de snelweg. Het volledige landschap gelegen achter deze nieuwe spoorlijn wordt aan het oog onttrokken door de moderne betonnen geluidsschermen. Een ander lijnvormig element in de omgeving is de 380kV hoogspanningslijn gelegen op 300 meter achter de Betuweroute. De kleine 150kV hoogspanningslijn op 975 meter valt vrijwel niet op. Aan de huidige inrichting van het gebied is de geschiedenis nog duidelijk af te lezen. De bebouwingen zijn gesitueerd op oeverwallen en woerden. n het geval van Andelst en Herveld zijn de oude stadskernen op de hoogst gelegen plekken gebouwd (aangegeven in rood) en is er rondom deze kernen kleinschalig agrarisch gebied aanwezig. n de loop van de jaren hebben hier na omdijking van het rivierengebied dorpsuitbreidingen plaatsgevonden. Deze dorpsuitbreidingen zijn in de afbeelding aangegeven in roze. n de directe nabijheid van de projectlocatie zijn ook twee sportparken aanwezig die ruimte bieden aan 2 voetbalverenigingen, een zwembad en tennisbanen. Deze sportparken hebben in de tekening een groene kleur gekregen. Ten zuiden, westen en noordwesten van de projectlocatie ligt een prachtig Betuws open komgebied. Deze is in blauw aangegeven op de afbeelding hiernaast. Het laat zich kenmerken als een zeer weids gebied. De ruime komgronden zijn groots opgezet en hier is in de loop van de jaren na ruilverkaveling een regelmatig verkavelingpatroon ontstaan. De bebouwingen op de lager gelegen gebieden zijn pas na de aanleg van goede dijken ontstaan waardoor overstromingen niet meer voorkwamen. Vanuit de voorbeeldlocatie kan tot de op 2 kilometer afstand gelegen Waal gekeken worden. De uiterwaarden zijn in lichtblauw aangegeven in de tekening. Naast een aantal relatief kleine boomgroepen is er verspreid over het gebied op de stuwwalgronden (het grote gele gebied in de afbeelding) kleinschalige lintbebouwing te vinden. Op de tekening zijn deze aangegeven door middel van paarse omcirkelingen. Deze lintbebouwing bestaat voornamelijk uit gebouwen met een agrarische functie en woonfunctie. De verspreid liggende boerderijen op verhoogde woonplaatsen en woerden zijn karakteristiek voor de omgeving en nog duidelijk te herkennen. Erg bepalend en karakteristiek voor de omgeving is dat de vele boerderijen vaak zijn gelegen aan kromme wegen tussen boomkwekerijen, boomgaarden en erfbeplanting. Door middel van paarse pijlen hebben we in de tekening zichtlijnen vanuit de belangrijke kernen in de projectomgeving aangegeven. De huidige positionering van het projectgebied zorgt voor een behoorlijke blokkering van deze zichtlijnen. Beeldkwaliteitsplan 15

16 Bemmel/Nijmegen (A15) Wageningsestraat (N836) 16 Beeldkwaliteitsplan X V V V V V V ANDELST Betuweroute Engelandweg Tiel/Rotterdam (A15) N

17 > Zonering hoofdstuk 3 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Algemeen Het masterplan van de voorbeeldlocatie wijkt af van het oorspronkelijke ontwerp van bedrijventerrein De Schalm. De reden hiervan is dat het met deze opzet mogelijk is om meer verschillende zones te creëren. Het verhogen van het aantal zones zal de toepasbaarheid van de richtlijnen geschikt maken voor meer projecten. Zo is er door de nieuwe indeling onder andere een zone gecreëerd die grenst aan bestaande woningbouw. Een zone die vaak aanwezig zal zijn bij bedrijventerreinen. Entreezone De entreezone () is een ruim en groen opgezette zone gelegen ter plaatse van de hoofdingang van het bedrijventerrein. Door de strategische ligging direct naast de op- en afrit van de A15 wordt een goede ontsluiting gewaarborgd. De zone zal een open en groen karakter krijgen en op een eventuele facilitypoint na zal er geen bebouwing plaatsvinden. n hoofdstuk 13 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de entreezone opgenomen. De voorbeeldlocatie is opgedeeld in negen verschillende zones en is in de afbeelding op de pagina hiernaast afgebeeld. We maken onderscheid in de volgende zones: Entreezone () Snelwegzone () Woon/werkzone () Kleinschalig werken (V) Landschapszone (V) Ecologische zone (V) Kantoorzone (V) Grootschalig werken (V) Bufferzone (X) Snelwegzone Woon/werk zone De snelwegzone () zal plaats bieden aan bedrijven waarbij het van groot belang is dat ze zijn gelegen op de belangrijkste zichtlocatie, denk bijvoorbeeld aan auto- en interieurshowrooms of kantoren. De verschillende gebouwen zullen qua uitstraling een eenheid met elkaar vormen en zijn grootschalig. n hoofdstuk 14 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de snelwegzone opgenomen. n de woon/werkzone () zal kleinschalige bebouwing worden ontworpen. De bebouwing zal bestaan uit een combinatie tussen wonen en werken. De kleinschaligheid en de functie van de bebouwing in deze zone sluit goed aan bij de bestaande kleinschalige dorpsbebouwing waar het aan grenst. n hoofdstuk 15 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de woon/werkzone opgenomen. Beeldkwaliteitsplan 17

18 18 Beeldkwaliteitsplan

19 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Kleinschalig werken Landschaps zone Ecologische zone De zone kleinschalig werken (V) is één slag groter opgezet dan de woon/werkzone. n de zone zullen kleine bedrijven zich huisvesten. Denk hierbij aan kleine kennisbedrijven, drukkerijen en aannemers. Ook in deze zone is eenheid van groot belang, onder andere qua materialen, bouwvolumes en positionering. n hoofdstuk 16 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de zone kleinschalig werken opgenomen. De landschapszone (V) is van grote waarde voor de overgang tussen het landschap en het bedrijventerrein. Het zwaartepunt ligt hier dan ook op inpassing van de gebouwen met veel groen. Tevens fungeert de zone als een doorlopend ecologisch gebied die een verbinding creëerd voor flora en fauna met het bedrijventerrein. Voor de bebouwing geldt ook hier: eenheid. n hoofdstuk 17 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de landschapszone opgenomen. De ecologische zone (V) is een brede groene strook die via de landschapszone een doorlopende natuurlijke verbinding creëerd. De flora en fauna dringt op deze manier door tot in de kern van het bedrijventerrein. De zone zal van grote waarde zijn voor haar gebruikers en de locatie veel kwaliteit geven. n hoofdstuk 18 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de ecologische zone opgenomen. Kantoorzone Grootschalig werken Bufferzone n de kantoorzone (V) zal hogere bebouwing toegestaan zijn dan in de overige zones op het bedrijventerrein. Deze bebouwing zal door de aangrenzende zones afgeschermd zijn van het landschap. Vanwege de vele werknemers per vierkante meter is er een groene gezamenlijke parkeerplaats ontworpen. n hoofdstuk 19 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de kantoorzone opgenomen. De zone grootschalig werken (V) zal plaats bieden aan bedrijven met grote werkplaatsen of opslagloodsen, denk bijvoorbeeld aan een groothandel of grote meubelmakerij. De verschillende gebouwen zullen qua uitstraling een eenheid met elkaar vormen en zijn grootschalig. n hoofdstuk 20 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de zone grootschalig werken opgenomen. De bufferzones op en rond het bedrijventerrein zorgen voor de landschappelijke inpassing van de bebouwing en infrastructuur in haar omgeving. Er zal in deze zones geen bebouwing toegestaan zijn en de nadruk ligt op de groene inrichting. Naast het gebied aan de buitenzijde van de snelwegzone en de landschapszone valt een strook van 4 meter aan weerszijden van het interne wegennetwerk in de bufferzone. n hoofdstuk 21 zijn de richtlijnen voor de inrichting van de bufferzone opgenomen. Beeldkwaliteitsplan 19

20 Bemmel/Nijmegen (A15) Wageningsestraat (N836) Engelandweg 20 Beeldkwaliteitsplan ANDELST Betuweroute P P Tiel/Rotterdam (A15) N

21 > Verkeer en ontsluiting hoofdstuk 4 h a n et landsc ppelijk ver twoorde bedrijventerrei Algemeen Aandachtspunten Een belangrijke eis van ondernemers is een goede bereikbaarheid van de bedrijfslocatie. Een bedrijventerrein dat niet aan deze mobiliteitsbehoefte voldoet kan immers niet concurrerend zijn. Om als bedrijf te kunnen meedraaien op de markt zijn er goede omstandigheden nodig op het gebied van zowel personen- als goederenvervoer. Dit verklaart ook dat veel bedrijventerreinen op snelweglocaties te vinden zijn. De voorbeeldlocatie, bedrijventerrein De Schalm, is gelegen aan de A15 en kent hierdoor een erg goede bereikbaarheid. Naast een goede bereikbaarheid is ook een goede interne wegenstructuur van belang. Deze moet goed functioneren, veilig zijn en een hoogwaardige uitstraling hebben. De wegenstructuur op het terrein zelf moet overal doorgaand ontworpen worden. Uit de praktijk blijkt dat doodlopende wegen vaak gebruikt worden voor opslag van bijvoorbeeld containers en het parkeren van bedrijfsauto s. Bovendien zijn doorlopende wegen veiliger en maken ze het manoeuvreren voor (vracht)verkeer eenvoudiger. De interne wegenstructuur is onder andere afhankelijk van de kavelvorm, de zoneindeling, de ecologie en het omliggende wegennet. Bij het duurzaam en veilig inrichten van de infrastructuur op een bedrijventerrein ontstaan regelmatig problemen. Men kiest snel voor een ruime opzet van de wegenstructuur met lange rechte wegen. Deze ruime en rechte wegen nodigen uit om hard te rijden wat ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Een ander bijkomend nadeel is dat men eerder geneigd is de ruimte langs de rijbaan te gebruiken voor parkeren, laden en lossen, fietsen en het langdurig stallen van vrachtwagens en containers. Dit geeft niet alleen verkeersonveilige situaties, maar ook een rommelig beeld op het bedrijventerrein. Voorbeeld locatie Het is dus van belang om de infrastructuur zo te ontwerpen dat er genoeg ruimte is om te manoeuvreren voor vrachtverkeer, maar zo dat men niet de gelegenheid krijgt om de ruimte naast de rijbaan te gebruiken. Dit is eenvoudig op te lossen door gebruik te maken van een hek of vangrail maar om de natuurlijke uitstraling van het terrein te behouden zijn ook gras, heggen en bomen uitermate geschikt als afscheiding. Zo wordt er direct een natuurlijke buffer gecreëerd tussen de openbare weg en het naastgelegen fietspad en trottoir. n- en uitritten zorgen op bedrijventerreinen ook regelmatig voor verkeersonveilige situaties. Ze worden vaak over het hoofd gezien door borden die niet goed leesbaar zijn of zijn verscholen achter andere borden of bomen. Om zoekgedrag en onveilige situaties te voorkomen is het belangrijk dat de borden op de juiste positie geplaatst worden. Verder dienen alle bedrijven ten behoeve van de eenheid en overzichtelijkheid van het bedrijventerrein dezelfde borden te gebruiken. Ook de positionering dient universeel te zijn om eenheid te creëren. Het voorbeeldproject kent vijf ontsluitingen. Vier aan de Wageningsestraat (N836) en één ter plaatse van de Engelandweg. Om hinderlijk verkeer te voorkomen op de locale wegen is alleen de hoofdingang in de entreezone toegankelijk voor vrachtverkeer. De vier ontsluitingen aan de oostzijde zorgen voor een verwevenheid van het bedrijventerrein met de bestaande bebouwing. De infrastructuur is zodanig ontworpen dat doorgaande ecologische zones vanuit het buitengebied tot in het hart van het bedrijventerrein kunnen binnendringen. Beeldkwaliteitsplan 21

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012

Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012 Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente Rijnwaarden Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Concept 2012 Landschappelijke inpassing Dijkwoning Kerkstraat Pannerden Gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

landschappelijk inpassingsplan Hummersumseweg ong. Heijen gemeente Gennep

landschappelijk inpassingsplan Hummersumseweg ong. Heijen gemeente Gennep landschappelijk inpassingsplan Hummersumseweg ong. Heijen gemeente Gennep status: vastgesteld datum: 14 september 2015 projectnummer: 2012606R.2008 adviseur: Bwe VONDERWEG 14, 5616 RM EINDHOVEN TELEFOON

Nadere informatie

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ligging projectgebied 2. Locatie projectgebied 3. Foto s huidige situatie 4. Bestemmingsplan binnen projectgebied 5. Vlekkenplan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN.

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN. Uitbreiding bedrijventerrein Homburg Contact : Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus 319 4190 CH GELDERMALSEN 0345 573785 06 22 80 22 79 info@mbgroep.nl M. Kroeze info@kroeze-beesd.nl 06 10

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Erfadvies De Hel 4g te Randwijk Gemeente Overbetuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2014

Erfadvies De Hel 4g te Randwijk Gemeente Overbetuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2014 Erfadvies De Hel 4g te Randwijk Gemeente Overbetuwe Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2014 Erfadvies De Hel 4g te Randwijk Gemeente Overbetuwe COLOFON In opdracht van: Dhr. Verwoert Adviseur: Dhr.

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Te koop aangeboden: Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Korte omschrijving: Het betreft een perceel goede kwaliteit agrarische cultuurgrond, gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Provinacialeweg ong. Lienden. Toelichting landschappelijke inpassing

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Provinacialeweg ong. Lienden. Toelichting landschappelijke inpassing GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Provinacialeweg ong. Lienden Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-066 / augustus 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Meerboomweg 2 Maurik

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Meerboomweg 2 Maurik GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Meerboomweg 2 Maurik Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / januari 2017 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH)

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH) Projectinformatie Kruisweg 459 Rozenburg (NH) VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, perceelgrond met verharding gelegen aan de Kruisweg 459 te Rozenburg. Locatie Rozenburg is een dorp in de gemeente

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

5.8a Industrieterrein Oostwold

5.8a Industrieterrein Oostwold Welstandsnota gemeente 5.8 Industrie In 1952 werd het Zuidelijk Westerkwartier aangewezen als ontwikkelingsgebied. De reden hiervoor was dat in het gebied een grote structurele werkloosheid heerste. Er

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan Landschappelijk inpassingsplan Opdrachtgever: Dhr. Westerlaken Midgraaf 25 Babyloniënbroek Projectlocatie: De Omloop ong. Almkerk Datum: februari 2012/Januari 2012 Status: Concept Projectnummer: 11201.014

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebied 2 Komgronden het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebiedsbeschrijving Structuur De komgronden bestaan uit agrarisch gebied en zijn voornamelijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522 Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld Rapportnummer 1522 Colofon Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg/Flessenbergerweg, Wapenveld Opdrachtnemer: Cultuurland Advies Postbus 20, 8180 AA Heerde Uitvoering

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD

INRICHTING BEHEER EN ONDERHOUD INRICHTING BHR N ONDRHOUD 4 Voorbeelden van opzet langs de circuits doel; zo veel mogelijk representatieve gevel aan voorzijde, geen grote onbebouwde gaten aan ring. 47 57 28 11 28 1 28 16 8 16 4 Ak =

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

BNTHMCRWL PALEISBRUG

BNTHMCRWL PALEISBRUG De Paleisbrug is een verhoogd park en voetgangers-en fietsbrug in één. De brug vormt een 250 meter lange verbinding over het spoor tussen het historisch centrum van s-hertogenbosch en het Paleiskwartier.

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

stads- en landschapsontwerp Wonen Westerkade HA Utrecht

stads- en landschapsontwerp Wonen Westerkade HA Utrecht Wonen Prachtwijk Presikhaaf Wonen Arnhem Project: Grootschalige herstructurering van de Vogelaarwijk Presikhaaf Deltakwartier te Arnhem, ca. 680 woningen. Opdracht: Kwaliteitsimpuls stedenbouwkundig plan,

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij aan de Veldhuizenweg te Hoogersmilde

Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij aan de Veldhuizenweg te Hoogersmilde Landschapsbeheer Drenthe aaaaaaaaaaaaa Landschapsplan van het perceel Grietmanswijk 5a te Bovensmilde t.b.v. nieuwbouw loonbedrijf provinciale organisatie beschikt Advies landschappelijke inpassing bloemenkwekerij

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave 2 Openbaar groen... 4 2.1 Wat is snippergroen?... 4 2.2 Doel van het nieuwe beleid... 4 2.3 Redenen om snippergroen te verkopen...

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Rapportnummer: 13-04971-V-M-SV Dossiernummer:

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Zienswijzen Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 21 augustus tot en met 1 oktober 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie