De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 17 december 1979, 47e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 17 december 1979, 47e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden"

Transcriptie

1 december 1979, 47e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R.'Prins, Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Dr J. K. Kramer, Drs C. H. J. van Soest en Mr L.Wichers Hoeth. Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f70,-; een afzonderlijk nummer f7,-; het jaarregister afzonderlijk f 10,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële ligendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telcfoonnr (070) Postgirorckeningnr Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telofoonnr (070) Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Noorwegen bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. Personeel. Register van Octrooigemachtigden. Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde. Afscheid van Drs H. W. Thierens (blz. 254/5). Afscheid van de Heer H. J. Bouvy (blz. 255). Necrologie. In memoriam Drs Pieter Nicolaas Kok, door Drs P. Mars (blz. 255). Artikel Mr Ir H. Mulder, Gebruiksmodel voor Nederland? (blz. 255/8). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 50. President Rechtbank Rotterdam, 16 juli 1979, Agricultural Export/Citronas (voorshands is het aannemelijk gelet op een aantal produkties dat het woord galia niet een merk is, doch uitsluitend een aanduiding van een soort meloenen) (met noot D.W.F.V.). ^ 3. Auteursrecht. Nr 51. President Rechtbank Alkmaar, 21 juni 1978, Skibsrub/Overmars (het door Skibsrud ontworpen model van een motorboot vertoont een oorspronkelijk karakter door de bijzondere vorm van de bodem en het verloop van de ribben, waardoor de boot bijzondere vaareigenschappen en stabiliteit heeft; daarom heeft Skibsrud auteursrecht op dat model evenals op de ontwerp-tekeningen; plagiaat aangenomen) (met noot v. N. H.) b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 52. Afdeling van Beroep, 10 augustus 1978 (het kenmerkende deel van de eerste conclusie van de aanvrage geeft niet aan het samenvoegen van een aantal gemechaniseerde handelingen tot een automatisch werkende inrichting, doch in hoofdzaak een aantal elementen die voor het uitvoeren van die handehngen zelf dienen; daarom is er geen sprake van een werkwijze) (met noot v. N. H.). Nr 53. Aanvraagafdeling, 15 december 1977 (niet-eenheidsbeslissing voor het gebruik van twee stoffen in een verhouding van 0,09 0,17; besluit tot niet-openbaarmaking van een afgesplitste aanvrage voor het gebruik van die stoffen in een verhouding van meer dan 0,17). Nr 54. Afdeling van Beroep, 6 november 1978 (indien een aanvrager in enig stadium van de procedure nieuwe conclusies voor een octrooiaanvrage indient, behoort hij toe te lichten, in welk opzicht en op welke gronden de conclusies zijn herzien; verder behoort een aanvrager Bijblad Industriële Eigendom (B.l.E.) 47e jaargang Eindnr 12 Blz TÜjswijk, 15 maart 1979

2 254 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1979 zijn memorie van grieven af te stemmen op de geldende conclusies van de aanvrage). Mededelingen. Het Verdrag van Boedapest (blz. 265). Studiecommissie Industriële Eigendom (blz. 265). IPC-Informatiedag (blz. 265). Litteratuur. Officiële mededelingen Noorwegen bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. Noorwegen heeft het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty) op 1 oktober 1979 bekrachtigd. De bekrachtigingsoorkonde bevat de volgende verklaring: 'Noorwegen verklaart met toepassing van artikel 64, lid 1 van het genoemde Verdrag, dat het niet is gebonden door de bepalingen van hoofdstuk II van het genoemde Verdrag betreffende de internationale voorlopige beoordeling.' Het Verdrag zal voor Noorwegen op 1 januari 1980 in werking treden. Het Verdrag is op 19 juni 1970 te Washington gesloten en geplaatst in het Tractatenblad 1973, nr 20; zie ook het Tractatenblad 1979 nr 104. Er zijn nu 25 Staten bij aangesloten. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Verdrag op 10 april 1979 voor het gehele Koninkrijk bekrachtigd onder toevoeging van enige mededelingen. Het Verdrag is voor het gehele Koninkrijk op 10 juli 1979 in werking getreden. Zie voor één en ander de officiële mededelingen in het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1979, blz. 122/4, 154 en 198/9. < Personeel Beëindiging van dienstverband. Aan de Heer Ir J. D. van Dokkum, hoofdingenieur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (Koninklijk besluit van 25 augustus 1979, nr 72). Aan de Heer A. van Essen, administratief ambtenaar C Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 11 september 1979, nr Pers./64). Aan Mevr. F. Gerken, administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 5 oktober 1979, nr Pers./73). Aan de Heer A. J. N. M. van Wijk, schrijver A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1979, nr Pers./84). Aan de Heer L. de Jong, rijksambtenaar II in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1979, nrpers./86). Aan Mevr. E. Ch. Willekes-Lansdorp, schrijver A in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 december 1979 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1979 nr Pers./85). Bevorderd. De Heer L. A. de Haan, rijksambtenaar II in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 augustus 1979 bevorderd tot schrijver A (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 24 oktober 1979 nr Pers./78). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de Heren Drs J. W. Burger, Dr J. M. Reid en Ir B. H. J. Schumann, respectieveüjk op 16 november 1979, 19 november 1979 en 21 november 1979 in bovengenoemd register zijn ingeschreven. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de Heer Dr J. W. Schuttevaer op diens verzoek op 9 november 1979 in bovengenoemd register is doorgehaald. Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde. Na gehouden examen in oktober 1979 is het diploma voor octrooigemachtigde uitgereikt aan de Heren Drs L. van der Burg te Venlo, Ir H. W. A. M. Hanneman te Valkenswaard, Drs A. Y. Raap te Aalst (N. Br.) en J. J. P. Weyland te Rijswijk (Z.H.). Aan de heer Drs H. W. Thierens, technisch lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 november 1979 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen, belangrijke diensten. Op vrijdag 2 november 1979 heeft Drs Thierens in de blauwe zaal van het restaurant afscheid genomen van het personeel van de Octrooiraad en het Europese Octrooibureau, een aantal octrooigemachtigden en vele oud-ambtenaren van de Octrooiraad. Ter gelegenheid daarvan werd hij toegesproken door Drs J. C. H. Perizonius, ondervoorzitter van de Octrooiraad. Deze releveerde dat Drs Thierens in het jaar 1946 in dienst van de Afscheid van Drs H. W. Thierens. Octrooiraad is getreden en in 1962 tot lid van de Octrooiraad is bevorderd. Sinds het jaar 1975 is Drs Thierens vast lid van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad geweest, waarin hij op bedachtzame en goede wijze heeft medegewerkt aan het vormen van de jurisprudentie van de Octrooiraad. Drs Thierens zal als buitengewoon lid voorlopig nog voor de Octrooiraad werkzaam blijven. Drs Perizonius overhandigde hem namens de collegae en medewerkers van de Octrooiraad en van het Europese Octrooibureau als bewijzen van hun waardering een bedrag onder couvert, waarvoor Drs Thierens waarschijnlijk een grasmaaimachine zal aanschaffen. Daarna werd namens de Orde van Octrooigemachtig-

3 17 december 1979 Brjblad Industriële Eigendom, nr den het woord gevoerd door het bestuurslid de heer A. J. M. Dries. Deze loofde de perfecte wijze waarop Drs Thierens dossiers voorbereidde en de ruime gelegenheid die hij op zittingen aan de gemachtigden bood om het standpunt van hun cliënten mondeling nader toe te lichten en te verdedigen. Als blijk van erkentelijkheid schonk hij Drs Thierens een boek van H. W. Janson, getiteld 'History of Art'. Drs Thierens dankte de sprekers hartelijk voor hun waarderende woorden en de prachtige cadeaus en alle aanwezigen die zijn werk bij de Octrooiraad tot een genoegen hebben gemaakt. Ten slotte hebben de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van Drs Thierens genomen. Afscheid van de Heer H. J. Bouvy. Aan de heer H. J. Bouvy, hoofdadministrateur bij het Bureau voor de Industriële Eigendom en plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 1979 wegens het bereik van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend. Op vrijdag 28 november 1979 heeft de heer Bouvy in de blauwe zaal van het restaurant afscheid genomen van het personeel van de Octrooiraad. Ter gelegenheid daarvan werd hij toegesproken door Ir F. J. Siegers waarnemend voorzitter van de Octrooiraad. Deze releveerde, dat de heer Bouvy, oud-marineofficier, in het jaar 1966 in dienst van de Octrooiraad is getreden en in 1973 tot plaatsvervangend Md is bevorderd, prees het werk van de heer Bouvy en betreurde het, dat deze niet bereid is als buitengewoon lid voorlopig nog voor de Octrooiraad werkzaam te blijven. Ir Siegers bewaart goede herinneringen aan gemeenschappelijke technische excursies naar Brussel, Stockholm en Barcelona. Hij schonk de heer Bouvy namens collegae en medewerkers van de Octrooiraad als bewijzen van hun waardering een episcoop en een Polaroid fotocamera. De heer Bouvy dankte Ir Siegers voor zijn waarderende woorden en de prachtige cadeaus en alle aanwezigen voor de prettige samenwerking. Ten slotte hebben de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van de heer Bouvy genomen. Necrologie In memoriam Drs Pieter Nicolaas Kok. In de morgen van 24 november is, nog slechts 50 jaar oud, volkomen onverwacht, overleden Drs P. N. Kok, octrooigemachtigde in dienstbetrekking bij Gist-Brocades N.V. sinds Voor zijn indiensttreding bij ons bedrijf was Drs Kok als octrooigemachtigde werkzaam in het vrije beroep, achtereenvolgens bij Los en Stigter te Amsterdam en bij het Algemeen Octrooibureau te Eindhoven. Piet Kok, ogenschijnlijk kerngezond, zich althans hoogstzelden ziek meldend, had een sterk ontwikkeld plichtsbesef. Steeds zorgde hij er voor met eigen werkzaamheden 'bij' te zijn om in staat te zijn collega's die een beroep op hem deden te kunnen helpen. Die hulp werd nooit tevergeefs gevraagd en graag gegeven. Heeft hij zich daarmede fysiek overschat of althans teveel van zichzelf gevergd? Die vraag zal wel onbeantwoord blijven. Uit de opgewektheid waarmee wij vrijdagmiddag, 23 november, van elkaar afscheid namen, kan slechts geconcludeerd worden dat ook hijzelf de dood niet heeft voelen naderen. Het vakgebied dat Piet Kok bijzonder na aan het hart lag was het bakkersgistgebied. Slechts weinigen kennen dit gebied enigszins; hij wist op vele onderdelen er van goed mee te praten en te denken. Veel belangstelling had hij ook voor zaken op mechanisch gebied. Tekeningen op Iret gebied van de werktuig- en apparatenbouw hadden voor hem geen geheimen; hij kende het vakjargon. Als persoon was Piet Kok bescheiden, soms haast verlegen, wars van dikdoenerij en geldingsdrang. Zonder zich voor anderen af te sluiten slaagde hij er in, misschien onbewust en waarschijnlijk onbedoeld, het privéleven van het zakelijke gescheiden te houden. Zij die hem en zijn gezin kenden, wisten hoe hij in de kring van degenen die hem zo na stonden intens kon genieten van hun blijheid. Hun geluk, hun toekomst waren zaken voor welke hij zich volledig inzette. Wij houden Piet Kok in dankbare herinnering en wensen Annet en de kinderen de kracht toe het grote verlies te kunnen dragen. Drs P. Mars. Artikel De vraag of in Nederland naast het octrooi een systeem moet worden ingevoerd om op snellere wijze bescherming te krijgen voor uitvindingen, staat reeds zeer lang in de belangstelling. Hijmans heeft in zijn inleiding over dit onderwerp reeds op enkele publikaties gewezen, die kunnen worden aangevuld met een artikel Gebruiksmodel voor Nederland? door Mr Ir H. Mulder.* *Dit artikel was in zijn oorspronkelijke vorm een lezing, gehouden voor de Benelux Studiegroep Industriële Eigendom, evenals het artikel van Mr Ir D. Hijmans over hetzelfde onderwerp, gepubliceerd in het Bijblad I.E. van april L979, blz (Red.).

4 256 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1979 van Snijder van Wissenkerke in Themis 1923, blz en van Tuinzing in het B.I.E. van oktober 1953, blz Vooral het artikel van Snijder van Wissenkerke is van belang. Zijn overzicht van de moeizame en lange weg die is afgelegd voordat Nederland een octrooi- en een merkenwet had, die waren aangepast aan de verschillende conventies, spreekt boekdelen. Snijder van Wissenkerke pleitte echter reeds voor een gebruiksmodellenbescherming in Nederland: 'Van zelf zou bij de overweging van zoodanige regeling de vraag zijn gerezen, of niet de invoering van bescherming voor gebruiksmodellen in het algemeen geraden zou zijn. En hiervoor schijnen goede redenen aan te voeren. Velen worden door bezwaren van kosten, tijd en inspanning teruggehouden van het aanvragen van octrooi; dezen zouden allicht zich het dépót van een gebruiksmodel getroosten. Vele anderen, die nu wel octrooi plegen aan te vragen, zouden dikwijls met een bescherming voor gebruiksmodel voldoende geholpen zijn. Enerzijds zou dus een nieuwe bate voor 's Rijks schatkist gaan vloeien, die vrij belangrijk zou worden omdat tal van kleine uitvindingen thans of geheim blijven, of alleen in den voorsprong bij den afzet van het voortbrengsel vergoeding zoeken, maar wel de lagere kosten en de geringe moeite van een eenvoudig dépót waard zouden worden geacht. Anderzijds zou wel het getal octrooiaanvragen afnemen, maar deze zouden toch veelal uitvindingen betreffen, waarvoor of geen octrooi wordt verleend, of waarvoor het octrooi slechts enkele jaren in stand wordt gehouden, zoodat geen van beide veel voordeel aan den Staat opleveren. Daartegenover staat dat het dépót van een gebruiksmodel van den Octrooiraad en zijn ambtenaren weinig werk en tijd vordert, zoodat zonder noemenswaardige uitbreiding van personeel, misschien wel zonder uitbreiding bij de vermindering van het getal octrooi-aanvragen, de nieuwe arbeid zou kunnen worden verricht^ die aan vele fabrikanten zou ten goede komen. De invoering van bescherming voor gebruiksmodellen verdient derhalve te worden overwogen.' Tuinzing heeft in zijn artikel gewezen op de tip-a-top. Dit was een klein tolletje, bestaande uit een bol met daaraan een steel. Werd het tolletje op zijn bol neergezet met de daarin aangebrachte steel naar boven, dan kiepte het na enige tijd om en begon op de steel te draaien met het bolletje naar boven. Dit tolletje was een grote rage en veroverde in een korte periode de markt, daarna was het weer afgelopen en tijdige octrooibescherming was eenvoudig illusoir. Er zijn echter vele andere voorbeelden, waaruit is gebleken dat in Nederland de uitvinder meestal met lege handen staat, wanneer hij snel bescherming van zijn produkten nodig heeft. In feite werd de situatie nog slechter door het systeem van uitgesteld vooronderzoek, waardoor de uitvinder werd aangemoedigd te wachten met het in behandeling laten nemen van zijn aanvrage, en hij dus nog meer de kans heeft overvallen te worden door de snelle nabouwer. Vandaar dat er van tijd tot tijd stemmen opgaan in Nederland een soort 'Gebrauchsmuster' of een klein octrooi in te voeren. Een bestudering van de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland, waar men zowel gebruiksmodellen als octrooien kent, geeft enkele belangwekkende feiten. De belangstelling in Duitsland voor gebruiksmodellen is bijzonder groot. In 1974, resp. 1975, resp werden in Duitsland door Duitsers , resp , resp octrooiaanvragen ingediend en daarnaast , resp , resp Gebrauchsmusteraanvragen. Het aantal Duitse Gbm-aanvragen is dus aanmerkelijk meer dan 94% van het aantal ingediende octrooiaanvragen, in sommige jaren zelfs meer dan 99%. Vergelijkt men daarbij voor deze drie jaren, hoeveel Gbm-aanvragen door buitenlanders in Duitsland in dezelfde periode werden ingediend, dan'blijkt dat de Oostenrijkers een aantal Gbm-aanvragen indienden dat ongeveer 80% van het aantal door hen ingediende octrooiaanvragen bedroeg. Omstreeks 55-60% was dit voor de Denen, Nederlanders, Zweden en in iets mindere mate de Zwitsers, omstreeks 45-50% bedroeg dit voor Belgen, Engelsen, Fransen en Italianen, minder dan 30% was dit voor de Amerikanen en Japanners. Uit het overzicht over deze drie jaren blijkt dus, dat de belangstelling van de Duitsers voor het Gbm bijzonder groot is, en dat buitenlanders het aanmerkelijk minder gebruiken. Hijmans wees er op, dat dit verschijnsel ook voor de andere landen die een gebruiksmodellenbescherming kennen, opgaat. Opmerkelijk is dus dat de Duitsers bijna evenveel octrooiaanvragen als Gbm indienen. Bij dit feit moet men in aanmerking nemen, dat het aantal octrooiaanvragen met materie die niet voor Gbmbescherming in aanmerking komt, zoals bijv. chemische aanvragen, vrij groot is. Uit deze cijfers volgt, dat de Duitsers voor een zeer groot aantal uitvindingen een Gbm indienen, hoewel ze hiervoor geen octrooiaanvrage indienen; globaal geschat is dit ten minste ongeveer Gbm-aanvragen. Het Gbm geldt in Duitsland als de bescherming voor de meer eenvoudige voorwerpen, hoewel het Gbm lang niet uitsluitend hiervoor wordt gebruikt. Integendeel, in de meeste gevallen wordt door de Duitse uitvinders tegeüjk met de octrooiaanvrage een zg. Hilfsgebrauchsmusteraanvrage ingediend, die later tot Gbm kan leiden. In veel gevallen bestaat dus voor een octrooiaanvrage een parallel lopende Hilfsgebrauchsmusteranmeldung. Men heeft dus twee mogelijkheden voor het indienen van een Duits Gbm: a) men dient een Gbm-aanvrage in, die na onderzoek naar de formele vereisten direct daarna als Gbm wordt ingeschreven; b) men dient een Hilfsgebrauchsmusteranmeldung in; een HGm wordt tegelijk met de Patentanmeldung ingediend, maar op verzoek van de aanvrager wordt het Gbm niet direct ingeschreven. De HGm-anmeldung wordt ook niet ter visie gelegd. De uitvinder kan afwachten tot hij zijn Gbm nodig heeft. Dikwijls wacht hij totdat hij weet of een octrooi wordt verkregen. Natuurlijk kan hij desgewenst de octrooibehandeling uitstellen en direct een Gbm laten inschrijven. Wil hij het Gbm verkrijgen, dan verzoekt hij bij de Octrooiraad om inschrijving en na een formeel onderzoek wordt het Gbm ingeschreven. Het Gbm en het octrooi kunnen naast elkaar bestaan, terwijl eerst als het octrooi is verleend, moet worden beslist of het Gbm moet worden ingeschreven. Dit systeem wordt door de Duitse uitvinder algemeen gebruikt. Het Gbm heeft een looptijd van drie jaar en kan nogmaals voor drie jaar worden verlengd. In de wet vastgelegde kenmerken voor het Gbm zijn: 1) nieuwheid; 2) het heeft betrekking op voorwerpen; 3) een bescherming wordt slechts verkregen voor zover zij de vormgeving, uitvoering of inrichting zelf dient. Hoewel niet vermeld in de wet, wordt wèl uitvindingshoogte vereist. Het Gbm is niet van toepassing op werkwijzen, chemische verbindingen, en elektrische schakelingen voor zover niet belichaamd in een voorwerp. Er bestaat natuurlijk vrij veel jurisprudentie over de grensgebieden. Zo komen voedingsmiddelen bij voorbeeld niet in aanmerking voor bescherming door een Gbm. Wèl echter een bepaalde vormgeving (Raumform) van het voedingsmiddel, dus bij voorbeeld een bijzonder gevormde reep chocolade. Een elektrische schakeling op zich zelf kan niet door een Gbm worden beschermd,! wèl echter het produkt waarin de schakeling is belichaamd. Tegen een Gbm kan op de gebruikelijke wijze een

5 17 december 1979 Bijblad Industriële Eigendom, nr nietigheidsactie worden gevoerd (Löschungsklage). In eerste instantie wordt deze gevoerd voor het Patentamt; in tweede instantie voor het Bundespatentgericht. Cassatie is mogelijk bij het Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hiervoor is toestemming nodig van het Hof, hoewel op bepaalde gronden men ook zonder toestemming in cassatie kan gaan (Rechtsbeschwerde). Het is ook mogelijk, tijdens de inbreukactie in reconventie de geldigheid van het Gbm aan te vechten. Tussen het Gbm en het Duitse octrooi bestaat dus een aantal voor de hand liggende verschillen, zoals levensduur en de beperking van de bescherming tot voorwerpen. Meestal worden nog enige andere verschilpunten genoemd. Over het algemeen stelt men dat minder eisen aan de uitvindingshoogte zouden worden gesteld dan bij een octrooi Zolang wij echter nog geen objectieve waarderingsmaatstaf voor de uitvindingshoogte hebben, is het bijzonder moeilijk hierover een juist waarde-oordeel te geven. Een ander verschilpunt tussen het octrooi en het Gbm is dat bij octrooien het verbod van Stufenklagen uitdrukkelijk in de wet is geregeld, terwijl dit verbod niet voor Gbm geldt. Stufenklagen zijn een reeks opeenvolgende inbreukprocessen die een octrooihouder achtereenvolgens tegen eenzelfde gedaagde op grond van hetzelfde feit voert, met octrooien waarover hij reeds bij het begin van de eerste procedure de beschikking had. Welke kenmerken zouden wij nu het Nederlandse gebruiksmodel of kleine octrooi kunnen meegeven? 1) Het kleine octrooi of gebruiksmodel zou voorlopig alleen voor voorwerpen kunnen gelden. Een reden hiervoor is dat een octrooi voor voorwerpen voor de industrie meestal minder ingrijpend is dan in het geval van chemische werkwijzen. De inbreukmaker van voorwerpen kan vaak een uitwijkmogelijkheid vinden. m.a.w. hy kan zijn constructie wijzigen, terwijl dit voor de chemische industrie over het algemeen moeilijker is. 2) Een aanvrage voor een klein octrooi of gebruiksmodel zou moeten worden ingediend bij de Octrooiraad en het wordt pas van kracht na inschrijving. Het loopt dus naast en parallel aan de eventuele aanvrage voor een octrooi. 3) Vóór inschrijving van het kleine octrooi of gebruiksmodel zou een nieuwheidsonderzoek moeten worden aangevraagd voor bepaalde, door de aanvrager aangewezen conclusies. 4) Na het nieuwheidsonderzoek zou men voor de inschrijving van het kleine octrooi of gebruiksmodel alleen nog de onderzochte conclusies kunnen beperken tot materie uit de nagezochte conclusies zelf; wil men andere beperkingen, bij voorbeeld uit de beschrijving toevoegen, dan zou het voor de nieuwe conclusies noodzakelijk zijn een nieuw nieuwheidsonderzoek aan te vragen. Bij de inschrijving wordt alleen het nieuwheidsrapport van de ingeschreven conclusies gevoegd. 5) De controle of de ingeschreven conclusies op de stukken berusten, zou aan de rechter kunnen worden opgedragen voor wie de inbreukactie of de nietigheidsactie wordt gevoerd. 6) In geval van een inbreukactie zou met een nietigheidsactie in reconventie kunnen worden geantwoord; nietigheid geldt natuurlijk'ex tune. 7) Desgewenst zou een aparte nietigheidsactie voor de rechtbank te Den Haag kunnen worden gevoerd. 8) De levensduur van het kleine octrooi of gebruiksmodel is zes jaar. 9) Desgewenst zou inventiviteit een vereiste moeten zijn; de meningen over dit punt lopen echter nogal uiteen. Indien men de vraag moet beantwoorden, of het gewenst is in Nederland een Gbm-bescherming te verkrijgen, of eventueel een octrooi met korte levensduur, is het goed de voor- en nadelen hiervan te bestuderen. Tegen invoering van het gebruiksmodel worden de volgende bezwaren genoemd: 1) De Nederlandse industrie zou in haar vrijheid tot handelen worden beperkt. 2) De rechtsonzekerheid zou worden vergroot. 3) De inbreukprocedure zou worden verlengd. 4) Een verrijking van de techniek zou nauwelijks plaats vinden. 5) De ontlasting van de Octrooiraad zoals door Buddingh de Voogt genoemd (zie artikel van Hijmans), zou niet van betekenis zijn. Wat betreft het eerste argument, de vrees dat de Nederlandse industrie overheerst zou kunnen worden door de buitenlandse industrie, meen ik dat dit bezwaar niet zo groot zal zijn, als wel wordt gevreesd. In dit verband kan worden gewezen op de cijfers die betrekking hebben op kwekersrechten. In 1976 werden in de Bondsrepubliek Duitsland 342 aanvragen voor plantenrassen door Duitsers ingediend en 144 door buitenlanders. Van deze 144 buitenlanders waren er 63 Nederlanders, 49 Fransen en 15 Engelsen. Ingeschreven werden er totaal 217 rassen. In hetzelfde jaar werden er in Nederland door Nederlanders 399 aanvragen ingediend en 147 door buitenlanders. Ingeschreven werden er totaal 293 rassen. Onder deze 147 buitenlanders waren er totaal 74 Duitsers en 62 Fransen. U ziet dat de Nederlandse kwekers geen problemen hebben en in ruime mate gebruik maken van de mogelijkheden door de wet gegeven om bescherming voor hun produkten te krijgen. Van overheersing door buitenlanders is er geen sprake. Welke reden is er om aan te nemen dat de Nederlandse industrie niet zijn mannetje zou staan? Tot nu toe werd geen overtuigende reden aangevoerd voor de angst dat wij door de gebruiksmodellen van buitenlandse industrieën overvleugeld zouden worden. Wat betreft punt 2, de beweerde vergroting van de rechtsonzekerheid, kan worden opgemerkt dat de rechtsonzekerheid nauw samenhangt met een al dan niet ruimte interpretatie van de conclusies. Indien geen uitvindingshoogte vereist zou zijn, zou een strikte interpretatie op zijn plaats zijn. Het hierboven voorgestelde systeem komt overigens overeen met het Franse octrooi-systeem en biedt meer rechtszekerheid dan het Duitste Gbm-systeem, terwijl het eigenlijk niet veel afwijkt van het Engelse octrooi-systeem zoals dit tot de aanpassing van Straatsburg heeft gegolden. Er behoeft dus bepaald geen reden tot vrees te zijn. Argument 3 is dat de inbreukprocedure zou worden verlengd, omdat de rechter eerst de geldigheid van het in geding zijnde recht van industriële eigendom dient te onderzoeken voordat hij aan de eigenlijke inbreukvraag toekomt. Er behoeft echter geen sprake te zijn dat de inbreukprocedure wordt verlengd. Zowel in Frankrijk als in Duitsland worden de inbreukvraag en de nietigheidsvraag in één zitting behandeld, een zitting die niet langer duurt dan een zitting in Nederland. Bovendien wordt in Nederland meestal bij het bespreken van de inbreukvraag ook uitvoerig de stand der techniek behandeld. Ik meen dus dat ook deze vrees niet is gegrond. Met punt 4, dat van een verrijking van de stand der techniek nauwelijks sprake zou zijn, kan men het eens zijn, maar dit argument geldt ook voor de meeste Nederlandse octrooien. Het overgrote deel heeft ten minste één buitenlandse pendant. Daarbij worden in Duitsland maar liefst Gbm-aanvragen per jaar ingediend, die geen tegenhanger hebben in de vorm van een octrooiaanvrage; daar kan dus zeker wèl van een verrijking van de stand der techniek worden gesproken.

6 258 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1979 Ook met punt 5, dat het gebruiksmodel geen ontlastingtoor de Octrooiraad zou vormen, kan men het eens zijn. Het is echter integendeel te hopen dat het een 'belasting' voor de Octrooiraad zal vormen, zeker in de administratieve sector. Dit waren de zg. 'nadelen', wat zijn nu de voordelen van het gebruiksmodel? Deze voordelen kunnen nogal belangrijk worden geacht. In de eerste plaats kan het gebruiksmodel belangrijk zijn voor de industrie, omdat men nu eens snel bescherming kan krijgen. Men kan zich echter afvragen, of de invoering van het gebruiksmodel op een pf andere wijze niet moet samen gaan met het instellen van een klein aantal vaste kamers bij enkele rechtbanken resp. gerechtshoven, die competent zijn voor de problemen die betrekking hebben op de industriële eigendom. Een en ander is uitvoerig besproken tijdens het symposium 'Octrooibeleid in de huidige tijd', gehouden in Leiden op 25 april Deze kamers zouden dan elk voor enkele arrondissementen competent moeten zijn, een en ander vergelijkbaar met het systeem dat in 1968 in Frankrijk is ingevoerd. Door de concentratie van de inbreukprocedures bij enkele rechtbanken en gerechtshoven zou misschien het systeem verlaten kunnen worden van het bijna automatisch benoemen van deskundigen die de vraag of er inbreuk of nietigheid is, moeten beoordelen. Dit zou de afhandeling van de procedures belangrijk versnellen. Een verder voordeel is dat de industrie wordt geconfronteerd met de rechten van derden en dus daardoor de waarde van rechten van industriële eigendom gaat zien. De apathie van de Nederlandse industrie komt vooral door de beruchte zekerheid dat: 1) het moeilijk is in Nederland octrooi te krijgen; 2) het lang duurt, en 3) het duur is, zeker wanneer men de omvang van de markt waarover het Nederlandse octrooi zich uitstrekt in aanmerking neemt. Zoals gezegd, bij de vervaardiging van voorwierpen prikkelt een octrooi-bescherming van derden in vele gevallen tot het zoeken van eigen oplossingen. Ook zou invoering van het gebruiksmodel het voordeel kunnen hebben dat men, na ervaring te hebben opgedaan, kan overwegen, of misschien het gebruiksmodel een octrooi zou moeten worden. Binnen ca. tien jaar zal in Nederland de vraag moeten worden opgelost, of het huidige Nederlandse octrooiverleningssysteem gehandhaafd zal moeten worden, ondanks de afname van het aantal Nederlandse octrooiaanvragen ten gevolge van het Europese systeem. Afname van het aantal octrooiaanvragen zal de kosten van octrooiverlening sterk doen toenemen, ten nadele van de Nederlandse uitvinders en industrie. Afschaffing van Nederlandse octrooien betekent-echter dat de kleine industrie en de Nederlandse individuele uitvinders worden gedwongen, indien ze bescherming in Nederland wensen, een Europese aanvrage in te dienen, waarvan de kosten zeer hoog zijn. Daarbij komt dat niet te verwachten is dat de Fransen, Duitsers en Engelsen hun eigen octrooisystemen zullen opofferen aan het Europese systeem. De kleine en middelgrote industrie werken in deze landen namelijk hoofdzakelijk voor de thuismarkt. Opofferen van het Nederlandse octrooisysteem brengt zeker de Nederlandse kleine en middelgrote industrie in moeilijkheden, om niet van de Nederlandse individuele uitvinders te spreken. Het is dan ook verheugend, dat Sieders in een artikel in BIE van december 1978 ook tot de slotsom komt dat wij misschien op den duur moeten overgaan op het, wat hij noemt Belgische systeem. Het Belgische systeem is wellicht minder geschikt, omdat in België de procedures met niet vooronderzochte octrooien worden gevoerd. Het Franse systeem, met wèl vooronderzochte octrooien verdient de voorkeur; dit vergroot de rechtszekerheid in belangrijke mate en het tijdverlies hierdoor behoeft niet al te groot te zijn, zoals de ervaring heeft geleerd. Wateringen, oktober Jurisprudentie Nr 50. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 16 juli (galiameloenen) Mr L. Erades. Art. 1, lid 1 Benelux-Merkenwet. Voorshands is aannemelijk - gelet op een aantal produkties dat het woord galia niet een merk is, doch uitsluitend een aanduiding van een soort meloenen.') 1. De vennootschap naar Israëlisch recht Agricultural Export Company Ltd., 2. de Coöperatieve Vereniging naar Israëlisch recht Hazera, beide te Tel Aviv (Israël), eiseressen in kort geding, procureur Mr F. H. Kernkamp, advocaat Mr M. Moszkowicz Sr te Maastricht, tegen 1. de besloten vennootschap Citronas B. V., 2. de besloten vennootschap Velleman & Tas B.V., beide te Rotterdam, gedaagden in kort geding, procureur Mr A. de Feyter. Ten aanzien van het recht: Overwegende, dat Wij voorzover van belang voorshands het volgende als tussen partijen vaststaand aannemen: dat de eiseres sub 2 (hierna te noemen: Hazera) sinds ongeveer 1973 in Israël galiameloenen kweekt; dat de eiseres sub 1 onder de merknaam Carmel Israëlische agrarische producten onder meer naar Nederland exporteert; dat de eiseres sub 1 aldus door Hazera geproduceerde galiameloenen naar Nederland exporteert; dat met betrekking tot deze meloenen bij het Benelux Merkenbureau geen merk Galia is gedeponeerd; dat deze meloenen in Nederland evenmin bescherming ingevolge de Zaaizaad- en Plantgoedwet genieten; dat ieder van de gedaagden in juni 1979 te Rotterdam uit Spanje afkomstige galiameloenen heeft verhandeld; O., dat de eiseressen stellende, dat de door de gedaagden verhandelde meloenen niet de uitnemende kwaliteit bezitten, die aan de door Hazera geproduceerde meloenen eigen is, dat de gedaagden kennelijk willen profiteren van de goede reputatie, die de door Hazera geproduceerde meloenen hier te lande hebben en dat de gedaagden daarom onrechtmatig jegens haar handelen van Ons verlangen, dat Wij de gedaagden zullen veroordelen om de verkoop dan wel het anderszins op de Nederlandse markt brengen van meloenen onder de naam Galia te staken, zulks onder verbeurte van een dwangsom van f 5.000, ;

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 (mijn cursiveringen, RWH). Om twee redenen zou het voorbehouden van het waarmerken van vertalingen aan registergemachtigden in strijd kunnen worden geoordeeld

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 313 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2. Berichten. Actualiteiten. Brochu res over TRIPs-verdrag (blz. 70).

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2. Berichten. Actualiteiten. Brochu res over TRIPs-verdrag (blz. 70). U I T ü A V E V A N H E T Ü U F I C A U V O O R N D U S I R I Ë L E E I G iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Actualiteiten Berichten Nieuw merkenrecht

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

(vervolg inhoud op blz. 286)

(vervolg inhoud op blz. 286) 2 8 5 NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 23 jan. 2008, Alk- Abelló/De Staat der Nederlanden

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I E } L E E I G E N D O M 3 4 5 16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8 I N H O U D Actualiteiten Voor-voorgebruik en kwade trouw (blz. 347).

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Selectieve distributie: wie moet je toelaten?

Selectieve distributie: wie moet je toelaten? Selectieve distributie: wie moet je toelaten? Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 02 015 Inhoudsopgave Spreker Mr. S.P.T. Lap Europees Hof van Justitie, 14 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure 1. De vennootschap N.V. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, hierna aangeduid als

Nadere informatie

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier)

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier) Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 43 aansprakelijkheid door de Hoge Raad wordt aanvaard. J.L. Brens advocaat bij Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten te s-hertogenbosch 43 Hoge Raad 2 februari 2007,

Nadere informatie

Uitspraken en Vragen 2014

Uitspraken en Vragen 2014 Uitspraken en Vragen 2014 Module Inleiding Auteursrecht Onderwijsinstituut Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen - 2 - - 3 - Uitspraken en Vragen 2014 Samengesteld door mr. Lex Bruinhof docent vakgroep

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

pagina 1 van 36 LJN: BJ6596, Hoge Raad, 09/00978 Datum 27-11-2009 uitspraak: Datum 27-11-2009 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie:Arbeidsrecht; kennelijk

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie