Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. ""

Transcriptie

1 Cogas geïntimeerde DomJur Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: Datum: Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd te Almelo, appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna te noemen: Cogas, procureur: mr T.E.A. Detmar, voor wie gepleit heeft mr F. Kolkman, advocaat te Wierden, tegen [geïntimeerde], wonende te Eelde, geïntimeerde, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen; [geïntimeerde], procureur: mr J.V. van Ophem, voor wie gepleit hebben mr R.E. Weening en G.C. Boot, advocaten te Amsterdam. Het geding in eerste instantie In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 3 oktober 2000 door de president van de arrondissementsrechtbank te Assen. Het geding in hoger beroep Bij exploit van 16 oktober 2000 is door Cogas hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 25 oktober De conclusie van de memorie van grieven luidt: "dat het Uw Hof behage te vernietigen het vonnis op 3 oktober 2000 onder rolnummer door de president van de Rechtbank te Assen tussen appellant als eiseres en geïntimeerde als gedaagde gewezen en opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. Gedaagde in prima, thans geïntimeerde, te ontzeggen het gebruik van de domeinregistraties Energiebedrijf.com, Energiebedrijf.net, Energiebedrijf.org, zulks met onmiddelijke ingang; II. III. IV. Gedaagde in prima, thans geïntimeerde, te bevelen binnen een week na betekening van het door Uw Gerechtshof te wijzen arrest aan eiseres in prima, thans appellante de voormelde domeinregistraties kosteloos over te dragen; De dwangsom vast te stellen op f ,-- voor iedere dag dat gedaagde in prima, thans geïntimeerde in gebreke blijft tegemoet te komen aan de in sub 1 en/of sub 2 gevraagde veroordelingen; Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. " Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie: "Tot bekrachtiging van het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Assen d.d. 3 oktober 2000 en tot afwijzing van het onderhavige beroep, met veroordeling van appellante in de kosten van deze procedure." Voorts hebben partijen elk een akte tot het in het geding brengen van stukken genomen.

2 Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten door hun advocaten onder overlegging van pleitnota's. Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest. De grieven Cogas heeft vijf grieven opgeworpen. De beoordeling 1. Tegen de weergave van de feiten in rechtsoverweging 2 van het vonnis d.d. 3 oktober 2000 is geen grief ontwikkeld, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan. Grondslagen van de vordering 2. Gelet op de stellingen van Cogas zullen hierna achtereenvolgens aan de orde komen de vragen of sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen uit arbeidsovereenkomst, of [geïntimeerde] een toezegging heeft gedaan jegens Cogas en tenslotte of [geïntimeerde] onrechtmatig heeft gehandeld. Arbeidsovereenkomst 3. Door Cogas is gesteld dat [geïntimeerde] gehandeld heeft in strijd met de verplichtingen die uit hoofde van de arbeidsovereenkomst op hem rustten. Daartoe heeft Cogas aangevoerd primair dat [geïntimeerde] heeft gehandeld in strijd met art. 16 lid 1 sub b en/of a van de toepasselijke CAO. Voorzover die CAO(-bepaling), gelet op de functie van [geïntimeerde] als directeur, op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn, overweegt het hof hierover het volgende. 4. Art. 16 van de CAO schrijft een meldingsplicht door de werknemer bij de werkgever voor ten aanzien van het aanvaarden van nevenfuncties/activiteiten. Op het moment van registratie van de domeinnamen Energiebedrijf.com, Energiebedrijf.net, Energiebedrijf.org - 27 mei 1999 respectievelijk 10 mei was van een in werking getreden arbeidsovereenkomst tussen Cogas en [geïntimeerde] echter nog geen sprake, zodat alstoen evenmin sprake was van een dienstverband waarin de posities van werkgever en -nemer met de daaraan verbonden rechten en plichten zijn te onderscheiden. De arbeidsovereenkomst is immers ingegaan per 1 juni Zolang de arbeidsovereenkomst met [geïntimeerde] niet was geëffectueerd, kan van een schending van het genoemde CAO-beding reeds om die reden op het moment van registratie geen sprake zijn geweest. 5. Ook voorzover Cogas van mening is dat [geïntimeerde] anderszins in strijd zou hebben gehandeld met zijn verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst met Cogas, stuit dat standpunt af op het feit dat het hier gaat om handelingen die [geïntimeerde] heeft verricht voordat hij bij Cogas in dienst is getreden. 6. Doch ook wanneer zou moeten worden aangenomen dat [geïntimeerde] in de periode gelegen tussen het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het moment van indiensttreding bij Cogas, gehouden was zijn gedrag mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van Cogas, is het hof van oordeel dat er

3 onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken, om tot de conclusie te komen dat [geïntimeerde] in dit opzicht tekort geschoten is jegens Cogas. Daartoe acht het hof met name van belang dat niet is komen vast te staan dat voor [geïntimeerde] duidelijk was, danwel duidelijk had moeten zijn, dat Cogas er vanuit ging, danwel redelijkerwijs vanuit mocht gaan, dat zij over de betreffende domeinnamen kon danwel wenste te beschikken. In ieder geval is hierover tussen partijen voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst nooit gesproken. Voorts zij aangetekend dat de domeinnamen op geen enkele wijze refereren aan het bedrijf van Cogas. Tenslotte merkt het hof op dat niet in toereikende mate is gebleken is dat [geïntimeerde] bij Cogas specifiek zou worden belast met het ontwikkelen van internetactiviteiten. Cogas heeft zulks wel gesteld, maar uit de in het geding gebrachte producties is geenszins af te leiden dat hiertoe concrete plannen bestonden danwel door [geïntimeerde] of anderen ontwikkeld werden. Integendeel, het management van Cogas voelde vóór noch tijdens de arbeidsrelatie voor het aanbieden van energie via internet. Zo blijkt althans uit het directiebesluit van 21 december 1999 ( productie 12 Cogas), waarin expliciet is vermeld dat de inzet van internet bij Cogas voorlopig niet aan de orde was. Dit standpunt is kennelijk niet gewijzigd ná het bezoek van [geïntimeerde] aan Verenigde Staten op of omstreeks december 1999/ januari 2000 waarbij hij de presentatie hield "energiebedrijf.com" (productie 9 [geïntimeerde]). Evenmin is bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst tussen partijen in februari/maart 2000 het deponeren/registreren van domeinnamen aan de orde geweest. Dit gebeurde pas ruim na het einde van de arbeidsrelatie op 31 mei Toen pas heeft Cogas middels haar raadsman [geïntimeerde] voor de eerste maal verzocht respectievelijk gesommeerd voormelde domeinnamen over te dragen. 7. Volledigheidshalve overweegt het hof nog dat niet met feiten onderbouwd gesteld of gebleken is dat [geïntimeerde] op enigerlei wijze misbruik heeft gemaakt van kennis, wetenschap of relaties die hij gedurende zijn dienstverband bij Cogas heeft opgedaan. 8. Naar het oordeel van het hof kan de gestelde tekortkoming in de nakoming van verbintenissen uit de arbeidsovereenkomst dan ook niet dienen als grondslag voor de vordering van Cogas tot overdracht van voormelde domeinnamen aan haar. Toezegging 9. Voorts heeft Cogas gesteld dat [geïntimeerde] zou hebben verklaard dat hij de betreffende domeinnamen voor Cogas had geregistreerd. [geïntimeerde] zou derhalve hebben gehandeld in strijd met een expliciete toezegging jegens Cogas. 10. Het hof verwerpt deze stelling. Tegenover de door Cogas in het geding gebrachte verklaringen van Schiphorst en Van der Werff - de verklaring van Grondel houdt niet in dat [geïntimeerde] de bedoelde toezegging zou hebben gedaan -, staan de tegenovergestelde verklaringen van de echtgenote van [geïntimeerde] en van Van Marle. Laatstbedoelde verklaringen houden juist in dat [geïntimeerde] aan Cogas - met name aan Schiphorst - zou hebben laten weten op eigen naam de bedoelde registraties te hebben gedaan. Hierbij komt dat verder uit geen enkel schriftelijk stuk van Cogas naar voren komt dat [geïntimeerde] de bedoelde domeinnamen voor haar zou hebben geregisteerd. Ook overigens ontbreekt elke referentie aan het bestaan van de bedoelde registraties in notulen of andere verslagleggingen van Cogas. Derhalve is niet vast komen te staan dat van een dergelijke toezegging door [geïntimeerde] sprake is geweest. Nu het hier gaat om een kort geding, is er geen

4 plaats voor nadere bewijslevering door Cogas. Onrechtmatige daad 11. Door Cogas is voorts aangevoerd dat [geïntimeerde] onrechtmatig heeft gehandeld. Meer specifiek heeft Cogas daartoe het volgende aangevoerd (memorie van grieven, p. 8): a. het na ondertekening van de arbeidsovereenkomst maar vóór zijn feitelijke indiensttreding een eigen bedrijf op richten dat concurrerend is met zijn (toekomstig) werkgever en het registeren van drie domeinnamen die van buitengewoon strategisch belang zijn voor zijn toekomstig werkgever; b. het niet doen van mededeling aan zijn werkgever dat de registratie op eigen naam is geschied; c. het meermalen meedelen dat de domeinnamen ten behoeve van Cogas geregistreerd zijn; d. handelen in strijd met de beoogde lange termijn relatie tussen [geïntimeerde] en Cogas en de strategische positie van [geïntimeerde] als commercieel directeur. 12. Naar het oordeel van het hof zijn deze omstandigheden, zowel afzonderlijk als in onderling verband beschouwd, onvoldoende om daaruit onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] jegens Cogas af te leiden. Met betrekking tot de omstandigheid genoemd onder a overweegt het hof - zoals ook hiervoor als is opgemerkt - dat niet is vast komen te staan dat [geïntimeerde] wist of redelijkerwijs had moeten weten dat Cogas over de bewuste domeinnamen wenste te beschikken. Hierbij zij nogmaals opgemerkt dat de domeinnamen op zich zelf ook niet verwijzen naar Cogas. Met betrekking tot de omstandigheid genoemd onder b is het hof van oordeel dat er geen rechtsgrond is die [geïntimeerde] verplichtte tot het doen van een dergelijke mededeling. Zoals hiervoor reeds is overwogen, noopte noch de toepasselijke CAO noch de goede trouw [geïntimeerde] daartoe. Met betrekking tot de omstandigheid genoemd onder c verwijst het hot naar hetgeen hiervoor is overwogen in r.o. 10. Met betrekking tot de omstandigheid genoemd onder d overweegt het hof dat deze, mede gezien het toekomstig karakter van hetgeen volgens Cogas zou zijn beoogd en de daarin besloten liggende onzekerheid, absoluut onvoldoende is om een onrechtmatige daad van [geïntimeerde] op te baseren. Tenslotte, indien er al sprake zou zijn van enige onrechtmatige daad, quod non, zou zulks niet voldoende zijn om daarop de gevolgtrekking te baseren dat de overdracht van de domeinnamen aan Cogas de meest passende vorm van schadevergoeding zou zijn, reeds omdat in het onderhavige kort geding op grond van al het bovenoverwogene niet tot het voorlopig oordeel kan worden gekomen dat Cogas zonder de (vermeende) normschending (als eerste) op de domeinnamen een aanspraak had kunnen doen gelden.slotsom 13. Het hof komt aldus tot de conclusie dat geen van de aangevoerde grondslagen de vordering van Cogas kan dragen. Hierop stuiten alle grieven af. Als in het ongelijk te stellen partij zal Cogas worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep.

5 De beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt het vonnis van de president van de rechtbank te Assen van 3 oktober 2000; veroordeelt Cogas in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van [geïntimeerde] tot aan deze uitspraak op 475,-- voor verschotten en f 5100,-- voor salaris voor de procureur. Dit arrest is gewezen door mrs Knijp, De Bock en Voorink en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.