PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. (PTA) Algemeen Deel. Havo en VWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. (PTA) Algemeen Deel. Havo en VWO 2015-2016"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. (PTA) Algemeen Deel. Havo en VWO Inleiding: Dit PTA is een bijlage bij het examenreglement. Dit PTA wordt jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld en naar de inspectie gestuurd. Daarna wordt het aan de leerlingen bekendgemaakt ( via elo en de portalen). Elo=electronische leer omgeving, natschool.greijdanus.nl Naast dit algemene deel zijn er vak PTA s, daarin wordt per vak aangegeven: Welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. De verdeling van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen. De wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt. De regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. Het schoolexamen: Het schoolexamen - in de vorm van een examendossier - kan bestaan uit de volgende onderdelen: Toetsen met gesloten en / of open vragen Praktische opdrachten Profielwerkstuk Weging: De wegingsfactoren voor toetsen en praktische opdrachten staan aangegeven bij het PTA per vak. Dit schooljaar is ingedeeld in 5 perioden. De laatste periode van de examenklassen bestaat uit het maken van het centraal schriftelijk eindexamen. Exacte data van de perioden zijn in de jaarplanning (op de elo) te vinden. 1

2 Overgangsnormen: Havo: Overgangsnormen van H4 naar H5: o Bevorderd: Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, ten hoogste één cijfer lager dan 5,5 en Maximaal twee cijfers onder de 6,0, maar niet onder de 4,0 en het gemiddelde tenminste een 6.00 Als in het C&M profiel wiskunde ontbreekt, voor de vakken Nederlands en Engels ten hoogste één cijfer lager dan 5,5 o Bespreking: Eén of twee cijfers onder de 6,0 waarvan minstens één onder de 4,0. Drie, vier of vijf cijfers onder de 6,00 en het gemiddelde tenminste een 5.7. o Doubleren: Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, meer dan één cijfer lager dan 5,5 Als in het C&M profiel wiskunde ontbreekt, voor de vakken Nederlands en Engels meer dan één cijfer lager dan 5,5 Alle andere gevallen Zes of meer cijfers onder de 6,0 Het gemiddelde lager dan 5.7 bij drie, vier of vijf cijfers onder de 6,0 P.S. Alle becijferde vakken tellen mee en de vakken CKV en LO moeten met een voldoende of goed worden beoordeeld. VWO: Overgangsnormen V4 naar V5 en V5 naar V6: o Bevorderd: Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, ten hoogste één cijfer lager dan 5,50 en Maximaal twee cijfers onder de 6,0, maar niet onder de 4,0 en het gemiddelde tenminste een 6.00 o Bespreking: Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, ten hoogste één cijfer tussen de 4,50 en 5,50. Eén of twee cijfers onder de 6,00 waarvan minstens één onder de 4,00 en het gemiddelde tenminste een Drie, vier of vijf cijfers onder de 6,00 en het gemiddelde tenminste een 6.00 o Doubleren: Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, meer dan één cijfer lager dan 5,50 Alle andere gevallen Zes of meer cijfers onder de 6,00 Het gemiddelde lager dan 6.00 bij drie, vier of vijf cijfers onder de 6,00 P.S. Alle becijferde vakken tellen mee en de vakken CKV en LO moeten met een voldoende of goed worden beoordeeld. 2

3 Zomerschool: Op dit moment is de invoering van een zomerschool op Greijdanus in onderzoek. Doel van de zomerschool is het aantal zittenblijvers te verminderen. De overgangsvergadering bepaalt of een leerling toegang krijgt tot de zomerschool. Om aan de zomerschool deel te kunnen nemen moeten leerlingen aan bepaalde criteria voldoen. Zo werden tijdens pilots in het land de volgende criteria gehanteerd: de leerlingen voldoen niet aan de bevorderingsnorm van de school en zouden blijven zitten; het betreft leerlingen met een beperkte noodzaak tot reparatie; een realistische inschatting van de mogelijkheid dat de leerling de achterstand in twee weken weg kan werken; een positieve inzet en werkhouding van de leerlingen die in aanmerking komen. Beoordeling van het schoolexamen: Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. Voor de correctie van toetsen wordt rekening gehouden met een correctietijd van maximaal 10 correctiedagen voor de docent. Voor een praktische opdracht wordt rekening gehouden met een correctietijd van maximaal 30 correctiedagen. Cijferbepaling; de examinator drukt zijn eindoordeel over toetsen en praktische opdrachten van een kandidaat in elk vak uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers 1 tot en met 10 de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 8 = goed 4 = onvoldoende 9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen / praktische opdrachten van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Indien een kandidaat in één vak door twee of meer docenten is geëxamineerd, bepalen deze docenten in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op een rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen. Indien een gemiddelde, als bedoeld, een cijfer met twee of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met één verhoogd wordt indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. Voor de aanvang van het centraal examen wordt de kandidaat van zijn cijfers voor het schoolexamen schriftelijk in kennis gesteld. In het jaarrooster wordt dit vastgelegd. Het eindcijfer van de vakken die alleen een schoolexamen kennen wordt afgerond op een geheel getal, met dien verstande dat dit cijfer met 1 verhoogd wordt als de eerste decimaal een 5 of hoger is. (6,49 wordt een 6, 6,50 wordt een 7) 3

4 Het combinatiecijfer. Het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken MAAT, ANW, Godsdienst en het Profielwerkstuk vormt het combinatie-cijfer. Tevens geldt dat het cijfer voor geen van de afzonderlijke vakken die het combinatie-cijfer vormen lager mag zijn dan een 4,0. Is dit wel het geval dan kan de kandidaat niet slagen. Cijfers voor toetsen en praktische opdrachten worden tot in een cijfer met 1 decimaal uitgedrukt. Het eindcijfer voor een vak waar alleen een Schoolexamen bestaat, wordt afgerond op een geheel cijfer. Voor de afronding zie hierboven. Het vak CKV en LO uit het Gemeenschappelijk Deel wordt beoordeeld met "voldoende" of "goed. Praktische opdrachten: Praktische opdrachten (PO s) dienen binnen de uiterste termijn - zoals beschreven in de stofomschrijving per vak - ingeleverd te worden. Bij overschrijding van deze termijn wordt het cijfer voor de praktische opdracht met een halve punt verminderd voor elke dag dat deze te laat is ingeleverd, omdat planning als vaardigheid in het cijfer meegewogen wordt. Het inlevermoment of de afronding van PÖ s en handelingsdelen valt nooit in de week voorafgaand aan de toetsweek. Herkansing toetsen: Er vindt één herkansing per periode plaats, met uitzondering van P54 in de Havo en P64 in het VWO. Van P45 (in Havo en VWO) en P55 (in het VWO) kunnen alleen schoolexamencijfers worden herkanst, omdat deze herkansingsronde pas na de overgang plaatsvindt. Na P41 P44 en P51 P54 kunnen ook overgangscijfers worden herkanst. Voorwaarden voor het deelnemen aan een herkansing worden beschreven in de regeling herkansing. Regeling Herkansing Om deel te mogen nemen aan de herkansing voor een toets (overgangstoets of schoolexamentoets) moet de leerling voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. De leerling mag in de periode waarover de herkansingstoets afgenomen wordt niet meer dan 3 lesblokken onwettig absent zijn geweest. 2. De leerlingen moet voldoen aan de onderwijstijd, en voldoende BZ-uren hebben gevolgd. 3. De leerling moet zich voor de herkansing aanmelden door middel van een herkansingsformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de adjunct-directeur en wordt ingeleverd bij de verzuimcoördinator. Het hoogste cijfer behaald bij het vak dat herkanst wordt, telt in de herkansing. Herkansing praktische opdrachten: Per vak mag door de kandidaat één praktische opdracht of, in overleg met de vakdocent, een onderdeel daarvan - herkanst worden. 4

5 Herexamen schoolexamen: Kandidaten mogen - vóór de afsluiting van het schoolexamen - een resultaat voor één vak verbeteren waarvoor het cijfer van het schoolexamen tevens eindcijfer is. Daarbij kan volstaan worden met een herexamen in die delen van de stof van toetsen / opdrachten waarop een onvoldoende resultaat is behaald. Het behaalde resultaat wordt, indien hoger, verwerkt in het totaal. Onregelmatigheden: Absentie schoolexamen Een kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld een toets in te halen in geval van ziekte of andere vorm van "overmacht". Wanneer een kandidaat door ziekte of een andere vorm van "overmacht" niet in staat is deel te nemen aan een toets moet hiervan een wettig schriftelijk bewijs van de ouders/verzorgers worden ingeleverd bij de adjunct-directeur uiterlijk 1 dag na de eerste lesdag aansluitend op de toetsweek voor uur. Toetsen worden ingehaald volgens vastgesteld schema. In bijzondere gevallen kan - dit ter beoordeling van de adjunct-directeur - een toets in afwijking van de normale gang van zaken, op mondelinge wijze worden afgenomen. Als een toets of praktische opdracht niet is gemaakt zal dat op de rapportlijst aangegeven worden met het de code inh. Deze toets of praktische opdracht zal dus moeten worden ingehaald. Vóór het begin van de volgende toetsperiode dienen alle gemiste toetsen ingehaald te zijn. Is dit dan nog niet het geval dan zal, als het een overgangstoets is, het cijfer 1,0 worden toegekend. Als het een schoolexamentoets is zal door de leerlingbesprekingsvergadering bepaald worden of het cijfer 1,0 wordt toegekend of dat het schoolexamen als nietafgerond zal worden beschouwd. Eén en ander zal bepaald worden door de waarde van de toets in het geheel van het schoolexamen. Dit ter beoordeling van de vakdocent. Uitsluiting van het schoolexamen Indien een kandidaat het schoolexamen alle toetsen en praktische opdrachten - met inbegrip van de handelingsdelen - niet tijdig heeft afgerond op een door de school vastgestelde datum vóór de aanvang van het centraal examen of zich aan bedrog of enige andere onregelmatigheid (bijv. ongeoorloofd verzuim bij schoolexamentoetsen) schuldig heeft gemaakt, kan hij worden uitgesloten van verdere deelneming aan het schoolexamen. Ontzegging van verdere deelname aan het schoolexamen betekent uitsluiting van deelname aan het centraal examen. Zie hiervoor ook het Examenreglement. Wanneer een kandidaat zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem / haar mag worden verwacht, is de docent-examinator bevoegd passende maatregelen van minder ver strekkende aard te treffen dan uitsluiting van het schoolexamen. De examinator meldt deze maatregel en de reden daarvan direct aan de betreffende adjunctdirecteur. De kandidaat die niet instemt met de maatregel kan zich wenden tot de Commissie van Beroep. Deze neemt daarop een bindende beslissing. Indien om één of andere reden de kandidaat wordt uitgesloten van het schoolexamen c.q. het centraal examen, heeft hij / zij het recht zich te wenden tot de commissie van beroep. De Raad van Toezicht heeft deze commissie op last van de minister ingesteld. Het reglement en het adres van de Commissie van beroep is voor de kandidaat te verkrijgen bij de vestigingsdirecteur. 5

6 Vrijstelling in bijzondere gevallen. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kan een kandidaat vrijgesteld worden van bepaalde onderdelen van het schoolexamen. Dit ter beoordeling van de adjunct-directeur Regelingen centraal examen HAVO/VWO 1. Eindcijfer en uitslag examen De afnameperiode voor het centraal examen wordt bekendgemaakt op Het eindcijfer van een vak wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal dan worden de decimalen, indien deze minder dan 50 zijn naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn naar boven afgerond zodanig dat het eindcijfer een geheel getal wordt. Een kandidaat is geslaagd, wanneer: - het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers 5,5 of hoger is - al de eindcijfers 6 of hoger zijn - er maximaal één 5 is behaald voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde - er maximaal één 5 is behaald en al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn - er één 4 is behaald of twee keer een 5 of één 4 én één 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers minstens 6.0 is - er voor de deelvakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van het profiel 'voldoende' of 'goed' hebt behaald. -er een rekentoets is gemaakt ( cijfer moet minimaal een (afgeronde) 5 zijn) Met een 3 of lager is een kandidaat gezakt. Dat een kandidaat met een 3 of lager zakt, geldt ook voor de verschillende onderdelen die meetellen voor het combinatiecijfer. Dat combinatiecijfer is het gemiddelde van de kleine vakken die wel op de cijferlijst staan, maar waarvoor een kandidaat geen examen doet. Op het Greijdanus zijn dat: maatschappijleer, het profielwerkstuk, algemene natuurwetenschappen en godsdienst. Extra examenvak havo of vwo het is niet mogelijk te zakken 6 op een onvoldoende voor een extra vak.

7 2. Herexamens en herkansingen centraal examen: 2.1 De periode waarin het herexamen wordt afgenomen is te vinden op Aan deze ronde kunnen drie groepen kandidaten deelnemen: In de eerste plaats zij, die (nog) niet geslaagd zijn. Zij mogen één vak herkansen. Overleg met de examinatoren over het te kiezen vak is sterk aan te raden; In de tweede plaats kandidaten die geslaagd zijn maar mogelijkheden zien voor cijferverbetering. Dit mag ook slechts voor één vak. In de derde plaats zij die door ziekte of andere wettige redenen een of meer examenzittingen in het eerste tijdvak gemist hebben. Zij mogen, voor zover het examenrooster dat toelaat, alle gemiste examens in het tweede tijdvak afronden. Kandidaten die in de tweede periode wegens ziekte niet aan een examenzitting konden deelnemen en kandidaten die hun examen in het tweede tijdvak niet geheel hebben kunnen afronden, kunnen dit inhalen in het derde tijdvak zoals dat wordt vastgesteld door de overheid. Een eventuele herkansing voor deze laatste groep vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Staatsexamencommissie. 2.2 Het hoogste van de cijfers gehaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen, geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Na afloop van het examen wordt de uitslag definitief vastgesteld met de overeenkomstige toepassing van artikel 5.2 en aan de kandidaat meegedeeld. 3.Regeling voor vrijstellingen en cijfers voor zittenblijvers: Doel: Wat klaar is, is klaar. Dat hoeft niet allemaal opnieuw gedaan te worden. Daarmee wordt tijd vrijgespeeld om extra te besteden aan de vakken waarvan het eindcijfer het vorige cursusjaar onvoldoende was, of een extra (vrije-deel) vak te doen. De vrijkomende tijd moet dus wel besteed worden! Schoolexamenvakken: Als een schoolexamenvak is afgerond blijven die cijfers allemaal staan, en daar behoeven geen lessen meer voor te volgen. Werd het schoolexamenvak niet afgesloten, maar is in 7

8 het afgelopen jaar gemiddeld een 7,0 of hoger gehaald, dan mogen alle cijfers blijven staan. Er kan voor dat vak voor dat jaar een vrijstelling van lessen en toetsen verkregen worden. De vrijgekomen tijd moet met andere leeractiviteiten gevuld worden. Is bovenstaande niet het geval dan moet het hele vak overgedaan worden. Wel is het mogelijk om een vrijstelling van lessen te vragen voor die periodes waarvoor een 7,0 of hoger is behaald. Je vakdocent beoordeelt of dat mogelijk is. Alle toetsen moeten opnieuw gemaakt worden; alle cijfers van het voorgaande jaar zijn vervallen. PO s PO s moet je opnieuw maken, tenzij de vakdocent anders oordeelt. Vakken met een centraal schriftelijk eindexamen: Voor deze vakken moeten gewoon de lessen gevolgd worden. Alle toetsen worden gemaakt, ongeachte welk cijfer je gehaald hebt. Er moet immers examen gedaan worden in deze vakken, en ze moeten dus bijhouden worden. Uitzondering voor het volgen van de lessen: als er een goed cijfer op de toets behaald was (7,0 of hoger) kan een vrijstelling van de lessen verkregen worden. De vakdocent beoordeelt of dat mogelijk is; het werk moet zelf bijgehouden worden, en de toets moet wel gemaakt worden. Het cijfer voor deze toets geldt. Het cijfer van vorig jaar vervalt immers. De vrijgekomen tijd moet wel met andere leeractiviteiten gevuld worden. Procedure: In de eerste week wordt op basis van de cijferlijst in overleg met de adjunct-directeur vastgesteld voor welke vakken een vrijstelling verkregen kan worden. Een daartoe bestemd formulier moet door de vakdocent getekend worden. De leerling komt zelf met een plan hoe de vrijkomende tijd besteed gaat worden. De adjunct-directeur (of diens vervanger) moet dit plan goedkeuren, vervolgens is de adjunctdirecteur (of diens vervanger) verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering. Als een leerling zich niet aan het plan houdt vervallen alle vrijstellingen, ook die van de schoolexamens. Een vrijstellingsformulier is het bewijs. Hiervan ontvangt de leerling, de mentor en de vakdocent een exemplaar. Vastgesteld september 2015 Namens het bevoegd gezag, de examensecretaris K.Arkema Namens de VMR Naam: 8

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. HAVO

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. HAVO 1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. HAVO ( P T A ) Het bevoegd gezag stelt jaarlijks (vóór 1 oktober) een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. In het programma wordt aangegeven:

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. VWO

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. VWO 1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Algemene Deel VWO ( P T A ) Het bevoegd gezag stelt jaarlijks (vóór 1 oktober) een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast In het programma wordt aangegeven:

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement 1 P.T.A. reglement 2016-2017 2 de fase oktober 2016 vwo 6 1 2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, 2015-2016 Vwo 6 I. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1 Dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) vormt

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam.

Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam. Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam. Voorwoord Dit Reglement Schoolexamen is, samen met de PTA's, een uitwerking van het 'Examenreglement Cursusjaar 2015-2016 van Stichting

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo

Examenreglement havo/vwo Examenreglement havo/vwo 2014-2015 KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, CULEMBORG 1. EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Regeling geldend voor de tweede fase, aangevuld met de stofomschrijving per vak voor vwo-4, vwo-5 en havo-4 voor de cursus 2013-2014 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2016-2017 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Iedere leerling heeft na het maken van de rekentoets recht op drie herkansingen.

Iedere leerling heeft na het maken van de rekentoets recht op drie herkansingen. Programma van Toetsing en Afsluiting in de havo College van bestuur en docenten-examinatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd door het bevoegd

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO BEPALINGEN EN REGELINGEN 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 HET EXAMEN... 3 1.2 ORGANISATIE... 4 1.3 HET EXAMENREGLEMENT... 6 2. SCHOOLEXAMENS 2015-2016

Nadere informatie

programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016

programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016 Postbus 170 8470 AD Wolvega tel. 0561-691700 programma van toetsing en afsluiting VWO 4 2016 uitgave: september 2015 LINDECOLLEGE WOLVEGA PTA 2016 VWO 4 Pagina 1 van 8 Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Welkom.

Welkom. Welkom www.wolfert.nl/lyceum Programma Programma ouderavond 4H/5V Welkom, voorstellen mentoren en decanen Het eindexamen: SE: schoolexamen 50% PTA: programma van toetsing en afsluiting CE: centraal examen

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE VMBO T-K-B COHORT 2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\PTA vmbo 16 17 0011 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO VWO. voor de nieuwe tweede fase vanaf augustus 2007

EXAMENREGLEMENT HAVO VWO. voor de nieuwe tweede fase vanaf augustus 2007 EXAMENREGLEMENT HAVO VWO voor de nieuwe tweede fase vanaf augustus 2007 cursus 2014 2015 EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE HAVO EN VWO VAN DE REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE TE MIDDELHARNIS De

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie