TAKING LEARNERS SERIOUSLY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAKING LEARNERS SERIOUSLY"

Transcriptie

1 Academy for Information & Management TAKING LEARNERS SERIOUSLY 1 De Academy for Information & Management ( de AI&M) is een academie voor informatieprofessionals in de ruime zin van het woord. Het is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, gestoeld op meer dan 25 jaar ervaring in ʻexecutiveʼ programmaʼs op het gebied van informatiemanagement. Onder het motto Taking learners seriously wil de AI&M een forum zijn voor samen leren: leren is, veel meer nog dan kennis opdoen, kennis delen. De werelden van de universiteit, de praktijk en de creatieve sector complementeren elkaar hierin. In een wereld waarin informatie rijkelijk aanwezig is, is informatiemanagement een zaak van kiezen in overvloed; de informatieprofessional is in de eerste plaats een betekenisgever. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hierbij hand in hand. De AI&M is gehuisvest in een inspirerend gebouw, een oud badhuis, dat deze filosofie weerspiegelt: het centrale atrium is de plek bij uitstek voor het uitwisselen van ideeën, het reflecteren over het heden en het samen ontwerpen van de toekomsten.

2 EEN WERELD VOL ONZEKERHEID Complexiteit Oplossend vermogen Structuur meer relaties verschillende relaties Dynamiek sneller onvoorspelbaarder 2 Tijd De complexiteit van de informatiesamenleving neemt zienderogen toe en hiermee ook de onzekerheid: wie weet hoe de Europese Unie er volgend jaar uitziet? Wie weet welke klanten hij volgend jaar (nog) heeft? Wie weet met zekerheid dat hij volgend jaar nog dezelfde baan heeft? Ons oplossend en lerend vermogen neemt (wellicht) ook toe, maar niet in dezelfde mate als de onzekerheid waarmee we worden geconfronteerd. Zijn we het snijpunt niet erg snel aan het naderen, of zijn we het al voorbij? In elk geval stelt het ons voor nieuwe uitdagingen en vereist het een nieuwe managementstijl. Het klassieke managementmodel, dat wortelt in de industrialisatie van de 19e eeuw, is gericht op het minimaliseren en zo mogelijk vermijden van onzekerheid en op het optimaliseren van schaarse ʻresourcesʼ. Management anno nu veronderstelt het accepteren van een permanente situatie van onzekerheid en het maken van verantwoorde keuzes in het overvloedige aanbod van informatie. Hetzelfde beter doen volstaat niet langer, het gaat om het betere zelf doen.

3 How business schools lost their way (Bennis & O Toole) Managers, not MBAs: a hard look at the soft practice of managing and management development (Mintzberg) Bad management theories are destroying good management practices (Ghoshal) Moonshots for management: reinventing the who, what and how of management (Hamel) Onze kennis voor uw geld 3 Bereidt het huidige aanbod aan managementopleidingen ons voor op deze situatie van permanente onzekerheid? In de afgelopen jaren hebben diverse management guruʼs, en niet de minsten, volop twijfels geuit over de relevantie van executive opleidingen, in het bijzonder MBA-programmaʼs, voor de hedendaagse managementpraktijk. Ze zijn te zeer gebaseerd op mathematische wereldbeelden van professoren die alleen geïnteresseerd zijn in A/B publicaties zonder enige relevantie voor de praktijk. Ze zijn gericht op het uitleggen van het verleden in plaats van op het ontwerpen voor de toekomst en bovendien veelal opgesplitst in subdisciplines en vakken die hun zelfstandig bestaansrecht al lang hebben verloren. De MBAʼs hebben meer dan bijgedragen aan de ellende waarin we nu met zijn allen verzeild zijn geraakt. Kritiek waaraan we niet zomaar voorbij kunnen gaan! O.i. worden executive opleidingen door veruit de meeste business schools in de wereld in essentie beschouwd als een ʻcash cowʼ en niet als ontmoetings- en leermomenten voor nieuwsgierigen met diverse kennis en kunde. In de visie van de AI&M, samengevat in Taking learners seriously, bieden executive opleidingen een geweldige kans om samen te leren; dit geldt voor docenten net zo goed als voor studenten. Het veronderstelt wel een fundamenteel andere mentaliteit bij alle deelnemers aan dit open leerproces.

4 GLOBALISERING VAN (HOGER) ONDERWIJS MIT OpenCourseWare Harvard & MIT edex Carnegie Mellon's Open Learning Initiative Stanford s Open Classes Khan Academy 4 Er is een extra reden waarom het huidige management opleidingsmodel niet kan standhouden: wereldberoemde universiteiten bieden nu nog cursussen, maar straks ook opleidingen aan via het internet en bijgevolg massaal en vrijwel gratis. Nieuwe spelers betreden dit terrein van online opleidingen: de Khan Academy, bijvoorbeeld, biedt op dit ogenblik ca lessen gratis aan die tot op heden ca. 200 miljoen keren werden gedownload. Dat is hoopgevend en uitdagend tegelijkertijd. Tegenover deze benadering plaatst de AI&M het model van leren in de ontmoeting : transformerend leren veronderstelt meer dan het volgen van enkele lessen, het is een gedeeld proces met de inbreng van een diversiteit aan kennis en kunde. Professioneel leren en persoonlijke transformatie gaan hierbij hand in hand, net zo goed als reflectie en toetsing in de praktijk.

5 EEN KWARTEEUW EMIM Executive Master in Information Management Strategic partner * Thought leader * Reflective learner Gepast eigenzinnig 5 De wortels van AI&M liggen in de Executive Master in Information Management (EMIM) opleiding, een geaccrediteerde Master of Science opleiding die inmiddels meer dan een kwarteeuw bestaat en de ontwikkeling van informatiemanagement in Nederland mee vorm heeft gegeven. Natuurlijk zijn de accenten van deze opleiding in de afgelopen jaren verschoven: informatiemanagement in EMIM is anno nu de discipline die zich inlaat met taaie vraagstukken op het raakvlak van business, informatie en ICT; ze is in essentie interdisciplinair en gericht op het daadwerkelijk ontwerpen van innovaties in organisaties en in de samenleving als geheel. EMIM heeft de ambitie om het vakgebied samen mee vorm te geven; niet de waan van de dag, maar diepgaande ontwikkelingen geven de toon aan. Afgestudeerde EMIMʼers zijn strategische partners voor het topmanagement van hun organisatie. Ze dragen actief bij aan de gedachtevorming over de informatiemaatschappij, hierin ondersteund door reflectie op persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke waarden. EMIM heeft ook de pretentie om gepast eigenzinnig te zijn: zo wordt veelvuldig een beroep gedaan op ontwerpers, architecten en kunstenaars om de eenzijdigheid van denken te doorbreken.

6 ACADEMY FOR INFORMATION & MANAGEMENT Taking Learners Seriously 6 De locatie van AI&M, een voormalig kinderbadhuis met een centraal atrium, weerspiegelt ook haar basisfilosofie: een ontmoetingsplek voor ʻpartners in learning by sharingʼ. AI&M wil ʻreflective practitionersʼ recht doen door hun kennis en inzichten als uitgangspunt voor gezamenlijk leren te nemen. Leren is een manier van ʻbeing in the worldʼ, niet het leerproces maar zij die leren dienen hierin centraal te staan. Deelname aan AI&M betekent dat je iets bij te dragen hebt aan de kennis en inzichten van je medeleerlingen: leren is co-creëren. Leren is ook ageren: niet het bestaande verklaren, maar het wenselijke dichterbij brengen. P.S. met een knipoog: bovenstaande plattegrond geeft het oorspronkelijke gebruik van het badhuis weer; ze is geen voorafspiegeling van wat je er te wachten staat!

7 EEN ACTUELE ACADEMIE VOOR PROFESSIONALS Rik Echte professionaliteit zit in het verzoenen van verzakelijking & prestatiegericht werken enerzijds en zingeving & inspiratie anderzijds. 7 Hedendaagse organisaties worden gekenmerkt door twee ogenschijnlijk tegenstrijdige tendensen: (1) verzakelijking, afrekenen op prestaties, 'control' hierover uitoefenen etc. en (2) een duidelijke behoefte aan zinvolheid, inspiratie en creativiteit bij de medewerkers. Dit wordt versterkt door de roep naar verantwoord ondernemen, in het huidige tijdsbeeld sociale innovatie, in een maatschappij die maar al te zeer ervaart waar waardenvrij ondernemen op uitdraait. AI&M is een academie voor professionals: beide tendensen samenbrengen behoort tot de kern van professioneel handelen en is bijgevolg een uitgangspunt voor AI&M.

8 EEN ACADEMIE VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS Automatiseerder 1.0 business informatie ICT Informatiseerder 2.0 business informatie ICT Informatieprofessional 3.0 business informatie ICT 8 De informatieprofessie heeft in de afgelopen decennia een transformatie ondergaan. Mede ingegeven door de complexiteit van het computergebruik, was de oorspronkelijke automatieeerder vooral een ICT-deskundige. Stapsgewijs zijn we ons bewust geworden dat informatie een zelfstandig kernelement van organiseren en managen is. De uitdaging van de informatieprofessional op dit ogenblik is toe te groeien naar een volwaardig business partnership, waarbij hij wordt afgerekend op de business waarde die hij helpt te creëren. De EMIM-opleiding en het geassocieerde onderzoeksprogramma heeft krachtig bijgedragen aan de evolutie van 1.0 naar 2.0. De doelstelling van AI&M is op een gelijkaardige wijze de overgang naar 3.0 te helpen realiseren.

9 AI&M LEERPRINCIPES 1. Leren = being in the world 2. We zijn allen leerlingen 3. We leren door te delen 4. We leren van diversiteit 5. We leren door te proberen 6. We leren als mens 9 Taking learners seriously is geen vrijblijvende slogan, het vertaalt zich in eenvoudige, maar leidinggevende leerprincipes voor AI&M: 1. Leren is de essentie van wie we zijn; het is niet iets dat je 'erbij neemt' als je even tijd hebt. 2. Het maakt niet uit of je als student, docent, onderzoeker of practitioner participeert in de leerontmoeting: we zijn allen leerlingen in de oorspronkelijke betekenis van het woord. 3. Kennis wordt pas macht als je het deelt met anderen: kennis delen is kennis vermenigvuldigen, het is veel krachtiger dan in je eentje kennis opdoen. 4. We leren het meest van wie qua discipline, ervaring, cultuur etc. van ons verschilt, mits we er actief voor openstaan. 5. We geven al lerend vorm aan de maatschappij en aan onszelf; fouten maken kan je ook beschouwen als een vorm van prototyping. 6. Niemand wordt als functionaris of ambtenaar geboren; persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen niet zonder elkaar.

10 LEREN VAN VERSCHILLIGHEID Universiteiten AI&M Toepassingsorganisaties Creatieve sector 10 Diversiteit wordt pas dan interessant, als we er actief open voor staan: nieuwsgierigheid is het fundament van AI&M leren, 'verschilligheid' appelleert zowel aan diversiteit als aan het omgekeerde van onverschillligheid, echte interesse en betrokkenheid. De traditionele universiteit levert kennis, het liefst zo objectief en 'detached' mogelijk. Schrijvers als Ciborra en Introna hebben er in het vakgebied van informatiemanagement op gewezen dat dit het industriële model van leren weerspiegelt, maar niet langer geschikt is voor de wereld van vandaag waar betrokkenheid en zingeving intrinsiek onderdeel van uitmaken. De filosofie van AI&M staat hier haaks op: we weten allemaal iets en samen weten we heel veel meer. Het leren zit in de ontmoeting van deze drie werelden, qua opleidingen traditioneel gescheiden in wetenschappelijk, beroeps- en kunstonderwijs. AI&M wil deze drie werelden van denken, doen en voelen samenbrengen.

11 DE AI&M ONTWERPBENADERING Voelbare vindplaats Haalbare marktplaats divergeren convergeren Denkbare broedplaats Maakbare werkplaats 11 AI&Mwise is de specifieke, ontwerpgerichte benadering van AI&M. Het is ontleend aan verschillende wetenschappelijke disciplines en aan de wereld van design en architectuur: een eclectische methode met een eigen invalshoek, gericht op het effectief en innoverend veranderen van organisaties in een veranderende samenleving. Deze benadering wordt doorgetrokken in alle AI&M-activiteiten, onder meer in de inrichting van de EMIM-opleiding. Kernkenmerken van AI&Mwise zijn (1) een sterke binding met de realiteit: innovaties worden niet in het abstracte bedacht, maar vloeien voort uit diepgaande ervaring en kennis van de reële wereld; (2) het verlangen van voor wie we innoveren is uitgangspunt, niet technische realiseerbaarheid of politieke haalbaarheid; (3) het erkennen en stimuleren van de creativiteit van de deelnemers, en (4) het belang van episodische kennis, resulterend in inspirerende verhalen en verbeeldingen.

12 AI&M ACTIVITEITEN Leertafels Opleidingen Onderzoek Community activiteiten 12 De activiteitengebieden van AI&M lopen in elkaar over: klassieke opleidingen, leertafels waar practitioners vraagstukken en ervaringen onder begeleiding met elkaar delen, onderzoek primair gericht op relevantie voor de 'echte' wereld en community-activiteiten voor de groeiende en nieuwsgierige community van AI&M-alumni. Voor elk van deze gebieden geven we in wat volgt een aantal voorbeelden.

13 OPLEIDINGEN Executive Master in Information Management Korte opleidingen: Informatiemanagement voor gemeenten Publieksdienstverlening Diverse in-house opleidingen ICT voor topmanagement Sociale innovatie met ICT 13 Een greep uit de lopende en geplande opleidingen: De EMIM-opleiding is de kroonopleiding van AI&M, met ruim een kwarteeuw ervaring in het vernieuwen en ontwikkelen van het vakgebied en op de barricades staan voor inspirerend informatiemanagement. De korte opleidingen zijn afgeleid van de EMIM-opleiding; ze beslaan 10 tot 18 dagen opleiding en zijn alle toegesneden op de organisatie(s) van de deelnemers. ICT voor topmanagement is een 'dedicated' opleiding die wordt toegesneden op de behoeften van de leiding van een organisatie, met medewerking van (voormalige) leidinggevenden op C-niveau. Sociale innovatie met ICT is in ontwikkeling: deze opleiding sluit aan bij de behoefte van veel organisaties tot verantwoord managen in de informatiesamenleving.

14 ONDERZOEK Informatiemanagement bibliotheek Executive Ph.D. / research programma Toegepaste onderzoeken 14 Samen met een in het vakgebied van informatiemanagement gespecialiseerde uitgever ontwikkelen we een referentiebibliotheek voor informatiemanagement, bestaande uit boeken, artikelen, multimediale producties etc. Een investering op middellange termijn! Het Executive Ph.D. programma dat in 2013 van start gaat heeft een duidelijke eigen filosofie, waarbij het individualistische promotietraject wordt doorbroken door de oprichting van kerngroepen rond bepaalde onderwerpgebieden. Ons motto 'Leren in de ontmoeting' komt op deze manier ook tot uiting in de periodieke bijeenkomsten van de groepen promovendi en begeleiders.

15 LEERTAFELS Informatieprofessional 3.0: de business partner Grootschalige ICT veranderingstrajecten CIO Next De CEO en de onzekere organisatie 15 De leertafel is een leerconcept waarbij practitioners taaie vraagstukken en ervaringen in een aantal sessies met elkaar delen, hierbij ondersteund door deskundigen die vaak een andere dan de traditionele invalshoek kiezen en hierdoor nieuwe perspectieven openen. Samen met het NGI richten we bijvoorbeeld een reeks leertafels in rond de kennis en vaardigheden die een informatieprofessional moet hebben om een heuse business partner te kunnen zijn.

16 AI&M COMMUNITY Leren van diversiteit Zuid-Afrika studiereis Uitnodiging Ten behoeve van de AI&M community richten we een aantal laagdrempelige programma's in, zoals leren van diversiteit: wat kunnen informatieprofessionals opsteken van diverse inleiders op het gebied van architectuur, ontwerp, biologie, kunstenaars etc.? De AI&M community wordt aangemoedigd om deze programma's en activiteiten aan te vullen met eigen initiatieven.

17 Ursus Wehrli Pablo Picasso INFORMEREN EN INSPIREREN 17 Een gemeenschappelijk kenmerk van alle AI&M initiatieven betreft de combinatie van informeren en inspireren. Informatieprofessionals zijn typisch goed in het (letterlijk) in-form-eren van organisaties: vormgeven middels architecturen, infrastructuren etc. Dat schept duidelijkheid, maar is in de visie van AI&M niet voldoende: een moderne informatieprofessional moet ook in staat zijn om zijn organisatie te in-spir-eren. AI&M heeft de nadrukkelijke bedoeling om beide te combineren. Op deze wijze kan de wederzijdse bevruchting van verzakelijking en zingeving, zo is de overtuiging, worden tot stand gebracht.

18 Harry Starren, vm directeur De Baak "Het onderscheidend vermogen zit niet langer in kennis van de wereld, maar in kennis van jezelf" 18 Ter afronding een hartenkreet, ontleend aan Harry Starren, de eerste programmaleider ooit van de EMIM-opleiding. Het onderscheidend vermogen schuilde oorspronkelijk in het nabootsen en zo mogelijk verbeteren van de leermeester: het meester-gezel model heeft eeuwen stand gehouden. Met de Industriële Revolutie deed (abstracte) kennis haar intrede: kennis over de machines en de achterliggende wetenschappelijke principes bleken de ultieme differentiator te zijn. Met de Informatierevolutie, waarbij informatie en kennis overvloedig aanwezig zijn, verschuift het onderscheidend vermogen naar persoonlijkheid, betrokkenheid en authenticiteit in de beroepsuitoefening. Of nog sterker: persoonlijke ontwikkeling en professionele groei gaan hand in hand. AI&M wil in dit samengaan een leidende rol vervullen.

19 TER AFRONDING: AI&M CREDO 1. Informatie is de motor van innovatie 2. We leren het meest van wie van ons verschilt 3. We willen de wereld niet uitleggen, maar (een klein beetje) veranderen 4. Dat doen we samen! 19 Een Credo dat, na wat voorafgaat, hopelijk geen toelichting vereist!

20 20 De AI&M is juridisch vormgegeven in een Nederlandse stichting, de Stichting Informatie & Management (I+M). Ze is als volgt te bereiken: Voormalige Stadstimmertuin 91, 1018 ET Amsterdam

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

MANAGEMENT INNOVATIE. Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: B R IEDEREEN DIRECTEUR?

MANAGEMENT INNOVATIE. Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: B R IEDEREEN DIRECTEUR? BRIL INSIGhTS JUNI 2013 brilinnovatie.nl Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: innovatief en adaptief vermogen. Dit betekent echter dat de huidige overtuigingen over management

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT Een essay over organisaties en organiseren en veranderingen in het denken over kwaliteit Jan Jonker en Antonie Reichling Working Paper nr. 3 in de serie Duurzaam

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Trendrapport 2014-2015

Trendrapport 2014-2015 Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs SLIMME SENSOREN IMPACT ONDERWIJS ONDERWIJS- VRAAGSTUKKEN ICT- FUNDAMENT DATAGEDREVEN ONDERWIJS DIY SWOT HYPE CYCLE Reacties, voorbeelden en aanvullingen

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

leren als levensstijl manifest over het ontwikkel continuüm in de archiefbranche

leren als levensstijl manifest over het ontwikkel continuüm in de archiefbranche leren als levensstijl manifest over het ontwikkel continuüm in de archiefbranche Leren als levensstijl manifest over het ontwikkel continuüm in de archiefbranche Sigfried Janzing, Ella Kok-Majewska en

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie