TAKING LEARNERS SERIOUSLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAKING LEARNERS SERIOUSLY"

Transcriptie

1 Academy for Information & Management TAKING LEARNERS SERIOUSLY 1 De Academy for Information & Management ( de AI&M) is een academie voor informatieprofessionals in de ruime zin van het woord. Het is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, gestoeld op meer dan 25 jaar ervaring in ʻexecutiveʼ programmaʼs op het gebied van informatiemanagement. Onder het motto Taking learners seriously wil de AI&M een forum zijn voor samen leren: leren is, veel meer nog dan kennis opdoen, kennis delen. De werelden van de universiteit, de praktijk en de creatieve sector complementeren elkaar hierin. In een wereld waarin informatie rijkelijk aanwezig is, is informatiemanagement een zaak van kiezen in overvloed; de informatieprofessional is in de eerste plaats een betekenisgever. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hierbij hand in hand. De AI&M is gehuisvest in een inspirerend gebouw, een oud badhuis, dat deze filosofie weerspiegelt: het centrale atrium is de plek bij uitstek voor het uitwisselen van ideeën, het reflecteren over het heden en het samen ontwerpen van de toekomsten.

2 EEN WERELD VOL ONZEKERHEID Complexiteit Oplossend vermogen Structuur meer relaties verschillende relaties Dynamiek sneller onvoorspelbaarder 2 Tijd De complexiteit van de informatiesamenleving neemt zienderogen toe en hiermee ook de onzekerheid: wie weet hoe de Europese Unie er volgend jaar uitziet? Wie weet welke klanten hij volgend jaar (nog) heeft? Wie weet met zekerheid dat hij volgend jaar nog dezelfde baan heeft? Ons oplossend en lerend vermogen neemt (wellicht) ook toe, maar niet in dezelfde mate als de onzekerheid waarmee we worden geconfronteerd. Zijn we het snijpunt niet erg snel aan het naderen, of zijn we het al voorbij? In elk geval stelt het ons voor nieuwe uitdagingen en vereist het een nieuwe managementstijl. Het klassieke managementmodel, dat wortelt in de industrialisatie van de 19e eeuw, is gericht op het minimaliseren en zo mogelijk vermijden van onzekerheid en op het optimaliseren van schaarse ʻresourcesʼ. Management anno nu veronderstelt het accepteren van een permanente situatie van onzekerheid en het maken van verantwoorde keuzes in het overvloedige aanbod van informatie. Hetzelfde beter doen volstaat niet langer, het gaat om het betere zelf doen.

3 How business schools lost their way (Bennis & O Toole) Managers, not MBAs: a hard look at the soft practice of managing and management development (Mintzberg) Bad management theories are destroying good management practices (Ghoshal) Moonshots for management: reinventing the who, what and how of management (Hamel) Onze kennis voor uw geld 3 Bereidt het huidige aanbod aan managementopleidingen ons voor op deze situatie van permanente onzekerheid? In de afgelopen jaren hebben diverse management guruʼs, en niet de minsten, volop twijfels geuit over de relevantie van executive opleidingen, in het bijzonder MBA-programmaʼs, voor de hedendaagse managementpraktijk. Ze zijn te zeer gebaseerd op mathematische wereldbeelden van professoren die alleen geïnteresseerd zijn in A/B publicaties zonder enige relevantie voor de praktijk. Ze zijn gericht op het uitleggen van het verleden in plaats van op het ontwerpen voor de toekomst en bovendien veelal opgesplitst in subdisciplines en vakken die hun zelfstandig bestaansrecht al lang hebben verloren. De MBAʼs hebben meer dan bijgedragen aan de ellende waarin we nu met zijn allen verzeild zijn geraakt. Kritiek waaraan we niet zomaar voorbij kunnen gaan! O.i. worden executive opleidingen door veruit de meeste business schools in de wereld in essentie beschouwd als een ʻcash cowʼ en niet als ontmoetings- en leermomenten voor nieuwsgierigen met diverse kennis en kunde. In de visie van de AI&M, samengevat in Taking learners seriously, bieden executive opleidingen een geweldige kans om samen te leren; dit geldt voor docenten net zo goed als voor studenten. Het veronderstelt wel een fundamenteel andere mentaliteit bij alle deelnemers aan dit open leerproces.

4 GLOBALISERING VAN (HOGER) ONDERWIJS MIT OpenCourseWare Harvard & MIT edex Carnegie Mellon's Open Learning Initiative Stanford s Open Classes Khan Academy 4 Er is een extra reden waarom het huidige management opleidingsmodel niet kan standhouden: wereldberoemde universiteiten bieden nu nog cursussen, maar straks ook opleidingen aan via het internet en bijgevolg massaal en vrijwel gratis. Nieuwe spelers betreden dit terrein van online opleidingen: de Khan Academy, bijvoorbeeld, biedt op dit ogenblik ca lessen gratis aan die tot op heden ca. 200 miljoen keren werden gedownload. Dat is hoopgevend en uitdagend tegelijkertijd. Tegenover deze benadering plaatst de AI&M het model van leren in de ontmoeting : transformerend leren veronderstelt meer dan het volgen van enkele lessen, het is een gedeeld proces met de inbreng van een diversiteit aan kennis en kunde. Professioneel leren en persoonlijke transformatie gaan hierbij hand in hand, net zo goed als reflectie en toetsing in de praktijk.

5 EEN KWARTEEUW EMIM Executive Master in Information Management Strategic partner * Thought leader * Reflective learner Gepast eigenzinnig 5 De wortels van AI&M liggen in de Executive Master in Information Management (EMIM) opleiding, een geaccrediteerde Master of Science opleiding die inmiddels meer dan een kwarteeuw bestaat en de ontwikkeling van informatiemanagement in Nederland mee vorm heeft gegeven. Natuurlijk zijn de accenten van deze opleiding in de afgelopen jaren verschoven: informatiemanagement in EMIM is anno nu de discipline die zich inlaat met taaie vraagstukken op het raakvlak van business, informatie en ICT; ze is in essentie interdisciplinair en gericht op het daadwerkelijk ontwerpen van innovaties in organisaties en in de samenleving als geheel. EMIM heeft de ambitie om het vakgebied samen mee vorm te geven; niet de waan van de dag, maar diepgaande ontwikkelingen geven de toon aan. Afgestudeerde EMIMʼers zijn strategische partners voor het topmanagement van hun organisatie. Ze dragen actief bij aan de gedachtevorming over de informatiemaatschappij, hierin ondersteund door reflectie op persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke waarden. EMIM heeft ook de pretentie om gepast eigenzinnig te zijn: zo wordt veelvuldig een beroep gedaan op ontwerpers, architecten en kunstenaars om de eenzijdigheid van denken te doorbreken.

6 ACADEMY FOR INFORMATION & MANAGEMENT Taking Learners Seriously 6 De locatie van AI&M, een voormalig kinderbadhuis met een centraal atrium, weerspiegelt ook haar basisfilosofie: een ontmoetingsplek voor ʻpartners in learning by sharingʼ. AI&M wil ʻreflective practitionersʼ recht doen door hun kennis en inzichten als uitgangspunt voor gezamenlijk leren te nemen. Leren is een manier van ʻbeing in the worldʼ, niet het leerproces maar zij die leren dienen hierin centraal te staan. Deelname aan AI&M betekent dat je iets bij te dragen hebt aan de kennis en inzichten van je medeleerlingen: leren is co-creëren. Leren is ook ageren: niet het bestaande verklaren, maar het wenselijke dichterbij brengen. P.S. met een knipoog: bovenstaande plattegrond geeft het oorspronkelijke gebruik van het badhuis weer; ze is geen voorafspiegeling van wat je er te wachten staat!

7 EEN ACTUELE ACADEMIE VOOR PROFESSIONALS Rik Echte professionaliteit zit in het verzoenen van verzakelijking & prestatiegericht werken enerzijds en zingeving & inspiratie anderzijds. 7 Hedendaagse organisaties worden gekenmerkt door twee ogenschijnlijk tegenstrijdige tendensen: (1) verzakelijking, afrekenen op prestaties, 'control' hierover uitoefenen etc. en (2) een duidelijke behoefte aan zinvolheid, inspiratie en creativiteit bij de medewerkers. Dit wordt versterkt door de roep naar verantwoord ondernemen, in het huidige tijdsbeeld sociale innovatie, in een maatschappij die maar al te zeer ervaart waar waardenvrij ondernemen op uitdraait. AI&M is een academie voor professionals: beide tendensen samenbrengen behoort tot de kern van professioneel handelen en is bijgevolg een uitgangspunt voor AI&M.

8 EEN ACADEMIE VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS Automatiseerder 1.0 business informatie ICT Informatiseerder 2.0 business informatie ICT Informatieprofessional 3.0 business informatie ICT 8 De informatieprofessie heeft in de afgelopen decennia een transformatie ondergaan. Mede ingegeven door de complexiteit van het computergebruik, was de oorspronkelijke automatieeerder vooral een ICT-deskundige. Stapsgewijs zijn we ons bewust geworden dat informatie een zelfstandig kernelement van organiseren en managen is. De uitdaging van de informatieprofessional op dit ogenblik is toe te groeien naar een volwaardig business partnership, waarbij hij wordt afgerekend op de business waarde die hij helpt te creëren. De EMIM-opleiding en het geassocieerde onderzoeksprogramma heeft krachtig bijgedragen aan de evolutie van 1.0 naar 2.0. De doelstelling van AI&M is op een gelijkaardige wijze de overgang naar 3.0 te helpen realiseren.

9 AI&M LEERPRINCIPES 1. Leren = being in the world 2. We zijn allen leerlingen 3. We leren door te delen 4. We leren van diversiteit 5. We leren door te proberen 6. We leren als mens 9 Taking learners seriously is geen vrijblijvende slogan, het vertaalt zich in eenvoudige, maar leidinggevende leerprincipes voor AI&M: 1. Leren is de essentie van wie we zijn; het is niet iets dat je 'erbij neemt' als je even tijd hebt. 2. Het maakt niet uit of je als student, docent, onderzoeker of practitioner participeert in de leerontmoeting: we zijn allen leerlingen in de oorspronkelijke betekenis van het woord. 3. Kennis wordt pas macht als je het deelt met anderen: kennis delen is kennis vermenigvuldigen, het is veel krachtiger dan in je eentje kennis opdoen. 4. We leren het meest van wie qua discipline, ervaring, cultuur etc. van ons verschilt, mits we er actief voor openstaan. 5. We geven al lerend vorm aan de maatschappij en aan onszelf; fouten maken kan je ook beschouwen als een vorm van prototyping. 6. Niemand wordt als functionaris of ambtenaar geboren; persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen niet zonder elkaar.

10 LEREN VAN VERSCHILLIGHEID Universiteiten AI&M Toepassingsorganisaties Creatieve sector 10 Diversiteit wordt pas dan interessant, als we er actief open voor staan: nieuwsgierigheid is het fundament van AI&M leren, 'verschilligheid' appelleert zowel aan diversiteit als aan het omgekeerde van onverschillligheid, echte interesse en betrokkenheid. De traditionele universiteit levert kennis, het liefst zo objectief en 'detached' mogelijk. Schrijvers als Ciborra en Introna hebben er in het vakgebied van informatiemanagement op gewezen dat dit het industriële model van leren weerspiegelt, maar niet langer geschikt is voor de wereld van vandaag waar betrokkenheid en zingeving intrinsiek onderdeel van uitmaken. De filosofie van AI&M staat hier haaks op: we weten allemaal iets en samen weten we heel veel meer. Het leren zit in de ontmoeting van deze drie werelden, qua opleidingen traditioneel gescheiden in wetenschappelijk, beroeps- en kunstonderwijs. AI&M wil deze drie werelden van denken, doen en voelen samenbrengen.

11 DE AI&M ONTWERPBENADERING Voelbare vindplaats Haalbare marktplaats divergeren convergeren Denkbare broedplaats Maakbare werkplaats 11 AI&Mwise is de specifieke, ontwerpgerichte benadering van AI&M. Het is ontleend aan verschillende wetenschappelijke disciplines en aan de wereld van design en architectuur: een eclectische methode met een eigen invalshoek, gericht op het effectief en innoverend veranderen van organisaties in een veranderende samenleving. Deze benadering wordt doorgetrokken in alle AI&M-activiteiten, onder meer in de inrichting van de EMIM-opleiding. Kernkenmerken van AI&Mwise zijn (1) een sterke binding met de realiteit: innovaties worden niet in het abstracte bedacht, maar vloeien voort uit diepgaande ervaring en kennis van de reële wereld; (2) het verlangen van voor wie we innoveren is uitgangspunt, niet technische realiseerbaarheid of politieke haalbaarheid; (3) het erkennen en stimuleren van de creativiteit van de deelnemers, en (4) het belang van episodische kennis, resulterend in inspirerende verhalen en verbeeldingen.

12 AI&M ACTIVITEITEN Leertafels Opleidingen Onderzoek Community activiteiten 12 De activiteitengebieden van AI&M lopen in elkaar over: klassieke opleidingen, leertafels waar practitioners vraagstukken en ervaringen onder begeleiding met elkaar delen, onderzoek primair gericht op relevantie voor de 'echte' wereld en community-activiteiten voor de groeiende en nieuwsgierige community van AI&M-alumni. Voor elk van deze gebieden geven we in wat volgt een aantal voorbeelden.

13 OPLEIDINGEN Executive Master in Information Management Korte opleidingen: Informatiemanagement voor gemeenten Publieksdienstverlening Diverse in-house opleidingen ICT voor topmanagement Sociale innovatie met ICT 13 Een greep uit de lopende en geplande opleidingen: De EMIM-opleiding is de kroonopleiding van AI&M, met ruim een kwarteeuw ervaring in het vernieuwen en ontwikkelen van het vakgebied en op de barricades staan voor inspirerend informatiemanagement. De korte opleidingen zijn afgeleid van de EMIM-opleiding; ze beslaan 10 tot 18 dagen opleiding en zijn alle toegesneden op de organisatie(s) van de deelnemers. ICT voor topmanagement is een 'dedicated' opleiding die wordt toegesneden op de behoeften van de leiding van een organisatie, met medewerking van (voormalige) leidinggevenden op C-niveau. Sociale innovatie met ICT is in ontwikkeling: deze opleiding sluit aan bij de behoefte van veel organisaties tot verantwoord managen in de informatiesamenleving.

14 ONDERZOEK Informatiemanagement bibliotheek Executive Ph.D. / research programma Toegepaste onderzoeken 14 Samen met een in het vakgebied van informatiemanagement gespecialiseerde uitgever ontwikkelen we een referentiebibliotheek voor informatiemanagement, bestaande uit boeken, artikelen, multimediale producties etc. Een investering op middellange termijn! Het Executive Ph.D. programma dat in 2013 van start gaat heeft een duidelijke eigen filosofie, waarbij het individualistische promotietraject wordt doorbroken door de oprichting van kerngroepen rond bepaalde onderwerpgebieden. Ons motto 'Leren in de ontmoeting' komt op deze manier ook tot uiting in de periodieke bijeenkomsten van de groepen promovendi en begeleiders.

15 LEERTAFELS Informatieprofessional 3.0: de business partner Grootschalige ICT veranderingstrajecten CIO Next De CEO en de onzekere organisatie 15 De leertafel is een leerconcept waarbij practitioners taaie vraagstukken en ervaringen in een aantal sessies met elkaar delen, hierbij ondersteund door deskundigen die vaak een andere dan de traditionele invalshoek kiezen en hierdoor nieuwe perspectieven openen. Samen met het NGI richten we bijvoorbeeld een reeks leertafels in rond de kennis en vaardigheden die een informatieprofessional moet hebben om een heuse business partner te kunnen zijn.

16 AI&M COMMUNITY Leren van diversiteit Zuid-Afrika studiereis Uitnodiging Ten behoeve van de AI&M community richten we een aantal laagdrempelige programma's in, zoals leren van diversiteit: wat kunnen informatieprofessionals opsteken van diverse inleiders op het gebied van architectuur, ontwerp, biologie, kunstenaars etc.? De AI&M community wordt aangemoedigd om deze programma's en activiteiten aan te vullen met eigen initiatieven.

17 Ursus Wehrli Pablo Picasso INFORMEREN EN INSPIREREN 17 Een gemeenschappelijk kenmerk van alle AI&M initiatieven betreft de combinatie van informeren en inspireren. Informatieprofessionals zijn typisch goed in het (letterlijk) in-form-eren van organisaties: vormgeven middels architecturen, infrastructuren etc. Dat schept duidelijkheid, maar is in de visie van AI&M niet voldoende: een moderne informatieprofessional moet ook in staat zijn om zijn organisatie te in-spir-eren. AI&M heeft de nadrukkelijke bedoeling om beide te combineren. Op deze wijze kan de wederzijdse bevruchting van verzakelijking en zingeving, zo is de overtuiging, worden tot stand gebracht.

18 Harry Starren, vm directeur De Baak "Het onderscheidend vermogen zit niet langer in kennis van de wereld, maar in kennis van jezelf" 18 Ter afronding een hartenkreet, ontleend aan Harry Starren, de eerste programmaleider ooit van de EMIM-opleiding. Het onderscheidend vermogen schuilde oorspronkelijk in het nabootsen en zo mogelijk verbeteren van de leermeester: het meester-gezel model heeft eeuwen stand gehouden. Met de Industriële Revolutie deed (abstracte) kennis haar intrede: kennis over de machines en de achterliggende wetenschappelijke principes bleken de ultieme differentiator te zijn. Met de Informatierevolutie, waarbij informatie en kennis overvloedig aanwezig zijn, verschuift het onderscheidend vermogen naar persoonlijkheid, betrokkenheid en authenticiteit in de beroepsuitoefening. Of nog sterker: persoonlijke ontwikkeling en professionele groei gaan hand in hand. AI&M wil in dit samengaan een leidende rol vervullen.

19 TER AFRONDING: AI&M CREDO 1. Informatie is de motor van innovatie 2. We leren het meest van wie van ons verschilt 3. We willen de wereld niet uitleggen, maar (een klein beetje) veranderen 4. Dat doen we samen! 19 Een Credo dat, na wat voorafgaat, hopelijk geen toelichting vereist!

20 20 De AI&M is juridisch vormgegeven in een Nederlandse stichting, de Stichting Informatie & Management (I+M). Ze is als volgt te bereiken: Voormalige Stadstimmertuin 91, 1018 ET Amsterdam

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar?

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar? In een wereld waarin adequate informatie de kracht van een organisatie uitmaakt maar informatiemanagement vaak niet echt doordringt tot het machtscentrum, heeft de informatieprofessional een moeilijke

Nadere informatie

Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl!! W www.ienm.nl

Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl!! W www.ienm.nl Academy for Information & Management Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl W www.ienm.nl De opleiding Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten is bestemd voor

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Academy for Information & Management

Academy for Information & Management Academy for Information & Management is bestemd voor professionals die hun creatief vermogen willen verhogen door zich te laten verrassen en die dit vermogen in hun organisatie willen inzetten. De roep

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN JAN BUURMAN HCS COMPANY JAN BUURMAN 06-19299557 JAN.BUURMAN@HCS-COMPANY.NL Klanten helpen met het maken van hun ontdekkingsreis. Niet veranderen

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam EEN BEKNOPTE BELEIDSPLAN De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUR) opgericht in 1997 is een Nederlandse onderwijsinstelling op islamitische grondslag. Met de twee hbogeoriënteerde opleidingen

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Academy for Information & Management

Academy for Information & Management Academy for Information & Management Academy for Information & Management In dit programma word je gestimuleerd om over grenzen heen te kijken: je eigen grenzen en die van je organisatie. Een programma

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Continu verbeteren Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Coaching Kata Cultuur en gedragsverandering zijn de sleutels tot succesvolle Lean initiatieven

Nadere informatie

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE Annemarie Waal & Greet Gevers Hogeschool van Amsterdam, Opleiding tot Oefentherapeut m.h.gevers@hva.nl a.p.waal@hva.nl Uitnodiging tot het kiezen van een plaatje Als

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Begrip. Projecten. Leerproces. Katalysator. Vertrouwen. Professionaliteit. Slimmer. Kwaliteit Kennis. Praktijkleren: hands-on leren in projecten

Begrip. Projecten. Leerproces. Katalysator. Vertrouwen. Professionaliteit. Slimmer. Kwaliteit Kennis. Praktijkleren: hands-on leren in projecten en Katalysator Vertrouwen Professionaliteit Slimmer Kwaliteit Kennis Begrip Leerproces Praktijkleren: hands-on leren in projecten Praktijkleren: hands-on leren in projecten Het programma Praktijkleren

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Leyden Academy on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Nadat de kindersterfte succesvol werd opgelost zijn de ouderen gekomen. Meer dan

Nadere informatie

Overstag of over een andere Boeg?

Overstag of over een andere Boeg? Overstag of over een andere Boeg? Programma over Authenticiteit Overstag of over een andere Boeg? Een zeiltocht die stimuleert tot reflectie op de loopbaankoers van de deelnemers. In de hectiek van ons

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes Ed Knies Koning Arthur; visie en organisatieprincipes Welkom Dit boek is een moreel boek voor professionals. Met moreel bedoelen we dat er binnen organisaties

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together BiZZdesign Academy Training Programma 2015 BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations Together Onze Inhouse TOGAF training was zeer levendig door goede oefeningen en een inspirerende trainer.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

De komende revoluties in het onderwijs. Interview met Eduard Beck Microsoft

De komende revoluties in het onderwijs. Interview met Eduard Beck Microsoft De komende revoluties in het onderwijs Interview met Eduard Beck Microsoft Revoluties in het onderwijs Eduard Beck is sinds januari 2009 de sector manager voor het onderwijs bij Microsoft. Eduard is een

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven EFFECTIEF LEIDERSCHAP Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven Theorieën Combinatie van drie theorieën: Leiderschapsmodel Gung Ho Leiderschapsbox Context Situationeel Leiderschap komt uit jaren

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Het belang van leren programmeren

Het belang van leren programmeren Het belang van leren programmeren Han van der Maas HL Psychologie UvA CSO Oefenweb.nl opzet Pleidooi voor programmeeronderwijs Ontwikkelingspsychologisch perspectief Non-formeel leren (examen) Program

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Wow! Wat een verschil utalent laat de mix werken

Wow! Wat een verschil utalent laat de mix werken Wow! Wat een verschil utalent laat de mix werken Het utalent programma (NL en ENG) helpt om unieke talenten beter te benutten, wij/zij denken te verminderen, diversiteit te vergroten en daadkrachtig met

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Er zijn veel verschillende vormen van leren. Leren gebeurd in alle organisaties! Maar hoe zorg je dat: kennis stroomt? dat wat er gemaakt wordt, ook toegepast

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Natuurlijk leiderschap!

Natuurlijk leiderschap! Leiderschap Jaarprogramma Natuurlijk leiderschap! Een compleet leiderschapstraject Duurzaam en verantwoordelijk omgaan met jouw mensen Ervaring opdoen met Servant Leadership visie van Robert Greenleaf

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie