Energie Management Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Plan"

Transcriptie

1 BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Energie Management Plan CO₂ Prestatieladder 3.B Dit document beschrijft de aanpak voor de reductie van de CO2 -emissies van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. conform NEN-ISO en is onderschreven door de directie van Baggerbedrijf de Boer.

2 Middels dit statement verklaar ik, C.J. van de Graaf jr., dat dit Energie Management Plan wordt onderschreven door de directie van Baggerbedrijf de Boer Holding en wordt toegepast op de bedrijfsonderdelen zoals beschreven in de memo Organizational Boundaries. C.J. van de Graaf jr. Sliedrecht, 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Reductiedoelstellingen (Plan) Scope Scope Plan van Aanpak (Do) Maatregelen Scope Maatregelen Scope Planning, activiteiten en taakstellingen Plan van Aanpak voor projecten met CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel Informatiebehoefte en monitoring (Check) Monitoring en meting Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Deelname aan initiatieven (Act) Verantwoordelijkheden en taakstellingen Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Maatregelen Initiatieven Doel- en taakstellingen Afgeronde doel- en taakstellingen Lopende en nieuwe doel- en taakstellingen

4 1. Inleiding Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. heeft in 2011 de CO2-prestatieladder voor het gehele concern ingevoerd. In dit energie management programma worden kwantitatieve reductiedoelstellingen gedefinieerd samen met een Plan van Aanpak waarin de te nemen maatregelen zijn uitgewerkt. In november 2011 is een memo met reductieopties door de directie besproken. De kansrijke maatregelen zijn vervolgens uitgerekend om tot reductiedoelstellingen voor Scope 1 & 2 te komen. Per maatregel is vervolgens een Plan van Aanpak opgesteld met activiteiten, een planning en de bijbehorende taakstellingen. Om tot een goede integratie van de CO2-prestatieladder en ISO te komen zijn de activiteiten, de planning en de taakstellingen opgesteld volgens het format doelstellingen en taakstellingen uit de ISO methodiek. Delen van dit energie managementprogramma zullen in het managementhandboek worden opgenomen. Achter de paragraafkopjes staat vermeld in welk hoofdstuk(ken) van het managementhandboek de betreffende paragraaf is terug te vinden. De inhoud van dit energie management programma is daarmee als volgt: Doelstellingen voor Scope 1 en Scope 2 Plan van Aanpak inclusief tijdsplanning en taakstellingen Nut van de maatregelen voor de projecten Informatiebehoefte en gemaakte keuzes op basis hiervan Activiteiten en taakstellingen 3

5 2. Reductiedoelstellingen (Plan) Bij de opstelling van de reductiedoelstellingen en maatregelen is over de gehele breedte gekeken naar mogelijkheden. Extra aandacht is besteedt aan de meest materiële emissies. Voor Scope 1 en 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. In het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijven we welke maatregelen we treffen om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en projecten. Per maatregel is uitgewerkt wat de bijdrage van de maatregel is om de reductiedoelstelling te halen. In 2011 waren er nog geen besparing gehaald t.o.v omdat de CO2-prestatieladder pas aan het einde van 2011 is ingevoerd. In de jaren daarna zijn er al wel besparingen gehaald. Memo s hiervan zijn te vinden op onze website onder B - Reductie. Omdat de meeste maatregelen in de loop der tijd worden uitgevoerd/ingevuld of tijd nodig hebben om gedragsveranderingen te bewerkstelligen, zal het behalen van de doelstelling geleidelijk verlopen. Voor zowel de Scope 1 en Scope 2 reductiedoelstelling als de verschillende maatregelen is ingeschat wat de reductie per jaar zal moeten zijn om de doelstelling te behalen. Aan de zijlijn rekenen we elk jaar de EEOI uit waarbij de CO₂-uitstoot afgezet wordt tegen de omzet en de gebaggerde kuubs. Daarnaast worden er ook gegevens bijgehouden over de efficiëntie van de schepen. Dit gaat dan over het gemiddelde verbruik per gewerkt uur en, daaraan vast, de gemiddelde uitstoot per gewerkt uur. Dit wordt voor elk eerste en tweede semester vastgesteld maar ook over het gehele jaar. Hieruit kunnen we ook trends vast stellen. 2.1 Scope 1 De CO2-uitstoot in Scope 1 was 24902,1 ton in De doelstelling voor Scope 1 is: 4% CO2-reductie in Scope 1 eind 2015 ten opzichte van 2010 Deze reductiedoelstelling heeft mede betrekking op de grootste CO2-emissie van De Boer, namelijk het gasolieverbruik. De gasolie wordt volledig binnen projecten gebruikt. In het opgestelde Plan van Aanpak wordt daarom specifiek aandacht gegeven aan de aanpak binnen de projecten. Cumulatief per jaar is de doelstelling als volgt opgebouwd: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 1% 2,1% 3,0% 4,0% 4

6 2.2 Scope 2 De CO2-uitstoot in Scope 2 was 1074,2 ton in De doelstelling voor Scope 2 is: 8% CO2-reductie in Scope 2 eind 2015 ten opzichte van 2010 Deze doelstelling heeft betrekking op twee van de drie meest materiële emissies, namelijk de vliegtuigkilometers en de gedeclareerde kilometers. Dit zijn voornamelijk emissies die voortkomen uit overheadactiviteiten. Toch wordt in het Plan van Aanpak gekeken hoe binnen projecten reducties behaald kunnen worden. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 7,4% 7,6% 7,8% 8% 5

7 3. Plan van Aanpak (Do) Om de doelstelling van Scope 1 en 2 te behalen worden de komende jaren maatregelen genomen. Onderstaand wordt besproken welke maatregelen bijdragen aan het halen van de doelstellingen. Deze doelstelling hebben betrekking op zowel De Boer als Van der Waal, behalve als dit nadrukkelijk wordt vermeld. Om tot een goede integratie van de CO2-prestatieladder en ISO te komen zijn de activiteiten, de planning en de taakstellingen opgesteld volgens het format doelstellingen en taakstellingen uit de ISO methodiek. Dit is per maatregel te vinden als bijlage aan dit Energie Management Plan en in het Kwaliteitshandboek, document Maatregelen Scope 1 Maatregel 1: Efficiënter varen De CO2-uitstoot in Scope 1 komt voor het overgrote gedeelte (± 95%) voort uit het gasoliegebruik van de schepen. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart heeft uitgerekend dat door efficiënter te varen een besparing behaald wordt van ~7% kan worden op de vaarkilometers. Ze geven hiervoor een cursus Voortvarend Besparen. Het monteren van technische hulpmiddelen als een flowmeter en het naar boven plaatsen van deze gegevens geeft schippers ook meer informatie over de vaarefficiëntie. Bij De Boer komt ongeveer 70% van het gasolieverbruik uit vaarbewegingen. De vier grote schepen van De Boer (Albatros, Amazone, Elbe, Seine) gebruiken 65% van het totale gasoliegebruik. Voor de berekening van de potentie wordt er uitgegaan van efficiënt varen op deze vier schepen. De kapiteins van het schip en/of de eerste stuurlieden zouden de cursus Voortvarend besparen kunnen volgen. Het is ook mogelijk om een paar personen op cursus te sturen, waarna deze de nuttige kennis kunnen doorgeven aan anderen. * Inmiddels zijn er al een aantal mensen naar deze cursus geweest. Het is gebleken dat de cursus geen meerwaarde heeft voor ons. Wat wel met deze cursus is bereikt is dat de opgedane kennis met hernieuwde energie is doorgegeven aan de rest van de bemanningsleden. Met andere woorden, de focus is weer op brandstofbesparing gezet. De doelstelling is dan ook afgesloten (zie 7.1) en een nieuwe doelstelling voor efficiënter varen is opgesteld. Deze loopt nog steeds met dezelfde planning door als de oude doelstelling maar het gaat nu alleen om het plaatsen van de verbruiksmeters zodat het bewustzijn van de stuurlieden wordt vergroot. Als er 5% besparing gehaald wordt op de vier grote schepen van De Boer leidt dit tot ~3,2% reductie op de CO2-uitstoot in Scope 1. Samen met verdere reisoptimalisatie wordt een besparing verwacht van ~3,5%. De doorlooptijd van deze maatregelen wordt geschat op 4 jaar. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 1% 2% 2,6% 3,2% 6

8 Maatregel 2: Energiebewust aankopen schepen en onderdelen In theorie leidt het toepassen van straalbuizen tot een brandstofbesparing op een schip van tussen de 6,7% en 15,6%, zie de twee business cases van de Janneke en de Adelaar. Ook het gebruiken van 5 bladschroeven in plaats van 4 bladschroeven kan tot een besparing van ~1-2% leiden. Het is op dit moment niet in te schatten welke aanpassingen de komende jaren gemaakt (kunnen) worden, omdat dit zeer afhankelijk is van het werk in de projecten en/of de opties alleen rendabel zijn bij schade of slijtage. Er wordt uitgegaan dat het aanpassen van schepen een kleine bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasolieverbruik, ~0,5% in de komende 4 jaar. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0% 0,25% 0,5% Maatregel 3: Gedragsmaatregelen In een gedrags-/beleidsdocument staat beschreven wat het beleid van Baggerbedrijf de Boer behelst om de energy efficiency te verbeteren, dit gaat dan voornamelijk om: Stationair draaien motoren verminderen Actief betrekken van de medewerkers Uitvoeren van case studies Deze maatregelen dragen voornamelijk bij aan het bewustzijn binnen de organisatie. De CO2- reductie wordt geschat op een paar tiende procent. Deze maatregel zal in de loop van de tijd meer effect krijgen als het bewustzijn van de medewerkers stijgt. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,1% 0,15% 0,2% * Het beleidsstuk is per 01 februari 2014 opgesteld en is sinds 01 juni geïmplementeerd binnen de organisatie en op de schepen van Baggerbedrijf de Boer. Maatregel 4: Binnenvaartvloot aan de walstroom in het weekend In het weekend is de binnenvaartvloot vaak onbemand. Om de belangrijke zaken aan boord te laten draaien (b.v. een koelkast) wordt er nog wel eens een generatormotor gebruikt. Het is efficiënter om het schip hiervoor aan de walstroom te leggen. Jaar 3 Jaar 4 0,5% 1,5% 7

9 Maatregel 5: Medewerkers stimuleren om een leasewagen te rijden met lage uitstoot Door middel van fiscale voordelen wil Baggerbedrijf de Boer haar medewerkers stimuleren om een leasewagen te rijden die een lage CO₂-uitstoot heeft. Hoe dit voor de werknemers in zijn werk gaat staat beschreven in het leasereglement. Jaar 3 Jaar 4 0,3% 0,5% 3.2 Maatregelen Scope 2 Maatregel 1: energiegebruik onderdeel van inkoopbeleid Door het energiegebruik onderdeel te maken van het inkoopbeleid van elektriciteitsverbruikers, zoals lampen, ICT-apparatuur, gereedschappen etc. is op termijn een besparing te behalen. De verlichting zorgt bij De Boer voor een groot gedeelte van het elektriciteitsverbruik in de gebouwen. Door de gloeilampen en TL-lampen te vervangen door spaar/led-verlichting en/of hoogfrequent TL is een besparing van ~50% te behalen. Dat komt neer op ~7500 kwh of ~5% van het elektriciteitsverbruik. Waar mogelijk kan ook 1 TL-lamp per armatuur uitgezet worden. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,1% 0,25% 0,5% Maatregel 2: Inkoop van groene stroom Voor het berekenen van de mogelijke reductie wordt elektriciteitsverbruik van 2010 gebruikt. Type stroomlevering Elektriciteitsverbruik 2010 Conversiefactor CO2-uitstoot elektriciteit De Boer Grijze stroom 455 gr CO2 / kwh 79,625 ton kwh Groene stroom 15 gr CO2 / kwh 2,625 ton Het inkopen van groene stroom levert een besparing op van ~77 ton CO2. Dat is een reductie van 96,7% op de CO2-uitstoot van elektriciteit en 7,4% op de totale CO2-emissie in Scope 2. Deze maatregel kan ineens worden ingevoerd en leidt in 2012 gelijk tot de volledige besparing. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 7,4% 0% 0% 0% * Begin 2012 is Baggerbedrijf de Boer overgestapt op groene stroom van Eneco Hollandse Wind en is de reductie die we voor ogen hadden dus bereikt. 8

10 Maatregel 3: gedragsmaatregelen In een gedrags-/beleidsdocument kan beschreven worden hoe om te gaan met: Het boeken van vluchten Stand-by gebruik van (ICT)-apparatuur Verstandig gebruik airco s Beperken elektrische verwarming keten Deze maatregelen dragen voornamelijk bij aan het bewustzijn binnen de organisatie. De CO2- reductie wordt geschat op een paar tiende procent. Deze maatregel zal in de loop van de tijd meer effect gaan krijgen als het bewustzijn van de medewerkers stijgt. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,1% 0,15% 0,2% * Het beleidsdocument is opgesteld en is per 01 juni 2014 geïmplementeerd binnen de organisatie. Zoals beschreven zal dit beleidsstuk meer effect sorteren naarmate de tijd verstrijkt en het bewustzijn van de werknemers stijgt. 3.3 Planning, activiteiten en taakstellingen Voor elke maatregel zijn verantwoordelijkheden aangewezen en activiteiten gepland. Deze zijn per maatregel te vinden in de bijlage van dit Energie Management Programma in het format van de doelstellingen en taakstellingen van de ISO (kwaliteitshandboek ). 3.4 Plan van Aanpak voor projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel Voor elk nieuw project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel wordt een eigen Plan van Aanpak opgesteld met specifieke activiteiten en taakstelling binnen het project. Op dit moment is er één project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel, namelijk het Grote Geulen project. Eind 2012 heeft De Boer het EMVI-project De Boontjes uitgevoerd. Het Plan van Aanpak is opgesteld in het format van de Doelstellingen en taakstellingen format van de ISO Zie de bijlage. 9

11 4. Informatiebehoefte en monitoring (Check) Omdat veruit de grootste CO2-emissies door het gasoliegebruik komen is het belangrijk om aanvullende informatie te verzamelen over de mogelijkheden om dit te reduceren. Hierbij gaat het om mogelijkheden om efficiënt te varen en de hulpmiddelen die toegepast kunnen worden om het inzicht in het gasolieverbruik te vergroten, zoals flowmeters, planningsprogramma s etc. Steeds meer bedrijven binnen de baggersector zijn bezig met CO2-reductie. Het is interessant en belangrijk om van andere bedrijven te horen hoe zij dit aanpakken. Dit kan ideeën voor nieuwe reductiemogelijkheden opleveren of mogelijkheden om met elkaar samen te werken. 4.1 Monitoring en meting Eind 2011 zijn de eerste maatregelen ingezet. Het is belangrijk om tijdens de loopduur van de maatregelen een beeld te krijgen van het behaalde resultaat. Het monitoren van de voortgang wordt daarom structureel opgezet. Deze informatie is nodig om een goede uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de verschillende maatregelen. We drukken de efficiëntie uit in een getal (de EEOI). Hierbij kunnen we twee zaken aanhouden, namelijk de efficiëntie naar de omzet of de gebaggerde kuubs. De formules zijn dan: EEOI = CO₂-uitstoot / omzet, en; EEOI = CO₂-uitstoot / gebaggerde kuubs. Verder wordt er in het Energie Audit Verslag ook nog een berekening gemaakt hoeveel liter gasolie een schip heeft verbruikt per gewerkt uur. Hieruit kun je op een gegeven moment ook een trend halen. Het definitieve Energie Audit Verslag wordt in februari van ieder jaar gepubliceerd, dit in verband met het moment van verkrijgen van de jaarcijfers. De wijze van monitoring van het hele proces van meting, besparing en rapportage wordt besproken in de stuurcyclus in 2.9 van het Management handboek. Als er nieuwe maatregelen worden ingevoerd moet nagedacht worden over de beste manier van effectmeting. Als er goede voorstellen komen die snel en betaalbaar te realiseren zijn hoeft niet te worden gewacht met invoering tot na bespreking in het eerstvolgende managementreview. 4.2 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Als door interne of externe auditors afwijkingen worden gevonden dan worden zij geacht om dit volgens de stuurcyclus, zoals beschreven in 2.9 van het Management handboek, op te volgen. Volgens deze stuurcyclus worden vervolgens corrigerende en preventieve maatregelen genomen. 10

12 5. Deelname aan initiatieven (Act) In het Energie Audit Verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO2-reductie. De informatiebehoefte voor aankomende periode bestaat uit (1) mogelijkheden om efficiënter te varen en daarbij passende hulpmiddelen aan boord en (2) de werkwijze op het gebied van CO₂reductie van andere baggerbedrijven in de sector. Op basis van deze informatiebehoefte is gekozen om deel te (blijven) nemen in een aantal initiatieven. Hiervoor is een apart document opgesteld (Participatie - 3.D.1) waarin we de initiatieven inventariseren en ook aangeven en beschrijven aan welke initiatieven we meedoen met daarbij een budget in tijd en geld. Dit document is ook terug te vinden op onze website en zal regelmatig worden geactualiseerd. 11

13 6. Verantwoordelijkheden en taakstellingen Het uitvoeren van het boven genoemde Plan van Aanpak wordt gedaan door diverse personen binnen De Boer. 6.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Organisatie algemeen: Directievertegenwoordiger Kees van der Graaf jr. (directeur) Coördinator certificatie, besparingen en communicatie Huub Remmerswaal (KAM) Ass. KAM en energiemanager Steven van der Molen 3 e lid projectteam besparingen Danny Mense (hoofd technische dienst) Ondersteuning via hoofd Administratie, hoofd Boekhouding, medewerkers TD en externe experts Organisatie Project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel: Coördinator Huub Remmerswaal (KAM-manager) Data collector betreffende werkvoorbereider of projectbewaker Footprint verwerker Steven van der Molen Financiële ondersteuning betreffende projectbewaker Communicatie Huub Remmerswaal i.o.m. projectverantwoordelijke 6.2 Maatregelen De activiteiten, verantwoordelijkheden en taakstellingen voor de verschillende maatregelen, zowel voor de maatregelen op bedrijfsniveau als de maatregelen binnen projecten met CO2- gunningsvoordeel, zijn in de bijlage van dit document te vinden. Er is gekozen om deze in het format van de doelstellingen en taakstellingen uit de ISO op te stellen. Daarin valt ook te zien of er doelstellingen reeds gehaald zijn. 12

14 7. Doel- en taakstellingen 7.1 Afgeronde doel- en taakstellingen Begin 2012 zijn er door Baggerbedrijf de Boer een aantal doel- en taakstellingen geformuleerd volgens de ISO methodiek. Deze hebben nu gedurende twee jaar gelopen en als bedrijf zijnde vinden we dat er nu weer nieuwe doel- en taakstellingen geformuleerd kunnen worden. Daarom is dit hoofdstuk nu opgedeeld in twee paragrafen. Op de volgende bladzijden staan de oude doelstellingen weergegeven. Deze zijn nu allemaal afgerond. Onderaan de bladzijde staat bij de opmerkingen wat wij er als bedrijf aan gedaan hebben om de doelstellingen te halen. Om continue verbetering te bewerkstelligen en om continu de aandacht te vestigen op reductiemogelijkheden achten wij het noodzakelijk om de doelstellingen frequent te herschrijven of vernieuwen. De nieuwe doelstellingen staan onder paragraaf

15 Doelstelling: 3,2% reductie Scope 1 emissies door efficiënter te varen De CO2-uitstoot in Scope 1 komt voor het overgrote gedeelte (97,4%) voort uit het gasoliegebruik van de schepen. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart heeft uitgerekend dat door efficiënter te varen een besparing behaald wordt van ~7% kan worden op de vaarkilometers. Ze geven hiervoor een cursus Voortvarend Besparen. Het monteren van technische hulpmiddelen als een flowmeter en het naar boven plaatsen van deze gegevens geeft schippers ook meer informatie over de vaarefficiëntie. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 1% 2% 2,60% 3,20% Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling Directie, KAM afdeling, Technische Dienst, varend personeel. Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Cursus VoortVarend Besparen - Tijd voor de kapiteins van de 4 grote schepen + eerste stuurlieden - Tijd voor haalbaarheidsonderzoek technische hulpmiddelen Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd Directie: Kees van de Graaf jr. Bepalen welke personen deel gaan nemen aan de cursus Voortvarend Besparen jan-12 KAM: Huub Remmerswaal Aanmelden cursus jan-12 jan-12 TD: Danny Mense Inschatten haalbaarheid technische hulpmiddelen feb-12 feb-12 KAM: Huub Remmerswaal/ Steven van der Molen (TD: Danny Mense) Opzetten monitoring om resultaten te monitoren feb-12 feb-12 Kapiteins en eerste stuurlui Directie: Kees van der Graaf (Huub Remmerswaal) Cursus volgen mrt-12 Jan-12 Ervaringen cursus intern bespreken apr-12 Apr-12 Directie: Kees van der Graaf jr. Afhankelijk van ervaringen: geven interne cursus of nieuwe personen naar cursus sturen - - Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Nee Streefdatum gerespecteerd? Ja Opmerkingen Deze cursus is niet van meerwaarde gebleken voor Baggerbedrijf de Boer omdat deze cursus echt gestoeld is op lange afstanden varen in de binnenvaart. Wat we er wel mee gecreëerd hebben is dat het zuinige varen onder de aandacht is gebracht op verschillende schepen. Verder zal er meer winst worden behaald op het gebied van vervangen van verouderde motoren. 14

16 Doelstelling: 0,5% reductie Scope 1 emissies door energiebewust aankopen schepen en onderdelen In theorie leidt het toepassen van straalbuizen tot een brandstofbesparing op een schip van tussen de 6,7% en 15,6%, zie de twee business cases van de Janneke en de Adelaar. Ook het gebruiken van 5 bladschroeven in plaats van 4 bladschroeven kan tot een besparing van ±1 tot 2% leiden. Het is op dit moment niet in te schatten welke aanpassingen de komende jaren gemaakt (kunnen) worden, omdat dit zeer afhankelijk is van het werk in de projecten en/of de opties alleen rendabel zijn bij schade of slijtage. Er wordt uitgegaan dat het aanpassen van schepen een kleine bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasolieverbruik, ±0,5% in de komende 4 jaar. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 1% 2% 2,60% 3,20% Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling KAM afdeling, Technische Dienst Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Tijd voor TD om cases uit te werken - Als optie rendabel blijkt, mogelijke investering Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd TD: Danny Mense KAM TD TD Opstellen checklist voor het aankopen van schepen en vervangende onderdelen Integreren inkoop checklist met ISO inkoopcriteria uit handboek In de gaten houden van nieuwe marktontwikkelingen waar op ingespeeld kan worden Uitvoeren casestudies naar besparingsmogelijkheden Juni 2013 Jan-2013 Juni Continue continue Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Ja Streefdatum gerespecteerd? Nee Opmerkingen Er is een systeem opgesteld voor een leveranciersevaluatie. Deze wordt met regelmaat bijgehouden en hierop kunnen we zien hoe verschillende leveranciers scoren op bepaalde onderdelen (milieubewustzijn wordt ook gescoord). Hieruit kunnen we onze conclusies trekken en voor leveranciers kiezen die eruit springen. De nieuwe Albatros is opgeleverd met een Green Passport. 15

17 Doelstelling: 0,2% reductie op Scope 1 emissies door gedragsmaatregelen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,10% 0,15% 0,20% Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling KAM afdeling Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Tijd om toolbox te maken met reductiemogelijkheden - Tijd om een gedrags-/beleidsdocument op het gebied van: 1. Stationair draaien motoren verminderen 2. Beleid carpoolen - Tijd om deze maatregel intern te bespreken - Tijd om de voortgang te monitoren Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd KAM: Huub Remmerswaal Maken toolbox met reductiemogelijkheden. Bijvoorbeeld: Uitzoeken hoe de kmvergoeding het delen van een auto kan faciliteren. Bijvoorbeeld om een hogere kmvergoeding per km te geven aan medewerkers die carpoolen. Maart 2012 Juni 2012 KAM: Huub Remmerswaal Opstellen gedrags-/beleidsdocument Maart 2013 Oktober 2013 KAM: Huub Remmerswaal/ Steven Monitoren van voortgang Periodiek Continu van der Molen Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Ja Streefdatum gerespecteerd? Nee Opmerkingen De toolbox meeting is gehouden. Verder is er een beleidsstuk voor CO₂ reductie opgesteld en onderschreven door de directie en wordt geïntegreerd in het KAM handboek. Het KAM handboek zal binnen afzienbare tijd digitaal gaan op MXSuite zodat de schepen altijd de nieuwste versie van documenten hebben. 16

18 Doelstelling: 3,2% reductie Scope 1 emissies door efficiënter te varen CO2-uitstoot Type stroomlevering Elektriciteitsverbruik 2010 Conversiefactor elektriciteit De Boer Grijze stroom 455 gr CO2 / kwh 79,625 ton kwh Groene stroom 15 gr CO2 / kwh 2,625 ton Het inkopen van groene stroom levert een besparing op van ~77 ton CO2. Dat is een reductie van 96,7% op de CO2-uitstoot van elektriciteit en 7,4% op de totale CO2-emissie in Scope 2. Deze maatregel kan ineens worden ingevoerd en leidt in 2012 gelijk tot de volledige besparing. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 7,4% 0% 0% 0% Streefdatum 2012 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling Directie, KAM afdeling Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Budget voor inkopen groene stroom Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd KAM: Steven van der Molen Opvragen offerte voor inkopen groene stroom of Garanties van Oorsprong November 2011 December 2011 Directie: Kees van der Graaf jr. Regelen betaling voor 2012 December 2011 Januari 2012 KAM: Steven van der Molen Doorgeven verwacht gebruik 2013 en opvragen bijpassende offerte November 2012 December 2012 Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Ja Streefdatum gerespecteerd? Ja Opmerkingen In januari 2012 zijn we overgestapt op groene windenergie van Eneco. Daarna hebben wij het stroomverbruik verder vergroend door het plaatsen van zonnepanelen. Half april 2013 zijn er bij Baggerbedrijf de Boer in totaal 66 zonnepanelen geplaatst van het type CSUN 240P. Deze panelen hebben een maximaal vermogen van 240 Wp per paneel waarmee het totale vermogen uitkomt op 15,84 kwp verdeeld over 4 adressen. 17

19 Doelstelling: 0,4% reductie Scope 2 emissies door het energiegebruik onderdeel te maken van het inkoopbeleid Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,1% 0,25% 0,4% Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling Directie, KAM afdeling Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Tijd voor opstellen inkoopchecklist - Budget voor vervangen verlichting Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd KAM: Steven van der Molen Directie: Kees van der Graaf jr. Uitzoeken kosten voor vervanging bestaande verlichting Afhankelijk van terugverdientijd nu al investeren in het vervangen van de bestaande verlichting April Februari KAM: Steven van der Molen Opstellen inkoopchecklist Februari Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Nee Streefdatum gerespecteerd? Nee Opmerkingen Het was nog een optie om de TL verlichting in de loods op het terrein te vervangen voor led-tl verlichting. Dit is niet gedaan daar we ook veel hebben geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen. Verder geldt er hetzelfde als voor de overige verlichting, wanneer het stuk gaat worden energiezuinige lampen geplaatst. 18

20 Doelstelling: 0,2% reductie op Scope 2 emissies door gedragsmaatregelen Het boeken van vluchten Stand-by gebruik van (ICT)-apparatuur Verstandig gebruik airco s Beperken elektrische verwarming keten Deze maatregelen dragen voornamelijk bij aan het bewustzijn binnen de organisatie. De CO2-reductie wordt geschat op een paar tiende procent. Deze maatregel zal in de loop van de tijd meer effect gaan krijgen als het bewustzijn van de medewerkers stijgt. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 0% 0,1% 0,15% 0,2% Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling Directie, KAM afdeling Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Tijd om huidig energiegebruik kantoorapparatuur - Tijd om toolbox met besparingen te maken - Tijd om gedrags/beleidsdocument op te stellen - Tijd om deze maatregel intern te bespreken Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd KAM: Steven van der Molen KAM: Steven van der Molen KAM: Steven van der Molen KAM: Steven van der Molen Directie: Kees van der Graaf jr. Kopen energiemeter Februari 2012 Feb-12 Meten energiegebruik kantoorapparatuur Maart 2012 Mrt-12 Maken van toolbox met mogelijkheden Maart 2012 Juni-12 Opstellen gedrags-/beleidsdocument Maart 2013 Oktober 2013 Intern communiceren nieuwe beleid Maart 2013 Oktober 2013 KAM: Steven van der Molen Monitoren voortgang Periodiek ja Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Ja Streefdatum gerespecteerd? Nee Opmerkingen Het beleidsdocument is opgesteld en onderschreven door de directie welke het beleid ook intern zal communiceren. 19

21 Doelstelling: CO2-reductie binnen project Grote Geulen Binnen dit project worden de volgende maatregelen getroffen: - Tijdens de projectvoorbereiding wordt actief aandacht besteedt aan mogelijkheden van CO2- en energiereductie. Dit kan in de vorm van een toolbox meeting, waarbinnen alle mogelijke reductiemaatregelen zoals in het Energie Audit Verslag staan worden getoetst op haalbaarheid. - Bij de keuze voor het in te zetten materieel wordt de energie-efficiency van de schepen meegenomen - De kapiteins en eerste stuurlui die binnen dit project varen krijgen een cursus Voortvarend Besparen aangeboden. - De gedragsmaatregelen die zowel voor Scope 1 als Scope 2 worden opgesteld voor De Boer Holding worden specifiek binnen dit project extra onder de aandacht gebracht. Streefdatum 2015 Verantwoordelijke voor de realisatie van de doelstelling Kobus Kramer Beschikbare middelen voor de realisatie van de doelstelling - Tijd om tijdens projectvoorbereiding aandacht te besteden aan besparingsmaatregelen - Budget om kapiteins/ eerste stuurlui een cursus VoortVarend Besparen aan te bieden - Tijd om binnen het project met belanghebbenden te communiceren over de doelstellingen van De Boer en de bijbehorende maatregelen Taakstellingen Uitvoerder Omschrijving taak Streefdatum Uitgevoerd Tijdens projectvoorbereiding actief aandacht Kobus Kramer besteden aan mogelijk in te zetten besparingsmaatregelen. - - Kobus Kramer Bepalen wie een cursus Voortvarend Besparen krijgen aangeboden. - - Kobus Kramer Communiceren gedrags- en beleidsregels binnen dit project, zoals o.a. carpoolen, - - verminderen stationair draaien motoren etc. Opvolging realisatie doelstelling Doelstelling bereikt? Ja Streefdatum gerespecteerd? ja Opmerkingen In 2012 heeft het project De Boontjes plaatsgevonden. Voordat het werk begon is er veel aandacht aan besteed wat de beste en meest efficiënte manier van werken zou zijn. Er is hierna een plan gemaakt en daar heeft men zich aan gehouden. Ook in 2013 is dit op het zelfde project het geval geweest. Verder wordt het ook steeds gebruikelijker om de milieuzorg apart mee te nemen in de project plannen en zodoende wordt men van de noodzaak hiervan op de hoogte gesteld. 20

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Kwaliteitsmanagementplan CO₂ Prestatieladder 4.A.2 01-10-14 In dit kwaliteitsmanagementplan staat de stuurcyclus energiemanagement beschreven, inclusief de verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie