Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Verzekeringen Veranderingen en informatie Per 1 januari 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie

2 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie 1. Delta Lloyd : de helpende hand in 2009 Vandaag hebt u de informatie over uw nieuwe zorgverzekering voor 2009 ontvangen. Ook het komende verzekeringsjaar kunt u bij Delta Lloyd blijven rekenen op kwalitatief goede en snelle zorg. Bovendien biedt Delta Lloyd u ook dit jaar de helpende hand waar u dat nodig hebt. Daarom hebben wij voor u dit informatieblad gemaakt, met daarin een toelichting op de wijzigingen per 1 januari Meer informatie In dit informatieblad staan alle belangrijke wijzigingen vermeld. Ook is er een compleet overzicht van de vergoedingen opgenomen. Wilt u nog meer weten over de Delta Lloyd, over de exacte inhoud van uw polis of over de Gezondheidsservices? Surf dan naar en klik op de homepage op Gezondheid. Daar vindt u onder andere: alle informatie over vergoedingen en polisvoorwaarden; een programma om premies te berekenen; mogelijkheid tot het aanvragen van een wijzigingsformulier of een Europese Zorgpas; hulp bij het vinden van een zorgverlener bij u in de buurt; een overzicht van vaak gestelde vragen. U zult zien dat u bij Delta Lloyd nog steeds kunt rekenen op een uitstekende dekking voor een scherpe premie. Hebt u geen internet of wilt u gewoon een medewerker spreken? Dan zijn wij u natuurlijk ook graag van dienst. U kunt ons bereiken via (070) Veranderingen in de basisverzekering van Delta Lloyd Voorafgaande toestemming Voor een aantal behandelingen toetsten wij altijd achteraf of deze voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kon leiden tot vervelende situaties. De behandeling had al plaatsgevonden, maar de kosten werden soms niet of maar voor een deel vergoed. Om dat te voorkomen is er nu voor de volgende behandelingen toestemming vooraf nodig: oogheelkunde, keel- neus- en 2

3 oorheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, chronische fysio- en oefentherapie, het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, osteotomie en extractie onder narcose, kraamzorg, revalidatie, orgaantransplantaties, nietklinische haemodialyse en peritoneaaldialyse, opname in een zelfstandig behandel centrum en opname in een niet-gecontracteerde instelling in het buitenland. De vrijheid om naar de zorgverlener van uw eigen keuze te gaan is onveranderd gebleven. Gebitsprotheses Er is toestemming vooraf nodig voor: behandeling door een tandarts én de kosten zijn hoger dan 600,- behandeling door een tandprotheticus én de kosten zijn hoger dan 500,- vervanging van de gebitsprothese binnen 8 jaar plaatsing van de prothese in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde De eigen bijdrage voor uitneembare volledige overkappingsprotheses is verhoogd naar 125,- (was 90,-). Geestelijke Gezondheidszorg U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen voor psychotherapie. De eigen bijdrage voor kortdurende psychologische zorg blijft wel bestaan. Behandeling van ernstige dyslexie De diagnose en behandeling van zeer ernstige dyslexie bij kinderen van zeven en acht jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. De voorwaarden voor vergoeding kunt u nalezen in de polisvoorwaarden. Hulpmiddelen Een aantal hulpmiddelen wordt niet meer vergoed. Dit zijn allergeenvrije en stofdichte hoezen, faxapparatuur en sta-op-stoelen. Eigen bijdragen Voor een aantal vergoedingen uit de Delta Lloyd Zorgverzekering geldt een eigen bijdrage en / of een wettelijk vastgestelde vergoedingslimiet (kraamzorg, hulpmiddelen en ziekenvervoer). Deze worden jaarlijks door de overheid aangepast. 4. Veranderingen in de Delta Lloyd Aanvullende In de algemene voorwaarden die voor alle aanvullende zorgverzekeringen gelden zijn de volgende onderdelen aangepast: Wijziging van uw verzekering Mocht u uw aanvullende verzekering gedurende het kalenderjaar wijzigen, dan tellen de kosten die zijn vergoed onder uw oude aanvullende verzekering mee voor het vergoedingsmaximum op uw nieuwe aanvullende verzekering. Betaaltermijnen Naast betaling van de premie per maand, kwartaal of per jaar, is ook betaling per half jaar mogelijk. De korting voor halfjaarbetaling is 1,5% en voor kwartaalbetaling 0,75%. De korting bij jaarbetaling blijft 3%. Als u uw betaaltermijn wilt aanpassen dan kunt u dit aangeven op het wijzigingsformulier. 3

4 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Collectieve premiekorting Als uw dienstverband wordt beëindigd als gevolg van arbeidsongeschiktheid, VUT of een wachtgeldregeling blijft uw collectieve premiekorting gehandhaafd. Uitsluitingen De kosten die zijn ontstaan door uw schuld, nalatigheid, het niet nakomen van verplichtingen of het belemmeren van het genezingsproces vergoeden wij niet. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zullen wij op u verhalen. Bewakingsapparatuur De beperking dat deze apparatuur alleen ter voorkoming van wiegendood wordt verstrekt is vervallen. Er is voortaan een voorschrift van een kinderarts en een akkoordverklaring vooraf nodig. Bemiddeling door Delta Lloyd is niet meer noodzakelijk. Lactatiekundige zorg Voor aanspraak op lactatiekundige zorg is een verwijzing van een arts noodzakelijk. noodzakelijk. De kosten worden ook vergoed als de behandeling plaatsvindt in de huispraktijk van een medischspecialist of in een erkende én gecontracteerde privé-kliniek. Sterilisatie en het ongedaan maken daarvan Er is een verwijzing van een arts nodig. Voor sterilisatie is een akkoordverklaring noodzakelijk als deze door een huisarts wordt uitgevoerd. De kosten worden ook vergoed als behandeling in een erkende of gecontracteerde privé-kliniek of huispraktijk van een medisch-specialist plaatsvindt. Besnijdenis Deze behandeling vergoedt Delta Lloyd ook als deze wordt uitgevoerd in een gecontracteerde instelling (anders dan een ziekenhuis), zelfstandig behandel centrum of de huispraktijk van een huisarts / medisch specialist. Stottertherapie Er is vooraf een akkoordverklaring nodig. Plastische chirurgie (flapoorcorrectie) De akkoordverklaring vooraf vervalt, maar een verwijzing van een arts is wel 4

5 Huidtherapieën Acné behandeling Delta Lloyd vergoedt deze behandeling alleen als deze is voorgeschreven door een arts. Ontharing in het gelaat Deze behandeling wordt voortaan vergoed voor zowel mannen als vrouwen. Voorwaarde is een voorschrift van een arts. Ook als de behandeling door een schoonheidsspecialist wordt uitgevoerd zal Delta Lloyd deze vergoeden. Camouflagetherapie Deze behandeling wordt alleen vergoed als deze is voorgeschreven door een arts. UV b lichtapparatuur Als u een akkoordverklaring heeft dan vergoedt Delta Lloyd de kosten van huur of aanschaf tot het maximum verzekerde bedrag. Voetverzorging (podotherapie/podologie) Delta Lloyd vergoedt nu ook voetverzorging bij de medische indicaties reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. De behandeling voor deze medische indicaties mag worden uitgevoerd door een podotherapeut of een pedicure diabetes voet, pedicure reumatische voet of een medisch pedicure. Voorwaarde voor behandeling door de pedicure is wel dat deze is ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert. De podotherapie/podologie voor overige behandelingen, uitgevoerd door een podotherapeut of podoloog, maakt geen onderdeel meer uit van de dekking alternatieve geneeswijzen. Per 1 januari 2009 geldt een zelfstandige maximale vergoeding van 100,- (Extra) of 150,- (Compleet, Comfort en Top). Een voorschrift van een arts is nodig. Kronen en bruggen voor verzekerden jonger dan 22 jaar Naast behandeling door de tandarts worden de kosten ook vergoed als de behandeling plaatsvindt in een centrum voor mondzorg. Farmaceutische hulp Delta Lloyd vergoedt alleen de kosten van de door haar aangewezen voorkeursgeneesmiddelen én de eventuele eigen bijdrage die voor deze middelen betaald moeten worden. Wettelijk is bepaald dat onderling vervangbare middelen (niet zijnde voorkeursgeneesmiddelen) en middelen tegen erectiestoornissen ook niet meer vergoed worden. De uitsluiting voor IVF middelen is komen te vervallen. De kosten van farmaceutische hulp worden ook vergoed als de zorg voorgeschreven is door een arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts en in speciale omstandigheden bij een andere zorgverlener. Steunzolen Vergoeding vindt plaats als de zorg verleend is door een erkende en gecontracteerde orthopedisch schoen of instrumentmaker of een pro of orthesemaker. Er is een voorschrift van een arts nodig. Preventieve onderzoeken Alle onderzoeken moeten onder verantwoording van een arts worden uitgevoerd. 5

6 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Sportmedisch Advies Ook de kosten voor röntgen en labora - toriumonderzoek worden vergoed. De zorgverlener moet aange sloten zijn bij de Federatie SMA of een gecertificeerd sportduikerarts zijn. Alternatieve behandelingen De beperking in de soorten alternatieve behandelingen is vervallen. Als de zorgverlener lid is van een door ons erkende beroepsvereniging komt de alternatieve behandeling in aanmerking voor vergoeding. Alternatieve geneesmiddelen Behandeling door de voorschrijver van deze middelen moet onder de dekking van de basis- of aanvullende verzekering vallen. Eerstelijns psychologische zorg De voorwaarden ten aanzien van een behandelplan en de beperking beroepsverenigingen zijn vervallen. Daarnaast wordt de eigen bijdrage ook vergoed als gebruik wordt gemaakt van een persoonsgebonden budget. Kuuroord De kosten van vervoer naar én het verblijf in het kuuroord worden ook vergoed. De beperking voor behandeling binnen Europa is vervallen. De behandeling moet zijn voorgeschreven door een reumatoloog en voorafgaand is toestemming nodig. Herstel & Balans Delta Lloyd vraagt niet meer om een behandelplan. Wel is een voorschrift van een oncoloog of revalidatiearts nodig. Reiskosten ouders De reiskosten voor ouders woonachtig in Nederland worden ook vergoed als hun kind (jonger dan 18 jaar) in een ziekenhuis in België of Duitsland is opgenomen. Voor ouders woonachtig in het buitenland worden de kosten alleen vergoed als het kind is opgenomen in het woonland. Therapeutische kindervakantiekampen Het vereiste dat een kamp voor kinderen met diabetes moet zijn georganiseerd door de Diabetesvereniging Nederland is vervallen. Lidmaatschap patiëntenvereniging De vereniging moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. 6

7 Hulp in het buitenland Repatriëring is niet langer beperkt tot terugkeer naar Nederland, maar kan ook naar uw woonland. Rechtshulp bij schade door medische kunstfouten De dekking voor rechtsbijstand bij medische kunstfouten vervalt. Traumazorg Het aantal situaties waarin u aanspraak op traumazorg kunt maken is uitgebreid. Advieslijn Via (0800) kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bij een vertrouwenspersoon advies inwinnen over zaken die gerelateerd zijn aan privé situaties, werk en life style. 5. Verzekerden met een Delta Lloyd aanvullende zorgverzekering Start, Start+, Studentenverzekering of Comfort In augustus informeerden wij verzekerden met één van de bovengenoemde pakketten dat deze op houden te bestaan. Daarbij is ook een vergelijking gegeven van de belangrijkste dekkingen van de oude en de nieuwe verzekering. Deze verzekerden hebben nu een aanbod ontvangen voor een nieuwe verzekering, waarbij ons uitgangspunt is geweest een gelijkwaardige dekking te bieden. In het vergoedingenoverzicht kunt u zien welke dekking u nieuwe verzekering heeft. Bent u tevreden met ons aanbod? Dan hoeft u niets te doen. Het is uiteraard ook mogelijk te kiezen voor een ander pakket. Raadpleeg daarvoor zonodig de vergoedingsoverzichten en de polisvoorwaarden. U kunt een wijziging doorgeven met het wijzigingsformulier. 6. Verzekerden met een Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 100, De Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 100, houdt op te bestaan per 1 januari 2009, omdat een te klein aantal verzekerden gebruik maakt van deze verzekering. Deze verzekerden hebben een nieuw aanbod gekregen voor een Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 150,. 7. Verzekerden met één of meerdere Buitenlandverzekeringen Deze verzekerden hebben wij in september geïnformeerd over de wijzigingen in hun verzekering(en). Ook zij hebben een aanbod ontvangen voor een gelijkwaardige verzekering. In het vergoedingenoverzicht kunt u de dekking nagaan. Als u tevreden bent met ons aanbod hoeft u niets te doen. Toch wijzigen? Dit kunt u doen met het wijzigingsformulier. 8. Administratieve veranderingen Onderstaand informeren wij u over een aantal veranderingen van administratieve aard. Andere telefoonnummers Voortaan kunt u voor wachtlijstbemiddeling, informatie over gecontracteerde 7

8 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie zorgverleners, kraamzorgservice en het aanvragen van hulpmiddelen bellen naar: (013) Het nieuwe telefoonnummer voor hulp bij verblijf in het buitenland is (020) Dit nummer staat vermeld op uw nieuwe zorgpas die u in december ontvangt. U kunt deze nieuwe telefoonnummers vanaf 1 januari 2009 gaan gebruiken. Voor informatie over uw verzekering, de Zorgpas, de Europese Zorgpas, het aanvragen van formulieren en het doorgeven van wijzigingen kunt u blijven bellen naar (070) Het innen van de premie en het overmaken van een vergoeding Wij innen één totaalbedrag bij de hoofd verzekerde. Er wordt niet meer geïnd bij eventuele medeverzekerden. Ook is het niet meer mogelijk om een vergoeding over te laten maken op een rekeningnummer van een medeverzekerde. opsturen. In januari 2009 ontvangt u dit formulier. Uw declaraties over 2008 kunt u met het bestaande declaratieformulier insturen. Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen. Maandelijks overzicht van voorgeschoten bedragen Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij de kosten voor uw behandelingen rechtstreeks bij ons kunnen declareren. Wij betalen deze zorgkosten voor u aan uw zorgverlener, ongeacht of uw zorgverzekering deze kosten daadwerkelijk dekt. Het voordeel hiervan is dat u geen nota ontvangt. In 2009 ontvangt u, indien van toepassing, maandelijks een overzicht van de aan uw zorgverlener voorgeschoten bedragen. Wij innen eventueel onterecht voorgeschoten bedragen op dezelfde wijze als de premie. Nieuw formulier voor het indienen van declaraties De declaraties over 2009 moet u met een Notabegeleidingsformulier Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de complete inhoud en vergoedingen van de Delta Lloyd verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. 8

9 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de Vergoedingenoverzicht complete inhoud en vergoedingen van de Delta Lloyd verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. 9

10 Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN Alternatieve geneeswijzen 250,- 500,- 1000,- 100% inclusief geneesmiddelen BRILLENGLAZEN & CONTACTLENZEN Brillenglazen / contactlenzen conform Reglement 100,- 200,- 100% 2 Hulpmiddelen 1 per 2 jaar 2 per 2 jaar 2 BUITENLAND Buitenland vaccinaties 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Dekkingsgebied buitenland dekking wereld wereld wereld wereld wereld Medische kosten 3 max. 100% Nederlands tarief Mondzorg spoedeisend (vanaf 18 jaar) 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Redding en berging , , , , ,- Repatriëring overledenen 6.000, , , , ,- Repatriëring zieken / gewonden 100% 100% 100% 100% 100% Spoedeisende medische zorg 3 max. 100% aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot Nederlands tarief 100% 100% 100% 100% 100% Telecommunicatiekosten 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- Toezending medicijnen 4 100% 100% 100% 100% 100% Ziekenvervoer naar ziekenhuis max. 100% aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot (spoedeisend, volgens dekking Nederlands tarief 100% 100% 100% 100% 100% Delta Lloyd Zorverzekering) 3 FARMACEUTISCHE ZORG Anti-conceptie (pil, spiraal, pessarium) 100% met e.b. Eigen bijdrage anticonceptie 100% 100% 100% 100% 100% Dieetpreparaten conform Reglement Farmaceutische Zorg Eigen bijdrage GVS geneesmiddelen 150,- 200,- 100% Geneesmiddelen conform Reglement Farmaceutische Zorg Geneesmiddelen buiten Reglement binnen Geneesmiddelenwet 150,- 200,- 100% HERSTEL & VERBLIJF 5 Eigen bijdrage thuiszorg/hospice (AWBZ) 500, , ,- 100% Herstellingsoorden 250,- 500, , ,- 100% Herstel & balans 500, ,- 100% Kinderopvang 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Kindervakantie (therapeutische kampen) 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Pag. 2 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

11 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP (VERVOLG) HERSTEL & VERBLIJF 5 Kuuroorden 1.000, ,- 100% Logeerkosten/verblijfkosten gezinsleden of tot 200,- tot 200,- tot 200,- tot 200,- tot 200,- Reiskosten ouders ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) Thuiszorg bij chronische ziekte 1.000,- Thuiszorg bij ziekenhuisverblijf 1.000,- Verblijfkosten oncologisch ziekenhuis 500, , ,- 100% HUIDTHERAPIE Acnè behandeling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Camouflagetherapie 100,- 150,- 200,- 100% Ontharing gezicht/hals dmv epilatie of laserbehandeling 500, , ,- 100% UV-B lichttherapie 6 500, , ,- 100% Voetverzorging bij diabetes 50,- 100,- 150,- 100% HUISARTS Consulten en behandelingen 100% Consult via Internet 100% HULPMIDDELENZORG Wettelijke eigen bijdrage hulpmiddelen 500, , ,- 100% Medische hulpmiddelen conform Reglement Hulpmiddelen Persoonsalarmering 100% 100% 100% 100% 100% Plaswekker 100% 100% 100% 100% 100% max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn Steunzolen/podologische hulpmiddelen 100,- 150,- 200,- 100% Therapeutische sportorthese 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- Verbandmiddelen (alleen bij chronisch gebruik) conform Reglement Hulpmiddelen MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG (exclusief GGZ) 7 Audiologische zorg 100% Cosmetische chirurgische 1.500,- 1x pvd Erfelijkheidsonderzoek 100% Fertiliteitsbevorderende behandelingen 7 100% Besnijdenis (circumcisie) 100,- 150,- 200,- 100% Haemodialyse en peritoneaaldialyse 100% Kinderoncologie 100% Medische-specialistische zorg in ziekenhuis/zbc/huispraktijk 100% Medisch-specialistische zorg/verpleging 100% Mechanische beademing 100% Orgaantransplantatie 100% Plastisch chirurgische zorg 8 100% afh. van ind. Plastisch chirurgische zorg 8 (beperkt aantal indicaties) 100% 100% 100% Ongedaan maken van sterilisatie 100% 100% 100% 100% 100% Revalidatie 100% Snurken (operatieve behandeling) 100% 100% 100% Sterilisatie 100% 100% 100% 100% 100% Trombose dienst 100% MEDISCH VERANTWOORD BEWEGEN Revalidatiezwemmen (groepstherapie) 100,- 150,- 200,- 100% Sport / revalidatie hartpatiënten 100,- 150,- 200,- 100% Sportmedisch advies 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- Pag. 3 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

12 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP MONDZORG Mondzorg excl. kronen en bruggen 100% (tot 22 jaar) 9 Kronen, bruggen (tot 22 jaar) 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- Orthodontie (tot 18 jaar) 1.000, , ,- 100% 1x pvd 1x pvd 1x pvd Orthodontie (vanaf 18 jaar) 1.500,- 1x pvd Gebitsprothese eigen bijdrage 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Gebitsprothese reparaties en rebasen 100% Kaakchirurgische zorg 9 100% Tandheelkundige zorg 100% bijzondere gevallen Volledige gebitsprothese 9 75% PARAMEDISCHE ZORG Dieetadvisering max. 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur 100% Ergotherapie max. 10 uur Fysiotherapie en oefentherapie chronisch: volledig, (tot 18 jaar) niet chronisch: max. 18 beh. per ind. 6 beh. pjr 9 beh. pjr 100% 100% 100% Fysiotherapie en oefentherapie chronisch: volledig (vanaf 18 jaar) vanaf 10e beh. niet chronisch: geen vergoeding 6 beh. pjr 9 beh. pjr 100% 100% 100% Incontinentiebehandeling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Logopedie 100% Podotherapie / podologie 100,- 150,- 150,- 150,- Stottertherapie (behandeling) % 100% 100% 100% 100% PREVENTIEVE ONDERZOEKEN 11 (MAX. 3 PJR) ONDER ANDERE: Hart- en bloedvatenonderzoek 100% 100% 100% 100% 100% Periodiek geneeskundige onderzoek 100% 100% 100% 100% 100% Cholesteroltest 100% 100% 100% 100% 100% ADVISERING Overgangsconsulenten 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- PSYCHOLOGISCHE ZORG Eerste lijns psychologische zorg 8 zittingen met e.b % 13 Psychotherapie 100% Eigen bijdrage eerstelijns 250,- 250,- 100% 100% 100% psychologische zorg Niet-klinische psychiatrische hulp 100% Traumazorg (opvang bij schokkende 100% 100% 100% 100% 100% gebeurtenissen door gecontracteerde zorgverlener) VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG Bevalling met medische indicatie - bevalling en kraamzorg in ziekenhuis 100% - poliklinische bevalling 100% Bevalling zonder medische indicatie 14 - poliklinische bevalling 100%, met e.b. Bevalling en kraamzorg in kraamhotel %, met e.b. Bevalling en kraamzorg thuis %, met e.b. Bewakingsapparatuur baby % 100% 100% 100% 100% Pag. 4 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering Vergoedingsoverzicht met de ZorgGarant Delta Lloyd Individueel aanvullende verzekeringen

13 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP (VERVOLG) VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG Cursussen rondom bevalling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Wettelijke eigen bijdrage bevalling 100% 100% 100% 100% 100% Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg 100% 100% 100% 100% 100% Geboortetens 15 volledig volledig volledig volledig volledig Kraamzorg bij adoptie baby < 6 mnd 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur Lactatiekundige zorg 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Prenatale screening 20 weken 100% 100% 100% 100% 100% Uitbreiding kraamzorg 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur VERVOER Ambulancevervoer % Wettelijke eigen bijdrage ziekenvervoer % 100% 100% 100% Zittend ziekenvervoer - openbaar vervoer bij aangewezen indicaties %, met e.b. - ziekenvervoer eigen auto bij aangewezen indicaties 16 0,25 per km, met e.b - ziekenvervoer taxi bij aangewezen indicaties %, met e.b. - ziekenvervoer taxi bij niet-aangewezen indicaties % 100% 100% 100% - ziekenvervoer eigen auto bij niet-aangewezen indicaties 17 0,19 per km 0,19 per km 0,19 per km 0,24 per km ZIEKENHUIS Ziekenhuisverblijf 100% Medisch-specialistische zorg 100% DIVERSEN Gewichtscontrole kinderen ,- 200,- 200,- 200,- 200,- Obesitas poliklinisch ,- 1x pvd 500,- 1x pvd Lidmaatschap patiëntenvereniging % 100% Delta Lloyd TandenGaaf U heeft keuze uit twee vergoedingenpercentages: 75% en 100%. U kunt vervolgens kiezen uit de volgende maximaal verzekerde bedragen: TandenGaaf 100% tot 150,- TandenGaaf 75% tot 150,- TandenGaaf 100% tot 250,- TandenGaaf 75% tot 250,- TandenGaaf 100% tot 500,- * TandenGaaf 75% tot 500,- * TandenGaaf 100% tot 1.000,- * * tandenverklaring nodig voor acceptatie Delta Lloyd Luxe Verpleging OMSCHRIJVING Verpleegklasse ziekenhuis (1 of 2 persoonskamer) Vergoeding bij gedwongen verblijf in lagere klasse Tv/telefoon/internet/radio Reiskosten partner MAXIMALE VERGOEDING 100% tot max. 150,- per nacht 70,- per dag tot max ,- pjr aansluitkosten en huurkosten openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer op basis van 0,19 per km tot max. 100,- pjr Pag. 5 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

14 Legenda 1. De vergoeding geldt alleen als voldaan wordt aan de indicatie en de termijn. 2. Uitgesloten zijn visuscorrigerende zonnebrilglazen en gebruiks- en onderhoudsmateriaal. 3. Het maximum is afhankelijk van het wettelijke of het marktconforme tarief in Nederland voor de behandeling. Uitgesloten zijn voorziene kosten, eigen bijdrage en eigen risico uit de Zorgverzekering. 4. Uitgesloten zijn bepaalde kosten (o.a. douaneheffingen en retourvracht) bij toezending van medicijnen. 5. Voor een aantal behandelvormen is onze akkoordverklaring vooraf noodzakelijk. U dient veelal gebruik te maken van een door ons erkende, gecontracteerde of geselecteerde zorgaanbieder. Eigen bijdrage die ingehouden wordt op Persoons Gebonden Budget wordt niet vergoed. 13. Er is alleen vergoeding als sprake is van verlenging van een behandeling die uit de Zorgverzekering is vergoed en als de therapeut behoort bij de beroepsgroepen genoemd in de polisvoorwaarden. Er is geen vergoeding voor behandelingen die te maken hebben met psychoanalyse en behandelingen voor medisch opvoedkundige kwesties, dyslexie, taalonderzoek, spellingsonderzoek, anderstaligheid of logopedische behandelingen op school. 14. Bij een poliklinische bevalling en bevalling in een kraamhotel is de eigen bijdrage 15 euro per persoon per dag en het meerdere boven 108 euro per persoon per dag. Voor kraamzorg thuis of in een kraamhotel of geboortecentrum is de eigen bijdrage 3,80 euro per uur. 15. Er geldt een maximum periode van 12 maanden voor de bruikleen van bewakingsapparatuur, na voorafgaande akkoordverklaring. Voor TENS apparatuur moet u een voorafgaande akkoordverklaring vragen. 6. Voor UV-B behandeling is onze akkoordverklaring vooraf nodig. 7. Privé-klinieken zijn uitgesloten. IVF behandelingen zijn beperkt tot 3 pogingen en voor een aantal vormen van medisch specialistische zorg heeft u onze akkoordverklaring vooraf nodig. Voor orgaantransplantatie geldt een beperkte lijst. 16. Er is geen vergoeding voor ambulancevervoer in verband met zorg gedurende dagdeel in AWBZ-instelling. U hebt een voorafgaande akkoordverklaring nodig van Delta Lloyd voor zittend ziekenvervoer. U kunt maximaal over een enkele reisafstand van 200 km declareren. De wettelijke eigen bijdrage is 89 euro per persoon per jaar. 8. Privéklinieken zijn uitgesloten. U hebt vooraf toestemming nodig voor plastische chirurgie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medische plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. 9. Er is een voorafgaande akkoordverklaring nodig voor mondzorg in bijzondere gevallen, tandvervangende zorg bij verzekerden jonger dan 22 jaar, voor gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, bij vervanging binnen 8 jaar en indien geplaatst in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en voor bepaalde kaakchirurgische behandelingen. 10. Uitgesloten is vergoeding voor verblijfskosten bij stottertherapie. 17. U hebt een voorafgaande akkoordverklaring van Delta Lloyd nodig. Er is geen vergoeding voor vervoerskosten in verband met zorg die op grond van de AWBZ vergoed wordt, kosten openbaar vervoer en kosten in verband met resocialisatie en weekendverlof. 18. Voor de vergoeding dient u naar een door ons erkende of gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. 19. De patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij: de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) of de CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties). 11. Zie de polisvoorwaarden 2009 voor de lijst met uitsluitingen. 12. Wettelijk is vastgesteld dat de eigen bijdrage 10 euro per zitting is. AFKORTINGEN beh. = behandeling(en) dgn = dagen e.b. = eigen bijdrage km = kilometer GVS = Geneesmiddelenvergoedingssysteem ind. = indicatie max. = maximaal pjr = per kalenderjaar pvd = per verzekeringsduur zit = zittingen Voor de Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen geldt dat alle 100% vergoedingen worden uitgekeerd tot maximaal het gecontracteerde tarief, het wettelijke tarief of het marktconforme tarief. Deze overzichten geven de vergoedingen en dekkingen op hoofdlijnen weer. Voor de volledige inhoud en omvang van de verzekeringspakketten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. F Pag. 6 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht Verzekeringen 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING EN AANVULLENDE VERZEKERINGEN MODULE TANDENGAAF 250, 500, 1000, 1500 De Delta Lloyd Zorgverzekering biedt u dekking voor

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Zorgverzekering 2012 Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 7 Comfort Verpleging

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u

Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u 2 De basisverzekering Met de ASR Ziektekostenverzekering verzekert u zich voor de meest voorkomende medische kosten. Denkt u aan kosten voor de huisarts, het

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso Ook als u het financieel wat minder heeft Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso AV Frieso in Smallingerland De gemeente Smallingerland heeft de AV Frieso in 2014 extra

Nadere informatie

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 In 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 Stap over naar Menzis. Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Voordelen van Menzis: Menzis accepteert iedereen. Zonder medische selectie Menzis is een ledenorganisatie

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie