NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015"

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld, burgemeester de heer G.H. Kocken mevrouw J.W.M. Louer de heer J.M. van Baardwijk de heer R.A.H.M. van Bavel de heer F.A.Th. den Braven de heer J.M.J.G. Brekelmans (tot agendapunt 0.7) de heer J.F. Broeders mevrouw F.I.H.M. de Bruijn de heer J.H.G.C.M. van Buul de heer G.A. Damen de heer J.G. van Dinther de heer M. van Dongen de heer A.A. van Hamond de heer L. van Helden de heer A.J.G. Hooijmaijers mevrouw E.Y. IJpelaar-Alias de heer E.A. de Jongste-van Heijst de heer C.M.A. Kuijten de heer W.C.P.B. Lodenstijn de heer P.W.E. Monsieurs (vanaf uur) mevrouw R. Odabasi-Seker de heer L. Ottens mevrouw C.J.P. Paulides mevrouw C.C.J. Ruygt-Gerritsen de heer G.M.J. Slaats de heer R.A.A. Tiemstra de heer J.M.M. van Tuyl de heer W. van Veelen de heer R.L.H. van der Vleuten de heer J.A.J. van Well de heer T.F.J.H. Spierings Tevens aanwezig: de heer R. Bakker, wethouder de heer J.M.J.G. Brekelmans, wethouder (vanaf agendapunt 0.7) de heer J. van Groos, wethouder mevrouw J. Keijzers, wethouder Voorts afwezig: de heer J.H.H. Heuverling, wethouder tot agendapunt 0.7 Notulen: mevrouw I.C. Wendt-Kok

2 Opening 0.1 Opening op de gebruikelijke wijze De vergadering wordt geopend om uur. De voorzitter: Laten wij ons vanuit onze eigen visie of geloofsovertuiging bij het begin van deze raadsvergadering bezinnen op onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid om deze gemeente te besturen. Welkom aan u allen in de zaal op de publieke tribune. Het is een bijzondere raadsvergadering, vanwege de benoeming van een wethouder. 0.2 Mededelingen De voorzitter: De presentielijst is getekend. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heren Spiering en Monsieurs. Omdat ik zeker weet dat er vanavond schriftelijk wordt gestemd, hebben we een commissie van stemopneming nodig. Ik stel voor dat ik de heren Van Helden en Van Buul hiervoor benoem. Aldus besloten. In geval van hoofdelijke stemming zal nr. 3, de heer Van Bavel, als eerste zijn stem uitbrengen. 0.3 Vaststellen agenda De voorzitter: Na commissiebehandeling wil de fractie van de ChristenUnie de Voorjaarsnota van de GGD behandelen als een A-stuk. Ik heb begrepen dat een aantal mensen een motie vreemd aan de orde willen indienen. Ik begrijp dat de heer Tiemstra een van hen is. De heer Tiemstra: Voorzitter. De SGP zou graag een motie vreemd aan de orde willen indienen over het onderwerp huishoudelijke hulp. Daarbij vraag ik verruiming van de spreektijd tot tien minuten. De voorzitter: Dat is prima. De heer Van Dongen: Voorzitter. Het CDA zal over hetzelfde onderwerp een motie vreemd aan de orde indienen. Mevrouw Ruygt: D66 dient graag een motie vreemd aan de orde in over de herziening gemeenschappelijke regelingen. De voorzitter: We hebben dus drie moties vreemd aan de orde, waarvan twee over hetzelfde onderwerp. Ik stel voor dat we beginnen met huishoudelijke hulp, waarbij we de twee moties vervlechten tot één debat. De heer Tiemstra is de eerste spreker en de heer Van Dongen de tweede. Daarna volgen we de normale procedure. Aldus besloten. De voorzitter. Het tweede onderwerp betreft de gemeenschappelijke regelingen. Dat kan in vijf minuten, lijkt mij. Mevrouw Ruygt: Dat weet ik nog niet. Notulen raadsvergadering 2 april

3 De voorzitter: Ik weet zeker dat het gaat lukken. De agenda wordt op deze wijze vastgesteld. 0.4 Vragenronde op grond van artikel 14 van het reglement van orde Mevrouw IJpelaar: Voorzitter. Eigenlijk had ik mij voorgenomen om hier vanavond niet te staan. Ik had al schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van Dukdalf en de Tweede Kamerfractie van de SP heeft vragen gesteld aan minister Schippers. In de tussentijd heb ik namens de PvdA in Waalwijk contact opgenomen met de leden van de Tweede Kamer om te kijken of het mogelijk is om de sluiting van de nachtapotheek te voorkomen. De PvdA-woordvoerders keken uit naar beide beantwoordingen, met name die van de minister. Die laat echter nog even op zich wachten. Vandaag heb ik, na het bericht in het Brabantsch Dagblad en de beantwoording van de vragen door het college, nogmaals telefonisch contact gehad met een beleidsmedewerker van de landelijke PvdA. Het antwoord luidt dat de zorgverzekeraars moeten voldoen aan de zorgplicht. Dat houdt in dat er te allen tijde binnen een redelijke afstand een apotheek beschikbaar moet zijn. Mijn vraag aan het college is of dit in Waalwijk het geval is. Omdat de voorgenomen sluiting vandaag de gemoederen in Waalwijk behoorlijk heeft beziggehouden, stel ik nog twee vervolgvragen. Is het college bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen, samen met de colleges van de andere Langstraatgemeenten, om met de minister in gesprek te gaan over dit voorgenomen besluit? Dit is in het belang van alle inwoners. Is het college bereid om de raad op de hoogte te stellen van de gesprekken? Wethouder Bakker: Voorzitter. Het is een heel actueel onderwerp. De beantwoording lag klaar voor het college toen wij op 27 maart 2015 door een afschrift van een brief aan de huisartsen op de hoogte werden gesteld dat per 1 januari 2016 de nachtapotheek gesloten zal worden. Dat is althans een voornemen van de zorgverzekeraars. Op basis daarvan hebben wij de beantwoording aangepast. Die heeft de raad inmiddels ontvangen, begrijp ik. De eerste vraag is of de situatie voldoet aan het criterium dat de faciliteit op adequate wijze beschikbaar is. Ik vind niet dat ik hier op dit moment een uitspraak over kan doen. Ik ben geen rechter. Wat adequaat is en hoe de weging hierbij is, daar heb ik geen idee van. Wel deel ik de zorgen van de huisartsen, als dit beleid zou betekenen dat een steeds verdere uitholling van de medische zorg ontstaat. Ik kan me voorstellen dat de positie van de huisartsenposten in dit kader ook nog aan de orde komt. Ik ben met mevrouw IJpelaar eens dat we daarvoor moeten waken, hoewel de gemeente hierin geen formele partij is. Desalniettemin hebben wij in de beantwoording gesteld dat wij bereid zijn om een bemiddelende en wat sturende rol te nemen in het overleg dat plaatsvindt. We zijn er al mee bezig om afspraken tot stand te brengen. We zullen naast de zorgverzekeraars en artsen gaan staan. De tweede vraag luidde of het college bereid is om in Langstraatverband bestuurlijk in gesprek te gaan met het ministerie. Voor zover dat enig effect zal sorteren, zijn wij daartoe bereid. We zullen ons oriënteren op de mogelijkheden en ons afvragen of het zoden aan de dijk zet. We zijn sowieso op Langstraatniveau bezig met synchroniseren. Ik kan mij voorstellen dat wij zullen meewerken door toe te zeggen dat wij ons best zullen doen om het zorgniveau op peil te houden. Mevrouw IJpelaar: Bedankt voor de toezegging. Wanneer kan ik een antwoord verwachten? De wethouder zegt dat hij bereid is om in gesprek te gaan, maar dat kan morgen zijn of overmorgen. Ik wil graag weten hoe lang dit gaat duren. Notulen raadsvergadering 2 april

4 Wethouder Bakker: Dat is wat lastig. De vraag is wat mevrouw IJpelaar ervan verwacht. We kunnen contact opnemen en de raad op de hoogte houden van de zaken die spelen, en van de substantiële stappen die gezet worden in het proces. Mevrouw IJpelaar weet dat ik tijdelijk waarnemer ben op deze post. Als het goed is heb ik vanaf morgen een nieuwe collega. We moeten dus nog even afstemmen wanneer het contact kan plaatsvinden. 0.5 Instellen commissie van onderzoek voor benoembaarheid kandidaatwethouder De voorzitter: De commissie dient te bestaan uit drie raadsleden. Ik stel voor dat de heren Van Vleuten, Den Braven en mevrouw Paulides deel uitmaken van de commissie. In de vorige raadsvergadering heeft de fractie van LokaalBelang de heer Brekelmans voorgesteld als kandidaat. Op het raadsnet hebt u zijn cv kunnen vinden, waarop ook de nevenfuncties vermeld worden. De commissie gaat bekijken wat de eisen van benoembaarheid zijn en legt die naast de kennis die zij hebben van de heer Brekelmans. Daarnaast hebben wij intern eerder de afspraak gemaakt dat wij met een integriteitstoets werken. Het resultaat daarvan is inmiddels bekend. Ik heb hierover schriftelijk mijn mening gegeven. Conform afspraak leg ik die voor aan de commissie. Op die manier beschikt de raad over alle stukken. Zijn er op dit moment mensen die vragen willen stellen aan de heer Brekelmans, alvorens wij de verdere procedure starten? Ik constateer dat dit niet het geval is. Wij beginnen met het onderzoek. Ik schors de vergadering voor vijftien minuten. De vergadering wordt geschorst van tot uur. Mevrouw Paulides: Aan mij de schone taak om verslag te doen van de commissie. De commissie, belast met het onderzoek naar de benoembaarheid van de kandidaatwethouder heeft de ter beschikking gestelde stukken onderzocht en getoetst aan de eisen die de Gemeentewet stelt aan de benoeming van wethouders. De commissie heeft kunnen vaststellen dat kandidaat J.M.J.G. Brekelmans voldoet aan deze eisen. De voorzitter: Ik geef de raad nu de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaat-wethouder. De heer Tiemstra: Voorzitter. Geachte aanwezigen en in het bijzonder geachte heer Brekelmans. Met genoegen heeft de SGP-fractie kennisgenomen van uw voordracht en aanstaande benoeming tot wethouder. Sta mij toe hier kort iets over te zeggen. Hoewel we elkaar al wat langer kennen, heb ik de heer Brekelmans het afgelopen jaar dat we samen in de raad hebben gezeten, beter leren kennen. Hij heeft zich zeer betrokken getoond, uitstekend ingevoerd en zeer goed ingelezen in de dossiers. De ambtelijke ervaring in dit huis, de contacten met de organisatie en het feit dat hij middenin de samenleving staat, hebben hem tot een zeer gewaardeerd raadslid gemaakt. Als ik mij niet vergis, is hij zowel binnen als buiten de coalitie zeer gewaardeerd. Hij heeft zich met name laten horen bij onderwerpen met sterk sociale aspecten en zaken die de samenleving raken. Dat is niet onlogisch, gezien zijn cv. Ik herinner mij zijn betrokkenheid bij het dossier Baanbrekers, bij dossiers die gaan over de omgang tussen overheid en burger, bij de transities en bij het dossier huishoudelijke hulp. Mogelijk geeft dat aanleiding om eens na te denken over een herschikking van portefeuilles binnen het college. Het zou zo maar kunnen dat de portefeuilles met een uitgesproken sociale en maatschappelijke inhoud hem op het lijf geschreven zijn. Denk aan de Participatiewet, de Wmo en de AWBZ. Zo zijn er ook portefeuilles die wethouder Bakker op het lijf zijn geschreven. Ik denk aan de laatste ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Ieder zijn pluim, wat ons betreft. Notulen raadsvergadering 2 april

5 Wij realiseren ons terdege dat de raad niet over deze verdeling gaat. Het staat het college vrij om hierin te handelen zoals het wil. Het staat ons echter ook vrij om de suggestie te doen om hierover na te denken met de nieuwe samenstelling in het college. Tot slot wens ik de heer Brekelmans alle nodige toe om zijn taak als wethouder te vervullen binnen het college van de gemeente Waalwijk. Zo waarlijk helpe u God Almachtig. De voorzitter: En uw vraag is of het college het met u eens is? De heer Tiemstra: U mag het afmaken, burgemeester, maar u begrijpt het wel. De heer Brekelmans: Voorzitter. Bedankt voor de mooie, constructieve en welgemeende woorden. Zoals ik de heer Tiemstra ken, is alles gemeend, dus ook dit komt recht uit zijn hart. Ik kan bevestigen dat wij in de korte tijd dat wij hebben samengewerkt, dit heel constructief hebben gedaan vanuit een gezamenlijke optiek. Volgens mijn filosofie kom je verder als je je concentreert op het gemeenschappelijke en niet op elkaars tegenstellingen. Dat laatste levert vaak veel discussie op en weinig resultaat. Nogmaals bedankt. De woorden van de heer Tiemstra scheppen ook verplichtingen. Ik zal morgen geen andere Brekelmans zijn dan vandaag of gisteren. Daar mag eenieder mij op aanspreken. De voorzitter: Wij gaan nu over op stemming. Voor de goede orde wijs ik erop dat het volgens artikel 28.4 van de Gemeentewet een vrije stemming betreft, waarbij de kandidaat om wie het gaat, zelf mag meestemmen. Herinnert u zich De Gaulle in Frankrijk. Hij zei: er is er maar eentje die goed is, dus stem ik op mezelf. Ik weet niet of de heer Brekelmans dat op dezelfde manier zal zeggen, maar het is uitdagend. De commissie van stemopneming vraag ik zo dadelijk om deze kant op te komen na afronding van de stemming. We gaan nu over tot schriftelijke stemming. 0.6 Benoeming wethouder De voorzitter: De uitslag van de stemming is als volgt. Van de 27 uitgebrachte stemmen zijn er 25 uitgebracht op de heer Brekelmans. 1 stem is blanco uitgebracht en 1 stem is ongeldig. Dit leidt ertoe dat ik de heer Brekelmans vraag of hij zijn benoeming aanvaardt. De heer Brekelmans: Ik aanvaard de benoeming. De voorzitter neemt de eed van de heer Brekelmans af. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. De heer Brekelmans: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! De voorzitter: Ik schors de vergadering enkele minuten om de heer Brekelmans te feliciteren, maar eerst krijgt hij nog het woord. De heer Brekelmans: Voorzitter, ex-collega s van de gemeenteraad. Het is voor mij persoonlijk een historisch hoogtepunt. Mijn vader heeft veertig jaar in de gemeenteraad van Berkel-Enschot gezeten. Zelf heb ik het niet verder gebracht dan één jaar, dus wat dat Notulen raadsvergadering 2 april

6 betreft heb ik een behoorlijke achterstand. De goede man is ook nog tien minuten burgemeester geweest, omdat hij de oudste was in de gemeenteraad en de burgemeester vervangen moest worden. Ik treed dus een beetje in zijn voetsporen, maar niet helemaal. Danken doe je aan het einde van een periode, maar ik doe het aan het begin. Ik dank met name het thuisfront. Wij hebben thuis een flinke beraadslaging gehad over de vraag of het wel of niet past in de levensweg die we zijn gegaan. Voorlopig past het erin, dus met steun van thuis moet het lukken. De raad dank ik voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld. Ik hoop het niet te beschamen. Verder hoop ik dat de twee raadsleden die blanco of ongeldig hebben gestemd, over drie jaar denken dat ze het anders hadden moeten doen. Ik dank ook de Waalwijkse gemeenschap. Ik heb verschillende keren de vraag gehoord waar ik toch aan begin. Er werd gerefereerd aan het feit dat er in Nederland 1483 wethouders zijn, waarvan er in de vorige bestuursperiode 660 zijn verdwenen. Het grootste deel is in Brabant verdwenen, dus als wethouder zit ik in een risicogroep. De voorzitter: Dat zit u ook qua leeftijd De heer Brekelmans: Qua leeftijd? Ja, iemand zei tegen me dat het college nu nog ouder wordt, maar mijn eerste bijdrage aan het gemeentebestuur is dat de gemiddelde leeftijd van het college met een jaar omlaaggaat. Henk Heuverling is 69 jaar en ik ben pas 65. Verdeeld over 4 wethouders daalt de gemiddelde leeftijd dus met 1 jaar. Dat is de eerste impuls die ik gegeven heb. Ik dank verder de mensen die mij praktische tips gegeven hebben, vooral over colbertjes. Het werkt, hoewel ik niet garandeer dat ik er elke dag eentje draag. Ik heb ook strategische tips gekregen, zoals de tip dat je als wethouder nooit moet beginnen met het doen van beloftes. Je kunt beter met niks beginnen, zodat de mensen nooit met minder weggaan dan waarmee ze beginnen. Toekomstige gesprekspartners kunnen daar vast rekening mee houden. Verder moet ik niet in de valkuil stappen door op elke vraag antwoord te willen geven. Soms moet je jezelf de tijd geven om de vraag te analyseren en de achtergrond te leren kennen. Ik hoop geen voetballer te worden die een standaardverhaal vertelt, ik hoop op een goede manier met de media te communiceren. Ik dank de raad voor de samenwerking tot nu toe. Ik hoop dat ik de samenwerking in de toekomst op een andere manier gestalte kan geven. Ik heb me met hart en ziel ingezet voor het project dichter bij de burger. Hoewel het een moeilijk traject is, denk ik dat er mogelijkheden zijn om als raad en als college de burger beter in beeld te brengen dan tot nu toe gebruikelijk is. De heer Tiemstra en ik hebben deze kar gezamenlijk getrokken. Verder dank ik de ondersteuning bij de griffie en de raadsleden. Ik hoop natuurlijk ook op een heel goede samenwerking met mijn nieuwe collega s, het ambtelijk apparaat. Ik ken ze nog niet allemaal, want in drie, vier jaar tijd verandert er veel. Ik hoop dat ik mijn bijdrage kan leveren. Nogmaals, hartelijk bedankt. Ik hoop op een constructieve samenwerking met de oppositie en de coalitie in de gemeenteraad. De vergadering wordt vijf minuten geschorst. 0.7 Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder J. Keijzers- Verschelling met één jaar De heer Van Hamond: Voorzitter en overige aanwezigen. LokaalBelang vindt dat de wethouder in principe in de gemeente Waalwijk hoort te wonen. In het verleden hebben we het al eens meegemaakt met een wethouder van buitenaf. Hij woonde op slechts 7 km afstand van Waalwijk. Toen hadden we dezelfde motivatie. Kilometers spelen bij ons geen rol. De kwaliteit van de wethouder is belangrijk en de wijze waarop deze zich het Notulen raadsvergadering 2 april

7 afgelopen jaar gemanifesteerd heeft. Ik denk dat wethouder Keijzers meer in Waalwijk is geweest dan in haar woonplaats Son en Breugel. Als je s avonds Facebook volgt, zie je waar ze allemaal geweest is. Daarom hebben wij begrip voor het principe dat zij nastreeft: pas op de plaats en afwachten. Haar grondhouding is goed: als het mogelijk is komt ze naar Waalwijk toe, maar ze weet niet of dat over twee of over elf maanden is. Wij hebben er geen bezwaar tegen dat ze nog een jaar ontheffing krijgt. De heer Ottens: Voorzitter. Vanavond liggen er veel belangrijker zaken voor dan het verlenen van de ontheffing van de woonplaatsvereiste van wethouder Keijzers. Bovendien is de zaak al beklonken. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat een van de coalitiepartijen tegen het verlengen van de ontheffing zal stemmen. Toch wil ik van onze kant enige opmerkingen maken. Bij de benoeming van het college heb ik namens de PvdA-fractie aangegeven eenmalig te kunnen instemmen met de ontheffing van de woonplaatsvereiste. Ik heb daarbij gezegd dat wie wethouder in Waalwijk wil zijn, in Waalwijk moet willen wonen. Laat ik vooropstellen dat onze fractie het afgelopen jaar aangenaam verrast is door het verfrissende en energieke optreden van wethouder Keijzers. Zij geeft kleur aan het college van grijze en kale mannen. Los daarvan heeft ze zich snel de dossiers eigengemaakt en wekt ze bij ons de indruk dat ze weet waarover ze praat. Of dat aan haar kwaliteiten ligt of aan de onze, laat ik in het midden. Het staat voor ons echter los van het principiële standpunt dat de Waalwijkse bestuurder in Waalwijk moet willen wonen. Een collegelid bestuurt de raad vanuit het algemeen belang. Er moeten, zeker in deze tijd, lastige besluiten genomen worden. Daarvoor is visie en verstand nodig, maar evenzeer hart voor de gemeente. Je moet besluiten kunnen nemen waar je zelf last of nadeel van ondervindt. Daarom is de woonplaatsvereiste voor ons zo belangrijk. Artikel 36a van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden de ontheffing met een jaar te verlengen. In het raadsvoorstel staan volgens ons echter geen andere omstandigheden dan vorig jaar aan de orde waren. We hebben alle begrip en respect voor de omstandigheden van wethouder Keijzers en nog meer waardering voor haar inzet, al zijn we het niet altijd met elkaar eens. De PvdA is een brede volkspartij, al hebben we maar twee zetels, dus daar leven verschillende gedachten. Onze fractie zal daarom verdeeld stemmen over het voorstel. De heer Tiemstra: Voorzitter. Bijna een jaar geleden mochten wij wethouder Keijzers welkom heten in het college van B en W van onze mooie gemeente Waalwijk. Ook toen kwam de vraag aan de orde rond de ontheffing van de woonplaatsvereiste. Bij die gelegenheid heeft de SGP-fractie gezegd dat ze de benoeming niet zou blokkeren vanwege het niet voldoen aan de woonplaatsvereiste, maar dat we de discussie een jaar later niet opnieuw wensten te voeren. Toch is dat wat vanavond aan de orde is. Reden dus om na te denken hoe wij hier in staan. Aan het voorliggende verzoek zitten immers een paar kanten. Wij hechten zeer aan een wethouder uit onze eigen gemeente. Mede vanwege de maatschappelijke vervlochtenheid en bekendheid met de plaatselijke verhoudingen en cultuur. Evenzeer hechten wij aan bestuurlijke kwaliteit. Wie als wethouder van buiten naar een gemeente komt, moet zich inburgeren in de gemeente. Wonen in de gemeente is in zo n geval sterk aan te bevelen. We gaan er daarom van uit dat het niet uitsluiten van een verhuizing naar Waalwijk, zoals het voorstel het formuleert, inhoudt dat er een voornemen is om naar Waalwijk te verhuizen. Het eerste jaar zou als een overgangs- of gewenningsjaar beschouwd kunnen worden en ik denk dat wethouder Keijzers en Waalwijk al aardig aan elkaar beginnen te wennen. Ik sluit me wat dat betreft graag bij de voorgaande sprekers aan. We hoeven niet alles te weten, maar we gaan ervan uit dat er geen afspraak ligt, formeel of informeel, dat er voor de volledige bestuursperiode van vier jaar dispensatie wordt verleend. De wet maakt uitstel van een jaar mogelijk, met een eventuele verlenging in bijzondere gevallen. In het voorstel worden de bijzondere Notulen raadsvergadering 2 april

8 omstandigheden omschreven. Menselijk en herkenbaar. Echter, wethouder worden is een keuze en die keuze brengt normaliter het ingezetenschap van de gemeente met zich mee. Er zit in de huidige regeling nog een element: als de raad met een wethouder van buiten niet bijzonder ingenomen is, kan het niet verlenen van de ontheffing als politieke afrekening worden ingezet. Die kant moeten we nooit op willen. Deze insteek is ook niet de onze. Ik hecht eraan om deze kanttekening bij het voorliggend voorstel te maken. Een wethouder van buiten voordragen en benoemen, is een besluit dat in de geledingen van het CDA is genomen. Een wethouder van buiten blijven, is een besluit waarover wethouder Keijzers zich moet buigen. Wat ons betreft mag zij zich hierover het komende jaar buigen. We kunnen daarbij uit ondervinding melden dat het in de kern van Sprang- Capelle heel aardig wonen is. Wethouder Keijzers: Voorzitter. Ik zou nog iets willen toevoegen aan de bijdragen. Zoals u in het voorstel hebt kunnen lezen, heb ik vorig jaar aangegeven dat het wethouderschap voor mij vrij nieuw was. Kort van tevoren werd ik gevraagd om in deze gemeente wethouder te worden. Ik heb er toen ja op gezegd. Ik heb er meteen bij gezegd dat verhuizen op dat moment niet aan de orde was, maar dat ik het zeker niet uitsloot voor de toekomst. Ik heb er het afgelopen jaar veel over nagedacht. Het is een grote stap. Ik ben thuis niet alleen, dus je moet er samen uitkomen. Er zijn geen afspraken gemaakt voor de gehele periode van vier jaar. Ik weet voor mezelf ook niet welke kant mijn afwegingen op zullen gaan. Op dit moment denk ik er serieus over na, maar ik moet er samen met mijn gezin uitkomen. Hoe het er volgend jaar voorstaat, durf ik u niet te zeggen. Ik wil wel zeggen dat ik in deze gemeente het wethouderschap met heel veel plezier vervul en dat ik daarbij zo veel mogelijk probeer om in de gemeenschap aanwezig te zijn, ook in de weekenden en s avonds. Daar ervaar ik veel plezier bij. De voorzitter: Wenst de raad stemming over dit voorstel, of zijn er leden die een stemverklaring willen afleggen? De heer Ottens: Zoals ik al aangegeven heb, is mijn fractie verdeeld over het voorstel. Ik zal tegen het voorstel stemmen. De voorzitter: Ik stel voor om het voorstel zonder stemming aan te nemen, met de opmerking van de heer Ottens dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd. 0.8 Tijdbestedingsnorm wethouder J. Keijzers-Verschelling Mevrouw Ruygt: Voorzitter. We hebben altijd vier fulltime wethouders gehad. Toen de nieuwe periode begon, kwam er een wethouder bij die niet fulltime werkt. Na een jaar blijkt parttime werken niet mogelijk te zijn. Wethouder Keijzers heeft dus een jaar lang fulltime gewerkt, maar parttime betaald gekregen. Voor mijn fractie is dat onverkwikkelijk. Iemand moet betaald krijgen voor wat hij of zij doet. Had het CDA niet kunnen weten dat deze wethouder niet korter kón werken? De fractie heeft immers in het verleden ook een wethouder geleverd die altijd fulltime gewerkt heeft. Was dit niet te voorzien? Wethouder Keijzers: Op het moment dat ik in contact kwam met de lokale CDA-afdeling die mij vroeg of ik wethouder wilde worden, heb ik aangegeven dat ik dat wilde doen maar dat ik twee kleine kinderen heb en graag één dag per week thuis wilde zijn. Toen werd voorgesteld dat ik 0,8 fte zou gaan werken. Ik ben één dag in de week thuis, maar die ene dag weten de kinderen ook dat mama nogal eens met de telefoon en de ipad bezig is en ik ben ook nogal eens weg. Daaruit blijkt dat ik in de praktijk echt meer uren werk. Ik doe er niet moeilijk over. In principe maak ik geen afspraken op mijn vrije dag, maar als het noodzakelijk is, gebeurt het wel. Ik zou het fijn vinden als het voor de toekomst rechtgetrokken wordt. Notulen raadsvergadering 2 april

9 De voorzitter: Ik stel voor om het voorstel zonder stemming aan te nemen. Aldus besloten. 1. Debatgedeelte Bespreekstukken (B-stukken): 1.1 (CS1) Intensivering armoedebeleid gemeente Waalwijk: Samen armoede aanpakken Mevrouw De Bruijn: Voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel Intensivering armoedebeleid gemeente Waalwijk. Op eigen kracht waar het kan, een steun in de rug waar dat moet: samen armoede aanpakken. Het CDA vraagt veelvuldig aandacht voor de bestrijding van armoede. Een voorbeeld is de aangenomen motie voor een eenmalige bijdrage voor het opstarten van de voedselbank. Nu blijkt dat de voedselbank noodzakelijk is. Bij de start waren er 31 klanten, maar inmiddels is het aantal gegroeid tot meer dan 80 klanten. Wekelijks bieden de voedselpakketten uitkomst voor hen. Vanuit het coalitieprogramma Krachten bundelen was er al een bedrag van uitgetrokken voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De toegekende kindbonnen werden door de doelgroep zeer goed besteed. Het Rijk erkent eveneens dat er een toename is van armoede in Nederland en heeft met ingang van 2015 structureel een bedrag van toegekend aan de gemeente Waalwijk. De toegekende gelden zijn geoormerkt voor het bestrijden van armoede. Het college heeft de opdracht kordaat aangepakt om het armoedebeleid te intensiveren. De voorliggende notitie bevat veel goede regelingen en initiatieven die kunnen leiden tot het bevorderen van de zelfredzaamheid, zowel economisch als maatschappelijk. Met dank aan het college en allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Waarom is dit voorstel na de beantwoorde vragen in de commissievergadering alsnog een bespreekpunt in de raad? Het CDA wil graag dat met het armoedebeleid alle doelgroepen zo goed mogelijk bereikt worden. Het gaat niet alleen om de genoemde doelgroepen in de tabellen. Ik licht er een paar uit. Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en meerpersoonshuishoudens met twee kinderen die een inkomen hebben dat op maximaal 120% van het sociale minimumloon ligt, krijgen volledige ontheffing van rioolrechten, afvalstoffen en waterschapslasten. Bovendien ontvangen zij een langdurigheidstoeslag. Met alle voorzieningen uit de nota komt dit volgens de tabel op een nettoinkomen van De vergelijkbare doelgroep die werkt tegen minimumloon van bruto 1502 krijgt echter maximaal 200 ontheffing van afvalstoffen en rioolrechten. Zij kunnen geen beroep doen op de langdurigheidstoeslag en krijgen geen kindbonnen. Uiteindelijk houdt deze groep maandelijks minder over dan de doelgroep die een uitkering krijgt. Zie hiervoor de tabel op pagina Zij kunnen alleen voor zeer bijzondere kosten een beroep doen op de bijstand, bijvoorbeeld voor een verhuizing, inrichting en hoge medische kosten. Juist door dit soort effecten is het moeilijk om vooraf in te schatten of ons voorgestelde beleid voor alle doelgroepen effectief is. Juist daarom hechten wij aan een evaluatie van de maatregelen na een jaar en niet, zoals de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering meedeelde, pas na twee jaar. Over de ingezette maatregel zou immers wel tussentijds gerapporteerd worden, maar niet over de neveneffecten. Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen een jaar gegarandeerd effecten ontstaan die we nu nog niet kennen. We hebben het over kwetsbare doelgroepen. Laat ik nog een voorbeeld uit de praktijk aanhalen: een alleenstaande moeder die door een beperking niet in staat is om te wer- Notulen raadsvergadering 2 april

10 ken en twee kinderen heeft van achttien en twintig jaar. Beide wonen thuis en studeren met een basisbeurs. Ze hebben een folder- en een krantenwijk. Moeder krijgt een alleenstaandeouderuitkering van 910 per maand. De kinderen eten thuis. Uit de tabel blijkt dat ze als alleenstaande al 66 tekortkomt. Zij kan geen beroep doen op kindbonnen of op andere voordelen uit de notitie. Als beide kinderen boven een bepaald bedrag inkomen verwerven, wordt moeder ook nog 200 gekort. Het CDA wil het geld voor armoedebestrijding doelgericht inzetten en met deze maatregel voorkomen dat andere doelgroepen in een armoedeval terechtkomen. Het kan trouwens ook andersom: werkenden die vanuit het minimumloon in de WW terechtkomen. De uitdaging en prikkel om weer intensief te investeren om aan het werk te komen en zelfredzaam te worden, worden wel erg klein. Vandaar ons pleidooi voor een tussentijdse evaluatie. Het CDA wil een aanzet geven om de prikkel tot werken te vergroten. Geef aan degenen die gaan werken tegen minimumloon gedurende minimaal twaalf maanden de voordelen die in de notitie worden genoemd. Ik wil nog iets opmerken over het project Werkende armen. De wethouder deelt in de beantwoording van de schriftelijke vragen van LokaalBelang mee dat het project Werkende armen samen met Heusden is opgestart. Kan de wethouder uitleggen welk doel hiermee wordt beoogd? Doelt hij op het feit dat wij hier benoemen? Regeren is immers vooruitzien en indien noodzakelijk tijdig bijstellen: dat is deskundig regeren. Laten wij in Waalwijk vooruitzien en ons beleid op tijd bijstellen als er nieuwe doelgroepen ontstaan. Onze vragen aan de wethouder zijn de volgende: - Kan de wethouder toezeggen dat hij de maatregel niet structureel toekent maar na een jaar evalueert en indien noodzakelijk de projecten bijstelt en deze aan de raad aanbiedt? - Wat is de doelstelling van het project Werkende armen? Voorzien de colleges van Waalwijk en Heusden dat er problemen bij deze doelgroep gaan ontstaan? - Kan de wethouder toezeggen dat wij tijdig op de hoogte worden gehouden van de voortgang en bevindingen uit het project Werkende armen? - Is de wethouder bereid om de nota aan te passen door aan mensen die vanuit de doelgroep aan het werk gaan de voordelen uit de notitie met twaalf maanden te verlengen? Mevrouw Ruygt: Mevrouw De Bruijn noemde 1500 voor een werkend ouderpaar en 910 voor een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ik ben het met haar eens dat het heel krap is. Als we gaan evalueren, wat gaan we hier dan aan doen? Wat is het voorstel van mevrouw De Bruijn? Mevrouw De Bruijn: Ik heb een aanzet gegeven om binnen een jaar te kijken wat we hieraan gaan doen. Ik kan nu nog niet voorzien hoeveel mensen dat uiteindelijk worden. Ik stel daarom voor om over een jaar te gaan evalueren en niet over twee jaar. Mevrouw Ruygt: Dat bedoel ik niet. Mevrouw De Bruijn benoemt de doelgroep. Ze heeft ze dus in het oog en weet dat ze er zijn. Je kunt wel gaan evalueren, maar dan zijn ze er nog. Wat kunnen we aan voorstellen doen om het probleem te voorkomen of op te lossen? Mevrouw De Bruijn: Ik kan alleen toezeggen dat we zo veel mogelijk kijken of we kunnen aantonen om hoeveel mensen het gaat. Daarna kunnen we kijken of we een oplossing voor hen kunnen vinden, samen met de wethouder. Mevrouw Ruygt: Dank u wel. Aan kijken of ze er zijn, hebben we niets. Beantwoording college Notulen raadsvergadering 2 april

11 Wethouder Bakker: Voorzitter. In de commissiebehandeling ben ik vrij uitvoerig ingegaan op de nieuwe set van maatregelen die ter ondersteuning en ter voorkoming van armoede worden ingezet. Ik benadruk nog eens dat het geld dat beschikbaar gesteld wordt, niet alleen bedoeld is om armoede weg te werken door extra inkomen te geven. Het is vooral bedoeld om structurele armoedebestrijding te vormen. Het project dat mevrouw De Bruijn aanhaalt, Werkende armen, gaat in principe over mensen die betaald werk hebben, maar desondanks in armoede geraakt zijn. Juist die groep is erg lastig te vinden. We kennen die mensen niet doordat ze niet in een uitkeringssituatie zitten. Na de decentralisatie kunnen we ze hooguit tegenkomen in probleemsituaties. Het kan immers zijn dat armoede naast het financiële aspect ook andere maatschappelijke aspecten kent. In dat geval zullen we deze mensen door onze nieuwe gemeentelijke taak gaan tegenkomen. Het is belangrijk om te kijken hoe je mensen die een baan hebben, kunt helpen. We zeggen wel eens dat werken de garantie is om uit de armoede te komen, maar dat is niet voor iedereen zo. Dat kan allerlei oorzaken hebben en die proberen we weg te nemen. Inmiddels ben ik twee jaar wethouder Sociale zaken. Tijdens de eerste raadsvergadering dat ik voor u stond, ging het ook over armoedebestrijding. Dat was het vorige project. Het armoedebeleid kent een tweejaarlijkse cyclus. Ik weet inmiddels uit ervaring dat het niet gemakkelijk is om na een jaar te kunnen zeggen wat het effect is van een maatregel. Je moet daarbij bedenken dat veel kenmerken die in de Minima-effectrapportage staan niet door het lokale beleid bepaald worden, maar door landelijk beleid. Daarom is het te veel werk, kost het te veel energie en heeft het te weinig nut om elk jaar een meting uit te voeren en het beleid bij te stellen. We weten dat het tijd nodig heeft om een maatregel in te voeren. In het tweede jaar moet je vaak iets bijstellen als blijkt dat er in het eerste jaar uitvoeringsproblemen zijn. Na twee jaar kun je zeggen wat wel en wat niet heeft gewerkt. Mevrouw De Bruijn noemde zelf al het project Kindbonnen. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Dit jaar is het iets bijgesteld, maar het succes ervan geeft moed om de maatregel structureel in te zetten. Ik denk dat we met een tweejaarlijkse evaluatiecyclus een goede balans vinden tussen de energie die we erin steken, zowel qua beleidscapaciteit als qua inzet van betrokken organisaties. Je kunt dit moeilijk elk jaar doen, simpelweg omdat de effecten dan nog niet goed meetbaar zijn. Dat is de visie die ik de afgelopen twee jaar heb opgebouwd. Ik zou ervoor willen pleiten om die cyclus voort te zetten voor deze notitie. Mevrouw De Bruijn: De wethouder zegt dat hij het nog niet kan meten. Als mocht blijken dat het op een andere manier lukt om de informatie boven tafel te krijgen, is hij dan bereid om dat gedeelte mee te nemen en iets bij te stellen? De wethouder erkent zelf dat werkenden in de armoedeval terecht kunnen komen en een nieuwe doelgroep worden. Wil hij dan het project goed communiceren zodat mensen weten waar ze terecht kunnen als ze bijzondere bijstand nodig hebben? Kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de regelingen kent? Wethouder Bakker: Met zo n project moeten we natuurlijk de doelgroep zien te bereiken. Er hoort altijd communicatie bij, maar dat is niet heel gemakkelijk. Ik kom daar vast nog op terug bij een volgend onderwerp. De genoemde doelgroep is niet eenvoudig te vinden. Het is nu wel iets gemakkelijker geworden nu we de mensen thuis bezoeken als er bredere problematiek heerst in een gezin, waar armoede deel van uitmaakt. Vanuit de inkomenssituatie kennen we ze echter niet. Als na invoering van de nieuwe elementen blijkt dat bepaalde zaken niet goed gaan, zullen we het beleid uiteraard tussentijds bijstellen. Dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan. Maar een hele evaluatie is een grote kluif. Dat is een te grote aanslag op de beleidscapaciteit. Mevrouw De Bruijn: Ik ben blij met het antwoord dat de wethouder in ieder geval bereid is om na een jaar te kijken of er zaken boven water zijn gekomen en dat in onderzoek te Notulen raadsvergadering 2 april

12 nemen. Ik dank hem hiervoor. Wij gaan kijken wat wij kunnen doen en komen er te zijner tijd op terug. De heer Van Well: We hebben in de commissie technische vragen gesteld. Onze vraag ging over een alleenstaande ouder met twee kinderen op de basisschool met een uitkering op bijstandsniveau. Welke aanvullende voorzieningen uit het scala aan voorzieningen die vanavond voorliggen, krijgt iemand als het gehele inkomen van de ouder wordt bekeken? We hebben een heel gedetailleerde opsomming ontvangen, behoudens de posten die eventueel worden kwijtgescholden. Dat komt uit op een bedrag van 2143 netto. Ik hoor mevrouw De Bruijn net zeggen dat de vrouw in haar voorbeeld hier ruimschoots onder zit. Hoe kan het zijn dat er zo n grote discrepantie is tussen wat ze zou kunnen hebben en wat ze heeft? Heeft de wethouder daar een indicatie voor? Hebben mensen recht op zaken die ze niet aanvragen? De voorzitter: Een kort antwoord graag, want het gaat erg richting het concrete niveau van de commissiebehandeling. Wethouder Bakker: Het is een interessante vraag en iets wat me bezighoudt. U hebt de opsomming gezien, maar het is een vrij exceptionele situatie. Als je alles cumuleert, kom je op een aanzienlijk inkomen, waarbij de grondslag voor het toekennen van een toelage altijd de bijstandsuitkering is. Je kunt je afvragen of een armoedebestrijdingsmaatregel altijd op die manier toegekend moet worden. Het wordt immers een stapeling van toelagen. Dat is ook een van de negatieve prikkels om vanuit een uitkering terug te gaan naar een werkzaam leven. Als veel toelagen daardoor wegvallen, ontstaat een armoedeval. We moeten voorkomen dat mensen geen enkele motivatie meer zien om aan de slag te gaan. De heer Van Well: Ik ben content met het antwoord, maar vanavond spreken wij over een scala aan voorzieningen die we treffen om armoede te bestrijden. We willen niet de commissievergadering overdoen, maar ik hoor een groot verschil. We hebben nu de mogelijkheid om te horen waarom wij zo veel regelen en er blijkbaar zo weinig van in de praktijk terechtkomt. Daarom vraag ik ernaar. De voorzitter: Dank voor uw uitleg. Ik sluit het debat hiermee af. Motie vreemd aan de orde over huishoudelijke hulp De heer Tiemstra: Voorzitter, geacht college en overige aanwezigen. De situatie die in Waalwijk is ontstaan na het raadsbesluit van 18 september 2014 waarbij een raadsmeerderheid heeft besloten dat eenvoudige schoonmaakondersteuning wordt gezien als algemene voorziening, dwingt ons om de zaak vanavond opnieuw aan de orde te stellen. Het is u genoegzaam bekend dat de SGP-fractie evenals enkele andere fracties, consequent bezwaar heeft gemaakt tegen de lijn die door het college in dezen wordt gevolgd. De ontwikkelingen binnen en buiten onze gemeente stemmen ons tot nadenken en tot handelen. Daarom staan we vanavond andermaal hier. Het raadsbesluit heeft onder degenen die er rechtstreeks door worden geraakt, tot een groot aantal bezwaren geleid. Het laat zich raden dat wij de procedure op de voet hebben gevolgd. Mede op ons aandringen is het college met nieuws naar buiten getreden, naar aanleiding van de behandeling van de eerste groep bezwaren door de commissie Bezwaarschriften. Uit de eerste tien aangeboden zaken is het de commissie gebleken dat het college niet heeft onderzocht of het aanmerken van de eerste drie uur hulp per week als een algemene voorziening passend is. Ook is geen aanwijzing gevonden dat onderzocht is of de hardheidsclausule toegepast zou moeten worden. De bezwaren zijn daarom gegrond verklaard en het omstreden besluit wordt herroepen, althans voor degenen die bezwaar hebben ingediend. Notulen raadsvergadering 2 april

13 Dit brengt ons tot de volgende vragen: - Is het realistisch om te veronderstellen dat huishoudelijke hulp als een algemene voorziening mag worden beschouwd? De jurisprudentie bouwt zich op. In verschillende rechtszaken heeft de voorzieningenrechter uitgesproken dat stopzetten niet is toegestaan zonder naar de individuele situatie te kijken. - Is het niet fair om, als alle bezwaarschriften gegrond worden verklaard, de grote groep die geen bezwaar heeft gemaakt ook in een nader onderzoek te betrekken? Doen wij deze groep niet tekort? Waarom zou hun situatie ook niet onderzocht moeten worden? Zou hier ook niet het gelijkheidsbeginsel moeten gelden? Wat zou er gebeuren als mensen uit deze groep ook de gang naar de voorzieningenrechter zouden maken? - Is het fair om te stellen dat keukentafelgesprekken, gesprekken die moeten worden gevoerd en bedoeld zijn om de situatie van de hulpbehoevende in kaart te brengen, niet gevoerd moeten worden vanwege de hoge kosten? Het is tevens de vraag hoe de kosten zijn. Ze lopen per gemeente sterk uiteen. Daarnaast zijn wij zorgvuldige uitvoering van de wet verplicht en het besluit inzake huishoudelijke hulp moet juist gebaseerd zijn op de bevindingen uit het individuele gesprek en onderzoek. In Waalwijk hebben wij dat niet goed gedaan. - Mag een keukentafelgesprek een slechtnieuwsgesprek zijn of moet er meer mogelijk zijn? Tijdens het keukentafelgesprek komt de specifieke situatie van de burger uitgebreid aan bod. Burgers kunnen zich door anderen laten ondersteunen. Een gesprek aan de keukentafel geeft letterlijk een beeld van de thuissituatie. Zo n gesprek vraagt om voorbereiding. De VNG heeft zelfs een handreiking voor deze gesprekken gedaan. - Wat verdient meer respect: koppig vasthouden aan een ingezette lijn of onder ogen zien wat er om ons heen gebeurt en de moed hebben om het beleid bij te stellen? Neemt u van ons aan: dit laatste is aan de samenleving uit te leggen. Aan dit dossier zitten zowel juridische als morele aspecten. Dat er iets moet en kan gebeuren, is duidelijk. Om die reden heeft de SGP drie weken geleden een conceptmotie rondgestuurd met als uitgangspunt dat alle beschikkingen worden ingetrokken en ieder een nader onderzoek krijgt. Dit is in de geest van de Wmo Het vraagt tijd. Daarom dienen de uitkomsten van de gesprekken uitwerking te krijgen vanaf 1 januari Ook sluiten wij niet uit dat in Waalwijk het beleid moet worden geherformuleerd, gelet op de zich ontwikkelende jurisprudentie. Daar kunnen en mogen we de ogen niet voor sluiten. We willen het college daarom opdragen om ons actief te informeren over de ontwikkelingen en indien nodig met voorstellen te komen voor bijstelling van het beleid. Het is bijzonder wat er vervolgens gebeurde. Ook de coalitiepartijen hebben wij uiteraard bij ons voornemen betrokken. Dat geeft een paar mogelijkheden. De eerste is dat de coalitie het voorstel niet steunt en achterover leunt. De tweede is dat de coalitie het voorstel steunt en dat laat weten. De derde is dat de coalitie naar aanleiding van de aangekondigde motie vergadert en vervolgens met een eigen voorstel komt. Het laatste is gebeurd. Als wij met ons voorstel de plank misslaan, had de coalitie achterover kunnen leunen en het kunnen afschieten. Dat doet ze niet. Voluit steunen ligt daarentegen politiek gevoelig. Daarbij wil ik nadrukkelijk zeggen dat het ons niet gaat om het aanpakken van de wethouder. Het gaat hooguit om de aanpak van de wethouder. Onze indringende opmerking is de volgende. Sluit de ogen niet voor wat er gebeurt. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Als we op deze weg doorgaan, ons voorstel terzijde wordt gelegd en de meervoudige kamer straks uitspreekt dat de weg die wij bewandelen geen begaanbare is, hebben we een serieus politiek probleem. Op dit moment, ons inziens, nog niet. Het voorstel van de coalitie waarin een duidelijke tweedeling zichtbaar is tussen de groep die bezwaar heeft ingediend en de groep die dat niet heeft gedaan, steunen wij niet. De coalitie wenst bovendien vast te houden aan het uitgangspunt dat eenvoudige schoon- Notulen raadsvergadering 2 april

14 maakhulp tot drie uur per week een algemene voorziening is. Ook dat steunen wij niet. Waarom heeft de coalitie ons niet uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat haalbaar is en om te bespreken wat wij willen? Zou de coalitie ook met een voorstel gekomen zijn als wij geen motie hadden voorgelegd? We wagen het te betwijfelen. Is de coalitie eensgezind in haar opstelling of zijn er achter de schermen al toezeggingen gedaan? Zijn de fracties eensgezind? Op grond van individuele contacten wagen wij dit te betwijfelen. We zullen zien hoeveel moed ieder raadslid heeft om zich uit te spreken als het op stemming aankomt. Als de motie in stemming wordt gebracht, dient eenieder te bedenken dat hij stemt zonder last, zoals dat in de Grondwet is opgenomen. Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich bij een stemming niet mag laten opdragen om een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Bedenk daarbij waarom de kiezer op u heeft gestemd en bedenk waarom hij in de toekomst weer op u zou moeten stemmen. U dient uw overtuiging te volgen. Wij doen dat ook. Ik eindig mijn bijdrage met enkele citaten van staatssecretaris Van Rijn. Ik citeer uit een brief van februari indien een college het op basis van de Wmo 2015 verplichte onderzoek in vervolg op een melding niet zorgvuldig uitvoert, heeft de cliënt het recht de gemeente hierop aan te spreken, zo nodig in bezwaar en beroep. Bij een onzorgvuldige uitvoering van de wet en het lokale beleid is het primair aan de gemeenteraad het college hierop in lijn met de horizontale verantwoording aan te spreken. Mocht mij blijken dat er sprake is van meer dan incidentele, ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de wet Wmo 2015 door een gemeente en de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid hierin niet neemt, heb ik de bevoegdheid om te interveniëren volgens de stappen van de interventieladder van bestuurlijk toezicht. Zo ver moet het niet komen en dat hoeft ook niet. Nogmaals: naast het juridische kader geldt ook ons morele kompas in de uitgangspunten van zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en voorzichtigheid waaraan wij invulling wensen te geven. Tot besluit overhandig ik de aangekondigde motie, mede-ingediend door de fracties van GroenLinksaf, PvdA en D66. De voorzitter: De motie luidt als volgt. MOTIE De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 2 april 2015 De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: de raad op 18 september 2014 heeft besloten dat een eenvoudige schoonmaakondersteuning tot drie uur per week vanaf 1 januari 2015 wordt beschouwd als een algemene voorziening; de door het college op 23 september 2014 vastgestelde Besluit voorziening maatschappelijke ondersteuning op 24 september 2014 in werking is getreden; het college alle beschikkingen op 26 september 2014 heeft verzonden; het college heeft bepaald dat de voorziening een maatwerkvoorziening is voor wat betreft de uren na de eerste drie uur en/of wanneer een persoon aangewezen is op een zwaardere variant van huishoudelijke hulp, omdat deze niet in staat is het eigen huishouden te sturen en te overzien (HbH2); de raad in zijn vergadering van 13 november besloten heeft de datum van het aanmerken van een algemene voorziening te verlengen tot 1 mei a.s.; Notulen raadsvergadering 2 april

15 in totaal 234 bezwaarschiften zijn ingediend; de commissie bezwaarschriften van oordeel is dat de hulp bij het huishouden op basis van de Wmo 2007 in beginsel kan worden beëindigd; de commissie van oordeel is dat daartoe in beginsel slechts aanleiding is indien er iets is gewijzigd, waarbij vooral te denken valt aan omstandigheden, waarin betrokkene verkeert; de commissie zich op het standpunt stelt dat een categoriale stopzetting, die dus alle Wmo-gerechtigde inwoners van de gemeente treft en die wordt ingegeven door gewijzigd beleid zonder dat na deugdelijk onderzoek rekening wordt gehouden met die persoonlijke omstandigheden, niet mogelijk is; de commissie bovendien vaststelt dat de verwijzing naar bijzondere bijstand niet terecht is, omdat niet het college maar de bestuursorganen van Baanbrekers hierover een beslissing moet nemen; daarnaast de commissie vaststelt dat de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) een geheel ander toetsingskader kent dan de Wmo en mitsdien de verwijzing naar bijzondere bijstand beter achterwege kan worden gelaten; het college op basis van het advies van de commissie bezwaarschiften besloten heeft alle ontvankelijk verklaarde bezwaarschiften gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te herroepen, waardoor de genomen beschikkingen waartegen bezwaar is ingediend komen te vervallen en het college na een deugdelijk onderzoek per individueel geval volgens de regels van de Wmo 2015 opnieuw een besluit dient te nemen; inmiddels een rechtelijke uitspraak is gedaan, waarbij de rechter van oordeel is dat bij de beoordeling van de vraag of de voorziening algemeen gebruikelijk is moet worden bezien of de voorziening ook voor betrokkene algemeen gebruikelijk is en dienen de individuele omstandigheden van verzoeker te worden meegewogen, waardoor de eerste drie uur niet à priori als een algemene voorziening kunnen worden beschouwd. overwegende dat: het college met dit generieke besluit erkent dat alle op 26 september 2014 verzonden beschikkingen niet op een deugdelijke manier tot stand zijn gekomen; gegeven deze omstandigheid uit het oogpunt van behoorlijk bestuur, zorgvuldig handelen naar onze inwoners én rechtsgelijkheid niet alleen de beschikkingen op bezwaar dienen te worden ingetrokken/vervallen maar alle op 26 september 2014 verzonden beschikkingen en alle betrokkenen individueel moeten worden beoordeeld volgens de regels van de Wmo de staatssecretaris recentelijk besloten heeft tijdelijk de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage te verlagen tot 5 per uur; dit besluit meegenomen moet worden bij de beoordeling of inwoners hier een beroep op kunnen doen; is van mening dat: deze beoordeling veel tijd in beslag neemt en om deze reden uitstel van invoering van de maatregel tot 1 januari 2016 noodzakelijk is; om deze reden de eerste drie uur eenvoudige schoonmaakondersteuning niet voor 1 januari 2016 kan worden beëindigd en de extra kosten worden gedekt uit de te verwachten overschotten Wmo. draagt het college op: 1. alle op 26 september 2014 genomen beschikkingen in te trekken, opnieuw in behandeling te nemen en pas na een nader onderzoek per individueel geval te beoordelen volgens de regels van de Wmo 2015 in te laten gaan op 1 januari 2016 en hierbij ook de mogelijkheden van die de Huishoudelijke Hulp Toelage biedt te betrekken; 2. de financiële gevolgen van de uitvoering van deze motie te verwerken in het najaarsbericht; Notulen raadsvergadering 2 april

16 3. gezien de inmiddels ontwikkelde en nog te ontwikkelen jurisprudentie met betrekking tot de huishoudelijke hulp de raad actief te informeren over de deugdelijkheid van het door de raad vastgestelde beleid met betrekking tot de huishoudelijke hulp en indien nodig met voorstellen te komen tot bijstelling van het beleid, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: De motie is ondertekend door de fracties van SGP, GroenLinksaf, PvdA en D66. De heer Kuijten: Ik heb begrip voor het standpunt van de heer Tiemstra en voor zijn stellingname. Iedereen mag dat doen in deze raadzaal zoals hem goeddunkt. Hij maakte echter de opmerking dat er een politiek probleem zou ontstaan als de coalitie zijn voorstel niet zou steunen. Kan hij dat nader toelichten? Bovendien zei hij dat hij uit individuele gesprekken en krachten en klachten vanuit de fracties heeft vernomen dat de fracties niet op één lijn zitten. Waarop baseert hij dat? Ik vind dat stemmingmakerij en zeer suggestief. De heer Tiemstra: Wil de heer Kuijten dat ik zijn vragen beantwoord, want hij loopt al weg? Ik zou zeggen, blijf even staan. De heer Kuijten: Dat maak ik zelf uit, mijnheer Tiemstra. De heer Tiemstra: Het waren heel wat woorden, maar ik moet even zoeken om de vraag eruit te destilleren. Ik ben altijd jaloers op de woordkeus van de heer Kuijten, maar op zijn argumenten wat minder. Gevraagd wordt waarom er een politiek probleem zou ontstaan als de coalitie mijn voorstel niet steunt. De heer Kuijten: Ja, dat is uw opmerking geweest. U zei dat er een politiek probleem ontstaat als de coalitie niet op één lijn zit. De heer Tiemstra: Ik heb in mijn bijdrage aangegeven dat er op dit moment geen politiek probleem is. Stel echter dat de uitspraken van de verschillende voorzieningenrechters worden overgenomen door de meervoudige kamer en dat uit de uitspraak blijkt dat het beleid van Waalwijk als verkeerd wordt beoordeeld: dán hebben we een politiek probleem met elkaar. Ten tweede: u informeert naar wat ik zei over de individuele, persoonlijke contacten die wij als raadsleden met elkaar hebben. Met uw welnemen: ik heb contact met raadsleden binnen en buiten de coalitie. Ze zijn me allemaal even lief, ook u, mijnheer Kuijten. Op een gegeven moment hoorde ik hoe er over het onderwerp huishoudelijke hulp wordt gedacht. Mijn stellige indruk is dat hier divers over gedacht wordt. Dat heb ik mijn bijdrage verwerkt, omdat het een gegeven is dat er mijns inziens toe doet. Daarom benoemde ik het. De heer Kuijten: Dan heeft de heer Tiemstra meer informatie dan ik. Ik heb ook contacten met individuele leden van diverse fracties. Bij mij zijn die geluiden niet bekend. Straks zal blijken dat het ongelijk aan uw kant is. De heer Tiemstra: Dat de heer Kuijten als vrijwel coalitieleider over minder informatie beschikt dan ik, geeft te denken. De heer Kuijten: Het zal straks blijken bij de stemming. De heer Tiemstra: Dat denk ik niet. Als er inderdaad sprake is van dwang en dat men niet zonder last stemt Notulen raadsvergadering 2 april

17 De heer Kuijten: Wij spreken zonder last, maar u weet ook dat in de Gemeentewet staat dat men ruggenspraak pleegt. Er is niets op tegen om met ruggenspraak met elkaar te overleggen. De heer Tiemstra: Ik maak er bezwaar tegen dat de heer Kuijten mij steeds in de rede valt, terwijl ik een antwoord aan het formuleren ben. De voorzitter: Ik denk dat het goed gaat. Soms kan het in de felheid zo zijn dat men elkaar interrumpeert. Dat hebt u ook wel eens. U hebt nu nog alle gelegenheid om te reageren. De heer Tiemstra: Ik wilde de heer Kuijten het volgende zeggen. Stel dat de stemming straks uitpakt zoals ik verwacht. Er komt nog een motie van de coalitie. Stel dat iedereen voorstemt, dan is dat nog geen ondersteunend bewijs dat er zonder last of ruggenspraak gestemd is. Ik heb geprobeerd aan te geven dat een stemming op een bepaalde manier tot stand kan komen. Wat de heer Kuijten zegt, ontkracht mijn uitspraak en mijn argument niet. De heer Kuijten: U moet weten dat ruggenspraak volgens de Gemeentewet is toegestaan. Het is ook heel juist. Ik vind uw opmerking zeer suggestief. Daar blijf ik bij. De heer Tiemstra: Daar neem ik kennis van. Ik hoop dat u ook kennisneemt van wat ik zojuist gezegd heb. De heer Van Hamond: Je moet inderdaad ruggenspraak houden als je een grote fractie hebt. In een eenmansfractie is moeders wil wet. Wij hebben een fractie van negen man en moeten bewust overleggen over de vraag wat het beste is voor de inwoners van Waalwijk. Dat u dat anders interpreteert, is uw verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is dat mijn fractie openlijk discussieert en dat alle leden zelf een beslissing nemen. Wij proberen echter altijd om een gelijkluidend antwoord te hebben. De heer Tiemstra: Moeders wil is wet geldt voor mij alleen thuis. Hier volg ik mijn overtuiging. De heer Van Dongen: Voorzitter. De heer Tiemstra gaf al aan dat hij verwacht dat door de coalitie een motie zal worden ingediend. Hij suggereerde even dat deze wordt ingediend omdat de SGP een motie zou indienen. Het concept is inderdaad al enige tijd geleden voorgelegd. Ik kan stellen dat mijn fractie zeer geïnteresseerd was in het verloop van de bezwaarprocedures. Daar hebben wij ook naar gevraagd. Op basis van de informatie die we hierover kregen, hebben wij onszelf terdege de vraag gesteld hoe het verder moet in deze procedure. Daar is niet licht over gedacht binnen de fracties van de coalities. De motie die ik zal indienen, is ondertekend door alle coalitiepartners. Hoe er straks gestemd gaat worden, laat ik aan alle individuele leden. Voor mijn fractie kan ik bevestigen dat geen enkele last aan wie dan ook is opgelegd. De fracties van LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie dienen over hetzelfde onderwerp, de bezuinigingsmaatregelen van de Wmo, een motie in. De aanleiding is niet anders dan die van de SGP. In de brief van 3 maart 2015 vermeldt het college dat het bezwaar op de korting van huishoudelijke hulp gegrond is verklaard en dat het conform het advies van de commissie in de gevallen van gegrond verklaarde bezwaren tot nader onderzoek zal overgaan, volgens de regels van de Wmo. Dit houdt in dat een volledige beoordeling zal plaatsvinden volgens de procedures en uitgangspunten van de brede toegang. De vraag waarmee wij zijn blijven zitten, is wat het college gaat doen met de groep van circa 750 personen die geen bezwaar hebben gemaakt en voor wie de procedure, juridisch gesproken, is beëindigd. Anders dan het college zijn wij van mening dat Notulen raadsvergadering 2 april

18 deze loutere constatering te kort door de bocht is. We hebben daarom bekeken welke oplossing we kunnen vinden voor de ontstane situatie. Voor ons ging het erom dat de uitgangspunten die wij vorig jaar hebben vastgesteld, onverkort van toepassing blijven. Met andere woorden: vanaf 1 mei 2015 zullen wij de eerste drie uren huishoudelijke hulp aanmerken als algemene voorziening die voor eigen rekening komt. Tegelijkertijd hebben we vorig jaar uitgesproken dat een oplossing gevonden moest worden voor degenen die hierdoor in de financiële problemen zouden komen. Die oplossing is gelegen in de bijzondere bijstand en de hardheidsclausule. Deze uitgangspunten blijven voor ons onverkort leidend in de individuele beoordeling die nu voor de groep bezwaarmakers staat te gebeuren. Wat er uit de individuele gesprekken en de daarop volgende beschikkingen komt en in hoeverre die uitgangspunten worden gematerialiseerd, kan nu nog niet worden bepaald. Ook dat vergt een zware en langdurige procedure. We kunnen ook niet op voorhand zeggen dat de groep bezwaarmakers per saldo altijd beter uitkomt. We weten immers nog niet hoe die brede beoordeling eruit gaat zien. Voor de groep nietbezwaarmakers ligt het anders. Voor hen is de drie-uurmaatregel een gegeven. Het besluit is onherroepelijk en daarmee vaststaand. Er bestaat twijfel of de minst draagkrachtigen in de afgelopen periode de mogelijkheden voor financiële compensatie via de bijzondere bijstand daadwerkelijk hebben benut. De wethouder heeft kort geleden cijfers overhandigd waaruit blijkt dat het aantal gevallen dat een beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand tot op heden uiterst beperkt is geweest. Op grond van het tweede uitgangspunt, de financiële verzachting, stellen wij in de motie voor om, parallel aan de Wmo-gesprekken met de bezwaarmakers, ook het gesprek aan te gaan met niet-bezwaarmakers. Dit dient te gebeuren op basis van de enigszins verruimde beleidsregels. Ook met niet-bezwaarmakers volgen dus individuele gesprekken. Als uit die gesprekken blijkt dat de omstandigheden ten opzichte van vorig jaar zijn veranderd, dan kan daarin aanleiding gevonden worden om alsnog een Wmoonderzoek nieuwe stijl te doen. Daar zal dan een nieuwe aanvraag voor worden ingediend. Er blijft dus een verschil tussen de groep die bezwaar heeft gemaakt en de groep die dat niet heeft gedaan. Dat is in de kern het verschil met de motie van de SGP. De heer Tiemstra zegt immers dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden. Wij vinden dat er verschil is en wij vinden dit een te rechtvaardigen verschil. Voor de bezwaarmakers geldt dat zij op basis van de Wmo-toets 2015 nog in het onzekere zijn over de toekenning van de vergoeding voor huishoudelijke hulp. Dat hangt af van de verdere procedure. Voor de niet-bezwaarmakers geldt de drie uur korting als gegeven, maar wordt dit voor de minst draagkrachtigen gecompenseerd. Dat was de doelstelling van het beleid dat wij vorig jaar raadsbreed hebben vastgesteld. Of je het maatschappelijk acceptabel vindt, is geen juridische afweging. Juridisch is het duidelijk: de besluiten die vorig jaar genomen zijn, zijn onherroepelijk. Het zou niet eens kunnen om de besluiten terug te draaien. Het gaat om een politieke afweging en daarin moeten wij onze eigen punten markeren. Wij wijzen de motie om alle negenhonderd gevallen aan een herbeoordeling Wmo 2015 te onderwerpen af, als zijnde niet praktisch en financieel onacceptabel. Het is juridisch onmogelijk en onwerkelijk. We komen namelijk in de situatie dat je de onherroepelijke intrekking opnieuw intrekt met als doel de intrekking mogelijk te maken. Ik denk niet dat er velen van de negenhonderd mensen die het betreft, in dat geval begrijpen waar de gemeente mee bezig is. Het zou overigens kunnen leiden tot nieuwe procedures, maar in ieder geval tot veel onbegrip. Dat willen wij de mensen niet aandoen. Wij lopen ook tegen de praktische onmogelijkheid aan om in relatief korte tijd negenhonderd gevallen opnieuw op een degelijke manier te toetsen. Dat is lastig. Het vergt veel tijd. Er zouden allerlei bureaus ingevlogen moeten worden om die onderzoeken uit te voeren. Dat zou ook leiden tot een enorm financieel bezwaar. Instemmen met het voorstel van de heer Tiemstra zou ertoe leiden dat we in ieder geval de financiële taakstelling van 1 miljoen voor 2015 niet zouden halen. Bovendien zouden er nog negenhonderd keukentafelgesprekken gevoerd moeten worden. Als die 1000 per Notulen raadsvergadering 2 april

19 stuk kosten, hebben we een tekort van bijna 2 miljoen. Zouden ze 500 kosten, dan is dat nog steeds 0,5 miljoen, waardoor het tekort tot 1,5 miljoen oploopt. De financiële consequenties van de voorgestelde maatregel zijn dus zeer zwaar. Waar moeten we het geld vandaan halen? De belangrijkste overweging is wellicht de volgende. Het beleid wordt overeind gehouden, daarom is het interessant om te vernemen dat de commissie Bezwaarschriften het beleid als zodanig niet afkeurt. Het gaat om de wijze waarop je tot het beleid komt. Daar wordt vervolg aan gegeven. Voor ons geldt nog steeds het beleidsuitgangspunt dat de eerste drie uur huishoudelijke hulp een algemene voorziening is en zelf georganiseerd moet worden, met financiële compensatie als dat nodig is. Dat is de lijn van onze motie. De voorzitter: De motie luidt als volgt. MOTIE De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 2 april 2015 De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: op 18 september 2014 de raad besloten heeft een eenvoudige schoonmaakondersteuning tot drie uur per week vanaf 1 januari 2015 te beschouwen als een algemene voorziening; 900 cliënten hierover op 26 september 2014 een beschikking hebben ontvangen; op 13 november 2014 de raad besloten heeft de datum van het aanmerken van een algemene voorziening te verlengen tot 1 mei 2015; 234 bezwaarschiften zijn ingediend; het college op advies van de commissie bezwaarschiften besloten heeft alle ontvankelijk verklaarde bezwaarschiften (zijnde ca. 150) gegrond te verklaren, de eerder genomen besluiten te laten vervallen en na het onderzoek ingevolge de Wmo 2015 per geval een nieuw besluit te nemen. overwegende dat: in de groep inwoners die geen bezwaar hebben gemaakt er zich een aantal bevindt die mogelijkerwijs recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de eerste drie uur huishoudelijke hulp in het kader van de specifieke maatregel Bijzondere Bijstand voor huishoudelijke hulp (besluit ). het toetsingskader voor bijzondere bijstand voor de huishoudelijke hulp een ruimere vermogensvrijstelling kent dan de reguliere verstrekking bijzondere bijstand (besluit Baanbrekers d.d ) het vermoeden bestaat dat, gelet op de momenteel nog geringe hoeveelheid aanvragen voor ondersteuning middels deze bijzondere bijstand, er een groep lijkt te bestaan die onvoldoende bekend is met de mogelijkheden van deze voorziening; een actieve benadering derhalve gewenst is en bovendien in lijn is met een eerder besloten amendement. Notulen raadsvergadering 2 april

20 draagt het college op: 1. de circa 750 cliënten die op 26 september 2014 een beschikking ontvingen en daartegen geen bezwaar gemaakt hebben, opnieuw te benaderen om hun persoonlijke situatie te onderzoeken en daarbij te kijken naar de mogelijkheden voor toekenning van bijzondere bijstand ter compensatie van de per 1 mei 2015 weggevallen eerste drie uren huishoudelijke hulp; 2. Daarbij ook vast te stellen of er dusdanige veranderingen in de situatie hebben plaatsgevonden die aanleiding kunnen zijn tot een breder onderzoek in het kader van de Wmo 2015; 3. hierbij als uitgangspunten te nemen: a. de Beleidsregels huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand gemeente Waalwijk 2015 d.d b. eenvoudige schoonmaakondersteuning tot drie uur per week te beschouwen als een algemene voorziening; c. de ingangsdatum vast te houden op 1 mei 2015; d. bij toekenning van bijzondere bijstand na 1 mei 2015 deze met terugwerkende kracht tot 1 mei 2015 te vergoeden; 4. het gestelde onder 1. en 2. en 3. helder te communiceren met de betrokkenen, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: De motie is ondertekend door de fracties van CDA, VVD, LokaalBelang en ChristenUnie. De heer Ottens: Er ligt een heel helder advies van de commissie Bezwaarschriften. Daar waar de commissie normaliter weegt of binnen de bandbreedte van het vastgestelde beleid een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen het individuele belang en de toepassing van de beleidsregels, is in dit geval iets opmerkelijks aan de hand. De commissie gaat in haar overwegingen ook in op het beleid zelf en toetst dat aan de bandbreedte die volgens de wet Wmo geoorloofd is. Daarbij komt ze tot de conclusie dat de eenvoudige huishoudelijke hulp niet als een algemene voorziening beschouwd mag worden, tenminste niet eerder dan dat een toetsing heeft plaatsgevonden van de individuele situatie. Toch blijft het CDA in zijn motie uitgaan van eenvoudige huishoudelijke hulp voor de eerste drie uur als algemene voorziening. Hoe kan de heer Van Dongen dat rijmen met de overweging die de commissie Bezwaarschriften heeft gemaakt? De heer Van Dongen geeft een aantal praktische overwegingen. Op het moment dat je alle beschikkingen zou intrekken en opnieuw een overweging moet maken van alle mensen, dus ook van hen die geen bezwaar hebben ingediend, leidt dat tot onbegrip. Je kunt erover van inzicht verschillen, maar wij vinden het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. In het kader van het vorige onderwerp over armoedebestrijding zei de heer Van Dongen dat veel mensen de weg niet weten te vinden naar de voorzieningen. Dat kan ik niet helemaal rijmen met het standpunt dat over de huishoudelijke zorg wordt ingenomen. Ik hoor hier graag een reactie op. De heer Van Dongen: De toelichting op de Wmo laat duidelijk zien dat het mogelijk is om te verwijzen naar een algemene voorziening. Als je een algemene voorziening creeert, kan daar vervolgens naar verwezen worden en dan wordt er geen Wmo-toekenning afgegeven. De commissie zegt niet zozeer dat je geen algemeen gebruikelijke voorziening mag hebben, maar stelt dat je deze voorziening ook moet toetsen aan de concrete omstandigheden van het voorliggende geval. De commissie zegt dus niet dat het beleid niet deugt, maar het beleid moet individueel getoetst worden. De beleidslijn blijft dus overeind, maar moet per geval beoordeeld worden. Notulen raadsvergadering 2 april

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) P. Kivits Zakentaxi S.S.C. 55 Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout VOA (Vrijwillige OuderenAdviseur) PCOB Sprang-Capelle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht G.A.

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 13 september 2012 Aanwezigen: zie bijlage 0.3 Vaststellen agenda Agendapunten 1.4 en 1.6 worden overgeheveld van het debatgedeelte naar vaststelling van raadsvoorstellen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Stichting Dagtocht 65+ Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht Medewerker Rechtswinkel Tilburg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Voorzitter Buurtbus Waalwijk- Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:214

ECLI:NL:RBNNE:2017:214 ECLI:NL:RBNNE:2017:214 Instantie Datum uitspraak 23-01-2017 Datum publicatie 25-01-2017 Zaaknummer LEE 15/2902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet Werk en Bijstand Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Cuijk 2012

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 21 september 2010 Datum B&W besluit 10 augustus 2010 Portefeuillehouder Frans Strik Behandelend ambtenaar Lilian

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Voorzitter: Commissiegriffier: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer de heer G. Kocken

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Artikel 1. Taak De commissie heeft tot taak: a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35856_1 3 juni 2016 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2384 Nr. 23 Raadsbesluit van 9

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2016 Raadsvoorstel: 2016-1593 Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2016 Datum: 30 mei 2016 Portefeuillehouder: J. Freije I & O: 12 mei 2016 B &A / Raadsvergadering: 16 juni 2016 Programma:

Nadere informatie