RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in verband met het wijzigen van de samenstelling van de Commissie. Aanleiding: Bij brief van 6 januari 2010 heeft uw raad het college in kennis gesteld van uw standpunt dat een meerderheid in de raad een voorkeur heeft voor een bezwarencommissie die uitsluitend bestaat uit externen en niet langer een commissie waarin raadsleden zitting hebben. Voorts is aandacht gevraagd voor het instellen van een rooster van aftreden. Uw raad heeft voorts aangegeven dat juridisering moet worden voorkomen en dat daarom ook nietjuristen voor het lidmaatschap van de commissie in aanmerking kunnen komen en dat ook oud(duo)raadsleden lid kunnen zijn van de commissie. In het functieprofiel dient als vereiste te worden opgenomen dat er enige binding met de stad moet zijn. Ook wil uw raad het ambtelijk horen handhaven en, indien mogelijk, uitbreiden. Doel: De adviescommissie ex artikel 84 Gemeentewet, die zowel de raad als het college en de burgemeester adviseert over een te nemen besluit op bezwaarschriften, samen te stellen uit externen (niet-raadsleden) die worden benoemd met inachtneming van een rooster van aftreden. Voorts wordt beoogt meer bezwaarschriften die zich daarvoor lenen af te doen middels ambtelijk horen. Kader: De commissie is een commissie als bedoeld in artikel 84, eerste lid, Gemeentewet en is door ieder van de bestuursorganen van de gemeente ingesteld. Voor het bereiken van het beoogde doel dient de verordening te worden gewijzigd. Overwegingen: De overwegingen van dit besluit wordt verwezen naar uw brief van 6 januari Daarin heeft u de volgende punten aandachtspunten opgeworpen: - het voorkomen van juridisering door ook niet-juristen te werven als lid van de commissie; - in het functieprofiel als vereiste op te nemen dat er enige binding met de stad moet zijn; - het instellen van een rooster van aftreden; - ook oud(duo)raadsleden kunnen lid worden van de commissie; - het handhaven en, indien mogelijk, uitbreiden van het systeem van ambtelijk horen. Met de voorgestelde wijzigingen wordt een en ander mogelijk gemaakt.

2 Daarnaast zijn de bepalingen over beroepschriften vervallen omdat er thans geen mogelijkheden meer bestaan om administratief beroep in te stellen. Om die reden wordt de naamgeving van de commissie ook aangepast in Commissie bezwaarschriften. De commissie is middels haar eerste voorzitter ten aanzien van de wijzigingen geconsulteerd. Daarbij is, mede in relatie met de wens om het ambtelijk horen uit te breiden en de procedure van de behandeling van bezwaarschriften te stroomlijnen en waar mogelijk te versnellen waartoe een nieuwe werkwijze is voorbereid en waarover op korte termijn besluitvorming is te verwachten de vraag aan de orde geweest of het primaat van de behandeling van bezwaarschriften niet méér bij het bestuursorgaan zou moeten liggen. De commissie acht het echter zeer wel mogelijk om zowel de beoogde nieuwe werkwijze als het uitbreiden van het ambtelijk horen (wat overigens ook deel uitmaakt van die nieuwe werkwijze) te implementeren met behoud van de huidige formulering van artikel 2, tweede lid van de verordening ( De commissie is voorts belast met de advisering op ingediende bezwaarschriften ). Wij begrijpen het standpunt van de voorzitter van de commissie. Aan de andere kant blijft een beslissing op bezwaar altijd een heroverweging van het bestuursorgaan zelf. Een klantgerichte opstelling kan met zich meebrengen dat sommige zaken ambtelijk worden afgedaan. De beslissing welke zaken dit betreffen zou ook bij het bestuursorgaan zelf moeten kunnen liggen. Na overleg met de commissie zal daarom door het college een protocol worden opgesteld waarin is vastgelegd in welke gevallen de commissie geen advies wordt gevraagd. In die gevallen zal het bestuursorgaan zonder advies van de commissie, op basis van ambtelijk horen, beslissen op bezwaarschriften. Financiën: Omdat raadsleden die voorheen in de commissie zitting hadden naast hun raadsvergoeding geen aparte vergoeding ontvingen voor de commissiewerkzaamheden heeft het samenstellen van de commissie met externe leden financiële gevolgen. Een nauwkeurige raming wijst uit dat dit zal leiden tot een uitzetting met ca ,-- per jaar van de post vacatiegelden, welke post daarvoor thans niet toereikend is. Dit bedrag komt voor 2011 ten laste van de post onvoorzien. Na 2011 zal het structureel worden opgenomen in de begroting. Hierbij wordt nog aangetekend dat het bedrag dat op basis van de thans geldende normen als vergoeding kan worden verstrekt in vergelijking met andere gemeenten minimaal is. Dit kan een belemmering vormen bij de werving van de nu benodigde leden en plaatsvervangers. Evaluatie N.v.t. Bijgevoegde informatie: RAADSBESLUIT De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Leiden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2010), gezien het besluit van de burgemeester d.d., mede gezien het advies van de commissie

3 BESLUITEN: Vast te stellen de Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: de Commissie bezwaarschriften; b. afdeling : een afdeling van de commissie, belast met de behandeling van een bezwaarschrift als bedoeld in een van de volgende hoofdstukken; c. indiener : degene die een bezwaarschrift heeft ingediend; d. wet : de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 Taak 1. De commissie is belast met de voorbereiding van de advisering over de beslissing op ingediende bezwaarschriften, zulks met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend op grond van een gemeentelijke belastingverordening en zulks met uitzondering van bezwaarschriften die door de bestuursorganen zelf worden afgedaan. 2. Het college stelt na overleg met de commissie een protocol vast waarin staat welke bezwaarschriften door de bestuursorganen zelf worden afgedaan. 3. De commissie kan desgevraagd, de commissie gehoord, worden belast met de advisering op bezwaarschriften aan bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht die geen deel uitmaken van de gemeente Leiden. Het bepaalde in Hoofdstuk II is daarbij van toepassing. 4. De commissie kan afzien van het behandelen van bezwaarschriften. Alsdan is afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Artikel 3 Samenstelling 1. De commissie is als volgt samengesteld: a. er is een eerste voorzitter en er zijn voorts ten minste drie andere voorzitters, die door burgemeester en wethouders worden benoemd, met dien verstande, dat deze functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad, met het ambt van burgemeester van Leiden en met de in artikel 13 van de Gemeentewet genoemde betrekkingen. Bij de benoeming dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat ten minste één voorzitter de instemming heeft van het Georganiseerd Overleg; b. er worden maximaal tien leden en zes plaatsvervangende leden door burgemeester en wethouders benoemd, met dien verstande dat deze functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad en met de in artikel 13 van de Gemeentewet genoemde betrekkingen. c. twee vertegenwoordigers van de vakbonden en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers, aan te wijzen door het Georganiseerd Overleg; d. twee door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren en twee plaatsvervangers. 2. Het bepaalde in artikel 10 van de Gemeentewet ten aanzien van raadsleden is van overeenkomstige toepassing op de leden als bedoeld in het eerste lid, onder a. en b. van dit artikel, met uitzondering van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente. 3. De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde leden van de commissie hebben slechts zitting in de afdeling, welke wordt belast met de behandeling van bezwaarschriften ingevolge hoofdstuk III van deze verordening.

4 4. Alvorens een lid als bedoeld in het eerste lid, onder a, te benoemen horen burgemeester en wethouders de commissie. 5. Wanneer de voorzitter van de afdeling als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening is verhinderd, wordt deze vervangen door de eerste voorzitter. Artikel 4 Beëdiging De leden van de commissie, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en de leden en plaatsvervangende leden als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, leggen zo spoedig mogelijk nadat zij door burgemeester en wethouders zijn benoemd in de vergadering van de commissie, in handen van de burgemeester, de volgende eed (verklaring en belofte) af: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" ("Dat verklaar en beloof ik"). Artikel 5 Zittingsduur 1. De leden van de commissie, bedoeld in artikel 3, onder a. en b. worden bij eerste benoeming benoemd voor een periode van twee of vier jaar en kunnen na afloop van die termijn terstond éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 2. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij burgemeester en wethouders, onder mededeling daarvan aan de voorzitter van de commissie. Leden die ontslag hebben genomen, blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Artikel 6 Secretaris 1. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar. 2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens ten minste twee ambtenaren der gemeente als plaatsvervangers van de secretaris aan. 3. De secretaris en plaatsvervangend secretarissen kunnen zich ten behoeve van de werkzaamheden voor de commissie en haar afdelingen door andere ambtenaren der gemeente laten bijstaan. Artikel 7 Plenaire vergadering 1. De eerste voorzitter fungeert als voorzitter van de commissie. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een van de andere voorzitters. 2. De commissie vergadert ter zake van in deze verordening genoemde en andere onderwerpen, die het functioneren van de commissie en haar afdelingen betreffen. 3. De in het vorige lid bedoelde vergadering wordt belegd door de voorzitter van de commissie, die de leden ten minste acht dagen voor de te houden vergadering oproept, onder toezending van de agenda. De voorzitter van de commissie belegt een vergadering zo dikwijls hij of een derde deel van het aantal leden dit nodig oordeelt. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen twee weken nadat het verzoek is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd zijn.

5 4. Vergaderingen van de commissie vinden geen doorgang, indien niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is. Indien een vergadering geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd ter behandeling van dezelfde onderwerpen. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden, doch alleen over de onderwerpen, in de oproeping tot die vergadering vermeld. Tussen de eerste en de tweede vergadering moet een tijdvak van ten minste twee weken liggen. 5. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 6. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar; het bepaalde in artikel 23, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 7. De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de secretaris. In daartoe in aanmerking komende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, worden de stukken zowel door de voorzitter als door de secretaris ondertekend. Artikel 8 Afdelingen 1. De commissie stelt afdelingen in, die elk afzonderlijk belast worden met de behandeling van een bepaalde categorie bezwaarschriften, als bedoeld in de volgende hoofdstukken. 2. De behandeling van bezwaarschriften door een afdeling geschiedt overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de volgende hoofdstukken. 3. Als secretaris treedt één van de ambtenaren als bedoeld in artikel 6, tweede lid, op. De secretaris levert de afdeling de nodige bijstand. 4. De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien zij een persoonlijk belang bij de zaak hebben. Artikel 9 Archief De archiefbescheiden van de commissie en haar afdelingen worden beheerd door de secretaris van de commissie. Hoofdstuk II: bezwaarschriften Artikel De afdelingen welke zijn belast met de voorbereiding van beslissingen op bezwaarschriften, als bedoeld in dit hoofdstuk, bestaan uit een voorzitter, zijnde een van de voorzitters als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder b, bedoelde leden. 2. De commissie wijst uit haar midden bij rooster voor elk lid, als bedoeld in het vorige lid, een eerste en een tweede plaatsvervanger aan. 3. Een lid, als bedoeld in het vorige lid, wordt bij afwezigheid of ontstentenis, dan wel in het geval als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, vervangen door een plaatsvervanger met inachtneming van het rooster. 4. Indien het belang van de zaak zich daar niet tegen verzet, kan het horen geschieden door de voorzitter van de afdeling. 5. De behandeling van in dit hoofdstuk bedoelde bezwaarschriften geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 6 en 7 van de wet. Artikel 11 Beraadslaging en advies

6 1. De afdeling beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 2. De afdeling beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt. 3. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 4. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 5. Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het bestuursorgaan wordt het advies toegezonden aan de indiener en eventuele andere belanghebbenden. 6. Het bestuursorgaan zendt de afdeling een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift. Hoofdstuk III: Bezwaarschriften op het terrein van ambtenarenzaken Artikel De afdeling welke is belast met de voorbereiding van beslissingen op bezwaarschriften op het terrein van ambtenarenzaken, bestaat uit een voorzitter, zijnde een van de voorzitters als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder c, bedoelde leden en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder d, bedoelde leden. 2. De commissie wijst uit haar midden bij rooster voor elk lid, als bedoeld in het vorige lid, een eerste en een tweede plaatsvervanger aan. 3. Een lid, als bedoeld in het vorige lid wordt bij afwezigheid of ontstentenis, dan wel in het geval als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, vervangen door een plaatsvervanger met inachtneming van het rooster. 4. De behandeling van in dit hoofdstuk bedoelde bezwaarschriften geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 6 en 7 van de wet, met dien verstande dat het horen niet in het openbaar plaatsvindt. Artikel 13 Beraadslaging en advies 1. De afdeling beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 2. De afdeling beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt. 3. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 4. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 5. Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het bestuursorgaan wordt het advies toegezonden aan de indiener. 6. Het bestuursorgaan zendt de afdeling een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift. Hoofdstuk IV: Slotbepalingen Artikel 14 De commissie dan wel de desbetreffende afdeling beslist in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

7 Artikel De Verordening op de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften 2009 wordt ingetrokken. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Commissie bezwaarschriften Gedaan in de openbare raadsvergadering van 30 september 2010, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 30 september 2010 ongewijzigd vastgesteld.

8 Opsteller: M.A. Waaning Organisatieonderdeel: JFD Telefoon: TECHNISCHE INFORMATIE Verantwoordelijk portefeuillehouder: Ruimtelijke Ordening, Binnenstad & Publiekszaken Communicatie: Bekendmaking van de verordening en de inwerkingtreding op de gebruikelijke wijze.

9 Bijgevoegde informatie: ADVIES PRESIDIUM Doel: Behandelingsvoorstel: Opmerkingen/aandachtspunten:

10 B&W.nr , d.d BB. nr d.d Burgemeester en B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften 2011 (samenstelling commissie). Burgemeester en wethouders besluiten 1. Voor zover het hun bevoegdheden betreft de Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften 2011 vast te stellen, waardoor per : a. raadsleden geen zitting meer hebben in de commissie voor de bezwaarschriften b. het college na overleg met de commissie voor de bezwaarschriften een protocol vaststelt waarin staat welke zaken ambtelijk kunnen worden afgedaan. 2. de raad voor te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de raad betreft, de Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften 2011 vast te stellen. De burgemeester besluit Voor zover het zijn bevoegdheden betreft de Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften 2011 vast te stellen. Samenvatting De gemeenteraad heeft te kennen gegeven dat de adviescommissie voor de bezwaarschriften (de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften) uitsluitend uit externen (ook niet-juristen en oud(duo)raadsleden) dient te bestaan en dat raadsleden derhalve niet langer lid van de commissie kunnen zijn. Voorts is uitgesproken dat er een rooster van aftreden voor de commissieleden dient te komen. In verband met het feit dat het administratief beroep niet meer voorkomt wordt tevens de naamgeving van de Commissie aangepast. In verband hiermee is een wijziging van de Verordening op de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften noodzakelijk.

11 Verordening op de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften; b. afdeling : een afdeling van de commissie, belast met de behandeling van een beroep- of bezwaarschrift als bedoeld in een van de volgende hoofdstukken; c. indiener : degene die een beroep- of bezwaarschrift heeft ingediend; d. wet : de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 Taak 1. De commissie is belast met de voorbereiding van en de beslissing op administratieve beroepen, die op grond van enig wettelijk voorschrift bij de gemeenteraad kunnen worden ingesteld. 2. De commissie is voorts belast met de voorbereiding van de advisering over de beslissing op overige ingestelde administratieve beroepschriften en op ingediende bezwaarschriften, zulks met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend op grond van een gemeentelijke belastingverordening. 3. De commissie kan desgevraagd, de commissie gehoord, worden belast met de advisering op bezwaarschriften aan bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht die geen deel uitmaken van de gemeente Leiden. Het bepaalde in Hoofdstuk II is daarbij van toepassing. 4. De commissie kan afzien van het behandelen van bezwaarschriften. Alsdan is afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Artikel 3 Samenstelling 1. De commissie is als volgt samengesteld: a. er is een eerste voorzitter en er zijn voorts ten minste drie andere voorzitters, die door burgemeester en wethouders worden benoemd, met dien verstande, dat deze functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad, met het ambt van burgemeester van Leiden en met de in artikel 13 van de Gemeentewet genoemde betrekkingen. Bij de benoeming dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat ten minste één voorzitter de instemming heeft van het Georganiseerd Overleg; b. er worden maximaal tien leden en zes plaatsvervangende leden door burgemeester en wethouders benoemd, met dien verstande dat deze functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad en met de in artikel 13 van de Gemeentewet genoemde betrekkingen. c. twee vertegenwoordigers van de vakbonden en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers, aan te wijzen door het Georganiseerd Overleg; d. twee door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren en twee plaatsvervangers. 2. Het bepaalde in artikel 10 van de Gemeentewet ten aanzien van raadsleden is van overeenkomstige toepassing op de leden als bedoeld in het eerste lid, onder a. en b. van dit artikel, zij het ten aanzien van de leden als bedoeld in het eerste lid onder a. met uitzondering van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente.

12 3. De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde leden van de commissie hebben slechts zitting in de afdeling, welke wordt belast met de behandeling van bezwaarschriften ingevolge hoofdstuk III van deze verordening. 4. Alvorens een lid als bedoeld in het eerste lid, onder a, te benoemen horen burgemeester en wethouders de commissie. 5. Wanneer de voorzitter van de afdeling als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening is verhinderd, wordt deze vervangen door de eerste voorzitter. Artikel 4 Beëdiging De leden van de commissie, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en de leden en plaatsvervangende leden als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, leggen zo spoedig mogelijk nadat zij door burgemeester en wethouders zijn benoemd in de vergadering van de commissie, in handen van de burgemeester, de volgende eed (verklaring en belofte) af: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" ("Dat verklaar en beloof ik"). Artikel 5 Zittingsduur 1. De leden van de commissie, bedoeld in artikel 3, onder a. en b. worden bij eerste benoeming benoemd voor een periode van twee of vier jaar en kunnen na afloop van die termijn terstond éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 2. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij burgemeester en wethouders, onder mededeling daarvan aan de voorzitter van de commissie. Leden die ontslag hebben genomen, blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Artikel 6 Secretaris 1. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar. 2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens ten minste twee ambtenaren der gemeente als plaatsvervangers van de secretaris aan. 3. De secretaris en plaatsvervangend secretarissen kunnen zich ten behoeve van de werkzaamheden voor de commissie en haar afdelingen door andere ambtenaren der gemeente laten bijstaan. Artikel 7 Plenaire vergadering 1. De eerste voorzitter fungeert als voorzitter van de commissie. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een van de andere voorzitters. 2. De commissie vergadert ter zake van in deze verordening genoemde en andere onderwerpen, die het functioneren van de commissie en haar afdelingen betreffen. 3. De in het vorige lid bedoelde vergadering wordt belegd door de voorzitter van de commissie, die de leden ten minste acht dagen voor de te houden vergadering oproept, onder toezending van de agenda. De voorzitter van de commissie belegt een vergadering zo dikwijls hij of een derde deel van het aantal leden dit nodig oordeelt. In het laatste geval wordt de vergadering

13 gehouden binnen twee weken nadat het verzoek is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd zijn. 4. Vergaderingen van de commissie vinden geen doorgang, indien niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is. Indien een vergadering geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd ter behandeling van dezelfde onderwerpen. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden, doch alleen over de onderwerpen, in de oproeping tot die vergadering vermeld. Tussen de eerste en de tweede vergadering moet een tijdvak van ten minste twee weken liggen. 5. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 6. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar; het bepaalde in artikel 23, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 7. De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de secretaris. In daartoe in aanmerking komende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, worden de stukken zowel door de voorzitter als door de secretaris ondertekend. Artikel 8 Afdelingen 1. De commissie stelt afdelingen in, die elk afzonderlijk belast worden met de behandeling van een bepaalde categorie beroep- of bezwaarschriften, als bedoeld in de volgende hoofdstukken. 2. De behandeling van beroep- en bezwaarschriften door een afdeling geschiedt overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de volgende hoofdstukken. 3. Als secretaris treedt één van de ambtenaren als bedoeld in artikel 6, tweede lid, op. De secretaris levert de afdeling de nodige bijstand. 4. De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een beroep- of bezwaarschrift, indien zij een persoonlijk belang bij de zaak hebben. Artikel 9 Archief De archiefbescheiden van de commissie en haar afdelingen worden beheerd door de secretaris van de commissie. Hoofdstuk II: bezwaarschriften en beroepschriften Artikel De afdelingen welke zijn belast met de voorbereiding van beslissingen op bezwaar- of beroepschriften, als bedoeld in dit hoofdstuk, bestaan uit een voorzitter, zijnde een van de voorzitters als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder b, bedoelde leden. 2. De commissie wijst uit haar midden bij rooster voor elk lid, als bedoeld in het vorige lid, een eerste en een tweede plaatsvervanger aan. 3. Een lid, als bedoeld in het vorige lid, wordt bij afwezigheid of ontstentenis, dan wel in het geval als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, vervangen door een plaatsvervanger met inachtneming van het rooster. 4. Indien het belang van de zaak zich daar niet tegen verzet, kan het horen geschieden door de voorzitter van de afdeling. 5. De behandeling van in dit hoofdstuk bedoelde bezwaar- en beroepschriften geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 6 en 7 van de wet.

14 Artikel 11 Beraadslaging en advies 1. De afdeling beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 2. De afdeling beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt. 3. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarof beroepschrift. 4. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 5. Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het bestuursorgaan wordt het advies toegezonden aan de indiener en eventuele andere belanghebbenden. 6. Het bestuursorgaan zendt de afdeling een afschrift van zijn beslissing op het bezwaar- of beroepschrift. Hoofdstuk III: Bezwaarschriften op het terrein van ambtenarenzaken Artikel De afdeling welke is belast met de voorbereiding van beslissingen op bezwaarschriften op het terrein van ambtenarenzaken, bestaat uit een voorzitter, zijnde een van de voorzitters als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder c, bedoelde leden en twee vaste leden, door de commissie aan te wijzen uit de in artikel 3, eerste lid onder d, bedoelde leden. 2. De commissie wijst uit haar midden bij rooster voor elk lid, als bedoeld in het vorige lid, een eerste en een tweede plaatsvervanger aan. 3. Een lid, als bedoeld in het vorige lid wordt bij afwezigheid of ontstentenis, dan wel in het geval als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, vervangen door een plaatsvervanger met inachtneming van het rooster. 4. De behandeling van in dit hoofdstuk bedoelde bezwaarschriften geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 6 en 7 van de wet, met dien verstande dat het horen niet in het openbaar plaatsvindt. Artikel 13 Beraadslaging en advies 1. De afdeling beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 2. De afdeling beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt. 3. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 4. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 5. Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het bestuursorgaan wordt het advies toegezonden aan de indiener. 6. Het bestuursorgaan zendt de afdeling een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift. Hoofdstuk IV: administratief beroep bij de gemeenteraad

15 Artikel 14 (vervallen) Artikel 15 (vervallen) Hoofdstuk V: Slotbepalingen Artikel 16 De commissie dan wel de desbetreffende afdeling beslist in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet. Artikel 17 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften 2009.

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften.

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. Artikel 1 instelling en taakomschrijving 1. Er is een commissie

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 1272 11 juli 2014 Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Tekst modelverordening Tekst huidige verordening Voorstel nieuwe verordening 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. regioraad: het algemeen bestuur van

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35796_1 3 juni 2016 Enquêteverordening Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2277 Nr. 3 Raadsbesluit van 7 februari 2006, houdende vaststelling

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Oktober 2008 Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie