Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007"

Transcriptie

1 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking van de regeling van 14 september 1994) bij raadsbesluit van 3/4 juli 2002 (raadsvoorstel nummer 107/2002). De datum van inwerkingtreding van de verordening is bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 januari 2003 (agendapunt nr. 2.1) bepaald op 29 januari 2003, op welk tijdstip tevens het voorgaande gemeenteblad nummer GB98-29 vervalt. - Aanvulling met besluit van de commissie d.d. 12 juli 2004 tot instelling (waarbij taak en bevoegdheid) van de enkelvoudige kamer commissie voor bezwaarschriften. De inwerktreding van deze nadere regulering is gesteld op 22 september 2004 (artikel 142 Gemeentewet), op welk tijdstip deze publicatie in de plaats is gesteld van het voorgaande gemeenteblad GB e Wijziging van de verordening (wijziging artikel 2, 11, 17 en 20 - hierbij regeling van eventuele mandaatverlening door de commissie) bij raadsbesluit van 15 december 2004, raadsvoorstel nummer 213/2004. Tevens regeling (buiten de verordening om - omschreven op pagina 7) van de vertegenwoordiging (mandatering) namens de raad in bezwaarschriftenprocedures tegen raadsbesluiten. De inwerkingtreding is (met toepassing van artikel 142 Gemeentewet) op 20 januari 2005, op welk tijdstip gemeenteblad GB in de plaats is gesteld van voorgaande publicatie GB Wijziging van het voorgaande raadsbesluit (inzake het cursief aangegeven gedeelte) van 15 december 2004 (213/2004) bij raadsbesluit van 29 november 2006 (raadsvoorstelnr. 205/2006). Gelet op het bepaalde in artikel 142 van de Gemeentewet is de inwerkingtreding gesteld op 29 maart 2007, op welk tijdstip gemeenteblad GB07-69 in de plaats is gesteld van voorgaande publicatie GB Aantal bladzijden / verkoopprijs 8 / 0,40 gb07-069

2 VERORDENING OP DE COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN De raad van de gemeente Nijmegen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2002; Gelet op de hoofdstukken V en VI van de Gemeentewet en op de hoofdstukken 2, 7 en 9 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: vast te stellen de volgende Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften. Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht; b. de gemeente: de gemeente Nijmegen; c. de commissie: de Commissie voor bezwaarschriften; d. de voorzitter: de voorzitter van de commissie, tenzij anders is aangegeven; e. de secretaris: de secretaris van de commissie, tenzij anders is aangegeven; f. de raad: de raad van de gemeente Nijmegen; g. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Hoofdstuk II De commissie Artikel 2 1. Er is een commissie, genaamd de Commissie voor bezwaarschriften. 2. De commissie heeft tot taak op onafhankelijke wijze de besluitvorming door de raad voor te bereiden inzake bezwaarschriften als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet waarop de raad moet beslissen, met uitzondering van bezwaarschriften voortvloeiende uit besluiten op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Nijmegen. 3. De commissie heeft voorts tot taak de besluitvorming door de raad voor te bereiden aangaande klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de wet waarop de raad een beslissing moet nemen. Klachten ten aanzien waarvan de raad zijn voorzitter heeft gemachtigd tot afhandeling worden daaronder niet begrepen. (zie ook bijlage 1 inzake instelling, taak en bevoegdheid enkelvoudige kamer commissie voor bezwaarschriften) Artikel 3 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden, die door de raad worden benoemd, geschorst en ontslagen. 2. De leden maken geen deel uit van een bestuursorgaan van de gemeente en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een zodanig bestuursorgaan. 3. De leden beschikken over adequate en relevante juridische en bij voorkeur ook bestuurlijke deskundigheid. 4. De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. 5. De leden ontvangen een vergoeding die door de raad bij afzonderlijke verordening wordt vastgesteld. Artikel 4 1. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen één keer worden benoemd voor een tweede periode. 2. De raad ontslaat een lid, wanneer: a. het lid daartoe een schriftelijk verzoek bij het college heeft ingediend; b. het lid een ambt of functie heeft aanvaard die krachtens deze verordening onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie; c. het lid naar het oordeel van de raad door zijn gedragingen ernstig nadeel toebrengt aan het aanzien van de commissie, of d. de commissie wordt opgeheven. 2

3 3. In het geval bedoeld in het tweede lid, onder c, is de raad bevoegd het lid te schorsen hangende het onderzoek naar de gedragingen. De schorsing duurt maximaal drie maanden. 4. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Artikel 5 1. De commissie is bevoegd uit haar midden kamers in te stellen, die belast worden met de behandeling van bepaalde of bepaalde soorten bezwaarschriften of bepaalde andere werkzaamheden. Zij kan naast de leden een of meer plaatsvervangende leden voor de kamers aanwijzen. 2. Elke kamer wijst uit haar midden een voorzitter aan. 3. Het bepaalde in deze verordening over de werkwijze en de bevoegdheden van de commissie, van de voorzitter en van de secretaris is van overeenkomstige toepassing op elk van haar kamers. 4. Voorstellen aan de raad gaan uit van de commissie. (zie ook bijlage 1 inzake instelling, taak en bevoegdheid enkelvoudige kamer commissie voor bezwaarschriften) Artikel 6 1. Het secretariaat wordt vervuld onder verantwoordelijkheid van de griffier. 2. Het secretariaat van de commissie en, bij toepassing van artikel 5, van haar kamers, wordt vervuld door een of meer door het college, in overleg en overeenstemming met de griffier, aan te wijzen gemeenteambtenaren. Hoofdstuk III Het in behandeling nemen van bezwaarschriften Artikel 7 1. Van een aan de raad gericht bezwaarschrift wordt onmiddellijk na ontvangst een kopie ter behandeling gezonden aan de commissie. 2. Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 3. Na kennisneming van het bezwaarschrift door de raad wordt dit onverwijld doorgezonden aan de commissie, tenzij de raad in voorkomend geval anders beslist. 4. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk na kennisneming van het bezwaarschrift een bericht van ontvangst aan de indiener. In het bericht van ontvangst wordt de te volgen procedure vermeld. 5. De secretaris geeft van een bezwaarschrift onverwijld kennis aan het college. 6. Het college doet de commissie onverwijld de voor de behandeling van het bezwaarschrift vereiste stukken toekomen. Artikel 8 1. De commissie is bevoegd om, indien een ander bestuursorgaan dan de raad of een administratieve rechter tot behandeling bevoegd is, met toepassing van artikel 2:3 of artikel 6:15, eerste lid, van de wet bezwaarschriften en klachten door te zenden naar het bevoegde bestuursorgaan of de bevoegde administratieve rechter. 2. De commissie kan de voorzitter machtigen tot uitoefening van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid en de secretaris tot mededeling aan de afzender. Hoofdstuk IV Vergaderingen Artikel 9 1. De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of twee leden of, indien het betreft een kamer uit de commissie, één lid, onder opgave van redenen de wens daartoe te kennen geven. 2. De vergaderingen worden door de voorzitter belegd. Hij zorgt dat elk lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste acht dagen voor de aanvang van de vergadering wordt opgeroepen. De te behandelen zaken worden bij de oproep vermeld. 3

4 Artikel De commissie beraadslaagt of besluit niet indien behalve de voorzitter of diens plaatsvervanger, niet ten minste de helft van het aantal andere leden aanwezig is. 2. Alle besluiten van de commissie, waaronder begrepen de vaststelling van voorstellen, worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. 3. Indien het op grond van het eerste lid vereiste aantal leden niet is opgekomen kan de voorzitter met een tussentijd van ten minste vierentwintig uren een nieuwe vergadering beleggen. In deze vergadering kunnen de dan aanwezige leden beraadslagen en besluiten over reeds eerder geagendeerde onderwerpen. Artikel Het horen van de indiener van het bezwaarschrift, van andere belanghebbenden en van degene die als vertegenwoordiger van de raad een toelichting op het standpunt van de raad in de commissie geeft geschiedt door de commissie. Het horen kan slechts plaatsvinden indien tenminste de helft van het aantal commissieleden aanwezig is. 2. De secretaris stelt de indiener van het bezwaarschrift, andere belanghebbenden en degene die als vertegenwoordiger van de raad een toelichting op het standpunt van de raad in de commissie geeft in kennis van het tijdstip waarop en de plaats waar het horen plaatsvindt. 3. De secretaris doet degenen die bedoeld worden in het tweede lid zo spoedig mogelijk de in artikel 7, vijfde lid bedoelde stukken toekomen. Artikel De zittingen van de commissie waarin personen worden gehoord zijn openbaar. 2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter of een van de overige aanwezige leden van de commissie daartoe een verzoek doet. De commissie beslist vervolgens of de zitting verder plaatsvindt met gesloten deuren. 3. Andere vergaderingen dan die bedoeld in het eerste lid vinden in beginsel plaats achter gesloten deuren. Artikel Het verslag als bedoeld in de artikelen 7:7 en 7:21 van de wet vermeldt de namen van de aanwezige commissieleden, belanghebbenden en andere uitgenodigde personen, alsmede van hun hoedanigheid. 2. Het verslag houdt ten minste een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en, voor zover van belang, overigens in de hoorzitting is voorgevallen. 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding. Hoofdstuk V commissie Overige bepalingen omtrent de werkwijze en de bevoegdheden van de Artikel Het college draagt zorg dat alle informatie die de commissie voor de uitoefening van haar taak wenselijk acht integraal aan haar ter beschikking wordt gesteld, ongeacht of deze van beleidsmatige, juridische, financiële of andere aard is. 2. De commissie is bevoegd om in verband met de behandeling van het bezwaarschrift, bij bestuursorganen of ambtenaren van de gemeente rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen. Aan het verschaffen van de informatie kan een termijn worden gesteld. De commissie kan voorts vertegenwoordigers van het gemeentebestuur of ambtenaren van de gemeente uitnodigen om in de vergadering van de commissie te verschijnen. 3. De commissie is bevoegd om in verband met de behandeling van het bezwaarschrift, bij deskundigen of andere personen, geen ambtenaren van de gemeente zijnde, advies of inlichtingen in te winnen. Zij kan deze personen uitnodigen in de vergadering van de commissie te verschijnen. 4

5 4. De commissie is bevoegd het college of ambtenaren van de gemeente te vragen om indiening bij de commissie van hun schriftelijke zienswijze omtrent het bezwaarschrift. Daarbij kan een termijn worden gesteld. 5. De commissie kan aan de voorzitter of de secretaris machtiging verlenen om de bevoegdheden genoemd in het tweede, derde en vierde lid uit te oefenen. Artikel Indien na afloop van de in artikel 11 bedoelde hoorzitting, maar voordat het voorstel van de commissie is vastgesteld, naar het oordeel van de voorzitter of een ander lid van de commissie nader onderzoek wenselijk blijkt kan de commissie een dergelijk nader onderzoek houden. 2. In het kader van het nadere onderzoek kunnen een of meer nieuwe hoorzittingen worden belegd. 3. Op het nadere onderzoek is het bepaalde in de hoofdstukken IV en V van overeenkomstige toepassing. Artikel 16 Indien de commissie bezichtiging ter plaatse dienstig oordeelt, geschiedt deze door de commissie in haar geheel of door een of meer door de commissie uit haar midden aangewezen leden. Van plaats, dag en uur van de bezichtiging wordt mededeling gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift. Artikel De commissie oefent voor de toepassing van deze verordening uit de bevoegdheden bedoeld in: a. de artikelen: 7:4, achtste lid; 7:6, tweede en vierde lid; 7:10, derde en vierde lid en 9:11, tweede lid, van de wet; b. de artikelen: 2:1, tweede lid en 6:6 van de wet, voor zover het betreft het aan de indiener van het bezwaarschrift stellen van een termijn waarbinnen het verzuim kan worden hersteld; 2. De commissie kan mandaat verlenen tot het uitoefenen van bevoegdheden genoemd in het eerste lid en wel aan de voorzitter wat betreft de bevoegdheden genoemd onder a en aan de voorzitter of de secretaris wat betreft de bevoegdheden genoemd onder b. 3. Besluiten als bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de belanghebbenden. 4. Indien de commissie gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om belanghebbenden niet te horen wordt dat in het voorstel van de commissie vermeld. 5

6 Artikel De voorzitter en, met inachtneming van de door de commissie of de voorzitter te geven aanwijzingen, de secretaris, zijn belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de commissie. 2. De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken als enige te ondertekenen. Artikel 19 De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Hoofdstuk VI Voorstellen van de commissie Artikel De commissie brengt een gemotiveerd voorstel uit aan de raad in de vorm van een raadsvoorstel, vergezeld van een ontwerp-raadsbesluit. De commissie legt de op de zaak betrekking hebbende stukken over aan de raad. Gelijktijdig met de toezending van het voorstel en het ontwerp-raadsbesluit aan de raad worden afschriften van deze stukken toegezonden aan de belanghebbenden. 2. De commissie brengt haar voorstel uit op een zodanig tijdstip dat de raad binnen de daarvoor voorgeschreven termijn een beslissing kan nemen. 3. De secretaris zendt een afschrift van het voorstel aan het college. Het college beslist onverwijld of het een eigen standpunt aangaande het voorstel van de commissie ter kennis van de raad zal brengen. Indien dit laatste het geval is agendeert het college een eigen raadsvoorstel. 4. Indien aan een besluit van de raad overeenkomstig een voorstel van de commissie kosten verbonden zouden zijn waarin de begroting niet voorziet zendt de secretaris het afschrift van het raadsvoorstel aan het college voordat het voorstel aan de raad wordt gezonden. Het college voegt in dat geval aan het raadsvoorstel een voorstel toe aangaande de wijze van dekking van die kosten. 5. De openbaarmaking van voorstellen van de commissie en van de bijbehorende ontwerpraadsbesluiten, geschiedt op de wijze als met betrekking tot voorstellen aan de raad voorzien in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad. Artikel 21 Toelichting van een door de commissie uitgebracht voorstel in de vergadering van de raad geschiedt door de voorzitter van de commissie, tenzij de commissie daarvoor een ander lid aanwijst. Hoofdstuk VII Overige bepalingen Artikel 22 In de gemeentebegroting worden de kosten voortvloeiende uit het functioneren van de commissie op basis van deze verordening voorzien van een toereikende dekking. Artikel 23 Het bepaalde in de hoofdstukken I t/m VI van deze verordening aangaande de behandeling van bezwaarschriften is van overeenkomstige toepassing op de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 2, derde lid. (zie ook bijlage 1 inzake instelling, taak en bevoegdheid enkelvoudige kamer commissie voor bezwaarschriften) 6

7 Artikel De commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. 2. Het verslag bevat een verantwoording voor het gebruik van de bevoegdheden en het budget van de commissie. 3. Tevens doet de commissie zo mogelijk aanbevelingen ter verhoging van de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen op de terreinen waarmee zij in aanraking komt. Artikel 25 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften. Artikel De verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip. 2. Met ingang van het in het eerste lid genoemde tijdstip vervalt de Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 september Artikel 27 Bezwaarschriften of klachten die in behandeling zijn genomen vóór het in artikel 26 bedoelde tijdstip door de dan functionerende Commissie voor bezwaarschriften worden afgehandeld met inachtneming van de verordening genoemd in artikel 26, tweede lid. Oorspronkelijk vastgesteld door de raad van de gemeente Nijmegen in zijn openbare vergadering van 3/4 juli 2002 en sedertdien gewijzigd zoals op het titelblad is aangegeven. De Voorzitter, Mevr. Dr. G. ter Horst De Loco-secretaris/griffier, Mevr. Drs. M.M.V. Jorritsma Buiten de verordening is bij het raadsbesluit van 15 december 2004, raadsvoorstel nummer 213/2004 (1 e wijziging van de verordening), tevens de volgende machtiging (mandatering) geregeld, zoals hierna letterlijk overgenomen uit dit raadsbesluit: F. Te machtigen tot optreden als vertegenwoordiger namens de raad in bezwaarschriftprocedures tegen raadsbesluiten: de door de voorzitter van de raad aan te wijzen functionaris, tenzij de raad een vertegenwoordiger aanwijst (ingetrokken, zie besluitgedeelte IV hieronder): Overgenomen uit raadsbesluit 29 november 2006 (205/2006) de letterlijke tekst van artikel IV: Artikel IV De raadsbesluiten van 29 januari 2003, nr. 01/2003 en 15 december 2004, nr.213/2004 inzake het aanwijzen van functionarissen die in bezwarenprocedures tegen raadsbesluiten de raad vertegenwoordigen worden ingetrokken. (N.B.: genoemd raadsbesluit van 29 januari 2003 is destijds buiten publicatie in het gemeenteblad gebleven) 7

8 Bijlage 1 Nr BESLUIT INSTELLING ENKELVOUDIGE KAMER COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN De Commissie voor bezwaarschriften; Gelet op de artikelen 2, 5 en 23 van de Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften; BESLUIT: 1 In te stellen een enkelvoudige kamer, bestaande uit de voorzitter of een ander lid van de commissie; 2 Aan de enkelvoudige kamer op te dragen de behandeling, waaronder begrepen het opstellen van het advies aan de raad in de vorm van een raadsvoorstel, van: a) klachten; b) bezwaarschriften die naar het oordeel van de commissie, gelet op hun aard en op de daaraan ten grondslag liggende feiten of omstandigheden of daarmee samenhangende juridische aspecten, redelijkerwijs als eenvoudig kunnen worden beschouwd; 3 De enkelvoudige kamer te machtigen om klachten en bezwaarschriften te verwijzen naar de plenaire commissie indien deze naar haar oordeel ongeschikt zijn voor enkelvoudige behandeling of indien zij dat om een andere reden aangewezen acht. Nijmegen, 12 juli 2004 De Commissie voor bezwaarschriften, Mr. W.J.J. Los, voorzitter H. Meijer, secretaris 8

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, maart 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 21 maart 2002 Agendapunt: Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften Toelichting: Advies commissie: Uw

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gelet op

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ieder

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Verordening Onderwerp: Verordening bezwaarschriften 2018 Commissie BBVnummer: 1288490 Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1293411 Openbaar Verordening bezwaarschriften 2018 De raad, het college

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Verordening commissie bezwaarschriften 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Format verordening raad

Format verordening raad Format verordening raad Organisatie: Gemeente Westerkwartier Organisatietype Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Beleidsonderwerp: Gemeente Gemeenteraad Maak een keuze (meerdere mogelijk):

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Reglement behandeling bezwaarschriften Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Het Reglement behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 1:5 en 7:13 van de Algemene

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. Commissie: De ingevolge artikel 7:13 Algemene wet

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 De raad, het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester van de gemeente Het Hogeland; Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen Januari 2013 1 Tekst van de regeling Gelezen het voorstel van de stuurgroep RUD; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem,

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem, CVDR Officiële uitgave van Hattem. Nr. CVDR27173_2 24 oktober 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging No. : 77 Onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften 2010 De raad,

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018; /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2018 Besluit nummer : RB18.0031 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 De raad, het college van

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Samenvatting De verordening van de auditcommissie dient op enkele punten te worden aangepast.

Samenvatting De verordening van de auditcommissie dient op enkele punten te worden aangepast. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2017 / 124 /2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Actualiseren verordening auditcommissie Programma Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 51 Besluit: B&W 1 maart 2011 Gemeenteblad REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 67

Provinciaal blad 2011, 67 Provinciaal blad 2011, 67 ISSN 0920-105X Verordening van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A45, en van provinciale staten van 19 september 2011, nummer PS2011BEM07, houdende regels voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Tekst modelverordening Tekst huidige verordening Voorstel nieuwe verordening 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie