Overzicht van wijzigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van wijzigingen"

Transcriptie

1 Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; b. Commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften; c. Awb: Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. bestreden besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de wet waartegen een bezwaarschrift is gericht; b. bestuursorgaan: de gemeenteraad; het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, of de leerplichtambtenaar, van de gemeente Boxtel; c. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in afdeling 7.1 van de wet; d. college: het college van burgemeester en wethouders; e. commissie: de onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie Boxtel/Sint-Michielsgestel; f. lid: een lid van de commissie; g. secretaris: de secretaris van de commissie; h. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; i. voorzitter: de voorzitter van de commissie; j. vice-voorzitter: de vaste vervanger van de voorzitter; Begrippen toegevoegd. Artikel 2: Inleidende bepaling commissie 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Awb tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester. 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van: a. de Ambtenarenwet 1929 en rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel; b. de onderwijswetgeving, voor zover het betreft door de Bestuurscommissie openbaar onderwijs genomen besluiten. Artikel 3: Samenstelling van de commissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. 2. De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan behorend tot het rechtsgebied van de commissie. 3. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen. 4. Het college benoemt één of meer plaatsvervangend voorzitters en één of meer plaatsvervangende leden. 5. Voor de plaatsvervangend voorzitters alsmede de plaatsvervangende leden gelden dezelfde eisen van benoembaarheid als ten aanzien van degene die zij vervangen. 6. De voorzitters en plaatsvervangende leden zijn tevens bevoegd de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters te vervangen en treden alsdan op als plaatsvervangend voorzitter. 7. Het college kan, gehoord de voorzitter van de commissie één of meer kamers instellen. De voorzitter van de commissie is qualitate qua tevens voorzitter van één der kamers. Op de kamer(s) is hetgeen ten aanzien van de commissie is bepaald van overeenkomstige toepassing. k. wet: de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2. Instelling en taak van commissie 1. Er is een vaste commissie. Dit betreft een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet. 2. De commissie is belast met de advisering van het verwerend orgaan ten behoeve van de te nemen beslissing op een bezwaarschrift. 3. De commissie is niet bevoegd om te adviseren ten aanzien van bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen en de Wet waardering onroerende zaken. Artikel 3. Samenstelling van de commissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden. Zij worden door het college in functie benoemd. 2. Het college kan één of meer vice-voorzitters in functie benoemen. 3. Een vice-voorzitter beschikt over dezelfde bevoegdheden die ingevolge de wet dan wel bij of krachtens deze verordening aan de voorzitter zijn toegekend. 4. Tot (vice-)voorzitter of lid zijn niet benoembaar: a. (een lid van) een bestuursorgaan of een commissie, niet zijnde een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, ingesteld door een bestuursorgaan; b. een ambtenaar, dan wel een daarmee op basis van diens werkzaamheden gelijk te stellen persoon, van de gemeenten Boxtel of Sint-Michielsgestel; c. (een lid van) een bestuursorgaan of een ambtenaar, dan wel een daarmee op basis van diens werkzaamheden gelijk te stellen persoon, van een orgaan opgericht middels gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Boxtel deelneemt; d. (een lid van) een bestuursorgaan of een ambtenaar, dan wel een daarmee op basis van diens werkzaamheden gelijk te stellen persoon, van een gemeente waarmee de gemeente Boxtel een dienstverleningsovereenkomst heeft, of e. personen die in de afgelopen vier jaar een functie als bedoeld onder a tot en met d hebben bekleed. 5. De (vice-)voorzitter en leden worden geschorst en ontslagen door het college. 6. Het college ontslaat de (vice-)voorzitter of een lid: a. indien hij daar schriftelijk om heeft verzocht; b. indien hij wegens een misdrijf strafrechtelijk tot een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf is veroordeeld; c. indien hij een functie als bedoeld in het vierde lid onder a tot en met d gaat bekleden; d. bij gebleken ongeschiktheid. 7. Het college kan de (vice-)voorzitter of een lid schorsen of ontslaan, indien hij: a. de onafhankelijkheid, onpartijdigheid of integriteit van de commissie ernstig in gevaar heeft gebracht, of Het zevende lid van de oude verordening is opgenomen in artikel 5 van de nieuwe verordening.

2 Artikel 4: Secretaris 1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar. 2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. Artikel 5: Zittingsduur 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van zes jaar en kunnen voor ten hoogste voor eenzelfde periode worden herbenoemd. 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Artikel 6: Ingediend bezwaarschrift 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld. Artikel 7: Uitoefening bevoegdheden De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie dan wel na diens machtiging door de secretaris van de commissie: a. artikel 2:1, tweede lid; b. artikel 6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn; c. artikel 6:14, eerste lid; d. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie; e. artikel 7:2, tweede lid; f. artikel 7:4, tweede lid; g. artikel 7:6, vierde lid; h. artikel 7:13, tweede lid. Artikel 8: Vooronderzoek 1. De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van een bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen. 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen een advies of inlichtingen inwinnen of laten inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist. 3. Het verwerend orgaan is verplicht aan de commissie alle op de zaak betrekking hebbende gegevens te verstrekken. b. het aanzien van de commissie anderszins ernstig heeft aangetast. Artikel 4. Zittingsduur 1. De (vice-)voorzitter en leden worden benoemd voor een termijn van maximaal 6 jaar en kunnen voor ten hoogste eenzelfde termijn worden herbenoemd. 2. Een termijn als bedoeld in het vorige lid vangt aan met ingang van de dag die volgt op de dag waarop een (her)benoemingsbesluit als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, bekend is gemaakt. 3. Een benoeming eindigt met ingang van de dag waarop: a. de termijn van (her)benoeming is verstreken; b. een besluit tot ontslag bekend is gemaakt. 4. De (vice-)voorzitter en leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college. 5. Een aftredend (vice-)voorzitter of lid blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien, tenzij het college anders beslist. Artikel 5. Instellen kamers 1. De commissie kan meerdere kamers instellen. 2. Een kamer behandelt één of meer, door de commissie te bepalen, categorieën zaken. 3. De voorzitter van de commissie is tevens voorzitter van één van de kamers. 4. Op de kamer(s) is hetgeen in deze verordening ten aanzien van de commissie is bepaald van overeenkomstige toepassing. Artikel 6. De secretaris 1. De commissie wordt ondersteund door één of meer secretarissen. Hij is belast met de ondersteuning van de commissie in de breedste zin van het woord. 2. Een secretaris wordt door het college aangewezen. 3. Een secretaris is wat betreft zijn werkzaamheden voor de commissie slechts aan haar verantwoording schuldig. 4. De commissie of de voorzitter kan bevoegdheden die aan haar onderscheidenlijk hem ingevolge de wet of deze verordening zijn toebedeeld, mandateren aan de secretaris. Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift 1. Op een bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 2. Het bezwaarschrift wordt, met de eventueel daarbij overgelegde stukken en enveloppe, onverwijld in handen van een secretaris gesteld. Dit mag digitaal geschieden. 3. Het verwerend orgaan legt zo spoedig mogelijk aan een secretaris alle stukken over die betrekking hebben op de zaak die onderwerp is van een bezwaarschrift. Artikel 8. Uitoefening van bevoegdheden De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter dan wel, na diens machtiging, door een secretaris: a. artikel 2:1, tweede lid; b. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie; c. artikel 7:2, tweede lid; d. artikel 7:3; e. artikel 7:4, tweede lid; f. artikel 7:6, vierde lid. Artikel 9. Vooronderzoek 1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. Door het verwerend orgaan worden de gewenste inlichtingen onverwijld verstrekt. 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe ter zitting te verschijnen. 3. Indien aan het vorige lid kosten zijn verbonden, is daartoe vooraf toestemming van het college vereist. Zie artikel 6 van de nieuwe verordening. Zie artikel 4 van de oude verordening. De bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 6:6, 6:14, eerste lid, en 7:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) behoren toe aan het verwerend orgaan. Artikel 8, derde lid, van de oude verordening is opgenomen in artikel 7 van de nieuwe verordening.

3 Artikel 9: Hoorzitting 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb. 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan. Artikel 10: Uitnodiging hoorzitting 1. De voorzitter nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit. 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen. 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan medegedeeld. 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het tweede lid. Artikel 11: Het horen Het horen geschiedt door de voorzitter en ten minste twee leden, tenzij overeenkomstig artikel 7:13, derde lid Awb het horen is opgedragen aan de voorzitter, dan wel een plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in artikel 3, zesde lid van deze verordening. Artikel 12: Niet-deelneming aan de behandeling De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Artikel 13: Openbaarheid hoorzitting 1. De voorzitter van de commissie heeft de leiding van de hoorzitting. 2. De hoorzitting van de commissie is openbaar. 3. De hoorzitting vindt achter gesloten deuren plaats indien de voorzitter van de commissie of een van de leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. 4. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats met gesloten deuren. Artikel 10. Horen 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord. 2. Degene die namens de belanghebbende(n) ter zitting het woord wenst te voeren moet voor aanvang een schriftelijke en door de belanghebbende(n) ondertekende machtiging overleggen, tenzij hij als advocaat of procureur is ingeschreven dan wel de belanghebbende(n) met hem ter zitting verschijnt. Een machtiging moet een dagtekening bevatten en mag niet ouder zijn dan een jaar. 3. Tijdens een zitting worden geen geluid- en/of beeldregistraties gemaakt, tenzij de voorzitter hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 4. Indien de voorzitter op grond van artikel 8, eerste lid onder d, besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan. Artikel 11. Uitnodiging zitting 1. Een secretaris nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan ten minste drie weken voor de zitting schriftelijk uit. 2. Binnen één week na te zijn uitgenodigd, kan een genodigde de voorzitter eenmaal onder opgaaf van reden verzoeken de datum of het tijdstip van de zitting te wijzigen. 3. De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval uiterlijk één week voor het plaatsvinden van de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan meegedeeld. 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in de leden 1 tot en met 3. Artikel 12. Quorum Het horen geschiedt door de (vice-)voorzitter en ten minste twee leden, tenzij door de commissie overeenkomstig artikel 7:13, derde lid tweede volzin, van de wet het horen is opgedragen aan de (vice-)voorzitter of een lid. Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling 1. De (vice-)voorzitter of lid neemt niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien: a. hij daar een (in)direct persoonlijk belang bij heeft; b. daarbij zijn onafhankelijkheid dan wel onpartijdigheid in het geding komt of kan komen, of c. bij de belanghebbende(n) of het verwerend orgaan redelijkerwijs de schijn kan ontstaan dat hij niet onafhankelijk dan wel onpartijdig is of kan zijn, en laat zich zo nodig vervangen. 2. Bij twijfel of een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid onder a tot en met c zich voordoet, beslist de commissie achter gesloten deuren bij meerderheid van stemmen. Artikel 14. Openbaarheid zitting 1. Zittingen van de commissie zijn openbaar, behoudens in situaties als bedoeld in het tweede en derde lid. 2. Een zitting vindt achter gesloten deuren plaats, indien de commissie dat nodig oordeelt, dan wel indien de belanghebbende(n) of het verwerend orgaan onder opgaaf van reden de commissie daartoe een verzoek doet. Indien de commissie vervolgens beslist dat een gewichtige reden aanwezig is die zich tegen openbaarheid van de zitting verzet, vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. 3. De zitting van de commissie vindt in elk geval achter gesloten deuren plaats, indien het de behandeling betreft van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van: a. de Ambtenarenwet; b. de Jeugdwet; c. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; en daaruit voortvloeiende regelingen. Artikel 15. Sluiten, schorsing en heropening van het onderzoek 1. De commissie sluit het onderzoek indien zij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet meer kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak. 2. De commissie sluit het onderzoek aan het eind van de zitting, tenzij zij toepassing geeft aan het volgende lid. 3. Ten behoeve van nader onderzoek kan de commissie het onderzoek tijdens de zitting schorsen of na afloop van de zitting heropenen. 4. Indien de commissie toepassing geeft aan het vorige lid, kan zij een tussenadvies geven. Artikel 7:3 van de Awb is opgenomen in artikel 8 van de nieuwe verordening. Artikel is tekstueel

4 Artikel 14: Schriftelijke verslaglegging 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder op de hoorzitting is voorgevallen. 3. Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren heeft plaatsgevonden, of indien belanghebbende(n) respectievelijk hun gemachtigde(n) niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding. 4. Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. Artikel 15: Nader onderzoek 1. Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de commissie dit onderzoek doen houden. 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan toegezonden. 3. De leden van de commissie, de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek. 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 16: Raadkamer en uitbrengen advies 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. c. Van een minderheidsstandpunt wordt het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt. 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. 5. Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. Daarbij wordt meegezonden het verslag als bedoeld in artikel 14 van deze verordening, eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag alsmede de relevante op de zaak betrekking hebbende stukken. Artikel 17: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van een week na de datum van haar bekendmaking. Met ingang van dat tijdstip vervalt de Verordening commissie bezwaarschriften 2003 en vervalt de Procedureregeling sociale zekerheid Artikel 16. Nader onderzoek 1. Indien tijdens dan wel na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van één van de leden dit onderzoek houden. 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt door een secretaris onverwijld in afschrift aan de commissie, de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan toegezonden. 3. Een lid, een belanghebbende of het verwerend orgaan kan, binnen één week na verzending van de in het vorige lid bedoelde informatie, aan de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe zitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek. 4. Een nieuwe zitting wordt in ieder geval gehouden indien naar aanleiding van het nader onderzoek feiten of omstandigheden bekend worden die naar het oordeel van de voorzitter voor de op het bezwaarschrift te nemen beslissing van belang kunnen zijn. 5. Op een nieuwe zitting zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op het horen en de verslaglegging, van overeenkomstige toepassing. Artikel 17. Verslaglegging 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid, toehoorders uitgezonderd. 2. Het verslag houdt een korte zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen. 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, of indien belanghebbenden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hier melding van. 4. Het verslag verwijst naar de ter zitting overgelegde bescheiden. Afschriften daarvan worden aan het verslag gehecht. 5. Het verslag wordt door de voorzitter en een secretaris ondertekend. Artikel 18. Beraadslaging en schriftelijk advies 1. De commissie beraadslaagt achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. Hier wordt geen verslag van gemaakt. 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend. 3. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 17 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en een nader verslag, zo spoedig mogelijk bekendgemaakt aan het verwerend orgaan. 4. Het advies is gemotiveerd en omvat, mits het geen tussenadvies betreft, een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 5. Het advies wordt door de voorzitter en een secretaris ondertekend. Artikel 19. Beslissing op bezwaar Van de beslissing op het bezwaarschrift zendt het verwerend orgaan de commissie onverwijld een afschrift. Zie artikel 17 van de nieuwe verordening. Zie artikel 14 van de oude verordening. Zie artikel 21 van de nieuwe verordening. Artikel 18: Overgangsbepaling Artikel 20. Overgangsbepaling Artikel is inhoudelijk

5 Op de bezwaarschriften die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening is de Verordening commissie bezwaarschriften 2003 c.q. de Procedureregeling sociale zekerheid 1994 van toepassing. Artikel 19: Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Personen die binnen de gemeenten Boxtel en/of Sint-Michielsgestel tot en met 31 december 2017: a. korter dan 6 jaar deel hebben uitgemaakt van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, kunnen worden benoemd tot uiterlijk de datum waarop een periode van 6 jaar is volgemaakt en kunnen vervolgens voor ten hoogste een termijn van 6 jaar worden herbenoemd; b. langer dan 6 jaar en korter dan 12 jaar deel hebben uitgemaakt van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, kunnen worden benoemd tot uiterlijk de datum waarop een periode van 12 jaar is volgemaakt, of c. langer dan 12 jaar deel hebben uitgemaakt van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, kunnen worden benoemd tot uiterlijk 1 januari 2019 of korter indien afgesproken. 2. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid onder b en c is herbenoeming niet meer mogelijk. Artikel 21. Slotbepalingen 1. De commissie brengt jaarlijks van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar beknopt verslag uit. Dit wordt door de voorzitter en een secretaris ondertekend. 2. De Verordening commissie bezwaarschriften 2007 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop deze verordening in werking treedt. 3. Deze verordening treedt op 1 januari 2018 in werking. 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften De artikelen 17 en 19 van de oude verordening zijn opgenomen in artikel 21 van de nieuwe verordening.

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gelet op

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Verordening commissie bezwaarschriften 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Format verordening raad

Format verordening raad Format verordening raad Organisatie: Gemeente Westerkwartier Organisatietype Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Beleidsonderwerp: Gemeente Gemeenteraad Maak een keuze (meerdere mogelijk):

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, maart 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 21 maart 2002 Agendapunt: Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften Toelichting: Advies commissie: Uw

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 1:5 en 7:13 van de Algemene

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem,

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem, CVDR Officiële uitgave van Hattem. Nr. CVDR27173_2 24 oktober 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging No. : 77 Onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften 2010 De raad,

Nadere informatie

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Reglement behandeling bezwaarschriften Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Het Reglement behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Verordening Onderwerp: Verordening bezwaarschriften 2018 Commissie BBVnummer: 1288490 Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1293411 Openbaar Verordening bezwaarschriften 2018 De raad, het college

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen Januari 2013 1 Tekst van de regeling Gelezen het voorstel van de stuurgroep RUD; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 De raad, het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester van de gemeente Het Hogeland; Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. Commissie: De ingevolge artikel 7:13 Algemene wet

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Tekst modelverordening Tekst huidige verordening Voorstel nieuwe verordening 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 67

Provinciaal blad 2011, 67 Provinciaal blad 2011, 67 ISSN 0920-105X Verordening van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A45, en van provinciale staten van 19 september 2011, nummer PS2011BEM07, houdende regels voor

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ieder

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 51 Besluit: B&W 1 maart 2011 Gemeenteblad REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne,

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014 Vergadering d.d. : 13 mei 2014 Agendapunt : 9.7 Registratienummer : 507771 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014 De raad van de gemeente Hof van Twente, het college van burgemeester en

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018; /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2018 Besluit nummer : RB18.0031 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 De raad, het college van

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Gedeputeerde Staten; Gelet op artikel 82 Provinciewet, in verbinding met artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Klachtenreglement Senzer

Klachtenreglement Senzer Klachtenreglement Senzer Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer, overwegende, dat het van belang is om binnen Senzer bestaande geschillen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

categoric/ agendanr. Vaststellen nieuw Re lement commissie bezwaarschriften emeente Emmen 2016

categoric/ agendanr. Vaststellen nieuw Re lement commissie bezwaarschriften emeente Emmen 2016 Raadsvoorstel Jaar Raad categoric/ agendanr. 2016 RA16.0097 A 8 B.enW. (b ~~ Gemeente ~'1" ~ Emmen ~ Vaststellen nieuw Re lement commissie bezwaarschriften emeente Emmen 2016 Portefeuillehouder: B.R. Arends

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 396

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 396 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 396 31 januari 2017 Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels rechtsbescherming Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR328920_1 8 november 2016 REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser; gelet

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie