Inhoudsopgave. Inleiding. Kwaliteit 4. Regelgeving 7. Communicatie 9. Platform 14. Onderzoek 15. Internationaal 16. Organisatie 17. Commissies e.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Kwaliteit 4. Regelgeving 7. Communicatie 9. Platform 14. Onderzoek 15. Internationaal 16. Organisatie 17. Commissies e.d."

Transcriptie

1

2 Kwaliteit 4 Regelgeving 7 Communicatie 9 Platform 14 Onderzoek 15 Internationaal 16 Organisatie 17 Commissies e.d. 18 Cijfers 19 Voor u ligt de neerslag van de activiteiten van het Nederlands Mediation Instituut over het jaar 211. Een turbulent jaar dat in hoge mate in het teken stond van de overgang naar het register van NMIregistermediators. Het bestuur en de bureauorganisatie van het NMI hebben veel energie gestoken in deze overgang. Natuurlijk waren er overgangsproblemen en discussies, maar terugkijkend ben ik van mening dat die overgang goed en volgens plan is verlopen. Er staat een voor de markt duidelijke standaard voor mediation en mediators in Nederland. Het ontwikkelde systeem van Peer Review zal een nieuwe impuls geven aan de verbetering van de praktijkvoering van mediators. Met het oog op de plannen van de minister om tot een wettelijk register van mediators te komen is de vernieuwing van het register goed getimed. Het NMI-register kan een wettelijke verankering goed aan. In het verslagjaar zijn de besprekingen gestart voor de vorming van een federatief verband van mediatorsverenigingen. De grootste landelijke mediatorsverenigingen en het NMI zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe ordening van het mediationveld. Belangrijk element is dat de verantwoordelijkheid voor de formulering van de kwaliteitseisen voor de professie daar komt te liggen waar die hoort, bij de beroepsgroep. De vorming van een federatie heeft nog meer gewicht gekregen in het licht van de komst van het wettelijk register. Een verenigd mediationveld is dé gesprekspartner van de minister bij de inrichting van dat register. Het NMI heeft extra inspanningen geleverd en middelen ingezet om het register duidelijk te positioneren. Ook de website heeft in dat kader een facelift ondergaan. Met genoegen blik ik terug op een geslaagd mediationcongres dat naar de mening van de bezoekers op een nog hogere waardering mocht rekenen dan het congres in 21. Mevrouw mr. Els H. Swaab heeft haar voorzitterschap van het NMI-bestuur per 1 juli beëindigd na een periode van acht jaar. Het NMI-bestuur en de Raad van Advies van het NMI zijn haar veel dank verschuldigd voor haar niet aflatende inzet voor mediation in Nederland. Inhoudsopgave Inleiding Het NMI heeft in de afgelopen jaren een volwassen kwaliteitssysteem opgebouwd dat zich kan meten aan de kwaliteitssystemen van veel toonaangevende beroepsgroepen. Er is een goed stelsel van basisopleidingen, erkende PE, review van de praktijkvoering, gedragsregels en mediationreglement, theorieexamen en assessment, klacht- en tuchtrecht en een voor de gebruiker goed toegankelijk register. Kortom, het NMI is er klaar voor om de rol van facilitaire organisatie voor het hele mediationveld, inclusief een wettelijk register, op zich te nemen. mr. drs. M.J.O.M. de Haas Voorzitter NMI 2 3

3 1Kwaliteit NMI-register 212 In 211 trof het NMI maatregelen voor het nieuwe NMI-register dat op 1 januari 212 is gelanceerd. Geregistreerde NMI-mediators konden per die datum onder voorwaarden met een eigen verklaring overgaan naar het NMI-register. Voormalig gecertificeerde mediators hadden deze eigen verklaring niet nodig en konden zonder meer overgaan naar het NMI-register. Hiertoe deed het NMI in de zomer een aanbod aan alle ingeschreven mediators. 24 mediators gingen op dit aanbod in. Zij ontvingen per 1 januari 212 het certificaat NMI-registermediator. Uitloop Mediators die voor 1 juli 211 een erkende opleiding hebben gevolgd en voor eind 211 zijn geslaagd voor de kennistoets hebben nog een uitloop tot eind 212 voor het indienen van de eigen verklaring. Peer Review Een klankbordgroep, ingesteld door het NMI-bestuur, heeft het kwaliteitsinstrument Peer Review nader uitgewerkt voor toepassing in de mediationpraktijk. Met Peer Review wordt een mediator beoordeeld door een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of zijn geleverde dienst voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional verwacht mag worden. Pilot In het najaar zijn zes ervaren NMI-mediators opgeleid tot reviewer. Met deze reviewers is een pilot gedraaid in de praktijk van twintig mediators. De reviewers hebben de resultaten van de pilot eind september geëvalueerd. Zowel de mediators als de reviewers waren positief over deze resultaten. De reviews leiden tot een goed beeld van de praktijkvoering van de mediator. Introductieperiode Het NMI-bestuur stemde daarom in december in met de uitvoering en introductie van Peer Review voor een periode van drie jaar. Peer Review maakt per 212 onderdeel uit van de NMI-onderhoudseisen, waarmee het NMI als doel heeft de kwaliteit van mediation continu te verbeteren en een professionele standaard voor de beroepsgroep neer te zetten. Resultaten Het NMI heeft de procedure Peer Review in een breed samengestelde klankbordgroep uitgedacht en opgesteld. En daarna zorgvuldig getoetst en geëvalueerd. De resultaten die voortkomen uit Peer Review gebruikt het NMI om zijn kwaliteitsdenken nader te ontwikkelen. Erkenning en Accreditatie Per 1 augustus zijn het Mediation College en het Mediation Educatie Centrum erkend en is de basisopleiding Professioneel Mediator geaccrediteerd. Amersfoort Beraad Het NMI was aanwezig bij de bijeenkomsten van de vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten, het zogenaamde Amersfoortberaad. Belangrijke thema s waren de introductie van het nieuwe register, instituutsassessoren en de kwaliteit van de opleidingen. Permanente Educatie Uit de PE-controle over bleek dat 53 mediators niet aan hun verplichtingen voldeden. Het NMI ontving van 26 mediators een verzoek tot uitstel. Deze mediators ontvingen het bericht dat zij tot half september de gelegenheid kregen om alsnog aan hun PE-verplichtingen te voldoen. Mediators die geen uitstel aanvroegen, ontvingen in november bericht dat zij per 31 december 211 zijn uitgeschreven. Klachtbehandeling In 211 zijn er in totaal 89 klachten over mediators bij het NMI-secretariaat ingediend. 69 klachten zijn in behandeling genomen. Daarvan zijn er 35 (= 51%) opgelost. Stijging Ten opzichte van 21 is er sprake van een stijging van 27% van het totaal aantal ingediende klachten. In dat jaar werden er 7 klachten ingediend, waarvan er 6 in behandeling zijn genomen. Onbehandeld Redenen voor het niet in behandeling nemen van klachten zijn onder andere dat de klager (nog) geen gebruik wilde maken van de klachtenregeling, dat het geen mediation betrof, dat er geen sprake was van een NMI-mediator of dat de klacht te laat was ingediend. Nieuwe klachtbehandelaars In verband met het vertrek van drie klachtbehandelaars heeft het NMI in 211 een oproep geplaatst voor de vacature klachtbehandelaar. Drie nieuwe klachtbehandelaars zijn aangesteld. Instituutsassessoren In een aantal bijeenkomsten met een delegatie van de instituten, assessoren, examenorganisatie Intop en het NMI is een regeling tot stand gekomen voor de deelname van een instituutsassessor bij de assessments. De instituutsassessor vervult de rol van co-assessor. De lead assessor is onafhankelijk en heeft een doorslaggevende stem. Het NMI-bestuur heeft deze regeling, het protocol instituuts-assessor, goedgekeurd. Alle instituutsassessoren volgden een tweedaagse training. Tuchtrechtspraak Het NMI is aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Deze stichting voert de onafhankelijke tuchtrechtspraak uit in twee instanties, te weten de Tuchtcommissie en het College van Beroep, voor de bij de stichting aangesloten instellingen. In 211 zijn er in totaal zeventien zaken bij de Tuchtcommissie gemeld en één zaak bij het College van Beroep. 4 5

4 2Regelgeving vervolg Kwaliteit Meer cijfers Gedetailleerdere cijfers over de klachtenregeling en tuchtrechtspraak vindt u na 1 juni 212 op de website van het NMI. Werkgroep Familiemediator In de vergadering van 15 september heeft het NMI-bestuur het protocol opleidingen familiemediation vastgesteld. Vanaf juli 212 laat de Raad voor de Rechtsbijstand in de doorverwijzing en rechtsbijstand alleen mediators toe die een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan het protocol. De commissie erkenning en accreditatie toetst de opleidingen in 212 aan het protocol. Hercertificering Met het oog op de komst van het NMI-register 212 heeft het NMI in juli alle 91 mediators die in 211 voor hercertificering in aanmerking kwamen, aangeschreven over de mogelijkheid dat het NMI de controle met betrekking tot de hercertificatie zelf kan uitvoeren. 44 mediators hebben hier vervolgens gebruik van gemaakt. Enkele mediators gaven aan zich ook bij DNV te laten hercertifceren. Juripax Light In het kader van praktijkondersteuning heeft het NMI een overeenkomst gesloten met Juripax, leverancier van onlinemediation, voor een op maat gemaakte tool voor NMI-mediators. In de periode 212/213 krijgen zij zes maanden lang het gebruiksrecht op de onlinefaciliteit. Werkgroep Mediationrichtlijn De Werkgroep Mediationrichtlijn is in 29 opgericht om mee te denken met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de implementatie van de in mei 28 vastgestelde Europese mediationrichtlijn. De groep bestaat uit specialisten op het gebied van mediation (NMv, vfas, NIP, NVvMA en NMI), wetenschap en rechterlijke macht. Aanbevelingen In 211 is de werkgroep meerdere keren bijeengekomen om zijn zienswijzen te formuleren op de behandeling van het wetsvoorstel mediation in de Tweede en de Eerste Kamer. De werkgroep kwam met de volgende aanbevelingen, vragen en opmerkingen: De werkgroep uitte allereerst zijn zorgen over het ontbreken van enige vorm van kwaliteitsregulering van mediation in het wetsvoorstel. Daarnaast deed de werkgroep de aanbeveling om het wetsvoorstel ook van toepassing te laten zijn op mediations in het bestuursrecht en in het strafrecht. Binnen het bestuursrecht en het strafrechtelijke herstelrecht zijn veel voorbeelden van succesvolle mediations te vinden. Ook vroeg men zich af hoe er moet worden omgegaan met de situatie dat het in een mediation kan gaan om zaken die ter vrije bepaling van partijen staan (arbitrabel) en om zaken die niet ter beschikking van partijen staan (niet arbitrabel). De werkgroep acht het namelijk onwenselijk dat de mediator voor een aantal zaken in de mediation een verschoningsrecht heeft en voor andere zaken in de mediation niet. Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het mediationresultaat deed de werkgroep de suggestie dat het Duitse Anwaltsvergleich ( b Zivilprozessordnung) een interessant instrument is om zonder veel formaliteiten tot een executoriale titel te geraken. Het is vatbaar voor tenuitvoerlegging onder bepaalde, eenvoudig te vervullen voorwaarden. Een van die voorwaarden is, dat de advocaten van partijen meetekenen. Het wetsvoorstel bepaalt dat de mediator alleen verschoningsrecht heeft indien het vertrouwelijke karakter van een mediation uitdrukkelijk is overeengekomen. De werkgroep heeft de aanbeveling gedaan dat het vertrouwelijke karakter van een mediation schriftelijk moet worden overeengekomen. Het vereiste van schriftelijkheid zal in de praktijk het aantal verschoningsgerechtigden enigszins beperken. Het uitsluitend toekennen van een verschoningsrecht aan mediators is ontoereikend voor een optimale borging van de vertrouwelijkheid van een mediation. In België heeft men de vertrouwelijke status van mediationdossiers en -verslagen wettelijk geregeld. De werkgroep heeft aanbevolen om een dergelijke bepaling ook in het wetsvoorstel op te nemen. Ten aanzien van de verjaring heeft de werkgroep geadviseerd om in het wetsvoorstel op te nemen wanneer de mediation aanvangt. Het moment van aanvang is immers maatgevend voor de vraag of tijdig en terecht is gestuit. Meer informatie Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, de verslagen en formele reacties van de Werkgroep Mediationrichtlijn zijn te vinden op de website van het NMI. 6 7

5 3Communicatie Gedragsregels Begin 211 heeft het NMI-bestuur de nieuwe NMI-gedragsregels vastgesteld nadat deze de weken daarvoor ter consultatie waren voorgelegd aan onder andere de tuchtrechters van STM, de klachtbehandelaars en de mediatorsverenigingen. Uitgangspunten Aanleiding voor de herziening van de gedragsregels waren onder andere de nieuwe ontwikkelingen op mediationgebied, de rechtspraak van onze tuchtcolleges en specifieke problemen. Enkele uitgangspunten bij de wijziging waren: Tijdschrift Conflicthantering In opdracht van het NMI geeft Sdu Uitgevers het Tijdschrift Conflicthantering uit. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie van negen personen. In 211 verscheen Tijdschrift Conflicthantering acht keer, waarvan drie themanummers: bemiddeling in het strafrecht rechtvaardigheid arbeidsverhoudingen vervolg Regelgeving het nagaan of bepalingen thuishoren in gedragsregels verduidelijking van de tekst (actief taalgebruik) logische opbouw actualisatie aan de hand van nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld onlinemediation) het in één lijn zijn van de gedragsregels met de European Code of Conduct for Mediators en de Europese mediationrichtlijn het verwerken van uitspraken van de (tucht)rechtspraak het oplossen van specifieke problemen het beperken van de gedragsregels tot de essentialia Wijzigingen De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn het toevoegen van enkele uitgangspunten van mediation, zoals de gedragsregels beroepsethiek en integriteit, transparantie en partijautonomie. Naast inhoudelijke wijzigingen is de opzet van de gedragsregels ook veranderd. Zo zijn de gedragsregels voorzien van een toelichting waardoor de achterliggende bedoeling van een gedragsregel inzichtelijker is. Digitale Nieuwsbrief In 211 werd de digitale nieuwsbrief TC-nieuws tweewekelijks naar alle NMI-mediators verzonden. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt opgesteld door het NMI in samenwerking met Sdu Uitgevers en de redactie van Tijdschrift Conflicthantering. Naast nieuwsberichten en aankondigingen bevat TC-nieuws ook wetenswaardigheden op het gebied van mediation. Kennisreeks In de NMI-kennisreeks is in 211 de nieuwe uitgave Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar verschenen van auteurs F. ten Hoedt en J. Weimar. Het boek beschrijft drie processen: de praktische kant vanuit de scheidingsbemiddelaar, de emotionele scheiding en de juridische scheiding. Mediationcongres Op 18 november organiseerden het NMI in samenwerking met NMv het Mediationcongres 211 met de titel Mediationmarkt in beweging: naar een optimaal samenspel. Het congres werd goed bezocht. De teller kwam op ruim 55 bezoekers. Inhoud Tijdens het congres sprak VVD-fractielid van de Tweede Kamer de heer A.G. van der Steur over een wettelijke regeling voor mediation. Mevrouw B. Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie bij de Universiteit van Amsterdam, schetste de mediationmarkt vanuit economisch perspectief. Zowel het NMI als de verenigingen (Vfas, NVVMA en NIP) verzorgden een workshop. Daarnaast liet het NMI het marktonderzoek de stand van mediation van Stratus uit 21 speciaal voor het congres actualiseren. Rapport Het onderzoek mediationmarkt vanuit economisch perspectief is te vinden op de website van het NMI, onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan rapporten, verslagen en brieven. 8 9

6 vervolg Communicatie Postercampagne Om mediation onder de aandacht bij het grote publiek te brengen voerde het NMI reeds in 21 een postercampagne. Deze campagne is begin en eind 211 herhaald. Landelijk Op de posters zijn zes verschillende situaties geschetst waarin een mediator kan worden ingeschakeld. Daarbij wordt verwezen naar het NMI-register. De posters hingen onder andere bij NS-stations en bushaltes door heel het land. Eigen gebruik De posters werden via de website van het NMI in februari ook ter beschikking gesteld aan de NMImediators. Een applicatie op de website bood mediators de mogelijkheid om hun eigen naam in te vullen op een campagneposter naar keuze en deze vervolgens te printen voor eigen gebruik. Mediation lost conflicten op De folder Mediation lost conflicten op is in 211 in een nieuw jasje gestoken. Deze nieuwe folder is tegen kostprijs beschikbaar voor alle NMI-registermediators. Folder in Kassa De folder is in september bijgevoegd in het magazine Kassa, van het gelijknamige televisieprogramma. Kassa wordt onder 4. consumenten verspreid en gaat net als het televisieprogramma over consumentenzaken. De folder paste bij het thema van de septembereditie van Kassa, namelijk: juridisch advies inwinnen en andere mogelijkheden van conflictoplossing. Televisie Ter promotie van mediation, het NMI en de NMI-mediatior vulde het NMI op zondagmiddag 24 juli vijf minuten zendtijd op de zender SBS 6. Het filmpje had een puur informatieve insteek. Naast een interview met directeur Daan de Snoo en oud medewerkster Caroline Emmen werd het NMIkantoor op een leuke manier in beeld gebracht. Het filmpje is te bekijken op de website van het NMI onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan video s. Mediatorsbijeenkomsten Het NMI vindt contacten met de mediators in het land van belang. In dat kader vonden in mei en juni 211 vier meetings met NMI-mediators plaats in Utrecht, Zwolle en Eindhoven. De opkomst was hoog en de feedback richting het NMI was over het algemeen positief. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere het NMI-register 212 en de promotie van mediation. De sheets van de presentaties staan op de NMI-website. Vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de meetings zijn verzameld en meegenomen in de communicatie richting de mediators. Meeting gecertificeerde mediators In oktober organiseerde het NMI een meeting voor voormalig gecertificeerde mediators. Het doel van deze meeting was het bespreken van de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe kwaliteitsstelsel. Brochure NMI-register 212 In 211 ontwikkelde het NMI ook de brochure NMI-register 212 voor zijn mediators, stakeholders en de markt. In deze brochure is een overzicht van de registratie-eisen 212 opgenomen alsmede de kosten van registratie, de mogelijkheid van een aansluitvariant en de Eigen Verklaring. Alle mediators ontvingen in augustus de brochure met begeleidend schrijven van voormalig NMI-voorzitter Els Swaab en een Eigen Verklaring bij de brochure. Redesign NMI-website De nieuwe inrichting van het register was een goed moment om aan de vernieuwing van de website te werken. Inventarisatie en aanbevelingen De stuurgroep ICT van het NMI initieerde daartoe een overleg met mediators om inzicht te krijgen wat mediators van onze ICT verwachten. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 maart. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft het NMI een longlist ICT samengesteld. De aanbevelingen zijn in het najaar verwerkt op de NMI-website. Een belangrijk item was de introductie van een profielpagina waarop mediators zelf informatie over hun praktijk en foto kunnen plaatsen. Lancering Op 1 januari 212 is de vernieuwde website gelanceerd. De belangrijkste aanpassingen zijn: Extra zoekfunctie een betere indeling van de homepage een verbetering van de functionaliteiten (zoekfunctie, registergegevens, PE- opleidingsagenda) een logische indeling van navigatie en subnavigatie het toevoegen van de sociale media-iconen een mogelijkheid om filmpjes over mediation te plaatsen een verbetering van de in- en export voor de mediator Op de homepage van de website is een extra zoekfunctie geplaatst om de vindbaarheid van NMI-mediators door het land te verbeteren. Het register van mediators is nu gekoppeld aan een landkaart. Hierdoor is het mogelijk om per provincie NMI-mediators op te zoeken en de contactgegevens en de eigen website van de mediators snel te kunnen raadplegen. 1 11

7 Impressie Mediationcongres 211 Fotografie: Maarten Laupman Ard van der Steur, lid VVD-fractie Tweede Kamer, tijdens de opening van het Mediationcongres 211 Rondetafelgesprek met (van links naar rechts) Barbara Baarsma, Janny Dierx, Judith de Bruijn, Dick Allewijn en Ard van der Steur. De workshops werden goed bezocht

8 4Platform 5Onderzoek RO/SO Op 14 april en 18 oktober vond het reguliere overleg plaats tussen de regionale en sectorale organisaties en het NMI. Daarin zijn de ontwikkelingen binnen verenigingen en groepen besproken en heeft het NMI de aanwezigen onder andere geïnformeerd over het NMI-register 212, de gedragsregels en communicatieaangelegenheden. Rondetafeloverleg Op 26 april is overleg gevoerd tussen de betrokkenen bij door de overheid gefinancierde verwijzingsvoorzieningen naar mediation. Belangrijk was de instemming van de Raad van Rechtsbijstand en Raad voor de Rechtspraak aangaande de registratie-eisen 212. Ook is een passende regeling getroffen voor de gecertificeerde mediators die in 211 voor hercertificering moesten opgaan. Commissie Overheidsmediation In 211 is de NMI-commissie overheidsmediation een keer bijeengekomen. De commissie bestaat uit leden die zich bezighouden met mediation(projecten) bij verschillende voor mediation relevante bestuursorganen. Vertegenwoordigd in deze commissie zijn: het Rijk (Expertisecentrum Arbeidsjuridisch en Defensie), de gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GemeenteMediation), de Belastingdienst, De Nationale ombudsman, het UWV, de politie, de Raad voor de rechtspraak, fiscale adviesbureaus en de rechterlijke macht. Herhaling Stratus-onderzoek Ter voorbereiding op het jaarcongres heeft het NMI het Stratus-onderzoek de stand van mediation voor de mediationmarkt herhaald. Het onderzoek laat zien dat het aantal mediations in Nederland in 211 met bijna 1% is gestegen ten opzichte van 29. Daarnaast daalde het aantal mediators dat in 211 helemaal geen mediations verrichtte met met ruim 9% ten opzichte van 29. (Zie onderstaande tabellen). Tabel 1 Aantal mediations per mediator in 29 en 211, naar geregistreerd/gecertificeerd geregistreerd gecertificeerd totaal Aantal mediations in % in % in % ,9 2,4,8 1,1 25,5 16, ,7 59,5 26,5 24,2 48, 52,2 1 of meer 16,4 2,1 72,7 74,6 26,5 31,4 Totaal Gemiddeld aantal per mediator Onderwerpen Tijdens de bijeenkomst in juni kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkelingen bij het NMI ten aanzien van het nieuwe kwaliteitsstelsel de uitkomsten van de NMI-meetings de ontwikkelingen ten aanzien van de federatiebesprekingen de Europese mediationrichtlijn de mediationontwikkelingen bij de verschillende organisaties Binnen de organisaties is er groeiende aandacht voor de inzet van mediation(vaardigheden). Tabel 2 Schatting van het totaal aantal mediations van de bij het NMI aangesloten mediators in , naar geregistreerd/gecertificeerd schatting totaal aantal mediations geregristreerd gecertificeerd Groep Jonge Mediators Op 25 januari is de groep Jonge Mediators bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst is er een workshop over social media gegeven en hebben de mediators gesproken over (hun visie op) de ontwikkelingen bij het NMI ten aanzien van het nieuwe register. Op 26 oktober kwam de groep wederom bijeen. Toen verzorgden twee jonge mediators een workshop over het thema macht. Totaal Meer informatie Het volledige rapport kunt u downloaden op de website van het NMI onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan rapporten, verslagen en brieven

9 6Internationaal 7Organisatie EMNI Het NMI is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie European Mediation Network Initiative (EMNI). IMI Het IMI en het NMI hebben afspraken gemaakt over de IMI-certificatieprocedure. Het NMI beschikt over een door IMI erkend qualifing assessment program zodat NMI-mediators die aan de vereisten van het programma voldoen zich kunnen inschrijven bij IMI. Ontvangsten delegaties Op 19 september sprak NMI-directeur Daan de Snoo tijdens een bijeenkomst met een Italiaanse delegatie over mediation in Nederland. Daarnaast sprak hij op uitnodiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 november een Griekse delegatie toe over de kwaliteitsrol van het NMI. En op 2 december sprak hij op een mediationcongres in Brussel over het nieuwe register. NMI in 211 Bestuur mw. mr. E.H. Swaab, voorzitter tot 1 juli 211 dhr. mr. drs. M.J.O.M. de Haas, voorzitter vanaf 1 juli 211 mw. mr. A. van den Berg dhr. mr. C.N.A.M. Claassen dhr. drs. F.E. Nelwan mw. mr. A.K. Oostlander-Vos dhr. F.J. Spekreijse dhr. mr. D. Veldink dhr. J. Los AA/FB, penningmeester Medewerkers mr. Daan de Snoo, directeur Wil Leeuwesteijn, directiesecretaresse mr. Esther Gathier, beleidsmedewerker mr. Judith Emaus, beleidsmedewerker en communicatie mr. Caroline Emmen, beleidsmedewerker Emma van der Put, beleidsassistent Miriam Broeders, secretaresse beleid Sharmine Geertruida, administratief-boekhoudkundig medewerker Anneke Kofflard, administratief-secretarieel medewerker Elaine Roobol, administratief-secretarieel medewerker Jet Hoogsteden, administratief-secretarieel medewerker Raad van Advies dhr. mr. J.W. Bitter dhr. drs. W.P. Bonga dhr. mr. J.M. Bosnak dhr. prof. mr. H. Franken dhr. mr. J.K.W.F. Goossens mevr. mr. K.T.J.M. Pijls-Olde Scheper mevr. mr. A.M. van Riemsdijk dhr. mr. ing. J.J. van de Vijver dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. A. Westerhof 16 17

10 8Commisies e.d. Commissie overheidsmediation dhr. J. Los AA/FB (voorzitter) dhr. mr.dr. W.G. van den Ban dhr. mr. E. Bauw mw. mr. T. Bozilovic dhr. J. Bulthuis dhr. mr. W. van Eck dhr. drs. P. Catoen dhr. mr. V.M.M. Crijns dhr. mr. G.A.F.P. Giunta d Albani mw. mr. D. van Hout dhr. E.A.M. Masselink dhr. mr. drs. A.W. Oosterman dhr. mr. J.A.H. Verstege mw. mr. J.D. van Wijk dhr. mr. D. de Snoo mw. mr. E.R. Gathier, secretaris Werkgroep Mediationrichtlijn dhr. drs. W.P. Bonga dhr. mr. T. van den Bosch dhr. mr. J.M. Bosnak mw. mr. A.M.I. van der Does dhr. mr. A.J.A.J. Eijsbouts dhr. mr. M. van Gaalen dhr. mr. A.W. Jongbloed dhr. J. Los AA/FB dhr. mr. F. Schonewille dhr. mr. M.J.A.M. Tonnaer dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. mr. D. de Snoo mw. mr. E.R. Gathier, secretaris Commissie Regelgeving mw. mr. M. Duyser, voorzitter dhr. mr. T. van den Bosch dhr. drs. ing. J.E.H.M. van Duin dhr. mr. W.G.B. Neervoort mw. drs. M.H. Witsenburg mw. mr. E.R. Gathier, secretaris dhr. mr. F. Haak, ondersteuning Klachtbehandelaars mevr. mr. T.A. Bik mevr. J.M.A. Defoer dhr. mr. F. Haak mevr. drs. S.J.M.J. Nollen dhr. J.G. de Roos mevr. drs.c.d. Heldring mevr. mr. A. Kraag dhr. mr. F.W. Meijer dhr. M. Mol mevr. mr. C. Emmen, secretaris mevr. E. Van der Put, notulist Werkgroep Familiemediator dhr. mr. drs. M.J.O.M. de Haas, voorzitter dhr. mr. D. Veldink dhr. mr. J.A.T.M. de Waart mevr. B.C. Hoogenboom BBA mevr. drs. B. de Vries dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. mr. D. de Snoo mevr. mr. W.H.A. Leonhard dhr. mr. P.N.M. de Gier dhr. R. Smit FFP mevr. mr. A.M.M. Hompus dhr. mr. A.M.F. Diederen MDR mevr. G. Vernooij dhr. drs. R.W.J. Simon MA mevr. mr. A. Pinkster dhr. mr. D. De Snoo mevr. mr. C. Emmen, secretaris Adviescommissie Erkenning & Accreditie (AEA) mevr. mr. N. Verkleij, voorzitter dhr. mr. M. Berg mevr. M. Langhout dhr. mr. M. Schyns mevr. drs. P. Houweling dhr. I.J. van der Waal mevr. mr. C. Emmen, secretaris Waarborgcommissie mevr. mr. S. Reuling, voorzitter mevr. mr. A.A. van den Berg dhr. drs. W.P. Bonga mevr. M. van Dongen-van Litsenburg dhr. mr. J. Eijsbouts dhr. mr. P.N.M. de Gier mevr. mr. W.H.A. Leonhard-Strien dhr. C.H.C. Morsman dhr. mr. A.W. Oosterman mevr. mr. M. Schonewille mevr. mr. N. Verkleij dhr. mr. J.A.T.M. de Waart dhr. drs. T.K. Westerduin mevr. mr. C. Emmen, secretaris dhr. mr. D. de Snoo, toehoorder mevr. E. van der Put, notulist mevr. Mr. J. Spierdijk dhr. mr. P.L. Al mevr. drs. B.F. Hansen mevr. mr. E.M. Snijders, secretaris College van Beroep dhr. mr. E.J. van Sandick, voorzitter mevr. mr. M.J. de Haan-Boerdijk, plaatsvervangend voorzitter dhr. mr. M.W. Guensberg dhr. mr. D. Allewijn dhr. mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck mevr. mr. E. Schutte mevr. mr. M. Boender, secretaris mevr. mr I.F. Schouwink, secretaris Bestuur STM dhr. mr. F.W.H. van den Emster, voorzitter dhr. mr. J. Pel, secretaris dhr. drs. E.J. van den Berg, penningmeester Redactie NMI-kennisreeks dhr. dr. A.F.M. Brenninkmeijer mevr. mr. dr. K. Iest mevr. mr. J. Spierdijk mevr. mr. J. H. Emaus, secretaris Redactie Tijdschrift Conflicthantering dhr. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, hoofdredacteur dhr. prof. Dr. M. Euwema mevr. mr. E.C. van der Heijdende Graaff mevr. mr. H.A. Hora Adema mevr. mr. C. Hupkes mevr. prof. dr. A. Nauta mevr. drs. L. van Os dhr. mr. F. Schonewille mevr. mr. J.H. Emaus mevr. drs. L. Sloots, redactiesecretaris Beoordelingscommissie PE/ Werkkamer PE mevr. mr. E. Bravenboer (voorzitter) mevr. mr. F. Bosma dhr. dr. ir. A. Baanders dhr. J. Timmers Tuchtcommissie dhr. mr. J.C. van Dijk, voorzitter dhr. mr. H.F.M. Hofhuis, plaatsvervangend voorzitter dhr, mr. J.N. Kopp dhr. drs R.H.H.M. Mosch RA 18 19

11 gegevens afkomstig uit de concept-jaarrekening 211 zoals deze is gecontroleerd door Borrie & Co Accountants B.V. jaarrekening 211 Balans Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende Activa Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Weerstandsvermogen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva staat van baten en lasten over 211 Baten Registratiebijdragen Trainingsinstituten Kwaliteit Kenniscentrum Projecten Financiële baten en lasten (rente) Totaal Lasten Kwaliteit Adviescommissies Kenniscentrum Tuchtrechtspraak/klachtbehandeling Promotie en binding Reclamecampagne Nieuwe register 2.9 Mediationcongres Personeel Afschrijvingen Huisvesting Autokosten Bestuurs- en vergaderkosten Accountant/Advies Automatisering Drukwerk en mailingen/telefoon/porti Onderhoud inventaris Overige algemene kosten Dotatie/vrijval voorziening dubieuze debiteuren -55 Diverse baten en lasten (claims) Totaal Resultaat

12 Figuur 1 Aantal mediators naar leeftijd en geslacht. 9 8 algemene statistieken NMI Register Figuur Man Vrouw Totaal Aantal ingeschreven mediators in NMI-register (periode ) Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal in register klachten 211 Jaar Figuur Melding Aantal klachtbehandelingen (periode ). In behandeling genomen Klacht opgeliost % 49 % 41 % 46 % 63 % 56 % 5 % 51 % Klacht niet opgelost % 59 % 54 % 37 % 44 % 5 % 49 % Totaal % % % (afgerond) % Nog in behandeling % % % % % % % % 22 23

13 NMI Nederlands mediation Instituut Postbus rotterdam tel

Jaarverslag 2010 Nederlands Mediation Instituut

Jaarverslag 2010 Nederlands Mediation Instituut 1 Mediation geniet blijvende belangstelling in ons land. Het aantal instituten dat mediation opleidingen aanbiedt groeit. Mediation heeft een serieuze positie veroverd in de geschilbeslechting tussen overheid

Nadere informatie

jaarverslag tweeduizend negen

jaarverslag tweeduizend negen jaarverslag tweeduizend negen 09 1Inleiding Het NMI heeft bestuurlijk in 2009 een ingrijpende herstructurering doorgemaakt. Het NMI ging over van een klein Dagelijks Bestuur en een omvangrijk Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Registerbeheer 4. 2 Kwaliteit 5. 3 Regelgeving 9. 4 Communicatie 10. 5 Platform 15. 6 Internationaal 16.

Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Registerbeheer 4. 2 Kwaliteit 5. 3 Regelgeving 9. 4 Communicatie 10. 5 Platform 15. 6 Internationaal 16. 212 was het eerste jaar van de NMI registermediator. Eén titel, één kwaliteitsstelsel. Naar de markt een volwassen en degelijk keurmerk voor mediation na een ontwikkeling van zeventien 1 Registerbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag. NMIjrvslg8-17-07.indd 1 17-07-2009 12:21:57

Jaarverslag. NMIjrvslg8-17-07.indd 1 17-07-2009 12:21:57 20 Jaarverslag 08 NMIjrvslg8-17-07.indd 1 17-07-2009 12:21:57 NMIjrvslg8-17-07.indd 2 17-07-2009 12:21:57 1. Zoals de voorzitter het in haar rede tijdens het mediationcongres uitdrukte, is veel energie

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator.

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds heeft het NMI een klachtenregeling met als doel klachten over een bij het NMI ingeschreven mediator op een laagdrempelige en informele manier op te lossen. Als een partij

Nadere informatie

De toekomst van mediation

De toekomst van mediation De toekomst van mediation Het logische alternatief voor de traditionele rechtspraak Ard van der Steur lid Tweede Kamer Mediation nu: Goede opleidingen Veel enthousiaste mediators Succes mediation hoog:

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Conflictcoach Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Rotterdam, 2 februari 2012

Rotterdam, 2 februari 2012 Rotterdam, 2 februari 2012 Betreft: reactie van de NMI Werkgroep Mediationrichtlijn op het VVD plan voor de wettelijke verankering van mediation, dat op 2 december door de heer Van der Steur openbaar is

Nadere informatie

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken 8 Mediation en arbitrage in belastingzaken Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een pilot met mediation in 2003 heeft de Belastingdienst mediation in de gereedschapskist opgenomen

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2015 Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

Klachtenanalyse 2015 Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) Klachtenanalyse Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Inleiding Al sinds kent de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het NMI, hierna: MfN) een klachtenregeling met als doel klachten over een

Nadere informatie

Ieder jaar worden de gegevens van de klachtbehandeling in kaart gebracht. Onderstaand vindt u de klachtenanalyse van 2014.

Ieder jaar worden de gegevens van de klachtbehandeling in kaart gebracht. Onderstaand vindt u de klachtenanalyse van 2014. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds kent de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het NMI) een klachtenregeling met als doel klachten over een MfN-registermediator op een laagdrempelige en informele manier

Nadere informatie

Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?

Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt? Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt? Mediationmarkt vanuit economisch perspectief 18 november 2011 Prof. dr. Barbara Baarsma Opbouw betoog Mediationmarkt is niet in evenwicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk. BELEIDSPLAN 2015 Utrecht, 27 juli 2015 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Maliebaan 71-G 3581 CG Utrecht T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Mediator Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

jaarstukken BWI 2016

jaarstukken BWI 2016 Stichting Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Seringenstraat 16 3353 VJ PAPENDRECHT Jaarstukken 2016 Papendrecht, 25 april 2017 Telefoon 078-6154741 Fax 078-6150317 E-mail info@bwi-papendrecht.nl www.bwi-papendrecht.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws

NIEUWSBRIEF. Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. http://www.mediations.nu/engine.php?t=printnieuwsbrief&id=61. Nieuws Page 1 of 5 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 18 mei 2012 Advertenties Echtscheiding online Van het congres: KERIDWEN schakel in perspectief, vergroot uw denkraam Centrum

Nadere informatie

Geachte heer Van der Steur,

Geachte heer Van der Steur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken T.a.v. A.G. van Dijk en D.J. Hesemans Postbus 20301 2500 EH Den Haag Westblaak 150 3012 KM Rotterdam Postbus 21499 3001 AL Rotterdam

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers.

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers. KLACHTENREGELING CENTRUM VOOR MINDFULNESS Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van het Centrum voor Mindfulness

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation. De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation. De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation Aan: De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van: Bestuur MVZ (Mediators Vereniging Zuid, voorheen

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Management Summary Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Utrecht, 14 januari T E W

BELEIDSPLAN Utrecht, 14 januari T E W BELEIDSPLAN 2017 Utrecht, 14 januari 2017 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Antwoordnummer 570 4200 WB Gorinchem T 0183-682824 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8162 26 maart 2015 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2015 (Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

JAARVERANTWOORDING 2016

JAARVERANTWOORDING 2016 JAARVERANTWOORDING 2016 Utrecht, 20 januari 2017 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Antwoordnummer 570 4200 WB Gorinchem T 0183-682824 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Nadere informatie

Stichting Preconceptiezorg Nederland

Stichting Preconceptiezorg Nederland Stichting Preconceptiezorg Nederland Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave pag. 1. Stichting Preconceptiezorg Nederland... 1 2. Website... 1 3. Conferentie(s)... 1 4. Bestuur... 1 5. Werkgroep... 2 6. Financiën...

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT maart 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Putterstraat ZG HEUSDEN. Jaarverslag

Stichting Het Gouverneurshuis Putterstraat ZG HEUSDEN. Jaarverslag Stichting Het Gouverneurshuis Putterstraat 14 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2015 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2015 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2014 Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2016

STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2016 STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Stichting Ontwerp Platform Arnhem (OPA) Arnhem INHOUDSOPGAVE 1. OPA algemeen 3 2. Fiscale positie 3 Pagina Jaarrekening 2016

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beknopte jaarrekening 2012

Beknopte jaarrekening 2012 Beknopte jaarrekening 2012 Stichting Nationaal Dovenfonds Postbus 197 3990 DD Houten Houten, mei 2013 1 Stichting Nationaal Dovenfonds Postbus 197 3990 DD Houten Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Openbaar Verslag Klachten Oudercommissie

Openbaar Verslag Klachten Oudercommissie Openbaar Verslag Klachten Oudercommissie Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088 0022022 gob@haaglandenkinderzaken.nl

Nadere informatie

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 2015 Pagina A. Balans per 31 december 2015 1 B. Resultatenrekening over 2015 2 C. Toelichting op de balans per 31 december 2015 3-6

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 40157259 Datum: Opgesteld door: 3 januari 2015 M. Remie RA Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments BV Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle Registratienummer 261293096 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 30-06-2017

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie