Inhoudsopgave. Inleiding. Kwaliteit 4. Regelgeving 7. Communicatie 9. Platform 14. Onderzoek 15. Internationaal 16. Organisatie 17. Commissies e.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Kwaliteit 4. Regelgeving 7. Communicatie 9. Platform 14. Onderzoek 15. Internationaal 16. Organisatie 17. Commissies e.d."

Transcriptie

1

2 Kwaliteit 4 Regelgeving 7 Communicatie 9 Platform 14 Onderzoek 15 Internationaal 16 Organisatie 17 Commissies e.d. 18 Cijfers 19 Voor u ligt de neerslag van de activiteiten van het Nederlands Mediation Instituut over het jaar 211. Een turbulent jaar dat in hoge mate in het teken stond van de overgang naar het register van NMIregistermediators. Het bestuur en de bureauorganisatie van het NMI hebben veel energie gestoken in deze overgang. Natuurlijk waren er overgangsproblemen en discussies, maar terugkijkend ben ik van mening dat die overgang goed en volgens plan is verlopen. Er staat een voor de markt duidelijke standaard voor mediation en mediators in Nederland. Het ontwikkelde systeem van Peer Review zal een nieuwe impuls geven aan de verbetering van de praktijkvoering van mediators. Met het oog op de plannen van de minister om tot een wettelijk register van mediators te komen is de vernieuwing van het register goed getimed. Het NMI-register kan een wettelijke verankering goed aan. In het verslagjaar zijn de besprekingen gestart voor de vorming van een federatief verband van mediatorsverenigingen. De grootste landelijke mediatorsverenigingen en het NMI zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe ordening van het mediationveld. Belangrijk element is dat de verantwoordelijkheid voor de formulering van de kwaliteitseisen voor de professie daar komt te liggen waar die hoort, bij de beroepsgroep. De vorming van een federatie heeft nog meer gewicht gekregen in het licht van de komst van het wettelijk register. Een verenigd mediationveld is dé gesprekspartner van de minister bij de inrichting van dat register. Het NMI heeft extra inspanningen geleverd en middelen ingezet om het register duidelijk te positioneren. Ook de website heeft in dat kader een facelift ondergaan. Met genoegen blik ik terug op een geslaagd mediationcongres dat naar de mening van de bezoekers op een nog hogere waardering mocht rekenen dan het congres in 21. Mevrouw mr. Els H. Swaab heeft haar voorzitterschap van het NMI-bestuur per 1 juli beëindigd na een periode van acht jaar. Het NMI-bestuur en de Raad van Advies van het NMI zijn haar veel dank verschuldigd voor haar niet aflatende inzet voor mediation in Nederland. Inhoudsopgave Inleiding Het NMI heeft in de afgelopen jaren een volwassen kwaliteitssysteem opgebouwd dat zich kan meten aan de kwaliteitssystemen van veel toonaangevende beroepsgroepen. Er is een goed stelsel van basisopleidingen, erkende PE, review van de praktijkvoering, gedragsregels en mediationreglement, theorieexamen en assessment, klacht- en tuchtrecht en een voor de gebruiker goed toegankelijk register. Kortom, het NMI is er klaar voor om de rol van facilitaire organisatie voor het hele mediationveld, inclusief een wettelijk register, op zich te nemen. mr. drs. M.J.O.M. de Haas Voorzitter NMI 2 3

3 1Kwaliteit NMI-register 212 In 211 trof het NMI maatregelen voor het nieuwe NMI-register dat op 1 januari 212 is gelanceerd. Geregistreerde NMI-mediators konden per die datum onder voorwaarden met een eigen verklaring overgaan naar het NMI-register. Voormalig gecertificeerde mediators hadden deze eigen verklaring niet nodig en konden zonder meer overgaan naar het NMI-register. Hiertoe deed het NMI in de zomer een aanbod aan alle ingeschreven mediators. 24 mediators gingen op dit aanbod in. Zij ontvingen per 1 januari 212 het certificaat NMI-registermediator. Uitloop Mediators die voor 1 juli 211 een erkende opleiding hebben gevolgd en voor eind 211 zijn geslaagd voor de kennistoets hebben nog een uitloop tot eind 212 voor het indienen van de eigen verklaring. Peer Review Een klankbordgroep, ingesteld door het NMI-bestuur, heeft het kwaliteitsinstrument Peer Review nader uitgewerkt voor toepassing in de mediationpraktijk. Met Peer Review wordt een mediator beoordeeld door een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of zijn geleverde dienst voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional verwacht mag worden. Pilot In het najaar zijn zes ervaren NMI-mediators opgeleid tot reviewer. Met deze reviewers is een pilot gedraaid in de praktijk van twintig mediators. De reviewers hebben de resultaten van de pilot eind september geëvalueerd. Zowel de mediators als de reviewers waren positief over deze resultaten. De reviews leiden tot een goed beeld van de praktijkvoering van de mediator. Introductieperiode Het NMI-bestuur stemde daarom in december in met de uitvoering en introductie van Peer Review voor een periode van drie jaar. Peer Review maakt per 212 onderdeel uit van de NMI-onderhoudseisen, waarmee het NMI als doel heeft de kwaliteit van mediation continu te verbeteren en een professionele standaard voor de beroepsgroep neer te zetten. Resultaten Het NMI heeft de procedure Peer Review in een breed samengestelde klankbordgroep uitgedacht en opgesteld. En daarna zorgvuldig getoetst en geëvalueerd. De resultaten die voortkomen uit Peer Review gebruikt het NMI om zijn kwaliteitsdenken nader te ontwikkelen. Erkenning en Accreditatie Per 1 augustus zijn het Mediation College en het Mediation Educatie Centrum erkend en is de basisopleiding Professioneel Mediator geaccrediteerd. Amersfoort Beraad Het NMI was aanwezig bij de bijeenkomsten van de vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten, het zogenaamde Amersfoortberaad. Belangrijke thema s waren de introductie van het nieuwe register, instituutsassessoren en de kwaliteit van de opleidingen. Permanente Educatie Uit de PE-controle over bleek dat 53 mediators niet aan hun verplichtingen voldeden. Het NMI ontving van 26 mediators een verzoek tot uitstel. Deze mediators ontvingen het bericht dat zij tot half september de gelegenheid kregen om alsnog aan hun PE-verplichtingen te voldoen. Mediators die geen uitstel aanvroegen, ontvingen in november bericht dat zij per 31 december 211 zijn uitgeschreven. Klachtbehandeling In 211 zijn er in totaal 89 klachten over mediators bij het NMI-secretariaat ingediend. 69 klachten zijn in behandeling genomen. Daarvan zijn er 35 (= 51%) opgelost. Stijging Ten opzichte van 21 is er sprake van een stijging van 27% van het totaal aantal ingediende klachten. In dat jaar werden er 7 klachten ingediend, waarvan er 6 in behandeling zijn genomen. Onbehandeld Redenen voor het niet in behandeling nemen van klachten zijn onder andere dat de klager (nog) geen gebruik wilde maken van de klachtenregeling, dat het geen mediation betrof, dat er geen sprake was van een NMI-mediator of dat de klacht te laat was ingediend. Nieuwe klachtbehandelaars In verband met het vertrek van drie klachtbehandelaars heeft het NMI in 211 een oproep geplaatst voor de vacature klachtbehandelaar. Drie nieuwe klachtbehandelaars zijn aangesteld. Instituutsassessoren In een aantal bijeenkomsten met een delegatie van de instituten, assessoren, examenorganisatie Intop en het NMI is een regeling tot stand gekomen voor de deelname van een instituutsassessor bij de assessments. De instituutsassessor vervult de rol van co-assessor. De lead assessor is onafhankelijk en heeft een doorslaggevende stem. Het NMI-bestuur heeft deze regeling, het protocol instituuts-assessor, goedgekeurd. Alle instituutsassessoren volgden een tweedaagse training. Tuchtrechtspraak Het NMI is aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Deze stichting voert de onafhankelijke tuchtrechtspraak uit in twee instanties, te weten de Tuchtcommissie en het College van Beroep, voor de bij de stichting aangesloten instellingen. In 211 zijn er in totaal zeventien zaken bij de Tuchtcommissie gemeld en één zaak bij het College van Beroep. 4 5

4 2Regelgeving vervolg Kwaliteit Meer cijfers Gedetailleerdere cijfers over de klachtenregeling en tuchtrechtspraak vindt u na 1 juni 212 op de website van het NMI. Werkgroep Familiemediator In de vergadering van 15 september heeft het NMI-bestuur het protocol opleidingen familiemediation vastgesteld. Vanaf juli 212 laat de Raad voor de Rechtsbijstand in de doorverwijzing en rechtsbijstand alleen mediators toe die een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan het protocol. De commissie erkenning en accreditatie toetst de opleidingen in 212 aan het protocol. Hercertificering Met het oog op de komst van het NMI-register 212 heeft het NMI in juli alle 91 mediators die in 211 voor hercertificering in aanmerking kwamen, aangeschreven over de mogelijkheid dat het NMI de controle met betrekking tot de hercertificatie zelf kan uitvoeren. 44 mediators hebben hier vervolgens gebruik van gemaakt. Enkele mediators gaven aan zich ook bij DNV te laten hercertifceren. Juripax Light In het kader van praktijkondersteuning heeft het NMI een overeenkomst gesloten met Juripax, leverancier van onlinemediation, voor een op maat gemaakte tool voor NMI-mediators. In de periode 212/213 krijgen zij zes maanden lang het gebruiksrecht op de onlinefaciliteit. Werkgroep Mediationrichtlijn De Werkgroep Mediationrichtlijn is in 29 opgericht om mee te denken met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de implementatie van de in mei 28 vastgestelde Europese mediationrichtlijn. De groep bestaat uit specialisten op het gebied van mediation (NMv, vfas, NIP, NVvMA en NMI), wetenschap en rechterlijke macht. Aanbevelingen In 211 is de werkgroep meerdere keren bijeengekomen om zijn zienswijzen te formuleren op de behandeling van het wetsvoorstel mediation in de Tweede en de Eerste Kamer. De werkgroep kwam met de volgende aanbevelingen, vragen en opmerkingen: De werkgroep uitte allereerst zijn zorgen over het ontbreken van enige vorm van kwaliteitsregulering van mediation in het wetsvoorstel. Daarnaast deed de werkgroep de aanbeveling om het wetsvoorstel ook van toepassing te laten zijn op mediations in het bestuursrecht en in het strafrecht. Binnen het bestuursrecht en het strafrechtelijke herstelrecht zijn veel voorbeelden van succesvolle mediations te vinden. Ook vroeg men zich af hoe er moet worden omgegaan met de situatie dat het in een mediation kan gaan om zaken die ter vrije bepaling van partijen staan (arbitrabel) en om zaken die niet ter beschikking van partijen staan (niet arbitrabel). De werkgroep acht het namelijk onwenselijk dat de mediator voor een aantal zaken in de mediation een verschoningsrecht heeft en voor andere zaken in de mediation niet. Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het mediationresultaat deed de werkgroep de suggestie dat het Duitse Anwaltsvergleich ( b Zivilprozessordnung) een interessant instrument is om zonder veel formaliteiten tot een executoriale titel te geraken. Het is vatbaar voor tenuitvoerlegging onder bepaalde, eenvoudig te vervullen voorwaarden. Een van die voorwaarden is, dat de advocaten van partijen meetekenen. Het wetsvoorstel bepaalt dat de mediator alleen verschoningsrecht heeft indien het vertrouwelijke karakter van een mediation uitdrukkelijk is overeengekomen. De werkgroep heeft de aanbeveling gedaan dat het vertrouwelijke karakter van een mediation schriftelijk moet worden overeengekomen. Het vereiste van schriftelijkheid zal in de praktijk het aantal verschoningsgerechtigden enigszins beperken. Het uitsluitend toekennen van een verschoningsrecht aan mediators is ontoereikend voor een optimale borging van de vertrouwelijkheid van een mediation. In België heeft men de vertrouwelijke status van mediationdossiers en -verslagen wettelijk geregeld. De werkgroep heeft aanbevolen om een dergelijke bepaling ook in het wetsvoorstel op te nemen. Ten aanzien van de verjaring heeft de werkgroep geadviseerd om in het wetsvoorstel op te nemen wanneer de mediation aanvangt. Het moment van aanvang is immers maatgevend voor de vraag of tijdig en terecht is gestuit. Meer informatie Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, de verslagen en formele reacties van de Werkgroep Mediationrichtlijn zijn te vinden op de website van het NMI. 6 7

5 3Communicatie Gedragsregels Begin 211 heeft het NMI-bestuur de nieuwe NMI-gedragsregels vastgesteld nadat deze de weken daarvoor ter consultatie waren voorgelegd aan onder andere de tuchtrechters van STM, de klachtbehandelaars en de mediatorsverenigingen. Uitgangspunten Aanleiding voor de herziening van de gedragsregels waren onder andere de nieuwe ontwikkelingen op mediationgebied, de rechtspraak van onze tuchtcolleges en specifieke problemen. Enkele uitgangspunten bij de wijziging waren: Tijdschrift Conflicthantering In opdracht van het NMI geeft Sdu Uitgevers het Tijdschrift Conflicthantering uit. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie van negen personen. In 211 verscheen Tijdschrift Conflicthantering acht keer, waarvan drie themanummers: bemiddeling in het strafrecht rechtvaardigheid arbeidsverhoudingen vervolg Regelgeving het nagaan of bepalingen thuishoren in gedragsregels verduidelijking van de tekst (actief taalgebruik) logische opbouw actualisatie aan de hand van nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld onlinemediation) het in één lijn zijn van de gedragsregels met de European Code of Conduct for Mediators en de Europese mediationrichtlijn het verwerken van uitspraken van de (tucht)rechtspraak het oplossen van specifieke problemen het beperken van de gedragsregels tot de essentialia Wijzigingen De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn het toevoegen van enkele uitgangspunten van mediation, zoals de gedragsregels beroepsethiek en integriteit, transparantie en partijautonomie. Naast inhoudelijke wijzigingen is de opzet van de gedragsregels ook veranderd. Zo zijn de gedragsregels voorzien van een toelichting waardoor de achterliggende bedoeling van een gedragsregel inzichtelijker is. Digitale Nieuwsbrief In 211 werd de digitale nieuwsbrief TC-nieuws tweewekelijks naar alle NMI-mediators verzonden. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt opgesteld door het NMI in samenwerking met Sdu Uitgevers en de redactie van Tijdschrift Conflicthantering. Naast nieuwsberichten en aankondigingen bevat TC-nieuws ook wetenswaardigheden op het gebied van mediation. Kennisreeks In de NMI-kennisreeks is in 211 de nieuwe uitgave Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar verschenen van auteurs F. ten Hoedt en J. Weimar. Het boek beschrijft drie processen: de praktische kant vanuit de scheidingsbemiddelaar, de emotionele scheiding en de juridische scheiding. Mediationcongres Op 18 november organiseerden het NMI in samenwerking met NMv het Mediationcongres 211 met de titel Mediationmarkt in beweging: naar een optimaal samenspel. Het congres werd goed bezocht. De teller kwam op ruim 55 bezoekers. Inhoud Tijdens het congres sprak VVD-fractielid van de Tweede Kamer de heer A.G. van der Steur over een wettelijke regeling voor mediation. Mevrouw B. Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie bij de Universiteit van Amsterdam, schetste de mediationmarkt vanuit economisch perspectief. Zowel het NMI als de verenigingen (Vfas, NVVMA en NIP) verzorgden een workshop. Daarnaast liet het NMI het marktonderzoek de stand van mediation van Stratus uit 21 speciaal voor het congres actualiseren. Rapport Het onderzoek mediationmarkt vanuit economisch perspectief is te vinden op de website van het NMI, onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan rapporten, verslagen en brieven. 8 9

6 vervolg Communicatie Postercampagne Om mediation onder de aandacht bij het grote publiek te brengen voerde het NMI reeds in 21 een postercampagne. Deze campagne is begin en eind 211 herhaald. Landelijk Op de posters zijn zes verschillende situaties geschetst waarin een mediator kan worden ingeschakeld. Daarbij wordt verwezen naar het NMI-register. De posters hingen onder andere bij NS-stations en bushaltes door heel het land. Eigen gebruik De posters werden via de website van het NMI in februari ook ter beschikking gesteld aan de NMImediators. Een applicatie op de website bood mediators de mogelijkheid om hun eigen naam in te vullen op een campagneposter naar keuze en deze vervolgens te printen voor eigen gebruik. Mediation lost conflicten op De folder Mediation lost conflicten op is in 211 in een nieuw jasje gestoken. Deze nieuwe folder is tegen kostprijs beschikbaar voor alle NMI-registermediators. Folder in Kassa De folder is in september bijgevoegd in het magazine Kassa, van het gelijknamige televisieprogramma. Kassa wordt onder 4. consumenten verspreid en gaat net als het televisieprogramma over consumentenzaken. De folder paste bij het thema van de septembereditie van Kassa, namelijk: juridisch advies inwinnen en andere mogelijkheden van conflictoplossing. Televisie Ter promotie van mediation, het NMI en de NMI-mediatior vulde het NMI op zondagmiddag 24 juli vijf minuten zendtijd op de zender SBS 6. Het filmpje had een puur informatieve insteek. Naast een interview met directeur Daan de Snoo en oud medewerkster Caroline Emmen werd het NMIkantoor op een leuke manier in beeld gebracht. Het filmpje is te bekijken op de website van het NMI onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan video s. Mediatorsbijeenkomsten Het NMI vindt contacten met de mediators in het land van belang. In dat kader vonden in mei en juni 211 vier meetings met NMI-mediators plaats in Utrecht, Zwolle en Eindhoven. De opkomst was hoog en de feedback richting het NMI was over het algemeen positief. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere het NMI-register 212 en de promotie van mediation. De sheets van de presentaties staan op de NMI-website. Vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de meetings zijn verzameld en meegenomen in de communicatie richting de mediators. Meeting gecertificeerde mediators In oktober organiseerde het NMI een meeting voor voormalig gecertificeerde mediators. Het doel van deze meeting was het bespreken van de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe kwaliteitsstelsel. Brochure NMI-register 212 In 211 ontwikkelde het NMI ook de brochure NMI-register 212 voor zijn mediators, stakeholders en de markt. In deze brochure is een overzicht van de registratie-eisen 212 opgenomen alsmede de kosten van registratie, de mogelijkheid van een aansluitvariant en de Eigen Verklaring. Alle mediators ontvingen in augustus de brochure met begeleidend schrijven van voormalig NMI-voorzitter Els Swaab en een Eigen Verklaring bij de brochure. Redesign NMI-website De nieuwe inrichting van het register was een goed moment om aan de vernieuwing van de website te werken. Inventarisatie en aanbevelingen De stuurgroep ICT van het NMI initieerde daartoe een overleg met mediators om inzicht te krijgen wat mediators van onze ICT verwachten. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 maart. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft het NMI een longlist ICT samengesteld. De aanbevelingen zijn in het najaar verwerkt op de NMI-website. Een belangrijk item was de introductie van een profielpagina waarop mediators zelf informatie over hun praktijk en foto kunnen plaatsen. Lancering Op 1 januari 212 is de vernieuwde website gelanceerd. De belangrijkste aanpassingen zijn: Extra zoekfunctie een betere indeling van de homepage een verbetering van de functionaliteiten (zoekfunctie, registergegevens, PE- opleidingsagenda) een logische indeling van navigatie en subnavigatie het toevoegen van de sociale media-iconen een mogelijkheid om filmpjes over mediation te plaatsen een verbetering van de in- en export voor de mediator Op de homepage van de website is een extra zoekfunctie geplaatst om de vindbaarheid van NMI-mediators door het land te verbeteren. Het register van mediators is nu gekoppeld aan een landkaart. Hierdoor is het mogelijk om per provincie NMI-mediators op te zoeken en de contactgegevens en de eigen website van de mediators snel te kunnen raadplegen. 1 11

7 Impressie Mediationcongres 211 Fotografie: Maarten Laupman Ard van der Steur, lid VVD-fractie Tweede Kamer, tijdens de opening van het Mediationcongres 211 Rondetafelgesprek met (van links naar rechts) Barbara Baarsma, Janny Dierx, Judith de Bruijn, Dick Allewijn en Ard van der Steur. De workshops werden goed bezocht

8 4Platform 5Onderzoek RO/SO Op 14 april en 18 oktober vond het reguliere overleg plaats tussen de regionale en sectorale organisaties en het NMI. Daarin zijn de ontwikkelingen binnen verenigingen en groepen besproken en heeft het NMI de aanwezigen onder andere geïnformeerd over het NMI-register 212, de gedragsregels en communicatieaangelegenheden. Rondetafeloverleg Op 26 april is overleg gevoerd tussen de betrokkenen bij door de overheid gefinancierde verwijzingsvoorzieningen naar mediation. Belangrijk was de instemming van de Raad van Rechtsbijstand en Raad voor de Rechtspraak aangaande de registratie-eisen 212. Ook is een passende regeling getroffen voor de gecertificeerde mediators die in 211 voor hercertificering moesten opgaan. Commissie Overheidsmediation In 211 is de NMI-commissie overheidsmediation een keer bijeengekomen. De commissie bestaat uit leden die zich bezighouden met mediation(projecten) bij verschillende voor mediation relevante bestuursorganen. Vertegenwoordigd in deze commissie zijn: het Rijk (Expertisecentrum Arbeidsjuridisch en Defensie), de gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GemeenteMediation), de Belastingdienst, De Nationale ombudsman, het UWV, de politie, de Raad voor de rechtspraak, fiscale adviesbureaus en de rechterlijke macht. Herhaling Stratus-onderzoek Ter voorbereiding op het jaarcongres heeft het NMI het Stratus-onderzoek de stand van mediation voor de mediationmarkt herhaald. Het onderzoek laat zien dat het aantal mediations in Nederland in 211 met bijna 1% is gestegen ten opzichte van 29. Daarnaast daalde het aantal mediators dat in 211 helemaal geen mediations verrichtte met met ruim 9% ten opzichte van 29. (Zie onderstaande tabellen). Tabel 1 Aantal mediations per mediator in 29 en 211, naar geregistreerd/gecertificeerd geregistreerd gecertificeerd totaal Aantal mediations in % in % in % ,9 2,4,8 1,1 25,5 16, ,7 59,5 26,5 24,2 48, 52,2 1 of meer 16,4 2,1 72,7 74,6 26,5 31,4 Totaal Gemiddeld aantal per mediator Onderwerpen Tijdens de bijeenkomst in juni kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkelingen bij het NMI ten aanzien van het nieuwe kwaliteitsstelsel de uitkomsten van de NMI-meetings de ontwikkelingen ten aanzien van de federatiebesprekingen de Europese mediationrichtlijn de mediationontwikkelingen bij de verschillende organisaties Binnen de organisaties is er groeiende aandacht voor de inzet van mediation(vaardigheden). Tabel 2 Schatting van het totaal aantal mediations van de bij het NMI aangesloten mediators in , naar geregistreerd/gecertificeerd schatting totaal aantal mediations geregristreerd gecertificeerd Groep Jonge Mediators Op 25 januari is de groep Jonge Mediators bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst is er een workshop over social media gegeven en hebben de mediators gesproken over (hun visie op) de ontwikkelingen bij het NMI ten aanzien van het nieuwe register. Op 26 oktober kwam de groep wederom bijeen. Toen verzorgden twee jonge mediators een workshop over het thema macht. Totaal Meer informatie Het volledige rapport kunt u downloaden op de website van het NMI onder het kopje over mediation, vervolgens bibliotheek en dan rapporten, verslagen en brieven

9 6Internationaal 7Organisatie EMNI Het NMI is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie European Mediation Network Initiative (EMNI). IMI Het IMI en het NMI hebben afspraken gemaakt over de IMI-certificatieprocedure. Het NMI beschikt over een door IMI erkend qualifing assessment program zodat NMI-mediators die aan de vereisten van het programma voldoen zich kunnen inschrijven bij IMI. Ontvangsten delegaties Op 19 september sprak NMI-directeur Daan de Snoo tijdens een bijeenkomst met een Italiaanse delegatie over mediation in Nederland. Daarnaast sprak hij op uitnodiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 23 november een Griekse delegatie toe over de kwaliteitsrol van het NMI. En op 2 december sprak hij op een mediationcongres in Brussel over het nieuwe register. NMI in 211 Bestuur mw. mr. E.H. Swaab, voorzitter tot 1 juli 211 dhr. mr. drs. M.J.O.M. de Haas, voorzitter vanaf 1 juli 211 mw. mr. A. van den Berg dhr. mr. C.N.A.M. Claassen dhr. drs. F.E. Nelwan mw. mr. A.K. Oostlander-Vos dhr. F.J. Spekreijse dhr. mr. D. Veldink dhr. J. Los AA/FB, penningmeester Medewerkers mr. Daan de Snoo, directeur Wil Leeuwesteijn, directiesecretaresse mr. Esther Gathier, beleidsmedewerker mr. Judith Emaus, beleidsmedewerker en communicatie mr. Caroline Emmen, beleidsmedewerker Emma van der Put, beleidsassistent Miriam Broeders, secretaresse beleid Sharmine Geertruida, administratief-boekhoudkundig medewerker Anneke Kofflard, administratief-secretarieel medewerker Elaine Roobol, administratief-secretarieel medewerker Jet Hoogsteden, administratief-secretarieel medewerker Raad van Advies dhr. mr. J.W. Bitter dhr. drs. W.P. Bonga dhr. mr. J.M. Bosnak dhr. prof. mr. H. Franken dhr. mr. J.K.W.F. Goossens mevr. mr. K.T.J.M. Pijls-Olde Scheper mevr. mr. A.M. van Riemsdijk dhr. mr. ing. J.J. van de Vijver dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. A. Westerhof 16 17

10 8Commisies e.d. Commissie overheidsmediation dhr. J. Los AA/FB (voorzitter) dhr. mr.dr. W.G. van den Ban dhr. mr. E. Bauw mw. mr. T. Bozilovic dhr. J. Bulthuis dhr. mr. W. van Eck dhr. drs. P. Catoen dhr. mr. V.M.M. Crijns dhr. mr. G.A.F.P. Giunta d Albani mw. mr. D. van Hout dhr. E.A.M. Masselink dhr. mr. drs. A.W. Oosterman dhr. mr. J.A.H. Verstege mw. mr. J.D. van Wijk dhr. mr. D. de Snoo mw. mr. E.R. Gathier, secretaris Werkgroep Mediationrichtlijn dhr. drs. W.P. Bonga dhr. mr. T. van den Bosch dhr. mr. J.M. Bosnak mw. mr. A.M.I. van der Does dhr. mr. A.J.A.J. Eijsbouts dhr. mr. M. van Gaalen dhr. mr. A.W. Jongbloed dhr. J. Los AA/FB dhr. mr. F. Schonewille dhr. mr. M.J.A.M. Tonnaer dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. mr. D. de Snoo mw. mr. E.R. Gathier, secretaris Commissie Regelgeving mw. mr. M. Duyser, voorzitter dhr. mr. T. van den Bosch dhr. drs. ing. J.E.H.M. van Duin dhr. mr. W.G.B. Neervoort mw. drs. M.H. Witsenburg mw. mr. E.R. Gathier, secretaris dhr. mr. F. Haak, ondersteuning Klachtbehandelaars mevr. mr. T.A. Bik mevr. J.M.A. Defoer dhr. mr. F. Haak mevr. drs. S.J.M.J. Nollen dhr. J.G. de Roos mevr. drs.c.d. Heldring mevr. mr. A. Kraag dhr. mr. F.W. Meijer dhr. M. Mol mevr. mr. C. Emmen, secretaris mevr. E. Van der Put, notulist Werkgroep Familiemediator dhr. mr. drs. M.J.O.M. de Haas, voorzitter dhr. mr. D. Veldink dhr. mr. J.A.T.M. de Waart mevr. B.C. Hoogenboom BBA mevr. drs. B. de Vries dhr. drs. T.K. Westerduin dhr. mr. D. de Snoo mevr. mr. W.H.A. Leonhard dhr. mr. P.N.M. de Gier dhr. R. Smit FFP mevr. mr. A.M.M. Hompus dhr. mr. A.M.F. Diederen MDR mevr. G. Vernooij dhr. drs. R.W.J. Simon MA mevr. mr. A. Pinkster dhr. mr. D. De Snoo mevr. mr. C. Emmen, secretaris Adviescommissie Erkenning & Accreditie (AEA) mevr. mr. N. Verkleij, voorzitter dhr. mr. M. Berg mevr. M. Langhout dhr. mr. M. Schyns mevr. drs. P. Houweling dhr. I.J. van der Waal mevr. mr. C. Emmen, secretaris Waarborgcommissie mevr. mr. S. Reuling, voorzitter mevr. mr. A.A. van den Berg dhr. drs. W.P. Bonga mevr. M. van Dongen-van Litsenburg dhr. mr. J. Eijsbouts dhr. mr. P.N.M. de Gier mevr. mr. W.H.A. Leonhard-Strien dhr. C.H.C. Morsman dhr. mr. A.W. Oosterman mevr. mr. M. Schonewille mevr. mr. N. Verkleij dhr. mr. J.A.T.M. de Waart dhr. drs. T.K. Westerduin mevr. mr. C. Emmen, secretaris dhr. mr. D. de Snoo, toehoorder mevr. E. van der Put, notulist mevr. Mr. J. Spierdijk dhr. mr. P.L. Al mevr. drs. B.F. Hansen mevr. mr. E.M. Snijders, secretaris College van Beroep dhr. mr. E.J. van Sandick, voorzitter mevr. mr. M.J. de Haan-Boerdijk, plaatsvervangend voorzitter dhr. mr. M.W. Guensberg dhr. mr. D. Allewijn dhr. mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck mevr. mr. E. Schutte mevr. mr. M. Boender, secretaris mevr. mr I.F. Schouwink, secretaris Bestuur STM dhr. mr. F.W.H. van den Emster, voorzitter dhr. mr. J. Pel, secretaris dhr. drs. E.J. van den Berg, penningmeester Redactie NMI-kennisreeks dhr. dr. A.F.M. Brenninkmeijer mevr. mr. dr. K. Iest mevr. mr. J. Spierdijk mevr. mr. J. H. Emaus, secretaris Redactie Tijdschrift Conflicthantering dhr. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, hoofdredacteur dhr. prof. Dr. M. Euwema mevr. mr. E.C. van der Heijdende Graaff mevr. mr. H.A. Hora Adema mevr. mr. C. Hupkes mevr. prof. dr. A. Nauta mevr. drs. L. van Os dhr. mr. F. Schonewille mevr. mr. J.H. Emaus mevr. drs. L. Sloots, redactiesecretaris Beoordelingscommissie PE/ Werkkamer PE mevr. mr. E. Bravenboer (voorzitter) mevr. mr. F. Bosma dhr. dr. ir. A. Baanders dhr. J. Timmers Tuchtcommissie dhr. mr. J.C. van Dijk, voorzitter dhr. mr. H.F.M. Hofhuis, plaatsvervangend voorzitter dhr, mr. J.N. Kopp dhr. drs R.H.H.M. Mosch RA 18 19

11 gegevens afkomstig uit de concept-jaarrekening 211 zoals deze is gecontroleerd door Borrie & Co Accountants B.V. jaarrekening 211 Balans Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende Activa Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Weerstandsvermogen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva staat van baten en lasten over 211 Baten Registratiebijdragen Trainingsinstituten Kwaliteit Kenniscentrum Projecten Financiële baten en lasten (rente) Totaal Lasten Kwaliteit Adviescommissies Kenniscentrum Tuchtrechtspraak/klachtbehandeling Promotie en binding Reclamecampagne Nieuwe register 2.9 Mediationcongres Personeel Afschrijvingen Huisvesting Autokosten Bestuurs- en vergaderkosten Accountant/Advies Automatisering Drukwerk en mailingen/telefoon/porti Onderhoud inventaris Overige algemene kosten Dotatie/vrijval voorziening dubieuze debiteuren -55 Diverse baten en lasten (claims) Totaal Resultaat

12 Figuur 1 Aantal mediators naar leeftijd en geslacht. 9 8 algemene statistieken NMI Register Figuur Man Vrouw Totaal Aantal ingeschreven mediators in NMI-register (periode ) Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal in register klachten 211 Jaar Figuur Melding Aantal klachtbehandelingen (periode ). In behandeling genomen Klacht opgeliost % 49 % 41 % 46 % 63 % 56 % 5 % 51 % Klacht niet opgelost % 59 % 54 % 37 % 44 % 5 % 49 % Totaal % % % (afgerond) % Nog in behandeling % % % % % % % % 22 23

13 NMI Nederlands mediation Instituut Postbus rotterdam tel

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?

Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug? 434 Ars Aequi juni 2012 verdieping Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug? arsaequi.nl/maandblad AA20120434 Ton Jongbloed* Tot voor kort bestond buiten de kring van direct betrokken mediators weinig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 Jaarverslag 2011 2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 JAARVERSLAG 2011 Vastgesteld door het bestuur op 10 april 2012 Goedgekeurd door de ledenraad op 26 april 2012 3 V eren i gi n g FFP Ja a

Nadere informatie

W O jaargang 26 2000 Mediation Mediation J V Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda Quint

W O jaargang 26 2000 Mediation Mediation J V Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda Quint 9 W O Justitiële verkenningen jaargang 26 2000 Mediation 9 00 JV Mediation Justitiële verkenningen verschijnt 9 maal per jaar jaargang 26 december D Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag 2008

De Rechtspraak Jaarverslag 2008 De Rechtspraak De Rechtspraak Inhoud Pagina Deel I 1 Voorwoord 5 2 Agenda van de Rechtspraak 2008-2011 7 2.1 Deskundige rechtspraak 8 2.2 Betrouwbare rechtspraak 13 2.3 Effectieve rechtspraak 14 2.4 Rechtspraak

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland en Capelle aan den IJssel Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Barendrecht Rekenkamer Lansingerland Rekenkamer Capelle

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 528 Mediation en het rechtsbestel Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16 JAAR VERSLAG 2013 Stichting Pensioenregister Jaarverslag 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.................................................................. 4 Deel 1: een verslag van 2013 Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing Certificering schuldhulpverlening:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie