De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel"

Transcriptie

1 De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012 presenteerde een nieuwe regering het regeerakkoord met de titel Bruggen slaan. Er ontstond direct commotie, onder andere rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Ongeveer een maand later leidde dit tot een aangenomen motie (Zijlstra-Samsom), waarin wordt verzocht af te zien van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en worden de contouren van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen duidelijker. Daarom willen wij u nu graag informeren over de stand van zaken ten aanzien van het sociale domein. De drie grote decentralisaties Onder het motto Eén gezin, één plan, één regisseur vinden er in het sociale domein drie decentralisaties, kortweg de 3 D s, plaats: - de invoering van de Participatiewet (tot voor kort de Wet werken naar vermogen (Wwnv); - de decentralisatie van taken van de AWBZ naar de Wmo; - en de decentralisatie van de Jeugdzorg van het rijk en provincie naar de gemeenten. De onderhavige notitie schetst de contouren van de drie decentralisaties, die in de loop van de tijd aangepast worden aan de definitieve wetgeving en richtlijnen. Het kabinet kiest in het regeerakkoord voor taakdifferentiatie tussen gemeenten: de decentralisaties zullen op langere termijn in beginsel gericht zijn op gemeenten met inwoners, waarbij wel ruimte wordt geboden voor maatwerk op basis van bevolkingsdichtheid of de geografische context.. Dit neemt niet weg dat ook gemeenten met minder dan inwoners vanaf 2014 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Participatiewet en vanaf 2015 voor de begeleiding en langdurige zorg (vanuit AWBZ) en de jeugdzorg1 Voorgeschiedenis in gemeente Boxtel Op 15 mei 2012 bent u tijdens een speciale informatieavond geïnformeerd over de inhoud van de drie decentralisaties en de samenhang daartussen. Dat met de kennis van toen. Door de val van het Kabinet Rutte I zijn de wetsvoorstellen rond de decentralisaties controversieel verklaard. Met de komt van Rutte II en het regeerakkoord zijn evenwel de centrale uitgangspunten rond de decentralisaties grotendeels overeind gebleven: - De vraag van de burger staat centraal en niet het aanbod van organisaties. Dus wat is nodig?", en niet "wat is het aanbod?". 1 Door de Van Haaftenversnelling wordt in Brabant al een voorschot genomen op de decentralisatie van de jeugdzorg door de provinciale taken al per 1 januari 2013 onder regie van de gemeenten te brengen. 1

2 - Aan inwoners wordt waar mogelijk ondersteuning geboden in de nulde en eerste lijn, ofwel dichtbij, in het gewone leven, de eigen netwerken van mensen, en de sociale professionals als huisarts, maatschappelijk werk en collectieve voorzieningen. De tweede lijn, de specialisten (bijv. gespecialiseerde jeugdzorg, gespecialiseerde individuele begeleiding) wordt alleen ingezet wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Inwoners zoeken, samen met vrijwilligers en professionals, zoveel mogelijk de oplossingen dichtbij via het zogeheten arrangement. - De geboden ondersteuning is altijd maatwerk op basis van een integrale benadering. - De gemeente gaat uit van het zelforganiserend vermogen van onze inwoners. Zelforganisatie is de eigen kracht en mogelijkheden die mensen inzetten om samen met hun informele netwerken invulling te geven aan het leven. Ook in kwetsbare en afhankelijke situaties is het uitgangspunt dat inwoners primair verantwoordelijk blijven en zoveel mogelijk zelf de regie houden. - De samenhang tussen de decentralisaties én met andere beleidsterreinen, met als uitgangspunt Eén gezin, één plan, één regisseur. - We werken aan sociale innovatie, om ervoor te zorgen dat beoogde doelstellingen op een sociale manier worden behaald. Zonder deze vernieuwde instelling zijn deze zowel inhoudelijk als financieel niet haalbaar. Meierijgemeenten De zes Meierijgemeenten onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. Het gaat om de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Vught. Deze gemeenten onderschrijven één gezamenlijke visie: De samenwerkende Meierijgemeenten willen hun gezamenlijke kracht gebruiken om de toekomstbestendige uitdagingen aan te gaan vanuit hun eigen bestuurlijke autonomie en willen ambtelijke samenwerking op een schaal en met een inhoud die maximaal tegemoet komt aan het uitgangspunt dat dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger plaats dient te vinden. Op dit moment wordt er in voorbereiding op de komst van de grote decentralisaties, verschillend in intensiteit, met elkaar samengewerkt. De stand van zaken in de regio wordt hierna kort per decentralisatie toegelicht. Gevolgen regeerakkoord 1) Decentralisatie AWBZ naar Wmo In het regeerakkoord staan de volgende maatregelen als het gaat om de AWBZ: - De AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt tot een kern-awbz voor de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen. Dit geldt voor de zorgzwaartepakketten 5 en hoger. Mensen met zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 krijgen geen indicatie meer voor verblijf. Dit betekent dat meer mensen thuis blijven wonen (extramuraal) en daarbij mogelijk ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo. - Ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging voor mensen die extramuraal wonen worden onder naar de Wmo gebracht met ruime beleidsvrijheid. De volgende fasering is hierop van toepassing. * In 2014 vervalt de aanspraak op dagbesteding binnen de functie begeleiding en in 2015 wordt dit onder de Wmo gebracht. Mensen kunnen in 2014 nog steeds gebruik maken van dagbesteding. Voor de groep nieuwkomers komt er een overgangsregeling. * In 2014 wordt de aanspraak op persoonlijke verzorging binnen de AWBZ beperkt. In geval van een indicatie voor minder dan 6 maanden kan een beroep worden gedaan op de Wmo. * In 2015 worden alle vormen van extramurale zorg naar het gemeentelijk domein overgeheveld. 2

3 Verder is voor de Wmo het volgende van belang: - De norm voor gebruikelijke zorg 2 wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten per week; - De aanspraak op hulp bij het huishouden wordt beperkt tot cliënten met een laag inkomen. Voor nieuwe cliënten gaat deze maatregel in 2014 gelden. Voor bestaande cliënten gaat deze maatregel in 2015 in. Gemeenten behouden van het oorspronkelijke budget 25% voor het realiseren van een maatwerkvoorziening. - Voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel en een scootmobiel, gaat een plicht tot hergebruik gelden. - Gemeenten krijgen vanaf 2015 de taak een maatwerkvoorziening te leveren voor inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzondere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de mogelijkheden. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) en de Compensatie Eigen Risico (CER) worden afgeschaft. Een deel van de landelijke besparingen wordt toegevoegd aan het budget van gemeenten voor deze taak. Wijzigingen met betrekking tot de Zorgverzekeringswet (Zvw): - De intramurale langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de extramurale verplegingszorg wordt in 2015 ondergebracht onder de Zvw. - De verpleegkundige wijkzorg gaat per 2015 over naar de Zvw. Het kabinet gaat investeren in extra verpleegkundigen met een bedrag dat oploopt tot 250 miljoen in Zorgzwaartepakket 4 en vergelijkbare pakketten in de gehandicaptenzorg worden per 2016 voor nieuwe cliënten en herindicaties geschrapt (extramuralisering). - De extramurale verpleging wordt in 2017 onder gebracht bij de Zvw. Stand van zaken in Boxtel De gemeente is volop bezig met het bedenken en uitvoeren van creatieve en duurzame maatregelen om de beoogde doelstellingen te behalen. Zo is er bijvoorbeeld sinds 1 januari 2013 een nieuwe collectieve voorziening opgezet, namelijk de rolstoeluitleen. Het uitgangspunt bij deze decentralisatie is het ondersteunen van de (meest) kwetsbare burger en deze ondersteuning voor hen zo lokaal mogelijk organiseren. In het voorjaar 2013 wordt het nieuwe Plan Wmo aan uw raad voorgelegd. Dit plan gaat uit van vraaggericht werken, het leveren van maatwerk (art. 4 Wmo: het compensatiebeginsel via het (keuken)tafelgesprek en arrangement), waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en zijn/haar sociale omgeving. Stand van zaken regio De Meierijgemeenten (inclusief s-hertogenbosch) trekken vanaf november 2011, onder ambtelijk voorzitterschap van Boxtel, gezamenlijk op met de voorbereidingen op de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding. Medio 2012 is daar de persoonlijke verzorging bijgekomen. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor doelgroepen, aanbieders, belangenorganisaties, Wmoadviesraden en werkbezoeken afgelegd. De komende periode (januari juni 2013) worden in drie werkgroepen de mogelijkheden om zaken anders te organiseren (meer in het gewone leven) samen met de grootste huidige aanbieders in de regio, partijen op het gebied van sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, sociale werkvoorziening en cliëntenorganisaties regionaal verder uitgewerkt. De concept-keuzenotitie wordt naar verwachting in juni 2013 aan u voorgelegd. 2 Gebruikelijke zorg: zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de AWBZ. Het is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden. 3

4 2) Decentralisatie Jeugdzorg Het regeerakkoord is helder over de inhoudelijke uitgangspunten voor de decentralisatie van de jeugdzorg. De decentralisatie omvat, per 1 januari 2015, alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Al deze zaken zullen worden vervat in een nieuwe Jeugdwet. De decentralisatie van de jeugdzorg heeft een sterke link met de stelselwijziging Passend Onderwijs. Deze stelselwijziging (ook wel de vierde Decentralisatie genoemd) wordt in de onderhavige notitie niet behandeld, maar heeft dus wel een inhoudelijke relevantie, voor de verdere uitwerking van de decentralisatie van de Jeugdzorg. Berichtgeving januari 2013: nog meer taken over naar de Jeugdwet In de hoofdlijnennotitie over de nieuwe Jeugdwet staat dat de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor jeugdigen tot 18 jaar voor alle grondslagen ook worden overgeheveld naar de Jeugdwet. Het gaat hierbij concreet over somatiek, psychogeriatrie, verstandelijke beperking (IQ tot 50), lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking en psychiatrische klachten anders dan gerelateerd aan een ontwikkelingsstoornis. Stand van zaken in Boxtel Per 1 januari 2013 is de enkelvoudig ambulante jeugdzorg van de provincie als pilot in de regio Noordoost-Brabant overgegaan naar de gemeente. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk blijft voor de financiering, maar dat de gemeente afspraken gaat maken met zorgaanbieders over de inzet en invulling van ambulante jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin /CJG-casusoverleg beoordeelt of, en zo ja wat voor, ambulante jeugdzorg aan een jongere en/of het gezin geboden gaat worden. Dit betreft onder andere gezinsbegeleiding (thuis), trainingen, etc. Stand van zaken in de regio De invoerdatum is 1 januari Deze transitie pakken we op, samen met 19 andere gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugd Noordoost-Brabant heeft eind 2011 een aanjaagteam ingesteld om de transitie voor te bereiden. Dit aanjaagteam, met vertegenwoordigers uit de vier subregio's, ontwikkelde de afgelopen maanden, samen met de ambtelijke vertegenwoordigers uit alle gemeenten, een concept visie Transitie Jeugdzorg De betrokken portefeuillehouders hebben ingestemd met het concept en de te volgen inspraakprocedure. Naar verwachting wordt in mei 2013 het definitieve visiedocument aan alle regiogemeenten van Noordoost-Brabant ter vaststelling voorgelegd. 3) Decentralisatie Werken naar vermogen via de Participatiewet Het kabinet wil de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en Wajong samen voegen tot één nieuwe wet: de Participatiewet, met daarbij één samengevoegd budget per 1 januari De nieuwe regels gaan gelden voor mensen die voor het eerst een beroep doen op een werk/inkomensvoorziening. De huidige Wajongers en Wsw-ers behouden hun rechten. Met de Participatiewet komt er één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Kerndoel van de wet is dat zoveel mogelijk mensen (met een arbeidsbeperking) aan het werk gaan bij gewone werkgevers. Voor de hele doelgroep, ongeacht of deze regulier of beschut werkt, komt het instrument loondispensatie en loonaanvulling beschikbaar. Loondispensatie houdt in dat werkgevers loon betalen in overeenstemming met de arbeidsproductiviteit van de werknemer. 4

5 Doelgroep Ongeveer 5,5% van de beroepsbevolking valt onder de Participatiewet. Deze cijfers voorspellen dat de Participatiewet gemeenten verantwoordelijk zal maken voor 5,5% van de beroepsbevolking. Dat is een toename van 1% (of mensen) ten opzichte van het aantal mensen in de Wwb. Instroom sociale werkvoorziening De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari Gemeenten krijgen de ruimte om zelf een voorziening voor beschut werk te organiseren. Gemeenten krijgen middelen voor landelijk plekken (ongeveer 1/3 van het huidige landelijke bestand). Er komt geen individuele norm per gemeente voor het aantal te realiseren plaatsen. Op het budget voor de sociale werkvoorziening, dat onderdeel wordt van een ontschot re-integratie budget, vindt een efficiencykorting plaats die uitgespreid is over zes jaar. Wie per 1 januari 2014 aangewezen is op beschut werk wordt onderdeel van een voorziening binnen de bredere Participatiewet. De verplichte regeling van het vorige kabinet drie er uit, één er in is komen te vervallen. Rol werkgevers Een belangrijk element in de Participatiewet is een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten door grotere werkgevers (> 25 werknemers). Het kabinet heeft het voornemen deze quotumregeling vanaf 2015 in zes jaar stapsgewijs in te voeren. Wanneer een werkgever niet aan het quotum voldoet volgt een boete van 5.000, - per werkplaats voor een arbeidsbeperkte. De regeling zal ook gelden voor de publieke sector. Het quotum draagt eraan bij dat mensen met een arbeidsbeperking de banen krijgen die zij verdienen te krijgen. Daarnaast is er een mobiliteitsbonus voor werkgevers. Deze krijgen een bonus (in de vorm van een premiekorting) voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of iemand met een arbeidsbeperking Huishouduitkeringstoets De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen. Tegelijkertijd loont het op deze manier wel om aan het werk te gaan, omdat inkomsten uit werk van een gezinslid niet verrekend worden met de uitkering in het huishouden. Het betreffende gezinslid is dan geen uitkeringsgerechtigde meer, de overige gezinsleden wel. Arbeids- en re-integratieplicht Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeids- en re-integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Er zijn geen categoriale ontheffingen meer. Een individuele ontheffing heeft een tijdelijk karakter en betreft alleen de arbeidsverplichting. Permanente ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichting bestaat alleen nog voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Stand van zaken in de regio Ook op het dossier Werk wordt bestuurlijk en ambtelijk samengewerkt in de Meierijgemeenten. De gemeente 's-hertogenbosch participeert in sommige deelprojecten. Na de val van het kabinet Rutte-1 is de uitwerking van de conceptvisie 'Route naar samenwerking' opgeschort. Drie deelprojecten zijn nader uitgewerkt: 1. (Sub)regionale werkgeversbenadering: dit dient aangepast te worden aan het nieuwe Regeerakkoord (o.a. quotumregeling) 2. Dienstverlening aan de klant: gezamenlijke dienstverlening is in ontwikkeling 3. Scenario's tot (intergemeentelijke) samenwerking: deze variëren van samenwerken tussen gemeenten op hoofdlijnen tot een intergemeentelijke dienst voor het gehele sociale domein. De scenario s zijn inzichtelijk gemaakt. Voordat hier besluitvorming over plaatsvindt, is er een businesscase opgesteld. De eerste helft van 2013 zal ook gebruikt worden om de businesscase voor regionale samenwerking uit te werken. De businesscase zal vooralsnog het brede terrein van 5

6 het sociale domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg) beslaan, waarbij gestart wordt met één dossier (Participatiewet) en geleidelijk opbouwend naar het brede veld. Samenhang! De meest ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de eerdere wetsontwerpen zitten in de decentralisatie van taken van de AWBZ naar de Wmo. Het aantal taken dat naar de gemeenten komt wordt uitgebreid én de middelen worden verder beperkt (met tenminste 25%). Dit heeft gevolgen voor gebruikers, voor de gemeente en voor de organisaties en instellingen. Ook in onze gemeente zullen de inwoners de gevolgen van deze decentralisaties gaan voelen. De burger is en blijft het uitgangspunt voor de gemeente, zijn of haar vraag en/of behoefte staat centraal. Er is vanuit dit perspectief één (laagdrempelig) loket ingericht in St. Ursula. Hier kunnen inwoners terecht voor alle vragen over ondersteuning op de terreinen inkomen, opvoeding, welzijn en zorg. De decentralisaties bieden aan gemeenten dé kans om de zorg voor de (meest) kwetsbare burgers vanuit één visie en in samenhang uit te voeren. Door ontschotte budgetten en het verdwijnen van tegenstrijdige protocollen ontstaat de mogelijkheid maatwerk te leveren, toegespitst op het echte probleem. Kortom, de ondersteuning staat centraal! Het is daarom van belang dat de gemeente de drie decentralisaties in samenhang blijft bekijken, omdat burgers op dit moment tegelijk aanspraak maken op verschillende voorzieningen uit verschillende domeinen (zorg en werk bijvoorbeeld), terwijl daar overlap kan zijn. De gemeente krijgt nu de mogelijkheid haar huidige systeem van ondersteunen te herzien en door te ontwikkelen tot een solide en sociaal vangnet voor haar (meest) kwetsbare burger. In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS (oktober 2012) is er een verkenning gedaan voor gemeenten naar de kansen op verbinding. Zo kan er gedacht worden aan: - Integrale diagnose - Afstemmen en combineren beschut werken, dagbesteding en werkprojecten en vergroten uitstroomkansen - Benutten van de aanwezige infrastructuur - Mensen met uitkering inzetten bij maatschappelijke ondersteuning - Contracteren maatschappelijke ondersteuning onder voorwaarden en versterken ondernemerschap Kortom, de samenhang wordt door de gemeente gezocht in het beter samenwerken met professionals uit alle domeinen, de budgetten worden samengevoegd en er wordt gestreefd naar een integrale dienstverlening. Deze bundeling van kennis en expertise leidt tot kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en een betere en efficiëntere dienstverlening. Kern decentralisatiebrief minister van Binnenlandse Zaken, 19 februari jl. De minister van BiZa koppelt de voorgenomen bezuinigingen nadrukkelijk aan de passage uit het regeerakkoord waarin wordt gepleit voor een minimale gemeenteomvang van inwoners. Om de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen kiest het kabinet voor twee sporen: 1. Gemeenten worden op korte termijn gevraagd onder een aantal voorwaarden congruente samenwerkingsverbanden rond de decentralisaties te vormen. In het voorjaar 2013 (uiterlijk 31 mei) moet er duidelijkheid zijn over de verbanden waarin gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren. 2. Via een tweede spoor wordt de opschaling van gemeenten bevorderd, onder andere door provincies meer mogelijkheden te geven om herindelingen te initiëren. Hiertoe wordt een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling opgesteld en wordt gezocht naar (financiële) 6

7 prikkels gericht op opschaling (eerste helft van dit jaar). De rol van de provincie zal vergroot worden. Wanneer de gemeenten er onderling niet goed uitkomen of wanneer de provincie de inschatting maakt dat de uitkomst van het gesprek tussen gemeenten suboptimaal is voor de regio, zal de provincie een meer sturende, inhoudelijke rol moeten pakken, aldus de Minister. Door uw college is besloten tot een onderzoek naar de oprichting van één dienst voor het sociaal domein voor de gemeenten in de Meierij. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeenten St. Michielsgestel, Boxtel, Vught, Haaren, Schijndel en St. Oedenrode. Het Bureau KplusV gaat aan de slag om uiterlijk eind mei een beeld te hebben van mogelijke samenwerkingsvormen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het eerste spoor (congruent samenwerkingsverband), zoals dat door het kabinet wordt voorgestaan. Het plan van aanpak om te komen tot een verregaande samenwerking in de Meierij sluit in belangrijke mate aan bij de inzet van het kabinet zoals verwoord in de kamerbrief. Het Kabinet onderscheidt drie niveau waarop de werkzaamheden van de decentralisaties moeten worden uitgevoerd: 1. Taken die door de gemeente kunnen worden uitgevoerd (bijv. eerstelijnszorg en loketfunctie voor de burger). 2. Bijvoorbeeld taken op het terrein van inkoop moeten in de ogen van het Kabinet worden opgepakt op het niveau van minimaal inwoners. 3. Onderwerpen als werkgeversbenadering, jeugdbescherming en reclassering, Meldpunt huishoudelijk geweld, kindermishandeling en residentiële zorg moeten volgens het Kabinet bovenregionaal worden geregeld. Het Kabinet komt zo snel mogelijk met een brief aan de provincies en gemeenten over de uitwerking van bovengenoemd tweesporenbeleid. In deze brief zal worden ingegaan op de procesaanpak voor beide sporen en de criteria die het kabinet aan de samenwerkingsverbanden verbindt. De invulling van de voorgenomen decentralisaties vindt plaats aan de hand van een aantal randvoorwaarden: - Integraal budget: De budgetten voor WWB, Jeugdzorg, WMO en participatie zullen in stappen worden gebundeld. Het perspectief is een zo breed mogelijke ontschotting tot één integraal budget. De voorwaarden die door het kabinet aan de ontschotting worden gesteld zijn: geen verslechtering van doelmatigheid en doeltreffendheid, voortgang van de decentralisaties mag niet in gevaar komen, duidelijk eisen aan resultaten die de gemeenten geacht worden te bereiken, onderzoek naar taken, rollen en verantwoordelijkheden van rijk en decentrale overheden en afspraken over indexering. - Integraal aanbod / toegang: Uitgangspunten zijn de kanteling van de WMO, laagdrempelige toegang en één gezin, één plan, één regisseur. - Interbestuurlijk Toezicht: De Ministers houden de (systeem)verantwoordelijkheid voor de in de wetgeving vastgelegd taken op het sociale domein en zijn hiervoor verantwoording schuldig aan de Kamer. Gekeken gaat worden op welke manier het toezicht van de Minister op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken zal plaatsvinden. Op lokaal niveau vindt horizontaal toezicht plaats (de gemeenteraad wordt actief geïnformeerd) - Interbestuurlijke informatie: Het kabinet kiest ervoor dat de spelregels voor interbestuurlijke informatie van toepassing zijn op de decentralisaties (ingevoerd in 2011). - Vermindering van regeldruk burgers, bedrijven en professionals. - Standaardisatie van hergebruik van informatie: In opdracht van de VNG en het Rijk is KING een verkenning gestart naar de informatievoorziening in het sociale domein. Inzet van goede ICT systemen wordt steeds belangrijker. 7

8 Financiële implicaties voor Boxtel Gemeenten worden door de hiervoor beschreven ontwikkelingen de komende jaren verantwoordelijk voor vrijwel de volledige ondersteuning van kwetsbare burgers. Deze complexe opdracht vraagt om grote veranderingen en totaal nieuwe financiële kaders. Gemeenten moeten daarbij zien in te spelen op omvangrijke vermindering van budgetten: kortingen vinden plaats op de budgetten voor AWBZ, op huishoudelijke hulp, op de jeugdzorg en op de budgetten die betrekking hebben op uitvoering van de Participatiewet. AWBZ-functies (begeleiding en verzorging) gaan per 2015 over naar de Wmo met een bezuiniging van 25%. In plaats van circa 10 miljoen zal maar circa 7,5 miljoen naar Boxtel komen. Het budget van huishoudelijke hulp (HH) in de Wmo wordt met 75% gekort: Het kabinet veronderstelt dat deze besparing gevonden kan worden door de HH te richten op "hen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen". De uitgaven voor HH in Boxtel nemen daardoor af van circa 2,8 miljoen naar circa 0,7 miljoen. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg volledig over naar gemeenten. Dit betekent een korting van circa 15% van het budget, afhankelijk van het over te hevelen macrobudget (de korting kan procentueel dus ook aanmerkelijk hoger zijn). Boxtel gaat er van uit dat 1 miljoen aan taken op het terrein van de jeugdzorg overkomt met een budget van 0,85 miljoen. De korting bedraagt dus ongeveer 0,15 miljoen. De Participatiewet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt, kent landelijk met 1,2 miljard een grote financiële taakstelling. Op de beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting doorgevoerd oplopend tot netto 138 miljoen in De WSD zal met de Wsw-gelden die de gemeente naar de WSD doorschuift, de grootste structurele ombuiging moeten bewerkstelligen, namelijk terug van zo n 9,2 miljoen naar 8,4 miljoen. Op de re-integratiemiddelen zal de gemeente Boxtel nog met een korting van circa 0,2 miljoen worden geconfronteerd. In voorgaande begrotingen is er bij grote decentralisaties altijd van uitgegaan, dat de vermindering van budgetten als gevolg van de ontwikkelingen in het sociale domein voor de Boxtelse meerjarenbegroting budgettair neutraal kunnen worden opgevangen. De gemeente Boxtel zou voor uitvoering van deze taken een budget ontvangen van ongeveer 14,5 miljoen, maar daarop wordt een bedrag gekort van 4,5 miljoen. In tijden van financiële krapte is het uiteraard niet mogelijk om als gemeente in het gat te springen, dat het Rijk laat vallen. Ook zullen we niet kunnen volstaan met het hanteren van de kaasschaaf. We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen. Vanuit de gemeente zullen we het geheel opnieuw en fundamenteel moeten doordenken, samen met onze burgers, zoals we dat ook hebben gedaan bij de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uiteraard bieden de budgetten die we wèl ontvangen in combinatie met de budgetten die we reeds inzetten in het sociale domein, nieuwe mogelijkheden en kansen om te doen wat er moet gebeuren. Ook zullen we met andere gemeenten, VNG en KING moeten nadenken over de vraag, of we zaken collectief en daarmee slimmer kunnen organiseren. 8

9 Tijdpad Een fictieve casus Het gezin Van Dalen bestaat uit moeder Saskia, zoon Jeffrey van zestien jaar en dochter Amanda twaalf jaar. Saskia woont samen met de kinderen in een sociale huurwoning en ze leven van een bijstandsuitkering. De kinderen hebben verschillende vaders, met wie ze geen contact meer hebben. Saskia is sinds een auto-ongeluk mindervalide en heeft weinig structuurvermogen. Ze heeft daarom in haar huis aanpassingen gekregen via de gemeente, zodat ze zelfstandig kan blijven wonen samen met haar kinderen. Voorheen werkte ze als interieurverzorgster in een groot kantoorpand. Saskia wil graag weer aan het werk, vooral voor de sociale contacten. Maar door haar beperkingen kan ze niet meer aan de slag in haar oude functie. Begeleiding via CWI/UWV heeft nog geen nieuwe baan opgeleverd. Daarnaast lukt het Saskia niet goed om de kinderen alleen op te voeden. Vooral de gedragsproblemen van de kinderen trekken een zware wissel op het gezin. Zo af en toe helpt de buurvrouw haar. Op haar familie kan ze geen beroep doen, omdat haar ouders zijn overleden en andere familie ver weg woont. Vrienden is ze door het auto-ongeluk kwijtgeraakt. Ze krijgt wel individuele begeleiding voor haar beperkte structuurvermogen, maar slechts een paar uur in de week. Zoon Jeffrey is gediagnosticeerd met ADHD. Hij wordt snel boos en maakt vooral ruzie met zijn moeder. Jeffrey volgt onderwijs op een ROC, niveau 2. Dankzij een rugzakje krijgt hij extra begeleiding. Jeffrey heeft moeite zijn aandacht en concentratie vast te houden. Ook heeft hij last van veel onrust in zijn hoofd. Hierdoor 9

10 lukt school niet goed en uit frustratie spijbelt hij vaak. Ook is Jeffrey heel impulsief. Dit uit zich in het soms niet thuis slapen en experimenteren met drugs. In combinatie met zijn driftbuien leidde dit tot een eerste confrontatie met politie en justitie. Jeffrey is opgepakt voor vernieling van een bushokje en heeft daarvoor een taakstraf gekregen. Jeffrey wil veel liever werken dan op school leren. Op zaterdag werkt hij dan ook als vakkenvuller bij de plaatselijke supermarkt. Op het eerste gezicht is dochter Amanda een doorsnee jonge meid. Als gevolg van een licht verstandelijke beperking (IQ van 75) is ze echter beperkt sociaal redzaam en heeft ze moeite met leren. Amanda volgt speciaal onderwijs. Op school voelt ze zich veilig en krijgt ze de structuur en begeleiding die ze nodig heeft. Aan het eind van het schooljaar gaat Amanda naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Haar huidige school biedt dit niet. De laatste tijd vertoont ze thuis onwenselijk gedrag. Ze scheldt, is agressief en luistert niet. In de omgang met anderen vertoont ze echter juist sociaal wenselijk gedrag. Saskia maakt zich zorgen. Vooral om zoon Jeffrey, maar ook om Amanda. Zij lijkt het gedrag van haar broer over te nemen. Ze weet niet zo goed wat ze moet doen en bij wie ze moet zijn. Ze is bang dat de roddels van de buren leiden tot uithuisplaatsing van beide kinderen. Dit heeft ze laatst in een programma op televisie gezien. Uit de casus volgt dat het gezin op de volgende manieren te maken krijgt met de verschillende ontwikkelingen in het sociale domein. Samenvatting casus Extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo Jeugdzorg Individuele begeleiding van Saskia Gedragsproblematiek Jeffrey en Amanda Participatiewet Passend Onderwijs Nieuwe situatie (indien kabinetsplannen in huidige vorm doorgang vinden) Bijstandsuitkering van Saskia Schoolsituatie Jeffrey en Amanda Betekenis voor de instellingen Wmo Wet Zorg voor Jeugd Individuele begeleiding Saskia en structuur aanbrengen binnen het gezin. Gedragsproblemen van Jeffrey en de problematiek van licht verstandelijke beperking van Amanda. Gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel de jeugdzorg als de extramurale begeleiding voor Amanda en Jeffrey. Gemeente beoordeelt of en welke ondersteuning voor beide kinderen nodig is en levert zorg op maat voor het gezin en coördineert de samenwerking. Participatiewet Passend Onderwijs Gemeente en Saskia werken vanuit haar mogelijkheden actief naar een aangepaste werksituatie in een bedrijf (loondispensatie en opbouw naar 100% minimumloon). Ondersteuning op school voor Jeffrey en Amanda wordt nu toegewezen door het samenwerkingsverband in plaats van het REC (Commissie voor indicatiestelling). Gemeente is vanaf 2014 verantwoordelijk voor inzet Saskia naar aangepaste werksituatie (instroom in SWV is per 2014 niet meer mogelijk). School heeft vanaf augustus 2014 zorgplicht en dient voor de extra ondersteuning aan de beide kinderen af te stemmen met de gemeente. Vanaf 2015 gaan de middelen voor ambulante begeleiding naar samenwerkingsverband. Geen indicering meer en het rugzakje verdwijnt. 10

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Notitie gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor ISD CGM Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 4 december 2012 Openbaar : Ja

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Op 29 oktober jl. presenteerden de VVD en de PvdA het nieuwe regeerakkoord. Verschillende organisaties, zoals Divosa en

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord Gemeente Waterland Afdeling Zorg & Welzijn Februari 2013 1. INLEIDING... 2 1.1. HET PROCES TOT NU TOE...2 2. HET REGEERAKKOORD... 2 2.1. UITGANGSPUNTEN REGEERAKKOORD...2

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Vaststellen Visiedocument decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo

Vaststellen Visiedocument decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo Datum: 25-6-13 Onderwerp Vaststellen Visiedocument decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo Status Besluitvormend Voorstel Als basis voor de verdere uitwerking

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013.

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013. NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON 26 februari 2013. Dit stuk is een addendum op de Nota Gemeentelijke Samenwerking d.d.

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Cluster C Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Decentralisatie AWBZ taken naar de Wmo Linda Hazenkamp Programma Voorstellen De huidige Wmo: cijfers en historie De kabinetsplannen AWBZ en Wmo

Nadere informatie

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV gewijzigd 1 mei 2013, nieuwe wijzigingen in het rood onderwerp veranderingen gevolgen/kortingen 1) Huishoudelijke Hulp (H.O) Verdwijnt als basisvoorziening in de Wmo Het budget voor H.O> wordt in 2015

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV gewijzigd 10 juni 2013, nieuwe wijzigingen in het rood onderwerp veranderingen gevolgen/kortingen 1) Huishoudelijke Hulp (H.O) Verdwijnt als basisvoorziening in de Wmo Het budget voor H.O> wordt in 2015

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013 Workshop transitiekompas sociaal domein Drs. F. (Frits) van Oosten adviespartner Stimulansz Drs. J. (Joost) Leemans, strategisch beleidsadviseur Gemeente Dordrecht 21 november 2013 Inhoud Stimulansz en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie