Gemeenteraadsverkiezingen 2010 NOORDWEST HOLLAND WENSEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadsverkiezingen 2010 NOORDWEST HOLLAND WENSEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN"

Transcriptie

1 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 NOORDWEST HOLLAND WENSEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN

2 1 WENSEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN NOORDWEST-HOLLAND 2010 Gemeenteraadsverkiezingen

3 Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en in het bijzonder de vorming van collegeprogramma s, presenteert het georganiseerde bedrijfsleven in Noordwest- Holland de wensen voor de komende vier jaren. Deze brochure is een leidraad voor iedere bestuurder die oog heeft voor welvaart en welzijn van inwoners in de regio Noordwest- Holland. Het is de economische zakagenda voor de komende vier jaar. Noordwest-Holland is een krachtige regio met groeipotentie Noordwest-Holland heeft toekomst dankzij een aantrekkelijk werk-, woon- en leefmilieu en profiteert van de directe nabijheid van de Amsterdam Metropool Area met economische centra als de Amsterdamse haven, Schiphol, het financiële centrum in Amsterdam en de Zuidas. Met de inmiddels opgepakte verbetering van de infrastructuur - zoals de A9 en A7 en de gestarte aanleg van de Tweede Coentunnel - wordt de relatie tussen Noordwest- Holland en de Amsterdam Metropool Area versterkt. De uitgangspositie van de regio is sterk. In tegenstelling tot meer perifere regio s in het land is er hier geen krimp, maar juist kwalitatieve groei: in werk, in woningbouw en in kwaliteit van de leefomgeving. 1 Het bedrijfsleven heeft in 2008 haar visie op de ontwikkeling van de regionale economie gegeven. Dit Ontwikkelingsperspectief 2015 is inmiddels voorzien van een krachtig uitvoeringsprogramma en is door de stakeholders in de regio - waaronder de gemeenten - geadopteerd. Uitgangspunt is altijd geweest dat de kracht van de regionale samenwerking alleen tot resultaat kan leiden als er echt keuzes worden gemaakt. In het Ontwikkelingsperspectief 2015 is duidelijk gekozen om de inspanningen te richten op een viertal drivers, die herkenbaar en onderscheidend in nationaal en internationaal perspectief zijn, te weten: Energie en water; Vrijetijdsindustrie; Agribusiness; Stedelijke economie. De drivers zijn herkenbaar voor de regio en onderscheidend in nationaal en internationaal perspectief. Dit laat onverlet dat andere economische sectoren in Noordwest-Holland moeten worden gekoesterd. Zo zijn de metaalsector en de bouwsector voor de ontwikkeling van de regio van essentieel belang. Het spreekt voor zich dat voortdurend moet worden gewerkt aan de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle ontwikkeling van de drivers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benodigde infrastructuur en bedrijventerreinen. Deze gereedschapskist moet op orde zijn. wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

4 1 Investeren in de toekomst De regio Noordwest-Holland telt 31 gemeenten. Centrumgemeenten zijn Alkmaar, Den Helder, Purmerend en Hoorn. In totaal telt de regio ondernemingen met circa werkzame personen. De bedrijvigheid kenmerkt zich door zowel specialisme als verscheidenheid. Landelijk gezien scoort Noordwest-Holland over het algemeen gemiddeld in de trends van economie en werkgelegenheid. Bij hoogconjunctuur wat terughoudend en bij laagconjunctuur minder diepe dalen. Kortom, het bedrijfsleven manifesteert zich redelijk stabiel. Echter, ook het regionale bedrijfsleven in Noordwest- Holland wordt in deze tijd van economische teruggang hard geraakt. Onconventioneel beleid en investeren in de toekomst zijn nu meer dan noodzakelijk. Het regionale bedrijfsleven investeert in haar toekomst. Maar dit gaat niet vanzelf. De regio kent knelpunten in het economisch vestigingsklimaat. Ruimte voor groeiende bedrijven en nieuwe bedrijvigheid is schaars en soms zelfs helemaal niet voorhanden. De regionale infrastructuur wordt weliswaar sterk verbeterd, maar schiet nog steeds tekort. Ook wordt het regionale bedrijfsleven onnodig lastig gevallen met administratieve stroperigheid. Verder wordt bij het aantrekken van de economie een tekort aan (hoger en technisch) geschoold personeel verwacht. Het wordt steeds duidelijker dat de regio kansen mist doordat er geen besef is van de eigen regio-identiteit. Veel knelpunten kunnen door individuele gemeenten niet alleen worden opgelost, maar vereisen regionale samenwerking om tot een oplossing te komen. Regionale bestuurskracht en daadkracht is nodig voor de gezonde ontwikkeling van de economie. Dit is de bestuurlijke opgave voor de regio om Noordwest-Holland economisch vitaal te houden. In deze brochure worden de wensen toegelicht aan de hand van een aantal thema s en samengevat in een wensen top 5 per subregio. Economische clusters Bedrijventerreinen Infrastructuur Detailhandel Regelgeving Kop van Noord-Holland Waterland Noord-Kennemerland West-Friesland 2010 Gemeenteraadsverkiezingen

5 ECONOMISCHE CLUSTERS 2 In het uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsperspectief 2015 worden vier toonaangevende clusters (agribusiness, energie en water, vrijetijdsindustrie en stedelijke economie) van bedrijvigheid onderscheiden. Deze clusters zijn waardevolle bronnen van werkgelegenheid, innovatie, kennis en daarvan afgeleide economische activiteiten, die bijdragen aan de welvarendheid van de regio. Door deze clusters te erkennen, te faciliteren, te ondersteunen en te promoten staan het bedrijfsleven en de regio sterk in de concurrentiepositie. wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

6 1. Agribusiness cluster De land- en tuinbouw is een belangrijke economische drager van het landelijk gebied, met een grote betekenis voor de werkgelegenheid. Een vitale land- en tuinbouwsector is bovendien belangrijk voor de openheid van het landschap. De agrarische sector is de belangrijkste beheerder van het buitengebied. 2 Het agribusinesscluster kent al jaren een sterke groei in Noordwest-Holland. Dat komt enerzijds door uitstekende natuurlijke condities (bodem en licht), anderzijds door de nabijheid van Schiphol, vanwaar allerlei producten over de hele wereld geëxporteerd worden. De sector is innovatief met productie en distributie. Om de groei de komende jaren vast te houden is het nodig de internationale concurrentiepositie verder te versterken en in te zetten op schaalvergroting en specialisatie. Deze ontwikkeling moet ruimtelijk gefaciliteerd worden. Het is van belang de toegevoegde waarde tussen de ketenpartners te vergroten. Dat kan door het produceren van half- en eindproducten waar de consument vandaag de dag om vraagt en door toenemende samenwerking. Het hoofddoel is daarom het versterken van de positie van agribusinesscluster in de regio, zowel afzonderlijk als in samenwerking met andere regio s en nationale en internationale partners. Het gaat daarbij vooral om de versterking van de volgende gebieden: Glasdriehoek Agriport A7 Grootslag Alton; Seed Valley; Bollencluster (Noordelijk Zandgebied, Kennemerland en West-Friesland); Vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw; Veehouderijcluster. Voor de uitvoering van de ambities in het agribusinesscluster is nodig: Verbeteren van de concurrentiekracht en het organiserend vermogen van de sector, en het vermarkten van de sector; Versterken van ketens in diverse sectoren; Helderheid in toekomstige ruimtelijke plannen; Faciliteren van schaalvergroting en specialisatie van agrarische bedrijven; Ontwikkeling en uitbreiding van het bollen-, glas- en zaadteeltcluster; Structuurversterking grondgebonden sectoren; Flexibel grondgebruik en ruimte voor ruwvoederteelten; Reserveren van ruimte voor aquacultuur; Vergroten van de koppeling tussen beroepspraktijk en regionale opleidingen. De organisatiekracht wordt ondergebracht in de Agri Board Gemeenteraadsverkiezingen

7 2 Wensen Behoud en versterking van het huidige productie areaal Verdere uitbouw glastuinbouw- en bloembollenconcentraties Ruimte voor schaalvergroting door het toekennen van grotere bouwpercelen Helderheid in toekomstige ruimtelijke plannen Goede ontsluiting van bedrijven in agribusiness cluster 2. Cluster vrije tijd De vrijetijdsindustrie is momenteel al een belangrijke bron van inkomsten voor Noordwest-Holland. Dat maakt direct duidelijk waarom de vrijetijdsindustrie tot economisch speerpunt is benoemd. De afgelopen jaren is de toeristenstroom echter wel teruggelopen. De toeristisch-recreatieve potenties voor Noordwest-Holland zijn groot; het gebied beschikt over een relatief lange kustlijn en unieke landschappen daar tussenin. Het vernieuwen en clusteren van toeristische attracties en het verbeteren van de verbindingen (infrastructuur!) tussen die attracties zijn belangrijke voorwaarden om het aantal toeristen te laten groeien. Ook het inspelen op de vergrijzende samenleving en het ontwikkelen van combinatiepakketten van zorg en recreatie is een interessante maatregel om de regio opnieuw op de kaart te zetten bij de toerist. Kortom, met het opstarten van een aantal gerichte marketingacties en de ontwikkeling van nieuwe productmarktcombinaties, waarbij ingespeeld wordt op nieuwe trends in de samenleving, kan het toerisme weer een stimulans krijgen. De volgende vier doelen zijn in dit kader benoemd: Effectieve marketing van de regio; Bovenlokale en regionale samenwerking; Ontwikkelen van nieuwe toeristische product-marktcombinaties; Meer gastvrijheid. De organisatiekracht wordt ondergebracht in de Leisure Board. wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

8 2 Wensen Realisatie Wieringerrandmeer Regionale afspraken over de hoogte en de aanwending van toeristenbelasting ten behoeve van de toeristische sector Investeren in kwaliteitsverbetering Bereikbaarheid van toeristische attracties verbeteren Betere, krachtiger en meer eensgezinde promotie van de sector 3. Wind, water en (duurzame) energie cluster Dit cluster is specifiek vertegenwoordigd in de Kop van Noord-Holland. Veel activiteiten worden gecoördineerd door ATO (Associatie Technologie Overdracht maritiem platform). Deze sector moet nog meer dan voorheen zichtbaar worden in de totale regio Noordwest- Holland. Samenwerking met andere sectoren - zoals dat nu al in de bouwnijverheid gebeurt - en verdere profilering hebben prioriteit. Noord-Holland Noord kan een belangrijk kennis- en praktijkcentrum worden op het gebied van energie en water. Niet alleen voor Nederland, maar ook daarbuiten. Het gaat om het verbinden van bestaande en nieuw op te richten kennisinstellingen en bedrijven. Door samenwerking kan men komen tot nieuwe, hoogwaardige kennis- en productienetwerken. Ondanks dat de regio al veel activiteiten ontplooit op het gebied van energie en water, worden de potenties van het gebied (wind, zon en water zijn in ruime mate voorhanden) nog lang niet voldoende benut. De cluster Energie en Water kent daarom vijf doelen: Ontwikkeling van een internationaal onderscheidend cluster; Ontwikkeling van Noordwest-Holland tot proeftuin op het gebied van productie en kennisontwikkeling; De ontwikkeling van het gebied tot een emissieneutrale regio; Het aantrekken en bevorderen van technisch hoogwaardig vakmanschap; Het opzetten van een adequate kennis- en onderwijsinfrastructuur gekoppeld aan ondernemerschap. Wensen Voldoende kaderuimte in Den Helder voor offshore en opslag windmolens Vrijwaringzone haven en Marsdiep in kader PKB Waddenzee Behoud civiele functie luchthaven Den Helder Behoud industrieterrein ECN in Petten 2010 Gemeenteraadsverkiezingen

9 2 4. Stedelijke economie In en rond de stedelijke clusters in de regio is sprake van interessante economische bedrijvigheid. Het kan daarbij gaan om economische sectoren die voor de regio van oudsher van belang zijn, zoals de metaal en de bouw. Het gaat daarnaast om sectoren die qua imago en economisch belang extra impulsen nodig hebben in de vorm van tempoversnellingen in kennis en innovatie, dan wel een verdere nationale en bovenregionale uitstraling verdienen. Zorgcluster Sinds oktober 2007 is in Noord-Holland Noord een clusterbeweging van zorgverleners, bedrijven en kennisinstellingen rond het thema Human Health zichtbaar. De hoofdactiviteiten voor de komende twee jaar zijn: Innovatie (joint research), valorisatie (kennis van universiteiten ter beschikking stellen aan bedrijfsleven), arbeidsmarkt, imago (marketing en PR); Onderzoek, ontwikkeling en uitbouw van samenwerking tussen clusterpartners op het gebied van talentscouting, werving & selectie, talentontwikkeling, trainingen en opleidingen. Dienstencluster Stedelijke centra als Hoorn, Alkmaar, Purmerend en Den Helder ontwikkelen zich in toenemende mate tot dienstverlenende centra voor een grote regio. Clustervorming rond dienstverlening is een eerste voorwaarde om deze functie verder te versterken en uit te bouwen. Wensen Ruimte voor kantorenontwikkeling Bijdrage in actieve promotie Investeringen in kennisinfrastructuur wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

10 2 De gereedschapskist Naast de vier speerpunten is de invulling van randvoorwaardelijke zaken essentieel om de groei van de regionale economie mogelijk te maken. Het gaat dan om zaken als infrastructuur, bedrijventerreinen en sterke sectoren van het bedrijfsleven. Deze gereedschapskist moet op orde zijn. De komende gemeenteraadsperiode is bij uitstek de periode waarin gemeenten, in samenwerking met het bedrijfsleven, grote stappen kunnen zetten in het implementeren en realiseren van (de wensen en de projecten uit) het Ontwikkelingsperspectief. Dit kan alleen als de wensen, zoals verwoord in de brochure, helder en herkenbaar tot uitdrukking komen in de partijprogramma s en de latere collegeprogramma s. Industriecluster Naast de hiervoor beschreven gespecialiseerde clusters bestaat de regio Noordwest- Holland natuurlijk uit meerdere sectoren. Het overgrote deel van de bedrijventerreinen staat te boek als gemengd. Hier zijn sectoren als industrie, bouwnijverheid, detailhandel, groot- en tussenhandel, horeca, ICT, vervoer en transport gevestigd. De aanwezigheid van industriële werkgelegenheid wordt wel eens onderschat. Voor de producerende industrie is voorwaardenscheppend beleid nodig. Wensen Een of meer hoogwaardige regionale industrieparken in de regio met een goed doordachte terreinformule, te ontwikkelen op een nieuwe locatie Versterking van de innovatiecapaciteit van het bedrijfsleven, ten aanzien van product, productieproces en markt Medewerking verlenen aan oplossingen voor een passende milieuzonering Een en ander opnemen in regionale bedrijventerreinvisies 2010 Gemeenteraadsverkiezingen

11 BEDRIJVENTERREINEN 3 Het georganiseerde bedrijfsleven maakt zich ernstig zorgen over de reservering van bedrijventerreinen voor de toekomst! Weliswaar zijn in het streekplan Noord-Holland-Zuid en in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord locaties aangegeven, maar er is onvoldoende snelheid bij de realisatie van plannen. Redenen hiervoor zijn planvorming, onzorgvuldige procedures, trage besluitvorming en onvoldoende bestuurskracht. Naast deze beleidsmatige achterstand wordt er in de bestaande bedrijventerreinen her en der gesneden. Zo zijn er verschillende gemeenten die de keuze hebben gemaakt binnenstedelijke terreinen te transformeren voor woondoeleinden. Wensen Besef dat behoud en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid een regionaal belang is en om een regionale aanpak vraagt. Gepleit wordt voor een regionale facilitering van lokale initiatieven tot herstructurering, met behulp van het Ontwikkelingsbedrijf NHN Regionaal programma voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, ook de plattelandsgemeenten Herstructurering van bestaande terreinen en meervoudig ruimtegebruik. Hiervan profiteren bedrijven én overheid. Nodig zijn de beschikbaarheid van schuifruimte, een actieve, initiërende en meedenkende overheid én voldoende financiële middelen Transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen tot woningbouw wordt niet geaccepteerd. Terreinen als Oudorp in Alkmaar en Philips in Hoorn moeten worden gevrijwaard van oprukkende woningbouw Terugdringing van vreemde eenden op bedrijventerreinen, zoals detailhandel en discotheken Betere serviceverlening aan bedrijfsleven door regionaal bedrijvenloket Invoering van effectief parkmanagement wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

12 4 INFRASTRUCTUUR Het tekort aan infrastructuur speelt het bedrijfsleven in Noordwest-Holland steeds meer parten. Het vrachtverkeer wordt vanwege de fileproblematiek geconfronteerd met langere vervoerstijden. Dit tast de concurrentiepositie van het gehele bedrijfsleven aan. Weginfrastructuur De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet door het reserveren van middelen voor nieuwe weginfrastructuur. Het komt nu aan op snelle uitvoering. Wensen Oppakken N242 Nollencircuit Roskamsluis Verlegging TESO aanvoerwegen en haven Verbinding N504 N9 Aanleg Westfrisiaweg (N23) N244 vanaf Baanstee tot de N247 verdubbelen N247 Verbinding A7-Den Helder Opwaardering Westelijke Ring Alkmaar Verbinding A8-A9 2e Coentunnel Faciliteren transport over water Vorming van een regionaal mobiliteitsfonds 2010 Gemeenteraadsverkiezingen

13 DETAILHANDELSSTRUCTUUR 5 De provincie heeft een detailhandels- en leisurevisie ontwikkeld. Belangrijk daarin is dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot ernstige verstoring van de bestaande winkelstructuur in de regio. Nieuwe initiatieven moeten regionaal worden afgestemd. De regionale afstemming vindt plaats in regionale adviescommissies detailhandel en leisure. Gemeenten leggen grootschalige plannen ter advisering aan de commissie voor. Wensen Opzetten en monitoren regionale detailhandelsstructuurvisies Behoud en vernieuwing van stads- en dorpswijkwinkelcentra Tegengaan ongebreidelde groei perifere detailhandelsvestigingen Instelling regionale commissie detailhandel voor afstemming en regie Geen detailhandel in vrijkomende agrarische bebouwing wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

14 6 REGELGEVING Het bedrijfsleven zucht onder een te zware regellast. Tegenstrijdige regelgeving, onduidelijkheid en een gebrek aan transparantie zijn de meest gehoorde klachten. Hoewel veel regelgeving landelijk wordt vastgesteld, kunnen gemeenten bij de uitvoering ervan wel hun beleid en handhaving ondernemervriendelijk inrichten. Hierbij kan gedacht worden om het AVP nog eens kritisch door te nemen op overbodige regelgeving Gemeenteraadsverkiezingen

15 DE REGIO S 7 Noordwest-Holland kent vier regio s. In het kort hieronder de vijf belangrijkste wensen voor iedere regio. Deze gelden uiteraard als aanvulling op het voorgaande. Wensen top 5 voor de Kop van Noord-Holland 1. Voldoende kaderuimte in Den Helder 2. Havengebonden bedrijventerrein Anna Paulowna 3. Uitvoering Wieringerrandmeer 4. Ruimte voor verdere uitbouw glastuinbouwcluster 5. Ontwikkeling toeristisch recreatief cluster Wensen top 5 voor Noord-Kennemerland 1. Opwaardering Westelijke Ring Alkmaar 2. Verbinding N504 N9 3. Opwaardering N242 Nollencircuit-Roskamsluis 4. Versterking kennisinfrastructuur regio Alkmaar 5. Herstructurering Overstad tot grootstedelijke locatie Wensen top 5 voor Waterland 1. Opwaardering N244 vanaf Baanstee tot de N Ontwikkeling en uitgifte Baanstee-Noord en voorbereiding Baanstee fase 2 3. Nieuwe locatie voor bovenregionaal bedrijventerrein 4. Eenduidige regionale toeristische ontwikkeling en promotie 5. Opwaardering aanbod onderwijs Wensen top 5 voor West-Friesland 1. Westfrisiaweg (N23) 2. Gelijktijdige ontwikkeling Bedrijventerreinen Distriport en t Zevenhuis 3. Ruimte voor Transport over Water (Enkhuizen en Hoorn) 4. Versterking kennisinfrastructuur West-Friesland 5. Ontwikkeling Hoorn Stationsgebied wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

16 Colofon Dit is een uitgave van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, VNO-NCW West, MKB-Noordwest Holland en LTO Noord. Tekst: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Coördinatie: Media Support, Alkmaar Vormgeving: Pimz, Wormer Fotografie: Marcel Rob, Media Support Uitgave mei Gemeenteraadsverkiezingen

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE

SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE Inleiding De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe werken toe naar een gemeentelijke herindeling.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Speerpuntennotitie Westfriesland

Speerpuntennotitie Westfriesland Speerpuntennotitie Westfriesland Westfriese Bedrijvengroep Kamer van Koophandel Noordwest-Holland April 2009 Westfriese Bedrijvengroep - Speerpuntennotitie Westfriesland Pagina 1 van 43 Westfriese Bedrijvengroep

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon. www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl

Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon. www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl 1. Inleiding en aanleiding Per 1 januari 2012 is de Ondernemersfederatie Hollands Kroon opgericht. De oprichting is een

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Inbreng Noord-Holland Noord Een krachtige regio, onderscheidend en verbonden

Inbreng Noord-Holland Noord Een krachtige regio, onderscheidend en verbonden Inbreng Noord-Holland Noord 2012 Een krachtige regio, onderscheidend en verbonden Bijdrage NHN aan Actualiseren Gebiedsagenda Noordwest Nederland Versie vastgesteld BCO 6 september 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken?

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken? Programma 4 Economie Portefeuillehouder N.n.b Inhoud van het programma Het programma Economie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de Routekaart naar de toekomst (2014) en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

MEMO. : Raads- en burgerraadsleden. : College van B&W. Datum : 23 februari Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar

MEMO. : Raads- en burgerraadsleden. : College van B&W. Datum : 23 februari Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar Aan Van : Raads- en burgerraadsleden : College van B&W Datum : 23 februari 2012 Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012-2014 De Economische Uitvoeringsagenda voor de Regio Alkmaar

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Platform31 De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Nieuwe inzichten voor de Utrechtse economie en voor intergemeentelijke samenwerking Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Werkdocument, versie 3 Drie speerpunten voor een ijzersterke regio Agribusiness Economie en Logistiek Recreatie en Toerisme 30 september 2015 Geacht raadslid,

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Regiodag Alkmaar Jacques C. Dekker, programmadirecteur Agriboard 17 april 2013

Regiodag Alkmaar Jacques C. Dekker, programmadirecteur Agriboard 17 april 2013 Regiodag Alkmaar Jacques C. Dekker, programmadirecteur Agriboard 17 april 2013 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000

Nadere informatie