Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar"

Transcriptie

1 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015

2 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015

3 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering Inhoudsopgave IZA Cura Ooievaar I Algemene bepalingen Aanvullende verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 4 Fraude 4 Looptijd, wijziging en beëindiging 4 Geldigheidsduur toestemming 5 en 5 5 Hulpverlening 5 Zorgadvies en bemiddeling 6 Uitsluitingen 6 Insturen van nota s 6 Premiebetaling 6 Extra bepalingen tandheelkundige hulp 6 Verhaal 7 Juridische begeleiding 7 Klachten 7 Bedenktijd 7 II Wettelijk verplicht eigen risico 7 III Aanvullende verzekering 8 Alternatieve geneeswijzen 8 Consulten, behandelingen en homeopathische geneesmiddelen 8 Therapieën 8 Acnebehandeling 8 Camouflagetherapie 8 Fysiotherapie 9 Oefentherapie Cesar/Mensendieck 9 Herstel en Balans (groepsrevalidatie) 10 Ontharen 10 Overgangsconsulente 10 Psoriasisbehandeling 11 Seksuologische zorg 11 Voetverzorging 11 Hulpmiddelen 11 Bekkenbandages 11 Brillen/lenzen voor verzekerden van 16 jaar en ouder 12 Brillen/lenzen voor verzekerden jonger dan 16 jaar 12 Lichtlamp 12 Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen 12 Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik 12 Plaswekker 13 Pruiken 13 Steunpessarium 13 Snurkbeugel 13 Buitenland 13 Geneeskundige hulp bij tijdelijk verblijf in het buitenland (werelddekking) 13 Vaccinaties 14 Kuurreizen 14 Kuurreis Dode Zee te Israël 14 Buitenlandse kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten 14 Kuren te Nieuweschans, Arcen of Skin Therapy te Schagen 14 Preventie 15 Cursussen 15 Sportadviezen 15 Geboortezorg 15 Combinatietest 15 Kinderwensconsult (preconceptiezorg) 15 Kraampakket 16 Kraamzorg 16 Diversen 16 Anticonceptie voor verzekerden van 21 jaar en ouder 16 Besnijdenis (medische circumcisie) 16 Dieetkosten 16 Eigen bijdrage IZA Cura Natura Polis 17 Eigen bijdrage Wmo 17 Herstellingsoord in Nederland 18 Personenalarmering 18 Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen 18 Ronald McDonald Huis/familiehuis 18 Sterilisatie 18 Mondzorg 19 Tandheelkundige hulp 19 Prothetische voorzieningen 19 Tandheelkundige orthodontische hulp (beugels) 19 voor verzekerden jonger dan 18 jaar 19

4 4 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar I Algemene bepalingen Aanvullende verzekering IZA Cura is de merknaam waaronder Zorgverzekeraar VGZ zorgverzekeringen aanbiedt en er uitvoering aan geeft. IZA Cura Ooievaar is een aanvullend verzekeringspakket van Zorg verzekeraar VGZ en is speciaal bedoeld voor verzekerden die in het beleid van de gemeente Den Haag zijn benoemd als doelgroep waarvoor de gemeente Den Haag een overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten. IZA Cura Ooievaar is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag. In het verzekeringspakket zijn vergoedingen opgenomen voor kosten die niet of maar voor een deel onder de IZA Cura Natura Polis vallen. U hebt vanuit uw IZA Cura Natura Polis bijvoorbeeld recht op (vergoeding van) fysiotherapeutische behandelingen, oefentherapie, kraamzorg, pruiken en gebitsprothesen. Omdat dit niet altijd toereikend is, zijn in IZA Cura Ooievaar vergoedingen voor deze kosten opgenomen. Onder de IZA Cura Natura Polis wordt verstaan de ziektekostenverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet. De voorwaarden en de aanspraken van IZA Cura Ooievaar zijn vastgelegd in verzekeringsvoorwaarden. Op uw verzoek zenden wij u de verzekeringsvoorwaarden toe. Informatie hierover kunt u opvragen via ons Klantcontactteam, ons telefoonnummer vindt u op onze website. Ook kunt u de vergoedingen vinden op Aanmelding en acceptatie U kunt zich bij IZA Cura aanmelden voor het IZA Cura Ooievaar verzekeringspakket indien u behoort tot de groep van inwoners waarvoor de gemeente Den Haag een overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten. Tevens dient u in het kader van de Zorgverzekeringswet de Natura Polis met een wettelijk verplicht eigen risico van 375 per kalenderjaar te hebben afgesloten. Aanmelding voor IZA Cura Ooievaar geschiedt door middel van een door u volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat moet worden opgestuurd naar IZA Cura, Antwoordnummer 506, 1800 VB Alkmaar. Voor personen jonger dan 18 jaar dient de wettelijke vertegenwoordiger (meestal een van de ouders) de verzekering aan te vragen. Personen jonger dan 18 jaar kunnen worden ingeschreven voor IZA Cura Ooievaar als tenminste een van de wettelijke vertegenwoordigers voor ditzelfde verzekeringspakket geaccepteerd wordt. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de aanmelding door IZA Cura. Na acceptatie ontvangt u van IZA Cura een schriftelijke bevestiging. IZA Cura heeft het recht de nietigheid van de ver zekeringsovereenkomst in te roepen, indien de hiervoor bedoelde gegevens onjuist, onvolledig of in strijd met de waarheid waren of indien omstandigheden verzwegen werden welke van dien aard waren dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden gesloten zou zijn, wanneer de verzekeraar van die omstandigheden kennis had gekregen. Fraude Materiële controle en fraudeonderzoek wordt verricht overeenkomstig hetgeen daarover voor de IZA Cura Natura Polis bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Looptijd, wijziging en beëindiging De verzekering kan worden afgesloten met als ingangsdatum de datum waarop u een uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, Bbz, de Ioaw of de Ioaz ontvangt of met ingang van de datum dat u voldoet aan de voorwaarden van het door de gemeente geformuleerde beleid behorend bij de tussen de gemeente en IZA Cura afgesloten overeenkomst. De ingangs datum van deze verzekering kan niet liggen voor de ingangsdatum van de door u afgesloten IZA Cura Natura Polis. Indien u niet als basisverzekering de IZA Cura Natura Polis hebt afgesloten, dient u door middel van een kopie van uw polis van uw basisverzekering, de ingangsdatum daarvan aan te tonen. De verzekering wordt gesloten voor onbepaalde duur. De verzekering kan jaarlijks, per 1 januari, worden beëindigd op voorwaarde dat u het verzoek tot beëindiging van de verzekering uiterlijk 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar schriftelijk hebt doorgegeven. U kunt uw verzekering ook opzeggen bij wijziging(en) van de voorwaarden en/of vergoedingen ten nadele van u, met ingang van de dag waarop de wijziging(en) ingaat (ingaan). Dit moet u schriftelijk doen, binnen 30 dagen nadat wij de wijziging(en) bekend hebben gemaakt. Het recht tot opzegging van de verzekering geldt niet indien de wijziging(en) van de voorwaarden en/of vergoedingen voortvloeien uit wettelijke regelingen. U kunt uw verzekering ook opzeggen bij verhoging van de premie, met ingang van de dag waarop de premieverhoging ingaat. Dit moet u schriftelijk doen, binnen 30 dagen nadat wij de wijziging(en) bekend hebben gemaakt. U kunt het verzekerde pakket jaarlijks, per 1 januari, wijzigen naar één of meerdere aanvullende verzekeringspakketten van Zorgverzekeraar VGZ, op voorwaarde dat u deze wijziging uiterlijk 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar schriftelijk hebt doorgegeven en dat ook wordt voldaan aan de voorwaarden van het (de) nieuw gekozen pakket(ten). U kunt het verzekerde pakket ook wijzigen bij wijziging(en) van de voorwaarden en/of vergoedingen ten nadele van u, met ingang van de dag waarop de wijziging(en) ingaat (ingaan). Dit moet u schriftelijk doen, binnen 30 dagen nadat wij de

5 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering wijziging(en) bekend hebben gemaakt. Het recht tot wijzigen van het verzekerde pakket geldt niet indien de wijziging(en) van de voorwaarden en/of vergoedingen voortvloeien uit wettelijke regelingen. In geval van een wijziging van het IZA Cura Ooievaar pakket naar een aanvullend verzekeringspakket van Zorgverzekeraar VGZ, wordt de IZA Cura Natura Polis tevens gewijzigd in de VGZ Zorgverzekering. De verzekering wordt beëindigd: a. door schriftelijke opzegging van de verzekering per 1 januari van ieder jaar op voorwaarde dat wij uw opzegging uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar hebben ontvangen; b. door opzegging in geval van verhoging van de premie van de verzekering of in geval van een zodanige wijziging van de verzekeringsvoorwaarden dat de verzekerde minder rechten aan de verzekering kan ontlenen. Opzegging dient in deze gevallen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging. De verzekering eindigt met ingang van de datum van de wijziging. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de wijziging van de premie en/of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit wettelijke maatregelen. Bij beëindiging van de uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, Bbz, de Ioaw of de Ioaz of op het moment dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van het door de gemeente Den Haag geformuleerde beleid behorend bij de tussen de gemeente en IZA Cura afgesloten overeenkomst, wordt het aanvullende verzekeringspakket IZA Cura Ooievaar automatisch omgezet in het aanvullende pakket IZA Cura Ooievaar, die eindigt op de dag waarop het oorspronkelijke verzekeringspakket zou zijn geëindigd. U kunt het op bovenstaande wijze automatisch omgezet verzekeringspakket binnen 30 dagen nadat wij u daarvan in kennis hebben gesteld, per ingangsdatum, wijzigen. Het verzekeringspakket wordt per het einde van de looptijd van de verzekering, zijnde 31 december van het lopende jaar, gewijzigd: a. door beëindiging van de uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, Bbz, de Ioaw of de Ioaz of daarvoor in de plaats komende regelingen door de Gemeentelijke Sociale Dienst; b. op het moment dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van het door de gemeente Den Haag geformuleerde beleid behorend bij de tussen de gemeente Den Haag en IZA Cura afgesloten overeenkomst. Geldigheidsduur toestemming Bij een aantal vergoedingen geldt de voorwaarde dat IZA Cura toestemming verleend moet hebben. Dit is een schriftelijke verklaring van IZA Cura dat voor de kosten van de behandeling een vergoeding zal worden gegeven. De toestemming kan meestal door een behandelend arts worden aangevraagd. Een afgegeven toestemming blijft maximaal 6 maanden geldig, dat wil zeggen dat binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de gegeven toestemming de behandeling dient te zijn gegeven/begonnen of de levering moet hebben plaatsgevonden. Daarna moet opnieuw toestemming gevraagd worden. Een toestemming is niet meer geldig als de verzekering is beëindigd. en Bij de beoordeling van uw recht op vergoeding gaan wij uit van de behandel- of leveringsdata. Op een aantal vergoedingen kunt u slechts eenmaal gedurende een bepaalde termijn of eenmalig (gedurende de looptijd van de verzekering) aanspraak maken. Deze termijnen blijven gelden ook als uw aanvullende verzekering is voortgezet zoals vermeld onder Looptijd, wijziging en beëindiging. Voor een aantal vormen van zorg is er sprake van door ons gecontracteerde, aangewezen of erkende zorgaanbieders. U krijgt in die gevallen geen of een lagere vergoeding als u gebruikmaakt van niet-gecontracteerde, niet-aangewezen of niet-erkende zorgaanbieders. Dit wordt in het betreffende zorgartikel aangegeven. Als bij de voorwaarden is vermeld dat de zorgaanbieder erkend dient te zijn door IZA Cura, betekent dit dat de zorgaanbieder een overeenkomst met IZA Cura moet hebben afgesloten of een schriftelijke verklaring van IZA Cura moet hebben voor het verlenen van de hulp. In de overeenkomst welke IZA Cura met de zorgverlener heeft, staat omschreven welke prestatie de zorgverlener mag leveren op kosten van deze aanvullende verzekering. De betreffende hulp valt dan onder de vergoedingsregeling van de aanvullende verzekering. Maakt u gebruik van een zorgaanbieder die niet door IZA Cura is erkend dan kan het zijn dat u niet alle kosten van zorg vergoed krijgt. Met sommige leveranciers hebben wij specifieke afspraken gemaakt. Dit zijn onze voorkeursleveranciers. Daar waar sprake is van voorkeursleveranciers wordt dit in het betreffende zorgartikel aangegeven. Een overzicht van de door ons gecontracteerde en aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website. De erkende zorgaanbieders vindt u in het betreffende zorgartikel. Hulpverlening Behandelingen door zorgaanbieders in een van de lidstaten van de Europese Unie komen ook voor vergoeding in aanmerking als deze zorgaanbieders: aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie die dezelfde behandelingen verricht als de vereiste Nederlandse beroepsorganisatie en daaraan dezelfde eisen en voorwaarden stelt en; in het bezit zijn van een diploma gelijk aan het vereiste Nederlandse diploma.

6 6 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 Behandelingen in/door instellingen gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie komen ook voor vergoeding in aanmerking als deze instellingen: erkend zijn door een organisatie die aan de verrichtingen van de instelling dezelfde eisen en voorwaarden stelt als de erkende Nederlandse organisatie en; gelijke behandelingen/activiteiten verrichten als de vereiste Nederlandse instelling. Zorgadvies en bemiddeling IZA Cura kan u behulpzaam zijn bij het zoeken naar bijvoorbeeld een ziekenhuis waar u sneller geholpen kunt worden als uw eigen ziekenhuis een lange wachtlijst heeft voor uw behandeling. Wilt u meer weten over deze service, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam, het telefoonnummer vindt u op onze website. Uitsluitingen Als u recht op vergoeding van bepaalde kosten hebt op grond van een andere verzekering of regeling, hebt u voor die kosten geen recht op vergoeding door IZA Cura. Wij vergoeden ook geen: reiskosten verbonden aan hulp uit de aanvullende verzekering; kosten veroorzaakt door opzet of grove schuld; kosten veroorzaakt door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, oproer en dergelijke of door atoom kernreacties. Insturen van nota s De meeste vergoedingen verrekenen wij rechtstreeks met de zorgaanbieder. Voor de overige vergoedingen kunt u een declaratieformulier invullen en opsturen naar: IZA Cura Antwoordnummer VB Tiel Het declaratieformulier kunt u printen van onze website Het is belangrijk dat daarop de naam, de geboortedatum en het polisnummer staan van de verzekerde voor wie de kosten gemaakt zijn en het bank- of gironummer waarop u de vergoeding wilt ontvangen. Verder dient u aan te geven of er sprake is van een ongeval (zie hierover meer onder Verhaal ). U dient de originele nota s of rekeningen bij te voegen. Bij een aantal vergoedingen is opgenomen dat er een verwijzing door de (huis)arts of medisch specialist dient te zijn. Dit verwijsformulier dient bij de originele nota of rekening gevoegd te zijn. Indien u zorgkosten voor spoedeisende hulp in het buitenland declareert, dient u tevens het gedeelte Schadeformulier Kosten Buitenland in te vullen. Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Voor de omrekening van buitenlandse nota s in euro s gebruiken wij de Historical Rates van Hierbij gaan wij uit van de koers op de dag dat de behandeling heeft plaatsgevonden. U kunt nota s tot maximaal 3 jaar na het begin van de behandeling indienen. Premiebetaling De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. U bent premie verschuldigd met ingang van de eerste dag van uw inschrijving tot en met de dag van uitschrijving. Voor de betaling van de verschuldigde premie dient u IZA Cura een machtiging te verstrekken voor automatische incasso. Indien IZA Cura de door u verschuldigde premie gedurende een periode van 2 maanden niet kan incasseren, ondanks dat u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven, zal de gemeente Den Haag daarvan op de hoogte worden gesteld. Als u de premie, wettelijke bijdragen, eigen bijdragen en kosten niet tijdig betaalt, sturen wij u een aanmaning. Als u niet betaalt binnen de in de aan maning genoemde termijn van ten minste 14 dagen, kunnen wij de dekking schorsen. In dat geval bestaat er vanaf de laatste premievervaldag voor de aanmaning geen recht op (vergoeding van de kosten van) zorg. U blijft bij schorsing wel verplicht de premie te betalen. Er is weer recht op (vergoeding van de kosten van) zorg vanaf de dag volgend op de dag waarop wij het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten hebben ontvangen. Wij hebben het recht bij niet tijdige betaling de aanvullende verzekering(en) te beëin digen. In geval van beëindiging van de verzekeringsovereenkomst wordt de aanvullende verzekering weer herstelt per eerste van de kalendermaand volgend op de maand waarin de volledige betaling van het verschuldigde bedrag en de eventuele kosten door ons is ontvangen. In het geval dat de volledige betalingsachterstand wordt omgezet in een aflossingsafspraak of betalingsregeling wordt de aanvullende verzekering per 1e van de 2e maand aansluitend op de maand waarin de betalingsregeling is overeengekomen en vastgelegd, hersteld. Extra bepalingen tandheelkundige hulp De tandheelkundige behandelingen moeten uitgevoerd worden door een in Nederland gevestigde tandarts algemeen practicus die is ingeschreven als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Orthodontische behandelingen kunnen ook uitgevoerd worden door een orthodontist die staat ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De parodontologische hulp van eenvoudige aard (initiële behandeling) kan ook uitgevoerd worden door een (vrijgevestigd) mondhygiënist. Als deze geen overeenkomst ten behoeve van IZA Cura heeft afgesloten, wordt de vergoeding gemaximeerd op basis van de tarieven voor mondhygiënisten die een overeenkomst ten behoeve van IZA Cura hebben afgesloten. Als IZA Cura erom vraagt, dient u de originele technieknota

7 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering te voegen bij nota s waarop techniekkosten in rekening zijn gebracht. Verhaal Zorgkosten als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval waarbij derden aansprakelijk zijn, kunnen op de aanvullende ver ze kering worden verhaald. De verzekerde dient daarom bij het indienen van zijn/haar declaraties op het declaratieformulier aan te geven of er sprake is van een ongeval, zodat IZA Cura na kan gaan of derden aansprakelijk gesteld kunnen worden. Verder dient de verzekerde aan IZA Cura alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor het verhalen van zorgkosten op derden. De verzekerde mag zonder toestemming van IZA Cura geen regeling treffen met derden over mogelijk te verhalen zorgkosten. II Wettelijk verplicht eigen risico IZA Cura Deze dekking vergoedt de kosten die op grond van het wettelijk verplicht eigen risico in de IZA Cura Natura polis voor rekening komen van de verzekerde. De vergoeding van dit verplicht eigen risico is gemaximeerd tot het bedrag zoals vermeld op de polis (polisblad onder premiespecificatie ). Juridische begeleiding IZA Cura kan u behulpzaam zijn als u bijvoorbeeld persoonlijke schade geleden hebt door een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is, en waarvoor IZA Cura zorgkosten heeft betaald en deze kosten heeft verhaald. Ook kan IZA Cura u helpen als u bijvoorbeeld een klacht hebt over een zorgaanbieder. Klachten Het spreekt voor zich dat we bij IZA Cura onze uiterste best doen om klachten te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u niet netjes bent behandeld of omdat u het niet eens bent met een beslissing van IZA Cura over uw verzekering. Bij IZA Cura komen wij voor uw belangen op. U als klant bepaalt waar onze dienstverlening aan moet voldoen. Uw mening telt en uw klacht is daarom voor ons een mogelijkheid om te verbeteren. U kunt hiervoor schriftelijk terecht bij het IZA Cura Klachtenbureau, Antwoordnummer 618, 1800 VB Alkmaar of mail naar Op onze website kunt u een klachtenbrochure downloaden. Of vraag deze folder gratis aan bij ons Klantcontactteam, telefoon (gratis). Bedenktijd Als de aanvullende verzekering IZA Cura Ooievaar bij het doornemen van de voorwaarden niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst van de polis annu leren, mits er nog geen declaraties zijn ingediend. De schrifte lijke mededeling dat u de aanvullende verzekering IZA Cura Ooievaar toch niet wenst af te sluiten, dient u te richten aan onze afdeling Polisbeheer.

8 8 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 III Aanvullende verzekering Alternatieve geneeswijzen Consulten, behandelingen en homeopathische geneesmiddelen Volledige vergoeding tot maximaal 300 per kalenderjaar. Alternatieve zorg bestaat uit: 1. behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen: a. acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen; b. antroposofie; c. homeopathie; d. natuurgeneeswijzen; e. psychosociale zorg (vanaf 18 jaar); f. alternatieve beweegzorg (bijvoorbeeld chiropractie en osteopathie). Een door ons aangewezen zorgaanbieder. Op onze website vindt u een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders. U kunt deze ook telefonisch opvragen. U vindt ons telefoonnummer op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. 2. homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopathische en/of antroposofische middelen die in de Z-index een registratie HA of HM hebben. De genees middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaak chirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. Wilt u weten of een middel wordt vergoed? U kunt het Z-index artikelnummer bij uw zorgaanbieder opvragen en contact met ons opnemen via ons Klantcontactteam, ons telefoonnummer vindt u op onze website. Aan de hand van dit nummer kunnen wij u informeren of het middel wordt vergoed. Uw apotheek of apotheekhoudend huisarts kan ook nakijken of het middel een HA of HM registratie in de Taxe Homeopathie heeft. Bijzonderheden Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps) behandelingen voor: preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing; sociaal (maatschappelijke) dienstverlening; werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen; schoonheidsbevordering; relatietherapie; het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen Celtherapie en Chelatietherapie. Therapieën Acnebehandeling Volledige vergoeding tot maximaal 115 per kalenderjaar. De behandelingen moeten gegeven zijn door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Er dient een schriftelijke verwijzing van de huisarts of dermatoloog te zijn waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie voor acnebehandeling aanwezig is. Een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen. Ons telefoonnummer vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Camouflagetherapie Volledige vergoeding van de lessen en de te gebruiken producten, tot maximaal 115 per kalenderjaar voor lessen en producten samen. De lessen moeten gegeven zijn door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Er dient een schriftelijke verwijzing van de huisarts, plastisch chirurg of dermatoloog te zijn waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie voor camouflagetherapie aanwezig is. Een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen. Ons telefoonnummer vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

9 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering Fysiotherapie Jonger dan 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie Zorg zoals fysiotherapeuten die plegen te bieden. (Kinder)fysiotherapeut, manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut, oedeemtherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis. 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie Zorg zoals fysiotherapeuten die plegen te bieden. Fysiotherapeut, manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut, oedeemtherapeut, geriatrisch fysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie. 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie Zorg zoals fysiotherapeuten die plegen te bieden. Fysiotherapeut, manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut of oedeemtherapeut. De eerste 20 behandelingen per aandoening per kalenderjaar voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis. Behandelingen Lymfoedeemtherapie mag ook verleend worden door een huidtherapeut die ingeschreven is in het Kwaliteitsregister paramedici. U hebt recht op een consult Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) bij een fysiotherapeut die daartoe een overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten. Hiervoor hebt u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Voor behandeling op grond van een chronische medische indicatie is voorafgaande schriftelijke toestemming (machtiging) van IZA Cura vereist. De vergoeding wordt alleen gegeven als er geen recht bestaat op behandelingen op grond van uw IZA Cura Natura Polis. Kinderfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie of psychosomatische fysiotherapie kan alleen worden gegeven door een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Register Verbijzonderde Fysiotherapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift kan deze zorg ook thuis worden verleend. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie IZA Cura een contract heeft gesloten? Dan worden de kosten vergoed op basis van het met de betrokken zorgaanbieders overeengekomen tarief. Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie IZA Cura geen contract heeft gesloten? Dan worden de kosten van de behandeling vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2015 zoals deze voor de betreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Oefentherapie Cesar/Mensendieck Jonger dan 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie Zorg zoals oefentherapeuten die plegen te bieden. (Kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck of psychosomatisch oefentherapeut. Maximaal 12 behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis. 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie Zorg zoals oefentherapeuten die plegen te bieden. Oefentherapeut Cesar/Mensendieck of psychosomatisch oefenfysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen).

10 10 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering jaar en ouder op basis van chronische indicatie Zorg zoals oefentherapeuten die plegen te bieden. Oefentherapeut Cesar/Mensendieck. De eerste 20 behandelingen per aandoening per kalenderjaar voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis. Behandeling U hebt recht op een consult Directe Toegang Oefentherapie (DTO) bij een oefentherapeut die daartoe een overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten. Hiervoor hebt u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Voor behandeling op grond van een chronische medische indicatie is voorafgaande schriftelijke toestemming (machtiging) van IZA Cura vereist. De vergoeding wordt alleen gegeven als er geen recht bestaat op behandelingen ten laste van de IZA Cura Natura Polis. Kinderoefentherapie of psychosomatische oefentherapie kan alleen worden gegeven door een oefentherapeut die is ingeschreven in het door de VvOCM en ZN aangewezen Register Verbijzonderde Oefentherapeuten. De zorg moet worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgings huis. Op medisch voorschrift kan deze zorg ook thuis worden verleend. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie IZA Cura een contract heeft gesloten? Dan worden de kosten vergoed op basis van het met de betrokken zorgaanbieders overeengekomen tarief. Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie IZA Cura geen contract heeft gesloten? Dan worden de kosten van de behandeling vergoed tot maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2015 zoals deze voor de betreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Herstel en Balans (groepsrevalidatie) Nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker. De nazorg is voor patiënten die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. De kosten van de groepsrevalidatie Herstel en Balans tot maximaal 700 per persoon per kalenderjaar Instellingen die zijn gecertificeerd door de Stichting Herstel en Balans. De instellingen kunt u vinden op Er dient een schriftelijke verwijzing van de behandelend medisch specialist te zijn. De groepsrevalidatie dient aansluitend aan de behandeling door de behandelend specialist gevolgd te zijn. De groepsrevalidatie dient gegeven te zijn door ziekenhuizen, integrale kankercentra of overige instellingen die voor de groepsrevalidatie Herstel en Balans gecertificeerd zijn door de Stichting Herstel en Balans. Ontharen Een eenmalige volledige vergoeding maximaal 410 voor een behandelserie van maximaal 12 maanden. Ontharen door middel van elektrische epilatie of een behandeling met laser- of lichtflitsapparatuur. De vergoeding is ongeacht de techniek van het ontharen. De vergoeding is voor vrouwelijke verzekerden met ernstige haargroei in het gelaat. De behandelserie kan maximaal 12 maanden duren. Er dient een schriftelijke verwijzing van de huisarts of specialist te zijn waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie voor ontharen door middel van elektrische epilatie of een behandeling met laser- of lichtflitsapparatuur. Een door IZA Cura aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Overgangsconsulente Volledige vergoeding van de kosten voor maximaal 9 consulten, eenmalig. Voorwaarde De behandeling moet gegeven zijn door een vrijgevestigd

11 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering overgangsconsulente die is aangesloten bij de vereniging Care for Women of bij de overgangspraktijk Women s Life. Psoriasisbehandeling Volledige vergoeding van de kosten van behandelingen tot maximaal per kalenderjaar. Er dient een schriftelijke verwijzing van de dermatoloog te zijn waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie voor psoriasisbehandeling aanwezig is. De behandeling moet gegeven zijn in een van de psoriasisbehandelingscentra te Ede, Rotterdam of Rhoon, Skin Therapy te Schagen of in een centrum dat verbonden is aan een ziekenhuis in Nederland. Seksuologische zorg IZA Cura Maximaal 4 zittingen per kalenderjaar, maximaal 60 per zitting. Zorg door een seksuoloog die zich richt op het vakgebied van de seksuologie. Dit vakgebied richt zich op een groot aantal aspecten zoals intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek. Hieronder wordt ook verstaan relatie- en partnertherapie. Seksuoloog. De seksuoloog moet ingeschreven zijn in het register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Verwijsbrief van Huisarts, bedrijfsarts. Bijzonderheden Een zitting duurt minimaal 60 minuten. Voetverzorging Een budget voetzorg; 100% de kosten tot maximaal 150 per kalenderjaar. Voetzorg bestaat uit: Steun- en therapiezolen Voetbehandelingen (pedicurezorg) Pedicurezorg (voetbehandelingen) is voor verzekerden met reuma en diabetici met de classificatie Simm s 1 binnen zorg profiel 1. Dit betreft behandelingen met het doel (pijn) klachten door huid- en nagelaandoeningen en/of overmatige druk op voet of nagels te verminderen om wonden te voorkomen. Deze voetbehande lingen omvatten geen voetverzorging zoals het verwijderen van eelt om puur cosmetische of verzorgende redenen en algemene nagelverzorging zoals het knippen van nagels. Steun- en therapiezolen: Een door IZA Cura aangewezen zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u telefonisch opvragen. Voetbehandelingen: Een podotherapeut die is aangesloten bij de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten) of pedicure met de aantekening reumatische voet en/of diabetische voet geregistreerd in het KRP (KwaliteitsRegister voor Pedicures). Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. Bijzonderheden Steun- en therapiezolen dienen te zijn voorgeschreven door een huisarts of een medisch specialist. U hebt recht op bepaalde voetzorg bij diabetes mellitus op grond van uw zorgverzekering. Het gaat om de jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent gericht voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 en hoger. U vindt deze voetzorg in de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering. Op de nota dient uw podotherapeut of pedicure de Simm s classificatie en het zorgprofiel vermelden. De vermelde Simm s classificatie en zorgprofielen zijn beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. Zorgprofielen geven inzicht in de voetzorg die nodig is op basis van een risico-indeling van patiënten met diabetes mellitus. De Zorgmodule vindt u op onze website. Uw huisarts kan u vertellen welke Simm s classificatie en zorgprofiel u hebt. Hulpmiddelen Bekkenbandages Volledige vergoeding van de aanschafkosten, eenmalig. Er moet sprake zijn van een behandeling wegens een bekkenpijnsyndroom (bekkeninstabiliteit) tijdens en/of aansluitend aan de zwangerschap. Er dient een schriftelijk advies te worden overgelegd van een gecertificeerd therapeut die ten behoeve van IZA Cura

12 12 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 een overeenkomst heeft gesloten voor behandeling van verzekerden met bekkenpijnsyndroom. Brillen/lenzen voor verzekerden van 16 jaar en ouder Volledige vergoeding éénmaal in de 3 kalenderjaren van een budget bril. Het montuur met bijbehorende glazen op sterkte dient geleverd te worden uit de budget collectie van Hans Anders, Specsavers of Pearle. Zie Indien binnen de gestelde vergoedingsperiode de sterkte van de brillenglazen of lenzen door een operatie meer dan 1 dioptrie wijzigt, kan de vergoeding tussentijds worden toegekend. Pearle Aanschaf van een enkelvoudige of multifocale bril uit het basisassortiment: een complete bril en een tweede bril ter waarde van 89 gratis per 3 kalenderjaren; of aanschaf van 36 maandlenzen met of zonder cilinder. of Specsavers Aanschaf van een enkelvoudige of multifocale bril uit het basisassortiment: een complete bril per 3 kalenderjaren. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks tot 99 met standaard Pentax enkelvoudige of multifocale glazen; of aanschaf van 36 maandlenzen met of zonder cilinder. of Hans Anders Aanschaf van een enkelvoudige of multifocale bril uit het basisassortiment: Aanschaf van een enkelvoudige bril uit het basisassortiment: een complete bril per 3 kalenderjaren; of Aanschaf van een multifocale bril uit het basisassortiment: een complete bril per 3 kalenderjaren; of Aanschaf van 36 maandlenzen met of zonder cilinder. Brillen/lenzen voor verzekerden jonger dan 16 jaar Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als het artikel Brillen/ lenzen voor verzekerden van 16 jaar en ouder. Echter de vergoeding bij de aanschaf van een bril of contactlenzen geldt per 2 kalenderjaren in plaats van per 3 kalenderjaren. Naast bovenstaande vergoeding bij de verschillende optiekketens kunnen alle verzekerden met een aanvullende verzekering op vertoon van hun zorgpas bij Pearle, Pearle of Hans Anders gebruik maken van een kortingsregeling (zie Lichtlamp De aanschaf van een lichtlamp tot maximaal 175 eenmalig. De vergoeding is voor verzekerden met ernstige lichtdermatose. Er dient een schriftelijke verwijzing van de specialist te zijn, die de begeleiding geeft bij de lichttherapie, waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie is voor het gebruik van een Lichtlamp. Geen vergoeding bij depressie. Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen Volledige vergoeding van de kosten bij bruikleen of aanschaf van een vierpootwandelstok, looprek, rollator of krukken. Voorwaarde van bruikleen of aanschaf van een vierpootwandelstok, looprek, rollator of krukken alleen uit het gecontracteerde aanbod bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Er is sprake van bruikleen als de periode van gebruik korter is dan 26 weken. De verzekerde krijgt het hulpmiddel dan in bruikleen. Gebruikt de verzekerde het hulpmiddel langer dan 26 weken dan is er sprake van permanente eigendomsverstrekking. In dat geval krijgt de verzekerde het hulpmiddel in eigendom. Voor permanente eigendomsverstrekking is een voorschrift van een huisarts of medisch specialist vereist. De gecontracteerde zorgaanbieders staan op onze website of zijn telefonisch op te vragen bij IZA Cura. Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik U heeft recht op een vergoeding van de aanschafkosten van een hand- of vingerspalk indien er sprake is van tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld na een operatie). Een hand- of vingerspalk is een hulpmiddel om een gewricht te stabiliseren. Volledig, maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar bij een gecontracteerde leverancier. Maximaal 50 per spalk, maximaal 1 per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde leverancier. U vindt de gecontracteerde leveranciers op onze website.

13 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering Verwijsbrief van U heeft recht op deze vergoeding als u een voorschrift heeft van een huisarts of medische specialist. Bijzonderheden De aanschafkosten van een hand- of vingerspalk voor preventief gebruik, bijvoorbeeld voor het beoefenen van sport krijgt u niet vergoed. Plaswekker van de (huur)kosten van een plaswekker in verband met nachtelijk bedplassen voor verzekerden van 6 tot 18 jaar, inclusief de eventueel benodigde bandages. Een plaswekker voor de hele looptijd van de verzekering Wie mag de zorg leveren Een door IZA Cura gecontracteerde zorgaanbieder. Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op onze website. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is gecontracteerd? Dan vergoeden wij de kosten niet. Verwijzing door Huisarts of medisch specialist. Pruiken De vergoeding voor een pruik vanuit uw IZA Cura Natura Polis is gemaximeerd. Het verschil tussen de aanschafprijs en de maximale vergoeding is uw eigen bijdrage. Uw aanvullende verzekering geeft een volledige vergoeding van die eigen bijdrage tot maximaal 140. Er moet aanspraak zijn op verstrekking van een pruik uit de IZA Cura Natura Polis. De pruik dient aangeschaft te worden bij een leverancier die voor de levering van de pruik een overeenkomst afgesloten heeft ten behoeve van IZA Cura. Steunpessarium De kosten van één steunpessarium per kalenderjaar. Voorwaarde Het steunpessarium moet voorgeschreven zijn door de behandelend arts. Snurkbeugel Volledige vergoeding bij aanschaf van een snurkbeugel tot maximaal 300 per 5 kalenderjaren. De verzekerde heeft geen recht op vergoeding van de snurkbeugel ten laste van de IZA Cura Natura Polis (snurken in combinatie met een door medisch-specialistisch onderzoek bewezen slaapapneu-syndroom). De snurkbeugel dient geplaatst te worden door een tandarts. De kosten van het onderzoek, plaatsen en de nazorg door de tandarts worden conform het artikel Tandheelkundige hulp vergoed. Buitenland Geneeskundige hulp bij tijdelijk verblijf in het buitenland (werelddekking) Geneeskundige kosten Europa, in de niet-europese landen grenzend aan de Middellandse Zee, op Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden of op de Azoren: geneeskundige hulp door een arts of een medisch specialist; ziekenhuisverpleging in de laagste klasse; tandheelkundige hulp bij directe pijnklachten, tot maximaal 345 per verzekerde; genees- en verbandmiddelen die zijn voorgeschreven door een arts in het verblijfsland; medisch noodzakelijk vervoer per taxi of ambulance naar de dichtstbijzijnde arts of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Geneeskundige kosten overige landen geneeskundige hulp door een arts of een medisch specialist tot maximaal 200% van de Nederlandse tarieven; ziekenhuisverpleging in de laagste klasse tot maximaal 200% van de Nederlandse tarieven; tandheelkundige hulp bij directe pijnklachten, tot maximaal 345 per verzekerde; genees- en verbandmiddelen die zijn voorgeschreven door een arts in het verblijfsland tot maximaal 200% van de Nederlandse tarieven; medisch noodzakelijk vervoer per taxi of ambulance naar de dichtstbijzijnde arts of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis tot maximaal 200% van de Nederlandse tarieven. Kosten hulpverlening medisch noodzakelijke repatriëring door of in opdracht van de IZA Cura Alarmcentrale, anders dan met openbaar of

14 14 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 eigen vervoer; vervoer van het stoffelijk overschot door of in opdracht van de IZA Cura Alarmcentrale; bemiddeling bij het overmaken van benodigd geld; het overbrengen van berichten door de IZA Cura Alarmcentrale; het organiseren en toezenden van medicijnen en hulp middelen; de kosten van telefoon etc. om contact op te nemen met de IZA Cura Alarmcentrale. De verzekerde moet voor de dekking van geneeskundige hulp een IZA Cura Natura Polis hebben afgesloten. Het verblijf in het buitenland mag niet langer dan 6 maanden duren. De hulp moet een spoedeisend karakter hebben. De verzekerde mag niet vooraf de bedoeling gehad hebben hulp te vragen aan een buitenlandse arts of andere zorgaanbieder. Bij de aanvang van de reis mag niet te voorzien zijn geweest dat de verzekerde een beroep zou moeten doen op geneeskundige hulp. Niet vergoed wordt hulp die verband houdt met wedstrijden gevaarlijke sporten. Niet vergoed worden kosten die veroorzaakt zijn door omstandigheden in verband waarmee een negatief reisadvies is gegeven. Bij ziekenhuisopname en voor de organisatie van de hulpverlening moet onmiddellijk de hulp zijn ingeroepen van de IZA Cura Alarmcentrale. Het telefoonnummer vindt u op uw zorgpas of op onze website. Indien u zorgkosten voor spoedeisende hulp in het buitenland declareert, dient u het Schadeformulier Kosten Buitenland in te vullen en te ondertekenen. Wij betalen de vergoeding uit in euro s op een Nederlands bankrekeningnummer. Wij gaan hierbij uit van de koers die gold op de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. Om de buitenlandse valuta om te rekenen naar euro s maken wij gebruik van de historical rates van XE.com. Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Vaccinaties Volledige vergoeding tot maximaal 75 per kalenderjaar. De vergoeding wordt gegeven voor het toedienen van de geadviseerde vaccins (consult arts), de vaccins en de te gebruiken medicijnen. De vaccinaties moeten gedaan zijn door een medisch specialist, GGD-arts of (huis)arts met een LCR-registratie en gele koorts-registratie. De zorgaanbieders met een LCR-registratie vindt u op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl). U ziet op deze website ook of uw arts een gele koorts-registratie heeft. De medicijnen moeten voorgeschreven zijn door een arts. Kuurreizen Kuurreis Dode Zee te Israël Maximaal 750 per kalenderjaar. Er is sprake van een in groepsverband georganiseerde kuurreis met verblijf en behandeling in een kuuroord. De reisorganisatie moet gespecialiseerd zijn in het organiseren van kuurreizen en het kuuroord moet gespecialiseerd zijn in behandelingen specifiek voor de aandoening van de verzekerde. Er dient een schriftelijke aanvraag van de dermatoloog te zijn waaruit duidelijk blijkt dat de verzekerde lijdt aan ernstig chronisch eczeem over het hele lichaam en dat alleen van de kuurreis redelijkerwijs verbetering verwacht kan worden. Voorafgaand aan de kuurreis dient IZA Cura schriftelijke toestemming te hebben verleend. Buitenlandse kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten Maximaal 750 per kalenderjaar. Er is sprake van een in groepsverband georganiseerde kuurreis met verblijf en behandeling in een kuuroord. De reisorganisatie moet gespecialiseerd zijn in het organiseren van kuurreizen en het kuuroord moet gespecialiseerd zijn in behandelingen specifiek voor de aandoening van de ver zekerde. Er dient een schriftelijke aanvraag van een arts te zijn waaruit duidelijk blijkt dat de verzekerde chronische reumatoïde artritis of Bechterew heeft en daardoor in ernstige mate beperkt wordt in het dagelijks functioneren. Voorafgaand aan de kuurreis dient IZA Cura schriftelijke toestemming te hebben verleend. Kuren te Nieuweschans, Arcen of Skin Therapy te Schagen Maximaal 500 per kalenderjaar. De vergoeding is voor

15 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering verzekerden met psoriasis, chronische reumatoïde artritis of Bechterew. Bij psoriasis dient er een schriftelijke aanvraag van de dermatoloog te zijn waaruit duidelijk blijkt dat alleen van een kuurbehandeling in Nieuweschans, Arcen of Skin Therapy te Schagen redelijkerwijs verbetering verwacht kan worden. Bij chronische reumatoïde artritis en Bechterew dient er een schriftelijke aanvraag van de behandelend arts te zijn waaruit duidelijk blijkt dat de verzekerde als gevolg van zijn ziekte in ernstige mate beperkt wordt in het dagelijks functioneren. Voorafgaand aan het kuren dient IZA Cura schriftelijke toestemming te hebben verleend. Preventie Cursussen Maximaal 46 per kalenderjaar voor preventieve cursussen. De vergoeding wordt gegeven wanneer de cursus is afgerond. De cursus moet georganiseerd zijn door een kruis organisatie of thuiszorgorganisatie, behalve de cursus Reuma uitgedaagd die georganiseerd wordt door de Reuma Patiëntenbond. Uw eigen thuiszorg- of kruisorganisatie geeft kortingen op de cursussen. De hoogte daarvan kan verschillen. Geboortezorg Combinatietest Gedeeltelijke vergoeding van combinatietest voor zwangere vrouwen. U kunt met de combinatietest laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards- en Patau (trisomie 21, 18 of 13). De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken: 1. een bloedonderzoek tussen week 9 en 14 van de zwangerschap; 2. de nekplooimeting via een echo, die gemaakt wordt tussen week 11 en 14 van de zwangerschap. Maximaal 80. Een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) of een zorgaanbieder die een overeenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Verwijzing Verloskundige, huisarts of gynaecoloog die een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Bijzonderheden Wanneer u een medische indicatie hebt op basis van medische gronden, dan heeft u recht op vergoeding uit de basisverzekering. Hiervan is onder andere sprake als u eerder een kind met één van de genoemde syndromen heeft gekregen. Uw zorg verlener informeert u over medische indicatie. Sportadviezen Volledige vergoeding van de kosten van sportmedische adviezen, behalve licentiekeuringen, in een sportmedisch adviescentrum tot maximaal 50 per kalenderjaar. Voorwaarde Het sportmedisch adviescentrum moet erkend zijn door de Federatie van Sportmedische Instellingen. Kinderwensconsult (preconceptiezorg) Het kinderwensconsult (preconceptiezorg) is het totaal aan voorlichting en maatregelen vóórdat u zwanger bent in verband met de gezondheid van moeder en kind. Onder kinderwensconsult (preconceptiezorg) wordt in deze verzekeringsvoorwaarden verstaan: - adviezen over gezonde voeding; - advies over inname van foliumzuur; - advies over inname van vitamine D; - adviezen over het stoppen met roken, alcohol- en drug gebruik, eventueel met actieve begeleiding om dit te kunnen realiseren; - adviezen over geneesmiddelengebruik; - adviezen over behandeling van bestaande ziekten en voorgaande zwangerschapscomplicaties; - adviezen over infectieziekten en vaccinaties;

16 16 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering het opsporen van risico s aan de hand van uw ziektegeschiedenis en het aanbieden van genetische counseling als u (nog) niet zwanger bent. 100% van de kosten tot maximaal 60 per consult. U ontvangt deze vergoeding één keer per kalenderjaar, in aanvulling op de vergoeding vanuit de IZA Cura Natura Polis. Voorwaarde Het kinderwensconsult is voor vrouwelijke verzekerden. Verloskundige. Kraampakket Verstrekking van een pakket met verpleegartikelen voor de bevalling. Het kraampakket is voor vrouwelijke verzekerden. De verzekerde kan het pakket vanaf de 13e week van de zwangerschap aanvragen bij IZA Cura Kraamzorg, telefoonnummer Het kraampakket wordt omstreeks de 28e zwangerschapsweek bij u thuisbezorgd. Kraamzorg Uw IZA Cura Natura Polis geeft een vergoeding of betaalt kosten voor kraamzorg. Dit is echter niet onbeperkt. Vanuit uw aanvullende verzekering hebt u recht op onderstaande vergoedingen. Maximaal 9 uur extra kraamzorg verspreid over 6 dagen, aansluitend aan de 10e dag na de bevalling, na verblijf in een ziekenhuis van de moeder en/of kind van 7 dagen of meer aansluitend op de bevalling. Maximaal 6 uur extra kraamzorg verspreid over 6 dagen, na de 10e dag na de bevalling, als een kind binnen 8 dagen na het verlaten van de couveuse uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Diversen Anticonceptie voor verzekerden van 21 jaar en ouder Anticonceptiemiddelen zoals een anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium die op grond van de Regeling zorgverzekering mogen worden verstrekt. De verzekerde heeft recht op maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De zorg moet worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. Het recept van een (nieuw) anticonceptiemiddel moet op voorschrift van uw huisarts of medisch specialist zijn. Bijzonderheden De kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptie middel zoals bijvoorbeeld een spiraaltje worden, ongeacht uw leeftijd, vergoed vanuit de basisverzekering. Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u recht op anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium vanuit de basisverzekering. Besnijdenis (medische circumcisie) Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis) in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum, besnijdenis-centrum of huisartsenpraktijk. Gecontracteerd: volledig Niet-gecontracteerd: maximaal 600 Medisch specialist of huisarts met wie wij daartoe afspraken hebben gemaakt. De arts moet zijn ingeschreven in het register van de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg (het BIG-register). Een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden op onze website U hebt vooraf toestemming nodig. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. Dieetkosten Volledige vergoeding van de kosten tot maximaal 850 per

17 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering kalenderjaar voor professionele begeleiding in geval van een medisch noodzakelijk dieet en voor de extra kosten van het medisch noodzakelijk dieet. Er dient een schriftelijke verwijzing te hebben plaatsgevonden door de behandelend medisch specialist naar een diëtist, nadat de behandelend medisch specialist de ziekte/ aandoening heeft vastgesteld waarvoor een aangepast dieet aangewezen is. De diëtist dient schriftelijk het te gebruiken dieet te hebben voorgeschreven. De vergoeding wordt gegeven als de betreffende ziekte/ aandoening en het te volgen dieet voorkomt op de dieetlijst 2015 van de belastingdienst. De vergoeding bedraagt maximaal het wettelijke vastaftrekbare bedrag behorend bij het voorgeschreven dieet conform de dieetlijst 2015 van de belastingdienst. Eigen bijdrage IZA Cura Natura Polis Eigen bijdrage die niet worden vergoed vanuit de IZA Cura Natura polis. Volledige vergoeding tot maximaal 400 per kalenderjaar. Voor de vergoeding van de eigen bijdrage moet er aanspraak bestaan uit de IZA Cura Natura Polis voor de betreffende verstrekking. De vergoeding van de eigen bijdrage is alleen van toepassing voor: geneesmiddelen boven GVS-limiet; hospice voor terminale patiënten; kraamzorg; meerdaagse bootreis; verblijf in een vakantiehuis; poliklinische bevalling zonder medische indicatie; zittend ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer en/of eigen vervoer; brillenglazen/contactlenzen; gebitsprothese; hoortoestellen ; (semi-)orthopedisch, verband en allergeenvrij schoeisel en aangepast confectie schoeisel. Opmerkingen Geneesmiddelen boven GVS-limiet: de vergoeding wordt gegeven voor de verschuldigde eigen bijdrage boven de GVS-limiet. Kraamzorg: volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Poliklinische bevalling zonder medische indicatie: volledige vergoeding van het verschil tussen het bedrag dat het ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum in rekening brengt en de vergoeding die u vanuit de IZA Cura Natura Polis ontvangt. Als u in het ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum bevalt zonder medische noodzaak, dan vergoedt de IZA Cura Natura Polis niet alle kosten. Hospice: de verzekerde dient een indicatie voor verblijf te hebben, ter beoordeling door het hospice. Voor meerdaagse bootreizen: indicatiestelling gebeurt door het Rode Kruis, de Zonnebloem of de Stichting Varende Recreatie. Verblijf in een vakantiehuis: indicatiestelling gebeurt door het Rode Kruis. Zittend ziekenvervoer: de wettelijke eigen bijdrage van maximaal 97 per kalenderjaar. Brillenglazen/lenzen op medische indicatie: Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage. Er is recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage indien er aanspraak bestaat op een vergoeding voor brillenglazen/lenzen uit de IZA Cura Natura Polis. Gebitsprothesen (volledige): De wettelijke eigen bijdrage voor een volledige onder- en/óf bovenprothese. Hoortoestellen: Volledige vergoeding van de eigen bijdrage van een compleet hoorzorgpakket tot maximaal 375. Mits gebruik wordt gemaakt van het complete gehoorpakket zoals door IZA Cura met Specsavers is overeengekomen. Voor meer informatie zie onze website (Semi-)orthopedisch, verband en allergeenvrij schoeisel en aangepast confectie schoeisel: Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage. Eigen bijdrage Wmo Huishoudelijke hulp zoals die is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Volledige vergoeding van de eigen bijdrage Wmo tot maximaal 400 per kalenderjaar. De vergoeding wordt verleend op basis van de periodieke opgave van de betaalde eigen bijdrage. Deze periodieke opgave wordt verstrekt door of namens de gemeente waar u woont of het CAK (Centraal administratie kantoor). De vergoeding wordt eenmaal per verzekerde verstrekt.

18 18 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 Herstellingsoord in Nederland Maximaal 75 per dag tot een maximum van per kalenderjaar. De vergoeding wordt gegeven bij verblijf in een herstellingsoord dat niet door de AWBZ wordt gefinancierd en door IZA Cura is erkend. Er dient een schriftelijke aanvraag van de behandelend arts te zijn waaruit duidelijk blijkt dat het verblijf in het herstellingsoord noodzakelijk is voor de behandeling. Voorafgaand aan het verblijf in een herstellingsoord dient IZA Cura schriftelijk toestemming te hebben verleend. Ronald McDonald Huis/familiehuis Volledige vergoeding van de bijdrage in de verblijfskosten tot maximaal 180 per kalenderjaar. De vergoeding wordt gegeven aan ouders/verzorgers van een ernstig ziek kind jonger dan 18 jaar, dat is opgenomen in een (academisch) ziekenhuis. Het Ronald McDonald Huis of familiehuis moet verbonden zijn aan het (academisch) ziekenhuis waarin het kind is opgenomen. De opnamekosten moeten voor rekening komen van de IZA Cura Natura Polis. Personenalarmering Volledige vergoeding van de abonnementskosten van personenalarmering voor de aansluiting bij een instelling die ten behoeve van IZA Cura daarvoor een overeenkomst heeft afgesloten. Voorwaarde De verzekerde moet aanspraak hebben op verstrekking van de apparatuur uit de IZA Cura Natura Polis. IZA Cura betaalt de abonnementskosten rechtstreeks aan de instelling waarmee een overeenkomst is afgesloten. Sterilisatie Volledige vergoeding van de kosten tot maximaal van een sterilisatie voor zowel vrouwelijke als mannelijke verzekerden. De kosten omvatten die van het ziekenhuis en de medisch specialist. De behandeling dient in een erkend ziekenhuis in Nederland plaats te vinden. Hersteloperaties komen niet voor een vergoeding in aanmerking. Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen 0,31 per kilometer voor maximaal 7 bezoeken per week. De vergoeding wordt gegeven aan een van de ouders/verzorgers van het kind. Per periode van 12 maanden worden de kosten van de eerste 21 dagen niet vergoed (wordt vergoed door de gemeente). Het kind dat bezocht wordt, mag niet ouder zijn dan 17 jaar, moet de IZA Cura Natura Polis hebben afgesloten en in een instelling voor gezondheidszorg in Nederland verblijven. De verpleging in deze instelling moet ten laste komen van de IZA Cura Natura Polis. De verzekerde heeft een bewijs nodig van de gemaakte reiskosten.

19 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering Mondzorg Tandheelkundige hulp Volledige vergoeding van de kosten van tandheelkundige zorg tot maximaal 400 per kalenderjaar met uitzondering van orthodontische hulp. Tandheelkundige zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een (half)jaarlijkse controle, gebitsreiniging, het vullen van een gaatje, het trekken van een kies of het plaatsen van kronen of brugdelen. De vergoeding is inclusief techniek- en materiaalkosten. Onder tandheelkundige zorg verstaan wij ook: eenvoudige extracties die worden uitgevoerd door de kaakchirurg (code ); implantologie in de niet-tandeloze kaak uitgevoerd door de kaakchirurg. Wij vergoeden dan de kosten voor het honorarium, de techniekkosten en de bijkomende kosten voor de instelling/het ziekenhuis. Tandheelkundige orthodontische hulp (beugels) voor verzekerden jonger dan 18 jaar Volledige vergoeding (maximaal voor de gehele looptijd van de verzekering). Orthodontische zorg zoals tandartsen en orthodontisten die plegen te bieden. Tandarts of orthodontist. Bijzonderheden Er wordt geen vergoeding verleend als de apparatuur gerepareerd moet worden na onzorgvuldig gebruik of in geval van verlies. Orthodontische behandelingen dienen op functionele gronden noodzakelijk te zijn. Behandelingen op grond van esthetische indicatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bijzonderheden Niet vergoed worden de kosten van: niet-nagekomen afspraken; consulten in verband met orthodontische zorg; algehele narcose. Prothetische voorzieningen Volledige vergoeding van de kosten van prothetische voorzieningen tot maximaal 400 per kalenderjaar. Onder prothetische voorzieningen worden verstaan: gedeeltelijke prothese; gedeeltelijke frameprothese; reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese; rebasen van een gedeeltelijke frameprothese. Tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. De mondhygiënist en de tandprotheticus mogen de zorg verlenen als die behoort tot hun deskundigheidsgebied. De kaakchirurg mag de zorg verlenen als het gaat om implantologie in de niet-tandeloze kaak en eenvoudige extracties. Bijzonderheden Niet vergoed worden de kosten van: niet-nagekomen afspraken; consulten in verband met orthodontische zorg; algehele narcose.

20 IZA Cura Ooievaar Gemeente Den Haag Hebt u een vraag? Dan kunt u terecht bij ons klantcontactteam: (gratis). Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Postadres IZA Cura Postbus AE Alkmaar Internet D IZA Cura is ondergebracht bij VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd in Arnhem, kantoorhoudende te Arnhem, 6811 KS, Nieuwe Stationsstraat 12 (KvK nummer , DNB-vergunningnummer: ).

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Gezin

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013

VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013. Nr. NVA 2013 VERZEKERINGSVOORWAARDEN NEDASCO AANVULLENDE VERZEKERING 2013 Nr. NVA 2013 Versie. 30112012 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30

Nadere informatie

Verzekerings- voorwaarden 2014

Verzekerings- voorwaarden 2014 Verzekerings- voorwaarden 2014 IZA Classic Comfort IZA GezondSamenPolis 2 IZA Classic Comfort 2014 Welkom bij IZA In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering van IZA GezondSamenPolis.

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 Algemene svoorwaarden Univé 2015 Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 AANVULLENDE VERZEKERING ZORGZAAM STER 1, STER 2, STER 3, STER 4 EN STER 5 (ingaande 1 januari

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 Algemene svoorwaarden Univé 2014 Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 N.V. Univé Zorg Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 (ingaande

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 4 1. Aanmelding 4 2.

Nadere informatie

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010

LIC Health Plan. Polisvoorwaarden 2010 LIC Health Plan Polisvoorwaarden 2010 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014 Voogd & Voogd zorgverzekering Polisvoorwaarden 2014 Budget ZorgVoordeelPolis BudgetPlus ZorgVoordeelPolis Comfort ZorgVoordeelPolis Royaal ZorgVoordeelPolis Compleet ZorgVoordeelPolis Postbus 2705 6401

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg H dig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg 50 + Actief Polis Vrouw Plus Polisvoorwaarden 2013 Tand Compact Tand Compleet Tand Comfort Asn Polisvoorwaarden 2013 50 + Actief Polis, Vrouw Plus, Tand

Nadere informatie

Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen

Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING LIEKE AANVULLENDE VERZEKERING SANNE AANVULLENDE VERZEKERING FEMKE AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING LARS AANVULLENDE

Nadere informatie

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen.

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen. Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Polisvoorwaarden 2008 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen Aanvulling Budget Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Alternatieve geneeswijzen 3.2 Besnijdenis 3.3 Buitenland

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2013 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Belangrijke telefoonnummers:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Handig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg Gezinnenpolis Vrouw Plus Polisvoorwaarden 2013 Tand Compact Tand Compleet Tand Comfort Asn Polisvoorwaarden 2013 Gezinnenpolis, Vrouw Plus Tand Compact,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie