Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning"

Transcriptie

1 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Versie 24 juni 2014 Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel Overwegende dat: het samenwerkingsverband op grond van artikel 18a lid 6 onder b en c van de Wet op het primair onderwijs Wpo) tot taak heeft het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen binnen de kaders van de Wpo, alsmede het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs clusters 3 en 4; het samenwerkingsverband deze wettelijke taak wil uitoefenen door de oprichting en instandhouding van een Commissie Toelaatbaarheidsverklaring en extra ondersteuning; het samenwerkingsverband ervoor kiest de Commissie ook de taak op te dragen aanvragen te beoordelen voor extra ondersteuning in haar gebied. B E S L U I T: het volgende Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen en extra ondersteuning vast te stellen: Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) commissie de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring en extra ondersteuning b) samenwerkingsverband het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel c) speciaal (basis)onderwijs speciaal basisonderwijs dan wel speciaal onderwijs cluster 3 en 4 d) dossier een verzameling documenten betrekking hebbend op één leerling of één zaak e) ontwikkelingsperspectiefplan het plan met een beschrijving van het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a van de Wet op het primair onderwijs (eventueel met het groeidocument als onderdeel daarvan) f) directeur de directeur van het samenwerkingsverband g) extra ondersteuning de ondersteuning voor zover deze het afgesproken niveau van de basisondersteuning, als beschreven in het ondersteuningsplan, overstijgt h) ondersteuningsplan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband op grond van artikel 18a lid 6 onder a van de Wet op het primair 1

2 onderwijs Artikel 2 Taken commissie De commissie besluit over: 1. de toelaatbaarheid van de, onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallende, leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs; de toekenning van extra ondersteuning. 2. het monitoren van de toegekende en niet toegekende aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring resp. extra ondersteuning, zoals genoemd in artikel 11. Toelichting Op grond van artikel 18a lid 6 heeft het samenwerkingsverband onder meer tot taak het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen en het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. De commissie toetst aanvragen om toelaatbaarheidsverklaringen resp. extra ondersteuning en brengt daarover advies uit aan de directeur. Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is wordt hierover vooraf, op het niveau van de school, een deskundigenadvies uitgebracht door een orthopedagoog of psycholoog en een tweede deskundige, zoals vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (zie hiervoor het Beoordelingskader). Bij aanvragen om extra ondersteuning is een advies van een orthopedagoog of psycholoog vereist. Artikel 3 Samenstelling commissie 1. De commissie bestaat uit twee leden, te weten: a) een GZ psycholoog; b) een academisch geschoold lid (onderwijs- of juridisch gerelateerd). 2. Eén van de leden bedoeld in lid 1 bezit expertise op het terrein van cluster 3 of De leden van de commissie zijn niet verbonden in een arbeidsrechtelijke relatie met één van de organisaties voor primair dan wel speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Artikel 4 Opdrachtverlening leden commissie 1. De leden van de commissie worden ingezet op basis van een (jaarlijkse) opdracht, waarin zaken vermeld staan als: a) de omvang van de werkzaamheden op jaarbasis; b) de duur van de opdracht; c) het uurtarief; d) de verantwoording en jaarlijkse voortgangsgesprekken; e) de verplichting dat de leden hun werkzaamheden verrichten met inachtneming van dit reglement. 2

3 2. Een lid van de commissie kan tussentijds terugtreden door middel van een schriftelijke mededeling aan de directeur van het samenwerkingsverband, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 3. De directeur van het samenwerkingsverband kan te allen tijde besluiten de opdracht aan een lid van de commissie in te trekken indien sprake is van een onbehoorlijke vervulling van de aan hem / haar opgedragen taken. Alvorens deze beslissing te nemen stelt de directeur het lid in kennis van dit voornemen en wordt het lid in de gelegenheid gesteld om zijn / haar zienswijze naar voren te brengen. 4. De directeur van het samenwerkingsverband kan besluiten de commissie collectief te ontslaan indien de commissie naar haar / zijn mening haar taken niet verricht met inachtneming van de beleidskaders volgens het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverbanden. Alvorens deze beslissing te nemen stelt de directeur de commissie in kennis van dit voornemen en wordt de commissie in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen. Artikel 5 Secretariële ondersteuning commissie 1. De commissie wordt secretarieel ondersteund vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband. 2. De inhoud en reikwijdte van de secretariële ondersteuning waarop de commissie aanspraak kan maken, worden nader bepaald in het huishoudelijk reglement van de commissie, zoals bedoeld in artikel 15. Artikel 6 Procedure en grondslag toetsing commissie 1. De Commissie is bevoegd tot het nemen van beslissingen ten aanzien van de volgende aanvragen: a. De aanvraag extra ondersteuning, afkomstig van het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs, gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven. b. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SBO, afkomstig van het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. c. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling staat ingeschreven; d. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen binnen het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school is aangemeld én 2. onmiddellijk voorafgaand aan de aanmelding niet ingeschreven heeft gestaan op een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4 én 3. buiten Nederland woonachtig is. e. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen buiten het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school is aangemeld én 3

4 2. onmiddellijk voorafgaand aan de aanmelding niet ingeschreven heeft gestaan op een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4 én 3. woonachtig is in een woonplaats, gelegen binnen het samenwerkingsverband; f. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen buiten het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school staat ingeschreven én 2. buiten het samenwerkingsverband woonachtig is én 3. op grond van een eerder besluit van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring als in deze bepaling bedoeld, heeft ontvangen en de aanvraag een aansluitende verlenging van de duur van die verklaring betreft. 2. De commissie beoordeelt de aanvraag om een toelaatbaarheidsverklaring met inachtneming van de criteria genoemd in het Beoordelingskader aanvraag TLV/extra ondersteuning, dat deel uitmaakt van het reglement. Artikel 7 Inhoud advies commissie 1. Ingeval van een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring omvat het besluit van de commissie: a) een besluit over de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs; b) een besluit over de duur van de toelaatbaarheidsverklaring; c) in het geval het een besluit over toelaatbaarheid speciaal onderwijs betreft: de categorie waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, onderverdeeld in: SO categorie I: cluster 4, ZMLK, LZ SO categorie II: LG SO categorie III: MG 2. Ingeval van een aanvraag middelen extra ondersteuning omvat het besluit van de commissie: a) een besluit tot toekenning of afwijzing; b) bij een positief besluit, bedoeld onder a: de inhoud van het arrangement; de duur van het arrangement; de toegekende vergoeding voor het arrangement. Toelichting Op grond van artikel 40 lid 15 van de Wet op de expertisecentra heeft de toelaatbaarheidsverklaring betrekking op een periode van één of meer schooljaren. Indien de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar wordt gegeven, wordt de periode tot de eerste dag van het eerstvolgende schooljaar toegevoegd aan deze genoemde periode. In het laatste schooljaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, draagt het bevoegd gezag van de school van inschrijving er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het primair onderwijs plaatsvindt, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat voortgezet verblijf van de leerling in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is en het samenwerkingsverband een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt. 4

5 Artikel 8 Bekostiging commissie 1. Jaarlijks voor 15 april stelt de directeur van het samenwerkingsverband een begroting op voor de instandhouding van de commissie in het eerstvolgende schooljaar, welke ter instemming wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. 2. De kosten van instandhouding hebben in ieder geval betrekking op de personele kosten, huisvestingskosten en overige materiële kosten. Artikel 9 Huisvesting en bereikbaarheid 1. Het bestuur van het samenwerkingsverband draagt zorg voor een adequate huisvesting van de commissie en de overige materiële voorzieningen. 2. Het bestuur van het samenwerkingsverband maakt het (post)adres van de commissie bekend aan alle personen en instellingen binnen het samenwerkingsverband die uit hoofde van hun taak of functie bij de werkzaamheden van de commissie zijn betrokken. Het adres van de commissie wordt vermeld op de website van het samenwerkingsverband. Tenzij anders vermeld is de secretariële ondersteuner van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt van de commissie. Artikel 10 Informatievoorziening 1. Het bestuur van het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat de leden van de commissie beschikken over het actuele ondersteuningsplan en voorziet de leden van de commissie van alle informatie die noodzakelijk is om haar taak uit te oefenen. 2. De commissie draagt er zorg voor dat zij op de hoogte is van de onderwijskundige mogelijkheden van de scholen in het samenwerkingsverband, zoals vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel, en van het beleidskader van het samenwerkingsverband, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. 3. Minimaal twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de directeur van het samenwerkingsverband en de commissie. Artikel 11 Jaarverslag 1. De commissie stelt jaarlijks voor 1 november een verslag van haar werkzaamheden op over het vorige schooljaar. Het jaarverslag wordt ter kennis gebracht van de directeur van het samenwerkingsverband, alsmede aan de schoolbesturen en de scholen van het samenwerkingsverband. 2. In het jaarverslag geeft de commissie in elk geval aan: a) de gehanteerde procedures en criteria; b) haar werkwijze, waaronder het aantal bijeenkomsten en contacten met betrokkenen; c) een omschrijving van de door de commissie verrichte werkzaamheden als bedoeld in artikel 2; d) haar bevindingen waarnemingen, tendensen, knelpunten e.d. ten aanzien van de door haar behandelde aanvragen. 3. Tevens wordt in het jaarverslag opgenomen: a) het aantal aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring, uitgesplitst naar SBO, cluster 3 resp. cluster 4, en onderverdeeld naar aanvragende scholen; 5

6 b) het aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen, uitgesplitst naar SBO, cluster 3 resp. cluster 4, en onderverdeeld naar aanvragende scholen; c) het aantal niet toegekende aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring, uitgesplitst naar SBO, cluster 3 resp. cluster 4, en onderverdeeld naar aanvragende scholen, en de aard van de adviezen die in die gevallen zijn gegeven; d) het aantal aanvragen extra ondersteuning; e) het aantal toegekende aanvragen extra ondersteuning, met een onderverdeling naar aard en duur van de toegekende arrangementen, alsmede de toegekende bedragen; f) het aantal niet toegekende aanvragen extra ondersteuning. Artikel 12 Beveiliging van persoonsgegevens 1. De commissie houdt met inachtneming van de wettelijke voorschriften daaromtrent de gegevens over aangemelde leerlingen niet langer in bezit dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken, zoals bedoeld in artikel Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast dat betrekking heeft op het functioneren van de commissie. De commissie houdt zich bij de uitvoering van de aan haar opgedragen taken aan de inhoud van het privacyreglement. 3. Ten behoeve van de noodzakelijke beveiliging van persoonsgegevens van leerlingen gedurende de periode dat deze in het bezit zijn van de commissie, draagt de commissie zorg voor een zodanige opslag van deze gegevens dat de privacy redelijkerwijs is verzekerd. Toelichting In artikel 18a, lid 13, van de Wet op het primair onderwijs is hierover het volgende bepaald: Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot leerlingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, bedoeld in het zesde lid, onderdelen b tot en met d. Het samenwerkingsverband verstrekt de gegevens, bedoeld in de eerste volzin, niet aan derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is aangemeld of ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor het samenwerkingsverband en de deskundigen, bedoeld in het elfde lid. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van: a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling als bedoeld in de eerste volzin te verwerken. Artikel 13 Termijnen De commissie neemt de beslissing op de aanvraag om toelaatbaarheid resp. extra ondersteuning zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beslissing, bedoeld 6

7 in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de commissie dit aan de school mede en noemt deze daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt. Artikel 14 Bezwaar inzake toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs 1. Tegen een besluit van het samenwerkingsverband inzake toelaatbaarheid tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs clusters 3 en 4 het speciaal (basis)onderwijs staat bezwaar open voor de ouders, verzorgers of voogden van de leerling en het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven of aangemeld voor wie een besluit over toelaatbaarheid is aangevraagd. 2. Een bezwaar dient te worden ingediend binnen zes weken nadat de commissie het besluit bekend gemaakt heeft. Toelichting Op grond van artikel 18a, lid 12, van de Wet op het primair onderwijs stelt het samenwerkingsverband een adviescommissie overeenkomstig artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht in, die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is inmiddels een model-reglement vanuit de PO-Raad / VO-raad opgesteld. Het samenwerkingsverband heeft in dit kader aansluiting gezocht bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen SB)/(V)SO, ondergebracht bij de landelijke Onderwijsgeschillen. Artikel 15 Huishoudelijk reglement De commissie stelt, na goedkeuring van de directeur, een huishoudelijk reglement vast waarin haar werkwijze is neergelegd en al hetgeen de commissie voorts noodzakelijk acht om de aan haar opgedragen taken naar behoren te kunnen vervullen. Artikel 16 Slotbepalingen 1. Het reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus Het reglement kan worden aangehaald als Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen en extra ondersteuning voor het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel ; 3. Het reglement kan worden gewijzigd door het bestuur van het samenwerkingsverband; 4. Het reglement is gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband. Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel, 7

8 . secretaris. voorzitter 8

9 Beoordelingskader toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO / extra ondersteuning Samenwerkingsverband Aan den IJssel 1) begripsbepaling a) commissie de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring en extra ondersteuning b) samenwerkingsverband het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel c) speciaal (basis)onderwijs speciaal basisonderwijs dan wel speciaal onderwijs cluster 3 en 4 d) dossier een verzameling documenten betrekking hebbend op één leerling of één zaak e) ontwikkelingsperspectiefplan het plan met een beschrijving van het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a van de Wet op het primair onderwijs (eventueel met het groeidocument als onderdeel daarvan) f) directeur de directeur van het samenwerkingsverband g) extra ondersteuning de ondersteuning voor zover deze het afgesproken niveau van de basisondersteuning, als beschreven in het ondersteuningsplan, overstijgt h) ondersteuningsplan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband op grond van artikel 18a lid 6 onder a van de Wet op het primair onderwijs 2) algemene bepaling De commissie betrekt in haar oordeel over de ingediende aanvraag in ieder geval: - het ondersteuningsplan - het dossier met ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) - het schoolondersteuningsprofiel 3) aanvraag middelen extra ondersteuning Aanvraag De Commissie is bevoegd tot het nemen van beslissingen van ten aanzien van aanvragen extra ondersteuning, afkomstig van het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs, gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven voor wie de extra ondersteuning bestemd is. Inspanningsverplichting school De aanvraag beschrijft gemotiveerd, met ten minste verwijzing naar bijlage 2 van het ondersteuningsplan en naar het schoolondersteuningsprofiel van de school: waarom de school niet in staat is de leerling binnen de basisondersteuning op te vangen; waarom de leerling niet binnen de basisondersteuning algemeen kan worden opgevangen. 9

10 Inhoudelijke voorbereiding dossier a. De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door het ondersteuningsteam van de school. Dit advies bestaat tenminste uit: Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling op de gebieden cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke/motorische ontwikkeling. Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling in de interactie met de leerkracht, de groep en de eigen sociale (leef)omgeving. Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling op de gebieden cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke / motorische ontwikkeling. Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling in de interactie met de leerkracht, de groep en de eigen sociale (leef)omgeving. b. De aanvraag is voorzien van relevante dossiervorming, bestaande uit tenminste: Het traject voorafgaand aan het opstellen van het OPP. Denk hierbij aan: verslagen en afspraken uit leerlingbesprekingen en oudergesprekken, onderzoeken, zorg voor jeugd en een geëvalueerd (groeps)handelingsplan. Een groeiwerkdocument kan worden gezien als een ondersteunend document voor de scholen in dit traject. het juist en volledig ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs resp. 41a van de Wet op de expertisecentra; een advies van een orthopedagoog of psycholoog; een beschrijving van het arrangement, naar inhoud, duur en kosten; (indien van toepassing) in aanvulling op de beschrijving van het arrangement een beschrijving van de gemeentelijke component zorg voor jeugd daarbinnen. de instemming van de ouders / verzorgers op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. c. De aanvraag omschrijft afdoende de voorgenomen extra ondersteuning, waaronder in ieder geval de inhoud, de duur en de kosten daarvan. d. De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als de orthopedagoog / psycholoog. Gevolgde route en fasering De commissie TLV / extra ondersteuning stelt vast dat: de toepasselijke termijnen in acht zijn genomen; de route van ondersteuningstoewijzing, zoals beschreven in het ondersteuningsplan, is gevolgd; de ouders / verzorgers voldoende gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen naar voren te brengen; de betreffende leerling, voor zover mogelijk, voldoende gelegenheid heeft gehad zijn / haar zienswijze naar voren te brengen; het schoolondersteuningsteam onvoldoende mogelijkheden ziet de leerling binnen de eigen school toereikend te ondersteunen binnen de basisondersteuning; 10

11 4) aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO cluster 3 en 4 Aanvrager toelaatbaarheidsverklaring SBO De Commissie is bevoegd tot het nemen van beslissingen ten aanzien van de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. Aanvrager scholen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 3 of 4 De commissie bevoegd tot het nemen van beslissingen ten aanzien van: a. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling staat ingeschreven; b. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen binnen het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school is aangemeld én 2. onmiddellijk voorafgaand aan de aanmelding niet ingeschreven heeft gestaan op een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4 én 3. buiten Nederland woonachtig is. c. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen buiten het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school is aangemeld én 2. onmiddellijk voorafgaand aan de aanmelding niet ingeschreven heeft gestaan op een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 3 of 4 én 3. woonachtig is in een woonplaats, gelegen binnen het samenwerkingsverband; d. De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SO, cluster 3 of 4, afkomstig van het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs cluster 3 of 4, gelegen buiten het samenwerkingsverband, indien de leerling: 1. bij die school staat ingeschreven én 2. buiten het samenwerkingsverband woonachtig is én 3. op grond van een eerder besluit van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring als in deze bepaling bedoeld, heeft ontvangen en de aanvraag een aansluitende verlenging van de duur van die verklaring betreft. Motivering aanvraag toelaatbaarheidsverklaring De aanvraag beschrijft, met verwijzing naar de vastgestelde Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO, op welke gronden de leerling toegelaten zou moeten worden tot een school voor speciaal basisonderwijs dan wel een school speciaal onderwijs, cluster 3 of 4. 11

12 Inhoudelijke voorbereiding dossier a. De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door het ondersteuningsteam van de school. Dit advies bestaat tenminste uit: Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling op de gebieden cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke/motorische ontwikkeling. Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling in de interactie met de leerkracht, de groep en de eigen sociale (leef)omgeving. Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling op de gebieden cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke / motorische ontwikkeling. Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling in de interactie met de leerkracht, de groep en de eigen sociale (leef)omgeving. Een beargumenteerde keuze voor een onderwijsvoorziening in het speciaal (basis) onderwijs die tegemoet kan komen aan de beschreven onderwijs (- en opvoed)behoeften van de leerling. b. De aanvraag is voorzien van relevante dossiervorming, bestaande uit tenminste: Het traject voorafgaand aan het opstellen van het OPP. Denk hierbij aan: verslagen en afspraken uit leerlingbesprekingen en oudergesprekken, onderzoeken, zorg voor jeugd en een geëvalueerd (groeps)handelingsplan. Een groeiwerkdocument kan worden gezien als een ondersteunend document voor de scholen in dit traject. het juist en volledig ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs resp. 41a van de Wet op de expertisecentra; het deskundigenadvies: een advies van zowel een orthopedagoog / psycholoog als een tweede deskundige (volgens voorwaarden algemene maatregel van bestuur); een beschrijving van het arrangement, naar inhoud, duur en kosten; (indien van toepassing) in aanvulling op de beschrijving van het arrangement een beschrijving van de gemeentelijke component zorg voor jeugd daarbinnen. de instemming van de ouders / verzorgers op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. c. De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als de orthopedagoog of psycholoog en een tweede deskundige, als bedoeld in de desbetreffende Algemene Maatregel van Bestuur 1. d. De aanvraag is voorzien van een advies over duur van de plaatsing en eventuele terugplaatsingsmogelijkheden. Gevolgde route en fasering De commissie TLV / extra ondersteuning stelt vast dat wordt voldaan aan de criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 1 Algemene Maatregel van Bestuur nr. 95, artikel 34.8: De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. 12

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring Afgifte toelaatbaarheidsverklaring 1 Versie 11-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Wet- en regelgeving... 4 Algemene criteria... 4 Aanvullende criteria toelaatbaarheid

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland 30 november 2016 Bijlage: Bepaling soort TLV en SO-categorie 1. Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1.

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1. REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) 092014 MCD 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND)

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND) REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND) 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

Commissie van toewijzing. Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT

Commissie van toewijzing. Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT Commissie van toewijzing Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT Ingangsdatum 1 augustus 2014 Inhoud Reglement van het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

REGLEMENT PCL NW-Veluwe

REGLEMENT PCL NW-Veluwe REGLEMENT PCL NW-Veluwe Artikel 1 Samenstelling PCL De werkwijze van de PCL NW-Veluwe wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De PCL is als volgt samengesteld: 1. een gedragswetenschapper met deskundigheid

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Toelaatbaarheidsverklaring SBO Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo Aanvraag voor Aanvraag

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar Pagina 1 van 6 Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Per 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Naam leerling Geboortedatum BSN Geslacht Huidige groep M / V Naam ouders/verzorgers Adres Postcode & woonplaats Contactpersoon, indien ouders/ verzorgers

Nadere informatie

Privacy reglement van werkzaamheden Toelaatbaarheids- en Adviescommissie van Samenwerkingsverband PO 30-10

Privacy reglement van werkzaamheden Toelaatbaarheids- en Adviescommissie van Samenwerkingsverband PO 30-10 Privacy reglement van werkzaamheden Toelaatbaarheids- en Adviescommissie van Samenwerkingsverband PO 30-10 NB Bij de samenstelling van dit privacy reglement is gebruik gemaakt van het Modelreglement dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

SWV 2302 PO. Privacyreglement. Reglement voor de verwerking persoonsgegevens binnen het Samenwerkingsverband

SWV 2302 PO. Privacyreglement. Reglement voor de verwerking persoonsgegevens binnen het Samenwerkingsverband SWV 2302 PO Privacyreglement Reglement voor de verwerking persoonsgegevens binnen het Samenwerkingsverband Inleiding: De wet Passend Onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd (staatsblad 2012 nr. 533)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1691

ECLI:NL:RVS:2017:1691 ECLI:NL:RVS:2017:1691 Instantie Raad van State Datum uitspraak 28-06-2017 Datum publicatie 28-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201603121/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Privacy en passend onderwijs Mr drs Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Tweedaagse passend onderwijs

Privacy en passend onderwijs Mr drs Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Tweedaagse passend onderwijs NijkampConsult Privacy en passend onderwijs Mr drs Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Tweedaagse passend onderwijs 2 Privacy: hoe gaan we ermee om? 3 Privacy in een big brother samenleving? Programma Wat speelt

Nadere informatie

Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO)

Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) De CTO is een onafhankelijke commissie van het SWV de Kop van Noord-Holland, die als belangrijkste taak heeft de toelaatbaarheid van

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering

Regeling toelating, schorsing & verwijdering Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast oktober 2016 INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting voor openbaar primair onderwijs E, gevestigd te B, het bevoegd gezag van F te B, verweerder

ADVIES. de Stichting voor openbaar primair onderwijs E, gevestigd te B, het bevoegd gezag van F te B, verweerder 107915 - Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling betekent niet dat die informatie door eigen onderzoek van de school moet zijn verkregen; wel moet invulling

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO Eindhoven [3007]

PRIVACYREGLEMENT 1 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO Eindhoven [3007] PRIVACYREGLEMENT 1 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO Eindhoven [3007] Vastgesteld: DB d.d.: 16-6-2015, OPR d.d. 30-9-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Privacy reglement Unita samenwerkingsverband PO2709 Bestemd voor het samenwerkingsverband Unita voor primair onderwijs.

Privacy reglement Unita samenwerkingsverband PO2709 Bestemd voor het samenwerkingsverband Unita voor primair onderwijs. Privacy reglement Unita samenwerkingsverband PO2709 Bestemd voor het samenwerkingsverband Unita voor primair onderwijs. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Inleiding De wet Passend Onderwijs is op 5

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens Verwerking persoonsgegevens Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden

Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden Carolijn van Antwerpen Voorzitter TLC PPO Delflanden 16 november 2015 0 Voorwoord Met de komst van Passend onderwijs is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO 30.06

PRIVACYREGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO 30.06 PRIVACYREGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO 30.06 1 Inleiding De wet Passend Onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd (staatsblad 2012 nr 533) en treedt gefaseerd in werking. Een van

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22041 31 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juli 2013, nr. JOZ/524032,

Nadere informatie

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool)

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) U kunt een aanmelding voor uw kind doen naar aanleiding van een individueel bezoek

Nadere informatie

Privacyreglement September 2015

Privacyreglement September 2015 Privacyreglement September 2015 INHOUD INLEIDING 1 Hoofdstuk 1. BEGRIPPENKADER 3 1.1. Scholen en leerlingdossier 3 1.2. Recht op inzage 3 1.3. Ondersteuningsteam 3 1.4. Informatiedeling 4 1.5. Privacy

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1 Quadrimester-rapportage Commissie Toelaatbaarheid SWVVO Lelystad Periode september t/m december 2016 Logistiek Overzicht van het aantal en type aanvragen. Figuur 1 Figuur 2 In deze periode zijn er 14 TLV

Nadere informatie

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. 107426 - School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, verzoekers,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs, 2014-2015

Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs, 2014-2015 Bijlage D Handboek CTC Passenderwijs, 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Werkwijze 2.1 Wanneer is een toekenning door de CTC verplicht? 2.2 Aanmeldingsprocedure bij het Loket 2.3 Het

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Reglement van de Commissie Toewijzing en Plaatsing, waarin opgenomen het privacy reglement

Reglement van de Commissie Toewijzing en Plaatsing, waarin opgenomen het privacy reglement Reglement van de Commissie Toewijzing en Plaatsing, waarin opgenomen het privacy reglement Ede, maart 2015 Ter goedkeuring voorgelegd aan de CTP op 12 maart 2015. Vastgesteld door het bestuur van Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toeleiding naar onderwijsarrangementen in SWV PO 30-02

Toeleiding naar onderwijsarrangementen in SWV PO 30-02 Toeleiding naar onderwijsarrangementen in SWV PO 30-02 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie op ondersteuning... 4 3. De route naar ondersteuningstoewijzing... 7 Toewijzen van lichte ondersteuning...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Bijlage 3 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Preambule Dit reglement is in september 2013 opgesteld door het bestuur van het

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie