REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND)"

Transcriptie

1 REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND) 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair en speciaal onderwijs heeft in elke regio van dit samenwerkingsverband een loketfunctie ingericht. De taakstelling en samenstelling van het loket zijn beschreven in het ondersteuningsplan. Binnen het loket beoordeelt het MDO de aanvragen voor ondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, cluster 3 en 4. De ondersteuningsarrangementen kent de CVT toe; zij adviseert het samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Het afgeven van deze verklaring gebeurt door de regiomanager namens het samenwerkingsverband en onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op basis van een advies van de commissie van toekenning. Tevens ondertekent de regiomanager de toegekende ondersteuningsarrangementen. De samenstelling van de commissie is verantwoord in het ondersteuningsplan. 2. Reglement Loket artikel 1: terminologie a. Adviescommissie: De commissie van toekenning van een aanpalende regio in het samenwerkingsverband Berséba, die als adviescommissie van het samenwerkingsverband functioneert in gevallen bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing van de commissie van toekenning over het toekennen van een ondersteuningsarrangement of het besluit van het samenwerkingsverband over het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring. Voor de regio Zeeland is dit de regio Randstad en omgekeerd; voor de regio Midden is dit de regio Noordoost en omgekeerd. b. Belanghebbenden: School en ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) c. Bezwaaradviescommissie De landelijke bezwaaradviescommissie functionerend binnen de Stichting Onderwijsgeschillen d. Commissie (CVT) De commissie van toekenning, die beslissingen neemt over het toekennen van ondersteuningsarrangementen en het samenwerkingsverband adviseert over aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen e. Klachtencommissie: De klachtencommissie die is ingesteld door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs f. Loket: Het organisatieonderdeel van de regio dat de taken vervult zoals vermeld in het ondersteuningsplan en waarvan de commissie van toekenning onderdeel uitmaakt g. Managementteam: De vergadering van alle regiomanagers van het samenwerkingsverband in aanwezigheid van de raad van bestuur en onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur h. Multi Disciplinair Overleg (MDO): De commissie die advies formuleert voor de toe te kennen arrangementen. Het MDO betrekt de partijen en relevante informatie bij het opstellen van het advies. h. Ondersteuningsarrangementen: Vormen van extra ondersteuning in geld of natura die toegekend worden door de commissie van toekenning op aanvraag van een basisschool of school voor speciaal basisonderwijs. i. Ondersteuningsplan: Het ondersteuningsplan van Berséba j. Regiomanager: reglement commissie van toekenning/versie /pagina 1

2 De functionaris die namens de raad van bestuur leiding geeft aan een regio van het samenwerkingsverband binnen de kaders van het ondersteuningsplan en overeenkomstig het voor deze functie geldende profiel en namens het samenwerkingsverband een door de commissie van toekenning toegekend ondersteuningsarrangement ondertekent en een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft. k. Samenwerkingsverband: Het landelijk samenwerkingsverband Berséba, uitgaande van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs l. School: School van het samenwerkingsverband m. Secretaresse: De functionaris die namens de commissie van toekenning en het Loket alle secretariële taken verricht binnen de kaders van het ondersteuningsplan en overeenkomstig het voor deze functie geldende profiel. n. Toelaatbaarheidsverklaring: Een door de regiomanager namens het samenwerkingsverband afgegeven verklaring, gebaseerd op een positief advies van de commissie van toekenning, ondertekend door twee daartoe bevoegde personen, waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden bij het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, cluster 3 of 4. o. Zorgmakelaar: De functionaris die leiding geeft aan het regionale loket binnen de kaders van het ondersteuningsplan en overeenkomstig het voor deze functie geldende profiel. artikel 2: instelling en samenstelling 1 De raad van bestuur stelt in iedere regio een Loket in. 2 Het MDO en CVT zijn samengesteld conform de kaders van het ondersteuningsplan. 3 Het MDO kan op initiatief van de zorgmakelaar of als twee van de vaste personen van MDO en/of CVT dit vragen uitgebreid worden met andere deskundigen, zowel vanuit onderwijs-, als zorgexpertise, zijnde adviseurs van MDO of CVT.. 4 De zorgmakelaar is voorzitter van MDO en CVT, tenzij de regio anders beslist. 5 Het MDO en CVT worden ondersteund door een secretaresse, tenzij de regio anders beslist. artikel 3: aanstelling 1 De raad van bestuur stelt op voordracht van de regiomanager op basis van een competentieprofiel de vaste leden van het MDO en de CVT aan, waarvan de zorgmakelaar in functie. Deze laatste wordt benoemd. 2 Uitgezonderd de zorgmakelaar worden de vaste leden van het MDO en de CVT aangesteld voor een periode van vier jaar. De zittingsduur kan op voordracht van de regiomanager voor eenzelfde periode worden verlengd. 3 De leden van het MDO en de CVT genoemd onder lid 2, uitgezonderd de zorgmakelaar, hebben geen wijze van benoeming in het MDO en de CVT, waaraan ooit rechtspositionele consequenties naar het samenwerkingsverband kunnen worden ontleend. 4 Een lid van het MDO en de CVT kan tussentijds terugtreden door middel van een schriftelijke mededeling aan de regiomanager met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 5 De raad van bestuur kan een lid van het MDO en de CVT te allen tijde op voordracht van de regiomanager ontslaan, indien aantoonbaar sprake is van onbehoorlijke vervulling van de benoeming door het lid. Alvorens deze beslissing te nemen, stelt het bestuur het lid in kennis van dit voornemen en wordt het lid in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 2

3 6 De aan te stellen leden van de CVT dienen een onafhankelijke 1 positie te hebben ten opzichte van de overige gremia binnen het samenwerkingsverband en de scholen. 7 Zowel de vaste als de flexibele leden van het MDO en de CVTverrichten hun werkzaamheden conform dit reglement en andere voor het loket geldende reglementen. artikel 4: taakstelling 1 De CVT neemt beslissingen over het toekennen van ondersteuningsarrangementen en adviseert bij aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen. 2 Het MDO adviseert de zorgmakelaar op zijn verzoek bij vragen die via ouders of scholen bij het loket zijn binnengekomen. 3 Het MDO en de CVT adviseren de regiomanager over eventuele uitbreiding van taken van de commissie, waarna deze dit advies bespreekt in het managementteam van het samenwerkingsverband. 4. Het MDO adviseert desgevraagd over het vervoersarrangement, dat bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs nodig is. artikel 5: bekostiging 1 Het MDO en de CVT worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen van de regio van het samenwerkingsverband. 2 De kosten van de personele en materiële kosten van het MDO en de CVT zijn onderdeel van de begroting van het samenwerkingsverband. 3 Indien het MDO en de CVT overwegen om in het kader van een klacht- of beroepsprocedure tegen een beslissing of handelswijze van het MDO en/of de CVT zich extern te laten bijstaan of vertegenwoordigen, vraagt het hiervoor goedkeuring aan de regiomanager. De kosten van rechtsbijstand worden bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband. artikel 6: huisvesting en bereikbaarheid 1 De regiomanager draagt zorg voor een adequate huisvesting van het MDO en de CVT, zowel wat betreft het secretariaat als wat betreft de vergaderruimte voor het MDO en de CVTen sluit zo nodig hiervoor overeenkomsten af. 2 De regiomanager zorgt voor adequate materiële voorzieningen voor het MDO en de CVT en sluit zo nodig hiervoor overeenkomsten af. 3 Het Loket, waarvan het MDO en de CVT onderdeel uitmaken is zo veel mogelijk dagelijks minstens één dagdeel telefonisch bereikbaar. 4 Het loket draagt zorg voor maximale bekendheid van het adres en de telefonische en digitale bereikbaarheid van het MDO en de CVT.. artikel 7: organisatie 1 Het MDO en de CVT verrichten hunr taken in overeenstemming met de kaders van het ondersteuningsplan, waaronder de vastgestelde criteria voor toekenning van ondersteuningsarrangementen en advisering over toelaatbaarheidsverklaring en overige bijlagen bij het ondersteuningsplan en in overeenstemming met regionaal afgesproken richtlijnen. 2 Het MDO en de CVT hanteren een transparant werkproces, waardoor geldende reactietermijnen niet worden overschreden. 3 Het MDO en de CVT komen minstens één keer per maand in vergadering bijeen, uitgezonderd de periode van de zomervakantie. 1 Onafhankelijkheid houdt in, dat de betreffende personen geen werkrelatie, hetzij direct (=in dienst) of indirect (=ingekocht) hebben met de school die betreffende toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aanvraagt. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 3

4 4 De voorzitter is bevoegd een extra vergadering van het MDO en de CVT bijeen te roepen, wanneer hij dit nodig acht. Hij is daartoe verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste twee vaste leden van het MDO en/of de CVT.. In een dergelijke situatie wordt de vergadering binnen twee weken na berichtgeving door de voorzitter bijeengeroepen. 5 Bij ziekte van één van de vaste leden van het MDO en/of de CVT regelt de zorgmakelaar de vervanging door iemand met vergelijkbare competenties. artikel 8: werkwijze 1 De voorzitter is belast met het bijeenroepen van het MDO en de CVT en het leiden van de vergaderingen. 2 De leden van het MDO en de CVT hebben uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering de beschikking over de agenda en de stukken voor de betreffende vergadering. 3 De zorgmakelaar stelt ouders en scholen op de hoogte, wanneer hun kind/haar leerling op een vergadering besproken wordt. 4 Ouders en school worden desgevraagd in de gelegenheid gesteld bij de bespreking van hun kind/haar leerling op het MDO aanwezig te zijn. 5 Bij verschil van mening tussen school en ouders bij het aanvragen van een ondersteuningsarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring worden beide uitgenodigd de vergadering van het MDO bij te wonen. 6 Binnen vijf werkdagen na besluitvorming door de CVT worden ouders en school door de zorgmakelaar in kennis gesteld van de besluitvorming betreffende hun kind/haar leerling. 7 De voorzitter is bevoegd in gevallen waarin spoed vereist is, de vergadering voor te stellen om nagekomen, niet op de agenda geplaatste, aanvragen te behandelen. 8 De voorzitter draagt zorg, dat er adequate verslaglegging van een vergadering van het MDO de de CVT wordt gedaan, dat de benodigde correspondentie wordt gevoerd en dat het archief wordt beheerd. 9 De voorzitter draagt zorg, dat in elke vergadering van het MDO en de CVT een exemplaar van dit reglement aanwezig is. artikel 9: aanmelding 1 De school vraagt een ondersteuningsarrangement binnen het (speciaal) basisonderwijs of toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 aan conform de daarvoor in de regio van het MDO en de CVT afgesproken werkwijze. 2 Ouders kunnen voor informatie- of adviesvragen betreffende ondersteuningsarrangementen of toelaatbaarheid contact opnemen met de zorgmakelaar. In dergelijke situaties vraagt de zorgmakelaar of er contact is geweest met de school en wat de reden is om contact met de zorgmakelaar op te nemen. 3 De zorgmakelaar informeert de school over het contact, dat er is geweest met de ouders, tenzij ouders hiervoor geen toestemming geven. 4 In geval ouders geen toestemming geven wordt de school door de zorgmakelaar anoniem geïnformeerd. 5 Er is sprake van een aanmelding voor een ondersteuningsarrangement of toelaatbaarheidsverklaring vanaf het moment dat het dossier compleet is, zulks ter beoordeling aan de zorgmakelaar. 6 De criteria op basis waarvan beoordeeld wordt of een dossier compleet is, worden door de raad van bestuur vastgesteld. artikel 10: besluitvorming en beslistermijnen 1 Op informatie- en adviesvragen wordt vanuit het Loket, waarvan de commissie van toekenning onderdeel uitmaakt, binnen vijf werkdagen gereageerd. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 4

5 2 Besluitvorming door het MDO en de CVT vindt alleen plaats als er sprake is van complete dossiervorming. 3 Om tot een afgewogen oordeel te komen, hebben het MDO en de CVT de mogelijkheid om naast de gegevens uit het dossier aanvullende informatie in te winnen en/of raadpleging van deskundigen dan wel betrokkenen te laten plaatsvinden. 4 Over het nemen van besluiten dient tussen de leden van het MDO en de CVT consensus te bestaan. Indien geen consensus kan worden bereikt, wordt eerst een raadpleging ingevoegd door informatie in te winnen bij externe deskundigen. 5 Wanneer ook dan geen consensus wordt bereikt, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 6 Adviseurs hebben geen beslissingsbevoegdheid. 7 Op aanvragen voor ondersteuningsarrangementen anders dan ambulante begeleiding of toelaatbaarheidsverklaringen wordt binnen zes weken na aanmelding beslist. Mocht dit niet lukken, dan vindt besluitvorming tijdens de eerstvolgende vergadering plaats. 8 Indien de termijn van 6 weken wordt overschreden, worden school en ouders geïnformeerd op welk moment besluitvorming zal plaatsvinden doch uiterlijk binnen 10 weken na aanmelding. 9 Aanvragen voor een ondersteuningsarrangement ambulante begeleiding worden binnen vijf werkdagen toegekend. artikel 11: verslaglegging 1 Van de vergadering van het MDO en de CVT wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat binnen vijf werkdagen ter beschikking staat van de zorgmakelaar. 2 De zorgmakelaar informeert na iedere vergadering van het MDO en de CVT binnen vijf werkdagen de regiomanager over de (niet)-toegekende ondersteuningsarrangementen en de (al dan niet positieve) adviezen voor aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen. 3 In gevallen dat de CVT een ondersteuningsarrangement niet toekent of een negatief advies geeft bij een aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring overlegt de zorgmakelaar de argumenten die hiertoe hebben geleid. 4 Na afloop van de laatste vergadering van het MDO en CVT in een kalenderjaar brengt de zorgmakelaar binnen 14 dagen verslag uit aan de regiomanager van de werkzaamheden van de commissie in het betreffende kalenderjaar conform een daartoe vastgesteld format. artikel 12: bekendmaking 1 Met inachtneming van de betreffende voorschriften in de Algemene wet bestuursrecht wordt een besluit van de CVT inzake het toekennen van een ondersteuningsarrangement of de beslissing van het samenwerkingsverband inzake een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring betreffende een aangemelde leerling binnen vijf werkdagen na besluitvorming dienaangaande door de zorgmakelaar schriftelijk bekend gemaakt aan belanghebbenden. 2 Bij een besluit inzake in lid 1 genoemde toekenning of beslissing wordt de mogelijkheid en wijze van bezwaar en beroep vermeld. 3 Een besluit dat aan de school betreffende de leerling geen ondersteuningsarrangement wordt toegekend of dat het samenwerkingsverband betreffende de leerling niet overgaat tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring wordt direct gevolgd door het opstellen van een advies door de CVT over toekenning voor plaatsing en opvang van de leerling in het (speciaal) basisonderwijs. 4 Wanneer een voorgenomen advies plaatsing op een andere basisschool inhoudt, overlegt de zorgmakelaar met de basisscholen die in aanmerking komen en stelt daarvan de ouders en de verwijzende basisschool op de hoogte. artikel 13: bezwaar en beroep reglement commissie van toekenning/versie /pagina 5

6 I bezwaar en beroep betreffende een besluit over een aangevraagd ondersteuningsarrangement 1 Indien een belanghebbende zich niet met een beslissing van de CVTbetreffende een ondersteuningsarrangement voor een leerling kan verenigen, neemt deze binnen vijf werkdagen na toekenning van het arrangement contact op met de regiomanager en wordt in goed overleg met de zorgmakelaar bezien of aan het bezwaar tegemoet gekomen moet en kan worden. 2 Indien op deze wijze niet tot overeenstemming gekomen kan worden en een belanghebbende persisteert zich niet met een beslissing van de CVT betreffende een ondersteuningsarrangement voor een leerling te kunnen verenigen, kan deze binnen zes weken na toekenning van het arrangement bezwaar maken tegen deze beslissing door het indienen van een bezwaarschrift bij de regiomanager van de betreffende regio van samenwerkingsverband Berséba. De CVT wordt door de belanghebbende op de hoogte gesteld van het ingediende bezwaar. 3 Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: a de naam en adres van de indiener b naam en geboortedatum van de leerling c de dagtekening d een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht e de gronden van het bezwaar 4 De belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen. In dat geval wordt het bezwaarschrift namens de belanghebbende getekend. 5 Binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar neemt de regiomanager in overleg met de belanghebbende en de CVT een besluit of: a de CVT na het horen van belanghebbende een beslissing zal nemen op het bezwaar tegen het gewraakte besluit of b. de adviescommissie om advies in de vorm van een second opinion wordt gevraagd op basis waarvan de CVT een beslissing neemt op het bezwaar tegen het gewraakte besluit De wens van de belanghebbende is bepalend voor de beslissing van de regiomanager. A De CVT neemt zelf een beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 6 a. De CVT neemt binnen vijf weken na ontvangst van het bezwaar tegen het gewraakte besluit na het horen van belanghebbenden een beslissing op het gewraakte besluit inzake artikel 13, afdeling I lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden beargumenteerd wordt meegewogen. b. Binnen vijf werkdagen volgend op een beslissing inzake artikel 13, afdeling I, lid 6a worden belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. B de adviescommissie wordt om advies gevraagd in de vorm van een second opinion 7 a. De CVTvraagt binnen vijf werkdagen na goedkeuring voor het vragen van een second opinion de adviescommissie om een advies in de vorm van een second opinion. b. De adviescommissie brengt binnen vijf weken advies uit op de aangevraagde second opinion. c. In de volgende vergadering van de CVT neemt de CVT een beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit artikel 13, afdeling I lid 1, waarbij zij de mening van de belanghebbende betrekt en het advies van de adviescommissie mee laat wegen. d. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling I, lid 7c worden belanghebbenden door de zorgmakelaar het genomen besluit geïnformeerd. 8 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, afdeling I lid 6a of inzake artikel 13, afdeling I lid 7c staat voor de belanghebbende binnen zes weken beroep open bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank in Utrecht. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 6

7 9 De voorzitter ziet erop toe dat in de bekendmaking en de verdere afhandeling van het besluit alle geldende voorschriften inzake berichtgeving en termijnen in acht worden genomen. 9 In beroepszaken treedt de voorzitter op namens de CVT, tenzij zich de wenselijkheid van een andere oplossing voordoet. 10 Gedurende de periode van bezwaar en beroep draagt het samenwerkingsverband zorg, dat er sprake is van adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling op wie het gewraakte besluit genoemd in artikel 12, lid 1 en in artikel 13, afdeling I, lid 6a en in artikel 13, afdeling I, lid 7c betrekking heeft. II bezwaar en beroep betreffende een besluit over een aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring 1 Indien een belanghebbende zich niet met een beslissing van het samenwerkingsverband betreffende een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling kan verenigen, neemt deze binnen vijf werkdagen na toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring contact op met de regiomanager en wordt in goed overleg met de zorgmakelaar bezien of aan het bezwaar tegemoet gekomen moet en kan worden. 2 Indien op deze wijze niet tot overeenstemming gekomen kan worden en een belanghebbende persisteert zich niet met een beslissing van het samenwerkingsverband betreffende een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling te kunnen verenigen, kan deze binnen zes weken na toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring bezwaar maken tegen deze beslissing door het indienen van een bezwaarschrift bij de regiomanager van de betreffende regio van samenwerkingsverband Berséba. De CVT wordt door de belanghebbende op de hoogte gesteld van het ingediende bezwaar. 3 Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: a de naam en adres van de indiener b naam en geboortedatum van de leerling c de dagtekening d een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht e de gronden van het bezwaar 4 De belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen. In dat geval wordt het bezwaarschrift namens de belanghebbende getekend. 5 Binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar neemt de regiomanager in overleg met de belanghebbende en de CVT een besluit of: a de CVT na het horen van belanghebbende een beslissing zal nemen op het bezwaar tegen het gewraakte besluit of b. de adviescommissie om advies in de vorm van een second opinion wordt gevraagd op basis waarvan de CVT een beslissing neemt op het bezwaar tegen het gewraakte besluit De wens van de belanghebbende is bepalend voor de beslissing van de regiomanager. A De CVT neemt zelf een beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 6 a. De CVT neemt binnen vijf weken na ontvangst van het bezwaar tegen het gewraakte besluit neemt de CVT na het horen van belanghebbenden een beslissing op het gewraakte besluit inzake artikel 13, afdeling II lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden beargumenteerd wordt meegewogen. b. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 6a worden belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. B de adviescommissie wordt om advies gevraagd in de vorm van een second opinion 7 a. De CVT verzoekt binnen vijf werkdagen na goedkeuring voor het vragen van een second opinion de adviescommissie om een advies in de vorm van een second opinion. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 7

8 b. De adviescommissie brengt binnen vijf weken advies uit op de aangevraagde second opinion. c. In de volgende vergadering van de CVT neemt de CVTeen beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit artikel 12, lid 1, waarbij zij de mening van de belanghebbende betrekt en het advies van de adviescommissie mee laat wegen. d. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 7c worden belanghebbenden door de zorgmakelaar het genomen besluit geïnformeerd. 8 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, afdeling II lid 6a of inzake artikel 13, afdeling II lid 7c staat voor de belanghebbende binnen zes weken beroep open bij de bezwaaradviescommissie. 9 Binnen vijf weken na ontvangst van het advies van de bezwaaradviescommissie neemt de commissie na het horen van belanghebbenden een beslissing op het gewraakte besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden en het advies van de bezwaaradviescommissie beargumenteerd wordt meegewogen. 9 Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 9 worden belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. 10 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 9 staat voor de belanghebbende binnen zes weken beroep open bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank in Utrecht. 11 De voorzitter ziet erop toe dat in de bekendmaking en de verdere afhandeling van het besluit alle geldende voorschriften inzake berichtgeving en termijnen in acht worden genomen. 12 In beroepszaken treedt de voorzitter op namens de CVT, tenzij zich de wenselijkheid van een andere oplossing voordoet. 13 Gedurende de periode van bezwaar en beroep draagt het samenwerkingsverband zorg, dat er sprake is van adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling op wie het gewraakte besluit genoemd in artikel 12, lid 1 en in artikel 13, afdeling II, lid 6a en in artikel 13, afdeling II, lid 7c betrekking heeft. 14 Een belanghebbende is te allen tijde bevoegd een bezwaar inzake een conform artikel 12, lid 1 bekendgemaakt besluit van de commissie betreffende een toelaatbaarheidsverklaring direct in te dienen bij de bezwaaradviescommissie. artikel 14: beveiliging van persoonsgegevens 1 Het MDO en de CVThouden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften daaromtrent de gevoelige gegevens over de aangemelde leerlingen niet langer in bezit dan strikt noodzakelijk is. 2 Het MDO en de CVT houden zich aan het door de raad bestuur vastgestelde privacyreglement van het samenwerkingsverband. artikel 14: slotbepaling 1 In alle gevallen waarin dit reglement noch het ondersteuningsplan voorzien, beslist de raad van bestuur na ingewonnen advies van de regiomanager en van de raad van toezicht. 2 Dit reglement kan worden aangehaald als reglement MDO en CVT Berséba regio Zeeland. reglement commissie van toekenning/versie /pagina 8

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1.

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1. REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) 092014 MCD 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Versie 24 juni 2014 Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT PCL NW-Veluwe

REGLEMENT PCL NW-Veluwe REGLEMENT PCL NW-Veluwe Artikel 1 Samenstelling PCL De werkwijze van de PCL NW-Veluwe wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De PCL is als volgt samengesteld: 1. een gedragswetenschapper met deskundigheid

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

Commissie van toewijzing. Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT

Commissie van toewijzing. Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT Commissie van toewijzing Reglement bevattende bepalingen, privacyreglement, functieprofiel voorzitter en leden CvT Ingangsdatum 1 augustus 2014 Inhoud Reglement van het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

KLACHTENREGELING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA. 1. Kader

KLACHTENREGELING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA. 1. Kader KLACHTENREGELING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair en speciaal onderwijs dient evenals andere organisaties een klachtenregeling te hebben.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor OUDERS augustus 2016 ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle Secretariaat: 06-516 003 09 Zorgmakelaar: 06-130 977 96 E: loket-zeeland@berseba.nl

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften.

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. Artikel 1 instelling en taakomschrijving 1. Er is een commissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STOVOG

KLACHTENREGELING STOVOG KLACHTENREGELING STOVOG Pre-ambule voor ouders/leerlingen Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Voorkomende onderwerpen kunnen zijn: Begeleiding

Nadere informatie