Dit was Werkingsverslag Delta Lloyd Bank. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit was 2013. Werkingsverslag Delta Lloyd Bank. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven"

Transcriptie

1 Werkingsverslag Dit was 2013

2

3 Dit was 2013 Werkingsverslag Delta Lloyd Bank Drie jaar na het zaaien van een nieuwe strategie kan de bank stilaan oogsten. De missie van Delta Lloyd Bank om de beste bankier te zijn voor haar cliënten wordt realiteit. Steeds meer nieuwe cliënten vinden hun weg naar Delta Lloyd Bank en het IFRS-resultaat was in 2013 het beste ooit. Dat neemt niet weg dat er nog heel wat uitdagingen wachten. Piet Verbrugge, ceo van Delta Lloyd Bank België licht het resultaat toe. Hoe kijkt u terug op 2013? Was het een goed jaar? 2013 was een zeer goed jaar. De financiële IFRS-doelstelling werd overschreden en we behaalden het beste resultaat ooit voor de bank. 27 miljoen EUR winst om precies te zijn. Onze operationele winst van 16 miljoen EUR bleef wel onder onze doelstelling. Hoewel de kosten onder controle bleven, was er onvoldoende groei en blijft rentemarge halen een uitdaging. Positief is dat heel wat nieuwe cliënten de weg vonden naar onze bank. Hoe verklaart u dat mooie IFRS-resultaat? De gerealiseerde meerwaarden op de beleggingsportefeuille van de bank hebben een impact op dat resultaat. Maar onze missie zit ons na 3 jaar ook echt in de vingers. Cliënten waarderen onze professionele aanpak. Toch moeten we de lat hoog blijven leggen en elke dag opnieuw ons best doen om hun beste bankier te zijn én te blijven. Een andere factor is kostenbeheersing. Zowel onze personeels- als onze beheerskosten bleven onder controle. En tot slot is er natuurlijk ons belangrijkste menselijk kapitaal. De motivatie, inzet en instelling van onze medewerkers zijn een grote meerwaarde. Operationeel bleef de winst onder de doelstelling. Welke lessen trekt u daaruit? In 2013 konden we onvoldoende renteopbrengsten realiseren. De huidige marktrentestand speelt een rol, net als de zeer sterke concurrentie, maar onze portefeuilles groeiden ook onvoldoende. In kredieten was de productie goed, maar dat resultaat werd afgeroomd door veel vroegtijdige terugbetalingen omwille van de historisch lage rente. Wat de deposito s betreft was er sprake van stabiliteit, maar de steeds strenger wordende liquiditeitseisen zorgden ervoor dat deze gelden op korte tijd belegd moesten worden en dus minder opbrachten. Naast groei in binnenbalansproducten moeten we ook groeien in vermogensbeheer, beleggingsfondsen en verzekeringen als we ons operationeel resultaat willen opkrikken. Dat is in 2013 gelukt, maar toch staan ook hier de inkomsten onder druk. De vergoedingen die we ontvangen als commissie voor de verkoop van bepaalde producten daalden gevoelig. Deze bedreigingen proberen we om te zetten naar opportuniteiten. Onze all-in tariefformule in vermogensbeheer is daar een mooi voorbeeld van. Ze toont aan dat we productie kunnen combineren met groei en rendement. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven Laat ons even inzoomen op de commerciële resultaten. Ook daar is sprake van een gemengd beeld. Dat klopt. Enerzijds groeide onze doelgroep met meer dan cliënten. Samen zijn ze goed voor meer dan 500 miljoen EUR aangroei in onze beleggingsportefeuille. Ons commercieel team heeft prima werk geleverd. Anderzijds hebben we in 2013 meer dan cliënten verloren. Dat is grotendeels te wijten aan de sluiting van 21 kantoren en 67 zelfstandige agentschappen de afgelopen drie jaar. Als we besluiten kantoren te sluiten, houden we natuurlijk rekening met afvloei van cliënten. Die afvloei bleek wel minder dan ingeschat. Tevens weten we dat deze negatieve impact met de tijd sterk zal verminderen. Voor Private Banking was 2013 dan weer wel een onverdeeld succes. Inderdaad. Voor onze diverse Private Banking-portefeuilles was 2013 eigenlijk enkele dagen te kort. Op 8 januari 2014 werd de kaap van 1 miljard EUR gerond. Onze aanpak slaat aan en maakt het verschil. Dankzij een goede evenwichtige samenwerking tussen private bankers, asset managers en estate planners hebben we een sterke vertrouwensrelatie opgebouwd met onze cliënten, wat zich vertaalt naar mooie groeicijfers. Ook onze transparantie via de all-in tariefformule waarover ik het al eerder had, trok veel nieuwe cliënten aan. 3

4 2013 was ook het jaar dat Delta Lloyd Groep de verkoop van de bank aankondigde. Nieuws dat toch even deed schrikken. Heel even. Dat gevoel zette zich echter zeer snel om naar een positieve motivatie. De beslissing van de Groep is een strategische heroriëntatie. De appreciatie voor de Belgische tak van de bank blijft groot. Het feit dat de bank te koop staat, luidt een nieuwe fase in voor de groei van onze bank. Ze biedt ons allemaal nieuwe kansen. Ik begrijp uiteraard dat er veel vragen rijzen, maar in het belang van iedereen communiceren we pas als het verkoopproces afgerond is. Investeren in een financiële instelling doe je niet onverhoeds. Dat vraagt tijd. Maar een ding is zeker: de nieuwe aandeelhouder zal geloof hebben in de bank en zal ze verder willen ontwikkelen en zien groeien. Ondertussen is het belangrijk dat we ook zelf blijven investeren, in onze activiteit, in onze mensen, in nieuwe projecten, in een goede sfeer. En dat doen we volop. Alle neuzen staan in dezelfde richting brengt misschien een koper, maar wat staat er nog meer op de agenda? We moeten ambitieus blijven. Alles kan altijd beter. Onze doelstellingen wat betreft groei, marge en budget moeten gehaald worden. En daarom blijven we ook investeren. Om te beginnen zijn we bezig met de ontwikkeling van onze Mobile Banking en een nieuw intranet. Daarnaast wordt NInA definitief uitgerold. Met NInA bieden we onze cliënten een unieke manier aan om kwaliteitsvol beleggingsadvies te krijgen aan de hand van een grondig vraaggesprek ondersteund door een IT-tool. We gaan ook minstens twee nieuwe producten op de markt brengen. Verder worden onze kantoren vernieuwd en komt er een nieuwe kantoorapplicatie. We zetten niet alleen in op projecten, maar ook op mensen. Kwaliteit en deskundigheid moeten onze sterke punten blijven. De aanpak van de bank blijft dus dezelfde? Zeker. Deze aanpak werkt, zo blijkt uit ons resultaat. Onze focus blijft liggen op onze cliënten en op strategisch en deskundig advies. We moeten onze cliënten echt meenemen in ons verhaal en hen overtuigen dat ze bij ons een persoonlijke benadering genieten en advies en oplossingen mogen verwachten op maat. Onze bedrijfswaarden zijn eerlijkheid, toegankelijkheid, expertise, duidelijkheid en samenwerking. Onze all-in tariefformule illustreert dat we productie kunnen combineren met groei en rendement Die waarden moeten stuk voor stuk weerspiegeld worden in de manier waarop we cliënten benaderen en we hen oplossingen aanreiken. Alleen dan zijn we de beste bankier voor onze cliënt. Mogen we besluiten dat u enthousiast bent over de toekomst? Ik ben overtuigd dat we goed bezig zijn, ja. We hebben een team van enthousiaste en betrokken medewerkers. Er lopen heel wat projecten en er wordt veel geïnvesteerd. Dat neemt niet weg dat er nog een hoop uitdagingen wachten. De bank moet blijven groeien. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven en natuurlijk moeten we blijven focussen op groei en budget. Die combinatie creëert de nodige drive om vooruit te gaan, wat de toekomst ook brengt. 4

5 Resultaten 1. Solvabiliteit De grootte en de samenstelling van het eigen vermogen is in 2013 gestegen met 25 miljoen EUR, dankzij de toevoeging van de winst van het boekjaar. Het eigen vermogen sensu stricto, ofwel het Tier 1-kapitaal, is fors toegenomen dankzij de herschikking van de achtergestelde leningen. 60 miljoen EUR werd omgezet naar een Tier 1-hybride lening, waardoor deze in aanmerking komt voor het Tier 1-eigen vermogen en bijgevolg ook de Tier 1-ratio. De Risk Assets Ratio komt uit op 13,7%, de Tier 1-ratio stijgt tot 12,1%. 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedrag in duizenden euro s Baten Rentebaten Rentelasten Nettorente Dividenden Ontvangen commissies Betaalde commissies Netto commissies Handelsresultaat Resultaat financiële activa Resultaat uit financiële transacties Resultaat op verkoop activa Overige baten Overige inkomsten Totaal baten Lasten Personeelskosten (inclusief provisies HR) Andere beheerskosten (inclusief provisies Legal) Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Bedrijfslasten Waardeveranderingen van kredieten en vorderingen Waardeveranderingen van financiële activa voor verkoop beschikbaar Waardeveranderingen

6 Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat na belastingen Groepsresultaat Belang van derden 0 2 Nettoresultaat Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders Geconsolideerde balans op 31 december 2013 (vóór winstbestemming) Bedrag in duizenden euro s Activa Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Bankiers Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële activa tegen reële waarde via winst- en verliesrekening Financiële activa voor verkoop beschikbaar Kredieten Immateriële activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Vastgoedbeleggingen Actuele vennootschapsbelasting vorderingen Latente vennootschapsbelasting vorderingen Overige activa Vaste activa aangehouden voor verkoop Overlopende activa Totaal activa

7 Passiva Bankiers Spaargelden Overige toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Derivaten niet aangehouden voor hedge accounting Derivaten aangehouden voor macro hedge accounting Derivaten aangehouden voor micro hedge accounting Derivaten aangehouden voor effectisering Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Actuele vennootschapsbelasting verplichtingen Latente vennootschapsbelasting verplichtingen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Geplaatst en volgestort kapitaal Agioreserve Voor verkoop beschikbare reserve Onroerende zaken voor eigen gebruik reserve 69 Overige reserves Onverdeelde winst Minderheidsbelang Groepsvermogen Totaal passiva Revisorenverslag We stellen de jaarrekening van Delta Lloyd Bank hier voor in een verkorte versie. De volledige jaarrekening werd aan de Algemene Vergadering van 13 mei 2014 voorgelegd ter goedkeuring. Conform de wettelijke voorschriften worden de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België. U kunt die documenten gratis opvragen bij Delta Lloyd Bank nv, Jef Vandenbergh - Corporate Communication Manager, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel. De commissaris heeft over de jaarrekening van Delta Lloyd Bank een verklaring zonder voorbehoud afgegeven. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (Brussels) Belgium 7

8 Mandaten Toestand op Bestuur Bestuur en comités DELTA LLOYD BANK nv Sterrenkundelaan Brussel Raad van bestuur Voorzitter: Dhr. Paul MEDENDORP Leden: Secretaris: Dhr. Emiel ROOZEN Dhr. Piet VERBRUGGE Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN Dhr. Joost MELIS Dhr. Michel VAN HEMELE (1) Dhr. Lucas LAUREYS (2) Dhr. Jan VAN AUTREVE Dhr. Koen TROOSTERS Directiecomité Voorzitter: Dhr. Piet VERBRUGGE Leden: Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN Secretaris: Dhr. Koen TROOSTERS Audit- en Riskcomité Voorzitter: Dhr. Michel VAN HEMELE (1) Leden: Dhr. Joost MELIS Dhr. Emiel ROOZEN (1) tot 13 mei 2014 als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, C. Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren (2) tot 13 mei 2014 als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, Heidebergenpark 20, 9830 Sint-Martens-Latem 8

9 Functies van leidinggevenden buiten de groep Delta Lloyd Volgende bestuurders en andere leidinggevenden van de bank (personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de bank) oefenen een externe functie uit buiten de groep Delta Lloyd (zie artikel 27 van de Wet van 22 maart 1993). De heer Paul Medendorp, voorzitter van de raad van bestuur van Delta Lloyd Bank, is lid van de raad van commissarissen van houdstermaatschappij Andus Group bv, Beukenlaan 117, 5616 VC Eindhoven. Andus richt zich via een twintigtal gespecialiseerde werkmaatschappijen op petrochemie, olie- en gaswinning, de elektriciteitsmarkt, de civiele en de industriële markt en railinfrastructuur. Via de divisie Andus Refractories is Andus actief op het gebied van ontwerp, productie en installatie van vuurvaste materialen. De heer Lucas Laureys, bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, ondernemingsnummer , is bestuurder van Top Form International Ltd, gevestigd in Hong Kong, Tower A, Wai Yip Street , Kwun Tong, Kowloon, actief in de confectiesector en genoteerd op de Hong Kong Stock Exchange. Hij is ook gedelegeerd bestuurder van holdingvennootschap Van de Velde Holding nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle en bestuurder van Van de Velde nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle, een beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussel), actief in de creatie, fabricage en distributie van lingerie. uitzendarbeid, werving en selectie. Bij uitzendbureau Plus Uitzendkrachten nv, Frankrijklei 39, 2000 Antwerpen, is de heer Van Hemele voorzitter van de raad van bestuur. De heer Filip De Campenaere, bestuurder en lid van het directiecomité, oefent een bestuurdersmandaat uit bij Mainsys Engineering nv, Marsveldplein 5 bus 21, 1050 Brussel, een vennootschap die actief is in de ontwikkeling en verkoop van softwarepaketten voor financiële instellingen. 2. Mandaten De raad van bestuur van 14 mei 2013 benoemde de heer Paul Medendorp tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, in opvolging van de heer Joost Melis. De overige bestuurders danken de heer Melis voor de sterk gewaardeerde manier waarop hij inhoud gaf aan het voorzitterschap van de raad van bestuur en zo bijdroeg tot de aangescherpte strategie van de bank en tot haar verdere ontwikkeling. De heer Melis blijft niet-uitvoerend bestuurder van de bank. Op 12 juni 2013 werd de heer Emiel Roozen benoemd tot bijkomende niet-uitvoerende bestuurder van de bank en tot lid van het Audit- en Riskcomité. De heer Michel Van Hemele is bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, ondernemingsnummer Hij heeft eveneens een bestuurdersmandaat in Essensys cvba, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, actief in de sector van het interimmanagement en in holding- en managementvennootschap Essensys Partners nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters- Woluwe. De heer Van Hemele is voorzitter van Essensys sas, Place de la Défense 7, Courbevoie, actief in het domein van het interim-management. Ook in brouwerij Duvel Moortgat nv, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs heeft hij een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Deze vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel. De heer Van Hemele is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Intys nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, actief in operational consulting. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Intys HR nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters- Woluwe, een vennootschap die HR-adviezen geeft en aan consulting doet. Bij Talentus nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint- Pieters-Woluwe heeft de heer Van Hemele een mandaat als afgevaardigd bestuurder. Talentus nv is actief in de 9

10 Verantwoordelijke uitgever, Jef Vandenbergh, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - FSMA A Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan Brussel Tel Fax Follow us on social media

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 www.deltalloydbank.be INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR 06 1.1 Bestuur en comités 06 1.2 Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

inhoudsopgave over van lanschot verslag raad van bestuur governance jaarrekening overige gegevens toelichting additionele toelichting

inhoudsopgave over van lanschot verslag raad van bestuur governance jaarrekening overige gegevens toelichting additionele toelichting Jaarverslag 2011 In 1737 begint Cornelis van Lanschot in s-hertogenbosch een handelshuis in koloniale producten. De generaties na hem bouwen de onderneming uit tot het gerespecteerde F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Jaarlijks Financieel Verslag 2012 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio Deel A Financieel verslag van de raad

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie