Informatiepakket Aanvraagroute cryopreservatie semen in het IVF-centrum VUmc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepakket Aanvraagroute cryopreservatie semen in het IVF-centrum VUmc."

Transcriptie

1 VUmc Informatiepakket Aanvraagroute cryopreservatie semen in het IVF-centrum VUmc. InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 1/9

2 VUmc Geachte collegae, expresinformatie: Essentiële informatie voor aanvragende artsen: 1. Uw patiënt dient met een recente (< 2 maanden) negatieve screeningsuitslag te komen voor - HBsAg - HBcore Ig totaal - HCV Ig totaal - HIV Ag+As - LUES/TPHA Deze uitslagen dienen afkomstig te zijn van de MMI afdeling van het VUmc. Semen van patiënten waarvan al wel bloed is afgenomen voor screening, maar waarvan de uitslag nog niet bekend is, kan kortdurend (< 2 maanden) in een quarantainevat worden opgeslagen. 2. U dient het InfoPakketCryosemen (zie hieronder: downloads) goed te lezen en de overeenkomst tot opslag van sperma samen met uw patiënt in duplo te ondertekenen. De patiënt neemt de twee exemplaren mee naar het IVF centrum. 3. U dient het overdrachtsformulier cryosemen IVF laboratorium VUmc geheel in te vullen en te paraferen. Aanvragen zonder volledig ingevuld overdrachtsformulier (bijv. geen parafen) kunnen niet in behandeling worden genomen. 4. U dient het " Handtekeningen- en parafenformulier medewerkers Extern ZH" volledig in te vullen, ook als u in het VUmc werkt. U kruist hierop aan "kliniek" en vult uw gegevens volledig in. Hoe de afspraak met het IVF centrum gemaakt dient te worden en hoe het monster moet worden ingeleverd staat in het InfoPakketCryosemen. Lees dit zorgvuldig door en volg de aanwijzingen. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan kunnen aanvragen niet in behandeling worden genomen. InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 2/9

3 VUmc Geachte collegae, Middels deze brief en de toegevoegde Checklist Procedure Aanvraag Cryosemen willen wij u informeren over de aanvraagroute van cryopreservatie van semen in het IVF-centrum van VUmc. Het cryopreserveren van semen is gebonden aan wetgeving waaraan het IVF-centrum zich moet houden. Alvorens te kunnen overgaan tot het cryopreserveren, is een volledige en tijdige overdracht van patiëntgegevens en de uitgevoerde infectiescreening van essentieel belang. De uitslag van deze infectiescreening mag niet ouder zijn dan 2 maanden en moet afkomstig zijn van het medisch microbiologisch laboratorium van VUmc (dit is een erkend donortestlaboratorium). Indien de uitslag op het moment van de aanvraag voor cryopreserveren niet bekend is, wordt het ingevroren sperma gedurende een beperkte periode in een quarantainevat bewaard tot de uitslag bekend is. Het IVF centrum levert het potje waarin het semen opgevangen wordt: er mag door de aanvragende afdeling geen eigen potje verstrekt worden. Nadat alle gegevens bekend zijn ontvangt u van ons een brief over de resultaten van de cryopreservatie van het semen. Ook de patiënt ontvangt hierover een brief. Het IVF-centrum VUmc biedt deze dienstverlening aan, maar hieruit volgt niet automatisch de verplichting dat de afdeling voortplantingsgeneeskunde van VUmc met het opgeslagen semen ook een behandeling zal uitvoeren ten einde een zwangerschap te bewerkstelligen. In dit kader is het goed om te weten dat postume voortplanting in VUmc niet is toegestaan. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, Dr. E.H. Kostelijk en Ir. C.G. Vergouw, embryologen IVF laboratorium VUmc. VUmc InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 3/9

4 Checklist: Procedure Aanvraag Cryo-Semen IVF-Centrum Vumc De aanvragende arts: Meldt de patiënt telefonisch aan bij de receptie van het IVF-laboratorium (tel. (020-44) 44870) en maakt 2 verschillende afspraken voor het opwekken van semen. Deze afspraken zijn bij voorkeur om 13.30; Belt de patiënt terug over data en tijdstippen; Start de behandeling (chemotherapie of anderszins) van de patiënt die effecten heeft op de zaadkwaliteit na het inleveren van de zaadmonsters; Herinnert de patiënt eraan een legitimatiebewijs en een verzekeringspas mee te nemen naar het IVF-laboratorium; Geeft aan de patiënt de instructie voor cryo-preservatie semen mee (bijlage 1); Zorgt dat de patiënt op het IVF centrum een potje ophaalt indien de patiënt thuis het semen opwekt; Zorgt ervoor dat de infectiescreening tijdig wordt gedaan op het medisch microbiologisch laboratorium van VUmc en houdt er rekening mee dat de infectiescreeningsgegevens niet ouder mogen zijn dan 2 maanden; Draagt zorg voor het volledig invullen en paraferen van het overdrachtsformulier Cryosemen IVF (bijlage 3) en geeft dit ingevulde overdrachtsformulier mee aan de patiënt die dit aan de baliemedewerker van het IVF centrum overhandigt bij zijn 1 e afspraak; Bespreekt met de patiënt de Overeenkomst tot Opslag van Sperma (bijlage 2), het daarbij behorende geldende NZA tarief van ongeveer 173,- (een ejaculaat incl. eerste jaar bewaren) en de jaarlijkse bewaarkosten ten bedrage van ongeveer 60,-. Daarna tekenen zij beiden 2 exemplaren van deze overeenkomst. Van deze overeenkomst dient ook de achterzijde (pagina 6) te worden gekopieerd; Vult het Handtekeningen- en parafenformulier Medewerkers VUmc Extern (bijlage 4) in, indien hij/zij niet eerder een patiënt naar het IVF-centrum heeft verwezen, en geeft dit mee aan de patiënt voor het IVF-centrum De patiënt: Heeft op de dagen van de afspraak een legitimatiebewijs en verzekeringspas bij zich, Heeft op de dag van de eerste afspraak op het IVF-laboratorium de 2 overeenkomsten bij zich die hijzelf en de aanvrager reeds hebben ondertekend en het door de arts ingevulde Overdrachtsformulier Cryosemen Krijgt na ondertekening van de 2 overeenkomsten door het hoofd van het fertiliteitslaboratorium 1 exemplaar mee naar huis. n.b. Indien de patiënt (bewaargever) gebruik wil maken van de mogelijkheid van postume voortplanting (wat niet kan worden uitgevoerd in VUmc) dan dient de bewaarovereenkomst vergezeld te worden van een ondertekende schriftelijke verklaring van de bewaargever. Hierin moeten zijn opgenomen: 1. een verklaring waarin staat dat zijn sperma na zijn dood gebruikt mag worden voor voortplantingsdoeleinden bij een genoemde begunstigde 2. de voornamen en achternaam en de geboortedatum en geboorteplaats van de begunstigde 3. een duidelijke kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde 4. de adresgegevens van de begunstigde InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 4/9

5 Bijlage 1 VUmc INSTRUCTIE VOOR CRYO-PRESERVATIE SEMEN Semenpotje Voor het opvangen van het semen krijgt u een steriel semenpotje en een sticker met uw identificatiegegevens. Er mag uitsluitend een semenpotje gebruikt worden dat speciaal door het IVF centrum verstrekt wordt. Vervoer van het semenpotje Indien het semenmonster thuis wordt opgewekt, moet u ervoor zorgen dat het binnen één uur na de zaadlozing op het laboratorium aanwezig is. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis mag het semenpotje niet te veel afkoelen, anders neemt de kwaliteit van het semen af. Het opvangen van het semen De beste manier om semen te verkrijgen, is via masturbatie. De procedure is als volgt: Eerst uitplassen om bacteriën die in de plasbuis aanwezig zijn weg te spoelen, De penis afspoelen met lauw water. Het water afschudden, niet afdrogen, Gebruik geen zeep, omdat dit een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het semen, De totale hoeveelheid semen die u opwekt, dient u op te vangen in het semenpotje, De binnenkant van het potje is steriel en mag niet met de handen worden aangeraakt, en Sluit het semenpotje met het schroefdeksel goed af. InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 5/9

6 Bijlage 2 VUmc OVEREENKOMST TOT OPSLAG VAN SPERMA Ondergetekenden, 1. De heer, geboren op , wonende te en.. hierna te noemen 'de man' 2. VU medisch centrum te Amsterdam, hierna te noemen 'VUmc', ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: - het hoofd van het fertiliteitslaboratorium:... - de behandelend arts:. in aanmerking nemende: dat de man zijn sperma aan VUmc ter opslag geeft om de mogelijkheid open te houden op een later tijdstip met behulp van dit sperma een zwangerschap bij zijn partner trachten te doen ontstaan, zulks in verband met het feit dat de man binnen afzienbare tijd een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling zal (moeten) ondergaan of, in uitzonderingsgevallen, in het kader van een fertiliteitsbehandeling; dat VUmc dit sperma in opslag zal nemen en dit daartoe zal invriezen dat onderzoek heeft vastgesteld dat het sperma van de man van voldoende kwaliteit is om gecryopreserveerd te kunnen worden; Aldus vastgesteld en overeengekomen te Amsterdam op Handtekening: de man de behandelend arts Hfd. Fert. Lab. Komen overeen als volgt: zie ommezijde InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 6/9

7 Artikel 1 - Onderwerp van de overeenkomst VUmc verplicht zich door het ondertekenen van deze overeenkomst, na een daartoe strekkend verzoek van de man sperma van de man in te vriezen en naar behoren op te slaan met als doel het veilig stellen van de voortplantingsmogelijkheden van de man. De datum van invriezen is vastgelegd in bijlage 2, welke bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. Artikel 2 - Duur van de overeenkomst 1. Indien de overeenkomst tot opslag van sperma is gesloten in het kader van een vruchtbaarheidsbedreigende behandeling is deze overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 2. Indien de overeenkomst tot opslag van sperma is gesloten in het kader van een fertiliteitsbehandeling eindigt deze overeenkomst van rechtswege bij het einde van de behandeling en zal het sperma alsdan onmiddellijk worden vernietigd. VUmc bepaalt wanneer sprake is van het einde van de behandeling; daarbij wordt aangesloten bij de op dat moment vigerende wet- en regelgeving en het alsdan gehanteerde beleid in VUmc. De man zal hierover nader worden geïnformeerd. Tegen deze beslissing en de daarop volgende vernietiging is geen bezwaar mogelijk. 3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege zodra al het ingevroren sperma met schriftelijke toestemming van de man is ontdooid of als het sperma ter hand is gesteld aan de man. 4. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege als aan de betalingsverplichting (Artikel 10) voor de zuivere bewaarkosten niet is voldaan binnen de gestelde termijn. Artikel 3 - Tussentijdse opzegging l. De man kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds, bij aangetekend schrijven, opzeggen. De man zal in dat schrijven VUmc de door de man beoogde bestemming van het sperma mededelen. Mocht de man dit laatste nalaten, dan is VUmc bevoegd het sperma te vernietigen, doch niet eerder dan veertien dagen na het beëindigen van de overeenkomst. 2. VUmc kan de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen op grond van schriftelijk aan de man te berichten redenen. VUmc verplicht zich om zich alsdan maximaal in te spannen om een voor de man acceptabele vervangende oplossing te vinden. Artikel 4 - Overdracht 1. Op schriftelijk verzoek van de man kan het ingevroren sperma worden overgedragen aan een ander fertiliteitslaboratorium. Het sperma wordt hiertoe door de man persoonlijk in ontvangst genomen. 2. In geval van overdracht eindigt deze overeenkomst, en daarmee de aansprakelijkheid van VUmc voor het sperma, van rechtswege op het moment van in ontvangstneming van het sperma door de man. Artikel 5 - Overlijden en onbereikbaarheid In geval van overlijden van de man eindigt deze overeenkomst op dat moment van rechtswege. Het sperma wordt ten gevolge van het overlijden van de man onmiddellijk vernietigd, behoudens voor zover de man schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik van zijn sperma na overlijden voor het bewerkstelligen van een zwangerschap en/of wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst. Deze overeenkomst eindigt eveneens van rechtswege indien de man door VUmc niet langs de gebruikelijke wegen kan worden bereikt. VUmc is bevoegd alsdan het sperma te vernietigen. Van onbereikbaarheid als hier bedoeld is in ieder geval sprake indien de man twee opeenvolgende keren niet heeft gereageerd op een hem toegezonden rekening voor de vergoeding van de opslagkosten, gestuurd naar het bij VUmc bekende adres. Artikel 6 - Zeggenschap De man behoudt tijdens de duur van deze overeenkomst de volledige zeggenschap over het ingevroren sperma, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald. Het sperma is slechts opeisbaar door de man persoonlijk na een rechtsgeldige identificatie. Het sperma is niet voor vererving vatbaar en valt buiten iedere huwelijksgemeenschap. Artikel 7 - Wetenschappelijk onderzoek Het sperma zal in VUmc niet voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, tenzij de man hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven en het onderzoek is goedgekeurd volgens en overigens is voldaan aan de op dat moment vigerende wet-en regelgeving en het alsdan gehanteerde beleid van VUmc. Dit onderzoek zal geen humane bevruchting behelzen. Artikel 8 - (Vervolg)behandeling Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten met betrekking tot (vervolg)behandelingen en/of het tot stand brengen van een zwangerschap worden ontleend. (Vervolg)behandelingen in VUmc met het sperma zullen slechts worden uitgevoerd overeenkomstig de op dat moment vigerende wet- en regelgeving en het alsdan gehanteerde beleid van VUmc. Artikel 9 - Verhuizing In geval van verhuizing is de man verplicht onverwijld middels een aangetekend schrijven de adreswijziging door te geven aan het hoofd van het fertiliteitslaboratorium van VUmc, onder vermelding van het woord 'cryo'. Artikel 10 - Kosten Voor het bewaren van het sperma zal jaarlijks vooraf een door VUmc te bepalen vergoeding in rekening worden gebracht, gerelateerd aan de kostprijs van het bewaren. VUmc zal de man hiertoe een nota zenden. Bij tussentijds opzeggen van de overeenkomst is geen restitutie mogelijk. Artikel 11 - Aansprakelijkheid 1. VUmc zal zorg dragen dat de cryopreservatie van het sperma met de vereiste zorgvuldigheid geschiedt. 2. VUmc zal nimmer aansprakelijk zijn voor toegebrachte schade aan het sperma of teniet gaan van het sperma op welke wijze ook veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VUmc. 3. Bij overdracht van het sperma aan een ander fertiliteitslaboratorium of aan de man is VUmc vanaf het moment van in ontvangstneming van het sperma door de man niet aansprakelijk voor enige schade aan het sperma. Artikel 12 - Overige bepalingen In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de Raad van Bestuur van VUmc. InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 7/9

8 Bijlage 3 OVERDRACHTSFORMULIER CRYOSEMEN IVF Laboratorium VUmc Elke paraaf staat voor de JUISTHEID van de opgestuurde Informatie Gegevens Patiënt Naam man Paraaf kliniek VUmc nummer Geboortedatum man Adres Tel nr prive/ mobiel --- Gegevens aanvrager Naam Arts / Ziekenhuis Tel Arts Adres Afdeling Fax nummer afd. Gegevens semen Semen verkregen door / uit Datum : Indien bekend uit voorgaande behandelingen/analyse Totaal aantal zaadcellen (Vol x Concentratie Prog. Motiel) Bijzonderheden: semen in medium Gegevens cryopreservatie Reden cryopreservatie Masturbatie Electrostimulatie/fibratie Aspiratie (PESA) Blaasspoel. X 10 6 JA / NEEN Medische noodzaak Fertiliteitsbehandeling IUI /IVF/ ICSI (omcirkel) Indien fertiliteitsbehandeling / Link partner Geboortenaam vrouw VUmc nummer Geboortedatum vrouw Adresgegevens vrouw Bewaren van semen Bewaarovereenkomst (cryo) getekend JA / NEEN Schriftelijk verzoek postmortale voortplanting JA / NEEN Gegevens van infectiescreening - uitslag is 12 maanden geldig in geval invriezen semen vanwege fertiliteitsbehandeling - uitslag is 2 maanden geldig in geval van invriezen semen vanwege medische noodzaak HBsAg positief HBcore Ig totaal positief HCV Ig totaal positief HIV Ag+As positief LUES/TPHA positief Paraaf administratie/receptie laboratorium InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 8/9

9 Bijlage 4 Kwaliteitssysteem IVF Laboratorium VUmc Amsterdam Handtekeningen- en parafenformulier medewerkers VUmc en externe klinieken UNIT: Externe kliniek Afdeling VUmc Naam (in blokletters) Functie Naam afdeling VUmc of naam externe kliniek Aanstelling per Uit dienst Handtekening Paraaf InfoPakketCryosemen versie 15 pag. 9/9

Opslag van zaadcellen

Opslag van zaadcellen Opslag van zaadcellen U overweegt zaadcellen te laten invriezen in het Fertiliteitslaboratorium van het Radboudumc. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond de opslag van zaadcellen. Reden

Nadere informatie

Invriezen van eicellen

Invriezen van eicellen Invriezen van eicellen Deze tekst is geheel overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Voortplantingsgeneeskunde. Het invriezen en in bewaring geven van zaad

Voortplantingsgeneeskunde. Het invriezen en in bewaring geven van zaad Voortplantingsgeneeskunde Het invriezen en in bewaring geven van zaad Voortplantingsgeneeskunde Inleiding U heeft met een arts gesproken over de mogelijkheid om uw zaad (sperma) te laten invriezen en

Nadere informatie

Invriezen van embryo's na IVF/ICSI

Invriezen van embryo's na IVF/ICSI Invriezen van embryo's na IVF/ICSI Deze tekst is gedeeltelijk overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Er zijn

Nadere informatie

Het invriezen van sperma

Het invriezen van sperma Het invriezen van sperma 2 Deze folder gaat over cryopreservatie van semen, oftewel het invriezen van sperma. In overleg met uw behandelend specialist heeft u besloten dat uw sperma ingevroren zal worden.

Nadere informatie

Invriezen van eierstokweefsel

Invriezen van eierstokweefsel Invriezen van eierstokweefsel Deze tekst is geheel overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Er zijn technieken

Nadere informatie

Het invriezen en opslaan van sperma

Het invriezen en opslaan van sperma Gynaecologie Het invriezen en opslaan van sperma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Redenen voor invriezen sperma... 3 Wijze van aanmelden... 4 Opwekken spermalozing... 4 Invriesprocedure... 4 Mogelijkheden

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie. Het bewaren van embryo s

Obstetrie & Gynaecologie. Het bewaren van embryo s Obstetrie & Gynaecologie Het bewaren van embryo s Obstetrie & Gynaecologie Inleiding U kreeg te horen dat het waarschijnlijk mogelijk is om embryo s in te vriezen en te bewaren. Een aantal belangrijke

Nadere informatie

Het invriezen en opslaan van sperma

Het invriezen en opslaan van sperma Laboratorium, Algemeen Klinisch Het invriezen en opslaan van sperma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Redenen voor invriezen sperma... 3 Wijze van aanmelden... 4 Opwekken spermalozing... 4 Invriesprocedure...

Nadere informatie

Spermaonderzoek. gemini-ziekenhuis.nl

Spermaonderzoek. gemini-ziekenhuis.nl Spermaonderzoek gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Het maken van een afspraak 3 Wat is spermaonderzoek 4 Hoe verloopt het onderzoek? 4 Uitslag 5 Intra Uteriene Inseminatie 5 Uw vragen 5 Colofon Redactie:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Spermaonderzoek. Fertiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Spermaonderzoek. Fertiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Spermaonderzoek Fertiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek van sperma in het kader van het vruchtbaarheidsonderzoek.

Nadere informatie

Bewaarovereenkomst met betrekking tot embryo s

Bewaarovereenkomst met betrekking tot embryo s Bewaarovereenkomst met betrekking tot embryo s IVF is in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd als een methode van kunstmatige voortplanting. IVF bracht een belangrijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats. Burgerlijke staat Giro- / bankrekeningnr.

WONINGAANVRAAGFORMULIER. Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats. Burgerlijke staat Giro- / bankrekeningnr. WONINGAANVRAAGFORMULIER 1. Persoonlijke gegevens (kopie legitimatie meezenden) Naam Voornamen (voluit) Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Privé E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Burgerlijke

Nadere informatie

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum Het melden van ernstige voorvallen, bijwerkingen en calamiteiten bij de toepassing van gameten en/of embryo s tijdens de laboratoriumfase van geassisteerde voortplanting J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen Eicelvitrificatie Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Inleiding U heeft met een arts gesproken over de mogelijkheid

Nadere informatie

Spermaonderzoek na vasectomie

Spermaonderzoek na vasectomie Spermaonderzoek na vasectomie Herhaalonderzoek mca.nl Spermaonderzoek na vasectomie Uw behandelend arts heeft u verzocht om sperma in te leveren bij het fertiliteitslaboratorium omdat het sperma bij de

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid Waarom deze overeenkomst? Via OTIB-online kunt u in het kader van

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt.

De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt. Algemene Voorwaarden Rappórt Definities: De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt. Rappórt: De organisatie waar de Rappórt bewindvoerder deel van uitmaakt.

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1)

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Medische Laboratoria Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Wat is het doel? Met het spermaonderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van uw zaadcellen. Het doel

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S

BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Inleiding 1PN-studie 3PN-studie Studie naar eicelkwaliteit en leeftijd

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Het bewaren van spermacellen voor de start van een oncologische behandeling Informatiebrochure patiënten

Het bewaren van spermacellen voor de start van een oncologische behandeling Informatiebrochure patiënten Oncofertiliteit bij de man Het bewaren van spermacellen voor de start van een oncologische behandeling Informatiebrochure patiënten 1. Gevolgen van uw huidige behandeling op de vruchtbaarheid...4 1.1 Inleiding

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial)

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Patiёnteninformatie Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Kosteneffectiviteit van IUI, IVF en ICSI bij mannelijke

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats WONINGAANVRAAGFORMULIER Segesta Vastgoedbeheer B.V. Niet invullen s.v.p. Postbus 9345 Pand... 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Telefoon 072 5125544 Servicekosten (voorschot)... Telefax 072 5125444 Stookkosten

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer. Artikel 1 Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met ArenaGym ArenaGym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArenaGym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Aanstaande partner 1 BSN (indien bekend) 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, -land 5, postcode en woonplaats 6 Nationaliteit(en)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Oo:rff*il:;:r''F. datum 74760

Oo:rff*il:;:r''F. datum 74760 academisch ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25 postbus 5800 6202 AZ Maastricht.ta o:rff*il:;:r''f Aan de heer en mevrouw uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer datum 74760 t Betreft: verlenging contract

Nadere informatie

Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening.

Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening. 26--2017 454 Uw medisch dossier Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening. Inzage in uw dossier Als u

Nadere informatie

Spermaonderzoek en spermaopwerking voor inseminatie

Spermaonderzoek en spermaopwerking voor inseminatie Spermaonderzoek en spermaopwerking voor inseminatie Inleiding In deze folder vindt u informatie over het spermaonderzoek en de opwerking in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het is belangrijk om de folder

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens

Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens Waterlandziekenhuis Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens Inzage U wilt inzage in uw medische gegevens. Aan inzage (digitaal of papier) zijn geen kosten verbonden. Het gebeurt onder

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie december 2015

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie december 2015 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 10 07 december 2015 wijziging t.a.v. versie 9 mutatienummer: 15/219 Algemeen Aangepast aan nieuwe naamgeving ziekenhuis. 3.3 Vervallen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as)

Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Bijlage 1 (Regeling afvoer per as) Modellen 1. Aanvraagformulier: aanvraag overeenkomst voor het rechtstreeks aanvoeren van afvalstoffen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland.

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Graag willen wij een object in de openbare ruimte van de gemeente Stichtse Vecht beheren/ een eigen object in de openbare ruimte plaatsen.

Nadere informatie

Patiënteninformatie folder

Patiënteninformatie folder Patiënteninformatie folder Moleculair onderzoek naar verminderde ovariële reserve en embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Engelse titel: Molecular studies on reduced ovarian reserve and

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2)

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Comparing IVF results when using two commercially available culture media (part 2)

Nadere informatie

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte.,

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., Wij zijn verheugd u te verwelkomen als vrijwilliger! Voor de goede orde en prettige samenwerking is het verstandig een aantal zaken

Nadere informatie

Fertiliteit (spermaonderzoek) WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

Fertiliteit (spermaonderzoek) WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Fertiliteit (spermaonderzoek) WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Kwaliteit en Veiligheid Wij doen mee! Onze kwaliteit aantoonbaar maken Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel

Nadere informatie

Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de door u verstrekte gegevens uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de door u verstrekte gegevens uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld. Betreft: Inschrijfformulier t.b.v. het huren van woonruimte Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan ten behoeve van het huren van woonruimte. Gaarne verzoeken wij u dit inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek Medische Laboratoria Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek Wat is het doel? Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er sprake is een verminderde kwaliteit

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Vasectomie (sterilisatie)

Patiënteninformatie. Vasectomie (sterilisatie) Vasectomie (sterilisatie) 1.1 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten een vasectomie te ondergaan. Hiervoor heeft u deze informatiefolder ontvangen. Bewaar deze patiëntinformatie: u heeft hem

Nadere informatie

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 5 Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Partij 1,...., gevestigd te... en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.. Hierna te noemen: Cliënt, En, Partij 2, Hoeksche Advies,

Nadere informatie

Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe

Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer en e-mail:.... Hieronder kunt u op de stippellijn een huisnummer invullen op volgorde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme zaaddonor

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Informatie voor een anonieme zaaddonor Inhoud Inleiding 1 Onderwerpen die we van tevoren met de donor bespreken 1 Uw leeftijd 1 Uw gezondheid 1 Uw erfelijke eigenschappen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr. 9031515846 12 10 2015 Beoordeling overeenkomsten tennisvereniging en tennisleraar leerlingen en tennisleraar

Nadere informatie

Overeenkomst tussenschoolse opvang

Overeenkomst tussenschoolse opvang Overeenkomst tussenschoolse opvang Ondergetekende: 1. De hierna omschreven ouder(s), (onder in te vullen) en 2. Stichting Kiekeboe Kinderopvang, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door Mw.

Nadere informatie

Rechtskundig Bureau Vincam

Rechtskundig Bureau Vincam 1 Rechtskundig Bureau Vincam Overeenkomst van cessie U bent zelf verantwoordelijk voor schrijf en/of type fouten, controleer zorgvuldig alle gegevens voor dat u deze overeenkomst in gaat vullen en ondertekenen,

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051. 4e versie ALGEMENE VOORWAARDEN HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4e versie Wijziging: nieuwe regelgeving 2010 2 Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Univé West-Drenthe ten aanzien van: Keuze O Paraaf Opdrachtnemer Werkzaamheden van Univé West-Drenthe staan in relatie tot: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1 Partijen Deze

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015

RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015 RESERVERINGSOVEREENKOMST VAART TE ALKMAAR Versie d.d. 15-09-2015 Ondergetekenden: 1. Gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente van 21 mei 2015 vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie