Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,"

Transcriptie

1 Van de Redaktie Beste lezer, Als u dit leest, hebt u de eerste SGPeriodiek in handen van Boordevol allerhande nieuws en achtergronden. Neem het artikel over het drie jaar oude coalitieprogramma Besturen met nieuw elan. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? Of het artikel over duurzame energie! Wat heeft het internationale energievraagstuk met onze regio te maken!? In deze SGPeriodiek kunt u kennis maken met de nieuwe fractiemedewerker Johan Vlot die tevens ook zitting heeft genomen in het bestuur van de kiesvereniging. Nog enkele andere actuele zaken die aan bod komen zijn: - de nieuwe website van de SGP, - de nieuwe voorzitter van de kiesvereniging, - de WMO, - een gebroken tandem. Voor onze kleine SGPertjes weer een kleurplaat. Het is een leuk karweitje om, samen met andere kinderen, deze kleurplaat te kleuren. En wie weet win je een mooie prijs! Doe je best! Tenslotte de meditatie van ds. W.J. Karels. Alhoewel de meditatie als laatste wordt genoemd is het goed deze als eerste te lezen. De redactie wenst u veel genoegen toe bij het lezen van deze SGPeriodiek. Colofon Contactblad van de kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij te Hardinxveld-Giessendam voor leden en belangstellenden. Redaktie M.J. den Besten, A. Boer, J. A. Meerkerk, J. Vogel, M. van Wijk, J. van Wingerden Eindredaktie S.G.P. Kiesvereniging,,Zet de oude palen niet terug te Hardinxveld-Giessendam. Administratie en redaktieadres J. Vogel, De Buurt 2, 3372 DC Hardinxveld- Giessendam, Tel Bij ongewenst ontvangst kunt u contact opnemen met de administratie. Bankrekening Rabobank Hardinxveld-G. dam, nr t.n.v. SGPeriodiek Hardinxveld-Giessendam Druk & layout ISO Drukkerij BV, Buitendams 489 Hardinxveld-Giessendam SGPeriodiek 1

2 Meditatie DE TOEVLUCHT VAN EEN ELLENDIGE Doch Gij, HEERE, zijt een schild voor mij. PSALM 3 vers 4a Deze psalm is gemaakt door David tijdens één van de dieptepunten van zijn leven. Of kunnen we beter spreken van een hoogtepunt? Immers zijn niet de meeste kostelijke psalmen gemaakt, beter: geboren van deze man naar Gods hart juist in de smeltkroes van de ellende? Blinkt niet juist in de oven het goud op z n heerlijkst? Moest David eerder in zijn veel bewogen leven vluchten voor Saul, thans echter moet hij vluchten voor een eigen kind: Absalom. Een vader die door zijn kind naar het leven wordt gestaan. Kan het triester? David is de Jordaan over getrokken met zijn volgelingen en nu zal de beslissende slag geleverd worden met Absaloms troepen. Een bange nacht ligt achter hem en aan de morgen maakt David deze derde psalm. Duizend zorgen, duizend doden, kwellen zijn angstvallig hart. En, dat is wel het ergste: de vijanden bevinden zich niet alleen van buiten! Nee, die vurige pijlen van binnen. Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. En juist dát, dát breekt David van binnen. Dat sloopt zijn kracht het meest. Dat werkt zo verlammend! En hebben die binnenpraters niet gelijk? Immers, als David terug ziet in zijn leven, wat blijft er dan anders over dan zonde, schuld en schande? Wat een bestaan! Wat een afmakingen! Batseba, Uria, enz. Ach, David heeft niets om op terug te vallen. Niets, nee in zichzelf tenminste! Alleen schaamte. Schuld. De binnenpraters en de lasteraars van buiten, want die zijn er ook, hebben allemaal gelijk. Hij heeft geen heil bij God. Zeker niet. Dat is waar. Volkomen waar. En lezer, als wij eens zien op ons land, waar de HEERE zoveel gunsten aan heeft betoond! En hoe nu de uitleving is? En hoe staat het met ons kerkelijk leven? En hoe is het in onze gezinnen met de godsvreze? En in ons eigen persoonlijke leven? Dáár moeten we immers beginnen? Zijn we koud en ongevoelig en blind voor de vloedstroom van zedeloosheid en geweld en wereldgelijkvormigheid en doorvloeiing en oppervlakkigheid? Hoe moet dat met ons land en de kerk en onze gezinnen, ja met ons persoonlijk? Als we op al deze golven en omstandigheden zien, moesten we dan niet uitroepen: Heere, bekommert het U niet dat wij vergaan? De discipelen waren zich tenminste bewust van de nood waarin zij zich bevonden en David ook! En wij? En dan, lezer, dan breekt toch ondanks David het nochtans des geloofs door. Wat een wonder, dat diezelfde God, Die in de harten der uitverkorenen het zaligmakend geloof plant, dit ook doet beoefenen. Doch Gij, HEERE! En de dichter zingt ervan: Maar trouwe God, Gij zijt, Het schild dat mij bevrijdt, Mijn eer, mijn vast betrouwen! En daar mag een schuldige in zichzelf, 2 SGP Periodiek

3 die bloot staat aan alle mogelijke aanvallen, en die ten diepste geen enkel verweer heeft in die strijd, die weerloos is en die beeft voor het ritselen van een blad, laat staan voor naderend oorlogsgeweld, dáár mag hij door het geloof de toevlucht nemen tot de GETROUWE VERBONDSGOD. HEERE, zo lezen we. Gij zijt een schild voor mij. Die onveranderlijke Verbondsgod. God de Vader, Die in de eeuwigheid Zijn Kerk verkoor, God de Zoon Die de zaligheid verwierf en God de Heilige Geest, Die de zaligheid ook toepast en uitwerkt in de harten van arme ellendigen, bevenden, sidderenden, schuldigen, ja verlorenen! Lezer, kent u dat heilgeheim? Of schuilt u nog achter uw eigen gemaakte schilden. Roemt u nog in eigen krachten? Kunt u zelf uw hoofd nog zo goed opheffen? Werd u er nooit aan ontdekt dat u in u zelf geen enkele bestaansgrond hebt voor God? O, smeekt toch om Genade, eer u wegzinkt in de eeuwige diepten. O, De God van David ontdekke ons aan onszelf, Hij snijde weg alle eigengerechtigheid opdat de Grote Davidszoon CHRISTUS geopenbaard worde in het hart. Hij, Die getroffen werd door de vurige pijlen des satans, door een spottende menigte werd gehoond, door ruwe soldaten werd gekruisigd en geen schild had, toen de violen van Gods Toorn over Hem werden uitgestort. Opdat Hij op grond van recht een schild zou zijn voor verlorenen en rampzaligen in zichzelf en de bedrukten het ervaren mogen: Op u vest ik het oog, Gij heft mijn hoofd omhoog, en doet m Uw gunst aanschouwen. Ds.W.J.Karels. Voor exclusief machinaal timmerwerk moet u bij Meubel- en Timmerbedrijf Hardinxveld v.o.f. zijn - Scheeps- en jachtinterieurs - Handgemaakte keukens - Kozijnen en ramen - Teakhouten dekken Rivierdijk BT Hardinxveld-Giessendam Tel: Fax: n u m m e r 1 3

4 TUINCENTRUM KOOS RITMEESTER VOOR AL UW tuinplanten, houtwerk en gereedschap Kromme Gat 4, Boven-Hardinxveld, Telefoon Al meer dan 45 jaar TEXTIELHANDEL A. Baggerman Sluisweg 92 Hardinxveld-Giessendam Telefoon BEL ONS GERUST wij komen graag bij U langs Tel Waardige en stijlvolle verzorging van begrafenissen met aandacht voor persoonlijke wensen. In alle rust, vertrouwelijk en met bescheidenheid. opbaren met kistkoeling bij u thuis of in een voor u bekende aula dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden wij verzorgen alleen begrafenissen laatste verzorging van de overledene door een gediplomeerd verpleegster Begrafenisverzorgers: H.de Jongh P.H. van der Leer D.D.E. Melieste Begrafenisonderneming de Jongh Hardinxveld-Giessendam: Reepijzer 5, Tel. (0184) Administratiekantoor en belastingconsulent H.L. DEN BESTEN Schouw HG Hardinxveld-Giessendam Telefoon financiële administraties jaarrekeningen belastingzaken salarisadministraties fiscale aangiften en -adviezen Wim den Hertog schoenreparatie sleutelservice graveerservice verkoop van voordelige portomonees en ledere riemen Peulenstraat-Zuid AJ Hardinxveld-Giessendam Telefoon/Fax (0184) SGP Periodiek

5 Gemeentelijke samenwerking Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem verbreken tandem Na een periode van intensieve verkenningen tussen Colleges van B&W en ambtenaren van de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam ging in april 2009 de kogel door de kerk. Geen verdergaande samenwerking tussen deze twee gemeenten en al helemaal geen fusie. Dat is nogal gedurfd omdat overal in ons land en in onze regio gesproken wordt over herindeling. Kan Hardinxveld-Giessendam dan gewoon zelfstandig verder? In dit artikel gaan we na hoe het komt dat gemeentelijke samenwerking en herindeling steeds op de agenda terug keren. Dit artikel beschrijft hoe de SGP-fractie in de Gemeenteraad aankijkt tegen deze ontwikkelingen. Gemeentelijke samenwerking is een belangrijk thema voor gemeentebestuurders anno Waarom is gemeentelijke samenwerking eigenlijk nodig? Er is in ons land steeds meer ingewikkelde wet- en regelgeving ontstaan. Gemeenten moeten al deze wetten en regels kennen, omdat ze er in de praktijk mee om moeten kunnen gaan. Voor kleinere gemeenten is dat vrijwel onmogelijk. Vanuit Den Haag worden steeds meer wetten gedecentraliseerd zoals dat heet. Gemeenten moeten al deze ingewikkelde taken op een goede manier uitvoeren. Daarvoor is veel kennis en ervaring nodig. Gemeenten kunnen elkaar aanvullen door deze kennis en ervaring uit te wisselen. Tandem Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem De gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem hebben zo de achterliggende jaren ook intensief samengewerkt. Die samenwerking is ontstaan nadat in 2006 een bestuurskrachtonderzoek stelde dat Hardinxveld-Giessendam onvoldoende financiële, personele en bestuurlijke mogelijkheden had om haar taak goed uit te voeren. Er werd in het rapport op gewezen dat Sliedrecht een geschikte fusiepartner zou zijn. Maar de Gemeenteraad wilde graag zelfstandig blijven. Er werd een uitgebreide structuur opgezet om met alle acht de gemeenten in de Albasserwaard- Vijfheerenlanden samen te gaan werken. De Provincie Zuid-Holland drong aan op haast. Verschillende brieven lieten zien dat het de Provincie ernst was. Er moest meer en beter worden samengewerkt om verder verval van bestuurskracht te voorkomen. Reden voor de Colleges van B&W van Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem om de hoofden bij elkaar te steken. Op welke onderwerpen kunnen we elkaar op korte termijn versterken? Belastingen, afvalinzameling en juridische zaken werden door de Colleges als voorbeelden genoemd waarop ambtelijk prima samengewerkt kon worden. En dat gebeurde zo. De Gemeenteraad werd geïnformeerd en stemde in met de plannen, maar tekende wel aan dat er nadrukkelijk gekeken moest worden naar het gewenste eindpunt n u m m e r 1 5

6 De SGP-fractie heeft zich destijds uitvoerig bezonnen op deze vorm van samenwerking met Gorinchem. Gorinchem had qua cultuur en identiteit weinig gemeenschappelijk met Hardinxveld-Giessendam. Maar tegelijkertijd had Gorinchem wel voldoende ambtelijke kennis en ervaring in huis. De SGP-fractie heeft daarom ingestemd met de samenwerking tussen ambtelijke organisaties en Colleges. Wel heeft onze fractie steeds gevraagd om een gewenst eindbeeld van de samenwerking. Dat bleek niet eenvoudig. Duidelijkheid In april 2009 kwam er duidelijkheid. De Colleges van Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem kondigden in een persbericht aan dat de tandem beëindigd werd. Gebleken was dat beide gemeenten geen verdergaande stappen in de samenwerking wilde zetten. Daarnaast zijn de oriëntaties van beide gemeenten te verschillend. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil zich volgens een gezamenlijke brief van de beide Colleges sterker oriënteren op de samenwerking in richtingen Oost-West. En de gemeente Gorinchem wil zich graag oriënteren op de Noord-Zuid richtingen. Uiteraard blijven de twee gemeenten een aantal praktische zaken samen verder uitvoeren. De positieve dingen worden uiteraard behouden. De SGP-fractie ziet in de veranderingen kansen om een aantal zaken op te pakken met de gemeente Sliedrecht. Vanuit de regio Drechtsteden zijn overwegend positieve geluiden te horen over samenwerking. Het versterken van elkaar moet uitgangspunt zijn van samenwerking. Niet het erdoor drukken van je eigen zin, en ook niet aan de leiband lopen van de ander. Met de gemeente Gorinchem voldeed de samenwerking naar het inzicht van de SGP-fractie niet altijd aan deze voorwaarden. Herindelingen Ondertussen gonst het in Nederland van de gemeentelijke herindelingen. In Utrecht, Zuid-Holland en Limburg staan diverse fusies van gemeenten op stapel. Telde ons land begin 2009 nog 441 gemeenten; de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten verwacht dat het er in 2012 minder zijn dan 400. Zoals u in de tabel kunt zien is dit een trend die reeds jaren oud is. Ook in onze regio komt gemeentelijke herindeling dichtbij. De gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld willen per 1 januari 2013 samengaan als één gemeente. De SGP-fractie ziet graag dat de samenwerking binnen de bestuurlijke regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden snel vruchten af gaat werpen. We zijn wel wat bevreesd dat de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland erg veel met hun fusietraject bezig zullen zijn. Dit mag niet ten koste gaan van de totale regio A&V. Overigens is dit wellicht ook een goed moment om onze voelhoorns de ander kant uit te richten: richting de Drechtsteden. 6 SGP Periodiek

7 Besturen met nieuw elan Dit was het motto 3 jaar geleden bij de coalitievorming van PvdA, ChristenUnie en SGP, wat is er van uitgekomen? Het besturen in deze raadsperiode is er één van een prima samenwerking tussen de drie coalitiepartijen PvdA, CU en SGP, maar ook in de raad is er in het algemeen op een constructieve wijze gewerkt. Het nieuwe elan heeft geleid tot zeer vele projecten/activiteiten in de gemeente. Het was de opzet van de drie coalitiepartijen, overeengekomen na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006, om het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur te vergroten. Is men hierin geslaagd? En dan kijken we met name naar het verkiezingsprogramma van de SGP, die als titel meekreeg: Koers bepaald?! Moet er het komende jaar nog wat gebeuren? Het vertrouwen is groter geworden. Burgers zien wel degelijk dat er weer veel zaken tot stand (zijn ge) komen, niet het minst dat de financiën weer op orde zijn gebracht, wat een heel belangrijke koers is geweest. Er zijn ook nog enkele belangrijke projecten die de aandacht vragen in de komende tijd, zoals nieuwe brandweerkazerne in Boven-Hardinxveld, aanleg rotonde kruising Nieuweweg-Wieling, reconstructie Peulenstraat-zuid/Rivierdijk, bouwprojecten op de locaties van t Fort en de Koningin Wilhelminaschool. We lopen het coalitieprogramma aan de hand van de 10 speerpunten langs en laten daar de fractievoorzitter, van de SGP, commentaar op leveren: 1. Een financieel sterkere gemeente - De gemeentelijke begroting is onderhanden genomen en realistisch gemaakt. Alle eerder uitgestelde investeringen (zoals aanleg en onderhoud van wegen) zijn reëel geraamd en opgenomen in de begroting. - Meerjarig sluitende begroting gerealiseerd dankzij heroverwegingsdiscussie waarbij fors structurele besparingen zijn ingeboekt. Wat nog aandacht behoeft volgens SGP verkiezingsprogram is het bezien op welke taken in uitvoerende zin er schaalvoordelen zijn te behalen met regiogemeenten en (het versterken van de reservepositie mede door strakke begrotingsdiscipline). Er staat een Regionale Afval Verwijderingsdienst (RAV) van vrijwel alle gemeenten in de A&V op stapel, waardoor de kosten voor onze burgers voor de afvalinzameling zeker lager zullen worden. De reservepositie is duidelijk versterkt in de afgelopen jaren. De wijze waarop onze wethouder Theo Boerman de financiën beheer(s)t heeft daar zeker aan bijgedragen. 2. Een goed communicerende gemeente - Openingstijden gemeentehuis zijn fors verruimd. - Er komen meer mogelijkheden om via de website zaken met de gemeente te regelen. - Toename van communicatie met burgers, bedrijven en media door middel van persgesprekken, nieuwsbrieven en één-op-één contact. - Gemeentepagina terug in Het Kompas en verder uitgebreid n u m m e r 1 7

8 De uiterste wettelijke termijnen van handelen zijn niet het uitganspunt voor reactie. De termijnen dienen verkort te worden, was een van de speerpunten van de SGP waar de nodige aandacht nog op gericht moet worden het komende jaar? Hier zal de SGP beslist blijvende aandacht vragen. Hoe staat het met het duale stelsel, leidt dit echt tot een beter bestuur c.q. communicatie met de inwoners? Er is veel verbeterd in de communicatie met de burgers. Niet zozeer door het duale stelsel, maar vanwege het feit dat de SGP met haar coalitiepartijen dit ook als speerpunt in hun programma hadden opgenomen. Bij verbeteringen moet je denken aan de wijkbezoeken door raad en college, aan de vele informatieavonden en de persgesprekken die het college regelmatig houdt. 3. Een bouwende gemeente - Voor diverse doelgroepen (starters, ouderen en mensen met een beperking) zijn bouwprojecten gepland of gerealiseerd (Blauwe Zoom, Wilgenzoom, Kromme Gat etc.). - Het eerste deel van nieuwbouwwijk de Blauwe Zoom is gereed met een fraaie uitstraling in een waterrijke omgeving. - Een Multifunctionele Accommodatie in Boven-Hardinxveld is in ontwikkeling. Besluitvorming hierover wordt in 2009 verwacht. - Er is een start gemaakt met de toekomstige ontwikkeling van woningbouw in Tienmorgen-Noord. - De gemeente heeft voorkeursrecht gevestigd op t Oog (het gebied tussen de beide spoorlijnen). Hierdoor kan de gemeente bij toekomstige ontwikkeling van dit gebied een grotere rol spelen. Een speerpunt van de SGP was dat het aantal hutten aan boord nodig uitgebreid moesten worden en dan met name voor starters op de woningmarkt, is hier in de huidige financiële crisis nog wel voldoende aandacht voor? Of lijken de plannen op de lange baan geschoven te worden? Toegegeven moet worden dat dit punt niet gemakkelijk is te realiseren. Er wordt echter wel degelijk naar gekeken. Het vorig jaar tot stand gekomen project in de Blauwe Zoom was een belangrijk project met o.a. starterswoningen. Er wordt op korte termijn opnieuw gekeken naar de mogelijkheden of en hoe we starters zouden kunnen helpen met de koop van een woning. 4. Een jeugdige en sportieve gemeente - Capaciteit van de gemeentelijke sportaccommodaties is op peil gebracht door middel van de bouw van de nieuwe sporthal in de Blauwe Zoom. - Burgerinitiatieven zoals de aanleg van trailerhelling, natuurspeeltuin en volleyballocatie hebben volop de steun van de gemeente gekregen. - De gemeente speelt een prominente rol in het jeugd(gezondheids)beleid wat samen met de regio wordt ingevuld door het Centrum voor Jeugd en Gezin. 8 SGP Periodiek

9 Volgens de SGP zou er meer aandacht moeten komen voor de natuur als terrein van ontspanning, Wat heeft de gemeente bijgedragen aan het tot stand komen van speeltuin het Weitje? Speeltuin t Weitje is met name een fantastisch initiatief vanuit vrijwilligers, waaraan overigens ook ons fractielid Jasper de Jong op persoonlijke titel een behoorlijke bijdrage heeft geleverd. Wel is het door de gemeente zeer positief gefaciliteerd en is (wordt) er ook financieel bijgedragen. De SGP is er erg content mee. 5. Een zorgzame gemeente - WMO-loketten zijn verspreid door de gemeente en consulenten zijn getraind in het beoordelen en toekennen van WMO-aanvragen. - De hulp bij het huishouden is per 1 januari 2009 zeker gesteld. - Nieuw subsidiebeleid is in overleg met verenigingen en instellingen geïntroduceerd met als doel verstrekking van eerlijkere en transparantere subsidies. - Door een motie van de coalitiepartijen is het armoedebeleid verruimd. Een doelstelling van de SGP is het onderzoeken van een plaatselijke huisartsenpost, wat is hiervan de status? Helaas bleek hiervoor geen of te weinig animo onder de plaatselijke huisartsen. Men wil volstaan met de huisartsenpost te Gorinchem. 6. Een ondernemende gemeente - Het centrumplan is volop in ontwikkeling. Het winkelaanbod zal worden uitgebreid met een Albert Heijn en ruimte voor winkeliers/ondernemers. - Er is een start gemaakt met het revitaliseren van bedrijfsterreinen waardoor de uitstraling zal verbeteren (bijv. meer groen verspreidt over gehele industrieterrein). - De gemeente werkt aan verbeterde dienstverlening ten behoeve van bedrijven. - De haven is uitgebaggerd. De toekomstige beheersvorm wordt onderzocht. 7. Een veilige gemeente - Politie, gemeente, onderwijs en jeugdzorg stemmen regelmatig af om zowel preventief als handhavend op te treden tegen ongewenst gedrag. - Veilige schoolroutes zijn in kaart gebracht. Diverse knelpunten zijn inmiddels aangepakt, enkele worden nader onderzocht of zijn in de planning. - Camerabewaking in de Damstraat en stationsomgeving werpen zijn vruchten af. De SGP heeft bij dit punt ambitieuze plannen zoals: Geluidsniveaus bij activiteiten in de openbare ruimte terugdringen. Onderzoeken of het hondenpoepbeleid uit het verleden kan worden gereactiveerd. Zijn hier al ontwikkelingen in? T.a.v. het 1 e punt gelden geluidsnormen, waar we streng toezicht verlangen. Evt. overlast is onacceptabel. Het hondenpoepbeleid staat voor de 2 e helft van dit jaar op de rol en komt dus nog deze raadsperiode in discussie. De SGP vindt het een belangrijk aandachtspunt, omdat ook hier geldt dat men geen overlast moet ondervinden. 8. Een lerende gemeente De SGP heeft hier nogal wat speerpunten van opgenomen in zijn verkiezingsprogram, waarschijnlijk zijn hier onvoldoende resultaten uit gehaald omdat hier niets vermeld staat in de balans van 3 jaar samenwerking? n u m m e r 1 9

10 Wat is er gebeurd aan de gemeentelijke organisatie, hebben ze zich permanent ontwikkeld op basis van behoefte van de samenleving en eisen van hogere bestuursorganen? Er zou voortdurende aandacht moeten komen voor het verbeteren en verhogen van productiviteit en kwaliteit van het personeel? Daaraan gerelateerd is permanente scholing, zowel op het gebied van vakkennis als persoonlijke vaardigheden, gebeurt dit al? Versterken van de bewustwording dat het vertrekpunt van het handelen moet zijn de dienstverlening aan de burgers, lijkt logisch maar is dit het ook? De professionalisering van de gemeentelijke organisatie vindt voortdurend plaats, maar is meer een interne aangelegenheid, dat we niet als een succes op naam van de coalitie willen schrijven. Er is echter wel voldoende aandacht voor. Er wordt van elke medewerker verwacht dat deze voldoet aan de volgende vier competenties: klantgericht, kwaliteitsgericht, samenwerken en motivatie. Ook de verregaande digitalisering van de werkprocessen stellen nieuwe eisen aan het functioneren van medewerkers. Er is ook een leeftijdsbewust personeelsbeleid ingevoerd en hiervoor zijn door de raad ook extra gelden gevoteerd. Ook voor het aantrekken, binden en boeien van nieuwe medewerkers is jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld. Zoom en Boven-Hardinxveld aan de MerwedeLingelijn. - In Boven-Hardinxveld, Giessendam West I en Industrieterrein De Peulen is de riolering vernieuwd. De SGP heeft over dit punt geen visie opgenomen maar zal deze zeker gehad hebben mede naar aanleiding van de perikelen die onze wethouder in het verleden heeft gekend m.b.t. wateroverlast op de Nieuweweg. Op dit gebeid is heel veel tot stand gekomen. De problemen rond de wateroverlast van september 2005 zijn met diverse maatregelen opgelost. De achterstanden in baggerwerk zijn weggewerkt, inclusief de haven. De ringsloot over t Spoor is verbreed. Industrieterrein De Peulen is voorzien van nieuwe riolering, alsmede een groot deel van Boven-Hardinxveld. Het buitengebied is eveneens van riolering voorzien. 10. Een natuurlijke én recreatieve gemeente - Een nieuw groenbeleidsplan is vastgesteld waardoor onder andere de hoeveelheid groen verder zal toenemen bij (her)inrichting van zowel bestaande als nieuwe wijken. - De gemeente heeft gekozen voor extra investeringen in milieubewust en duurzaam bouwen. - Een virtueel energieloket stelt burgers 9. Een droge én mobiele gemeente - In nauw overleg met bewoners zijn locaties van wateroverlast onder handen genomen middels een betere afwatering en waterhoogtesignalering. - Het openbaar vervoer wordt fors uitgebreid door middel van de aanleg van extra stations in de Blauwe 10 SGPeriodiek

11 in staat zich te laten adviseren over maatregelen om energieverbruik in huis te verminderen. De SGP ziet graag kwaliteit en netheid aan boord, maar soberheid en doelmatigheid moeten voorop staan. Daarom besluiten we met de basisregels aan boord welke in het verkiezingsprogramma stond vermeld: Er moet rust, orde en veiligheid heersen. De normen en waarden, die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de Bijbel. De zondagsrust wordt gewaarborgd. De gemeente is een gemeenschap van mensen en geen bedrijf. Er is een goede aandacht voor de zwakkeren en kwetsbaren. Het basisprincipe is: De wegen zijn er voor de mensen, niet de mensen voor de wegen. Buitendams 489 ~ 3371 BK Hardinxveld-Giessendam Tel: ~ Fax: ~ Mobiel: Website: n u m m e r 1 11

12 Eigen inkoop van eersteklas vee Eigen worstmakerij Ook voor aankopen voor uw diepvriezer kunt u bij ons terecht Tevens hebben wij wekelijks aanbiedingen van vlees en vleeswaren Topslagerij JAAP VAN PROOIJEN Buitendams 3 Hardinxveld-Giessendam Tel Kees Vogel Parallelweg GH H veld-g dam Tel: Mob: Wist u dat... Wist U dat.... STICHTING Wist ADULLAM U dat.... DE STICHTING ADULLAM DE - In STICHTING onze gemeente ADULLAM zich een drietal winkeltjes heeft regio aan waar een huis drietal Lingerie, bevinden winkeltjes-aan- Speelgoed, waar Linge- in onze regio een drietal winkeltjes-aanhuis in onze Cadeauartikelen, huis rie, heeft Kadoartikelen, waar Lingerie, Kaarten Kaarten Speelgoed, e.d. te koop nieuwe zijn en Cadeauartikelen, en een gebruikte winkel heeft Kinderkleding, Kaarten waar nieuwe e.d. te tweedehandse koop en gebruikte winkel Kinderkleding en heeft nieuw waar en nieuwe wordt gebruikt verkocht? en gebruik- Speelgoed zijn en een Boeken te Kinderkleding wordt verkocht? wordt verkocht? Bestedingen daar betekent Bestedingen ZORG VOOR dáár GEHANDICAPTEN! daar betekent: ZORG VOOR GEHANDICAPTEN! De winkelbeheersters nemen graag de telefoon op voor een bezoek of voor informatie over openingstijden: De winkelbeheersters Mej. nemen van Wingerden graag telefoon (613191), op Mevr. voor een Vlot bezoek (613376), of voor Mej. informatie Kuiper (415255) over openingstijden: Mevr. E.M. Mej. van Wingerden en Vlot-Schalk voor (613191), kinderkleding (416808) Mevr. Vlot Mevr. Mevr. (613376), Mauritz op Mej. (617634) t Hof (420226) Kuiper (415255) en voor kinderkleding Mevr. Mauritz (617634) 12 SGPeriodiek

13 Intervieuw met Johan Vlot Na wat contacten en kijken in de agenda is de datum voor het interview geregeld. We bereiden ons voor en gaan op weg richting de straat waar Johan woont. Omdat onze ontmoeting voor allebei de eerste keer is, is er dus genoeg gesprekstof. Als we onze koffie op hebben gaan we aan de slag en vuren we onze vragen af. In dit interview maken we kennis met de nieuwe fractiemedewerker. Voor velen in de achterban bent u nog een onbekend gezicht binnen de plaatselijke SGP. Kunt u zich zelf aan hen voorstellen? Ik ben Johan Vlot, geboren in Hardinxveld- Giessendam in 1976 (dus 32 jaar oud). Ik woon nog steeds in mijn geboorte dorp, ben inmiddels getrouwd en vader van 2 kinderen. Na het voortgezet onderwijs heb ik de MEAO gevolgd in Amersfoort. Op dit moment werk ik bij een bedrijf die verpakkings materialen verkoopt. Mijn baan bestaat uit het coördineren van de in- en verkoop, maar daarnaast doe ik ook veel aan systeembeheer. Verder heb ik mij binnen het bedrijf enigszins gespecialiseerd in milieuwetgeving welke van overheidswege opgelegd wordt inzake verpakkingen. Vanaf 2008 ben ik fractiemedewerker/steunfractielid van de SGP-fractie en ook ben ik, voor mij onverwachts, sinds maart dit jaar gekozen in het bestuur van de kiesvereniging. Hoe bent u aan deze functie van steunfractielid gekomen? Ik had de oproep voor een steunfractielid in de SGPeriodiek van juni 2008 gelezen en ging mijzelf afvragen Is dit wat voor mij?. Na wat informatie te hebben gekregen en wat gesprekken te hebben gevoerd heb ik besloten deze taak op me te nemen. Ik ben altijd wel erg politiek betrokken geweest, gemeentelijk, maar vooral bij de landelijke politiek. Ook Europese ontwikkelingen boeiden me erg omdat ik iemand ben die graag de achtergronden uitzoekt zoals n u m m e r 1 13

14 bijvoorbeeld onlangs de oorlog tussen Rusland en Georgië. Hoe deze ontstaan is, wat de achtergronden zijn en met welk doel of uit welke overweging het gebeurt, daar kan ik me echt in verdiepen. Ook de omstandigheden bij ons in de wijk waren van invloed. Er was veel overlast waardoor er ingegrepen moest worden. Dat gebeurde in samenwerking met de gemeente en politie en ik daardoor met de politiek in aanraking kwam. Het mij toen deed opmerken dat er veel gebeurt, en ook veel werk te verzetten is maar ook dat er veel nog te bereiken is. Dit alles nam veel tijd in beslag. Toen het weer rustig in de wijk werd ging ik de politiek toch enigszins missen, en dat heeft mij tot deze functie doen besluiten. Wat zijn uw taken als steunfractielid? Mijn taken zijn voornamelijk stukken doorlezen die ik aangeleverd krijg om voor te bereiden voor de komende vergadering. Het valt tegen om alle stukken te lezen omdat de website van de plaatselijke SGP enorm veel tijd kost. Maar is op dit moment prioriteit één. Het is onmogelijk de stukken van iedere comissie door te nemen, de fractieleden hebben daar zelf al hun handen vol aan. Dat is onmogelijk, maar ik doe wat ik kan en daar gaat het uiteindelijk om. De stukken die mij persoonlijk het meest boeien zijn ict, grondzaken, milieuzaken en handhaving. Verder woon ik voor zover mogelijk de commissie - en raadsvergaderingen bij. Relevante informatie die daaruit voort komt plaats ik op de website. Verder probeer ik met andere mensen in contact te komen en te praten over allerlei dingen die de mensen bezig houden en hoe ze over bepaalde dingen denken. Eigenlijk een beetje uithoren. Om daar vervolgens ook wat mee te doen. Op deze manier probeer ik een schakel naar de achterban te vormen. Hoe verloopt de samenwerking met de fractieleden? Goed, ik kan het niet anders zeggen. Een groot voordeel is natuurlijk dat je elkaar nu inmiddels redelijk goed kent, dat werkt altijd in het voordeel. Ik heb net ook al aangegeven, iedereen doet wat hij kan en heeft zijn eigen taken; je probeert elkaar daar zo veel mogelijk mee te helpen. U hebt net even kort iets verteld over de website waar u mee bezig bent, kunt u ons daar nog meer over vertellen? De plaatselijke SGP heeft al langere tijd een website die min of meer op eigen initiatief ontwikkeld is. Om de plaatselijke fracties van dienst te zijn is echter op het landelijk partijbureau een gestandaardiseerde opzet gemaakt. Plaatselijke fracties kunnen die standaard opzet aanpassen naar persoonlijke wensen. Dat kan doormiddel van gebruiksvriendelijke software. Het bestuur van de kiesvereniging heeft besloten hiervan gebruik te maken. Het voordeel van de nieuwe website is dat de beheerder gemakkelijk en snel de website kan aanpassen en berichten kan plaatsen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat deze website ook een rol spelen bij de informatievoorziening naar de achterban en daarbuiten. U noemde al de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Welke rol heeft u daarbij? 14 SGPeriodiek

15 Op dit moment zijn we bezig met het vormen van een campagneteam. Omdat ik fractiemedewerker ben en bestuurslid van de kiesvereniging kan ik een goede schakel vormen tussen bestuur,fractie en campagne team. En dat kan in de drukke campagnetijd handig zijn. Voor mij is het allemaal nieuw dus ik ben benieuwd hoe het gaat, maar gelukkig zijn er mensen bij die het al vaker gedaan hebben. Met elkaar proberen we er een mooie verkiezingscampagne van te maken. Het zal wel een drukke tijd worden. De eerste vergadering zit er aan te komen en daar gaan we de lijnen proberen uit te zetten en vast met elkaar na te denken wat onze doelen zijn. In het SGPeriodiek stond de oproep voor deze functie, daar stond ook bij dat de tijdsbesteding één avond in de week zal zijn. Lukt dat? Lachend: Moet ik hier iets van zeggen? Nee, dat lukt absoluut niet, ik heb met de website heel veel werk gehad. Ik ben erin de opbouwfase zeker twee avonden mee bezig geweest. Dan heb ik de contacten nog niet mee gerekend die doe ik vaak onder de middag pauze. Is één steunfractielid genoeg voor al het werk? Ieder fractie lid heeft zijn eigen portefeuille en heeft daar zijn handen vol aan. Als er evenveel steunfractieleden zouden zijn als fractieleden zou dat heel mooi zijn. Dan kunnen de taken nog beter uitgewerkt en voorbereid worden. Nu we het er toch over hebben is dit een mooie gelegenheid om voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze job niet te schromen en contact te zoeken met één van onze fractieleden. Want ik heb begrepen dat ik bij de vorige oproep de enige was, en dat moet beter kunnen! Helling 22 Tel. (0184) EZ Hardinxveld-Giessendam Fax (0184) Nederland Internet: n u m m e r 1 15

16 16 SGP e r i o d i e k

17 Naam : Leeftijd : jaar Adres : Plaats : Lever deze kleurplaat in en maak kans op een leuke prijs. Iedereen tot en met 12 jaar kan meedoen. Uiterste inleverdatum is D.V. 15 september Inleveren bij één van de volgende adressen: - Emmastraat 18 - Dwarsdeel 25 - Koperwiek 17 - De Buurt 2 - Drijverschuit 40 - Stationsstraat n u m m e r 1 17

18 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) V In een reeks van artikelen is in dit blad geschreven over de Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning. Daarbij werd vermeld dat de sterke kostenstijgingen in de zorg in de afgelopen jaren een belangrijke aanleiding vormden voor het ontstaan van de WMO. Zoals beloofd in de vorige uitgave van dit blad wordt nu kort meegedeeld hoe in onze gemeente invulling gegeven wordt aan de inhoud van de WMO. Samenwerkingsverband Onze gemeente is aangesloten bij het samenwerkingsverband Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waarin de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland en Zederik deel-nemen. Door dit samenwerkingsverband worden de belangrijkste zaken betreffende het WMO beleid van de aangesloten gemeenten voorbereid en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Dit neemt niet weg dat iedere gemeente het eigen WMO beleid, gebaseerd op de plaatselijke omstandigheden en politieke programma s, bepaalt en vaststelt. Dit is een nadrukkelijke voorwaarde van de WMO. Ook worden zaken die met de uitvoering van de WMO te maken hebben door het samenwerkingsverband voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de aanbestedingen voor de huishoudelijke hulp en voor het collectieve vraagafhankelijke vervoer (de Molenhopper). Een ander voorbeeld van samenwerking is dat, hoewel er in iedere gemeente plaatselijke WMO loketten zijn, er bovendien een centraal ondersteunend WMO loket is. Centrumgemeente In verband met het specifieke karakter van de inhoud van de prestatievelden 7, 8 en 9, namelijk opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid, zijn door het Rijk, voor het behartigen daarvan, een aantal centrumgemeenten aangewezen. Iedere centrumgemeente behartigt de belangen op de genoemde gebieden voor zichzelf en een aantal omliggende gemeenten. Hardinxveld-Giessendam is hiervoor aangesloten bij de centrumgemeente Dordrecht. Pact van Bleskensgraaf Al vóór het van kracht worden van de WMO, namelijk in januari 2006, is door de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het Pact van Bleskensgraaf vastgesteld. De doelstelling hiervan is dat de regio aan de gehele bevolking een goed leefklimaat biedt. Ook voor mensen met beperkingen. De betrokken partijen willen daarom komen tot de inrichting van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden als levensloopbestendige regio.de regio is levensloopbestendig wanneer alle inwoners, dus ook mensen met beperkingen, zo lang als dat voor hen mogelijk en door hen gewenst is zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierop moeten wonen, welzijn en zorg afgestemd zijn. Dit heeft een belangrijke relatie met de inhoud van de WMO. 18 SGPeriodiek

19 Beleidsdocumenten Een belangrijke voorwaarde van de WMO is dat iedere gemeente het WMO beleid in beleidsdocumenten moet vastleggen. De wet zegt dat de inhoud daarvan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaren geldig kan zijn. Per periode van maximaal vier jaren moeten die documenten dus worden aangepast aan de ontwikkelingen in het beleid en wijzigingen van de plaatselijke omstandigheden. Ten aanzien van de WMO zijn voor onze gemeente op dit moment de volgende documenten van kracht: Verordening. Hierin zijn verplichtingen van de WMO, door middel van begripsbepalingen, reikwijdte en vormen van te nemen maatregelen en te verstrekken voorzieningen, in hoofdzaak vastgelegd. Beleidsplan. Hiermee heeft het gemeentebestuur de volgende doelstellingen: - Het geven van een beschrijving van het wettelijke kader van de WMO - Een visie op het gemeentelijke beleid in het kader van de WMO - Het vastleggen van de beleidskaders - Concreet aangeven van de doelstellingen voor de komende vier jaar - Een inventarisatie per prestatieveld, van de visie, stand van zaken, knelpunten en acties die moeten worden ondernomen om tot uitvoering van het beleid op de prestatievelden te kunnen komen Besluit. Dit document bevat regels voor: - Persoonsgebonden budget (PGB) - Eigen bijdragen - Hulp bij het huishouden - Woonvoorzieningen - Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel - Verplaatsen in en rond de woning - Relatie tot de AWBZ, samenhangende afstemming en indexering Beleidsregels. Dit omvat een nadere, meer gedetailleerde beschrijving en uitwerking van de inhoud van het Besluit. Actieplan Welzijn, Wonen en Zorg. Dit is het voor onze gemeente geldende actieplan in het kader van het Pact van Bleskensgraaf. Hierin zijn voor de genoemde gebieden doelstellingen en prestatieafspraken vastgelegd. Plan Zorg voor elkaar. Dit plan is opgesteld op initiatief van de centrumgemeente Dordrecht. Het bevat specifieke doelstellingen en te verrichten acties op het gebied van de prestatievelden 7, 8 en 9. WMO loketten In het raadhuis van onze gemeente is een WMO loket gevestigd. Daarnaast is er een WMO loket in het kantoor van de IGO in de Venusstraat. Dit is een organisatie die ongeveer 20 jaar geleden ontstaan is, oorspronkelijk als Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk. In de loop van de jaren is de dienstverlening sterk uitgebreid. Daarom is de aanduiding Servicepunt voor welzijn, wonen en zorg aan de aanduiding IGO toegevoegd. Ook worden door de IGO spreekuren over WMO zaken gehouden in de Lange Wei, de Wielinghof en de Vijverhof. Betrokkenheid van de burgers Een bepaling in de WMO is dat het college van B&W ingezetenen van de gemeente betrekt bij de beleidsvoorbereiding betref n u m m e r 1 19

20 fende maatschappelijke ondersteuning. De ingezetenen moeten daarbij vroegtijdig in de gelegenheid gesteld worden zelfstandig voorstellen voor het WMO beleid te doen. Ook moet het college van B&W, voordat het ontwerp van het WMO beleidsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd wordt, daarover advies vragen aan vertegenwoordigers van organisaties aan de vraagkant van maatschappelijke ondersteuning. Voordat de WMO verscheen waren onder meer de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet van kracht. Ongeveer vanaf het moment waarop de Wet Voorzieningen Gehandicapten van kracht werd functioneert in onze gemeente de Stichting Gehandicaptenplatform. De samenwerking tussen deze stichting en het gemeentebestuur heeft zich in de loop van de jaren sterk positief ontwikkeld. Dit was er mede aanleiding voor dat het dagelijkse bestuur van het Gehandicaptenplatform een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van een orgaan dat bedoeld is voor het voldoen aan de genoemde bepalingen van de WMO. Daarvoor zijn al in het jaar 2006 vertegenwoordigers van kerken, verenigingen en sociale organisaties uitgenodigd personen af te vaardigen die in een dergelijk orgaan zitting zouden kunnen nemen. Dit heeft tot gevolg gehad dat al vóór het van kracht worden van de WMO, de WMO Adviesraad in oprichting geïnstalleerd werd. In oktober 2008 is deze overgegaan in Stichting WMO platform Hardinxveld-Giessendam. Een bijzonderheid is dat de Stichting Gehandicaptenplatform tot nu toe gehandhaafd is. Aan het dagelijkse bestuur van die stichting, dat voorheen uit vier personen bestond, zijn drie personen van de Stichting WMO platform toegevoegd. Ook vormen eerstgenoemde vier personen, samen met laatstgenoemde drie personen, het bestuur van het WMO platform. Dezelfde zeven personen die het bestuur van het WMO platform vormen zijn dus ook het bestuur van het Gehandicaptenplatform. Op deze manier is onderlinge afstemming van de activiteiten van de beide stichtingen zo goed mogelijk gewaarborgd, terwijl langs elkaar heen werken en doublures zoveel mogelijk voorkomen worden. Alle 22 deelnemers in de Stichting WMO platform hebben zitting in één van de volgende vier commissies: - Commissie leefbaarheid en jeugdbeleid (prestatievelden 1 en 2) - Commissie ondersteuning en voorzieningen (prestatievelden 3, 5 en 6) - Commissie mantelzorg en vrijwilligerswerk (prestatieveld 4) - Commissie opvang en geestelijke gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9) In elke commissie zijn één of meer leden van het bestuur vertegenwoordigd. Hierdoor wordt bereikt dat belangrijke zaken die in de commissies besproken worden in de bestuursvergaderingen verder overwogen kunnen worden. Door het bestuur wordt vier keer per jaar ambtelijk overleg met de vaste vertegen-woordiger van het gemeentebestuur gehouden en één keer per jaar bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke wethouder en de eerder genoemde ambtenaar. Het WMO platform en het Gehandicaptenplatform houden zich zo breed mogelijk bezig met alle zaken in de gemeente die onder de WMO vallen of daarmee in verband gebracht kunnen worden. Over de inhoud van alle genoemde beleids-documenten is advies aan het gemeentebestuur gegeven. Ook worden op verzoek van het gemeentebe- 20 SGPeriodiek

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Respectvol samen leven in een sterke gemeente

Respectvol samen leven in een sterke gemeente Respectvol samen leven in een sterke gemeente Gemeenteprogram 2010 2014 SINT ANTHONIS Inhoudsopgave Intro 4 Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Deel I: Gemeentelijke ontwikkelingen 7 1. Bevolkingsdaling 7 2. Verstopte

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie