De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer TTH Deurentechnieken s.v. De Hooge Akker 21,5661 NG Geldrop Dhr. F.T.H.A van de Laar C/01/14/5 F TTH Deuren B.V. De Hooge Akker 21, 5661 NG Geldrop Verla Beheer B.v. C/01/14/6 F Verla Beheer B.V. Somerenseweg 12, 5591 JW Heeze F.T.H.A van de Laar AJ.W. Van de Laar-Verbeek C/01/14/4 F Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal 7 januari 2014 mr. drs. F.P.G. Dix mr. P.J. Neijt Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout ,00 7 januari 2014 tim 27 januari ,4 uur TTH Dt 0,1 uur TTH Dn 43,4 uur Verla 10,4 uur TTH Dt 0,1 uur TTH Dn 43,4 uur Verla Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

2 De faillissementen van TTH Deurentechnieken B.v., TTH Deuren B.v. en Verla Beheer B.V. worden met toestemming van de rechter-commissaris op urenbasis geconsolideerd afgewikkeld. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie TTH Deurentechnieken B.v. houdt zich bezig met de productie en het afhangen van deuren. De vennootschap koopt halffabricaten in, welke vervolgens op maat worden gemaakt, worden gespoten en worden afgehangen/uitgeleverd. De vennootschap verrichtte haar werkzaamheden in het verleden met name voor bouwbedrijven, maar de focus is de laatste jaren verschoven naar timmerfabrieken. De vennootschap wordt bestuurd door de heer F.T.H.A van de Laar. Verla Beheer B.v. is enig aandeelhouder van TTH Deurentechnieken B.V. Verla Beheer B.V. wordt bestuurd door de heer Van de Laar als voornoemd en zijn echtgenote AJ.W. Van de Laar-Verbeek. De vennootschap verricht geen zelfstandige activiteiten, behoudens het besturen van TTH Deuren B.V. TTH Deuren B.V. is een dochtervennootschap van Verla Beheer B.V. welke is opgericht met het doelom daar bepaalde specifieke activiteiten van TTH Deurentechnieken B.V. in onder te brengen. Dit is echter nooit van de grond gekomen. TTH Deuren B.v. verrichte daarom geen werkzaamheden. 1.2 Winst en verlies TTH Deurentechnieken B.V.: 2013: -/ ,49 (voorlopige cijfers) 2012: -/ ,42 (voorlopige cijfers) 2011: -/ , : -/ , : -/- 80,00 TTH Deuren B.V.: 2011: , : 798, : 2.838,00 Verla Beheer B.v.: 2011: 2.643, : -/ , : -/ , Balanstotaal TTH Deurentechnieken B.V.: 2013: ,96 (voorlopige cijfers)

3 2012: ,64 (voorlopige cijfers) 2011: , : , : ,00 TTH Deuren av. 2011: , : , : ,00 Verla Beheer B.V.: 2011: , : , : , Lopende procedures Er loopt een procedure tussen Deurenfabriek Van der Plas B.v. (eisende partij) en TTH Deurentechnieken B.v. (gedaagde partij). Zie hierna onder procedures (hoofdstuk 9). 1.5 Verzekeringen De lopende verzekeringen, voor zover bekend, worden door de curator beëindigd. 1.6 Huur TTH Deurentechnieken B.v. en TTH Deuren B.v. huren het bedrijfspand aan De Hooge Akker 21 te Geldrop van Houta Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is per 14 januari 2014 beëindigd. Zie ook hierna onder doorstart (hoofdstuk 6) Oorzaak faillissement De bestuurder heeft als volgt verklaard. De financiële problemen zijn begonnen toen de vennootschappen te maken kregen met een aantal faillissementen van afnemers. Dat was met name in 2010 en in In december 2013 zijn de activiteiten van de vennootschappen stil komen te liggen. Vanwege liquiditeitskrapte en betalingsachterstanden bij leveranciers was het namelijk niet meer mogelijk om halffabricaten in te kopen. Toen de verhuurder van het bedrijfspand vervolgens de bankgarantie trok, besloot Rabobank de rekeningen van de vennootschappen te blokkeren. Dat heeft de bestuurders er toe doen besluiten om het faillissement van de vennootschappen aan te vragen. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faili Aantal in jaar voor faili. 9

4 2.3 Datum onts/agaanzegging Het personeel was in dienst van TTH Deurentechnieken B.V. Per brief van 8 januari 2014 heeft de curator het ontslag aangezegd. Inmiddels is er een doorstart van de activiteiten van faillieten gerealiseerd. De doorstarter heeft zich verplicht om 8 van de 9 werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden. Zie ook hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 3.4 Boede/bijdrage Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Faillieten zijn eigenaar van diverse machines, gereedschappen, inventariszaken en voertuigen. Op verzoek van de curator heeft Het Nederlands Veilinginstituut (HNVI) een taxatie verricht en een boedelbeschrijving opgemaakt. Een kopie van de boedelbeschrijving is bijgevoegd. 3.6 Verkoopopbrengst Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 3.7 Boede/bijdrage Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). Voorraden/ onderhanden werk 3. 9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6) Boede/bijdrage Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). Andere activa Beschrijving Goodwill, in de vorm van de domeinnaam, telefoonnummers, de handelsnaam, het klantenbestand et cetera Verkoopopbrengst Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6).

5 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Blijkens de administratie van de failliete vennootschappen, staat er een bedrag van circa ,00 aan debiteurenvorderingen open. 4.2 Opbrengst Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 4.3 Boede/bijdrage Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Faillieten hebben een concernfinanciering verkregen van De Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A (hierna: "Rabobank"). De totale vordering bedraagt circa ,00. Rabobank heeft onder meer de volgende zekerheden bedongen: pandrecht voorraad, inventaris en debiteuren, particuliere borgstellingen. In het kader van de doorstart heeft Rabobank afstand gedaan van haar recht om haar restantvordering, na uitwinning van zekerheden, in te dienen in de faillissementen. Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 5.2 Leasecontracten Er is een leaseovereenkomst met BNP Paribas Leasing Solutions NV. ten aanzien van een koffieapparaat. Voor het overige is de curator niet bekend met leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden Naast voornoemde financiering van Rabobank, hebben de vennootschappen financiering verkregen van De Lage Landen Finance B.V. (hierna: "De Lage Landen") ten behoeve van de aankoop van een railsysteem, een spuitcabine en een dropsectie. Ter securering van haar vordering heeft De Lage Landen een pandrecht bedongen op genoemde zaken. 5.4 Separatistenpositie Rabobank en De Lage Landen. 5.5 Boede/bijdragen Zie hierna onder doorstart (hoofdstuk 6). 5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot dusver hebben de volgende crediteuren beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud:

6 All-Round B.v., Buva, Industrial Packaging, Johannes Rickert, Thijssen Deurenmontage, Veteka Houtindustrie, Themans Deurenmontage, Mill Panel, Bruynzeel. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend met enig reclamerecht. 5.8 Retentierechten De curator is niet bekend met enig retentierecht. 6. Doorstart I voortzetten Vrijwel direct na de faillietverklaring heeft een van de grootste leveranciers van faillieten, Tectona B.V., interesse getoond in overname van de activa van faillieten om daarmee de onderneming van faillieten voort te zetten. Deze partij had reeds voor de faillietverklaring overleg met de bestuurders en de bank gehad over een eventuele doorstart. Alvorens met deze partij in onderhandeling te treden, heeft de curator diverse partijen in de markt benaderd om te zien of zij wellicht interesse zouden hebben in de activa van failliet. Ook heeft de curator via de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten diverse partijen benaderd. Uiteindelijk heeft de curator geconcludeerd dat Tectona B.v. de meest gerede doorstart-kandidaat was en is de curator met Tectona B.V., Rabobank en De Lage Landen in onderhandeling getreden. Uiteindelijk zijn er de volgende afspraken gemaakt: De debiteurenvorderingen worden overgenomen tegen ,00 (boekwaarde minus 10%); De voorraden worden overgenomen tegen ,00 (eveneens boekwaarde minus 10%); De gereedschappen, machines, voertuigen en inventaris, welke niet kwalificeren als bodemzaken, worden overgenomen tegen ,00 (taxatiewaarde + 25%); De bodemzaken worden overgenomen voor een bedrag van ,00 (taxatiewaarde + 25%); Er wordt een bedrag van ,00 betaald voor goodwill, waaronder de domeinnamen-, telefoonnummers, de handelsnaam, het klantenbestand, et cetera. Met het voorgaande is er een opbrengst voor de boedel gerealiseerd van ,00. De curator is met Rabobank en De Lage Landen overeengekomen dat zij geen boedelbijdrage verschuldigd zijn over de aan hen toekomende opbrengst. Rabobank heeft echter wel afstand gedaan van haar recht om een (restant)vordering in te dienen in de faillissementen. Tectona BV, heeft zich verplicht om 8 van de 9 werknemers over te nemen. Aan hen wordt per 14 januari 2014 een arbeidsovereenkomst aangeboden. Op deze wijze blijft de boedelvordering uit hoofde van loon over de opzegtermijn, in grote mate beperkt. De heer van de Laar, bestuurder van faillieten, zal in loondienst betrokken blijven bij de onderneming.

7 Ook heeft Tectona B.v. de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand van failliet overgenomen per 14 januari Dit levert eveneens een beperking op van de boedelkosten. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen TTH Deurentechnieken B.V.: 2011: : : TTH Deuren B.V.: 2011: : : Verla Beheer B.V.: 2011: : : Goedk. Verk/. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverp/. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. Crediteuren 8. 1 Boede/vorderingen Salaris curator, UWV en huur 8.2 Pref vord. van de fiscus : ,00 (TTH Dt) 0,00 (TTH Dn) 8.586,00 (Verla)

8 8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren 46 (TTH Ot) a (TTH On) 2 (Verla) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren ,39 (TTH Ot) 0,00 (TTH On) ,04 (Verla) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend Werkzaamheden 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Er loopt een procedure tussen Oeurenfabriek Van der Plas B.V. (eisende partij) en TTH Oeurentechnieken B.v. (gedaagde partij). 9.2 Aard procedure Incasso door Oeurenfabriek van der Plas B.V. van openstaande facturen. 9.3 Stand procedure Oe procedure is inmiddels op grond van art. 29 Fw geschorst. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Nog niet bekend Plan van aanpak Het verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend inventarisatie van crediteuren en rechtmatighedenonderzoek. 10.3lndiening volgend verslag Juli 2014 Best, 29 januari 2014 Mr. drs. F.P.G. Oix

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau

Nadere informatie