Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam"

Transcriptie

1 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal E.P.C. Holding a.v. (hierna 'E.P.C.') GCO? Venture B.V. (hierna 'GCO?') Niolite B.v. (hierna 'Niolite') E.P.C.: Laan van Tolkien 135, 5661AA Geldrop GCO? & Niolite: Luchthavenweg 61, 565? EA Eindhoven E.P.C.: Christian van Beem GCO?: E.P.C. Niolite: E.P.C. E.P.C.: F.01/13/?6? GCO?: F.01/13/?68 Niolite: F.01/13/?69 13 augustus 2013 mr. drs. F.P.G. Dix mr. P.J. Neijt E.P.C.: SBI-code: Financiële holdings GCO?: SBI-code: Financiële holdings Niolite: SBI-code: Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. SBI-code: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Ontwerpen van websites, hosting, overige intermedia toepassingen en productie van diverse webapplicaties en internetloepassingen. Productie en vermarkting van diverse webapplicaties en internettoepassingen. E.P.C. en GCO?: 0 Niolite: 1 0,00 (E.P.C.) 0,00 (GCO?) 15.2?0,00 (Niolite) 13 augustus 2013 tim 9 september ,2 uur (E.P.C.) 0,3 uur (GCO?) 49,4 uur (Niolite) 1,2 uur (E.P.C.) 0,3 uur (GCO?) 49,4 uur (Niolite)

2 Specialisten in bedrijfskwesties Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie E.P.C. is een holdingmaatschappij, waarvan de heer Chris van Beem enig aandeelhouder en bestuurder is. E.P.C. is enig aandeelhouder en bestuurder van GC07 en van Cube24 B.V. Cube 24 B.V. is niet failliet verklaard. E.P.C. is daarnaast enig bestuurder van Niolite. GC07 houdt alle aandelen van Niolite. Niolite vormt de werkmaatschappij. 1.2 Winst en verlies 2010: 2011 : E.P.C GC Niolite Balanstotaal 2009: 2010: 2011 : 2012: E.P.C GC Lopende procedures De curator is niet bekend met enige lopende procedure. 1.5 Verzekeringen Niolite beschikt over een Inventaris en goederenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Deze worden opgezegd. 1.6 Huur Failliet huurt kantoorruimte op de eerste verdieping alsmede zes parkeerplaatsen aan de Luchthavenweg 61 te Eindhoven. De huurovereenkomst is door de curator met toestemming van de rechter-commissaris tegen de korst mogelijke termijn ex art. 39 Fw opgezegd.

3 Specialisten in bedrijfskwesties 1.7 Oorzaak faillissement De indirect bestuurder de heer Van Beem is twaalf jaar geleden met een zakenpartner gestart met de ontwikkeling en verkoop van softwareprogramma's. In 2007/2008 werd een overeenkomst gesloten met een grote internationale zorginstelling. Hiervoor zijn door de onderneming investeringen gedaan, echter de samenwerking ging uiteindelijk niet door, waardoor het met de onderneming bergafwaarts ging. Vervolgens heeft men nog een aantal maal getracht met grote klanten in zee te gaan, waarvoor investeringen werden gedaan, maar waaruit vervolgens geen langdurige samenwerking voortvloeide. Eind 2011 zijn de zakenpartners uit elkaar gegaan. Niolite heeft zich vervolgens gefocust op het product 'Niokids', een programma voor de planning en facturering van kinderopvang. Niokids telt ongeveer 90 gebruikers. Het programma is binnen Niolite ontwikkeld en is succesvol, echter het is prijstechnisch verkeerd in de markt gezet, waardoor het niet rendabel is. Niolite heeft getracht een crediteurenakkoord aan te bieden, echter niet alle crediteuren gingen hiermee akkoord, waardoor dit niet tot stand is kunnen komen. Naar aanleiding daarvan is het eigen faillissement aangevraagd van Niolite, GC07 en E.P.C. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. E.P.C.: 0 GC07: 0 Niolite: Aantal in jaar voor faili. E.P.C.: 0 GC07: 0 Niolite: Datum ontslagaanzegging 15 augustus Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris en een serverkast 3.6 Verkoopopbrengst : nog niet bekend

4 3.7 Boedelbijdrage : nog niet bekend Specialisten in bedt-jjfskwesties 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De inventaris is door Het Nederlandse Veiling Instituut (HNVI) getaxeerd en zal door middel van een online veiling worden verkocht. Een aantal bedrijfsmiddelen (pc's, laptops) zijn door de doorstarter overgenomen tegen executiewaarde. Voorraden! onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Abonnementen Niokids Verkoopopbrengst : zie Boedelbijdrage : zie 6.0 : zie 6.0 Andere activa Beschrijving : Softwareprogramma 'Niokids' Verkoopopbrengst : zie 6.0 : zie 6.0 De heer Van Beem stelt zich op het standpunt dat het eigendom van de software aan hem privé zou toekomen, althans dat hij tenminste mede eigenaar zou zijn. De curator stelt zich echter op het standpunt dat de software eigendom is van failliet. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing De debiteuren worden door de doorstarter geïncasseerd. 10% van de opbrengst gaat naar de doorstarter, de overige 90% valt in de boedel. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ,71 + PM 5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5 Specialisten in bedrijfskwesties 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. : n.v.t. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De activiteiten van Niolite zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris beperkt voortgezet tot aan de datum van de verkoop van de activa/activiteiten van failliet aan Netsjop B.v. (de doorstarter) en bestonden uit het draaiende houden van het softwareprogramma Niokids. Hiervoor is door twee externe partijen kosteloos medewerking verleend. Daarnaast heeft de werknemer gedurende deze periode werkzaamheden verricht ten einde het programma draaiende te houden. 6.2 Financiële verslaglegging Voor het verrichten van deze werkzaamheden heeft de curator geen extra kosten moeten maken. Doorstart 6.3 Beschrijving Het softwareprogramma 'Niokids' en een klein deel van de inventaris is gekocht door Netsjop B.V. Tevens zal Netsjop B.v. de debiteurenincasso ter hand nemen, waarvoor zij 10% van de opbrengst zal verkrijgen. De overige 90% komt toe aan de boedel. 6.4 Verantwoording Er hebben zich een 4-tal kandidaat-kopers gemeld bij de curator. Daarnaast is getracht aanvullende kandidaten aan te trekken, echter deze bleken niet geïnteresseerd in 'Niokids'. De 4 kandidaat-kopers hebben een bod uitgebracht. Deze lagen behoorlijk dicht bij elkaar. Er heeft daarom een tweede biedingsronde plaatsgevonden. De uiteindelijke doorstarter heeft het beste bod uitgebracht, zowel financieel als ten aanzien van behoud van werkgelegenheid en om die reden is de curator met deze partij in onderhandeling getreden.

6 Turno round Specialisten in bedrijfskwesties 6.5 Opbrengst ,00. Daarnaast heeft koper zich verplicht om de werknemer van Niolite een arbeidsovereenkomst aan te bieden. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. Voortzetten activiteiten, begeleiden van het doorstarttraject, voeren van onderhandelingen, opstellen koop -en vaststellingsovereenkomst, veiligstellen data softwareprogramma. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen E.P.G.: GG07: Niolite: Jaar: : 2010: 2011: Jaar: : 2010: 2011 : Jaar: 2011 Datum vaststelling: 27 januari maart januari 2013 Datum vaststelling: 29 januari januari maart januari 2013 Datum vaststelling: Datum deponering: 29 januari januari januari januari 2013 Datum deponering: 29 januari januari januari januari 2013 Datum deponering: 31 januari Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

7 Specialisten in bedrijfskwesties 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator en UWV 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,00 (E.P.C.) 0,00 (GCO?) ,00 (Niolite) 8.3 Pref vord. van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere pref crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3 (E.P.C.) o (GCO?) 8 ( Niolite) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: ,65 (E.P.C.) 0,00 (GCO?) ,91 (Niolite) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Het is de curator thans onbekend wat de verwachtingen hieromtrent zijn 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure

8 10. Overig Termijn afwikkeling faill. Specialisten in bedrijfskwesties Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van afwikkeling van het faillissement zal zijn 10.2 Plan van aanpak Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden: Verdere inventarisatie crediteuren Onderzoek administratie/rechtmatigheden Bewaken voortgang incasso debiteuren 10.3lndiening volgend verslag : februari 2014 Best, 11 september 2013 F.PG. Dix, curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Turnaround. Advocaten

Turnaround. Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie