De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal E.P.C. Holding B.V. (hierna 'E.P.C.') GC07 Venture a.v. (hierna 'GCOT) Niolite B.v. (hierna 'Niolite') E.P.C.: Laan van Tolkien 135, 5661AA Geldrop GC07 & Niolite: Luchthavenweg 61, 5657 EA Eindhoven E.P.C.: Christian van Beem GC07: E.P.C. Niolite: E.P.C. E.P.C.: F.01/13/767 GC07: F.01/13/768 Niolite: F.01/13/ augustus 2013 mr. drs. F.P.G. Dix mr. L.G.J.M. van Ekert E.P.C.: SBI-code: Financiële holdings GC07: SBI-code: Financiële holdings Niolite: SBI-code: Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. SBI-code: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Ontwerpen van websites, hosting, overige intermedia toepassingen en productie van diverse webapplicaties en internettoepassingen. Productie en vermarkting van diverse webapplicaties en internettoepassingen. E.P.C. en GC07: 0 Niolite: 1 0,00 (E.P.C.) 0,00 (GC07) 7.999,45 (Niolite) 18 augustus tot en met 26 oktober ,1 uur (E.P.C.) 0,0 uur (GC07) 6,4 uur (Niolite) 2,7 uur (E.P.C.) 0,8 uur (GC07) 97,4 uur (Niolite)

2 Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. In onderstaand verslag worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten dikgedrukt vermeld. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie E.P.C. is een holdingmaatschappij, waarvan de heer Chris van Beem enig aandeelhouder en bestuurder is. E.P.C. is enig aandeelhouder en bestuurder van GC07 en van Cube24 B.v. Cube 24 B.V. is niet failliet verklaard. E.P.C. is daarnaast enig bestuurder van Niolite. GC07 houdt alle aandelen van Niolite. Niolite vormt de werkmaatschappij. 1.2 Winst en verlies 2010: 2011: E.P.C GC Niolite Balanstotaal 2009: 2010: 2011: 2012: E.P.C GC Lopende procedures De curator is niet bekend met enige lopende procedure. 1.5 Verzekeringen Niolite beschikt over een Inventaris en goederenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Deze worden opgezegd. 1.6 Huur Failliet huurt kantoorruimte op de eerste verdieping alsmede zes parkeerplaatsen aan de Luchthavenweg 61 te Eindhoven. De huurovereenkomst is door de curator met

3 toestemming van de rechter-commissaris tegen de korst mogelijke termijn ex art. 39 Fw opgezegd Oorzaak faillissement De indirect bestuurder de heer Van Beem is twaalf jaar geleden met een zakenpartner gestart met de ontwikkeling en verkoop van softwareprogramma's. In 2007/2008 werd een overeenkomst gesloten met een grote internationale zorginstelling. Hiervoor zijn door de onderneming investeringen gedaan, echter de samenwerking ging uiteindelijk niet door, waardoor het met de onderneming bergafwaarts ging. Vervolgens heeft men nog een aantal maal getracht met grote klanten in zee te gaan, waarvoor investeringen werden gedaan, maar waaruit vervolgens geen langdurige samenwerking voortvloeide. Eind 2011 zijn de zakenpartners uit elkaar gegaan. Niolite heeft zich vervolgens gefocust op het product 'Niokids', een programma voor de planning en facturering van kinderopvang. Niokids telt ongeveer 90 gebruikers. Het programma is binnen Niolite ontwikkeld en is succesvol, echter het is prijstechnisch verkeerd in de markt gezet, waardoor het niet rendabel is. Niolite heeft getracht een crediteurenakkoord aan te bieden, echter niet alle crediteuren gingen hiermee akkoord, waardoor dit niet tot stand is kunnen komen. Naar aanleiding daarvan is het eigen faillissement aangevraagd van Niolite, GC07 en E.P.C. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faili. E.P.C.: 0 GC07: 0 Niolite: Aantal in jaar voor faili. E.P.C.: 0 GC07: 0 Niolite: Datum ontslagaanzegging 15 augustus Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris en een serverkast

4 3.6 Verkoopopbrengst : nog niet bekend 2.656, Boedelbijdrage : nog niet bekend niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Werkzaamheden De inventaris is door Het Nederlandse Veiling Instituut (HNVI) getaxeerd en zal door middel van een online veiling worden verkocht. Een aantal bedrijfsmiddelen (pc's, laptops) zijn door de doorstarter overgenomen tegen executiewaarde. De inventaris is verkocht door middel van een online veiling. Voorraden/ onderhanden werk 3. 9 Beschrijving : Abonnementen Niokids Verkoopopbrengst : zie Boedelbijdrage : zie 6.0 Werkzaamheden : zie 6.0 Andere activa Beschrijving : Softwareprogramma 'Niokids' Verkoopopbrengst : zie 6.0 Werkzaamheden : zie 6.0 De heer Van Seem stelt zich op het standpunt dat het eigendom van de software aan hem privé zou toekomen, althans dat hij tenminste mede eigenaar zou zijn. De curator stelt zich echter op het standpunt dat de software eigendom is van failliet. 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : Tot op heden 7.614, Boedelbijdrage : niet van toepassing Werkzaamheden De debiteuren worden door de doorstarter geïncasseerd. 10% van de opbrengst gaat naar de doorstarter, de overige 90% valt in de boedel. De doorstarter heeft de debiteuren twee maal aangeschreven en daarmee een bedrag van 6.618,17 geïncasseerd. 90% daarvan zijnde 5.956,36 is aan de boedel

5 overgemaakt. Daarnaast heeft de curator de debiteuren die niet hebben betaald nogmaals aangeschreven. Inmiddels is hierdoor nog een bedrag van 1.657,70 geïncasseerd. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ,71 + PM 5.2 Leasecontracten : n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : n.v.t. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De activiteiten van Niolite zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris beperkt voortgezet tot aan de datum van de verkoop van de activa/activiteiten van failliet aan Netsjop B.V. (de doorstarter) en bestonden uit het draaiende houden van het softwareprogramma Niokids. Hiervoor is door twee externe partijen kosteloos medewerking verleend. Daarnaast heeft de werknemer gedurende deze periode werkzaamheden verricht ten einde het programma draaiende te houden. 6.2 Financiële verslaglegging Voor het verrichten van deze werkzaamheden heeft de curator geen extra kosten moeten maken. Doorstart 6.3 Beschrijving Het softwareprogramma 'Niokids' en een klein deel van de inventaris is gekocht door Netsjop B.v. Tevens zal Netsjop B.V. de debiteurenincasso ter hand nemen, waarvoor zij 10% van de opbrengst zal verkrijgen. De overige 90% komt toe aan de boedel. 6.4 Verantwoording

6 Er hebben zich een 4-tal kandidaat-kopers gemeld bij de curator. Daarnaast is getracht aanvullende kandidaten aan te trekken, echter deze bleken niet geïnteresseerd in 'Niokids'. De 4 kandidaat-kopers hebben een bod uitgebracht. Deze lagen behoorlijk dicht bij elkaar. Er heeft daarom een tweede biedingsronde plaatsgevonden. De uiteindelijke doorstarter heeft het beste bod uitgebracht, zowel financieel als ten aanzien van behoud van werkgelegenheid en om die reden is de curator met deze partij in onderhandeling getreden. 6.5 Opbrengst ,00. Daarnaast heeft koper zich verplicht om de werknemer van Niolite een arbeidsovereenkomst aan te bieden. 6.6 Boede/bijdrage : n.v.t. Werkzaamheden Voortzetten activiteiten, begeleiden van het doorstarttraject, voeren van onderhandelingen, opstellen koop -en vaststellingsovereenkomst, veiligstellen data softwareprogramma. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek. De curator verwacht volgend verslag zijn (voorlopige) bevindingen te kunnen berichten. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en om een reactie verzocht. De bestuurder heeft op de vragen van de curator geantwoord naar aanleiding waarvan er nadere (nieuwe) vragen zijn gerezen. De curator wil eerstens het traject van hoor- en wederhoor afgerond hebben alvorens tot openbaar making van enige bevinding over te gaan. In september 2014 heeft de curator een bespreking gehad met de bestuurder. Er zijn vraagtekens geplaatst bij de afwikkeling van de rekening courant verhouding met oud mede bestuurder en aandeelhouder Coreworx Technologies Holding B.V. De positie is overgenomen door de zittende bestuurder en aandeelhouder ter voldoening van een koopsom en vervolgens in verrekening gebracht. Betreffende verrekening zou mogelijk niet de juridische toets der kritiek kunnen doorstaan. Voorts heeft de curator verhaalsinformatie verzameld om te bezien of de bestuurder/aandeelhouder verhaal zou bieden voor een eventuele vordering zijdens de curator. Voorgaande bleek niet het geval te zijn. In de bespreking is door de bestuurder aangegeven zich niet te kunnen vinden in de mogelijke conclusies zijdens de curator. Er zijn feiten aangedragen, zoals overname een vordering op de vennootschap vanuit de gemeente door de vertrekkende aandeelhouder, waardoor in ieder geval het geldelijk belang is gereduceerd van circa ,- naar circa ,-.Voorts is er ook met zoveel woorden medegedeeld en bevestigd dat er geen vermogen is waarop op verhaal zou kunnen plaatsvinden.

7 Gelet op het voorgaande is de curator voornemens - in overleg met de rechtercommissaris - om de werkzaamheden op dit punt te staken. 7.2 Depot jaarrekeningen E.P.G.: Jaar: : 2010: 2011: GG07: Jaar: : 2010: 2011: Niolite: Jaar: 2011 Datum vaststelling: 27 januari maart januari 2013 Datum vaststelling: 29 januari januari maart januari 2013 Datum vaststelling: Datum deponering: 29 januari januari januari januari 2013 Datum deponering: 29 januari januari januari januari 2013 Datum deponering: 31 januari Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek, zie onderdeei Paulianeus handelen : Nog in onderzoek, zie onderdeel 7.1. Werkzaamheden 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator en UWV 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,00, ,00 (E.P.C.) 0,00, ,00 (GC07) , ,00 (Niolite) 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend ,54 (Niolite)

8 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3,6 (E.P.C.) (GCO?) 8 11 ( Niolite) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: ,65, ,64 (E.P.C.) 0,00 (GCO?) ,91, ,45 (Niolite) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Opheffing bij gebrek aan baten. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Werkzaamheden 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling taill. De curator verwacht op korte termijn over te kunnen gaan tot afwikkeling van het faillissement Plan van aanpak Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden: Verdere inventarisatie crediteuren Onderzoek administratie/rechtmatigheden Bewaken voortgang incasso debiteuren Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden: Verdere inventarisatie crediteuren Onderzoek administratie/rechtmatigheden Afronden incasso debiteuren Afronden administratief onderzoek. Er dient nog een kleine rekening-courant vordering ad 2.709,74 ingelost te worden door de aandeelhouder waarna de curator voornemens is om het faillissement af te wikkelen.

9 10.3/ndiening volgend vers/ag : februari 2015 Best, 28 oktober 2014 F.PG. Dix, curator

10 Pagina 1/1 Tussentijds financieel verslag per Financieel,

11 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/13/768 Faillissement GC07 Venture B.V. mr. L.G.J.M. van Ekert Oost- Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 0:06 0:00 0:06 2. Personeel 0:00 0:00 0:00 3. Activa 0:00 0:00 0:00 4. Debiteuren 0:00 0:00 0:00 5. Bank/zekerheden 0:00 0:00 0:00 6. DoorstartlVrtz. 0:00 0:00 0:00 7. Rechtmatigheden 0:00 0:00 0:00 8. Crediteuren 0:18 0:00 0:18 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 0:24 0:00 0: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 0:48 0:00 0:48 Pagina 1 van 2

12 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Nummer faillissement tim F.01/13/768 Totalen per medewerker Totaal generaal Pagina 2 van 2

13 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/13/767 Faillissement E.P.C. Holding B.V. mr. L.G.J.M. van Ekert Oost- Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 0:06 0:00 0:06 2. Personeel 0:00 0:00 0:00 3. Activa 0:00 0:00 0:00 4. Debiteuren 0:00 0:00 0:00 5. Bank/zekerheden 0:00 0:00 0:00 6. DoorstartlVrtz. 0:00 0:00 0:00 7. Rechtmatigheden 0:00 0:00 0:00 8. Crediteuren 2:00 0:06 2:06 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 0:30 0:00 0: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 2:36 0:06 2:42 Pagina 1 van 2

14 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Nummer faillissement Urn F.01/13/ /08/2014 Crediteuren SDE Ingekomen correspondentie fiscus VPB 2013/2012 herinnering 0:10 18 Crediteuren 0:10 I Totalen per medewerker SDE Totaal generaal de heer S. van Deelen 0:10 0:10 Pagina 2 van 2

15 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. drs. F.P.G. Dix F.01/13/769 Faillissement Niolite B.V. mr. L.G.J.M. van Ekert Oost- Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 29:12 0:12 29:24 2. Personeel 1:06 0:00 1:06 3. Activa 2:00 0:00 2:00 4. Debiteuren 11:42 0:00 11:42 5. Bank/zekerheden 3:30 0:06 3:36 6. DoorstartNrtz. 15:36 0:00 15:36 7. Rechtmatigheden 11:36 4:06 15:42 8. Crediteuren 8:06 0:18 8:24 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 8:12 1:42 9: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 91:00 6:24 97:24 Pagina 1 van 3

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Turnaround. Advocaten

Turnaround. Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie