Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens I. van Erp Bouw B.V., hierna "Bouw" Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.V., hierna "Bouwfaciliteitsbedrijf' Aannemingsbedrijf I. van Erp B.V., hierna: "Aannemingsbedrijf' Middelste Groes 3 Bouwen Bouwfaciliteitsbedrijf: Aannemingsbedrijf: Bouw: Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.V. Bouwfaciliteitsbedrijf: I. van Erp Beheer B.V. Aannemingsbedrijf: Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.V. Bouw: F.01/13/1238 Bouwfaciliteitsbedrijf: F.01/13/1239 Aannemingsbedrijf: F.01/13/ december 2013 mr. S. Winkels-Koerselman mr. L.J.G.M. van Ekert Volgens de KvK: Bouw: de uitoefening van het bouw- en renovatiebedrijf voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Bouwfaciliteitsbedrijf: het inkopen en ter beschikking stellen van materialen, toebehoren en overige bouwmaterialen, alsmede kantoorinventaris voor de uitoefening van het bouwbedrijf en voorts het beheer van voorraden, alsmede de (door)verkoop daarvan. Aannemingsbedrijf: de uitoefening van het bouw- en renovatiebedrijf voor de burgerlijkeen utiliteitsbouw. Bouw: 2012: ,- 2011: , Bouwfaciliteitsbedrijf: 2012: ,- 2011: , Aannemingsbedrijf: 2012: ,- 2011: ,-

2 Personeel gemiddeld aantal Bouw: 3 Bouwfaciliteitsbedrijf: 0 Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Aannemingsbedrijf: 1 120,16 (Bouw) 31 december 2013 tot en met 26 januari ,4 uur (Bouw) 1,4 uur (Bouwf) 1,7 uur (Aann) 16,4 uur (Bouw) 1,4 uur (Bouwf) 1,7 uur (Aann) Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van zowell. van Erp Bouw B.V. als Aannemingsbedrijf I. van Erp B.v. is sinds 11 mei 2000 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.V. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.v. is sinds 30 december 1994 de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I. van Erp Beheer B.v. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van I. van Erp Beheer B.V. is sinds 13 april 1991 de heer I.H.M. van Erp. De vennootschap I. van Erp Beheer B.v. is niet in staat van faillissement verklaard. 1.2 Winst en verlies Bouw: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Het jaar daarvoor, 2011, was sprake van een verlies ad ,-. Bouwfaciliteitsbedrijf: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Hetjaar daarvoor, 2011, was sprake van een verlies ad ,-. Aannemingsbedrijf: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Het jaar daarvoor, 2011, was sprake van een verlies ad ,-.

3 1.3 Balanstotaal Bouw: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. In 2011 was dat ,-. Bouwfaciliteitsbedrijf: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. In 2011 was dat ,-. Aannemingsbedrijf: Uit de jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. In 2011 was dat , Lopende procedures! Voor zover de curator bekend geen. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen staan op naam van I. van Erp Beheer B.V. Mogelijk is slechts een verzuimverzekering afgesloten ten name van I. van Erp Bouw B.V. De curator zal dit onderzoeken en deze eventueel beëindigen. Voor zover de curator bekend staan overigens geen verzekeringen op naam van I. van Erp Bouw B.V., Faciliteitsbedrijf I. van Erp a.v. of Aannemingsbedrijf I. van Erp a.v. 1.6 Huur De onderneming was gevestigd in het pand aan de Middelste Groes 3 te Heesch. De drie gefailleerde vennootschappen huurden dit pand van de vennootschap I. van Erp Beheer B.V. De huurovereenkomst was niet schriftelijk, maar mondeling aangegaan. De curator zal met de bestuurder overleggen over het beëindigen van de betreffende huur. Voor zover de curator bekend zijn verder geen huurovereenkomsten aanwezig Oorzaak faillissement De bestuurder van de failliete vennootschap heeft verklaard dat de problemen ongeveer vijf jaar geleden zouden zijn begonnen. De bestuurder heeft aangegeven dat het daarvoor goed ging in de bouwen dus zou het bedrijf hoge lonen hebben moeten aanbieden aan de werknemers. Anders zouden deze werknemers ergens anders zijn gaan werken. De lonen konden daarna niet meer omlaag, aldus nog steeds de bestuurder. Het bedrijf zou voornamelijk bedrijfshallen hebben gebouwd, maar hier zou steeds minder vraag naar zijn geweest. De bestuurder gaf aan dat hij zijn werknemers wel kon uitlenen, maar dat ook dat op een gegeven moment niet meer lukte, omdat ZZP'ers goedkoper waren. Bovendien zou sprake zijn geweest van een enorme concurrentie in de bouwsector met als gevolg dat een bouwaanvraag naar veel verschillende gegadigden gestuurd werd, aldus de bestuurder. Toen geen opdrachten meer binnenkwamen is uiteindelijk besloten tot het doen van eigen aangifte van het faillissement.

4 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. : Bouw heeft 3 werknemers en Aannemingsbedrijf 1 werknemer. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Bouw 3 werknemers en Aannemingsbedrijf 1 werknemer. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 3 januari Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen vallen allemaal in het vermogen van I. van Erp Beheer B.V. Voor zover de curator bekend zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig die in het vermogen van één van de drie gefailleerde vennootschappen vallen. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing (zie punt 3.5). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover sprake is van bodemzaken, geldt het bodemrecht van de Belastingdienst. Voorraden! onderhanden werk 3.9 Beschrijving De aanwezige voorraden zijn eigendom van I. van Erp Beheer B.V. aangegeven dat geen onderhanden werk aanwezig is Verkoopopbrengst De bestuurder heeft Zie punt 3.6.

5 3. 11 Boedelbijdrage Zie punt 3.7. Andere activa 3.12 Beschrijving Voor zover de curator thans bekend zijn er geen andere activa Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren Bouw: volgens de opgave van de bestuurder stond per datum faillissement een bedrag van ,23 open aan debiteuren. Bouwfaciliteitsbedrijf: volgens de opgave van de bestuurder waren per datum faillissement geen openstaande debiteuren aanwezig. Aannemingsbedrijf: volgens de opgave van de bestuurder stond per datum faillissement een bedrag van ,98 open aan debiteuren. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Bernheze Maasland heeft haar vordering op Bouw ter hoogte van ,22 ingediend in het faillissement. Aannemingsbedrijf I. van Erp B.v. heeft een creditsaldo op haar rekening ad 841,68 en Bouwfaciliteitsbedrijf I. van Erp B.v. heeft een creditsaldo op haar rekening ad 98, Leasecontracten Voor zover de curator bekend zijn er geen leasecontracten.

6 Specialisten in bedrijfskwesties 5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank pretendeert de volgende zekerheden voor de terugbetaling van de hiervoor onder punt 5.1 genoemde vordering op Bouw: - Pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris Bouw; Pandrecht op de huidige en toekomstige voorraden Bouw; - Pandrecht op de huidige en toekomstige vervoermiddelen Bouw; - Pandrecht op de vorderingen op derden, en ter zake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten van Bouw; - Borgtocht door de heer I.H.M. van Erp. 5.4 Separatistenpositie Zie punt Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten reeds twee weken voor de faillietverklaring waren gestaakt. De onderneming is dan ook niet voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart : Niet van toepassing. 6.3 Beschrijving De bestuurder heeft aangegeven geen doorstart te willen maken. Andere kandidaten hebben zich ook niet gemeld. Daarnaast lagen de activiteiten al twee weken stil, was er geen onderhanden werk en/of andere activa en is de naam van de onderneming specifiek verbonden met de oprichter van de vennootschappen.

7 Turna round 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2011 zijn ten aanzien van zowel Bouw, Bouwfaciliteitsbedrijf en Aannemingsbedrijf op 30 januari 2013 (tijdig) gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2010 zijn op 12 december 2011 (tijdig) gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : salaris curator en UWV. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 3.647,00 (Bouw) 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend.

8 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 7 (Bouw) 4 (Bouwf) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: ,37 (Bouw) ,14 (Bouwf) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing. 10. Overig Termijn afwikkeling faili. : nog niet bekend Plan van aanpak Verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, overleg bank in verband met uitwinnen zekerheden, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana. 10.3lndiening volgend verslag : 30 juni 2014 Best, 27 januari 2014 Mw. mr. S. Winkels-Koerselman curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie