De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Interflex B.V. Europaweg 91, 5707 CL Helmond Wolak Holding B.V. C/01/14/109 F 4 februari 2014 mr. S. Winkels-Koerselman mr. S.J.O. de Vries Het uitzenden, detacheren alsmede de werving en selectie van personen. 2012: ,- (concept) 2013: ,72 (interne concept cijfers) ,70 4 februari 2014 tot en met 24 februari ,6 uur 55,6 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van Interflex B.V. is sinds 30 november 2009 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wolak Holding B.V., waarvan mevrouw B. Wolak op haar haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

2 Specialisten in bedrijfskwesties 1.2 Winst en verlies Uit de (interne) winst- en verliescijfers over 2013 blijkt dat er over dat jaar een verlies is gemaakt van ,18. Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Het jaar daarvoor was er een verlies ad , Balanstotaal Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. Het jaar daarvoor was er sprake van een balanstotaal ad , Lopende procedures Voor zover de curator bekend geen. 1.5 Verzekeringen De failliete vennootschap had voor haar werknemers (uitzendkrachten) een collectiviteit voor de zorgverzekering geregeld. Daarnaast had failliet een aansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden via Turien & Co Assuradeuren. Deze is reeds per 1 januari 2014 beëindigd. De autoverzekeringen liepen bij London Verzekeringen. Deze verzekering is eveneens reeds beëindigd per 31 januari Huur De onderneming was gevestigd in het pand aan de Europaweg 91 te Helmond. De verhuurder heeft deze huurovereenkomst reeds bij van 17 februari jl. opgezegd ex art. 39 Fw. Daarnaast zorgde failliet tevens voor huisvesting van een deel van haar werknemers. In dat verband huurde zij 9 woningen in den lande. Ten aanzien van een 8-tal woningen heeft de curator inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten ex art. 39 Fw opgezegd. Eén huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement door de verhuurder opgezegd. Deze woning is inmiddels ook opgeleverd. Ook werd er een personenbusje gehuurd van een Poolse firma, Speedtravel & Service. De curator zal deze firma aanschrijven inzake het faillissement Oorzaak faillissement De bestuurder van de failliete vennootschap heeft jegens de curator het volgende verklaard over de oorzaken van het faillissement. Ca. 11 jaar geleden is de bestuurder begonnen met het uitzenden van werknemers in een eenmanszaak. Later is deze eenmanszaak ingebracht in de huidige B.v. De activiteiten bestaan uit het uitzenden van Poolse werknemers. Eerst is men begonnen in de vleesbranche en dat is later uitgebreid

3 naar de metaalbranche en de industrie. De bestuurder heeft verklaard, dat de omzet te laag was geworden en dat de marges te klein waren. De minimumlonen zouden zijn gestegen, maar opdrachtgevers zouden niet akkoord zijn gegaan om een hoger uurloon voor ingeleende uitzendkrachten te vergoeden, aldus de bestuurder. Er waren voornemens om naar een goedkoper bedrijfspand in Eindhoven te verhuizen, maar het huurcontract voor het bedrijfspand te Helmond liep nog ruim een jaar. Er was wel gesproken over afkoop van de resterende huurtermijn, maar het faillissement zou dat nu hebben doorkruist, aldus nog steeds de bestuurder. Uiteindelijk is besloten tot eigen aangifte van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faili. : 65 (incl. uitzendkrachten) 2.2 Aantal in jaar voor faili. : ca Datum ontslagaanzegging Ten aanzien van 49 van de werknemers, die voorheen werden uitgezonden aan de firma Harsco, heeft de curator op 7 februari 2014 volledigheidshalve ontslag aangezegd. Naar zeggen van de bestuurder van de failliete vennootschap zijn deze werknemers namelijk reeds met ingang van 1 februari 2014 in dienst getreden van een ander uitzendbureau. De curator heeft het UWV hieromtrent geïnformeerd. Ten aanzien van de 12 overige werknemers (uitzendkrachten) en de 4 werknemers die op kantoor van failliet werkzaamheden verrichten heeft de curator op 10 februari 2014 ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan - kort samengevat - uit kantoorinventaris (incl. computerapparatuur), beveiliging en een aantal voertuigen. De bank, die een pandrecht

4 op - kort samengevat - de bedrijfsmiddelen heeft, laat op korte termijn een taxatie verrichten door BVA Taxaties. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Nog niet van toepassing. Met de bank wordt overleg gevoerd over de wijze van verkoop van de aanwezige inventaris en overige bedrijfsmiddelen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover er sprake is van bodemzaken, geldt het bodemrecht van de Belastingdienst. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Andere activa Beschrijving Voor zover de curator thans bekend zijn er geen andere activa dan die welke genoemd zijn in punt Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de opgave van de bestuurder stond er per datum faillissement een bedrag van ,20 open aan debiteuren. Daarnaast zijn er na datum faillissement nog een aantal facturen opgemaakt van de week voor het faillissement.

5 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De ING Bank heeft een krediet verstrekt aan de failliete vennootschap en haar moedervennootschap Wolak Holding B.V. met een limiet van ,-, waarvoor deze vennootschappen mede aansprakelijk zijn. Uit hoofde van dit krediet heeft de bank per datum faillissement een bedrag van in totaal ,81 exclusief rente en kosten te vorderen heeft. 5.2 Leasecontracten De vennootschap had een leaseovereenkomsten met Volkswagen Autolease ten aanzien van een voertuig. De leasemaatschappij is geïnformeerd inzake het faillissement. Thans wordt bekeken of de leaseovereenkomst mogelijk wordt overgenomen door een werknemer. 5.3 Beschrijving zekerheden De ING Bank pretendeert de volgende zekerheden voor de terugbetaling van het hiervoor in punt 5.1 genoemde krediet: - Pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden; mede-aansprakelijkheid van Wolak Holding B.v. 5.4 Separatistenpositie Zie punt 5.3. De ING Bank heeft aangegeven, dat zij de verpande roerende zaken laat taxeren door BVA Taxaties en dat zij op korte termijn een afspraak zullen maken met de curator om afspraken te maken over de verkoop daarvan. Ten aanzien van de debiteuren heeft de curator aan de bank verzocht om haar mede te delen of zij tot uitwinning daarvan zalovergaan. 5.5 Boedelbijdragen

6 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie I zekerheden Ten aanzien van één specifieke opdrachtgever zijn de 10 aldaar werkzame uitzendkrachten hun werkzaamheden vanaf datum faillissement blijven verrichten. Zij zullen nog tot het einde van hun opzegtermijn (vermoedelijk 10 maart 2014) werkzaamheden voor deze opdrachtgever blijven verrichten. 6.2 Financiële verslaglegging Ten behoeve van de voortzetting van de werkzaamheden bij deze specifieke opdrachtgever is door de curator een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten. De kosten daarvan bedragen in totaal 525,- voor alle 10 de werknemers. Deze verzekering is afgesloten voor de duur van de opzegperiode. Ten aanzien van de kosten van het personeel zal het UWV, vanwege de toepasselijkheid van de loongarantieregeling van het UWV welke voorziet in betaling van loon gedurende de opzegtermijn, haar vordering ter verificatie indienen bij de curator. Die kosten komen sowieso voor rekening van de boedel, ongeacht of er al dan niet wordt doorgewerkt. Daarnaast zal er wekelijks een factuur kunnen worden verzonden aan de opdrachtgever voor de daadwerkelijke gewerkte uren. Die facturen zullen dan ook niet elke week even hoog zijn. Ten aanzien van week 6 is reeds een factuur van 9.110,26 verzonden. Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheid behoort. Uiteindelijk bleek een doorstart niet haalbaar. Wel is met de hiervoor in punt 6.1 genoemde opdrachtgever besproken, dat de betreffende uitzendkrachten na afloop van de opzegtermijn mogelijk een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden.

7 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boede/bijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2011 is op 28 januari 2013 (tijdig) gedeponeerd. De jaarrekening over 2010 is op 10 januari 2012 (tijdig) gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verk/. Accountant 7.4 Stortingsverp/. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q.lde Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.

8 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen salaris curator, huur, UWV, kosten verzekering werknemers. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Per 19 februari 2014 geen openstaande aanslagen. 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend. 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure : 10. Overig Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend Plan van aanpak verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, afwikkelen werkzaamheden gedurende opzegtermijn, overleg ING inzake pandrechten en verkoop inventaris, voorraden en andere bedrijfsmiddelen, overleg bank in verband met uitwinnen debiteuren, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana. 10.3lndiening volgend verslag : 31 augustus 2014 Best, 26 februari 2014 Mw. mr. S. Winkels-Koerselman curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie