LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN"

Transcriptie

1 LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Susanne Hendrickx BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE JUNI

2 Deel 1: Opbouw 1.1 Inleiding 1.2 Visie College of Science op vaardighedenonderwijs 1.3 Dublin Descriptoren 1.4 Taxonomie van Bloom 1.5 Over dit document Deel 2: Academische vaardigheden in de opleiding 2.1 Opleidingsvisie 2.2 Beschrijving leerlijnen 2.3 Niveaus leerlijnen 2.4 Inbedding beoordeling Deel 3: Uitwerking leerlijnen 3.1 Academische (studie-)houding 3.2 Onderzoeksvaardigheden 3.3 Academische schrijfvaardigheid 3.4 Presentatievaardigheden 3.5 Projectvaardigheden 3.6 Matrix van AV-leerlijnen Bijlage 1 Bijlage 2 : Dublin Descriptoren : Herziene Taxonomie van Bloom 2

3 DEEL 1: OPBOUW 1.1 Inleiding In dit document worden de academische vaardigheden (AV s) voor de BSc Kunstmatige uiteengezet en staat beschreven hoe dit vaardighedenonderwijs wordt aangeboden. Voor het gehele College of Science (CoS) gelden als bouwstenen voor de AV-leerlijnen de visie op vaardighedenonderwijs, de internationaal gehanteerde Dublin descriptoren, en de taxonomie van Bloom. Deze drie bouwstenen worden hieronder één voor één toegelicht. In het tweede gedeelte van dit document worden deze bouwstenen verbonden door de opleidingsvisie op AV-onderwijs. Hieruit volgt een overzicht van de in de opleiding gehanteerde AV-leerlijnen. Daarbij wordt de relatie gelegd tussen deze leerlijnen en de Dublin descriptoren en de taxonomie van Bloom. In het laatste onderdeel worden de leerlijnen uitgewerkt. Daarbij wordt duidelijk gemaakt voor de gehele opleiding welke doelen betreffende AV in welke cursussen behaald worden en hoe het vaardighedenonderwijs binnen deze cursussen wordt aangeboden. Een totaaloverzicht wordt gegeven in de AV-matrix, die daarop volgt. De blauwdruk die met dit document ontstaat dient als leidraad voor het verder implementeren van de academische vaardigheden in het curriculum van de. 1.2 Visie College of Science op vaardighedenonderwijs Voor alle opleidingen binnen het College of Science is er een gedeeld raamwerk voor AVonderwijs. Zo heeft iedere opleiding een uitgewerkt vaardighedenprogramma, met leerlijnen die zijn vastgelegd over de drie opleidingsjaren. Dit vaardighedenprogramma is afgeleid van de doelstelling en eindtermen van de betreffende opleiding. Het vaardighedenprogramma is waar mogelijk gekoppeld aan het primaire inhoudelijke onderwijs, daarnaast kunnen expliciete vaardighedencursussen aangeboden worden. Het (doen) opstellen, de bewaking en uitvoering van dit programma is een taak van de opleidingsdirecteur. Deze wordt hierin ondersteund door één of meer vaardighedencoördinatoren, die onderdeel uitmaken van het door de opleidingsdirecteur aangestuurde Opleidingscoördinatieteam van de opleiding. Het vaardighedenprogramma is vastgelegd in een vaardighedenmatrix. De matrix beschrijft expliciet per vaardighedenleerlijn welke opdrachten in welk vak geplaatst zijn. Deze matrix is uitgewerkt in paragrafen 3.1 t/m Dublin descriptoren 3

4 De Dublin Descriptoren vormen het uitgangspunt bij het accrediteren van opleidingen aan Nederlandse universiteiten. Deze descriptoren vormen de internationale standaard voor het eindniveau van de bacheloropleiding. Ook binnen het College of Science worden deze gehanteerd bij het vaststellen van het eindniveau van de academische leerlijnen. De Dublin Descriptoren verdelen de kwalificaties van de bachelor in de volgende vijf categorieën (NVAO, 2008; zie bijlage 1 voor de uitwerking): 1. Kennis en inzicht 2. Toepassen kennis en inzicht 3. Oordeelsvorming 4. Communicatie 5.Leervaardigheden Traditioneel gezien ligt de nadruk in veel onderwijs op het overbrengen van kennis en bijbrengen van inzicht. Onderwijs in academische vaardigheden speelt juist een cruciale rol binnen de andere categorieën: toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie, en leervaardigheid. Om de Dublin descriptoren te vertalen naar concrete cursus- en leerdoelen, wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom. 1.4 Taxonomie van Bloom De taxonomie van Bloom (1956) is een hiërarchisch systeem voor de classificatie van leerdoelen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in drie domeinen: cognitief, psychomotorisch en affectief (zie bijlage 2 voor de uitwerking). In veel onderwijs ligt de nadruk op het cognitieve domein. Onder dit domein valt kennis en begrip van leerstof en het vermogen tot kritisch denken. De zes niveaus die onderscheiden worden binnen dit domein zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, en creëren (Anderson, Krathwohl, & Mayer, 2001). In het vaardighedenonderwijs speelt het psychomotorisch domein een voorname rol omdat dit domein gaat over het ontwikkelen van vaardigheden en veranderen van gedrag. De vijf niveaus zijn imitatie, manipulatie, precisie, constructie, en meesterschap (Dave, 1975), Als laatste betreft het affectieve domein de emoties en attitudes. De vijf niveaus die worden onderscheiden zijn: ontvangen, reageren, waarden toekennen, waarden conceptualiseren, en internaliseren. 1.5 Over dit document De AV-coördinator van de is eigenaar van dit document en waarborgt de implementatie van de AV-leerlijnen. AV-beoordelingsformulieren en een AVhandleiding zijn onder andere documenten die daartoe door de AV-coördinator worden 4

5 verstrekt. Daarnaast onderhoudt de AV-coördinator dit document: wijzigingen in het curriculum die betrekking hebben op het AV-onderwijs worden verwerkt in dit document en benodigde aanpassingen in het AV-onderwijs zullen vervolgens worden doorgevoerd. 5

6 DEEL 2: ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN BINNEN DE OPLEIDING 2.1 Opleidingsvisie De eindtermen van de specificeren het eindniveau wat betreft de AV-leerlijnen: De student die de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie heeft afgerond: - beschikt over adequate vaardigheden inzake het opsporen en de kritische verwerking van relevante vakliteratuur en inzake de schriftelijke en mondelinge rapportage daarover; - beschikt over voldoende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden om als academicus in een multidisciplinair teamverband te functioneren; - heeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de Kunstmatige Intelligentie en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied in de samenleving. In de opleiding wordt het AV-onderwijs binnen de reguliere vakken aangeboden. Omdat het onderwijs in de academische vaardigheden erg arbeidsintensief is (nakijken van opdrachten, feedback geven), worden docenten geassisteerd door tutoren en vak-assistenten die hierin kunnen begeleiden. Naast de reguliere vakken vindt een deel van het AV-onderwijs plaats in het eerstejaars tutoraat, tevens begeleid door tutoren. Dit AV-onderwijs is dan gekoppeld aan het onderwijs in de lopende reguliere vakken. Het AV-onderwijs is zodanig georganiseerd dat: - de vaardigheden stap-voor-stap worden ontwikkeld: aan de hand van leerlijnen die over de drie onderwijsjaren zijn ingedeeld wordt in latere vakken voortgebouwd op het onderwijs dat studenten in eerdere vakken hebben gehad; - een daadwerkelijke ontwikkeling van studenten op de leerlijnen wordt gemonitord en afgedwongen. Het gebruik van een (digitaal) studentportfolio is hierbij noodzakelijk; - voor de studenten en docenten inzichtelijk is waar in het curriculum welke vaardigheden worden onderwezen. De AV-matrix die tevens is opgenomen in dit document geeft dit overzicht. 2.2 Leerlijnen academische vaardigheden Er zijn de afgelopen jaren werkgroepen geweest ter bepaling van de academische vaardigheden binnen de. In 2009 is binnen het VAARDIG project een AV-matrix opgesteld die een beschrijving geeft van zes academische vaardigheden en de hieronder vallende competenties. Vervolgens zijn in 2011 verdiepende workshops gehouden met docenten binnen de, om de academische leerlijnen verder te bepalen (de vaardigheden en de daaraan gekoppelde niveaus) waarbij de eindtermen van de opleiding als uitgangspunt zijn genomen. Op basis van de VAARDIG AV-matrix, de output van het docententeam en de Dublin Descriptoren zijn de eindtermen in dit document geconcretiseerd in vijf leerlijnen voor academische vaardigheden. Hieronder staan deze leerlijnen weergegeven met bijbehorende Dublin Descriptoren. 6

7 Kunstmatige Intelligentie Leerlijn Academische (studie-) houding Voornaamste Dublin Descriptoren Oordeelsvorming & Leervaardigheden Competenties Autonomie / academische houding: Kan een persoonlijke planning maken en volgen Kan wetenschappelijke tekstboeken lezen en samenvatten Kan eigen vorderingen monitoren In staat om zelf kennis te vergaren (Life Long Learning) De student kent de maatschappelijke betekenis van KI en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied Discussie en debat: Kan een standpunt verwoorden en een discussie weergeven Kan een standpunt beargumenteren Kan fouten in een argumentatie identificeren Kritisch denken: Begrijpt wat de wetenschappelijke houding impliceert en gedraagt zich als een professional Kan reflecteren op gelezen artikelen Kan peer-review technieken toepassen Onderzoeksvaardigheden Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht & Oordeelsvorming Wetenschappelijke relevantie: Heeft kennis van gebruikte onderzoeksmethoden binnen de AI Kan de impact van AI technologieën in het maatschappelijke veld bepalen Is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen uit de geschiedenis van de AI Is in staat om een relevante en geschikte onderzoeksvraag op te stellen Experimenteel onderzoek: Kan een experiment opzetten en data verzamelen Kan data bewerken en verwerken 7 Susanne Hendrickx

8 Kunstmatige Intelligentie Kan onderzoeksresultaten evalueren Kan fouten in een argumentatie identificeren Literatuuronderzoek: Is in staat om literatuur te vinden met betrekking tot een bepaald onderwerp Kan een overzicht maken van de beschikbare wetenschappelijke literatuur met betrekking tot een bepaald onderwerp Is in staat om uit verschillende wetenschappelijke bronnen een nieuw topic of een nieuw standpunt te synthetiseren Academische schrijfvaardigheid Presentatievaardigheden Toepassen kennis en inzicht & Communicatie Toepassen kennis en inzicht & Communicatie Schrijfstijl en lay-out: Kan correct en wetenschappelijk taalgebruik hanteren, zowel in het Nederlands als in het Engels Heeft een wetenschappelijke schrijfstijl: neutraal, objectief, zakelijk en bondig Refereert op de juiste manier naar gebruikte literatuur Maakt gebruik van LaTeX voor een professionele en academische lay-out van het verslag Inhoudelijke weergave: Is in staat om de juiste indeling te hanteren passend bij het type verslag (waaronder onderzoeksverslag, wetenschappelijk artikel, literatuurverslag, labboek) Vat gelezen wetenschappelijke literatuur bondig en helder samen Kan rapporteren over de gebruikte onderzoeksmethode en de verkregen onderzoeksresultaten Kan standpunten en argumenten schriftelijk duidelijk naar voren brengen Presenteerstijl & lay-out: Maakt effectief gebruik van verbale, non-verbale en paralinguale variabelen bij het overbrengen van de boodschap Reageert passend op vragen / reacties uit het publiek 8 Susanne Hendrickx

9 Kunstmatige Intelligentie Heeft een professionele opmaak van slides (d.m.v. LaTeX), ondersteunend aan mondelinge boodschap Inhoudelijke weergave: Kiest voor een inhoud die aansluit bij de doelgroep en gericht is op het behalen van de doelstelling Hanteert een logische opbouw in de presentatie Brengt de boodschap duidelijk en krachtig, met voldoende onderbouwing Projectvaardigheden Toepassen kennis en inzicht & Leervaardigheden Projectmanagement: Kan een projectvoorstel schrijven (voorzien van doelstelling, scope, randvoorwaarden, risico s) voor het oplossen van een gegeven probleem Is in staat om theorie toe te passen bij de oplossing van een praktisch probleem Kan een project faseren en plannen Kan omgaan met veranderingen tijdens de uitvoer van een project Communiceert helder met stakeholders van het project Samenwerken: Kan functioneren binnen een heterogeen team Kan effectief samenwerken met leden van de projectgroep Kan feedback geven en ontvangen 9 Susanne Hendrickx

10 2.3 Niveaus van de leerlijnen Aan de hand van de Taxonomie van Bloom kan inzichtelijk worden gemaakt welke ontwikkeling er van studenten wordt verwacht met betrekking tot welke leerlijn. In onderstaande tabel staat weergeven welke ontwikkeling van studenten wordt verwacht per jaar. Daarbij is tevens per leerlijn aangegeven onder welk domein uit de Taxonomie van Bloom deze leerlijn valt. Leerlijn Domein Startniveau Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind Bachelor Academische (studie-)houding Affectief Onderzoeksvaardigheden Cognitief Academische schrijfvaardigheid Psychomotorisch Presentatievaardigheden Psychomotorisch Projectvaardigheden Psychomotorisch Inbedding beoordeling De opdrachten op het gebied van academische vaardigheden worden beoordeeld binnen de reguliere vakken. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren die aansluiten op het gewenste niveau van presteren van de student. In het huishoudelijk reglement van de bachelor Kunstmatige Intelligentie is vastgelegd dat ieder regulier vak bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel en de eindbeoordeling als volgt wordt vastgesteld: - De deeltoetsen vormen gezamenlijk minimaal 50% van het vak eindcijfer. Daarnaast wordt het eindcijfer bepaald op basis van de verhouding theorie / praktijk binnen het vak, en wordt deze verhouding bij aanvang gecommuniceerd met studenten. Het voorstel is om te streven naar twee verdeelsleutels op basis van de theorie:praktijk ratio: o theorie : praktijk = 50% : 50% o theorie : praktijk = 75% : 25% - Er geldt een compensatieregeling tussen de deelcijfers die gezamenlijk het eindcijfer van een vak bepalen. Echter, daarbij is een ondergrens van toepassing. Dat wil zeggen dat elk deelcijfer 4.5 of hoger moet zijn. Bij reguliere vakken zijn deelcijfers, de cijfers voor Deeltoetsen (D), Practica- (P) en Werkgroepopdrachten (W). Waarbij deze laatste twee in de regel geclusterd zijn (per type) voor de gehele duur van een vak. - In speciale gevallen kan één of beide deeltoetsen bestaan uit het schrijven van een essay. De cijfers voor de academische vaardigheden maken deel uit van het praktijkdeel (en in het geval van een essay in speciale gevallen van het theoriedeel). In de eindcijfers van deze reguliere vakken worden de cijfers voor de AV-opdrachten meegenomen zoals hierboven weergegeven. Naast de becijfering binnen vakken, streeft de opleiding ernaar om ook vakoverstijgend de ontwikkeling van studenten op AV-gebied te monitoren en af te dwingen. Een eerste aanzet 10 Susanne Hendrickx

11 daartoe is het huidige papieren AV-portfolio dat iedere student bijhoudt. Hierin verzamelt een student zijn / haar AV-opdrachten met verkregen beoordelingen en geschreven zelfreflecties. Zo ontstaat één dossier met alle prestaties die een student heeft geleverd op AV-gebied. Het portfolio is momenteel onderdeel van het Tutoraat BSc KI1 en de student bespreekt dit portfolio op gezette tijden met zijn / haar tutor en ontvangt feedback van de AV-coördinator. In de toekomst dient een digitaal portfolio ervoor om deze rol verder te vervullen. Dit digitaal portfolio is nog in ontwikkeling door het ICT-center en nog niet direct klaar voor gebruik. De is bezig met een pilot om te verkennen of en hoe het digitaal portfolio de vakoverstijgende voortgang op AV s kan realiseren. Het College of Science daarnaast is tevens in gesprek met de opleidingen om de vakoverstijgende voortgang verder in te bedden in het curriculum. Studenten dienen voor elke academische vaardigheid aan het eind van de BSc KI een zeker niveau behaald te hebben. In jaar 3 vindt het Afstudeerproject BSc KI plaats, waar alle vaardigheden worden getoetst op de gegeven eindniveaus van de opleiding. Hiermee wordt derhalve gewaarborgd dat studenten hun vaardigheden voldoende op niveau hebben bij afronding van de BSc KI. 11 Susanne Hendrickx

12 DEEL 3: UITWERKING LEERLIJNEN 3.1 Academische (studie-)houding Eindterm academische (studie-)houding voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake de kritische verwerking van relevante vakliteratuur. - De student heeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de Kunstmatige Intelligentie en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied in de samenleving. Specificatie eindterm academische (studie-)houding Domein Affectief van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De student vertoont een hoge mate van autonomie en zelfsturing ten aanzien van zijn eigen (vakinhoudelijke) ontwikkeling, vertoont kritische reflectie op het wetenschappelijk instrumentarium (waaronder zichzelf) alsmede het wetenschappelijk product. Subdoelen Niveau 2: De student vertoont quasi-reflectief gedrag op gelezen literatuur en tekstboeken en vertoont eigenaarschap over diens (vakinhoudelijke) ontwikkeling. Niveau 1: De student begrijpt wat er van hem / haar verwacht wordt op de universiteit ten aanzien van diens houding en verantwoordelijkheden en kan zelfstandig kennis vergaren. Stappen academische (studie-)houding PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.1 De student krijgt persoonlijke begeleiding bij Reflectieverslag Tutoraat BSc KI1 (niv.1) de start van zijn/haar studie en reflecteert op de gemaakte studiekeuze 1.2 De student wordt geactiveerd in het maken van samenvattingen van hoorcolleges en gelezen artikelen. De student krijgt begeleiding bij de voorbereiding van een theoretisch tentamen. Door middel van peer review leert de student kritisch te kijken naar andermans werk en zijn/haar eigen werk. Concept maps en schriftelijke samenvattingen voor Inl. KI (niv. 1) Oefententamen en tentamenanalyse in het Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) Peer review van posterpresentaties (niv. 1) 1.4 De student reflecteert op diens studieresultaten van semester 1 en de overgang van VWO-student naar WOstudent. De student stelt (studie-)doelen op voor semester en 1.5 De student verdiept zich in een studentorgaan van de UvA, woont een vergadering Reflectieverslag Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) Presentatie Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) 12 Susanne Hendrickx

13 bij en geeft een presentatie over het betreffende orgaan. 1.5 De student leert zorgvuldig en precies te werken in het oplossen van wiskundeopgaven. Door middel van peer-review leert de student te reflecteren op verslaglegging. 2.2 De student oriënteert zich op onderzoeks- en studiemogelijkheden binnen en buiten de UvA en stelt een plan op voor zijn/haar eigen studieloopbaan. 2.4 De student leert een eigen standpunt te verwoorden en een discussie met het publiek aan te gaan. De student leert kritisch te denken over wetenschappelijke kennis en geschreven artikelen. 2.4 De student oriënteert zich op het afnemende veld van de BSc KI en verdiept zich in verantwoordelijkheden van deskundigen. 2.6 De studenten voeren in groepen van 3-4 personen een project uit voor een externe opdrachtgever. De studenten ontvangt instructies over de gewenste (werk-)houding tijdens het project. Aan het eind van het project reflecteert de student op zijn/haar professionele houding tijdens het project. 3.4 De student leert fouten in een argumentatie te identificeren en leert een eigen betoog op te stellen. 3.5 en 3.6 De student oefent met het opstellen van een onderzoeksvraag en het voorstellen van verschillende methoden van onderzoek. De student leert een eigen onderzoek op te zetten, en uit te voeren inclusief een evaluatie. Huiswerk en tentamen Lineaire Algebra (niv. 1) Peer-review opdracht bij Taaltheorie en Taalverwerking (niv. 1) Oriëntatieplan Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Presentatie Brein en Cognitie (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Opdracht KI in het Nieuws Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Interviewopdracht alumnus Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Reflectieverslag Professionele houding en eindbeoordeling opdrachtgever (niv. 2) Eindopstel Filosofie en AI (niv. 3) Opdrachten Methoden van AI onderzoek (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) (niv. 3); Onderzoek van Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprog r. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Nat. taalmodellen en Leren Datastructuren Statistiek Leren en interfaces beslissen Computersystemen Beeldverwerken Brein en Cognitie Kennissystemen Tweedeja arsproject BSc KI Tutoraat BSc KI2 13 Susanne Hendrickx

14 Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Academische (studie-)houding wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Oordeelsvorming: de bachelor is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten ; Leervaardigheden: De bachelor bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 14 Susanne Hendrickx

15 3.2 Onderzoeksvaardigheden Eindterm onderzoeksvaardigheden voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake het opsporen en de kritische verwerking van relevante vakliteratuur Specificatie eindterm onderzoeksvaardigheden Domein Cognitief van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De bachelor heeft voldoende kennis van het onderzoeksveld en de verschillende gehanteerde methoden en technieken binnen het vakgebied om zelfstandig een wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag te formuleren en gestructureerd te zoeken naar een antwoord hierop. Subdoelen Niveau 2: De student kan verschillende methoden van onderzoek toepassen, waaronder experimenteel onderzoek en literatuuronderzoek en geeft blijk van inzicht in methoden van dataverwerking. Niveau 1: De student begrijpt wat de relevantie is van wetenschappelijk onderzoek en heeft basiskennis over de werking en toepassing hiervan in het vakgebied. Stappen onderzoeksvaardigheden PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.2 De student verwerft kennis met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het vakgebied en leert een wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderzoeksvraag opstellen. De student leert omgaan met internetbronnen en wetenschappelijke van populairwetenschappelijke literatuur te onderscheiden. 1.5 De student maakt kennis met de empirische cyclus en leert zoeken naar wetenschappelijke literatuur met betrekking tot een bepaald onderwerp en deze literatuur te bestuderen. 1.6 De student zet een eigen (experimenteel) onderzoek op voorzien van onderzoeksvraag, leert resultaten te interpreteren, hieraan conclusies te verbinden en al bevindingen tijdens het onderzoek vast te leggen in een labboek. 2.1 De student leert statistische methoden en toetsen te gebruiken bij het verwerken van datasets en het evalueren van technieken. Tentamen Inl. KI (niv. 1); Onderzoeksvoorstel lnl. KI (niv. 1) Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 1/2); Bibliotheekopdracht Tutoraat BSC KI1 (niv. 1/2) Labboeken practica en eindproject Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1/2) Huiswerkopgaven en deeltentamen Statistiek (niv. 2) 15 Susanne Hendrickx

16 2.3 De student leert een algoritme te implementeren, hierover data te verzamelen en deze data te evalueren. 2.4 De student leert verschillende wetenschappelijke bronnen kritisch te lezen en met elkaar te integreren en daarnaast een eigen standpunt in te nemen. 3.4 De student leert een argumentatief betoog te analyseren en te evalueren. De student leert een eigen betoog op te stellen. 3.5 en 3.6 De student oefent met het opstellen van een eigen onderzoeksvraag en het voorstellen van verschillende methoden van onderzoek. De student leert een eigen onderzoek op te zetten, en uit te voeren inclusief een evaluatie. Project en verslag Leren en Beslissen (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Eindopstel Filosofie en AI (niv. 3) Opdrachten Methoden van AI onderzoek (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) (niv. 3); Onderzoek van Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprogr. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Statistiek Nat. taalmodellen en interfaces Computersystemen Leren Beeldverwerken Leren en beslissen Datastructuren Brein en Cognitie Kennissystemen Tutoraat BSc KI2 Tweedeja arsproject BSc KI Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Onderzoeksvaardigheden wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Kennis en inzicht: de bachelor heeft aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs, en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht: de bachelor is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied ; 16 Susanne Hendrickx

17 Oordeelsvorming: de bachelor is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten ; 17 Susanne Hendrickx

18 3.3 Academische schrijfvaardigheid Eindterm academische schrijfvaardigheid voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake schriftelijke rapportage Specificatie eindterm academische schrijfvaardigheid Domein Psychomotorisch van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksverslag te schrijven voorzien van een literatuurstudie als theoretisch kader, en hanteert daarbij de schrijfconventies geldend binnen het vakgebied van de kunstmatige intelligentie. Subdoelen Niveau 2: De student kan na instructie rapporteren over een gebruikte onderzoeksmethode en verkregen onderzoeksresultaten en vat gelezen wetenschappelijke literatuur helder en correct samen. Niveau 1: De student hanteert correct en wetenschappelijk taalgebruik en kan aanwijzingen over de inhoud, opbouw, schrijfstijl en literatuurverwijzingen opvolgen bij het schrijven van een verslag. Stappen academische schrijfvaardigheid PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.1 De student leert te werken met LaTeX voor het opstellen van logische formules, tabellen en recursiebomen. 1.2 De student leert LaTeX te gebruiken voor het schrijven van een verslag met juiste lay-out en gebruikt LaTeX BibTeX om correct te refereren naar gelezen literatuur. De student leert wat de kenmerken zijn van wetenschappelijke literatuur en schrijfstijl. De student leert correct, helder, objectief en bondig taalgebruik te hanteren in het Nederlands. De student leert een gegeven indeling voor een onderzoeksvoorstel over te nemen in diens verslag. 1.4 De student leert een eigen indeling van een verslag te hanteren voor het inhoudelijk bespreken van een applicatie. De student beschrijft de applicatie zo helder mogelijk en met voldoende diepgang, daarbij rekening houdend met de kennis en interesse van de doelgroep. 1.5 De student leert stap-voor-stap een empirisch onderzoeksartikel samen te vatten, waarbij Tutoraatopdrachten en huiswerkoprachten Inl. Logica (niv. 1) Onderzoeksvoorstel Inl. KI (niv. 1) Tutoraatopdrachten, behorend bij Onderzoeksvoorstel Inl. KI (niv 1) Online report van applicatie voor Taaltheorie en taalverwerking (niv. 1) Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 2) 18 Susanne Hendrickx

19 de verschillende onderdelen van de empirische cyclus beschreven worden in de samenvatting en de zandloperstructuur wordt gehanteerd. De student gebruikt daarbij de eerder aangeleerde wetenschappelijke schrijfstijl en taal. 1.6 De student houdt een labboek bij tijdens diens verrichtingen in het robotlab en volgt in het labboek een door de docent gegeven indeling. Vervolgens verwerkt de student de informatie uit het labboek tot een onderzoeksverslag. 2.1 De student houdt een labboek bij tijdens de programmeeropdrachten en levert een verslag in over diens eindprogramma 2.3 De student rapporteert over een geïmplementeerde oplossing voor een (praktische) probleemstelling en hanteert hierbij een logische indeling van het verslag, gericht op de doelgroep opdrachtgever. Daarbij volgt de student aanwijzingen op over de indeling, de inhoud en schrijfstijl. 2.4 De student leert drie wetenschappelijke artikelen te integreren in een review, waarbinnen één vraagstelling centraal staat. In de conclusie van het review zit eigen inbreng van de student verwerkt. De student geeft een correcte en heldere beschrijving van de gelezen artikelen en hanteert een wetenschappelijke schrijfstijl. 2.5 De student schrijft zelfstandig een eigen wetenschappelijk artikel over een zelf geschreven programma, en volgt daarbij instructies op over de (zandloper)structuur van het artikel. 2.6 De student rapporteert zelfstandig over een geïmplementeerde oplossing voor een (praktische) probleemstelling van een opdrachtgever. 3.4 De student leert door verschillende oefeningen een argumentatief betoog te schrijven. 3.5 & 3.6 De student schrijft onder begeleiding een eigen onderzoeksverslag, voorzien van een literatuurstudie. Het verslag is in het Engels geschreven. Daartoe ontvangt de student een cursus Academisch Engels. Tutoraatopdrachten behorend bij Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 1) Labboek Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1) Onderzoeksverslag Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1) Verslag Computersystemen (niv. 2) Verslag Leren en Beslissen (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Wetenschappelijke artikel Natuurlijke taalmodellen en interfaces (niv. 2) Verslag Tweedejaars project (niv. 3) Oefeningen en eindopstel Filosofie en AI (niv. 2) BSc Thesis Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) 19 Susanne Hendrickx

20 Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprog r. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Nat. taalmodellen en Leren Datastructuren Statistiek Leren en interfaces beslissen Computersystemen Beeldverwerken Brein en Cognitie Kennissystemen Tweedeja arsproject BSc KI Tutoraat BSc KI2 Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Academische schrijfvaardigheid wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Toepassen kennis en inzicht: de bachelor is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. ; Communicatie: De bachelor is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 20 Susanne Hendrickx

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Generieke studievaardighedenset

Generieke studievaardighedenset Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van convenant Succesvolle Doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie