LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN"

Transcriptie

1 LEERLIJNEN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Susanne Hendrickx BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE JUNI

2 Deel 1: Opbouw 1.1 Inleiding 1.2 Visie College of Science op vaardighedenonderwijs 1.3 Dublin Descriptoren 1.4 Taxonomie van Bloom 1.5 Over dit document Deel 2: Academische vaardigheden in de opleiding 2.1 Opleidingsvisie 2.2 Beschrijving leerlijnen 2.3 Niveaus leerlijnen 2.4 Inbedding beoordeling Deel 3: Uitwerking leerlijnen 3.1 Academische (studie-)houding 3.2 Onderzoeksvaardigheden 3.3 Academische schrijfvaardigheid 3.4 Presentatievaardigheden 3.5 Projectvaardigheden 3.6 Matrix van AV-leerlijnen Bijlage 1 Bijlage 2 : Dublin Descriptoren : Herziene Taxonomie van Bloom 2

3 DEEL 1: OPBOUW 1.1 Inleiding In dit document worden de academische vaardigheden (AV s) voor de BSc Kunstmatige uiteengezet en staat beschreven hoe dit vaardighedenonderwijs wordt aangeboden. Voor het gehele College of Science (CoS) gelden als bouwstenen voor de AV-leerlijnen de visie op vaardighedenonderwijs, de internationaal gehanteerde Dublin descriptoren, en de taxonomie van Bloom. Deze drie bouwstenen worden hieronder één voor één toegelicht. In het tweede gedeelte van dit document worden deze bouwstenen verbonden door de opleidingsvisie op AV-onderwijs. Hieruit volgt een overzicht van de in de opleiding gehanteerde AV-leerlijnen. Daarbij wordt de relatie gelegd tussen deze leerlijnen en de Dublin descriptoren en de taxonomie van Bloom. In het laatste onderdeel worden de leerlijnen uitgewerkt. Daarbij wordt duidelijk gemaakt voor de gehele opleiding welke doelen betreffende AV in welke cursussen behaald worden en hoe het vaardighedenonderwijs binnen deze cursussen wordt aangeboden. Een totaaloverzicht wordt gegeven in de AV-matrix, die daarop volgt. De blauwdruk die met dit document ontstaat dient als leidraad voor het verder implementeren van de academische vaardigheden in het curriculum van de. 1.2 Visie College of Science op vaardighedenonderwijs Voor alle opleidingen binnen het College of Science is er een gedeeld raamwerk voor AVonderwijs. Zo heeft iedere opleiding een uitgewerkt vaardighedenprogramma, met leerlijnen die zijn vastgelegd over de drie opleidingsjaren. Dit vaardighedenprogramma is afgeleid van de doelstelling en eindtermen van de betreffende opleiding. Het vaardighedenprogramma is waar mogelijk gekoppeld aan het primaire inhoudelijke onderwijs, daarnaast kunnen expliciete vaardighedencursussen aangeboden worden. Het (doen) opstellen, de bewaking en uitvoering van dit programma is een taak van de opleidingsdirecteur. Deze wordt hierin ondersteund door één of meer vaardighedencoördinatoren, die onderdeel uitmaken van het door de opleidingsdirecteur aangestuurde Opleidingscoördinatieteam van de opleiding. Het vaardighedenprogramma is vastgelegd in een vaardighedenmatrix. De matrix beschrijft expliciet per vaardighedenleerlijn welke opdrachten in welk vak geplaatst zijn. Deze matrix is uitgewerkt in paragrafen 3.1 t/m Dublin descriptoren 3

4 De Dublin Descriptoren vormen het uitgangspunt bij het accrediteren van opleidingen aan Nederlandse universiteiten. Deze descriptoren vormen de internationale standaard voor het eindniveau van de bacheloropleiding. Ook binnen het College of Science worden deze gehanteerd bij het vaststellen van het eindniveau van de academische leerlijnen. De Dublin Descriptoren verdelen de kwalificaties van de bachelor in de volgende vijf categorieën (NVAO, 2008; zie bijlage 1 voor de uitwerking): 1. Kennis en inzicht 2. Toepassen kennis en inzicht 3. Oordeelsvorming 4. Communicatie 5.Leervaardigheden Traditioneel gezien ligt de nadruk in veel onderwijs op het overbrengen van kennis en bijbrengen van inzicht. Onderwijs in academische vaardigheden speelt juist een cruciale rol binnen de andere categorieën: toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie, en leervaardigheid. Om de Dublin descriptoren te vertalen naar concrete cursus- en leerdoelen, wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom. 1.4 Taxonomie van Bloom De taxonomie van Bloom (1956) is een hiërarchisch systeem voor de classificatie van leerdoelen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in drie domeinen: cognitief, psychomotorisch en affectief (zie bijlage 2 voor de uitwerking). In veel onderwijs ligt de nadruk op het cognitieve domein. Onder dit domein valt kennis en begrip van leerstof en het vermogen tot kritisch denken. De zes niveaus die onderscheiden worden binnen dit domein zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, en creëren (Anderson, Krathwohl, & Mayer, 2001). In het vaardighedenonderwijs speelt het psychomotorisch domein een voorname rol omdat dit domein gaat over het ontwikkelen van vaardigheden en veranderen van gedrag. De vijf niveaus zijn imitatie, manipulatie, precisie, constructie, en meesterschap (Dave, 1975), Als laatste betreft het affectieve domein de emoties en attitudes. De vijf niveaus die worden onderscheiden zijn: ontvangen, reageren, waarden toekennen, waarden conceptualiseren, en internaliseren. 1.5 Over dit document De AV-coördinator van de is eigenaar van dit document en waarborgt de implementatie van de AV-leerlijnen. AV-beoordelingsformulieren en een AVhandleiding zijn onder andere documenten die daartoe door de AV-coördinator worden 4

5 verstrekt. Daarnaast onderhoudt de AV-coördinator dit document: wijzigingen in het curriculum die betrekking hebben op het AV-onderwijs worden verwerkt in dit document en benodigde aanpassingen in het AV-onderwijs zullen vervolgens worden doorgevoerd. 5

6 DEEL 2: ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN BINNEN DE OPLEIDING 2.1 Opleidingsvisie De eindtermen van de specificeren het eindniveau wat betreft de AV-leerlijnen: De student die de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie heeft afgerond: - beschikt over adequate vaardigheden inzake het opsporen en de kritische verwerking van relevante vakliteratuur en inzake de schriftelijke en mondelinge rapportage daarover; - beschikt over voldoende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden om als academicus in een multidisciplinair teamverband te functioneren; - heeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de Kunstmatige Intelligentie en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied in de samenleving. In de opleiding wordt het AV-onderwijs binnen de reguliere vakken aangeboden. Omdat het onderwijs in de academische vaardigheden erg arbeidsintensief is (nakijken van opdrachten, feedback geven), worden docenten geassisteerd door tutoren en vak-assistenten die hierin kunnen begeleiden. Naast de reguliere vakken vindt een deel van het AV-onderwijs plaats in het eerstejaars tutoraat, tevens begeleid door tutoren. Dit AV-onderwijs is dan gekoppeld aan het onderwijs in de lopende reguliere vakken. Het AV-onderwijs is zodanig georganiseerd dat: - de vaardigheden stap-voor-stap worden ontwikkeld: aan de hand van leerlijnen die over de drie onderwijsjaren zijn ingedeeld wordt in latere vakken voortgebouwd op het onderwijs dat studenten in eerdere vakken hebben gehad; - een daadwerkelijke ontwikkeling van studenten op de leerlijnen wordt gemonitord en afgedwongen. Het gebruik van een (digitaal) studentportfolio is hierbij noodzakelijk; - voor de studenten en docenten inzichtelijk is waar in het curriculum welke vaardigheden worden onderwezen. De AV-matrix die tevens is opgenomen in dit document geeft dit overzicht. 2.2 Leerlijnen academische vaardigheden Er zijn de afgelopen jaren werkgroepen geweest ter bepaling van de academische vaardigheden binnen de. In 2009 is binnen het VAARDIG project een AV-matrix opgesteld die een beschrijving geeft van zes academische vaardigheden en de hieronder vallende competenties. Vervolgens zijn in 2011 verdiepende workshops gehouden met docenten binnen de, om de academische leerlijnen verder te bepalen (de vaardigheden en de daaraan gekoppelde niveaus) waarbij de eindtermen van de opleiding als uitgangspunt zijn genomen. Op basis van de VAARDIG AV-matrix, de output van het docententeam en de Dublin Descriptoren zijn de eindtermen in dit document geconcretiseerd in vijf leerlijnen voor academische vaardigheden. Hieronder staan deze leerlijnen weergegeven met bijbehorende Dublin Descriptoren. 6

7 Kunstmatige Intelligentie Leerlijn Academische (studie-) houding Voornaamste Dublin Descriptoren Oordeelsvorming & Leervaardigheden Competenties Autonomie / academische houding: Kan een persoonlijke planning maken en volgen Kan wetenschappelijke tekstboeken lezen en samenvatten Kan eigen vorderingen monitoren In staat om zelf kennis te vergaren (Life Long Learning) De student kent de maatschappelijke betekenis van KI en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied Discussie en debat: Kan een standpunt verwoorden en een discussie weergeven Kan een standpunt beargumenteren Kan fouten in een argumentatie identificeren Kritisch denken: Begrijpt wat de wetenschappelijke houding impliceert en gedraagt zich als een professional Kan reflecteren op gelezen artikelen Kan peer-review technieken toepassen Onderzoeksvaardigheden Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht & Oordeelsvorming Wetenschappelijke relevantie: Heeft kennis van gebruikte onderzoeksmethoden binnen de AI Kan de impact van AI technologieën in het maatschappelijke veld bepalen Is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen uit de geschiedenis van de AI Is in staat om een relevante en geschikte onderzoeksvraag op te stellen Experimenteel onderzoek: Kan een experiment opzetten en data verzamelen Kan data bewerken en verwerken 7 Susanne Hendrickx

8 Kunstmatige Intelligentie Kan onderzoeksresultaten evalueren Kan fouten in een argumentatie identificeren Literatuuronderzoek: Is in staat om literatuur te vinden met betrekking tot een bepaald onderwerp Kan een overzicht maken van de beschikbare wetenschappelijke literatuur met betrekking tot een bepaald onderwerp Is in staat om uit verschillende wetenschappelijke bronnen een nieuw topic of een nieuw standpunt te synthetiseren Academische schrijfvaardigheid Presentatievaardigheden Toepassen kennis en inzicht & Communicatie Toepassen kennis en inzicht & Communicatie Schrijfstijl en lay-out: Kan correct en wetenschappelijk taalgebruik hanteren, zowel in het Nederlands als in het Engels Heeft een wetenschappelijke schrijfstijl: neutraal, objectief, zakelijk en bondig Refereert op de juiste manier naar gebruikte literatuur Maakt gebruik van LaTeX voor een professionele en academische lay-out van het verslag Inhoudelijke weergave: Is in staat om de juiste indeling te hanteren passend bij het type verslag (waaronder onderzoeksverslag, wetenschappelijk artikel, literatuurverslag, labboek) Vat gelezen wetenschappelijke literatuur bondig en helder samen Kan rapporteren over de gebruikte onderzoeksmethode en de verkregen onderzoeksresultaten Kan standpunten en argumenten schriftelijk duidelijk naar voren brengen Presenteerstijl & lay-out: Maakt effectief gebruik van verbale, non-verbale en paralinguale variabelen bij het overbrengen van de boodschap Reageert passend op vragen / reacties uit het publiek 8 Susanne Hendrickx

9 Kunstmatige Intelligentie Heeft een professionele opmaak van slides (d.m.v. LaTeX), ondersteunend aan mondelinge boodschap Inhoudelijke weergave: Kiest voor een inhoud die aansluit bij de doelgroep en gericht is op het behalen van de doelstelling Hanteert een logische opbouw in de presentatie Brengt de boodschap duidelijk en krachtig, met voldoende onderbouwing Projectvaardigheden Toepassen kennis en inzicht & Leervaardigheden Projectmanagement: Kan een projectvoorstel schrijven (voorzien van doelstelling, scope, randvoorwaarden, risico s) voor het oplossen van een gegeven probleem Is in staat om theorie toe te passen bij de oplossing van een praktisch probleem Kan een project faseren en plannen Kan omgaan met veranderingen tijdens de uitvoer van een project Communiceert helder met stakeholders van het project Samenwerken: Kan functioneren binnen een heterogeen team Kan effectief samenwerken met leden van de projectgroep Kan feedback geven en ontvangen 9 Susanne Hendrickx

10 2.3 Niveaus van de leerlijnen Aan de hand van de Taxonomie van Bloom kan inzichtelijk worden gemaakt welke ontwikkeling er van studenten wordt verwacht met betrekking tot welke leerlijn. In onderstaande tabel staat weergeven welke ontwikkeling van studenten wordt verwacht per jaar. Daarbij is tevens per leerlijn aangegeven onder welk domein uit de Taxonomie van Bloom deze leerlijn valt. Leerlijn Domein Startniveau Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind Bachelor Academische (studie-)houding Affectief Onderzoeksvaardigheden Cognitief Academische schrijfvaardigheid Psychomotorisch Presentatievaardigheden Psychomotorisch Projectvaardigheden Psychomotorisch Inbedding beoordeling De opdrachten op het gebied van academische vaardigheden worden beoordeeld binnen de reguliere vakken. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren die aansluiten op het gewenste niveau van presteren van de student. In het huishoudelijk reglement van de bachelor Kunstmatige Intelligentie is vastgelegd dat ieder regulier vak bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel en de eindbeoordeling als volgt wordt vastgesteld: - De deeltoetsen vormen gezamenlijk minimaal 50% van het vak eindcijfer. Daarnaast wordt het eindcijfer bepaald op basis van de verhouding theorie / praktijk binnen het vak, en wordt deze verhouding bij aanvang gecommuniceerd met studenten. Het voorstel is om te streven naar twee verdeelsleutels op basis van de theorie:praktijk ratio: o theorie : praktijk = 50% : 50% o theorie : praktijk = 75% : 25% - Er geldt een compensatieregeling tussen de deelcijfers die gezamenlijk het eindcijfer van een vak bepalen. Echter, daarbij is een ondergrens van toepassing. Dat wil zeggen dat elk deelcijfer 4.5 of hoger moet zijn. Bij reguliere vakken zijn deelcijfers, de cijfers voor Deeltoetsen (D), Practica- (P) en Werkgroepopdrachten (W). Waarbij deze laatste twee in de regel geclusterd zijn (per type) voor de gehele duur van een vak. - In speciale gevallen kan één of beide deeltoetsen bestaan uit het schrijven van een essay. De cijfers voor de academische vaardigheden maken deel uit van het praktijkdeel (en in het geval van een essay in speciale gevallen van het theoriedeel). In de eindcijfers van deze reguliere vakken worden de cijfers voor de AV-opdrachten meegenomen zoals hierboven weergegeven. Naast de becijfering binnen vakken, streeft de opleiding ernaar om ook vakoverstijgend de ontwikkeling van studenten op AV-gebied te monitoren en af te dwingen. Een eerste aanzet 10 Susanne Hendrickx

11 daartoe is het huidige papieren AV-portfolio dat iedere student bijhoudt. Hierin verzamelt een student zijn / haar AV-opdrachten met verkregen beoordelingen en geschreven zelfreflecties. Zo ontstaat één dossier met alle prestaties die een student heeft geleverd op AV-gebied. Het portfolio is momenteel onderdeel van het Tutoraat BSc KI1 en de student bespreekt dit portfolio op gezette tijden met zijn / haar tutor en ontvangt feedback van de AV-coördinator. In de toekomst dient een digitaal portfolio ervoor om deze rol verder te vervullen. Dit digitaal portfolio is nog in ontwikkeling door het ICT-center en nog niet direct klaar voor gebruik. De is bezig met een pilot om te verkennen of en hoe het digitaal portfolio de vakoverstijgende voortgang op AV s kan realiseren. Het College of Science daarnaast is tevens in gesprek met de opleidingen om de vakoverstijgende voortgang verder in te bedden in het curriculum. Studenten dienen voor elke academische vaardigheid aan het eind van de BSc KI een zeker niveau behaald te hebben. In jaar 3 vindt het Afstudeerproject BSc KI plaats, waar alle vaardigheden worden getoetst op de gegeven eindniveaus van de opleiding. Hiermee wordt derhalve gewaarborgd dat studenten hun vaardigheden voldoende op niveau hebben bij afronding van de BSc KI. 11 Susanne Hendrickx

12 DEEL 3: UITWERKING LEERLIJNEN 3.1 Academische (studie-)houding Eindterm academische (studie-)houding voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake de kritische verwerking van relevante vakliteratuur. - De student heeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de Kunstmatige Intelligentie en de verantwoordelijkheden van deskundigen op dit gebied in de samenleving. Specificatie eindterm academische (studie-)houding Domein Affectief van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De student vertoont een hoge mate van autonomie en zelfsturing ten aanzien van zijn eigen (vakinhoudelijke) ontwikkeling, vertoont kritische reflectie op het wetenschappelijk instrumentarium (waaronder zichzelf) alsmede het wetenschappelijk product. Subdoelen Niveau 2: De student vertoont quasi-reflectief gedrag op gelezen literatuur en tekstboeken en vertoont eigenaarschap over diens (vakinhoudelijke) ontwikkeling. Niveau 1: De student begrijpt wat er van hem / haar verwacht wordt op de universiteit ten aanzien van diens houding en verantwoordelijkheden en kan zelfstandig kennis vergaren. Stappen academische (studie-)houding PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.1 De student krijgt persoonlijke begeleiding bij Reflectieverslag Tutoraat BSc KI1 (niv.1) de start van zijn/haar studie en reflecteert op de gemaakte studiekeuze 1.2 De student wordt geactiveerd in het maken van samenvattingen van hoorcolleges en gelezen artikelen. De student krijgt begeleiding bij de voorbereiding van een theoretisch tentamen. Door middel van peer review leert de student kritisch te kijken naar andermans werk en zijn/haar eigen werk. Concept maps en schriftelijke samenvattingen voor Inl. KI (niv. 1) Oefententamen en tentamenanalyse in het Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) Peer review van posterpresentaties (niv. 1) 1.4 De student reflecteert op diens studieresultaten van semester 1 en de overgang van VWO-student naar WOstudent. De student stelt (studie-)doelen op voor semester en 1.5 De student verdiept zich in een studentorgaan van de UvA, woont een vergadering Reflectieverslag Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) Presentatie Tutoraat BSc KI1 (niv. 1) 12 Susanne Hendrickx

13 bij en geeft een presentatie over het betreffende orgaan. 1.5 De student leert zorgvuldig en precies te werken in het oplossen van wiskundeopgaven. Door middel van peer-review leert de student te reflecteren op verslaglegging. 2.2 De student oriënteert zich op onderzoeks- en studiemogelijkheden binnen en buiten de UvA en stelt een plan op voor zijn/haar eigen studieloopbaan. 2.4 De student leert een eigen standpunt te verwoorden en een discussie met het publiek aan te gaan. De student leert kritisch te denken over wetenschappelijke kennis en geschreven artikelen. 2.4 De student oriënteert zich op het afnemende veld van de BSc KI en verdiept zich in verantwoordelijkheden van deskundigen. 2.6 De studenten voeren in groepen van 3-4 personen een project uit voor een externe opdrachtgever. De studenten ontvangt instructies over de gewenste (werk-)houding tijdens het project. Aan het eind van het project reflecteert de student op zijn/haar professionele houding tijdens het project. 3.4 De student leert fouten in een argumentatie te identificeren en leert een eigen betoog op te stellen. 3.5 en 3.6 De student oefent met het opstellen van een onderzoeksvraag en het voorstellen van verschillende methoden van onderzoek. De student leert een eigen onderzoek op te zetten, en uit te voeren inclusief een evaluatie. Huiswerk en tentamen Lineaire Algebra (niv. 1) Peer-review opdracht bij Taaltheorie en Taalverwerking (niv. 1) Oriëntatieplan Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Presentatie Brein en Cognitie (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Opdracht KI in het Nieuws Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Interviewopdracht alumnus Tutoraat BSc KI2 (niv. 2) Reflectieverslag Professionele houding en eindbeoordeling opdrachtgever (niv. 2) Eindopstel Filosofie en AI (niv. 3) Opdrachten Methoden van AI onderzoek (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) (niv. 3); Onderzoek van Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprog r. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Nat. taalmodellen en Leren Datastructuren Statistiek Leren en interfaces beslissen Computersystemen Beeldverwerken Brein en Cognitie Kennissystemen Tweedeja arsproject BSc KI Tutoraat BSc KI2 13 Susanne Hendrickx

14 Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Academische (studie-)houding wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Oordeelsvorming: de bachelor is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten ; Leervaardigheden: De bachelor bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 14 Susanne Hendrickx

15 3.2 Onderzoeksvaardigheden Eindterm onderzoeksvaardigheden voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake het opsporen en de kritische verwerking van relevante vakliteratuur Specificatie eindterm onderzoeksvaardigheden Domein Cognitief van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De bachelor heeft voldoende kennis van het onderzoeksveld en de verschillende gehanteerde methoden en technieken binnen het vakgebied om zelfstandig een wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag te formuleren en gestructureerd te zoeken naar een antwoord hierop. Subdoelen Niveau 2: De student kan verschillende methoden van onderzoek toepassen, waaronder experimenteel onderzoek en literatuuronderzoek en geeft blijk van inzicht in methoden van dataverwerking. Niveau 1: De student begrijpt wat de relevantie is van wetenschappelijk onderzoek en heeft basiskennis over de werking en toepassing hiervan in het vakgebied. Stappen onderzoeksvaardigheden PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.2 De student verwerft kennis met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het vakgebied en leert een wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderzoeksvraag opstellen. De student leert omgaan met internetbronnen en wetenschappelijke van populairwetenschappelijke literatuur te onderscheiden. 1.5 De student maakt kennis met de empirische cyclus en leert zoeken naar wetenschappelijke literatuur met betrekking tot een bepaald onderwerp en deze literatuur te bestuderen. 1.6 De student zet een eigen (experimenteel) onderzoek op voorzien van onderzoeksvraag, leert resultaten te interpreteren, hieraan conclusies te verbinden en al bevindingen tijdens het onderzoek vast te leggen in een labboek. 2.1 De student leert statistische methoden en toetsen te gebruiken bij het verwerken van datasets en het evalueren van technieken. Tentamen Inl. KI (niv. 1); Onderzoeksvoorstel lnl. KI (niv. 1) Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 1/2); Bibliotheekopdracht Tutoraat BSC KI1 (niv. 1/2) Labboeken practica en eindproject Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1/2) Huiswerkopgaven en deeltentamen Statistiek (niv. 2) 15 Susanne Hendrickx

16 2.3 De student leert een algoritme te implementeren, hierover data te verzamelen en deze data te evalueren. 2.4 De student leert verschillende wetenschappelijke bronnen kritisch te lezen en met elkaar te integreren en daarnaast een eigen standpunt in te nemen. 3.4 De student leert een argumentatief betoog te analyseren en te evalueren. De student leert een eigen betoog op te stellen. 3.5 en 3.6 De student oefent met het opstellen van een eigen onderzoeksvraag en het voorstellen van verschillende methoden van onderzoek. De student leert een eigen onderzoek op te zetten, en uit te voeren inclusief een evaluatie. Project en verslag Leren en Beslissen (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Eindopstel Filosofie en AI (niv. 3) Opdrachten Methoden van AI onderzoek (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) (niv. 3); Onderzoek van Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprogr. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Statistiek Nat. taalmodellen en interfaces Computersystemen Leren Beeldverwerken Leren en beslissen Datastructuren Brein en Cognitie Kennissystemen Tutoraat BSc KI2 Tweedeja arsproject BSc KI Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Onderzoeksvaardigheden wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Kennis en inzicht: de bachelor heeft aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs, en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht: de bachelor is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied ; 16 Susanne Hendrickx

17 Oordeelsvorming: de bachelor is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten ; 17 Susanne Hendrickx

18 3.3 Academische schrijfvaardigheid Eindterm academische schrijfvaardigheid voor de BSc KI - De student beschikt over adequate vaardigheden inzake schriftelijke rapportage Specificatie eindterm academische schrijfvaardigheid Domein Psychomotorisch van Taxonomie van Bloom Niveau 3: De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksverslag te schrijven voorzien van een literatuurstudie als theoretisch kader, en hanteert daarbij de schrijfconventies geldend binnen het vakgebied van de kunstmatige intelligentie. Subdoelen Niveau 2: De student kan na instructie rapporteren over een gebruikte onderzoeksmethode en verkregen onderzoeksresultaten en vat gelezen wetenschappelijke literatuur helder en correct samen. Niveau 1: De student hanteert correct en wetenschappelijk taalgebruik en kan aanwijzingen over de inhoud, opbouw, schrijfstijl en literatuurverwijzingen opvolgen bij het schrijven van een verslag. Stappen academische schrijfvaardigheid PERIODE BESCHRIJVING TOETSING EN NIVEAU 1.1 De student leert te werken met LaTeX voor het opstellen van logische formules, tabellen en recursiebomen. 1.2 De student leert LaTeX te gebruiken voor het schrijven van een verslag met juiste lay-out en gebruikt LaTeX BibTeX om correct te refereren naar gelezen literatuur. De student leert wat de kenmerken zijn van wetenschappelijke literatuur en schrijfstijl. De student leert correct, helder, objectief en bondig taalgebruik te hanteren in het Nederlands. De student leert een gegeven indeling voor een onderzoeksvoorstel over te nemen in diens verslag. 1.4 De student leert een eigen indeling van een verslag te hanteren voor het inhoudelijk bespreken van een applicatie. De student beschrijft de applicatie zo helder mogelijk en met voldoende diepgang, daarbij rekening houdend met de kennis en interesse van de doelgroep. 1.5 De student leert stap-voor-stap een empirisch onderzoeksartikel samen te vatten, waarbij Tutoraatopdrachten en huiswerkoprachten Inl. Logica (niv. 1) Onderzoeksvoorstel Inl. KI (niv. 1) Tutoraatopdrachten, behorend bij Onderzoeksvoorstel Inl. KI (niv 1) Online report van applicatie voor Taaltheorie en taalverwerking (niv. 1) Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 2) 18 Susanne Hendrickx

19 de verschillende onderdelen van de empirische cyclus beschreven worden in de samenvatting en de zandloperstructuur wordt gehanteerd. De student gebruikt daarbij de eerder aangeleerde wetenschappelijke schrijfstijl en taal. 1.6 De student houdt een labboek bij tijdens diens verrichtingen in het robotlab en volgt in het labboek een door de docent gegeven indeling. Vervolgens verwerkt de student de informatie uit het labboek tot een onderzoeksverslag. 2.1 De student houdt een labboek bij tijdens de programmeeropdrachten en levert een verslag in over diens eindprogramma 2.3 De student rapporteert over een geïmplementeerde oplossing voor een (praktische) probleemstelling en hanteert hierbij een logische indeling van het verslag, gericht op de doelgroep opdrachtgever. Daarbij volgt de student aanwijzingen op over de indeling, de inhoud en schrijfstijl. 2.4 De student leert drie wetenschappelijke artikelen te integreren in een review, waarbinnen één vraagstelling centraal staat. In de conclusie van het review zit eigen inbreng van de student verwerkt. De student geeft een correcte en heldere beschrijving van de gelezen artikelen en hanteert een wetenschappelijke schrijfstijl. 2.5 De student schrijft zelfstandig een eigen wetenschappelijk artikel over een zelf geschreven programma, en volgt daarbij instructies op over de (zandloper)structuur van het artikel. 2.6 De student rapporteert zelfstandig over een geïmplementeerde oplossing voor een (praktische) probleemstelling van een opdrachtgever. 3.4 De student leert door verschillende oefeningen een argumentatief betoog te schrijven. 3.5 & 3.6 De student schrijft onder begeleiding een eigen onderzoeksverslag, voorzien van een literatuurstudie. Het verslag is in het Engels geschreven. Daartoe ontvangt de student een cursus Academisch Engels. Tutoraatopdrachten behorend bij Samenvatting Inl. Cognitieve Psychologie (niv. 1) Labboek Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1) Onderzoeksverslag Zoeken, Sturen en Bewegen (niv. 1) Verslag Computersystemen (niv. 2) Verslag Leren en Beslissen (niv. 2) Review Brein en Cognitie (niv. 2) Wetenschappelijke artikel Natuurlijke taalmodellen en interfaces (niv. 2) Verslag Tweedejaars project (niv. 3) Oefeningen en eindopstel Filosofie en AI (niv. 2) BSc Thesis Afstudeerproject BSc KI (niv. 3) 19 Susanne Hendrickx

20 Overzicht curriculum Inleiding Logica Logisch Programmeren Inleiding Kunstmatige Intelligentie Objectgeoriënteerd Programmeren Webprog r. en datab. Tutoraat BSc KI1 Taaltheorie en taalverwerking Lineaire Algebra Inleiding Cognitieve Psychologie Computationele logica Zoeken, sturen en bewegen Continue Wiskunde en Nat. taalmodellen en Leren Datastructuren Statistiek Leren en interfaces beslissen Computersystemen Beeldverwerken Brein en Cognitie Kennissystemen Tweedeja arsproject BSc KI Tutoraat BSc KI2 Vrije keuzeruimte Filosofie en AI Kennisgebaseerde media Afstudeerproject BSc KI Relatie met de Dublin descriptoren Met de hierboven beschreven leerlijn Academische schrijfvaardigheid wordt een ontwikkeling gerealiseerd op de hieronder beschreven Dublin descriptoren: Toepassen kennis en inzicht: de bachelor is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. ; Communicatie: De bachelor is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 20 Susanne Hendrickx

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Onderdeel : Practicum Academische Vaardigheden, jaar 2 (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) Studiejaar, Semester, Periode : Semester 1 en 2, periode 1,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016.

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Informatiekunde voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN OVERZICHT VAN TOETSVORMEN Om tot een zekere standaardisering van de gehanteerde toetsvormen en de daarbij geldende criteria te komen, is onderstaand overzicht vastgesteld. In de afstudeerprogramma's voor

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Beschrijvingen in leerresultaten van de diploma s de door het Ministerie van OCW gereguleerde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Leerlijnen BA Geschiedenis

Leerlijnen BA Geschiedenis Leerlijnen BA Geschiedenis De opleiding BA Geschiedenis kent een zevental leerlijnen: Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges.

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA)

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Bijlage 3. Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Het volgen van een masteropleiding als fysiotherapeut is geen vlotte beslissing die in een impuls wordt genomen. Nogal logisch,

Nadere informatie

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Competenties en gedragsindicatoren IW&T De competenties werden uitgeschreven in een meer begrijpbare taal. Vervolgens werden daar uit een beperkt

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

WORKSHOP 2W8. Rubric: To the stars and beyond!

WORKSHOP 2W8. Rubric: To the stars and beyond! WORKSHOP 2W8 Rubric: To the stars and beyond! Esther Haykens informatiemanager bij de FNT en FG Ron Heusdens docent-ontwikkelaar-innovator bij de Bachelor of Built Environment van IGO-FNT Kim van Gessel

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Archeologie - MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa voor het studiejaar 2017-2018

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bijlage IV. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF en EQF

Bijlage IV. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF en EQF Bijlage IV Bij het advies van de Commissie NLQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF Instroomniveau NLQF instroomniveau Context Context: e bekde, stabiele leef- werkomgeving Bezit basale van evoudige feit

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie