Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005"

Transcriptie

1 Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005 De Universiteit Utrecht is een university die zich op de internationale markt wil presenteren met een sterke onderzoekeropleiding van - tot en met PhD-fase. Dit geprofileerde aanbod vraagt van de universiteit dat ze zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de onderzoekeropleiding. In de Utrecht Graduate Division organiseert de universiteit de interne kwaliteitsborging voor de onderzoekeropleiding van - tot en met PhD-fase. De decaan is binnen zijn Graduate School daarvoor de integraal verantwoordelijke, onder meer bijgestaan door een Board of Studies. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

2 1. Inleiding De Universiteit Utrecht wil een toonaangevende Europese university zijn. Bij die ambitie hoort een actieve bijdrage aan de opleiding van steeds nieuwe generaties onderzoekers. Internationaal gezien is de graduate school het dominante organisatiemodel voor zowel externe profilering als interne borging van de onderzoekeropleiding. De Universiteit Utrecht biedt een sterke onderzoekeropleiding voor een internationaal publiek, die bestaat uit het - en het PhD-traject. Deze opleiding steunt in de eerste plaats op de kwaliteit van het onderzoek dat voor rekening komt van onze onderzoekinstituten en onze (co-)promotores en op veel terreinen in hoog aanzien staat. Om de kracht van onze onderzoekeropleiding te behouden en versterken is een goede aansluiting nodig van de - en promotiefase, een goede afstemming op de toenemende internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs en een heldere profilering van de goede concurrentiepositie ten opzichte van onderzoekeropleidingen aan andere (Europese) universiteiten. In het huidige promotiestelsel loopt de instroom van promovendi terug, is het rendement te laag en stijgen de kosten, terwijl de kennissamenleving steeds meer behoefte heeft aan hoog opgeleide wetenschappers 1. Profilering van onze onderzoekeropleiding heeft een stevig fundament nodig met interne waarborgen voor de kwaliteit van opleiding en begeleiding van jonge onderzoekers, zowel in de fase als in de PhD-fase. Met dit geactualiseerde ontwerp gaat de Universiteit Utrecht bestaande systemen van profilering en borging verankeren in een Graduate Division. De inhoud en inrichting worden in deze notitie beschreven 2. Afbakening van de onderzoekeropleiding PhD-fase Utrecht Graduate Divison fase graduate studies Academic Schools zoals Law School, Med School academic ma s PhD-opleiding ma s bachelorfase undergraduate studies bachelor ma s Uitgangspunten - De Utrecht Graduate Division gaat over de opleiding van onderzoekers: ma en PhD-traject. - De Utrecht Graduate Division (UGD) kent zes Graduate Schools. Elk afzonderlijk ma wordt slechts door één Graduate School aangeboden. - Utrechtse onderzoekinstituten die geprofileerd naar buiten treden resp. internationaal bekendheid genieten zijn de partners van de Utrecht Graduate Schools. - De UGD vervangt bestaande organisatie en sturing van de onderzoekeropleiding en brengt geen nieuwe bureaucratie; de integrale verantwoordelijkheid van decanen blijft bestaan. - Per september 2005 gaat de UGD formeel en operationeel van start. 1 De VSNU sluit hierop aan met het position paper Hora est! Vernieuwing van het Nederlands promotiestelsel (oktober 2004). 2 Naast ma s zijn er academische ma s van uiteenlopende soort. Deze worden ondergebracht in een variëteit aan onderwijsorganisaties, o.m. in Academic Schools. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

3 2. Utrecht Graduate Division Kerntaak: interne borging en externe profilering van onderzoekeropleidingen van de Universiteit Utrecht, door middel van kwaliteitsborging van ma s en kwaliteitsborging van opleiding en begeleiding in promotietrajecten. De Utrecht Graduate Division telt zes Graduate Schools: - Arts & Humanities; - GeoSciences; - Law, Economics and Governance; - Life Sciences; - Natural Sciences; - Social & Behavioural Sciences. 3. Graduate Schools van de UGD Kerntaak: een zodanig toezicht op de kwaliteit dat de externe profilering van de onderzoekeropleiding een stevig fundament heeft. Een Graduate School overkoepelt een aantal ma s en promotietrajecten, die samen met de gelieerde onderzoekinstituten en de daaraan verbonden excellente onderzoekers het profiel van de Graduate School vormen. Bijlage A somt per Graduate School de ma s op en de maleiders die de decaan in 2005 heeft aangewezen. Een Graduate School kent: - één Board of Studies, die enerzijds opleidingsbestuur en (mogelijk via een subcommissie) toelatingscommissie is voor alle ma s binnen de Graduate School en anderzijds zorg draagt voor de kwaliteitsborging van de begeleidings- en opleidingsaspecten van de PhD-trajecten; - één OER, één opleidingsstatuut en één opleidingscommissie 3 voor alle ma s; - één examencommissie voor alle ma s; - indien de decaan dit wenst, een kamer voor kwaliteitsborging van de begeleidings- en opleidingsaspecten van de promotietrajecten die buiten PhD-opleidingscontext worden gerealiseerd. Dit toezicht kan ook worden gerealiseerd door de Board of Studies op basis van rapportage door de promotor over (realisatie van) het opleidings- en begeleidingsplan van de promovendus. Programmaleiders De maleider is de spil van het primaire proces en verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het betreffende ma en de kwaliteitszorg hiervan. De maleider vervult een spilfunctie en stemt hiertoe af met: - andere maleiders binnen de Graduate School; - het onderzoekinstituut dat de inhoud van dit ma draagt; - de onderwijsorganisatie die de logistiek, administratie en reguliere kwaliteitszorg levert; - de macoördinator van het betreffende ma. Geprofileerde onderzoekinstituten De ma s van een Graduate School komen tot stand in samenwerking met geprofileerde onderzoekinstituten van de Universiteit Utrecht. Deze samenwerking betreft de toelevering van docenten 4, het bieden van een onderzoeksomgeving voor de studenten en de mogelijkheden voor doorstroom van studenten in het PhD-ma. 3 Verbeterde communicatie met studenten gaat hier samen met een reductie van bureaucratie. 4 In het UMCU gebeurt dit vanuit onderzoekinstituten dan wel UMCU-divisies. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

4 De externe beoordeling van de opleidings- en begeleidingsaspecten van de promotietrajecten gaat plaats vinden via de SEP-procedure. Landelijke onderzoekscholen behouden hun toegevoegde waarde waar ze gezamenlijk cursussen aanbieden aan PhD-studenten, een stimulerend netwerk vormen voor wetenschappers binnen het vakgebied en vakgenoten een platform bieden. Dit doet niet af aan het uitgangspunt van de Utrecht Graduate Division, waarin verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze onderzoekeropleiding nadrukkelijk in Utrecht wordt gedragen. Benutting van de staande onderwijsondersteuning Voor de ma s maakt de Graduate School waar mogelijk gebruik van de staande onderwijsondersteuning. De routines op het gebied van administratie, logistiek en reguliere kwaliteitszorg zijn als regel in de onderwijsorganisatie goed belegd. Binnen de Graduate School draagt de decaan er zorg voor dat wordt vastgelegd hoe de diensten van de onderwijsorganisatie worden betrokken, gefinancierd en geëvalueerd. Board of Studies van de Graduate School De Board of Studies van een Graduate School wordt als regel gevormd door maleiders. De verantwoordelijke decaan bepaalt de samenstelling van deze Board. De verantwoordelijke decaan kan het voorzitterschap van deze board (aanvankelijk) zelf vervullen of dit aan één van de leden van deze board opdragen. De Board of Studies draagt zorg voor de kwaliteit van de ma s en van de opleiding en begeleiding van PhD-trajecten door middel van de volgende activiteiten. 1. toelatingscommissie Op voordracht van de Board of Studies stelt de decaan een toelatingscommissie in die beslist over toelating tot de ma s van de Graduate School en de normen handhaaft die de Board of Studies voor toelating stelt. De toelatingbeschikking voor de student wordt door de voorzitter van de Board of Studies ( executive ) getekend. 2. kwaliteitsborging traject De Board of Studies houdt toezicht op de (selectieve) inzet van docenten, adequate studiebegeleiding voor de studenten binnen de ma s van de Graduate School en verwijzing tussen de ma s. De Board of Studies houdt toezicht op onderlinge afstemming van ma s van de Graduate School en uitruil van cursussen en keuzeruimte. De Board of Studies houdt toezicht op: gezamenlijke activiteiten voor studenten zoals colloquia, zodat de student deel gaat uitmaken van de graduate community van de Graduate School; zelfevaluaties van de ma s en monitoring van de kwaliteit. 3. kwaliteitsborging opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten De Board of Studies borgt de opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten. De Board of Studies bevordert de naleving van de universitaire normen die in 2001 zijn ontwikkeld voor de inrichting en begeleiding van een promotietraject. Hiermee vult de Board of Studies de universitaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze promotietrajecten in. Voorzover een (interuniversitaire) onderzoekschool de taak vervult om de kwaliteit van het promotietraject te borgen, vervalt deze; de school kan gezamenlijk cursussen voor PhD-studenten blijven aanbieden en als landelijk netwerk blijven functioneren. Voor kwaliteitsborging van promotietrajecten die buiten de context van de onderzoekeropleiding worden gerealiseerd, kan de decaan een kamer instellen, die bovengenoemde rol overneemt van de Board of Studies. In de Graduate School Life Sciences betreft het bijvoorbeeld de promoties van klinisch opgeleiden. De decaan draagt er zorg voor dat de kamer door middel van personele unie verbonden is aan de Board of Studies. De decaan stelt aan het College voor Promoties de samenstelling van de beoordelingscommissie voor een proefschrift voor. De Board of Studies kan de verantwoordelijke decaan adviseren over het toewijzen van middelen en het initiëren of terugnemen van een ma. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

5 De Board of Studies wordt ondersteund door een vaste secretaris. Deze bereidt samen met de voorzitter de vergadering van de Board of Studies voor en handelt in overleg met de voorzitter tussen de vergaderingen de lopende zaken af. Het verdient aanbeveling om een secretaris aan te wijzen die verbonden is met en zeggenschap heeft in de staande onderwijsorganisatie. Examencommissie Op voordracht van de Board of Studies stelt de decaan een examencommissie in voor de Graduate School. Deze examencommissie bestaat bij voorkeur uit enkele vaste leden, aangevuld met leden met specifieke expertise afhankelijk van de disciplinaire specificatie die op het betreffende diploma zal worden genoemd. Deze examencommissie vervangt voor de reseach ma s van de Graduate School de huidige doctoraal examencommissies van de opleidingen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid De decaan van de Graduate School 5 beslist over: - initiëren, voordragen voor certificering en accreditatie, intrekken van ma s van de Graduate School; - het curriculum van de ma s van de Graduate School; - de verrekening van bekostiging en middelen die met de ma s samenhangen; - het doen plaatsvinden van de kwaliteitszorg, met inbegrip van de vaststelling van een OER, een opleidingsstatuut en een opleidingscommissie; - het aanwijzen van de maleider van een ma van de Graduate School; - het aanwijzen van het geprofileerde onderzoekinstituut dat een ma van de Graduate School inhoudelijk draagt; - het samenstellen en functioneren van de Board of Studies van de Graduate School 6 ; - het bevoegd verklaren van de voorzitter van de Board of Studies als executive die alle toelatingsbeschikkingen voor de ma s van de Graduate School ondertekent; - de ondersteuning van de voorzitter van de Board of Studies; - het samenstellen en functioneren van de examencommissie voor de Graduate School; - het instellen van een kamer voor de borging van promotietrajecten die buiten de context van de onderzoekeropleiding worden gerealiseerd; - het advies aan het College voor Promoties over het samenstellen van de beoordelingscommissie van een proefschrift (desgewenst gemandateerd aan een vakdecaan); - facilitering van de ma s door de onderwijsorganisatie. 5 Voor de Graduate School Life Sciences zijn dit de decaan van de bètafaculteit, de decaan Diergeneeskunde en de decaan Geneeskunde op basis van een gemeenschappelijke regeling. 6 In het voorjaar van 2005 legt de decaan de initiële samenstelling van de Board of Studies voor aan de rector magnificus. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

6 4. Advisory Committee UGD Deze Advisory Committee op universitair niveau heeft als opdracht het college van bestuur te adviseren over drie aspecten van de onderzoekeropleiding: 1. interne voorbereiding en begeleiding van externe accreditatie van ma s Voor de onderzoekeropleiding is deze Advisory Committee het toezichthoudend universitair orgaan voor de richtlijn uitvoering bachelor-; deze taak gaat wat betreft de ma s over van de universitaire commissie Bachelor-Master naar de Advisory Committee UGD. 2. kwaliteitsborging opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten Externe beoordeling van deze aspecten gaat plaats vinden via de SEP-procedure 7, die de externe legitimatie middels de ECOS vervangt. Voor borging van het opleidingstraject voor de promotie heeft de universiteit normen ontwikkeld die de inrichting en begeleiding van een promotietraject betreffen. De Advisory Committee UGD krijgt de taakopdracht om deze normen te bewaken en de naleving te bevorderen. Het College voor Promoties blijft de wettelijke taak uitoefenen met betrekking tot borging van de proefschriften en promoties. 3. signaleren van wetenschappelijke ontwikkelingen en met name kansen voor ma s over grenzen van Graduate Schools heen De Advisory Committee spreekt tweejaarlijks met een scientific council, die ad hoc wordt samengesteld door het college van bestuur op advies van de Advisory Committee UGD, bestaande uit hoogleraren van naam uit binnen- en buitenland (mogelijk alumni) en universiteitshoogleraren. De Advisory Committee signaleert voor het college van bestuur kansen voor bestaande en nieuwe ma s. De Advisory Committee heeft specifieke aandacht voor ma s en ma-initiatieven met verbindingen over Graduate School-grenzen heen. De samenstelling van de Advisory Committee is afgeleid van de beoogde adviesfunctie op universitair niveau: distantie en prominentie zijn gewenst en vertegenwoordiging niet. De Advisory Committee bestaat bij de start uit: - de rector (voorzitter) - zes leden, één uit elke Graduate School, niet de (vak)decaan en geen lid van de Board of Studies; benoemd door het college van bestuur, decanen gehoord hebbende; - drie PhD-students als adviseur, benoemd door het college van bestuur. Er bestaat geen rechtstreekse aansturing van de Advisory Committee naar de Boards of Studies van de Graduate School. Aanwijzingen en reglementering voor de Graduate Schools komen slechts tot stand via besluitvorming van het college van bestuur en de verantwoordelijke decaan. Ondersteuning Advisory Committee De Advisory Committee wordt vanuit de bestuursdienst ondersteund. De ondersteuning bestaat onder meer uit het Admissions Office UGD 8, de universitaire marketing en communicatie en de kwaliteitscontrole op meta-niveau. De bestuursdienst brengt voor de Advisory Committee de gewenste informatie bijeen die in bestaande informatiesystemen en binnen Graduate Schools voor handen is. 7 zie VSNU position paper Hora est! Vernieuwing in het Nederlandse promotiestelsel. SEP staat voor Standard Evaluation Protocol for Public Research Organizations (VSNU, NWO, KNAW); ECOS staat voor ErkenningsCommissie OnderzoekScholen. 8 Over de procedure voor aanmelding, toelating en inschrijving neemt het college in het voorjaar van 2005 een afzonderlijk besluit. Deze wordt in afstemming met de faculteiten op basis van shared services ingericht. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

7 5. Admissions Office De website, het virtuele front-office van de UGD, geeft zoveel informatie over kwalificaties, voorwaarden en zakelijke condities voor toelating dat de student tot zelfselectie komt. De student heeft eenvoudig toegang tot de inhoud van het afzonderlijke ma en de gezichten die daarbij horen; de procedurele stappen voor admission zijn net zo toegankelijk. Via één elektronisch aanmeldformulier komen alle studenten in de universitaire administratie. Via deze website komt de aanstaande student bij het Admissions Office, de one stop shop voor alle communicatie en paperwork. Dit office doet vanuit het gezichtspunt van de aanstaande student alle handling af. In de back-office zijn alle benodigde functionaliteiten voor de studenten van buiten op centraal niveau en voor de eigen studenten binnen de faculteiten efficiënt met elkaar verbonden. Dit Admissions Office is een shared service van bestuursdienst en faculteiten, onder verantwoordelijkheid van college van bestuur en decanen. De Board of Studies van een Graduate School beslist op basis van de aangeleverde dossiers over toelating op voorstel van de maleider van het betreffende ma. Na het oordeel van de Board of Studies over het dossier en een eventueel aanbod voor financial assistance, reageert de kandidaat op het aanbod en tekent de voorzitter van de Board of Studies de toelatingbeschikking. De definitieve toelatingsbeschikking wordt slechts verstrekt wanneer er harde zekerheden over de financiële dekking van de gehele duur van het verblijf van de kandidaat bestaan. Het Admissions Office UGD ondersteunt het hele traject van eerste aanmelding tot facilities, ook waar het gaat om toetsing van de financiële draagkracht van de kandidaat en een financieel contract. website (frontoffice) Admissions Office UGD Board of Studies oordeelt over toelaatbaarheid (en ranking voor aanbod financial aid) financieel contract van de kandidaat (incl. eventuele financial aid) voorzitter van de Board of Studies van de Graduate School tekent de toelatingsbeschikking admission tuition fee visa housing facilities 6. Aansluiting van ma en PhD-traject Voor een substantieel deel van de studenten is het ma een volwaardige eindopleiding. Een goede aansluiting van fase en PhD-traject stelt de promovendus in staat om een vliegende start te maken. In de fase kan men reeds specifieke vaardigheden verwerven en bij de start van het PhD-traject kan er al een eerste ontwerp van het onderzoeksplan liggen. Dit is een goede uitgangspositie om binnen de geplande tijd tot een voldragen manuscript te komen. Voor studenten die vanuit een academisch ma aan een PhD-traject in de graduate school beginnen, worden individuele oplossingen gevonden. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

8 UGD in schema per Graduate School: verantwoordelijke decaan Board of Studies in de rol van: - opleidingsbestuur en (in subcommissies) in de rol van: - toelatingscommissie - panel voor ranking van kandidaten rond financial aid - interne toetsingscommissie voor opleiding/begeleiding in het reguliere promotietraject (voor SEP-procedure) Kamer voor borging van opleidings-/begeleidingsaspecten van bijzondere promotietrajecten faciliterende OW-organisatie profilerend OZ-instituut profilerend OZ-instituut profilerend OZ-instituut CvB Ondersteuning UGD Admissions Office UGD ondersteuning Advisory Committee Advisory Committee UGD universitaire condities voor de onderzoekeropleiding verantwoordelijke decaan Board of Studies van de Graduate School borging kwaliteit fase en opleidings-/begeleidingsaspecten van de promotiefase Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

9 Bijlage A Opsomming van ma s Indeling naar Graduate Schools van de Utrecht Graduate Division Volgens opgave voorjaar 2005 Graduate School Natural Sciences verantwoordelijk: decaan bèta ma Astrophysics Meteorology, Physical Oeceanography and Climate Chemistry and Physics Experimental Physics Theoretical Physics Fundamental and Applied Mathematics Agents and Computational Intelligence Algorithmic Systems Business Informatics Cognitive Artificial Intelligence 9 Content and Knowledge Engineering Geometry, Imaging and Virtual Environments Software Technology History and Philosophy of Science Research and Development in Science Education Stochastics and Financial Mathematics 10 maleider N. Langer J. Oerlemans J.J. Kelly J.I. Dijkhuis G. Barkema F. Beukers, H. van der Vorst J-J Meyer, L.van der Gaag J.van Leeuwen, L. van der Gaag R. Batenburg A. Visser, J-J Meyer H. van Ostendorp M. Overmars S. Swierstra D. Dieks K. Boersma R. Gill Graduate School Life Sciences gezamenlijk verantwoordelijk: decaan DGK decaan GNK decaan bèta ma Animal Biology Plant Biology Biology of Disease Biomedical Image Sciences Biomolecular Sciences Bioveterinary Sciences Experimental and Clinical Neuroscience Cognitive Neuroscience 11 Developmental Biology and Biomedical Genetics Drug Innovation Genomics and bioinformatics Immunity and Infection Theoretical Biology and Bioinformatics Toxicology and Environmental Health Epidemiology maleider D. van der Horst C. Pieterse M.Vos M. Viergever P. Gros (waarnemend:g. v. Meer) L. Tielens G. Croiset E. de Haan B. Scheres D. Crommelin A. Heck F. Miedema P. Hogeweg B. Brunekreef R. Grobbee 9 naar aard onder Natural Sciences; maleider valt bestuurlijk onder Wijsbegeerte 10 nog niet eerder opgenomen in deze lijst (nog niet gecertificeerd) 11 maleider valt bestuurlijk onder Sociale Wetenschappen Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

10 Graduate School GeoSciences verantwoordelijk: decaan GEO ma Human Geography and Planning Geochemistry Biogeology Geology Geophysics Hydrology Physical Geography Sustainable development Science and Innovationmanagement maleider R. van Kempen P.S.J. van Capellen G.J. van der Zwaan C.J. Spiers W. Spakman Hassanizadeh / Bierkens P. Hoekstra P.P.J. Driessen M.T.H. Meeus / Smits Graduate School Social & Behavioural Sciences verantwoordelijk: decaan SW ma Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism Dev.ment and Socialisation in Childhood/Adolescence Sociology and Social Research Psychological Health Research Educational Sciences: Learning in Interaction 12 Methodology and Statistics of Behavioral and Social Sciences 12 maleider A.J.M.W. Hagendoorn W.H.J. Meeus W. Raub W.B. Schaufeli G. Kanselaar P.G.M. van der Heijden Graduate School Law, Economics and Governance verantwoordelijk: decaan REB ma Research in Public Administration and Organisational Science 12 Rechtswetenschappelijk onderzoek Economics 13 maleider P.L.M. Leisink J. Vervaele R. Alessie Graduate School Arts & Humanities verantwoordelijk: decaan GW ma Art History of the Low Countries in European Context Dutch language and Literature Gender and Ethnicity Historical and Comparative Studies of S & H History: Cities, States and Citizenship Linguistics: the Study of the Language Faculty Literary Studies: Literature in the Modern Age Media Studies 12 Medieval Studies Music Studies Theology Philosophy maleider P.A. Hecht P.W.M. Wackers R.Braidotti W.W. Mijnhardt M.R. Prak E.J. Reuland A. Rigney F.E. Kessler M.B. de Jong P.M. Op de Coul H.J. Tieleman Th. Verbeek 12 ingediend bij NVAO in najaarsronde 2004 t.b.v. start in nog in te dienen bij NVAO Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

universiteit van amsterdam

universiteit van amsterdam 46 46 besturingsmodel 1 Inhoudsopgave 2 1. Bestuur 3 2. Algemene besturing van de UvA 4 3. Het besturingsmodel onderwijs 8 4. Het besturingsmodel onderzoek 9 5. Het besturingsmodel personeel en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde 15 mei 2006 Inhoudsopgave 0. Administratieve gegevens 5 1. Ongedeelde opleiding

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10)

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) 1. Inleiding Binnen de universiteiten, zo ook bij de UvA en VU, wordt gewerkt aan locale organisatievormen voor de onderzoekersopleiding van promovendi

Nadere informatie

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013 State of the Art rapport Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie