Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005"

Transcriptie

1 Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005 De Universiteit Utrecht is een university die zich op de internationale markt wil presenteren met een sterke onderzoekeropleiding van - tot en met PhD-fase. Dit geprofileerde aanbod vraagt van de universiteit dat ze zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de onderzoekeropleiding. In de Utrecht Graduate Division organiseert de universiteit de interne kwaliteitsborging voor de onderzoekeropleiding van - tot en met PhD-fase. De decaan is binnen zijn Graduate School daarvoor de integraal verantwoordelijke, onder meer bijgestaan door een Board of Studies. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

2 1. Inleiding De Universiteit Utrecht wil een toonaangevende Europese university zijn. Bij die ambitie hoort een actieve bijdrage aan de opleiding van steeds nieuwe generaties onderzoekers. Internationaal gezien is de graduate school het dominante organisatiemodel voor zowel externe profilering als interne borging van de onderzoekeropleiding. De Universiteit Utrecht biedt een sterke onderzoekeropleiding voor een internationaal publiek, die bestaat uit het - en het PhD-traject. Deze opleiding steunt in de eerste plaats op de kwaliteit van het onderzoek dat voor rekening komt van onze onderzoekinstituten en onze (co-)promotores en op veel terreinen in hoog aanzien staat. Om de kracht van onze onderzoekeropleiding te behouden en versterken is een goede aansluiting nodig van de - en promotiefase, een goede afstemming op de toenemende internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs en een heldere profilering van de goede concurrentiepositie ten opzichte van onderzoekeropleidingen aan andere (Europese) universiteiten. In het huidige promotiestelsel loopt de instroom van promovendi terug, is het rendement te laag en stijgen de kosten, terwijl de kennissamenleving steeds meer behoefte heeft aan hoog opgeleide wetenschappers 1. Profilering van onze onderzoekeropleiding heeft een stevig fundament nodig met interne waarborgen voor de kwaliteit van opleiding en begeleiding van jonge onderzoekers, zowel in de fase als in de PhD-fase. Met dit geactualiseerde ontwerp gaat de Universiteit Utrecht bestaande systemen van profilering en borging verankeren in een Graduate Division. De inhoud en inrichting worden in deze notitie beschreven 2. Afbakening van de onderzoekeropleiding PhD-fase Utrecht Graduate Divison fase graduate studies Academic Schools zoals Law School, Med School academic ma s PhD-opleiding ma s bachelorfase undergraduate studies bachelor ma s Uitgangspunten - De Utrecht Graduate Division gaat over de opleiding van onderzoekers: ma en PhD-traject. - De Utrecht Graduate Division (UGD) kent zes Graduate Schools. Elk afzonderlijk ma wordt slechts door één Graduate School aangeboden. - Utrechtse onderzoekinstituten die geprofileerd naar buiten treden resp. internationaal bekendheid genieten zijn de partners van de Utrecht Graduate Schools. - De UGD vervangt bestaande organisatie en sturing van de onderzoekeropleiding en brengt geen nieuwe bureaucratie; de integrale verantwoordelijkheid van decanen blijft bestaan. - Per september 2005 gaat de UGD formeel en operationeel van start. 1 De VSNU sluit hierop aan met het position paper Hora est! Vernieuwing van het Nederlands promotiestelsel (oktober 2004). 2 Naast ma s zijn er academische ma s van uiteenlopende soort. Deze worden ondergebracht in een variëteit aan onderwijsorganisaties, o.m. in Academic Schools. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

3 2. Utrecht Graduate Division Kerntaak: interne borging en externe profilering van onderzoekeropleidingen van de Universiteit Utrecht, door middel van kwaliteitsborging van ma s en kwaliteitsborging van opleiding en begeleiding in promotietrajecten. De Utrecht Graduate Division telt zes Graduate Schools: - Arts & Humanities; - GeoSciences; - Law, Economics and Governance; - Life Sciences; - Natural Sciences; - Social & Behavioural Sciences. 3. Graduate Schools van de UGD Kerntaak: een zodanig toezicht op de kwaliteit dat de externe profilering van de onderzoekeropleiding een stevig fundament heeft. Een Graduate School overkoepelt een aantal ma s en promotietrajecten, die samen met de gelieerde onderzoekinstituten en de daaraan verbonden excellente onderzoekers het profiel van de Graduate School vormen. Bijlage A somt per Graduate School de ma s op en de maleiders die de decaan in 2005 heeft aangewezen. Een Graduate School kent: - één Board of Studies, die enerzijds opleidingsbestuur en (mogelijk via een subcommissie) toelatingscommissie is voor alle ma s binnen de Graduate School en anderzijds zorg draagt voor de kwaliteitsborging van de begeleidings- en opleidingsaspecten van de PhD-trajecten; - één OER, één opleidingsstatuut en één opleidingscommissie 3 voor alle ma s; - één examencommissie voor alle ma s; - indien de decaan dit wenst, een kamer voor kwaliteitsborging van de begeleidings- en opleidingsaspecten van de promotietrajecten die buiten PhD-opleidingscontext worden gerealiseerd. Dit toezicht kan ook worden gerealiseerd door de Board of Studies op basis van rapportage door de promotor over (realisatie van) het opleidings- en begeleidingsplan van de promovendus. Programmaleiders De maleider is de spil van het primaire proces en verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het betreffende ma en de kwaliteitszorg hiervan. De maleider vervult een spilfunctie en stemt hiertoe af met: - andere maleiders binnen de Graduate School; - het onderzoekinstituut dat de inhoud van dit ma draagt; - de onderwijsorganisatie die de logistiek, administratie en reguliere kwaliteitszorg levert; - de macoördinator van het betreffende ma. Geprofileerde onderzoekinstituten De ma s van een Graduate School komen tot stand in samenwerking met geprofileerde onderzoekinstituten van de Universiteit Utrecht. Deze samenwerking betreft de toelevering van docenten 4, het bieden van een onderzoeksomgeving voor de studenten en de mogelijkheden voor doorstroom van studenten in het PhD-ma. 3 Verbeterde communicatie met studenten gaat hier samen met een reductie van bureaucratie. 4 In het UMCU gebeurt dit vanuit onderzoekinstituten dan wel UMCU-divisies. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

4 De externe beoordeling van de opleidings- en begeleidingsaspecten van de promotietrajecten gaat plaats vinden via de SEP-procedure. Landelijke onderzoekscholen behouden hun toegevoegde waarde waar ze gezamenlijk cursussen aanbieden aan PhD-studenten, een stimulerend netwerk vormen voor wetenschappers binnen het vakgebied en vakgenoten een platform bieden. Dit doet niet af aan het uitgangspunt van de Utrecht Graduate Division, waarin verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze onderzoekeropleiding nadrukkelijk in Utrecht wordt gedragen. Benutting van de staande onderwijsondersteuning Voor de ma s maakt de Graduate School waar mogelijk gebruik van de staande onderwijsondersteuning. De routines op het gebied van administratie, logistiek en reguliere kwaliteitszorg zijn als regel in de onderwijsorganisatie goed belegd. Binnen de Graduate School draagt de decaan er zorg voor dat wordt vastgelegd hoe de diensten van de onderwijsorganisatie worden betrokken, gefinancierd en geëvalueerd. Board of Studies van de Graduate School De Board of Studies van een Graduate School wordt als regel gevormd door maleiders. De verantwoordelijke decaan bepaalt de samenstelling van deze Board. De verantwoordelijke decaan kan het voorzitterschap van deze board (aanvankelijk) zelf vervullen of dit aan één van de leden van deze board opdragen. De Board of Studies draagt zorg voor de kwaliteit van de ma s en van de opleiding en begeleiding van PhD-trajecten door middel van de volgende activiteiten. 1. toelatingscommissie Op voordracht van de Board of Studies stelt de decaan een toelatingscommissie in die beslist over toelating tot de ma s van de Graduate School en de normen handhaaft die de Board of Studies voor toelating stelt. De toelatingbeschikking voor de student wordt door de voorzitter van de Board of Studies ( executive ) getekend. 2. kwaliteitsborging traject De Board of Studies houdt toezicht op de (selectieve) inzet van docenten, adequate studiebegeleiding voor de studenten binnen de ma s van de Graduate School en verwijzing tussen de ma s. De Board of Studies houdt toezicht op onderlinge afstemming van ma s van de Graduate School en uitruil van cursussen en keuzeruimte. De Board of Studies houdt toezicht op: gezamenlijke activiteiten voor studenten zoals colloquia, zodat de student deel gaat uitmaken van de graduate community van de Graduate School; zelfevaluaties van de ma s en monitoring van de kwaliteit. 3. kwaliteitsborging opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten De Board of Studies borgt de opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten. De Board of Studies bevordert de naleving van de universitaire normen die in 2001 zijn ontwikkeld voor de inrichting en begeleiding van een promotietraject. Hiermee vult de Board of Studies de universitaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze promotietrajecten in. Voorzover een (interuniversitaire) onderzoekschool de taak vervult om de kwaliteit van het promotietraject te borgen, vervalt deze; de school kan gezamenlijk cursussen voor PhD-studenten blijven aanbieden en als landelijk netwerk blijven functioneren. Voor kwaliteitsborging van promotietrajecten die buiten de context van de onderzoekeropleiding worden gerealiseerd, kan de decaan een kamer instellen, die bovengenoemde rol overneemt van de Board of Studies. In de Graduate School Life Sciences betreft het bijvoorbeeld de promoties van klinisch opgeleiden. De decaan draagt er zorg voor dat de kamer door middel van personele unie verbonden is aan de Board of Studies. De decaan stelt aan het College voor Promoties de samenstelling van de beoordelingscommissie voor een proefschrift voor. De Board of Studies kan de verantwoordelijke decaan adviseren over het toewijzen van middelen en het initiëren of terugnemen van een ma. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

5 De Board of Studies wordt ondersteund door een vaste secretaris. Deze bereidt samen met de voorzitter de vergadering van de Board of Studies voor en handelt in overleg met de voorzitter tussen de vergaderingen de lopende zaken af. Het verdient aanbeveling om een secretaris aan te wijzen die verbonden is met en zeggenschap heeft in de staande onderwijsorganisatie. Examencommissie Op voordracht van de Board of Studies stelt de decaan een examencommissie in voor de Graduate School. Deze examencommissie bestaat bij voorkeur uit enkele vaste leden, aangevuld met leden met specifieke expertise afhankelijk van de disciplinaire specificatie die op het betreffende diploma zal worden genoemd. Deze examencommissie vervangt voor de reseach ma s van de Graduate School de huidige doctoraal examencommissies van de opleidingen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid De decaan van de Graduate School 5 beslist over: - initiëren, voordragen voor certificering en accreditatie, intrekken van ma s van de Graduate School; - het curriculum van de ma s van de Graduate School; - de verrekening van bekostiging en middelen die met de ma s samenhangen; - het doen plaatsvinden van de kwaliteitszorg, met inbegrip van de vaststelling van een OER, een opleidingsstatuut en een opleidingscommissie; - het aanwijzen van de maleider van een ma van de Graduate School; - het aanwijzen van het geprofileerde onderzoekinstituut dat een ma van de Graduate School inhoudelijk draagt; - het samenstellen en functioneren van de Board of Studies van de Graduate School 6 ; - het bevoegd verklaren van de voorzitter van de Board of Studies als executive die alle toelatingsbeschikkingen voor de ma s van de Graduate School ondertekent; - de ondersteuning van de voorzitter van de Board of Studies; - het samenstellen en functioneren van de examencommissie voor de Graduate School; - het instellen van een kamer voor de borging van promotietrajecten die buiten de context van de onderzoekeropleiding worden gerealiseerd; - het advies aan het College voor Promoties over het samenstellen van de beoordelingscommissie van een proefschrift (desgewenst gemandateerd aan een vakdecaan); - facilitering van de ma s door de onderwijsorganisatie. 5 Voor de Graduate School Life Sciences zijn dit de decaan van de bètafaculteit, de decaan Diergeneeskunde en de decaan Geneeskunde op basis van een gemeenschappelijke regeling. 6 In het voorjaar van 2005 legt de decaan de initiële samenstelling van de Board of Studies voor aan de rector magnificus. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

6 4. Advisory Committee UGD Deze Advisory Committee op universitair niveau heeft als opdracht het college van bestuur te adviseren over drie aspecten van de onderzoekeropleiding: 1. interne voorbereiding en begeleiding van externe accreditatie van ma s Voor de onderzoekeropleiding is deze Advisory Committee het toezichthoudend universitair orgaan voor de richtlijn uitvoering bachelor-; deze taak gaat wat betreft de ma s over van de universitaire commissie Bachelor-Master naar de Advisory Committee UGD. 2. kwaliteitsborging opleidings- en begeleidingsaspecten van promotietrajecten Externe beoordeling van deze aspecten gaat plaats vinden via de SEP-procedure 7, die de externe legitimatie middels de ECOS vervangt. Voor borging van het opleidingstraject voor de promotie heeft de universiteit normen ontwikkeld die de inrichting en begeleiding van een promotietraject betreffen. De Advisory Committee UGD krijgt de taakopdracht om deze normen te bewaken en de naleving te bevorderen. Het College voor Promoties blijft de wettelijke taak uitoefenen met betrekking tot borging van de proefschriften en promoties. 3. signaleren van wetenschappelijke ontwikkelingen en met name kansen voor ma s over grenzen van Graduate Schools heen De Advisory Committee spreekt tweejaarlijks met een scientific council, die ad hoc wordt samengesteld door het college van bestuur op advies van de Advisory Committee UGD, bestaande uit hoogleraren van naam uit binnen- en buitenland (mogelijk alumni) en universiteitshoogleraren. De Advisory Committee signaleert voor het college van bestuur kansen voor bestaande en nieuwe ma s. De Advisory Committee heeft specifieke aandacht voor ma s en ma-initiatieven met verbindingen over Graduate School-grenzen heen. De samenstelling van de Advisory Committee is afgeleid van de beoogde adviesfunctie op universitair niveau: distantie en prominentie zijn gewenst en vertegenwoordiging niet. De Advisory Committee bestaat bij de start uit: - de rector (voorzitter) - zes leden, één uit elke Graduate School, niet de (vak)decaan en geen lid van de Board of Studies; benoemd door het college van bestuur, decanen gehoord hebbende; - drie PhD-students als adviseur, benoemd door het college van bestuur. Er bestaat geen rechtstreekse aansturing van de Advisory Committee naar de Boards of Studies van de Graduate School. Aanwijzingen en reglementering voor de Graduate Schools komen slechts tot stand via besluitvorming van het college van bestuur en de verantwoordelijke decaan. Ondersteuning Advisory Committee De Advisory Committee wordt vanuit de bestuursdienst ondersteund. De ondersteuning bestaat onder meer uit het Admissions Office UGD 8, de universitaire marketing en communicatie en de kwaliteitscontrole op meta-niveau. De bestuursdienst brengt voor de Advisory Committee de gewenste informatie bijeen die in bestaande informatiesystemen en binnen Graduate Schools voor handen is. 7 zie VSNU position paper Hora est! Vernieuwing in het Nederlandse promotiestelsel. SEP staat voor Standard Evaluation Protocol for Public Research Organizations (VSNU, NWO, KNAW); ECOS staat voor ErkenningsCommissie OnderzoekScholen. 8 Over de procedure voor aanmelding, toelating en inschrijving neemt het college in het voorjaar van 2005 een afzonderlijk besluit. Deze wordt in afstemming met de faculteiten op basis van shared services ingericht. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

7 5. Admissions Office De website, het virtuele front-office van de UGD, geeft zoveel informatie over kwalificaties, voorwaarden en zakelijke condities voor toelating dat de student tot zelfselectie komt. De student heeft eenvoudig toegang tot de inhoud van het afzonderlijke ma en de gezichten die daarbij horen; de procedurele stappen voor admission zijn net zo toegankelijk. Via één elektronisch aanmeldformulier komen alle studenten in de universitaire administratie. Via deze website komt de aanstaande student bij het Admissions Office, de one stop shop voor alle communicatie en paperwork. Dit office doet vanuit het gezichtspunt van de aanstaande student alle handling af. In de back-office zijn alle benodigde functionaliteiten voor de studenten van buiten op centraal niveau en voor de eigen studenten binnen de faculteiten efficiënt met elkaar verbonden. Dit Admissions Office is een shared service van bestuursdienst en faculteiten, onder verantwoordelijkheid van college van bestuur en decanen. De Board of Studies van een Graduate School beslist op basis van de aangeleverde dossiers over toelating op voorstel van de maleider van het betreffende ma. Na het oordeel van de Board of Studies over het dossier en een eventueel aanbod voor financial assistance, reageert de kandidaat op het aanbod en tekent de voorzitter van de Board of Studies de toelatingbeschikking. De definitieve toelatingsbeschikking wordt slechts verstrekt wanneer er harde zekerheden over de financiële dekking van de gehele duur van het verblijf van de kandidaat bestaan. Het Admissions Office UGD ondersteunt het hele traject van eerste aanmelding tot facilities, ook waar het gaat om toetsing van de financiële draagkracht van de kandidaat en een financieel contract. website (frontoffice) Admissions Office UGD Board of Studies oordeelt over toelaatbaarheid (en ranking voor aanbod financial aid) financieel contract van de kandidaat (incl. eventuele financial aid) voorzitter van de Board of Studies van de Graduate School tekent de toelatingsbeschikking admission tuition fee visa housing facilities 6. Aansluiting van ma en PhD-traject Voor een substantieel deel van de studenten is het ma een volwaardige eindopleiding. Een goede aansluiting van fase en PhD-traject stelt de promovendus in staat om een vliegende start te maken. In de fase kan men reeds specifieke vaardigheden verwerven en bij de start van het PhD-traject kan er al een eerste ontwerp van het onderzoeksplan liggen. Dit is een goede uitgangspositie om binnen de geplande tijd tot een voldragen manuscript te komen. Voor studenten die vanuit een academisch ma aan een PhD-traject in de graduate school beginnen, worden individuele oplossingen gevonden. Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

8 UGD in schema per Graduate School: verantwoordelijke decaan Board of Studies in de rol van: - opleidingsbestuur en (in subcommissies) in de rol van: - toelatingscommissie - panel voor ranking van kandidaten rond financial aid - interne toetsingscommissie voor opleiding/begeleiding in het reguliere promotietraject (voor SEP-procedure) Kamer voor borging van opleidings-/begeleidingsaspecten van bijzondere promotietrajecten faciliterende OW-organisatie profilerend OZ-instituut profilerend OZ-instituut profilerend OZ-instituut CvB Ondersteuning UGD Admissions Office UGD ondersteuning Advisory Committee Advisory Committee UGD universitaire condities voor de onderzoekeropleiding verantwoordelijke decaan Board of Studies van de Graduate School borging kwaliteit fase en opleidings-/begeleidingsaspecten van de promotiefase Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

9 Bijlage A Opsomming van ma s Indeling naar Graduate Schools van de Utrecht Graduate Division Volgens opgave voorjaar 2005 Graduate School Natural Sciences verantwoordelijk: decaan bèta ma Astrophysics Meteorology, Physical Oeceanography and Climate Chemistry and Physics Experimental Physics Theoretical Physics Fundamental and Applied Mathematics Agents and Computational Intelligence Algorithmic Systems Business Informatics Cognitive Artificial Intelligence 9 Content and Knowledge Engineering Geometry, Imaging and Virtual Environments Software Technology History and Philosophy of Science Research and Development in Science Education Stochastics and Financial Mathematics 10 maleider N. Langer J. Oerlemans J.J. Kelly J.I. Dijkhuis G. Barkema F. Beukers, H. van der Vorst J-J Meyer, L.van der Gaag J.van Leeuwen, L. van der Gaag R. Batenburg A. Visser, J-J Meyer H. van Ostendorp M. Overmars S. Swierstra D. Dieks K. Boersma R. Gill Graduate School Life Sciences gezamenlijk verantwoordelijk: decaan DGK decaan GNK decaan bèta ma Animal Biology Plant Biology Biology of Disease Biomedical Image Sciences Biomolecular Sciences Bioveterinary Sciences Experimental and Clinical Neuroscience Cognitive Neuroscience 11 Developmental Biology and Biomedical Genetics Drug Innovation Genomics and bioinformatics Immunity and Infection Theoretical Biology and Bioinformatics Toxicology and Environmental Health Epidemiology maleider D. van der Horst C. Pieterse M.Vos M. Viergever P. Gros (waarnemend:g. v. Meer) L. Tielens G. Croiset E. de Haan B. Scheres D. Crommelin A. Heck F. Miedema P. Hogeweg B. Brunekreef R. Grobbee 9 naar aard onder Natural Sciences; maleider valt bestuurlijk onder Wijsbegeerte 10 nog niet eerder opgenomen in deze lijst (nog niet gecertificeerd) 11 maleider valt bestuurlijk onder Sociale Wetenschappen Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

10 Graduate School GeoSciences verantwoordelijk: decaan GEO ma Human Geography and Planning Geochemistry Biogeology Geology Geophysics Hydrology Physical Geography Sustainable development Science and Innovationmanagement maleider R. van Kempen P.S.J. van Capellen G.J. van der Zwaan C.J. Spiers W. Spakman Hassanizadeh / Bierkens P. Hoekstra P.P.J. Driessen M.T.H. Meeus / Smits Graduate School Social & Behavioural Sciences verantwoordelijk: decaan SW ma Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism Dev.ment and Socialisation in Childhood/Adolescence Sociology and Social Research Psychological Health Research Educational Sciences: Learning in Interaction 12 Methodology and Statistics of Behavioral and Social Sciences 12 maleider A.J.M.W. Hagendoorn W.H.J. Meeus W. Raub W.B. Schaufeli G. Kanselaar P.G.M. van der Heijden Graduate School Law, Economics and Governance verantwoordelijk: decaan REB ma Research in Public Administration and Organisational Science 12 Rechtswetenschappelijk onderzoek Economics 13 maleider P.L.M. Leisink J. Vervaele R. Alessie Graduate School Arts & Humanities verantwoordelijk: decaan GW ma Art History of the Low Countries in European Context Dutch language and Literature Gender and Ethnicity Historical and Comparative Studies of S & H History: Cities, States and Citizenship Linguistics: the Study of the Language Faculty Literary Studies: Literature in the Modern Age Media Studies 12 Medieval Studies Music Studies Theology Philosophy maleider P.A. Hecht P.W.M. Wackers R.Braidotti W.W. Mijnhardt M.R. Prak E.J. Reuland A. Rigney F.E. Kessler M.B. de Jong P.M. Op de Coul H.J. Tieleman Th. Verbeek 12 ingediend bij NVAO in najaarsronde 2004 t.b.v. start in nog in te dienen bij NVAO Utrecht Graduate Division, ontwerp van 1 maart

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER Actuele Sociale vraagstukken 10.512 15.575 American Studies 10.512 15.575 Ancient, Medieval and Renaissance Studies (research) 10.512 15.575 Applied Cognitive Psychology 10.512 15.575 Applied Ethics 10.512

Nadere informatie

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15 MASTER S PROGRAMME INFORMATION EVENING 1 FEBRUARY 2017 Session name Location Start End Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25, zaal 1.01 Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25,

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 14.059 14.30158 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. de Bakker Onderwerp : Studenteninstroom masterprogramma s Status : ter kennisname

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13/116 13.30389 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Bart van den Berg (O&O) Onderwerp : Voorlopige Instroom per 1 oktober 2013 Status

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Welkom op de Masteravond

Welkom op de Masteravond Welkom op de Masteravond Op donderdagavond 7 oktober geeft de Universiteit Utrecht voorlichting over vrijwel alle masterprogramma s. Docenten, studenten, alumni en studieadviseurs beantwoorden graag al

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; CONCEPT Besluit van tot wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijziging van de bekostiging van de universiteiten per 2005 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 407 Besluit van 11 augustus 2004 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met onder meer de aanwijzing van masteropleidingen in

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

MASTER YOUR FUTURE uu.nl/masters

MASTER YOUR FUTURE uu.nl/masters MASTER YOUR FUTURE uu.nl/masters Masterprogramma s Een master aan de Universiteit Utrecht: dat is studeren in een bruisende studentenstad aan de beste onderzoeksuniversiteit van Nederland! beste onderzoeksuniversiteit

Nadere informatie

Beste practice bachelor. Delft. Leiden

Beste practice bachelor. Delft. Leiden Beste practice bachelor Delft Leiden Molecular Science & Technology Gezamenlijke BSc Leiden-Delft Peter Hamersma Pieter van Dooren Opleidingsdirecteur Opleidingscoordinator Waarom samen? Bachelor-master

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Graduate School of Natural Sciences Inhoud 1 Belangrijkste kengetallen... 2 2 Organisatie... 2 3 Kengetallen... 3 3.1 Instroom- en uitstroom per masterprogramma... 3 3.2 Analyse masterinstroom...

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

De Graduate School of Science

De Graduate School of Science 13-05-2014 1 De Graduate School of Science 13 Mei 2014 13-05-2014 2 Inhoud van deze presentatie 1. De GSS: geschiedenis, opdracht en rol 2. Wie doet wat bij de GSS (ook Hora Finita) 3. Actuele kwesties

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Faculteit Campus Den Haag Bestuurskunde/Public Administration Science (56627) afstudeerrichtingen 2013-2014 : Beleid, bestuur en organisatie Economie, bestuur en management Liberal Arts and Sciences: Global

Nadere informatie

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Faculteitsraad Faculteit Bètawetenschappen ingekomen 9 juni 2005 FRBF 05-033 Eindrapportage projectteam Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Concept: 11 mei 2005 1 Algemeen In deze eindrapportage

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME 1 Monday, 15 February 2016 Graduate School of Communication Communicatiewetenschap 19:30-21:30 Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 Communication Science 19:00-21:30 Graduate School of

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Sessie 4 (4): Good practices internationale joint master

Sessie 4 (4): Good practices internationale joint master Sessie 4 (4): Good practices internationale joint master Joint master (Msc) degree: Geosciences of Basins and Lithosphere (GBL) Ramon Ellenbroek (Coordinator International Office/ beleidsmedewerker internationalisering

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc 1. Algemeen Binnen de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc) rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT INSTITUUT PSYCHOLOGIE Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Artikel 2 FR 1. Het instituut draagt de naam: Instituut Psychologie. 1 2. In de

Nadere informatie

AMC Graduate School of Medical Science Geneeskunde NL AMC, Meibergdreef 15

AMC Graduate School of Medical Science Geneeskunde NL AMC, Meibergdreef 15 Programme Language Location General Sessions Thursday, 16 February 2017 Hoe kies ik een Master? NL Oudemanhuispoort 4 6 Hoe kies ik een Master? NL Plantage Muidergracht 12 Monday, 13 February 2017 Amsterdam

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma 1 IBDP International Baccalaureate Diploma Programma Ontstaan en ontwikkeld in Geneve, 1968 Tweejarige internationale pre-university

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Landschap 2 Voedsel en dierhouderij 3 Biologie

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2011-2012 B Liberal Arts and Sciences: Global Challenges

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10)

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) 1. Inleiding Binnen de universiteiten, zo ook bij de UvA en VU, wordt gewerkt aan locale organisatievormen voor de onderzoekersopleiding van promovendi

Nadere informatie

DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA. Child and Family Science (instromen in september)

DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA. Child and Family Science (instromen in september) DE MASTEROPLEIDING EDUCATION AND CHILD STUDIES 2017-2018 (PER SPECIALISATIE) IN SCHEMA Child and Family Science (instromen in september) Internship Child and Family Science Child care, experts, and parents:

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Promoveren binnen de William James Graduate School

Promoveren binnen de William James Graduate School Promoveren binnen de William James Graduate School Pre-ambule Vanaf 1 september 2010 promoveren alle (buiten)promovendi, bij de Faculteit de Psychologie en Pedagogiek (FPP), ongeacht de aanstelling, binnen

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 14.127 Corsanummer 14.30415 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. de Bakker Onderwerp : Stand van zaken Vernieuwing masterfase Status : ter

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen bureau van de universiteit abjz Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen Preambule Binnen de Rijksuniversiteit Groningen rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie