van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners"

Transcriptie

1 Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Maurice Verdoncklaan GENT (Gentbrugge) Tel: 0900/ Fax: 09/ GSM: 0475/ Site: V A D E M E C U M van de starter DOSSIER : NAAM : Voornaam :

2 I N H O U D S O P G A V E VOORWAARDEN OM ZELFSTANDIGE TE KUNNEN WORDEN... 5 DE LEEFTIJD... 5 DE NATIONALITEIT... 5 HINDERLIJKE INRICHTINGEN HET VEILIGHEIDSRAPPORT / MILIEURAPPORT HET OPENBAAR ONDERZOEK ADVIEZEN DIE INGEWONNEN MOETEN WORDEN EXPLOITATIEVOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE EXPLOITANT VERVAL, SCHORSING EN OPHEFFING VAN DE VERGUNNING WELKE ZIJN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN? ZICH INSCHRIJVEN BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN EN DIT VIA EEN ONDERNEMINGSLOKET Wat is een ondernemingsloket? KLEINHANDELAARS EN KLEINE ONDERNEMINGEN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING VORMVOORSCHRIFTEN BEWARINGSTERMIJN SCHEMATISCH OVERZICHT BOEKHOUDING EN JAARREKENING ALS ZELFSTANDIGE MOET U ZICH AANSLUITEN BIJ EEN SOCIALE VERZEKERINGSKAS WIE HOOFDZELFSTANDIGE HELPER ZELFSTANDIGE OF HELPER IN BIJBEROEP VENNOOTSCHAPPEN HOE AANSLUITEN BIJDRAGEVERPLICHTING BEREKENING VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN BIJDRAGEN GESCHILLEN RECHTEN GEZINSBIJSLAG GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN "GROTE RISICO'S" UITKERINGEN VOOR ARBEIDSONGESCHIKTHEID MOEDERSCHAPSUITKERING PENSIOENEN Voorwaarden inzake het ontstaan van het recht bewijs van het bestaan van een beroepsloopbaan Toekenningsvoorwaarden pensioenleeftijd Minimumrust- en overlevingspensioen Aanvullend pensioen Gewaarborgd inkomen voor bejaarden ALS ZELFSTANDIGE MOET U BESCHIKKEN OVER EEN BTW-NUMMER VRIJSTELLINGEN BELASTINGEN ANDERE WIJZIGINGEN SUBSIDIES EENMANSZAAK VENNOOTSCHAP... 42

3 SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN VERGELIJKING TUSSEN DE MEEST VOORKOMENDE BELGISCHE VENNOOTSCHAPSVORMEN KEUZE EN BESCHERMING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM VERGELIJKING VENNOOTSCHAPSVORMEN HET BELANG VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE: DIENSTEN TARIEVEN TIPS VOOR EEN VLOTTE SAMENWERKING CHECKLIST VOOR EEN EENMANSZAAK OVERNAME HANDELSZAAK BIJLAGEN... 54

4 VOORWAARDEN OM ZELFSTANDIGE TE KUNNEN WORDEN De leeftijd Men kan zich pas als zelfstandige vestigen indien de leeftijd van 18 jaar werd bereikt. Enkel wie meerderjarig is, is handelingsbekwaam. Vóór die leeftijd kan men zich niet laten inschrijven in de KBO, kan men niet failliet verklaard worden en kan men zelfs niet voor de rechtbank van koophandel gedagvaard worden. Uitzondering De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van de familieraad aan een minderjarige toelating geven om na overlijden de handel van zijn ouders voort te zetten. Bekwaam zijn De gefailleerden Iemand die failliet werd verklaard kan in principe nog een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechter een verbod opleggen als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan ingetrokken worden. Zolang hij niet in eer is hersteld mag de gefailleerde in eigen naam geen bestuursfunctie meer uitoefenen in een handelsvennootschap. Terzijde : Iedereen die wegens bankbreuk veroordeeld werd tot een (eventueel voorwaardelijke) gevangenisstraf van drie maanden of meer mag geen koopmansactiviteit meer uitoefenen, noch een bestuursfunctie waarnemen (behoudens eerherstel). Bij faillissement van de vennootschap worden, behoudens uitzonderingen, niet de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) failliet verklaard maar alleen de vennootschap. In dat geval worden hun individuele rechten niet getroffen door het faillissement. Wettelijk onbekwaam verklaarden Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf (levenslange of tijdelijke opsluiting, levenslange of tijdelijke hechtenis) kunnen geen handel meer drijven voor de duur van de straf. Gerechtelijk onbekwaamverklaarden of in staat van verlengde minderjarigheid verklaarden Deze personen zijn juridisch niet bekwaam om handel te drijven. Personen onder gerechtelijk raadsman gesteld of voor wie een voorlopige bewindsvoerder werd aangesteld Deze personen missen de nodige feitelijke bekwaamheid tot handeldrijven. De nationaliteit De nationaliteit speelt geen rol inzake de verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Wat wel telt is de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend. Vreemdelingen, uitgezonderd onderdanen van de Europese Economische Ruimte en UNO-vluchtelingen, moeten om een zelfstandige activiteit te starten, houder zijn van een beroepskaart. 4

5 De beroepskaart Vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, in eigen naam of in de vorm van een vennootschap, moeten een beroepskaart kunnen voorleggen. Het KB van 3 februari 2003 (BS 4 maart) versoepelt de voorwaarden. Drie categorieën uitzonderingen verzachten de algemene regel: de vrijstellingen van beroepskaart die voortvloeien uit internationale verdragen: de onderdanen van de EU, hun echtgenoot, hun kinderen ( jonger dan 21 jaar) en ouders ten laste; de echtgenoot van en Belg, hun kinderen (jonger dan 21 jaar) en ouders ten laste; de onderdanen van de Europese Economische Ruimte: (Ijslanders en Noren) hun echtgenoot, hun kinderen ( jonger dan 21 jaar) en ouders ten laste; de onderdanen van landen van Centraal en Oost-Europa (PECO) die een toetredingsakkoord gesloten hebben met de EU, namelijk: Bulgaren, Estoniërs, Hongaren, Litouwers, Letten, Polen, Roemenen, Sloveniërs, Slovaken en Tjechen. Zij moeten voorafgaandelijk in het bezit zijn van een "PECO- attest"; vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor onbeperkte tijd; vrijstellingen van een beroepskaart wegens humanitaire redenen: de in België erkende vluchtelingen; vrijstellingen wegens de aard van de activiteit: de helpende echtgenoten; de beroepssporters en hun begeleiders voor maximum 3 opeenvolgende maanden; de leurhandelaars, op voorwaarde dat zij een vergunning ambulante handel bezitten; de muzikanten, artiesten, zij die een conferentie geven, of een zakenreis ondernemen evenals de journalisten voor maximum 3 opeenvolgende maanden; de studenten die in het kader van hun studies een stage vervullen; de vreemdelingen die een goedgekeurde stage verrichten in het kader van ontwikkelingssamenwerking of een uitwisselingsprogramma. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Indien de aanvrager nog niet in België verblijft moet hij zijn vraag indienen door bemiddeling van de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het land waar hij verblijft, eventueel tegelijk met de aanvraag om vergunning tot verblijf of vestiging. Elke aanvraag is onderworpen aan een forfaitaire taks van 125,00 EUR aan fiscale zegels. Het afgeven van een beroepskaart ingevolge een aanvraag tot verkrijgen, verlengen of vernieuwen, is onderworpen aan een taks van 75,00 EUR. De vreemdeling die niet in België verblijft, dient bij zijn aanvraag een geneeskundig attest te voegen, afgeleverd door een daartoe bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers aangeduide geneesheer, waarbij wordt bevestigd dat hij niet is aangetast door een besmettelijke of overdraagbare ziekte en dat zijn gezondheidstoestand hem toelaat de activiteit uit te oefenen, welke het voorwerp van de aanvraag uitmaakt. 5

6 Beschikken over een vestigingsattest. Voor sommige handelsactiviteiten is een vestigingsattest vereist. Dit wil zeggen dat het beschermde beroepen zijn die niet iedereen mag uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor men voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen bij de inschrijving in het KBO. Het ondernemingsloket onderzoekt vooraf de vaardigheden. Beroepen waarvoor een vestigingsattest nodig is Brood- en banketbakker Begrafenisondernemer Niet-metalen dakbedekkingen gebouwen Opticien - brillenmaker Behanger (wand- en vloerbedekkingen) Plafonneerder - cementeerder Bromfietsmecanicien Carrossier-hersteller Centrale verwarming (installateur) Droogkuiser - verver Elektrotechnisch installateur Restaurateur, traiteur-banketaannemer Sanitair installateur loodgieter Schilderwerken Schoonheidsspecialist(e) Schrijnwerker - timmerman Fabrikant - installateur van lichtreclame Slager - groothandelaar Fietsmecanicien Fotograaf Fourage en stro Frigorist Garagehouder - hersteller Glaswerken Horlogemaker - hersteller Inlandse granen Kapper Marmerbewerker Metsel- en betonwerken Molenaar Motorfietsmecanicien Sloopwerken Steenhouwer Technicus in tandprothese Tegelzetter Tweedehandse autovoertuigen Vaste brandstoffen (kleinhandel) Verwarming met gas Verzekeringsmakelaar Vloeibare brandstoffen (kleinhandel) Wasser Waterdicht maken van bouwwerken Zinkwerken en metalen dakbedekkingen 6

7 Beschikken over een attest basiskennis bedrijfsbeheer. Iedereen die zich wil inschrijven in de KBO dient bij de inschrijving via het ondernemingsloket een diploma of een attest voor te leggen ter staving van zijn bedrijfsbeheer. Men verkrijgt dit attest indien men hetzij op basis van studies, hetzij op basis van het beroepsverleden kan aantonen over voldoende kennis van bedrijfsbeheer te beschikken. Komen als zodanig in aanmerking : Studies A. Een diploma of getuigschrift van: A. Derde graad (volledig) algemeen-, technisch-, kunstonderwijs; B. Diploma Beroepssecundair onderwijs van de afdeling Handel, Boekhouding of Verkoop; C. Centrale examencommissie; D. Opleiding ondernemingshoofd van Syntra; E. Onderwijs voor sociale promotie. B. Ieder diploma van het hoger onderwijs; C. Een getuigschrift van een versnelde cursus van minstens 128 lesuren gespreid over ten minste 3 maanden van Syntra; D. Een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig wordt beschouwd aan een Belgisch; E. De door de Minister erkende aktes, na verificatie van de leerstof; F. De vroeger bekomen attesten "beheerskennis". Praktijkervaring Wie de vereiste diploma's of getuigschriften niet kan voorleggen, kan de beheerskennis toch bewijzen met volgende praktijkervaring : A. Ondernemingshoofd van een nijverheids-, handels- of ambachtswerkzaamheid evenals een land- of tuinbouwactiviteit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Voorwaarde: Minstens 15/15 (hoofdberoep = 5/15, bijberoep = 3/15) in de loop van de laatste 15 jaar. Bewijs: A. de inschrijving in het handels- of ambachtenregister of een getuigschrift van de belastingscontroleur, EN B. attest van het sociaal verzekeringsfonds (begin- en stopzettingsdatum/hoedanigheid). B. Bestuurder of zaakvoerder van een onderneming Voorwaarde: Minstens 15/15 (hoofdberoep = 5/15, bijberoep =3/15) in de loop van de laatste 15 jaar. Bewijs: A. contact filiaalbeheerder of benoemingsakte tot mandataris of bewijs handelsregister van de vennootschap, EN B. attest van het sociaal verzekeringsfonds (begin- en stopzettingsdatum/hoedanigheid). C. Zelfstandig helper van een ondernemingshoofd Voorwaarde: Minstens 5 jaar ervaring in de loop van de laatste 15 jaar. Bewijs: A. getuigschrift van het zelfstandige ondernemingshoofd, EN B. attest van het sociaal verzekeringsfonds (tenzij echtgenote helper of helper < 20 jaar). 7

8 D. Bediende in een leidinggevende functie Voorwaarde: A. minstens 5 jaar in de loop van de laatste 15 jaar; B. adjunct zijn geweest van het ondernemingshoofd, van de zaakvoerder of bestuurder met gedelegeerde verantwoordelijkheden of; C. lid zijn geweest van de staf met beleidsopdrachten of verantwoordelijke voor een afdeling. De Kamer voor Ambachten en Neringen verifieert het voldoen aan de voorwaarden. Bewijs: 1. de arbeidsovereenkomst, EN 2. een rekeninguittreksel uitgereikt door de dienst van de werknemerspensioenen of een ander sociaal document waaruit de leidinggevende functie blijkt. Noot De beheerskennis kan ook aangetoond worden door de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de zelfstandige, op voorwaarde dat men reeds minstens 6 maanden op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Tenslotte kan de beheerskennis ook nog aangetoond worden door de zelfstandige helper (beperkt tot de derde graad) of de in dienst genomen werknemer die belast wordt met het bedrijfsbeheer. Volgende personen moeten de kennis bedrijfsbeheer niet bewijzen: de overlevende echtgenoot of samenwonende partner die de onderneming overneemt bij het overlijden van het ondernemingshoofd; de overnemer van een onderneming gedurende één jaar volgend op de overname; de kinderen van een overleden ondernemingshoofd gedurende drie jaar volgend op de overname. Bij minderjarige kinderen, begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf hun 18de verjaardag; zij die zich onderwerpen aan een begeleiding georganiseerd door een erkende organisatie. 8

9 Specifiekde vergunningen Voor de uitoefening van een aantal beroepen MOETEN speciale vergunningen aangevraagd worden. Deze lijst is zeer uitgebreid. Alle verplichtingen afzonderlijk nauwkeurig omschrijven is binnen deze beknopte handleiding niet mogelijk. We beperken ons dan ook tot een alfabetische opsomming van de beroepen met verwijzing naar de instantie waar meer gegevens over de speciale vergunning kunnen bekomen worden. Beroepen met verwijzing naar de instantie waar meer gegevens over de speciale vergunning kunnen bekomen worden Aanhangwagens - constructie Ministerie Verkeer en Infrastructuur Aardappelen - handel en uitvoer FOD Sociale Zekerheid Afvalolie - opslag en ophaling Openbare afvalstoffenmaatschappij. Vlaams gewest.bestendige deputatie van de Provincie Alarminstallaties Ministerie Binnenlandse Zaken Alcoholische dranken - fabricage en verkoop FOD Financiën.Plaatselijk kantoor van Douane en Accijnzen Apotheker Verplichte inschrijving bij de Orde van Apothekers Autorijscholen Erkenning door Min. Verkeer en infrastructuur Bandagisten RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging Beenhouwer - slager Voorafgaande melding gemeentebestuur FOD Sociale Zekerheid Administratie Reglementering Beleggingsadviseur Ministerie van Binnenlandse ZakenCommissie Bank- en Financiewezen Bestrijdingsmiddelen Landbouw: FOD Sociale ZekerheidNiet Landbouw: Ministerie van Volksgezondheid Bewakings- en beveiligingsonderneming Ministerie van Binnenlandse Zaken Boekhouders Erkenning Beroepsinstituut Brand-beveiligingsdeuren Ministerie van Binnenlandse Zaken Bureau voor arbeidsbemiddeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Café-uitbating FOD Financiën Plaatselijk kantoor Douane en Accijnzen Detective Ministerie van Binnenlandse Zaken Diamant - verkoop van ruwe diamant Ministerie van Economische ZakenBestuur economische betrekkingen Dieren - pensions en handel Gemeentebestuur Eetwaren - fabricage en handel Ministerie van Volksgezondheid Eieren - broederij,selectie- en vermeerderingsbedrijven FOD Sociale Zekerheid Fytofarmaceutische producten FOD Sociale Zekerheid Gas in flessen - verkoop Ministerie van Economische ZakenAdministratie Energie Gehoorprothesen RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging Geneesmiddelen fabricage, distributie, invoer Ministerie van VolksgezondheidInspectie artsenijbereidkunde Gezins- en bejaardentehuis Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Graangewassen - handel en invoer Mininisterie Economische ZakenBestuur economische betrekkingen Grensexpeditiekantoren FOD FinanciënAdministratie Douane en Accijnzen Groenten en fruit FOD Sociale Zekerheid Grondverbeteringsmiddelen FOD Sociale ZekerheidInspectie Grondstoffen Hotelexploitatie Ministerie van de Vlaamse GemeenschapCommissariaat Generaal voor ToerismeToerisme Vlaanderen Huwelijksbureau Ministerie van Economische Zaken Incassobureau Ministerie van Economische Zaken Interimkantoor Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Kampeerterrein Ministerie van de Vlaamse GemeenschapCommissariaat Generaal voor ToerismeToerisme Vlaanderen Kinderopvang Dienst Kind en Gezin Kinesitherapeut(e) RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging Logopedist Inschrijvingsnummer RIZIV Maalderij Min.Economische ZakenCentrale dienst Contingenten & vergunningen Melkhandel FOD Sociale ZekerheidInspectie grondstoffen 9

10 Opticien Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Orthopedist(e) RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging Pesticiden en giftige fytofarmaceutische FOD Sociale ZekerheidInspectie Grondstoffen producten Petroleum & brandbare gassen Ministerie van de Vlaamse GemeenschapAdm. voor Economie & werkgelegenheid Pluimvee - slachterij, opslag bewerking Ministerie voor VolksgezondheidNationale Dienst voor afzet van Land- en Tuinbouwproducten Prothesist Inschrijvingsnummer RIZIV Privébewaking Ministerie van Binnenlandse ZakenBewakingsondernemingen Psycholoog Psychologencommissie Reisbureau Min.Vlaamse GemeenschapToerisme VlaanderenCommissariaat Generaal voor Toerisme Restaurant FOD Financiën Plaatselijk kantoor Douane en Accijnzen Selectiebureau Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Slager - Spekslager FOD Sociale ZekerheidAdministratie Reglementen Speelzalen FOD Justitie Tabakswaren FOD FinanciënAdministratie van Douane & Accijnzen Taxidienst Toelating gemeentelijke overheid Tehuizen voor bejaarden Ministerie van de Vlaamse GemeenschapDienst Ouderenvoorzieningen Vastgoedmakelaar Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars Veevoeders - invoer, fabricage FOD Sociale ZekerheidInspectie grondstoffen. Verpleging RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging Vervoer van personen Min.Verkeerswezen, Bestuur vervoer Vervoer van goederen Min.Verkeerswezen, Wegtransport Vervoer van dieren Min.Verkeerswezen en het Staats secretariaat voor Landbouw Vervoer van wapens Het gemeentebestuur van elke gemeente die doorkruist wordt Verzekeringsmakelaar Controledienst voor Verzekeringen Vis - bewerking, koeling, verpakking Ministerie van Volksgezondheid Vlees - slachthuis, opslag, groothandel Ministerie van Volksgezondheid Voedingsmiddelen - fabricatie, handel Ministerie van VolksgezondheidProvinciaal bureau van de eetwareninspectie Vuurwerk Ministerie van Economische Zaken Wapens - fabricage, handel Politiediensten Zaaizaden en pootgoed FOD Sociale ZekerheidInspectie grondstoffen Zuivelproducten FOD Sociale Zekerheid Verder is er nog een speciale vergunning nodig voor de ambulante handel. Dit is voor de verkoop op openbare plaatsen of op markten. Wie met voedingswaren in aanraking komt moet nog een speciale hygiënevergunning hebben. Sommige activiteiten zijn onderworpen aan een milieuvergunning of een regeling voor verpakkingsafval. Wie in zijn zaak muziek laat weerklinken moet in orde zijn met SABAM en dient een "billijke vergoeding" te betalen voor de auteursrechten van uitvoerende artiesten... Milieuvergunning (HACCP) HACCP Iedereen die een inrichting uitbaat die voedingsmiddelen fabriceert, uitvoert of in de handel brengt dient deze vergunning te bezitten. Hinderlijke inrichtingen (fabrieken, opslagplaatsen, werkplaatsen, machines, toestellen, handelingen) mogen slechts opgericht, veranderd of verplaatst worden mits een passende vergunning of een meldingsprocedure. De reglementering inzake het milieu is vervat in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen, afgekort het VLAREM. 10

11 De milieuvergunning integreert in één procedure : - de exploitatievergunning voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven - de vergunning voor lozing van afvalwater - de vergunning voor de vernietiging van giftig afval - de vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen - de vergunning voor de winning van grondwater Hinderlijke inrichtingen De hinderlijke bedrijven worden gerangschikt in drie klassen. De indeling in klassen is enerzijds gebaseerd op de aard van de inrichting, het vermogen van de toestellen of het volume. Deze indelingslijst kan bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling geraadpleegd worden. De Vlarem-wetgeving is in de boekhandel verkrijgbaar of kan worden geraadpleegd op de website Eerste en tweede klasse = vergunning De exploitant van een inrichting eerste of tweede klasse moet een aanvraagbundel tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending indienen bij - de Bestendige Deputatie van de provincie waarin de inrichting zich bevindt als het gaat om een inrichting van de eerste klasse - het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de inrichting zich bevindt als het gaat om een inrichting van de tweede klasse. De exploitatie mag pas na ontvangst van de definitieve milieuvergunning aangevat worden. Indien een inrichting door aanvulling of wijziging van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt, moet de exploitant binnen de zes maanden een vergunning aanvragen. Derde klasse = meldingsplicht De exploitant van een hinderlijke inrichting derde klasse moet een meldingsformulier per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de inrichting gelegen is. De dag na de melding mag de exploitatie aangevat worden. Indien een inrichting pas door aanvulling of wijziging van de indelingslijst meldingsplichtig wordt, dient de exploitant binnen de zes maanden melding te doen. Het veiligheidsrapport / milieurapport Bij inrichtingen van eerste klasse is het mogelijk dat hetzij een veiligheidsrapport (VR) hetzij een milieu-effectrapport (MER) bij de aanvraag moet worden ingesloten. Het veiligheids- of milieueffectrapport wordt op kosten van de aanvrager van de milieuvergunning opgesteld door een college van deskundigen. Het door de deskundigen opgestelde rapport moet door de exploitant aan de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting worden voorgelegd. Indien het rapport (VR- of MER) in overeenstemming is met de bepalingen van het VLAREM levert de administratie een voor conform gekenmerkt exemplaar af aan de exploitant, dat bij de milieuvergunningsaanvraag moet gevoegd worden. Het openbaar onderzoek Iedere vergunningsaanvraag moet door de bevoegde burgemeester voor een periode van dertig dagen ter inzage gelegd worden voor het publiek. Gedurende deze periode moet tevens op de plaats van de exploitatie en op de voor de officiële berichten voorbehouden plaatsen, bekendmaking van de aanvraag door aanplakking gebeuren. Wanneer de vergunningsaanvraag een inrichting van de eerste klasse betreft, moet de burgemeester de eigenaars en gebruikers van gebouwen binnen een straal van 100 m schriftelijk op de hoogte brengen. Voor klasse 1-inrichtingen dient tevens een schriftelijke kennisgeving te gebeuren aan het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de Werkplaatsen van iedere onderneming die zich binnen deze zone bevindt; evenals een bekendmaking van het openbaar onderzoek in minstens twee dag- en/of weekbladen, waarvan één met regionaal karakter. Indien voor de inrichting van eerste klasse een veiligheids- of milieueffectrapport vereist is, moet de gemeente een openbare informatievergadering organiseren. 11

12 Adviezen die ingewonnen moeten worden Eerste klasse in eerste aanleg : advies van de provinciale milieuvergunningscommissie, het schepencollege en de gewestadministratie in beroep : advies van de gewestadministratie en van de gewestelijke vergunningscommissie Tweede klasse in eerste aanleg : advies van de gemeentelijke milieudienst en van de gewestadministratie in beroep : advies van de provinciale milieuvergunningscommissie en advies van de gewestadministratie De beslissing Eerste klasse in eerste aanleg : advies van de provinciale milieuvergunningscommissie, het schepencollege en de gewestadministratie in beroep : advies van de gewestadministratie en van de gewestelijke vergunningscommissie Tweede klasse in eerste aanleg : advies van de gemeentelijke milieudienst en van de gewestadministratie in beroep : advies van de provinciale milieuvergunningscommissie en advies van de gewestadministratie Exploitatievoorwaarden en verplichtingen van de exploitant De exploitant van een inrichting is verplicht de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, evenals de op deze inrichting van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden (cfr. VLAREM II) na te leven. Het spreekt vanzelf dat de exploitant daarnaast steeds de nodige maatregelen dient te treffen om schade en hinder te voorkomen (art. 22, hoofdstuk III van het milieuvergunningdecreet). Deze algemene voorschriften worden nader toegelicht in deel 4, hoofdstuk 4.1. van het Vlarem II. Verval, schorsing en opheffing van de vergunning Verval De milieuvergunning vervalt van rechtswege, wanneer de inrichting of het betrokken gedeelte ervan : - niet in gebruik is genomen binnen de in de vergunning opgelegde termijn - vernield is wegens brand of ontploffing, veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting - twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd. Schorsing en opheffing Indien de exploitant de vergunningsvoorwaarden niet naleeft, kan de overheid die de vergunning heeft verleend, deze volledig of gedeeltelijk schorsen of opheffen. De bevoegde overheid moet 12

13 daartoe het advies vragen van de met het toezicht gelaste ambtenaren en van de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting is gelegen. Deze kunnen op eigen initiatief bij de bevoegde overheid een voorstel tot schorsing of opheffing indienen. Indien na een termijn van zestig dagen geen advies werd verleend, mag de bevoegde overheid aannemen dat de voorgenomen maatregel tot schorsing of opheffing wordt bijgetreden. De overheid mag, na deze termijn of na een door de adviesverlenende instanties ingediend voorstel, op gemotiveerde wijze beslissen de vergunning gedeeltelijk of volledig te schorsen of op te heffen. Indien de bevoegde overheid niet of onvoldoende optreedt kan de Vlaamse Minister bij gemotiveerd besluit de vergunning gedeeltelijk of volledig schorsen of opheffen. Toezicht Indien de technische controle betrekking heeft op een inrichting van eerste klasse, dient een afschrift van het proces-verbaal toegestuurd te worden naar AMINAL, afdeling Milieu-Inspectie. Toezicht op inrichtingen eerste klasse en hoog toezicht over inrichtingen tweede en derde klasse : - officieren van Federale Politie - de Burgemeester - de door de Vlaamse Minister aangestelde ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, en Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur. De Burgemeester en de met het toezicht gelaste ambtenaren mogen op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle inrichtingen. De met het toezicht gelaste ambtenaren mogen steeds de bijstand vorderen van de Federale Politie. Toezicht op inrichtingen tweede en derde klasse en uitvoeren van alle technische controles : - officieren van de Federale Politie - de Burgemeester - de door de gemeente aangewezen agenten van de gemeentelijke politie en technische ambtenaren van de gemeente die in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs van een door de Vlaamse Minister erkende instelling of door de Vlaamse Minister van deze opleiding zijn vrijgesteld. Dwangmaatregelen Wanneer een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geëxploiteerd, kunnen de burgemeester of de bevoegde ambtenaren overgaan tot de gedeeltelijke of volledige, onmiddellijke sluiting van de inrichting. Dit geldt ook voor een inrichting van de tweede of de derde klasse, die wordt geëxploiteerd in strijd met de vergunningsvoorschriften en indien de exploitant weigert, binnen de opgelegde termijn, gevolg te geven aan de schriftelijk gegeven onderrichtingen. Op advies van de bevoegde ambtenaren, mogen de burgemeester of de bevoegde ambtenaren zelf ook tot de sluiting van een inrichting van de eerste klasse overgaan, indien mens en leefmilieu worden bedreigd en de exploitant geen gevolg geeft aan de gegeven onderrichtingen. Beroep De exploitant kan, binnen een termijn van tien dagen, beroep aantekenen tegen de genomen maatregelen. Het beroep moet worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister. Het beroep schorst de bestreden maatregel niet. Indien het beroep ontvankelijk wordt bevonden, doet de Gemeenschapsminister binnen de twee maanden uitspraak over de omstreden beslissing. Belastingen Zowel voor eerste, tweede als derde klasse-bedrijven wordt er door het Stadsbestuur van Gent een gemeentelijke taks op de aanvraag gevestigd. Deze belasting bedraagt : ,- voor eerste klasse-bedrijven, ,- voor MER of VR-plichtige bedrijven, - 248,- voor tweede klasse inrichtingen - 150,- voor meldingsplichtige inrichtingen Deze taks kan rechtstreeks gestort worden op rekening van het Stadsbestuur van Gent - Ontvangsten Leefmilieu, onder vermelding "Taks eerste, tweede of derde klasse". Een duplicaat van het stortings- of overschrijvingsbewijs dient bij de aanvraag te worden gevoegd. 13

14 Opmerking : De milieuvergunning doet geen afbreuk aan de bouwvergunning die eventueel gelijktijdig voor een bepaalde hinderlijke inrichting wordt aangevraagd. Beide worden behandeld volgens een eigen procedure. Beide vergunningen zijn aan elkaar gekoppeld in die zin dat de ene vergunning pas rechtsgeldig wordt als ook de andere definitief is bekomen. Een bouwvergunning wordt bijgevolg slechts rechtsgeldig nadat: - voor een eerste of tweede klasse inrichting de milieuvergunning definitief is geworden. - voor een derde klasse inrichting de melding is gedaan Omgekeerd, wordt een milieuvergunning evenzeer slechts rechtsgeldig als ook de bouwvergunning definitief verleend is. Inlichtingen : Stadsbestuur van Gent Departement Economie, Milieu en Volksgezondheid. - Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling Braemkasteelstraat GENT (GENTBRUGGE) 09/ / Provincie Oost-Vlaanderen Afdeling 82 Gouvernementstraat GENT 09/ / Administratie Milieu-, Natuur- en Landinrichting (AMINAL) Afdeling Milieuvergunningen Apostelhuizen GENT 09/ / Administratie Milieu-, Natuur- en Landinrichting (AMINAL) Afdeling Milieuinspectie Apostelhuizen GENT 09/ of 09/ / Het is onmogelijk om alle bestaande vergunningen op te sommen. Voor sommige vergunningen moet ook een ingewikkelde procedure gevolgd worden. Indien u precies wenst te weten welke vergunningen u nodig hebt, vraag dan informatie via onze kantoor. 14

15 WELKE ZIJN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN? Een financiële rekening openen Elke startende zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is verplicht een zichtrekening te hebben bij een financiële instelling. Hoewel het niet strikt nodig is een nieuwe rekening te openen, kan het toch handig zijn om de zakelijke transacties gescheiden te houden van de privé verrichtingen. Dit rekeningnummer moet door de handelaar verplicht vermeld worden op alle facturen, rekeninguittreksels en andere documenten waarmee een betaling gevorderd wordt. Zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit via een ondernemingsloket. Wat is een ondernemingsloket? De ondernemingloketten zijn door de overheid erkende vzw s die met name als opdracht hebben: de handels- en ambachtsondernemingen inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen die een ondernemingsnummer zal toekennen. Dit nieuw nummer vervangt de nummers van het handelsregister, de BTW en de RSZ ; de voorwaarden voor de toegang tot het beroep nagaan; in akkoord met de klant optreden als tussenpersoon voor alle betrekkingen met de administraties, zoals het vervullen van bepaalde administratieve formaliteiten (inschrijving bij de BTW, RSZ ). Verplichte inschrijving bij een ziekenfonds De socialeverzekeringsfondsen innen de sociale bijdragen, maar voor de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of terugbetaling van medische prestaties, moet de zelfstandige zich wenden tot een ziekenfonds. Daarom is er ook bij deze organisatie een aansluitingsplicht. Wie zelfstandige in bijberoep wordt, moet geen nieuw ziekenfonds kiezen. Men moet wel via een attest van het socialeverzekeringsfonds de mutualiteit van het bestaan van het bijberoep in kennis stellen. Een boekhouding voeren Kleinhandelaars en kleine ondernemingen Wie? - natuurlijke personen die koopman zijn - vennootschappen onder firma - gewone commanditaire vennootschappen met een omzet, exclusief BTW, kleiner dan: , ,- voor verkopers van brandstoffen voor motorvoertuigen Verplichtingen. A. Het voeren van een passende boekhouding in relatie tot de aard en de omvang van het bedrijf door middel van een stelsel van boeken en rekeningen met inachtneming van de gebruikelijke regel van het dubbel boekhouden. De wet biedt aan deze categorie ook de mogelijkheid een vereenvoudigde boekhouding te voeren voor zover alle verrichtingen geregistreerd worden in drie dagboeken : 1. thesaurie- of kasboek met vermelding van: - de bewegingen in liquide middelen, contanten en op rekeningen - dagelijkse saldi in contanten - de onttrekkingen andere dan voor het bedrijf 15

16 2. dagboek van de inkoop- en invoerverrichtingen met vermelding van: - de bedragen van ingekochte en ingevoerde goederen en diensten - dag en wijze van betaling 3. dagboek van de verkoop- en uitvoerverrichtingen met vermelding van: - de bedragen van de verkochte goederen en diensten - dag en wijze van inning B. Verplichting tot het opmaken, minstens eenmaal per jaar, van een inventaris van : - alle bezittingen - vorderingen - schulden en verplichtingen - eigen middelen bestemd aan het bedrijf C. Verplichting tot het opmaken van een interne jaarrekening, volgens vrij schema. Jaarrekening en stukken waarop zij steunt, worden overgeschreven in het inventarisboek. Middelgrote ondernemingen Wie Andere ondernemingen dan die vermeld in het hoofdstuk Kleinhandelaars en kleine ondernemingen. die ongeacht hun rechtsvorm niet meer dan gemiddeld 100 personen tewerkstellen en niet meer dan één van de volgende drempels overschrijden: Verplichtingen - jaargemiddelde personeelsbestand : 50 tewerkgestelden - jaarlijkse omzet exclusief BTW : ,- - balanstotaal : ,- 1. Het voeren van een volledige dubbele boekhouding door middel van een stelsel van boeken en rekeningen. De boeken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie vormvoorschriften hierna). 2. Het opmaken van een jaarlijkse inventaris volgens de regels bepaald bij KB dd Het opmaken van een jaarrekening volgens het volledige of verkorte schema overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd KB. Formulieren met volledige/verkorte schema's opgesteld door de Nationale Bank van België zijn beschikbaar bij de verschillende zetels van de Nationale Bank van België. Grote ondernemingen Wie Ondernemingen die: - hetzij meer dan 100 personen als jaargemiddelde tewerkstellen - hetzij minstens twee van de criteria vermeld onder Middelgrote ondernemingen. overschrijden - ondernemingen voor verzekeringen, hypothecair krediet en kapitalisatie, alsook wisselagenten Verplichtinge 1. Het bijhouden van een volledige dubbele boekhouding 2. Het opmaken van een jaarlijkse inventaris volgens de regels bepaald bij KB dd Een jaarrekening opmaken volgens het volledige schema, overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd KB 16

17 4. Aanstelling van een Commissaris-Revisor Publicatie van de jaarrekening De jaarrekening van - een naamloze vennootschap (NV) - een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) - coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) - commanditaire vennootschap op aandelen (CVA) - grote coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, grote vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen waarvan één van de onbeperkt aansprakelijke vennoten, geen natuurlijke persoon is moet binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering worden neergelegd bij de vestiging van de Nationale Bank die overeenstemt met de Griffie van het rechtsgebied waarin de onderneming is gelegen. De neerlegging kan ook gebeuren op informatiedrager (diskette of teletransmissie). Het neerleggen van de jaarrekening en bijgevoegde documenten moet gebeuren uiterlijk 7 maanden na het afsluiten van het dienstjaar. Zijn eveneens onderworpen aan de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening: - de grote openbare instellingen bedoeld in art van de boekhoudwet - de grote instellingen waarop de boekhoudwet toepasselijk werd gemaakt Bijzondere regelingen gelden o.m. voor: - kredietinstellingen - erkende kredietverenigingen - banken, private spaarkassen, portefeuillemaatschappijen - verzekeringsondernemingen - hospitalen Vormvoorschriften Dagboeken en inventarisboek : - ingebonden of ingenaaid o visum door de Griffier van de Rechtbank van Koophandel waarbij de onderneming is ingeschreven in het KBO of Ondernemingsnummer of o met gedrukte vermelding van het aantal bladzijden : het visum mag vervangen worden door neerlegging ter griffie van het identificatieformulier of toezending ervan bij aangetekende brief - niet ingebonden of ingenaaid o visum door de griffier op eerste blad, de andere bladen worden geparafeerd. De bladen moeten na gebruikt worden gebundeld. - ongesplitst dagboek, centraal boek en inventarisboek : zie hierboven - ongesplitst hulpdagboek of bijzonder hulpdagboek : geen verplichte formaliteiten Bewaringstermijn voor documenten op het gebied van boekhouding en jaarrekening te rekenen vanaf 1 januari van het 17

18 jaar volgend op de afsluitdatum 10 jaar : - origineel geviseerde boeken niet geviseerde hulpboeken in originele vorm of afschrift - de originele bewijsstukken of afschriften daarvan, die als bewijs tegenover derden kunnen dienen en waarop de boekingen steunen 5 jaar : - boekhouddocumenten ten behoeve van de inkomstenbelasting 3 jaar : - stukken zonder bewijskracht t.o.v. Derden 18

19 Schematisch overzicht boekhouding en jaarrekening SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMINGEN CATEGORIEEN KLEINE ONDERNEMINGEN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN GROTE ONDERNEMINGEN boekhouding mogen een vereenvoudigde boekhou-ding bepalingen moeten een volledige boekhouding voeren volgens de wette-lijke voeren rekeningenstelsel inventaris interne jaarrekening openbaarmaking van de jaarrekening moeten géén rekeningen openen, dus ookhet algemeen rekeningenstelsel opgelegd bij KB moeten een rekeningenstelsel toepassen dat overeenstemt met géén rekenin-genstelsel toepas- sen moeten een inven-taris opmaken moeten een interne jaarrekening opma-ken, doch niet vol-gens een verplicht schema géén enkele verpliching moeten een inventaris opmaken volgens de waarderingsregels opgelegd bij KB moeten een interne jaarrekening opmaken volgens de bepa-lingen opgelegd bij KB ondernemingen opgericht in de rechtsvorm van een nv, bvba, cva, cv, moeten krachtens de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen hun jaarrekening binnen de 30 da-gen na goedkeuring door de Algemene Vergadering openbaar maken door neerlegging bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België mogen hun jaarrekening opmaken volgens het volledige schema moeten hun jaarrekening opmaken volgens het volledige schema moeten hun jaarrekening opmaken volgens het verkorte schema Inlichtingen Advies inzake toepassing en interpretatie van de boekhoudwetgeving, een brochure met officieuze coördinatie van de boekhoudwetgeving kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Louizalaan BRUSSEL 02/ Accountants Bedrijfsrevisoren Boekhouders 19

20 Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas Wie De zelfstandige, de helper, de zelfstandige in bijberoep, meewerkende echtgenoten en vennootschappen zijn verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hoofdzelfstandige Hoofdzelfstandige is ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. Behoren hier o.m. toe : - een zelfstandige (natuurlijk persoon, eenmanszaak) - werkende vennoten - zaakvoerders van een CV of een BVBA - de bestuurder en commissaris van een NV, zelfs indien vaststaat dat het mandaat onbezoldigd is - handelsagenten, indien uit een contract tussen vertegenwoordiger en werkgever blijkt dat geen band van ondergeschiktheid bestaat Helper Helper is ieder persoon die in België een zelfstandige (natuurlijk persoon) in de uitoefening van zijn of haar beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover deze zelfstandige door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. De verplichtingen inzake KBO of Ondernemingsnummer, BTW zijn op hen niet van toepassing. Worden niet als helper beschouwd - de echtgeno(o)t(e) van de zelfstandige die in de zaak helpt. De echtgeno(o)t(e)-helper kan wel vrijwillig toetreden tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering - ongehuwde jongeren vóór 1 januari van het jaar waarin ze 20 jaar worden - studenten die, uitzondering makend van de vakantieperiode, minder dan 80 uren per kalendermaand hulp bieden - toevallige helpers die deze hulp maximum 90 dagen per jaar bieden Een helper heeft inzake dat sociaal statuut dezelfde verplichtingen als de zelfstandige bij wie hij meewerkt. De berekeningswijze van de bijdragen en de percentages op het netto bedrijfsinkomen van de helper is dezelfde als die van de zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandige of helper in bijberoep Zelfstandige of helper in bijberoep is degene die, naast dit beroep, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent waarvoor hij in een andere Belgische regeling recht op pensioen krijgt. Het werknemersberoep moet tenminste halftijds uitgeoefend worden. Een leerkracht in het onderwijs moet tenminste zes tiende van een volledig uurrooster hebben. Een ambtenaar moet tenminste 200 dagen of 8 maanden (tenminste halftijds) werken. De vestigingsvoorwaarden en formaliteiten zijn dezelfde als voor elke zelfstandige. Voor het bijberoep is men principieel verplicht tot bijdragen die afhankelijk zijn van het netto bedrijfsinkomen. In principe geniet men niet de sociale rechten als zelfstandige maar die van het hoofdberoep. Ingeval de loontrekkende activiteit onderbroken wordt en vervangen wordt door een sociale uitkering (loopbaanonderbreking, brugpensioen, werkloosheid) en de wetgeving een combinatie van de uitkering met een zelfstandig beroep toelaat, blijft de zelfstandige activiteit in bijberoep behouden. Vennootschappen Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting en aan de belasting van de niet-verblijfhouders, zijn een jaarlijkse bijdrage van 310,- per jaar verschuldigd, te betalen vóór 1 juli. Hiervoor dient de vennootschap zelf de aangifte te doen bij de sociale verzekeringskas. 20

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht 1

Aanvraag overbruggingsrecht 1 Aanvraag overbruggingsrecht 1 1 Gegevens van de aanvrager Naam en voornaam: NSZ (Rijksregisternummer) : Hoofdverblijfplaats in België Straat: Nr.: Bus : Postnummer: Plaats: Tel.: Email : Post-of bankrekeningnummer

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist RIZIV en het einde van de loopbaan Bart DE VOS Attaché-Jurist Registratie & RIZIV-nummer De [...] zorgverleners of hun groeperingen die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie