Beheerpakketten Akkerbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerpakketten Akkerbouw"

Transcriptie

1 Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David Metselaar In opdracht van: het Interprovinciaal Overleg (IPO) Versie: September 2012 Status: Concept Datum: 18-sep

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Tarievenlijst agrarisch natuurbeheer, Akkerbouw Uitgangspunten rekensystematiek Algemene invoer en referentiebedrijf Akkerbouw Algemene kosten Akkerbouw Transactiekosten Akkerbouw Gewassaldi 2008 akkerbouw Gewassaldi 2006 akkerbouw Gewassaldi gemiddelde 2 jaar akkerbouw Bouwplan gemiddelde 2 jaar akkerbouw Gewassaldi biologisch 2008 akkerbouw Gewassaldi biologisch 2011 akkerbouw Gewassaldi biologisch gemiddelde 2 jaar akkerbouw Pakketuitwerking A Bouwland met broedende akkervogels A Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels A Bouwland voor hamsters A b Ganzen op bouwland A Akker met waardevolle flora A Chemie en kunstmestvrij land A Akkerflora randen

3 Leeswijzer De rekensystematiek begint met een overzichtlijst van tarieven voor beheerpakketten voor akkerbouw. De graslandpakketten zijn uitgewerkt in de rekensystematiek voor beheerpakketten grasland In het volgende deel worden uitgangspunten en referenties uitgewerkt waarmee de pakkettarieven zijn opgebouwd. Daarna zijn de pakketten uitgewerkt met de codes en naam volgens de index agrarisch natuurbeheer Let op De jaarprijzen van 2011 zijn gebruikt. Door afrondingsverschillen is er echter een verschil ontstaan tussen de opengestelde tarieven voor 2011 en de berekende tarieven. De rekensystematiek geeft inzicht in de opbouw van tarieven Aan de tarieven in de rekensystematiek kunnen geen rechten worden ontleend.

4 Tarievenlijst agrarisch natuurbeheer, Akkerbouw Jaarprijzen: Versie: Tarieven agrarisch natuurbeheer, onderdeel Akkerbouw Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Tarief A Bouwland met broedende akkervogels Hectare per jaar A a1 (2010) A a2(2010) A b1(2010) A b2(2010) A c1(2010) A c2(2010) A a1 A a2 A b1 A b2 A c1 A c2 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond 2.077,11 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond 2.077,11 Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond 2.077,11 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op klei 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zand 2.077,11 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd. Op klei 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zand 2.077,11 Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op klei 2.138,73 Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand ,11

5 Tarievenlijst agrarisch natuurbeheer, Akkerbouw A d1 De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op klei 1.739,63 A d2 De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op zand 1.665,12 Bouwland met doortrekkende en overwinterende A akkervogels Hectare per jaar A a Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei 2.028,24 A b Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand 1.744,97 A Bouwland voor hamsters Hectare per jaar A a (2010) Bouwland voor hamsters, vollevelds A b (2010) Opvangstrook voor hamsters A a Bouwland voor hamsters, vollevelds 2.240,05 A b Opvangstrook voor hamsters 2.028,24 A Overwinterende Ganzen Hectare per jaar A b Ganzen op bouwland ten minste 73,00 ten hoogste 757,39 A c Ganzen op vroege groenbemester A Akker met waardevolle flora Hectare per jaar A a Akker met waardevolle flora: Drie van zes jaar graan 149,63 A b Akker met waardevolle flora: Vier van zes jaar graan 583,36 A c Akker met waardevolle flora: Vijf van zes jaar graan 663,20 A Chemie en kunstmestvrij land Hectare per jaar A a Chemie en kunstmestvrij land: Drie van zes jaar graan 1.088,04 A b Chemie en kunstmestvrij land: Vier van zes jaar graan 1.150,22 A c Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van zes jaar graan 1.191,30 A Akkerflora randen Hectare per jaar A Akkerflora randen zand 2.077,11

6 Algemene invoer en referentiebedrijf akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Algemeen Versie: Kunstmestprijzen N prijs per kg N P2O5 prijs K2O prijs Jaarprijzen: 2011 toelichting gehanteerd begrip 1,1 Kunstmest prijs van stikstof Arbeid per uur Arbeid ondernemer 35,00 Uurkosten bedrijfsverzorging Arbeid expert 133,00 Uurkosten inhuur externe expert Gemiddelde machine kosten 50,00 Overig per ha Lozingenbesluit akkerranden 25 Kosten bloemenmengsel 100 Referentiebedrijf Akkerbouw In de akkerbouw is sprake van gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en gebiedsspecifieke akkerbouwgewassen. Op de bedrijven wordt gebruik gemaakt van een bouwplan waarbij gewasrotatie op elk perceel wordt toegepast. Voor een beperkt aantal gewassen, zoals granen en snijmaïs, is gewasrotatie niet noodzakelijk. In de beschrijvingen van de bouwlandpakketten is met bovenstaande aspecten zoveel mogelijk rekening gehouden. Als instap eis is opgenomen dat voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst een bouwplan bestaande uit tenminste vier gewassen aanwezig dient te zijn geweest. Het referentiebedrijf kent daarmee geen depressie voor bijvoorbeeld hellingen, kent geen overstromingen en kent een optimale grondwatertoestand. In het referentiebedrijf wordt uitgegaan van de goede landbouwpraktijk en de daaraan gekoppelde wettelijke vereisten. Bouwplan De basis voor het vergoedingensysteem is het gangbare akkerbouwplan in Nederland. Op basis van gewassen keuze en technische bouwplan uitgangspunten is het bouwplan vastgesteld wat als referentie gebruikt wordt voor de berekeningen. De inkomenssituatie is voor klei en zand substantieel verschillend. De opbrengst en kosten van gewassen naast verschillen in bouwplan zijn daarvan de oorzaak. De benadering van het bouwplan is nader onderzocht door PPO. De afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een intensivering van het bouwplan op akkerbouwbedrijven tot gevolg hebben. Het aandeel graan is afgenomen en intensieve teelten zijn toegenomen. Akkerbouwmatige groententeelten zijn nu verwerkt in het bouwplan. Voor de gebieden is het beeld heel divers. In overleg met specialisten uit de praktijk (PPO en het LEI) heeft DLG een bouwplan opgesteld die een goede referentie is voor de inkomensuitgangspunten van de akkerbouw voor de berekeningen akkerbouwpakketten. PPO levert de saldo berekeningen per gewas. De actualisatie wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van tweejaarlijkse gemiddelde gewas saldo's.

7 Algemene kosten akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Algemene kosten randenpakketten Voor alle akkerpakketten worden extra bedrijfskosten gemaakt om de inpasbaarheid op het bedrijf goed te laten verlopen en de negatieve effecten op de percelen te compenseren. In de gangbare akkerbouw zijn de bewerkingsuren tussen de 10 en 20 uren, afhankelijk van het gewas in het bouwplan. Als op een bedrijf akkerrandpakketten worden afgesloten heeft dit als gevolg dat op 25 % van de gewaspercelen 1 uur extra bewerkingsduur nodig is, als gevolg van het inpassen van de beheerspakketten. De percelen worden kleiner en de ondernemer moet met het bewerken rekening houden met de randen. Daarnaast vraagt het precies uitzetten van de flora en fauna randen extra tijd van de ondernemer. Extra algemene kosten voor akkerrand Activiteit Extra uren Kosten Jaarlijks Totale 6 jaar per ha/jaar Bijhouden boekhouding/administratie ,00 Bewerkingskosten machines ,00 Bewerkingskosten uren ,00 Totaal 9.330,00 maximaal totaal per hectare per jaar 388,75 Verondersteld is dat er gemiddeld 4 hectare randen per bedrijf worden afgesloten Algemene kosten volleveldspakketten Voor de volleveldspakketten worden extra bewerkingskosten gemaakt. Deze kosten hebben betrekking op de extra bewerking die nodig is voor het verwerken van het Extra algemene kosten voor volvelds akkerpakket Activiteit Extra uren Kosten Jaarlijks Totale 6 jaar per ha/jaar Bewerkingskosten machines 1, ,00 Bewerkingskosten uren 2, ,20 Totaal 874,20 maximaal totaal per hectare per jaar 145,70 In de pakketten SNL worden de algemene kosten berekend met een maximum van 20 % van de overige pakketkosten

8 Transactiekosten akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Transactiekosten Transactiekosten zijn kosten die worden veroorzaakt door voornemen om een verbintenis aan te gaan (zie punt 55 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de Landbouw en de Bosbouwsector ). Ingevolge artikel 27, tiende lid, van verordening (EG) nr. 1974/2006 wordt onder transactiekosten verstaan de met het laten plaatsvinden van de transactie gemoeide kosten die niet rechtstreeks zijn te rekenen tot de uitvoeringskosten van de verbintenis waarop zij betrekking hebben. Naast transactiekosten kan een vergoeding gegeven worden voor de extra kosten en de inkomensderving als gevolg van het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer (art 39, vierde lid verordening (EG) nr. 1698/2005). In de Nederlandse invulling worden de volgende kostenposten onder transactiekosten opgevoerd (zie ook subbijlage 12 bij maatregelfiches as 2 van het POP): a) het verzamelen van informatie over de subsidieregeling, de mogelijkheid om beheers- en landschapspakketten af te sluiten, b) mondeling en schriftelijk overleg met de overheidsinstanties c) het invullen van formulieren (aanvraagformulieren, vergunningen etc.) Al deze kostenposten worden niet gemaakt door bedrijven die geen agromilieuverbintenissen afsluiten of verlengen. Transactiekosten oppervlakte hectares beheer arbeid jaarlijks totaal 6 jaar per ha/jaar Benaderen met bedrijf: 30 4 uren kosten Verzamelen info en aanvragen extra ,00 888,00 Overleg overheid en rapportage extra ,00 592,00 ondersteuning door expert , ,00 Totaal 2.544, ,00 106,00 Er is van uitgeggaan dat er 10 ha beheer per bedrijf wordt afgesloten. Per jaar is er zo 42 per ha per jaar berekend. De grootte van het bedrijf (hectares) heeft geen stijgende of dalende invloed op de hoogte van de transactiekosten, omdat de totale transactiekosten zijn berekend per bedrijf. Bovendien bedragen de transactiekosten nooit meer dan 20% van de berekende inkomensderving en extra kosten per hectare per pakket. Hiermee wordt overcompensatie voorkomen. Transactiekosten bij een opvolgend pakket De kostenposten ontstaan telkens opnieuw wanneer een nieuw, opvolgend contract wordt afgesloten. Dit heeft de volgende achtergrond. De subsidieontvanger moet zich na afloop van een agromilieuverbintenis opnieuw oriënteren op het pakketaanbod: welke pakketten staan nu open, welke zijn de huidige voorwaarden, welke wettelijke voorwaarden zijn van toepassing, wat zijn op dat moment de pakketeisen en op welke punten vraagt dat om aanpassing van de bedrijfsvoering? De transactiekosten zijn voor alle AN SNL pakketten op 0 gesteld. De uitvoeringslasten bij handhaving en cross compliance zijn daarmee vermeden. De opslag van 20 % wordt volledig ingevuld met algemene kosten Dit is besloten in CTU en IPO

9 Gewassaldi 2008 akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Akkergewassen bouwplan (bron KWIN 2008, WUR PPO) Bruto Toegerekende Kosten Saldo nummer KWIN geldopbrengst kosten loonwerk loonwerk (LW) CKG consumptieaardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders 5.040, ,00 0, ,00 NZK consumptieaardappelen, kleigrond, Noord Nederland 4.729, ,00 0, ,00 ZWK consumptieaardappelen, kleigrond, Zuidwest Nederland 4.729, ,00 0, ,00 Z consumptieaardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland 4.825, ,00 0, , zetmeelaardappelen 2.977, ,61 0, ,39 CKG suikerbieten, kleigrond, IJsselmeerpolders 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noord Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 ZWK suikerbieten, kleigrond, Zuidwest Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noordelijke zand- en dalgrond 2.507, ,00 392, ,00 ZOZ suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland 2.507, ,00 392, ,00 ZWK wintertarwe, kleigrond, Zuidwest Nederland, IJsselmeerpolders 1.789,20 632,05 99, ,15 Z wintertarwe, zandgrond 1.556,14 677,36 102,00 776,78 NZK wintertarwe, kleigrond, Noord Nederland 1.789,20 632,05 99, ,15 K zomergerst, kleigrond 1.438,14 450,25 99,00 888,89 K zaaiuien, kleigrond, IJsselmeerpolders 6.077, ,00 129, ,00 K zaaiuien, kleigrond, Zuidwest Nederland 6.077, ,00 129, , fijne peen (industrie) 4.420, ,00 679, , fijne peen (Parijse worteltjes) 3.600, ,00 693, ,00 CKG ZWK NZK ZOZ Z K Centraal kleigebied Zuidwestelijk kleigebied Noordelijk zeekleigebied Zuidoostelijk zandgebied zand klei

10 Gewassaldi 2006 akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Akkergewassen bouwplan (bron KWIN 2006, WUR PPO) Bruto Toegerekende Kosten Saldo nummer KWIN geldopbrengst kosten loonwerk loonwerk (LW) CKG consumptieaardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders 5.040, ,00 0, ,00 NZK consumptieaardappelen, kleigrond, Noord Nederland 4.729, ,00 0, ,00 ZWK consumptieaardappelen, kleigrond, Zuidwest Nederland 4.729, ,00 0, ,00 Z consumptieaardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland 4.825, ,00 0, , zetmeelaardappelen 2.977, ,61 0, ,39 CKG suikerbieten, kleigrond, IJsselmeerpolders 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noord Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 ZWK suikerbieten, kleigrond, Zuidwest Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noordelijke zand- en dalgrond 2.507, ,00 392, ,00 ZOZ suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland 2.507, ,00 392, ,00 ZWK wintertarwe, kleigrond, Zuidwest Nederland, IJsselmeerpolders 1.789,20 632,05 99, ,15 Z wintertarwe, zandgrond 1.556,14 677,36 102,00 776,78 NZK wintertarwe, kleigrond, Noord Nederland 1.789,20 632,05 99, ,15 K zomergerst, kleigrond 1.438,14 450,25 99,00 888,89 K zaaiuien, kleigrond, IJsselmeerpolders 6.077, ,00 129, ,00 K zaaiuien, kleigrond, Zuidwest Nederland 6.077, ,00 129, , fijne peen (industrie) 4.420, ,00 679, , fijne peen (Parijse worteltjes) 3.600, ,00 693, ,00 CKG ZWK NZK ZOZ Z K Centraal kleigebied Zuidwestelijk kleigebied Noordelijk zeekleigebied Zuioostelijk zandgebied zand klei

11 Gewassaldi gemiddelde 2 jaar akkerbouw Stelsel natuur en Landschap Akkergewassen bouwplan (bron KWIN 2011, WUR PPO) Bruto Toegerekende Kosten Saldo nummer KWIN geldopbrengst kosten loonwerk loonwerk (LW) CKG consumptieaardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders 5.040, ,00 0, ,00 NZK consumptieaardappelen, kleigrond, Noord Nederland 4.729, ,00 0, ,00 ZWK consumptieaardappelen, kleigrond, Zuidwest Nederland 4.729, ,00 0, ,00 Z consumptieaardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland 4.825, ,00 0, , zetmeelaardappelen 2.977, ,61 0, ,39 CKG suikerbieten, kleigrond, IJsselmeerpolders 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noord Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 ZWK suikerbieten, kleigrond, Zuidwest Nederland 2.924,00 969,00 392, ,00 NZK suikerbieten, kleigrond, Noordelijke zand- en dalgrond 2.507, ,00 392, ,00 ZOZ suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland 2.507, ,00 392, ,00 ZWK wintertarwe, kleigrond, Zuidwest Nederland, IJsselmeerpolders 1.789,20 632,05 99, ,15 Z wintertarwe, zandgrond 1.556,14 677,36 102,00 776,78 NZK wintertarwe, kleigrond, Noord Nederland 1.789,20 632,05 99, ,15 K zomergerst, kleigrond 1.438,14 450,25 99,00 888,89 K zaaiuien, kleigrond, IJsselmeerpolders 6.077, ,00 129, ,00 K zaaiuien, kleigrond, Zuidwest Nederland 6.077, ,00 129, , fijne peen (industrie) 4.420, ,00 679, , fijne peen (Parijse worteltjes) 3.600, ,00 693, , a 19 wintertarwe, zandgrond. Geen chemie en kunstmest 959,74 211,23 102,00 646,51 CKG ZWK NZK ZOZ Z K Centraal kleigebied Zuidwestelijk kleigebied Noordelijk zeekleigebied Zuioostelijk zandgebied zand klei

12 Bouwplan gemiddelde 2 jaar akkerbouw Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Akkergewassen bouwplan (bron KWIN WUR PPO) Saldi gebaseerd op 2 KWIN uitgaven Klei gewas Aandeel Bruto Totale Saldo bouwplan geldopbrengst kosten loonwerk (LW) Zuidwest cons aardappelen 0, , , , wintertarwe 0, ,20 731, , suikerbieten 0, , , , zomergerst 0, ,14 549,25 888, zaaiuien 0, , , ,00 TOTAAL 3.299, , ,77 Centraal cons aardappelen 0, , , , wintertarwe 0, ,20 731, , suikerbieten 0, , , , zomergerst 0, ,14 549,25 888, zaaiuien 0, , , ,00 TOTAAL 3.377, , ,27 Noordelijk cons aardappelen 0, , , , Wintertarwe 0, ,20 731, , Suikerbieten 0, , , , zomergerst 0, ,14 549,25 888, zaaiuien 0, , , ,00 TOTAAL 3.299, , ,77 KLEI TOTAAL 3.325, , ,27 verschil wintertarwe zomergerst + 20 % derving gerst 287,63 169,26 Zand gewas Aandeel Bruto Totale Saldo bouwplan geldopbrengst kosten loonwerk (LW) Veenkolonien cons aardappelen zetmeelaardappelen 0, , , , Suikerbieten 0, , , , Wintertarwe 0, ,14 779,36 776, fijne peen - industrie 0, , , , Parijse worteltjes - industrie 0, , , ,00 TOTAAL 3.279, , ,29 Oostelijk cons aardappelen 0, , , , zetmeelaardappelen 0, , , , suikerbieten 0, , , , wintertarwe 0, ,14 779,36 776, fijne peen - industrie 0, , , , Parijse worteltjes - industrie 0, , , ,00 TOTAAL 3.510, , ,24 Zuidelijk cons aardappelen 0, , , , zetmeelaardappelen 0, , , , suikerbieten 0, , , , wintertarwe 0, ,14 779,36 776, fijne peen - industrie 0, , , , Parijse worteltjes - industrie 0, , , ,00 TOTAAL 3.510, , ,24 ZAND TOTAAL 3.433, , ,93 Aardappelen veenkolonien zetmeelaardappelen en in oostelijk en zuidelijk zandgebieden 50% consumptie en 50% zetmeel Gem aardappel zand 3.593, , ,92 Gem overig gewassen zand 6.077, , ,00

13 Gewassaldi biologisch 2008 akkerbouw Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Biologisch gewas Aandeel Bruto Totale Saldo 2008 bouwplan geldopbrengst kosten loonwerk (LW) consumptieaardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland 2.640, ,25 0, , zetmeelaardappelen 1.723,58 848,43 0,00 875, suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland 1.791,00 356,00 392, , wintertarwe, zandgrond 959,74 211,23 102,00 646, fijne peen (industrie) 2.275,00 491,00 679, , fijne peen (Parijse worteltjes) 1.800,00 719,00 693,00 388,00 Er zijn geen specifieke saldoberekeningen biologisch beschikbaar voor zand. De saldo's zijn berekend vanuit de gangbare saldo's gewassen De opbrengsten zijn berekend op basis van vergelijking gangbaar en biologisch. De kosten zonder chemie en kunstmest De prijzen gelijk gangbaar

14 Gewassaldi biologisch 2011 akkerbouw Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Biologisch gewas Aandeel Bruto Totale Saldo 2011 bouwplan geldopbrengst kosten loonwerk (LW) consumptieaardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland 2.640, ,25 0, , zetmeelaardappelen 1.723,58 848,43 0,00 875, suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland 1.791,00 356,00 392, , wintertarwe, zandgrond 959,74 211,23 102,00 646, fijne peen (industrie) 2.275,00 491,00 679, , fijne peen (Parijse worteltjes) 1.800,00 719,00 693,00 388,00 Er zijn geen specifieke saldoberekeningen biologisch beschikbaar voor zand. De saldo's zijn berekend vanuit de gangbare saldo's gewassen De opbrengsten zijn berekend op basis van vergelijking gangbaar en biologisch. De kosten zonder chemie en kunstmest De prijzen gelijk gangbaar

15 Gewassaldi biologisch gemiddelde 2 jaar akkerbouw Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Biologisch gewas Aandeel Bruto Totale Saldo gemiddelde 2 jaar bouwplan geldopbrengst kosten loonwerk (LW) cons aardappelen 2.640, ,25 0, ,85 zetmeelaardappelen 1.723,58 848,43 0,00 875,16 suikerbieten 1.791,00 356,00 392, ,00 wintertarwe 959,74 211,23 102,00 646,51 fijne peen - industrie 2.275,00 491,00 679, ,00 Parijse worteltjes - industrie 1.800,00 719,00 693,00 388,00 gem bouwplan 1.742,52 588,89 295,00 858,63 Er zijn geen specifieke saldoberekeningen biologisch beschikbaar voor zand. De saldo's zijn berekend vanuit de gangbare saldo's gewassen De opbrengsten zijn berekend op basis van vergelijking gangbaar en biologisch. De kosten zonder chemie en kunstmest De prijzen gelijk gangbaar

16 A Bouwland met broedende akkervogels Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Akkervogels Beheerpakket A : Bouwland met broedende akkervogels Instapvoorwaarden voor het beheertype: 1. De beheereenheid bestaat uit bouwland 2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3 ha. 3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten. 4. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond wordt beschouwd alszijnde een gewas. Beheereisen: 1. Tussen 1 mei en het moment van grondbewerking moet op de beheereenheid één van de volgende gewassen aanwezig zijn: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), kruiden of een mengsel van deze. Onder het moment van grondbewerking wordt verstaan de periode waarin de in de betreffende variant beschreven handelingen uitgevoerd mogen worden. 2. Het gewas wordt ingezaaid, waarbij in het natuurbeheerplan bepaald wordt welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden. Voor variant A b geldt dat het gewas ook door spontane ontwikkeling aanwezig mag zijn % van de beheereenheid dient jaarlijks ten minste twee maal te worden gemaaid tussen 1 maart en 15 september. Delen die opnieuw zijn ingezaaid hoeven in hetzelfde voorjaar niet te worden gemaaid. Het maaien mag niet gebeuren door klepelen. Het beheer wordt strooksgewijs uitgevoerd volgens onderstaande varianten. Het toegestane maairegime wordt verder gedifferentieerd in het natuurbeheerplan. 4. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid. 5. De beheereenheid mag niet worden beweid of bemest. 6. In elke variant mag de beheereenheid in de periode van 1 september tot 15 april geploegd worden. 7. Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast. Beheerpakketten: A a Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. A b Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd. Tussen 1 maart en 15 april mag nog een grondbewerking worden uitgevoerd. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. A c In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is daarbij op dat moment mogelijk. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. Van het derde of vierde jaar kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een goedgekeurd collectief beheerplan. A d De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus mag maximaal 10% van het oppervlak van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. Tussen 1 september en 15 april mag maximaal 30% van het oppervlak van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. In het derde of vierder jaar dient tussen 1 september en 15 april over de gehele beheereenheid een diepe grondbewerking plaatst te vinden en dient deze opnieuw te worden ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment mogelijk. De beheersvergoedingen voor a,b,c zijn gelijk. De besparingen op bewerkingen zijn gelijk aan de kosten van de uit te voeren bewerkingen

17 A Bouwland met broedende akkervogels Pakket klei zand klei zand A A A A abc abc d1 d2 besparing - faunarand faunarand wendakker wendakker eenheid kosten + Gevolgen maatregelen 1 Referentie opbrengst 3325, , , ,96 Toelichting niet beteeld niet beteeld referentie wendakker referentie wendakker 3 Dervingspercentage 100,00 100,00 100,00 100,00 % 4 Opbrengstderving 3325, , , ,96 + Kosten 8 Extra kosten 100,00 100,00 100,00 100, Besparing toegerekende kosten en loonwerk 1618, , , ,36-10 Besparing lozingenbesluit 25,00 25,00 25,00 25,00-11 Saldo Inkomensderving 1782, , , ,60 = 12 Extra arbeid Tarief 13 Subtotaal kosten maatregelen 1782, , , , Algemene kosten (max 20 %) 356,45 346,19 289,94 277, Tarief 2138, , , ,12 =

18 A Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Akkervogels Beheerpakket A : Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels Instapvoorwaarden voor het beheertype: 1. De beheereenheid bestaat uit bouwland 2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha. 3. Roulatie binnen het perceel is daarbij mogelijk. 4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond wordt beschouwd alszijnde een gewas. Beheereisen: 1. Op de beheereenheid moet tussen 1 mei en 15 maart een graanmengsel staan van tenminste 50% zomertarwe, aangevuld met rogge, haver of een zaadragend gewas niet zijnde graan of maïs. De beheereenheid mag niet worden geoogst. 2. De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid 3. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid. Pakket klei zand besparing - A A eenheid kosten + Gevolgen maatregelen 1 Referentie opbrengst 1789, ,14 Toelichting Wintertarwe is referentie gewas. Gewas wordt niet geoogst. 3 Dervingspercentage 100,00 100,00 % 4 Opbrengstderving 1789, ,14 + Kosten 8 Extra kosten 0,00 0, Besparing toegerekende kosten en loonwerk 99,00 102,00-10 Besparing lozingenbesluit 0,00 0,00-11 Saldo Inkomensderving 1690, ,14 = 12 Extra arbeid Tarief 13 Subtotaal kosten maatregelen 1690, , Algemene kosten (max 20 %) 338,04 290, Tarief 2028, ,97 =

19 A Bouwland voor hamsters Jaarprijzen: Versie: Stelsel natuur en Landschap Hamsters Beheerpakket A : Bouwland voor hamsters Instapvoorwaarden voor het beheertype: 1. De beheereenheid bestaat uit bouwland 2. De beheereenheid voldoet aan de minimale oppervlakte-eisen; De beheereenheid is geschikt bevonden voor de hamster en gelegen in, of in een straal van 2 km van een hamsterkernleefgebied of 3. hamsterverbindingszone. De beheereenheid bestaat uit aaneengesloten kavel met een gangbaar bouwplan voor een akkerbouwbedrijf. Het bouwplan bestaat uit minimaal 4. vier verschillende gewassen. 5. Doorsnijdingen zijn toegestaan mits deze als niet belemmerend beoordeeld worden. 6. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond wordt beschouwd alszijnde een gewas. Beheereisen: 1. De grondbewerking voor alle gronden vindt maximaal tot een diepte van 25 cm plaats. Beheerpakketten: A a Bouwland voor hamsters. 1. Hamstervriendelijk beheer bestaat uit het gewas Luzerne, bladrammenas, wintertarwe of combinatie daarvan. 2. Op de aangemelde kavel zal minimaal 50 % van de oppervlakte bestaan uit hamstervriendelijk beheer. 3. De minimumoppervlakte van de beheerseenheid is 1 ha. 4. De luzerne wordt tot 15 juni geoogst. 5. Na 15 juni blijft de luzerne staan tot 1 februari van het volgende jaar staan en worden dan geklepeld. 6. De bladrammenas wordt na 1 februari van het volgende jaar ondergewerkt. 7. De wintertarwe wordt niet geoogst. Na 1 februari van het volgende jaar wordt 8. De teelt van alle gewassen vindt plaats op basis van de goede landbouw en milieu praktijk(glmc) A b Opvangstrook voor hamsters. 1. Opvangstroken zijn stroken regulier graan die niet worden geoogst. 2. De minimale grootte van de beheereenheid is 15 meter breed en 100 meter lang. 3. Niet oogsten van de strook tot 1 februari van het volgende jaar. Tenzij er wintergraan ingezaaid wordt. 4. De opvangstrook rouleert jaarlijks.

20 A Bouwland voor hamsters Pakket A a A b besparing - bouwland opvangstrook eenheid kosten + Gevolgen maatregelen 1 Referentie opbrengst 3325, ,20 Toelichting bouwplan hamsters zie onder. Aanname 75 % onder beheer Graan niet oogsten 3 Dervingspercentage 36,33 100,00 % 4 Opbrengstderving 2117, ,20 + Kosten 8 Extra kosten 0,00 0, Besparing toegerekende kosten en loonwerk 627,41 99,00-10 Besparing lozingenbesluit 0,00 0,00-11 Saldo Inkomensderving 1490, ,20 = 12 Extra arbeid Tarief 13 Subtotaal kosten maatregelen 1987, , Algemene kosten (max 20 %) 253,00 338, Tarief 2240, ,24 = A a Bouwland voor hamsters. Bouwplan opbrengst toeger kost saldo 0,25 Wintertarwe 782,05-782,05 0,25 cons aardappelen 4832, , ,00 0,5 Lucerne 210,00-210,00 Totaal 1208,17 991,18 216,99