Provinciaal blad van Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 1:3 van de Subsidieregeling Natuur -en Landschapsbeheer provincie Noord-Brabant; Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur -en landschap provincie Noord-Brabant; Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Noord- Brabant; Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 Gelet op artikel 7 van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer dat vanwege landelijke afspraken en Europese bepalingen aanvragen enkel ingediend mogen worden tussen 15 november en 31 december en het daarom noodzakelijk is de regeling tijdig open te stellen voor het doen van aanvragen; Overwegende dat in de provinciale begroting 2014 nog niet geheel is voorzien in dekking van het benodigde bedrag voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, inrichting en functiewijziging; Overwegende dat daarom het subsidieplafond voor de onderdelen waarvoor wel budget beschikbaar komt, een plafond van 1,00 is vastgesteld; Overwegende dat daarom het subsidieplafond voor de onderdelen waarvoor geen budget beschikbaar komt, een plafond van 0,- is vastgesteld; Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

2 ARTIKEL I A. Subsidieplafonds 1. Voor de Subsidieverordening Natuur -en Landschapsbeheer provincie Noord-Brabant worden voor het begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: 1.1. Natuurbeheer a. Continuiteit natuur en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel lid 4 voor subsidies als bedoeld in: - artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 t/m N artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket), - artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland), - artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes), - artikel , eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L t/m L artikel monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype, - artikel 5.1.2a.1 (monitoring van de kwaliteit van de binnen een natuurterrein aanwezig landschapsbeheertype) ten behoeve van; i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014; of ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, of iii) waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer. 1,00 voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS, 2/20

3 b. Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel lid 4 (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer). 1,00 voor subsidies als bedoeld in: - artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertype met de aanduiding N01.01 t/m N17.04, - artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket), - artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland), - artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes), - artikel , eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L t/m L , ten behoeve van: i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014; of ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, c. Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel lid 4 (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer). 0,- voor subsidies als bedoeld in: - artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertype met de aanduiding N t/m N17.04, - artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket), - artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland), artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes), - artikel , eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L t/m L voor zover het andere terreinen betreft als onder 1.1, onderdeel b, subonderdeel i en ii van dit besluit. 3/20

4 1.2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer 1,00 voor subsidies als bedoeld in: - artikel ten behoeve van de agrarische beheertypen A01.01, A01.02, A02.01 en A02.02, welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer; - artikel , eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer); - artikel , eerste lid, onderdeel b,, ten behoeve - van de landschapstypen met de aanduiding L01.01, L en L04.01, welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer. Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor collectief agrarisch beheer of waar het aflopend agrarisch natuur - en landschapsbeheer gecontinueerd moet worden, voor zover het te continueren aflopend agrarisch natuur en landschapsbeheer gelegen is in de EHS en de groen blauwe mantel (vastgelegd in de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant) en welke afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december Daarnaast is het subsidieplafond beschikbaar om het aflopend agrarisch landschapsbeheer ook buiten de groen blauwe mantel te continueren welke afloopt in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december Probleemgebiedensubsidie 0,- voor subsidies als bedoeld in artikel (PGV ontkoppeld); 1.4 Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer 0,- voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1 (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer) 2 Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Noord- Brabant (SKNL) worden voor het begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: 2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap a) Aanvragen voor eenmalige investeringen 0,- b) Aanvragen voor een programma van eenmalige investeringen 0,- 2.2 Subsidie functieverandering 0,- 4/20

5 B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING a. Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 onder a (natuurbeheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 bij de bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; b. Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 onder b en c (natuurbeheer) en 1.2 (agrarisch beheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2014 a. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro s per eenheid vastgesteld. b. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro s per eenheid vastgesteld; c. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro s per eenheid vastgesteld; d. De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro s per eenheid vastgesteld; e. De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in ARTIKEL I, onder A, onderdeel 1, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro s per eenheid vastgesteld; f. De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (overwinterende ganzen) van de psan worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro s per eenheid vastgesteld; g. De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (snelgroeiend bos) van de SAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro s per eenheid vastgesteld; h. De probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel van de SVNL, wordt voor dit begrotingsjaar vastgesteld op 94,- per hectare; i. Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,88 %; j. De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid onder c, van de SVNL worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 8, in euro s per eenheid vastgesteld. 5/20

6 ARTIKEL II De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd. ARTIKEL III Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. ARTIKEL IV Dit besluit wordt aangehaald als; Openstellingsbesluit natuur en landschapsbeheer 2014 s-hertogenbosch, 12 november 2013 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten Nummer: Uitgegeven, De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, drs. W.G.H.M. Rutten 6/20

7 Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provinci Noord-Brabant (onderdeel natuurbeheer) Indexcode beheertype N01 Omschrijving beheertype Grootschalige, dynamische natuur Eenheid ha Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 N01.01 Zee en wad 1,58 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 81,95 N01.03 Rivier- en moeraslandschap 111,12 N01.04 Zand- en kalklandschap 66,05 N02 Rivieren N02.01 Rivier 5,46 N03 Beken en bronnen N03.01 Beek en Bron 72,51 N04 Stilstaande wateren N04.01 Kranswierwater 41,73 N04.02 Zoete Plas 43,49 N04.03 Brak water 53,75 N04.04 Afgesloten zeearm 1,58 N05 Moerassen N05.01 Moeras 532,34 N05.02 Gemaaid rietland 492,60 N06 Voedselarme venen en vochtige heiden N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 1.660,76 N06.02 Trilveen 1.915,67 N06.03 Hoogveen 127,60 N06.04 Vochtige heide 168,65 N06.05 Zwakgebufferd ven 51,81 N06.06 Zuur ven of hoogveenven 69,66 N07 Droge heiden N07.01 Droge heide 178,59 N07.02 Zandverstuiving 75,64 N08 Open duinen N08.01 Strand en embryonaal duin 8,76 N08.02 Open duin 174,39 N08.03 Vochtige duinvallei 906,74 N08.04 Duinheide 142,16 N09 Schorren of kwelders N09.01 Schor of kwelder 106,10 N10 N10.01 Vochtige schraalgraslanden Nat schraalland 1.682,69 7/20

8 Indexcode beheertype Omschrijving beheertype Eenheid ha Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 N10.02 Vochtig schraalland 1.028,12 N11 Droge schraalgraslanden N11.01 Droog schraalland 557,61 N12 Rijke graslanden en akkers N12.01 Bloemdijk 1.302,68 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 252,33 N12.03 Glanshaverhooiland 636,56 N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 480,11 N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 815,25 N12.06 Ruigteveld 73,48 N13 Vogelgraslanden N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 444,98 N13.02 Wintergastenweide 23,00 N14 Vochtige bossen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 32,23 N14.02 Hoog- en laagveenbos 23,72 N14.03 Haagbeuken- en essenbos 55,24 N15 Droge bossen N15.01 Duinbos 54,05 N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos 86,44 N16 Bossen met productiefunctie N16.01 Droog bos met productie 8,70 N16.02 Vochtig bos met productie 17,47 N17 Cultuurhistorische bossen N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 2.402,55 N17.02 Droog hakhout 293,02 N17.03 Park- en stinzenbos 274,77 N17.04 Eendenkooi 1.687,84 8/20

9 Bijlage 2: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord-Brabant (onderdeel agrarisch natuurbeheer) Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 A Weidevogelgrasland met een Hectare per jaar rustperiode A a Rustperiode 1 april tot 1 juni 274,95 A b Rustperiode 1 april tot 8 juni 400,09 A c Rustperiode 1 april tot 15 juni 531,75 A d Rustperiode 1 april tot 22 juni 598,98 A e Rustperiode 1 april tot 1 juli 1.028,35 A f Rustperiode 1 april tot 15 juli 1.190,39 A g Rustperiode 1 april tot 1 augustus 1.375,57 A Weidevogelgrasland met voorweiden Hectare per jaar A a Voorweiden 1 mei 15 juni 229,73 A b Voorweiden 8 mei 22 juni 229,73 A Plas-dras Hectare per jaar A a Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 758,50 A b Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 1.211,05 A c Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 1.981,43 A d Inundatieperiode 15 februari tot 1 aug 1.981,43 A Landbouwgrond met legselbeheer Hectare per jaar A a1 Legselbeheer op grasland 35 broedparen 69,17 A a2 Legselbeheer op grasland 50 broedparen 87,82 A a3 Legselbeheer op grasland 75 broedparen 108,41 A a4 Legselbeheer op grasland 100 broedparen 129,84 A b Legselbeheer op bouw- of grasland 51,66 A c1.ut A c2.ut Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen 316,31 Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen 359,11 Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen 380,90 A c3.ut A Kruidenrijk weidevogelgrasland Hectare per jaar A a Kruidenrijk weidevogelgrasland 1.028,35 A b Kruidenrijk weidevogelgraslandrand 926,62 A Extensief beweid weidevogelgrasland Hectare per jaar A Extensief beweid weidevogelgrasland 495,04 A Bouwland met broedende akkervogels Hectare per jaar A a1 (2010) A a2 (2010) Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond 2.138, ,31 9/20

10 Indexcode Pakketomschrijving Eenheid A b1 (2010) A b2 (2010) A c1 (2010) A c2 (2010) A a1 A a2 A b1 A b A c1 Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd. Op kleigrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd. Op zandgrond Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op kleigrond Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op kleigrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd. Op kleigrond Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd. Op zandgrond Bouwland met broedende akkervogels: in 3 e en 4 e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel.roulatie Jaarvergoeding begrotingsjaar , , , , , , , , ,73 10/20

11 Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 mogelijk op kleigrond A c2 Bouwland met broedende akkervogels: in 1.652,31 3 e en 4 e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand. A d1 De beheereenheid is minimaal 12 meter 1.739,63 breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op klei A d2 De beheereenheid is minimaal 12 meter 1.302,33 breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen.. Roulatie mogelijk op zand A Bouwland met doortrekkende en Hectare per jaar overwinterende akkervogels A a Bouwland met doortrekkende en 2.028,24 overwinterende akkervogels klei A b Bouwland met doortrekkende en 1744,97 overwinterende akkervogels zand A Bouwland voor hamsters Hectare per jaar A a Bouwland voor hamsters (vollevelds) 2.240,05 A b Opvangstrook voor hamsters 2.028,24 A Overwinterende ganzen Hectare per jaar A a Ganzen op grasland Tenminste 118,00 ten hoogste 725,81 A b Ganzen op bouwland ten minste 73,00 ten hoogste 756,80 A c Ganzen op vroege groenbemester 252,00 A d Ganzen op late groenbemester 252,00 A Overzomerende ganzen Hectare per jaar A Lb Opvang overzomerende grauwe ganzen 940,00 Maasplassen A Insectenrijke graslanden Hectare per jaar A a.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer 1.386,98 Roerdal:basis A b.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer 1.991,11 Roerdal:plus A Lb Insectenrijke graslandranden Roerdal 1.991,11 A Foerageerand Bever Hectare per jaar A Lb Foerageerand Bever 0,00 A Botanische waardevol grasland Hectare per jaar A Botanisch weiland 1.020,09 A Botanisch hooiland 1.164,83 A Botanische weide- of hooilandrand A a Botanische weiderand A b Botanische hooilandrand 1.350,02 A Botanisch bronbeheer 1.803,98 A Akker met waardevolle flora Hectare per jaar A a Akker met waardevolle flora: Drie van zes 149,63 11/20

12 Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 jaar graan A b Akker met waardevolle flora: Vier van zes 441,76 jaar graan A c Akker met waardevolle flora: Vijf van zes 521,60 jaar graan A Chemie en kunstmestvrij land A a Chemie en kunstmestvrij land: Drie van 663,24 zes jaar graan A b Chemie en kunstmestvrij land: Vier van 725,42 zes jaar graan A c Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van zes 766,50 jaar graan A Akkerflora randen 1.652,31 12/20

13 Bijlage 3: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord- Brabant (onderdeel landschapselementen binnen natuurterreinen) Indexcode landschapsele ment Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein Per stuk per jaar historisch water L Poel en klein historisch water 93,74 L a Oppervlakte poel < 175 m2 65,39 L b Oppervlakte poel > 175 m2 105,89 L Landschapsbeheertype houtwal en Are per jaar houtsingel L Houtwal en houtsingel - gemiddeld 27,57 L Houtwal en houtsingel 26,66 L Hoge houtwal 33,28 L Holle weg en Graft 31,52 L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 100 meter per jaar L Elzensingel bedekking - gemiddeld 90,20 L a Elzensingel bedekking 30-50% 44,31 L b Elzensingel bedekking 50-75% 69,91 L c Elzensingel bedekking > 75% 98,47 L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en Are per jaar bosje L Bossingel en bosje 19,34 L01.05 Landschapsbeheertype knip- of 100 meter per jaar scheerheg L Knip- of scheerheg jaarlijkse - gemiddeld 261,90 L a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus 271,68 L b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus 173,88 L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 100 meter per jaar L Struweelhaag cyclus- gemiddeld 221,45 L a Struweelhaag cyclus 5-7 jaar 235,95 L b Struweelhaag cyclus > 12 jaar 164,26 L01.07 Landschapsbeheertype laan Per hectare.. Per 100 meter L Laan gemiddeld 1.528,90 152,89 L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 599,90 59,99 L b Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm 1.130,20 113,02 L c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 2.547,50 254,75 L01.08 Landschapsbeheertype knotboom Per stuk per jaar L Knotboom - gemiddeld 7,35 L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 2,46 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm- 60 cm 7,61 L c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm 9,64 L01.09 Landschapsbeheertype Hectare per jaar hoogstamboomgaard L Hoogstamboomgaard L ZH Halfstamboomgaard bij historische boerderijen /20

14 Indexcode landschapsele Groen blauwe landschapselementen ment L01.13 Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom Eenheid Per stuk per jaar Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 L ZH Leibomen bij historische boerderijen 0.00 L02 Historische gebouwen en omgeving L02.01 Fortterrein hectare 698,86 L02.02 Historisch bouwwerk en erf hectare 31,29 L02.03 Historische tuin hectare 4.258,15 L03.01 Landschapsbeheertype Aardwerk en Hectare per jaar Groeve L Aardwerk en groeve 966,27 L ZH Schurvelingen en zandwallen op Goeree /20

15 Bijlage 4: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord-Brabant (onderdeel landschapselementen buiten natuurterreinen) Indexcode landschapspak ket Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein Per stuk per jaar historisch water L a Oppervlakte poel < 175 m2 65,39 L b Oppervlakte poel > 175 m2 105,89 L Landschapsbeheertype houtwal en Are per jaar houtsingel L Houtwal en houtsingel 26,66 L Hoge houtwal 33,28 L Holle weg en graft 31,52 L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 100 meter per jaar L a Elzensingel bedekking 30-50% 44,31 L b Elzensingel bedekking 50-75% 69,91 L c Elzensingel bedekking > 75% 98,47 L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en Are per jaar bosje L Bossingel en bosje 19,34 L01.05 Landschapsbeheertype knip- of 100 meter per jaar scheerheg L a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus 271,68 L b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus 173,88 L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 100 meter per jaar L a Struweelhaag cyclus 5-7 jaar 235,95 L b Struweelhaag cyclus > 12 jaar 164,26 L01.07 Landschapsbeheertype laan Per hectare Per 100 meter L a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm 599,90 59,99 L b Laan gemiddelde stamdiameter cm 1.130,20 113,02 L c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 2.547,50 254,75 L01.08 Landschapsbeheertype knotboom L a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm 2,46 L b Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm 7,61 L c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm 9,64 L01.09 Landschapsbeheertype Hectare per jaar hoogstamboomgaard L Hoogstamboomgaard 1.618,31 L ZH Halfstamboomgaard bij historische boerderijen 0.00 L01.10 Landschapsbeheertype struweelrand Are per jaar L Struweelrand 9,38 L01.11 Landschapsbeheertype hakhoutbosje Are per jaar L a Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten 6,62 L b Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten 12,27 15/20

16 Indexcode landschapspak ket Groen blauwe landschapselementen Eenheid Jaarvergoeding begrotingsjaar 2014 L01.12 Landschapsbeheertype griendje Are per jaar L Griendje 23,00 L01.13 Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom L a Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm 100 meter per jaar 27,37 L b Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm- 100 meter per jaar 37,26 60 cm L c Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm 100 meter per jaar 56,38 L a Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm Per stuk per jaar 4,38 L b Solitaire boom gemiddelde stamdiameter cm Per stuk per jaar 5,96 L c Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm Per stuk per jaar 9,02 L ZH Leibomen bij historische boerderijen 0.00 L01.14 Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel L a Rietzoom en klein rietperceel: smalle 100 meter per jaar rietzoom (< 5 meter) 42,50 L b Rietzoom en klein rietperceel: brede Hectare per jaar rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel 640,67 L01.15 Landschapsbeheertype 100 meter per jaar natuurvriendelijke oever L Natuurvriendelijke oever 52,31 L02 Historische gebouwen en omgeving L02.01 Fortterrein hectare 698,86 L02.02 Historisch bouwwerk en erf hectare 31,29 L02.03 Historische tuin hectare 4.258,15 L03.01 Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve Hectare per jaar L Aardwerk en groeve 966,27 L ZH Schurvelingen en zandwallen op Goeree 0.00 L04.01 Wandelpad over boerenland 100 meter per jaar L Wandelpad over boerenland 84,32 16/20

17 Bijlage 5: Toeslagen voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord-Brabant. Codering Benaming Eenheid Bedrag per jaar T01 Toeslag ruige mest rijland Hectare per jaar 138,72 T02 Toeslag ruige mest vaarland Hectare per jaar 249,64 T03 Toeslag kuikenvelden Hectare per jaar 350,39 T04 Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A ) Hectare per jaar T05 Toeslag schaapskudde natuur Hectare per jaar de toeslag is het verschil tussen: a) de jaarvergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en b) de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket. Laag 260,91 T06 Toeslag recreatie natuur 33,34 T07 Toeslag vaarland natuur Hectare per jaar 401,35 T08 Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni, bij de Kruidenrijke weidevogelgrasland (A a ) Hectare per jaar 162,04 T09.ut Toeslag nestgelegenheid voor de Zwarte stern in Utrecht Hectare per jaar 4038,90 T10.ut Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de Zwarte stern in Utrecht 100 meter/jaar 28,00 T11 Toeslag monitoring natuurterreinen Hectare per jaar 0, 00 T12 Toeslag monitoring Landschap binnen natuurterreinen Hectare per jaar 0,00 17/20

18 Bijlage 6: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2014 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Provincie Noord-Brabant voor het beheerpakket 28c overwinterende ganzen. Vaste beheersbijdrage per ha per jaar Variabele beheersbijdrage per ha per jaar Totaal, maximum per ha per jaar Type A. Grasland 118, Type B. Bouwland 73, Type C. Vroege groenbemester 252, ,00 Type D. Late groenbemester 252, ,00 Bijlage 7: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage begrotingsjaar Snelgroeiend loofbos ha per jaar 545,00 30 Snelgroeiend naaldbos ha per jaar 545,00 18/20

19 Bijlage 8: tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen Tarieven Monitoring Natuur Code Beheertype Euro per Beheertype per jaar N01.01 Zee en wad N01.02 Duin- en kwelderlandschap 12,87 N01.03 Rivier- en moeraslandschap 8,03 N01.04 Zand- en kalklandschap 7,19 N02.01 Rivier N03.01 Beek en Bron N04.01 Kranswierwater N04.02 Zoete plas N04.03 Brak water N04.04 Afgesloten zeearm N05.01 Moeras 16,75 N05.02 Gemaaid rietland (met igg) 10,26 N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 20,78 N06.02 Trilveen 17,74 N06.03 Hoogveen 24,12 N06.04 Vochtige heide 12,47 N06.05 Zwakgebufferd ven 79,17 N06.06 Zuur ven of hoogveenven 79,17 N07.01 Droge heide 11,45 N07.02 Zandverstuiving 11,45 N08.01 Strand en embryonaal duin 6,38 N08.02 Open duin 16,52 N08.03 Vochtige duinvallei 21,08 N08.04 Duinheide 11,45 N09.01 Schor of kwelder 14,49 N10.01 Nat schraalland 24,12 N10.02 Vochtig hooiland 17,53 N11.01 Droog schraalland 14,19 N12.01 Bloemdijk 12,17 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG) 2,43 N12.03 Glanshaverhooiland 13,18 N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 14,49 N12.05 Kruiden- en faunarijke akker (met IGG) 7,40 N12.06 Ruigteveld 4,18 N13.01 Vochtig weidevogelgrasland (met IGG) 6,67 N13.02 Wintergastenweide (met IGG) N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 15,28 N14.02 Hoog- en laagveenbos 8,58 N14.03 Haagbeuken- en essenbos 14,16 19/20

20 Tarieven Monitoring Natuur Code Beheertype Euro per Beheertype per jaar N15.01 Duinbos 6,15 N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 6,15 N16.01 Droog bos met productie (op stam) 4,12 N16.02 Vochtig bos met productie (op stam) 4,12 N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 11,63 N17.02 Droog hakhout 2,50 N17.03 Park- en stinzenbos 2,50 N17.04 Eendenkooi N18.01 Poel en klein historisch water (per stuk) N18.02 Houtwal en houtsingel N18.03 Elzensingel (prijs per km) N18.04 Bossingel en bosje N18.05 Knip- of scheerheg (prijs per km) N18.06 Struweelhaag (prijs per km) N18.07 Laan (prijs per rij per km) N18.08 Knotboom (prijs per stuk) N18.09 Hoogstamboomgaard N18.10 Fortterrein N18.11 Historisch bouwwerk en erf (per m2) N18.12 Historische tuin N18.13 Aardwerk en groeve 20/20

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Openstelling 2015 tarieven.

Openstelling 2015 tarieven. Openstelling 2015 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2015, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6633 6 oktober 2015 Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Openstellingsbesluit natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 8 Gelet op artikel 1:3 van

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 2409 3 oktober 2014 Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer Openstelling SRNL Fryslân 2016 voor natuurbeheer en aanvullend voor agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij bij besluit van 30 september 2014 het volgende hebben bepaald;

Nadere informatie

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012*

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012* Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer * Bijlage 1: jaarvergoeding voor het, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer Indexcode

Nadere informatie

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR306626_1 22 november 2016 Openstelling Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2014 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 0000 1 januari 1900 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2663 21 oktober 2014 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

SNL Agrarisch natuurbeheer

SNL Agrarisch natuurbeheer SNL Agrarisch natuurbeheer DR code Index N&L Agrarisch Beheer A01 Agrarische faunagebieden A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 8001 A01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6033 11 november 2016 Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landscpsbeheer Besluit

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR380629_1 9 maart 2017 Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober

Nadere informatie

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Format publicatie GS-besluit 1 22 Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 oktober 2013, nr. 96316/241590, tot bekendmaking van de vaststelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr Bekendmaking Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 3-11-2009, nr. 09035299 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; 1 2015 122 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 2379 3 oktober 2014 Tarieven begrotingsjaar 2015, Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 4479 9 oktober 2017 Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landscpsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur & Landschapsbeheer Gelderland

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010 provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. 2010-277818, afd. LGW,

Nadere informatie

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011 A12, afd. Landelijk Gebied en Water, tot bekendmaking

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2417 6 oktober 2014 Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 30 september 2014, nr. 810A06E5, tot bekendmaking

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011 provinciaal blad nr. 26 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 3 oktober 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011, nr. 351395, afd. LGW,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep, activiteiten, subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotings

Nadere informatie

Geconsolideerde versie, pagina 1

Geconsolideerde versie, pagina 1 Geconsolideerde versie, pagina 1 Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van 8 oktober 2013, tot vaststelling van de subsidieplafonds,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 47

Provinciaal blad 2010, 47 Provinciaal blad 2010, 47 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 12 oktober 2010, nr. 2010INT263473, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Natuur tarieven in /ha 7301 N01.01 Zee en wad 0,36 7302 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 54,76 7303

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.1 Nog om te vormen natuur N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met kenmerk PZH-2017-615204878, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-67 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 11 november 2008 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven,

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1 Kranswierwater N4.2 Zoete

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering Inhoudsopgave 1 Algemeen over de subsidie 4 2 Onderdeel Investeringssubsidie 6 3 Onderdeel Functieverandering 9

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007 provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. 2007-42.338, afd.

Nadere informatie

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nummer 40 van 2008 Vaststelling subsidieplafonds, tarieven en aanvraagperioden begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 25 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 14 november 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 november 2008, nr. 2008-60653, afd.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n)

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling van de tarieven, de subsidieplafonds en de aanvraagperioden voor subsidies natuurbeheer voor het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen.

Overwegende dat in de genoemde subsidieregelingen jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen. Gedeputeerde Staten van Overijssel; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005; Overwegende dat met ingang van

Nadere informatie

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016

periaar Weidevogelgrasland met een rustperiode oer iaar 229, Hectare 2.138,73 c2.138, ,73 Jaarvergoeding begrotingsjaar 2016 Bijlage l: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2016, behorende bij de Subsidieregeling natuuren landschapsbeheer Zuid-Holland 201 3 (onderdeel agrarisch natuurbeheer) lndexcode A01.01.01 A01.01.01a

Nadere informatie

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING BIJLAGE I BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING, behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 , behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 Vianen 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen

Nadere informatie

Concept Schouwkalender

Concept Schouwkalender Concept Schouwkalender Gebaseerd op overzicht beheerpakketten ANLB versie 1.3, 15 februari 2015 Toelichting: Op basis van deze (voorbeeld) schouwkalender kan het moment van de veldcontroles worden bepaald.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 42 van 2011 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijzigingsregeling SNL Zeeland 2012 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 2

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) Onderwerp Wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2011 1 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 122 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 september 2011 nr. 2011/37341 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL). Gedeputeerde

Nadere informatie

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

provinciaal blad Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen: provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 11 november 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 november 2011, nr. 339174, afd. LGW,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u veel grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512

Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512 Bijlage bij Provinciaal Blad 2012/0203512 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek PSAN (2007-2009) wordt vervangen door de systematiek

Nadere informatie

Kaart 1 - Landgebruik

Kaart 1 - Landgebruik Heteren Landgebruik 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen 4 - bieten 5 - granen 6 - overige landbouwgewassen 8 - glastuinbouw 9 - boomgaarden 10 - bloembollen 11 - loofbos 12 - naaldbos 16 - zoet

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen Versie 3 november 2010 1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met een rustperiode A01.01.02

Nadere informatie

WIJZIGINGSREGELING SUBSIDIESTELSEL NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 2013

WIJZIGINGSREGELING SUBSIDIESTELSEL NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 2013 WIJZIGINGSREGELING SUBSIDIESTELSEL NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 2013 Artikel I De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer wordt als volgt gewijzigd. A. Artikel 1.8, tweede lid, komt als volgt te

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 11 februari 2010 1 A01 Agrarische faunagebieden Beheertype A01.01: Weidevogelgebied Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL )

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL ) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 5506 6 oktober 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 27 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijzigingsregeling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2013 Gedeputeerde Staten van Zeeland; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting

Nadere informatie

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Bijlage Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 Staatsbosbeheer

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

Ophoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuuren Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening

Ophoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuuren Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening CDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CDR412771_1 9 maart 2017 Ophoging subsidieplafond SN Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuuren andschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening Besluit

Nadere informatie

2. Beheerspakketten agromilieuverbintenissen. 2.1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer

2. Beheerspakketten agromilieuverbintenissen. 2.1 Onderdeel agrarisch natuurbeheer 1. TOELICHTING Per 2010 vind er een stelselwijziging plaats bij de agromilieuverbintenissen. De systematiek PSAN (2007-2009) wordt vervangen door de systematiek PSNL (vanaf 2010). De pakketten volgens

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 2016-51 Nummer 1956346 Derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 136 van de Provinciewet bekend

Nadere informatie

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud!

Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud! Natuur, bos en landschap Bij natuur, bos en landschap gaat het om de aanleg van nieuw bos en om projecten die gericht zijn op het ontstaan en het instandhouden van andere natuur- en landschappelijke waarden.

Nadere informatie

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009 Onderdeel natuur Gedeputeerde Staten van Gelderland april 2010 Inleiding Natuurbeheerplan 2009 en ontwerp-natuurbeheerplan 2011 Op 1 januari 2010 is het

Nadere informatie

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven Subsidie agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven Beheerssubsidie Belangrijk om te weten: De weergegeven beheersbijdrage is de bijdrage per hectare per jaar Tot en met werden de tarieven jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie