Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel"

Transcriptie

1 Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/ tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotings 2017 ten behoeve van: - de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel (SRNL2016) - de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL); Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Gelet op: - artikel 1.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel; - artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel; Besluiten vast te stellen: ARTIKEL I A. SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel (SRNL2016) worden voor het begrotings 2017 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 1. Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering: in deelgebied Noordwest Overijssel: ,- in deelgebied Midden Overijssel: ,- in deelgebied Noordoost Twente: ,- Bovenstaande subsidieplafonds zijn beschikbaar voor: a) het oversluiten van contracten uit het oude collectief beheer op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SRNL) naar het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL2016), en b) nieuw beheer met als doel om het beheer meer te concentreren. 2. Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding Water: in deelgebied Noordwest Overijssel: ,-; in deelgebied Midden Overijssel I: ,-; in deelgebied Midden Overijssel II: ,96,-; in deelgebied Noordoost Twente: ,04,-; Bovenstaande subsidieplafonds zijn beschikbaar voor het sluiten van nieuwe projecten welke een bijdrage leveren aan het leefgebied met de aanduiding Water. Het onderscheid Midden Overijssel I en II betreft puur financiële regio s, binnen het gebied Midden Overijssel. B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING 1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 juli 2016 worden ingediend bij de Provincie Overijssel,

2 ARTIKEL II A. SUBSIDIEPLAFONDS voor het uitdienen van lopende subsidiebeschikkingen agrarisch natuur en landschapsbeheer. Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL) wordt voor het begrotings 2017 het volgende subsidieplafond vastgesteld: (Collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor subsidies als bedoeld in: artikel ten behoeve van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A tot en met A welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer, (agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer); artikel , eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer); artikel , eerste lid, onderdeel b,, ten behoeve van de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 tot en met L04.01, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer (collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen). Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2017 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SRNL voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SRNL is geen budget beschikbaar. B. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR De vergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SRNL, worden voor dit begrotings conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1 in euro s per eenheid vastgesteld; 2. De vergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SRNL, worden voor dit begrotings conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2 in euro s per eenheid vastgesteld; 3. De vergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel II, onder A, van dit besluit, wordt voor dit begrotings conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3 in euro's per eenheid vastgesteld. ARTIKEL III De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd. ARTIKEL IV De subsidies als opgenomen onder artikel II worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan ARTIKEL V Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. ARTIKEL VI Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Zwolle, 19 april 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd: (Voorzitter A. Bijleveld-Schouten) (Secretaris J. Osinga). Uitgegeven, <invullen datum>. De secretaris: J. Osinga

3 Bijlage 1: vergoeding voor het begrotings 2017, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel (onderdeel agrarisch natuurbeheer) Stelsel Natuur en landschap Tarieven agrarisch natuurbeheer Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Tarief 2017 A Weidevogelgrasland met een rustperiode A a Rustperiode van 1 april tot 1 juni 274,95 A b Rustperiode van 1 april tot 8 juni 400,09 A c Rustperiode van 1 april tot 15 juni 531,75 A d Rustperiode van 1 april tot 22 juni 598,98 A e Rustperiode van 1 april tot 1 juli 1.028,35 A f Rustperiode van 1 april tot 15 juli 1.190,39 A g Rustperiode van 1 april tot 1 augustus 1.375,57 A Weidevogelgrasland met voorweiden A a Voorweiden 1 mei tot 15 juni 229,73 A b Voorweiden 8 mei tot 22 juni 229,73 A Plas-dras Plas-dras A a Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 758,50 A b Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 1.211,05 A c Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 1.981,43 A d Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus 1.981,43 Greppel plas-dras A e Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 758,50 A f Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 1.211,05 A g Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 1.981,43 A h Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus 1.981,43 A Landbouwgrond met legselbeheer A a1 Legselbeheer op grasland 35 broedparen 69,17 A a1 Legselbeheer op grasland 50 broedparen 87,82 A a1 Legselbeheer op grasland 75 broedparen 108,41 A a1 Legselbeheer op grasland 100 broedparen 129,84 A b Legselbeheer op bouwland en/of grasland 51,66 A c1.ut Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen 316,31 A c2.ut Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen 359,11 A c3.ut Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen 380,90 A Kruidenrijk weidevogelgrasland A a Kruidenrijk weidevogelgrasland 1.028,35 A b Kruidenrijk weidevogelgraslandrand 926,62 A Extensief beweid weidevogelgrasland A Extensief beweid weidevogelgrasland 495,04 A Bouwland met broedende akkervogels

4 A a1 A a2 A b1 A b2 A c1 A c2 A a1 A a2 A b1 A b2 A c1 A c2 opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden zaaimengsel op kleigrond opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden zaaimengsel op zandgrond opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond In het derde of vierde dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden zaaimengsel op kleigrond opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden zaaimengsel op zandgrond opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond In 3e en 4e dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden zaaimengsel Roulatie mogelijk op klei In 3e en 4e dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden

5 zaaimengsel Roulatie mogelijk op zand A d1 A d2 De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op klei De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op zand Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand 1.739, ,33 A ,24 A a 1.744,97 A b A Bouwland voor hamsters A a Bouwland voor hamsters, vollevelds 2.240,05 A b Opvangstrook voor hamsters 2.028,24 A Overwinterende ganzen A a Ganzen op grasland ten minste 118,00 ten hoogste 725,81 A b Ganzen op bouwland ten minste 73,00 ten hoogste 756,80 A c Ganzen op vroege groenbemester 252,00 A d Ganzen op late groenbemester 252,00 A Overzomerende ganzen Opvang overzomerende grauwe ganzen 940,00 A Lb Maasplassen A01.04 Insectenrijke graslanden Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: 1.386,98 A a.Lb basis Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: 1.991,11 A b.Lb plus A Lb Insectenrijke graslandranden Roerdal 1.991,11 A Foerageerrand Bever A Lb Foerageerrand Bever 0,00 A02.01 Botanisch waardevol grasland A Botanisch weiland 1.020,09 A Botanisch hooiland 1.164,83 A Botanische weide-of hooilandrand A a Botanische weiderand 1.020,09 A b Botanische hooilandrand 1.350,02 A Botanisch bronbeheer 1.803,98 A02.02 Akker met waardevolle flora Akker met waardevolle flora: Drie van de zes A a graan 149,63 A b Akker met waardevolle flora: Vier van de zes graan 441,76

6 A c A A a A b A c A Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes graan 521,60 Chemie en kunstmestvrij land Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes graan 663,24 Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes graan 725,42 Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes graan 766,50 Akkerflora randen A02,02.03 Akkerflora randen Bijlage 2: vergoeding voor het begrotings 2017, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel (onderdeel landschapselementen buiten natuurterreinen) Stelsel Natuur en landschap Tarieven landschap (buiten natuurterreinen) Indexcode Pakketomschrijving Eenheid Tarief 2017 L01.01 Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water per stuk per L b Poel en klein historisch water < 175 m2 65,39 L b Poel en klein historisch water > 175 m2 105,89 Landschapsbeheertype Houtwal en L01.02 houtsingel are L Houtwal en houtsingel 26,66 L Hoge houtwal 33,28 L Holle weg en graft 31,52 L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel L a Elzensingel bedekking 30-50% 44,31 L b Elzensingel bedekking >50-75% 69,91 L c Elzensingel bedekking >75% 98,47 L01.04 Landschapsbeheertype Bossingel en bosje are L Bossingel en bosje 19,34 L01.05 Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg L a Knip- en scheerheg lijkse cyclus 271,68 L b Knip- en scheerheg 2-3 lijkse cyclus 173,88 L01.06 Landschapsbeheertype Struweelhaag L a Struweelhaag cyclus ,95 L b Struweelhaag cyclus >12 164,26 L01.07 Landschapsbeheertype Laan L a Laan stamdiameter < 20 cm 59,99 L b Laan stamdiameter cm 113,02 L c Laan stamdiameter > 60 cm 254,75 L01.08 Landschapsbeheertype Knotboom per stuk per L a Knotboom stamdiameter < 20 cm 2,46 L b Knotboom stamdiameter cm 7,61

7 L c Knotboom stamdiameter > 60 cm 9,64 L01.09 Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard hectare per L Hoogstamboomgaard 1.618,31 L Z Halfstamboomgaard bij historische boerderijen 0,00 L01.10 Landschapsbeheertype Struweelrand are L Struweelrand 9,38 L0.11 Landschapsbeheertype Hakhoutbosje are L a Hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten 6,62 L b Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten 12,27 L01.12 Landschapsbeheertype Griendje are L Griendje 23,00 L01.13 Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen L a Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm 27,37 L b Bomenrij gemiddelde stamdiameter cm 37,26 L c Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm 56,38 L a Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm per stuk per 4,38 L b Solitaire boom gemiddelde stamdiameter cm 5,96 L c Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm 9,02 L Z Leibomen bij historische boerderijen 0,00 L01.14 Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel L a Rietzoom 2-5 meter 42,50 L b Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel hectare per 640,67 L01.15 Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever L Natuurvriendelijke oever 52,31 L03 L L ZH L04 L Aardwerk en groeve Aardwerk en groeve Schurvelingen en zandwallen op Goeree Recreatieve landschapselementen Wandelpad over boerenland hectare per hectare per 966,27 0,00 84,32 Bijlage 3: Toeslagen voor het begrotings 2017, behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel Codering Benaming Eenheid Bedrag per T01 Toeslag ruige mest rijland 138,72 T03 Toeslag kuikenvelden 350,39

8 T08 Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A ) de toeslag is het verschil tussen: a) de vergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en b) de vergoeding van het onderliggende beheerpakket A Uitstel rust 1 juni tot en met 8 juni 125,14 A Uitstel rust 1 juni tot en met 15 juni 256,80 A Uitstel rust 1 juni tot en met 22 juni 324,03 A Uitstel rust 1 juni tot en met 1 juli 753,40 A Uitstel rust 1 juni tot en met 8 juli 834,42 A Uitstel rust 1 juni tot en met 15 juli 915,44 A Uitstel rust 1 juni tot en met 22 juli 1.008,03 A Uitstel rust 1 juni tot en met 1 augustus 1.100,62 A Uitstel rust 1 juni tot en met 8 augustus 1.100,62 A Uitstel rust 1 juni tot en met 15 augustus 1.100,62 A Uitstel rust 8 juni tot en met 15 juni 131,66 A Uitstel rust 8 juni tot en met 22 juni 198,89 A Uitstel rust 8 juni tot en met 1 juli 628,26 A Uitstel rust 8 juni tot en met 8 juli 710,64 A Uitstel rust 8 juni tot en met 15 juli 790,30 A Uitstel rust 8 juni tot en met 22 juli 884,25 A Uitstel rust 8 juni tot en met 1 augustus 975,48 A Uitstel rust 8 juni tot en met 8 augustus 975,48 A Uitstel rust 8 juni tot en met 15 augustus 975,48 A Uitstel rust 15 juni tot en met 22 juni 67,23 A Uitstel rust 15 juni tot en met 1 juli 496,60 A Uitstel rust 15 juni tot en met 8 juli 576,72 A Uitstel rust 15 juni tot en met 15 juli 658,64 A Uitstel rust 15 juni tot en met 22 juli 750,33 A Uitstel rust 15 juni tot en met 1 augustus 843,82 A Uitstel rust 15 juni tot en met 8 augustus 843,82 A Uitstel rust 15 juni tot en met 15 augustus 843,82 A Uitstel rust 22 juni tot en met 1 juli 429,37 A Uitstel rust 22 juni tot en met 8 juli 511,30 A Uitstel rust 22 juni tot en met 15 juli 591,41 A Uitstel rust 22 juni tot en met 22 juli 684,91 A Uitstel rust 22 juni tot en met 1 augustus 776,59 A Uitstel rust 22 juni tot en met 8 augustus 776,59

9 A Uitstel rust 22 juni tot en met 15 augustus 776,59 A Uitstel rust 1 juli tot en met 8 juli 81,02 A Uitstel rust 1 juli tot en met 15 juli 162,04 A Uitstel rust 1 juli tot en met 22 juli 254,63 A Uitstel rust 1 juli tot en met 1 augustus 347,22 A Uitstel rust 1 juli tot en met 8 augustus 347,22 A Uitstel rust 1 juli tot en met 15 augustus 347,22 A Uitstel rust 15 juli tot en met 22 juli 92,59 A Uitstel rust 15 juli tot en met 1 augustus 185,18 A Uitstel rust 15 juli tot en met 8 augustus 185,18 A Uitstel rust 15 juli tot en met 15 augustus 185,18 Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij kruidenrijk weidevogelgrasland (A a) ha/jr de toeslag is het verschil tussen: a) de vergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en b) de vergoeding van het onderliggende beheerpakket. A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 22 juni 162,04 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 1 juli 254,63 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 8 juli 347,22 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 15 juli 347,22 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 22 juli 347,22 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 1 augustus 347,22 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met 8 augustus 347,22 A a - Uitstel rust 15 juni tot en met ,22 augustus T9a Toeslag Hoogwaterpeil 20 tot 40 cm -mv ha/jr 90,70 T9b Toeslag Hoogwaterpeil 0 tot 20 cm -mv ha/jr 181,41

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Index 2014 - Agrarisch

Index 2014 - Agrarisch Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 A01 Agrarische faunagebieden... 3 A01.01 Weidevogelgebied... 4 A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode... 5 A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden... 6 A01.01.03

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.4 1-5- 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Toelichting werken met (combinaties van) beheerhpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112 Bijlage C: Pakketten maatregel

Nadere informatie

Naam Adres Pc woonplaats. uitrijden en melden van ruige mest, geen lid WLD. Purmerend, xx januari 2015. Geachte mevrouw, mijnheer,

Naam Adres Pc woonplaats. uitrijden en melden van ruige mest, geen lid WLD. Purmerend, xx januari 2015. Geachte mevrouw, mijnheer, Naam Adres Pc woonplaats Ons kenmerk: Behandeld door: Onderwerp: 15003/MB/1060 Martine Bijman uitrijden en melden van ruige mest, geen lid WLD Purmerend, xx januari 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, Water,

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

lnhoudsopgave I Leeswijzer T8 Verlengen T9a,. T Toeslagen weidevogelbeheer 2+ 3 4 5 6 7 9 10 11

lnhoudsopgave I Leeswijzer T8 Verlengen T9a,. T Toeslagen weidevogelbeheer 2+ 3 4 5 6 7 9 10 11 lnhoudsopgave I Leeswijzer 401 Agrarische faunagebieden... 401.01 Weidevogelgebied... 401.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode... 401.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden 401.01.03 Plas-dras en

Nadere informatie

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2011 Heeft u veel grond en wilt u het als natuur of landschap beheren? Als deze grond

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.1. 16 december 2014

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.1. 16 december 2014 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.1 16 december 2014 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Wijzigingen ten opzichte van bestaande beheerpakketten... 5 Overzicht beheerpakketten...

Nadere informatie

Lidnummer Naam Adres Pc woonplaats. uitrijden en melden van ruige mest, lid WLD. Purmerend, 16 januari 2015. Geachte mevrouw, mijnheer,

Lidnummer Naam Adres Pc woonplaats. uitrijden en melden van ruige mest, lid WLD. Purmerend, 16 januari 2015. Geachte mevrouw, mijnheer, Lidnummer Naam Adres Pc woonplaats Ons kenmerk: Behandeld door: Onderwerp: 15002/MB/1060 Martine Bijman uitrijden en melden van ruige mest, lid WLD Purmerend, 16 januari 2015 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

Bijlage 1 Index landschap

Bijlage 1 Index landschap Bijlage 1 Index landschap Leeswijzer... 3 L01 Groenblauwe landschapselementen... 4 L01.01 Poel en klein historisch water... 4 L01.01.00 Poel en klein historisch water - gemiddeld... 6 L01.01.01a Oppervlakte

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Werkgebied collectief De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft als werkgebied

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke

Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke Uit de Index: de agrarische natuurtypen A01 Agrarische faunagebieden Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Beheertype A01.01: Weidevogelgebied

Nadere informatie

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren Werkt voor provincies Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Versie 1.0 Datum 14 januari 2014 Status Definitief Versiebeheer Versie Datum Wijziging (t.o.v vorige versie) Hoofdstuk 1.0 14 jan 2014

Nadere informatie

Beplantingsproject Loil in het Groen

Beplantingsproject Loil in het Groen Beplantingsproject Loil in het Groen Agenda Welkom Aanleiding project Loil in het Groen Landschap Loil Pauze Cultuurhistorisch erfinrichtingsprincipe Werkwijze project Loil in het Groen Intekenen voor

Nadere informatie

Contractduur en min-max

Contractduur en min-max Akkervogelbijeenkomst 10 juli Welkom! Leuke ontwikkelingen en actualiteiten SNL Trudy Schouw Catrienus/schouwcommissie Distels/Mosterd- Max Het veld in: wintervoedselveldje nabij boerderij Resultaten wintervoedseltellingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode Oedenrode Inleiding Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 2015-05-19 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 1 Onderwerp: Jaarrapportage 2014 Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Beheerpakketten Limburg

Beheerpakketten Limburg Pakket Grasland met rustperiode Pakketten De rustperiode betreft de periode: a) 1 april tot 1 juni b) 1 april tot 8 juni c) 1 april tot 15 juni d) 1 april tot 22 juni e) 1 april tot 1 juli f) 1 april tot

Nadere informatie

Beheerpakketten Leefgebied Natte Dooradering

Beheerpakketten Leefgebied Natte Dooradering Pakket NFW Poel en klein historisch water Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken. Andere al dan niet gegraven kleine wateren met een historische

Nadere informatie

Bijlage I lndex landschap

Bijlage I lndex landschap Bijlage I lndex landschap 13 Leeswijzer Systematiek ln het kader van de vereenvoudiging en transparantie van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is een systematiek ontwikkeld die aansluit op

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie De Gewaspercelenkaart klopt niet. Wat moet ik doen? Dienst Regelingen levert de gewaspercelenkaart. Als een agrariër zijn gewaspercelen niet heeft aangemeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015 SNL-applicatie open van 15 januari tot en met 15 februari In de periode 15 januari 15 februari 2015 kunt u nog correcties op de beheereenheden in

Nadere informatie

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer In opdracht In opdracht van uw van provincie uw provincie natuur particulier & instantie Aanvraagperiode 2009 Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer Bent u beheerder van landbouwgrond in

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant September 009 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een nieuw natuurbeheerplan?... 3 1. Status en doel van het natuurbeheerplan...

Nadere informatie

VALA Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016

VALA Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 VALA Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1 deelnemers ANLB 8 december 2015 5 Kruidenrijk grasland Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden

Nadere informatie

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 Verslag / vragen en antwoorden Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 IPO organiseerde in samenwerking met Dienst Regelingen en GBO provincies een viertal

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Ontwerp Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijkste aanpassingen in het Natuurbeheerplan... 3 1.2 Status en doel van het beheerplan... 6 1.3 Procedure,

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

SCAN. Checklist Beheerstrategie

SCAN. Checklist Beheerstrategie STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Checklist Beheerstrategie In de beheerstrategie legt het collectief uit welke keuzen het heeft gemaakt uit de overheidsdoelen, hoe deze doelen mede op basis

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân Vastgesteld op 30-09-2014 Versie augustus 2014 Sleat Natuurbeheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid Projectplan Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid A. Wieland & J. Sloothaak september 2012 Projectplan Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Koöperatyf Kollektyf foar Agrarysk Natuer en Lânskipsbehear en en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Grasland met rustperiode Het in acht nemen van een rustperiode

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS INLEIDING Als onderdeel van de interne kwaliteitsborging voert het collectief een ecologische toets uit op het beheerplan dat in voorbereiding op de gebiedsaanvraag

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n 2 0 1 4 Vastgesteld door

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009 Onderdeel natuur Gedeputeerde Staten van Gelderland april 2010 Inleiding Natuurbeheerplan 2009 en ontwerp-natuurbeheerplan 2011 Op 1 januari 2010 is het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

esthoeke Titel Versie Datum ... (handtekening) ... (naam)

esthoeke Titel Versie Datum ... (handtekening) ... (naam) 1 Collectief Beheerplan van de Agrarische Natuurvereniging De Súdwe esthoeke Titel : Collectief Beheerplan ANV De Súdwesthoeke Versie : SNL aanvraag voor 2012 Datum : 20 oktober 2011 Gebiedscoördinator

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Aanleiding nieuw stelsel

Aanleiding nieuw stelsel Aanleiding nieuw stelsel Nieuw EU landbouwbeleid per 1 januari 2016 Pijler 1: directe betalingen en vergroening Pijler 2: agrarisch natuur- & landschapsbeheer Natuurresultaat moet beter Uitvoeringskosten

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr. 39 10 december 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr. 39 10 december 2009 provinciaal blad nr. 39 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 november 2009, nr. 2009-213021, afd. LGW, tot bekendmaking

Nadere informatie

Opzet eerste deel middag

Opzet eerste deel middag Watermiddag Opzet eerste deel middag 13.00 Opening van de middag door Lyda Dik Wat wordt gevraagd in het Natuurbeheerplan2016 13.15 Wat zijn blauwe diensten? Toelichting op de Catalogus Blauwe diensten,

Nadere informatie

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015 Monitoring bij Natuurboeren 31 maart 2015 problematiek Afname Plant- en dieren leven in het buitengebied Intensivering grondgebruik, verdroging Monitoring bij natuurboeren 2 Monitoring bij natuurboeren

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven.

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. 1 2 Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Aanleiding Per 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens:

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens: Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder - Groesbeek is een initiatief van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Ubbergen, Provincie Gelderland, de Stadsregio, Via Natura,

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Uitgegeven: 24 oktober 2013 2013, nr. 65 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Verordening van 16 oktober 2013, houdende regels inzake subsidieverstrekking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen 1

Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen 1 Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen 1 Naar criteria voor agrarische leefgebieden 2 en beheertypen voor ecologische effectiviteit van beheeractiviteiten (maatregelen) in het kader van het

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, openstelling ganzen- en smientenpakket

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, openstelling ganzen- en smientenpakket In opdracht van uw provincie Inkomen en subsidie Nederlands Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, openstelling ganzen- en smientenpakket Aanvraagperiode 2009 Beheert u landbouwgrond die

Nadere informatie

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht Van landbouw naar natuur Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht In de provincie Utrecht wordt circa 11.000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur. Zo worden bestaande

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 7468 14 februari 2014 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie