NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO"

Transcriptie

1 Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen voor onder meer de inrichting van de openbare ruimte, handhaving parkeerbeleid en het elektriciteitsnet. Om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen en het elektrisch rijden verder te stimuleren, heeft de Stichting elaad aan de gemeente Venlo het voorstel gedaan om deel te nemen aan een pilot. Stichting elaad (nietcommerciële partij) is een samenwerking van Nederlandse netbeheerders, welke de (regionale) elektriciteits en gasnetwerken beheren en het transport van energie via het netwerk verzorgen. Door samen te werken met Stichting elaad, kunnen de netbeheerders kennis en investeringen bundelen en de invloed van het opladen van elektrische auto's op het netwerk onderzoeken. Stichting elaad stelt bij deelname aan de betreffende pilot elke Nederlandse gemeente een aantal oplaadpunten (1 oplaadpunt p er inwoners) gratis ter beschikking Deze mogelijkheid best ond nog tot eind 2012, daarna worden de laadpalen niet meer gratis ter beschikking gesteld Ook konden particuliere berijders van elektrische auto s tot voor kort een oplaadpunt bij de stichting aanvragen. Vanwege de vele aanvragen is de stichting inmiddels gestopt met het behandelen van nieuwe aanvragen (zowel particuliere als gemeente aanvragen staan on hold ). Stichting elaad komt wel haar lopende verplichtingen na (zie brief Stichting elaad d.d /Bijlage 5). Voor Venlo houdt dit in dat er nog 7 laadpalen ter beschikking kunnen worden gesteld (5 laadpalen op basis van één per inwoners en 2 laadpalen vanwege twee particuliere aanvragen), mits het contract met werkafspraken en het verkeersbesluit vóór 1 maart 2013 getekend is (formele goedkeuring)! Met deze nota wordt voorgesteld om in te stemmen en deel te nemen aan de pilot door de eerste 7 oplaadpalen (per laadpaal 2 laadpunten) te gaan plaatsen en een a antal richtlijnen aan te nemen voor de behandeling van toekomstige particuliere aanvragen voor extra oplaadpalen. Indien er niet zal worden ingestemd heeft dit onder andere als consequentie dat de gemeente Venlo geen gastvrije gemeente is voor de Erijder (zie overzicht Bijlage 6). Venlo is een van de laatste gemeenten in Limburg waar nog geen laadpalen in de openbare ruimte staan. Ook loopt de gemeente een kans mis om deze gratis voorziening ter waarde van ongeveer , mis te lopen. De kosten van gemeentelijk kant zijn verder zeer beperkt (enkele duizenden euro s) en worden volledig gedekt uit Rijkssubsidies. Beslispunten: Instemmen met het realiseren van de 7 locaties voor oplaadpunten van elektrische auto s (zie Bijlage 2 voor de locaties en Bijlage 3 voor de Elaadpalen / opladen); Instemmen met de richtlijnen voor de behandeling van particuliere aanvragen voor oplaadpunten (zie Bijlage 4); Instemmen dat locatie 3 (Kaldenkerkerweg Venlo) vrijgesteld wordt van betaald parkeren tot De kosten worden doorbelast op basis van een doelgroepenabonnement (incl. 2, 2% index / max ,), gefinancierd op basis van de beschikbare luchtkwaliteitsgelden (NSL); Instemmen met het financieren van de kosten voor verkeersborden, aanrijbeveiliging en belijning ter grootte van 8.750, dekking: luchtkwaliteitsgelden (NSL); Het ondertekenen van de overeenkomst werkafspraken Stichting elaad (Bijlage 1 / VNGmodel); Kennisnemen van besluit Stichting elaad (zie brief d.d / nr / Bijlage 5).

2 1. Aanleiding. Elektrisch rijden is de laatste jaren sterk in opkomst. De prognoses voor de marktontwikkeling van het aantal elektrische auto s in Nederland in 2020 lopen uiteen van auto s tot 1 miljoen auto s in Het opladen van deze auto s heeft gevolgen hebben voor het elektriciteitsnetwerk. Om hier meer inzicht in te krijgen is de Stichting elaad opgericht, een samenwerking van Nederlandse netbeheerders, welke de (regionale) elektriciteits en gasnetwerken beheren en het transport van energie via het netwerk verzorgen. Stichting elaad voert een pilot uit met oplaadpunten en stelt elke Nederlandse gemeente een aantal oplaadpunten ter beschikking. Hiernaast konden tot voor kort ook particuliere berijders van elektrische auto s, de zogenaamde erijders, een oplaadpunt bij de stichting aanvragen. Vanwege de vele aanvragen is de stichting inmiddels gestopt met het behandelen van nieuwe aanvragen (zowel particuliere als gemeente aanvragen staan on hold ). Stichting elaad komt wel haar lopende verplichtingen en toezeggingen aan de gemeente na (zie brief Stichting e laad d.d /Bijlage 5). In totaal wil de stichting oplaadpunten realiseren. Hierbij is het mogelijk om zo inzicht krijgen in belangrijke aspecten rondom de komst van de elektrische auto's, zoals de effecten op de inrichting van de openbare ruimte, handhaving parkeerbeleid en ruimtelijke ordening. De netbeheerders krijgen inzicht in het oplaadgedrag van erijders en kunnen ze de impact van elektrisch autorijden op het elektriciteitsnet voorspellen. Venlo is een van de laatste gemeenten in Limburg waar nog geen elaadpalen in de openbare ruimte zijn gerealiseerd. Op websites met overzichtskaarten staat Venlo daarom momenteel nog niet aangeduid als gastvrije gemeente voor erijders: een witte vlek op de kaart (zie bijlage 6). 2. Relatie met bestaand beleid. Het plaatsen van de oplaadpunten vloeit direct voort uit het luchtkwaliteitsplan van de gemeente Venlo (2008). Ook hebben burgemeester en wethouders van Venlo in november 2007 een intentieverklaring Multifuel afgegeven om het rijden op alternatieve brandstoffen te stimuleren. Elektrisch rijden heeft zowel positieve effecten op het klimaat als op de luchtkwaliteit. Dit komt door de zeer lage emissies van CO2, fijn stof en NOx. Ten slotte sluit het stimuleren van elektrisch rijden, middels oplaadpunten, ook goed aan bij het Klimaatbeleid van de gemeente Venlo, waarin verduurzaming van mobiliteit is benoemd als een van de thema s is die moeten bijdragen aan een klimaat neutrale stad in Gewenst beleid en mogelijke opties. Het gewenste beleid bestaat uit twee onderdelen: Het plaatsen van de oplaadpunten die door Stichting elaad aan de gemeente worden toegekend. Het beleid ten aanzien van particuliere aanvragen voor een oplaadpunt, die voorheen via Stichting elaad bij de gemeente binnen kwamen en in de toekomst wellicht op particulier

3 initiatief. Voor beide geldt dat rekening dient te worden gehouden met de uitgangspunten en criteria van Stichting elaad. De belangrijkste criteria (5) van de Stichting Elaad zijn: Het oplaadpunt die nt geplaatst te worden binnen 25 meter van de hoofdkabel van het laagspanningsnet (Stichting elaad controleert dit). Bij elk oplaadpunt dient een parkeerplaats ingericht te worden die gereserveerd is voor elektrische auto s. Bij een oplaadsysteem met dubbele aansluiting dienen twee parkeerplaatsen te worden ingericht (hier gaat het om twee oplaadpunten). Het oplaadpunt dient geplaatst te worden op openbaar terrein, dat 7 dagen per week en 24 uur per dag vrij toegankelijk is voor erijders. De gemeente ve rzorgt de inrichting van de parkeerplaats, de handhaving en de lokale wetgeving (o.a. verkeersbesluit). Stichting elaad betaalt, plaatst en onderhoudt de oplaadpunten. Deze uitgangspunten en criteria worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Stichting elaad en de gemeente Venlo, die loopt tot 31 december De Stichting elaad heeft deze standaard overeenkomst, met bijbehorende werkafspraken, in samenwerking met de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld. Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze overeenkomst. Na instemming door burgemeester en wethouders kan de overeenkomst namens de gemeente Venlo worden ondertekend door burgemeester, de heer A.S. Scholten. De overeenkomst en werkafspraken zijn opgenomen in Bijlage 1 van deze notitie. Naast het ondertekenen van de overeenkomst is per locatie ook een verkeersbesluit nodig. Het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd aan de teamleider Parkeerbeheer, die na instemming van deze nota de besluiten zal nemen. Met de verkeersbesluiten wordt besloten dat de betreffende parkeerplaats(en) alléén bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto s. Op straat wordt dit kenbaar gemaakt door het plaatsen van een regulier E8 verkeersbord, conform model E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven(rechthoekig blauw bord met witte P en een voertuig met een stekker ) met een onderbord met de tekst max. 5 uur met Pschijf. Door het plaatsen van dit verkeersbord met onderbord is handhaving mogelijk. De afdeling Veiligheid en Handhaving kan, indien nodig, op straat op basis van het kenteken controleren of het een elektrisch voertuig betreft. De betreffende parkeervakken zullen worden gemarkeerd d.m.v. blauwe belijning (dit in combinatie met het gebruik van een Pschijf). Om precedentwerking te voorkomen, doordat een elektrisch motorvoertuig hier onnodig lang geparkeerd zou kunnen staan en om toch ook andere rijders van elektrische motorvoertuigen de gelegenheid te bieden om van deze faciliteit gebruik te maken, is gekozen voor een maximum parkeertijd van 5 uur met de bekende parkeerschijf (goed zichtbaar) achter de voorruit. Het maximum van 5 uur is gerelateerd aan de gemiddelde oplaadtijd van een elektrische auto, waarbij het accupakket van leeg naar vol(8090%) kan worden geladen. De geselecteerde parkeerlocaties zijn, met uitzondering van de Kaldenkerkerweg, niet gelegen in een betaald parkeergebied. De locatie Kaldenkerkerweg zal tot 2015 worden uitgezonderd en vrijgesteld van betaald parkeren. De inkomstenderving van parkeergelden bij deze locatie worden gecompenseerd, waarbij rekening is gehouden met de abonnementskosten per vak (totaal 2 vakken) en een index van 2,2% op basis van een doelgroepenabonnement tot en met Voor de periode na 2014 zal moeten worden besloten of bij de 2 gereserveerde parkeervakken moet worden betaald voor het parkeren of dat deze zullen worden vrijgesteld. Na 2014 is hiervoor geen NSLbudget meer beschikbaar!

4 Dit betekent dat bij de 7 locaties in de huidige situatie tot en met 2014 geen sprake is van inkomstenderving van parkeergelden. Gemeentelijke oplaadpunten In totaal worden aan de gemeente Venlo 14 oplaadpunten toegekend (gratis). Een oplaadpaal bestaat namelijk uit 2 oplaadpunten en het betreft 7 locaties. Een vijftal (10 oplaadpunten) locaties in Venlo worden toegekend door Stichting elaad vanwege dat de gemeente Venlo een gemeente betreft met inwoners. Een tweetal locaties worden toegekend door Stichting elaad op basis van particuliere aanvragen (in de openbare ruimte). Voor het inventariseren en selecteren van de locaties voor de oplaadpunten zijn een vijftal criteria gehanteerd: Op de locaties is de verwachte parkeertijd minimaal 1 uur, omdat bij kortere parkeerduur de accu nauwelijks wordt bijgeladen. De locatie is aantrekkelijk voor de erijder, bijvoorbeeld omdat het dicht bij een winkel of kantoorgebied is. Hiermee wordt het elektrisch rijden extra gestimuleerd. De locatie is bij voorkeur goed zichtbaar voor het publiek (bord en het parkeervak wordt voorzien van blauwe belijning), zodat het kan dienen als een voorbeeldfunctie voor mensen die (nog) geen elektrische auto hebben. Om verlies van parkeerinkomsten te voorkomen betreft het parkeerlocaties (net) buiten de parkeerzone c.q. onbetaald parkeren (nu nog m.u.v. locatie 3 aan de Kaldenkerkerweg Venlo). De uitgangspunten en criteria van Stichting elaad. Op basis van deze bovenstaande criteria is gekozen voor de volgende zeven locaties: Schans in Arcen Craneveldstraat in Venlo Kaldenkerkerweg in Venlo (particuliere aanvraag) Sloterbeekstraat in Venlo Garnizoenweg in VenloBlerick Scholtis Coopmansstraat in VenloBlerick Raadhuislaan in Tegelen (particuliere aanvraag) De exacte locaties zijn op een kaart met gedetailleerde foto s opgenomen in Bijlage 2. Deze overzichten zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de afdeling Openbare Werken, team Parkeren (ook afd. R&E is geïnformeerd en gevraagd om advies) en vormen de basis voor het inrichten van de parkeerplaats en de uiteindelijke plaatsing van de laadpaal. Stichting elaad heeft ook al haar goedkeuring uitgesproken over de bovenstaande locaties die door de gemeente Venlo worden voorgesteld! Op grond van het Besluit Omgevingsrecht (bijlage 2) is een omgevingsvergunning voor oplaadpunten niet vereist. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal daarom niet om advies worden gevraagd.

5 Particuliere aanvragen van oplaadpunten De particuliere berijders van elektrische auto s, de zogenaamde erijders, konden tot voor kort bij de Stichting elaad een oplaadpunt aanvragen. Vanwege de vele aanvragen is de stichting inmiddels gestopt met het behandelen van nieuwe aanvragen (zowel particuliere als gemeente aanvragen staan on hold ). Stichting elaad komt wel haar lopende verplichtingen /toezeggingen aan de gemeente na (zie brief Stichting elaad, Bijlage 5). De aanvragen die al in behandeling zijn genomen, kunnen nog gewoon in aanmerking komen, indien aan alle voorwaarden is voldaan. Deze oplaadpunten dienen aan dezelfde criteria en randvoorwaarden te voldoen als de gemeentelijke oplaadpunten. Praktisch betekent dat deze oplaadpunten doorgaans op gemeentelijke grond zullen worden geplaatst bij een openbaar toegankelijke parkeerplaats. Er zal dus ook toestemming van de gemeente moeten zijn voor het plaatsen van het oplaadpunt. In de praktijk werkt het plaatsen van oplaadpunten op verzoek van erijders als volgt: De erijder dient, bij Stichting elaad, een verzoek in voor een specifieke locatie, doorgaans nabij de woning van de erijder. Stichting elaad controleert of technisch gezien realisatie op deze locatie mogelijk is. Indien het technische mogelijk is neemt Stichting elaad contact op met de gemeente Venlo (Parkeerbeheer) en vraagt toestemming voor het realiseren van het oplaadpunt op de betreffende locatie. Indien de gemeente instemt, plaatst Stichting elaad het oplaadpunt. Indien de mogelijkheid zich voordoet dat Stichting elaad weer particuliere aa nvragen zal behandelen of zelfs dat een particulier op eigen initiatief een aanvraag bij de gemeente indient is het van belang om deze verzoeken op een uniforme /gestructureerde manier te beoordelen. Zo kan een vorm van wildgroei worden voorkomen. Belangrijk is dat de aanvragen vooral voldoen aan de criteria van Stichting elaad én dat binnen de parkeerzone c.q. betaald parkeren in principe, voorlopig geen extra oplaadpunten worden gerealiseerd. Dit in verband met de relatief hoge parkeerdruk en de te derven inkomsten in deze zone. De gemeente heeft geen budget gereserveerd voor het realiseren van particuliere oplaadpunten! Voorgesteld wordt om hiervoor op basis van een aantal richtlijnen te werken zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 4. Tot op heden zijn twee particuliere aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Het betreft een aanvraag voor de Kaldenkerkerweg Venlo en de Raadhuislaan in Tegelen. Deze locaties kunnen worden gehonoreerd, maken onderdeel uit van de 7 voorgestelde locaties en zijn opgenomen in Bijlage Personeel & Organisatie. Niet van toepassing. 5. Informatie en automatisering. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor Bedrijfsvoering/ICT, dat wil zeggen er zijn g één gevolgen voor de informatiehuishouding, de bestaande soft of hardware in onze organisatie, de bestaande bedrijfsprocessen of de huidige ICT infrastructuur.

6 6. Aanbesteding. Niet van toepassing. 7. Beheer Openbare Werken. Het onderhoud aan de oplaadpunten wordt verzorgd door Stichting elaad, die ook de kosten van het onderhoud zal dragen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de parkeerplaatsen en de plaatsing van het verkeersbord. Omdat het bestaande parkeerplaatsen betreft zijn hier geen extra (onderhouds) kosten aan verbonden. De plaatsing van de verkeersborden betreft een areaaluitbreiding, die mogelijk kan leiden tot beperkte extra kosten. Bijvoorbeeld omdat een beschadigd bord vervangen dient te worden. 8. Financiën Bij elk oplaadpunt zijn de volgende kosten geraamd: 250, per verkeersbord; 100, per aanrijbeveiliging; 300, per locatie voor belijning/bestrating (blauwe belijning); 100, onvoorziene kosten; 3.500, te derven parkeerinkomsten bij de Kaldenkerkerweg (locatie 3). Hierbij is rekening gehouden met de abonnementskosten per vak (totaal 2 vakken), een index van 2,2% op basis van een doelgroepenabonnement tot en met Voor de periode na 2014 zal moeten worden besloten of bij de 2 gereserveerde parkeervakken moet worden betaald voor het parkeren of dat deze worden vrijgesteld. Na 2014 is hiervoor geen NSLbudget meer beschikbaar! De kosten per locatie worden geschat op 750, voor het inrichten van de 2 parkeervakken (bord, belijnen, aanrijbeveiliging) én 3.500, te derven parkeerinkomsten bij de locatie Kaldenkerkerweg (locatie 3) tot De totale kosten zijn geraamd op 8.750, en worden volledig gefinancierd op basis van de beschikbare luchtkwaliteitsgelden (NSL). Indien binnen een periode van 2 jaar na ingebruikname van de laadpalen sprake zal zijn van verplaatsing op verzoek van de gemeente, zullen deze verplaatsingskosten ook moeten worden betaald door de gemeente. 9. Vervolg / Planning. Indien wordt ingestemd met deze notitie zal Stichting elaad contact opn emen met de gemeente Venlo (via Openbare Werken, Team Parkeren) over de realisatie van de oplaadpunten. Tevens zullen de benodigde verkeersbesluiten worden opgesteld en gepubliceerd. Over de zeven locaties, genoemd in deze notitie, heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden. Ook moeten nog de te nemen

7 verkeersbesluiten voor deze locaties worden genomen. De teamleider Verkeer en Parkeren is hiervoor gemandateerd. Naar verwachting kunnen de eerste oplaadpalen in het eerste kwartaal van 2013 geplaatst worden. Openbare Werken, Team Parkeren van de gemeente Venlo zal met Stichting elaad praktische afspraken maken over de verwerking van eventuele toekomstige particuliere aanvragen, maar zal ook verder het contact met Stichting elaad onderhouden. 10. Communicatie. In overleg met de afdeling Bedrijfsvoering, team Communicatie zal de eerste oplaadpaal in gebruik worden genomen door wethouder J. Teeuwen. Voor deze ingebruikname zal ook de pers worden uitgenodigd. Bijlagen: Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Overeenkomst en werkafspraken Stichting elaad Locaties oplaadpunten elektrische motorvoertuigen Venlo Brochure Elaadpalen Richtlijnen behandeling particuliere aanvragen oplaadpunten Bijlage 5: Besluit bestuur Stichting elaad (brief d.d , nr. 12/17676) Bijlage 6: Overzicht gastvrije Nederlandse egemeenten Handige Links:

8 Bijlage 1: Overeenkomst en werkafspraken Stichting elaad Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot Elaad.nl De ondergetekenden: Stichting Elaad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende te Stenograaf 1, 6921 EX Duiven, statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer , hierna te noemen Elaad.nl en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Venlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.S. Scholten, burgemeester van de gemeente Venlo, hierna te noemen de Gemeente gezamenlijk te noemen: Partijen Partijen nemen in aanmerking dat: elektrisch vervoer een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en stiller en zuiniger is dan de conventionele aandrijftechnieken voor voertuigen; de Gemeente het van belang acht elektrisch vervoer binnen haar gemeentelijke grenzen te bevorderen; Elaad.nl door middel van een pilotproject de gevolgen van het opladen van Elektrische auto s op het elektriciteitsnet in kaart wil brengen teneinde de regionale netbeheerders elektriciteit daarin inzicht te geven en hen in staat te stellen dit proces beter te controleren en te optimaliseren; Elaad.nl op korte termijn aan het succes van elektrisch vervoer wil bijdragen door een uniforme, landelijk dekkende, algemeen toegankelijke en klantvriendelijke infrastructuur van maximaal Oplaadpunten te realiseren; de markt voor laaddienstverlening voor elektrisch vervoer zich in de ontwikkelingsfase bevindt en aan veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en marktordening, onderhevig is; investeren in elektrisch vervoer ondanks deze onzekerheden wenselijk is en omgaan met deze veranderingen een belangrijk doel is van de samenwerking tussen Elaad.nl en de Gemeente; er twee trajecten van samenwerking tussen gemeenten en Elaad.nl bestaan: voor de focusgebieden zoals gedefinieerd in het Plan van Aanpak elektrisch rijden van de Rijksoverheid het met financiële steun van E laad.nl gezamenlijk organiseren van een aanbesteding voor het plaatsen van Laadpalen en leveren van bijbehorende diensten, waarover separaat afspraken tussen gemeenten en Elaad.nl worden gemaakt; en voor de nietfocusgebieden het plaatsen van Laadpalen en leveren van bijbehorende diensten door Elaad.nl zoals omschreven in deze Overeenkomst; de samenwerking tussen Partijen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst samenwerking met anderen, in welke

9 vorm ook, niet uitsluit; Partijen middels deze Overeenkomst de samenwerking beschrijven en vastleggen ten behoeve van het plaatsen van Laadpalen door Elaad.nl op percelen van de Gemeente.

10 Partijen zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: Aansluiting: de verbinding tussen het net (hoofdelektriciteitskabel) en de Laadpaal; Aanvraag: de bij Elaad.nl of Gemeente ingediende Aanvraag voor het plaatsen van een Laadpaal; Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig; Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een Elektrische auto en een Laadpas die op een Oplaadlocatie zijn of haar Elektrische auto wil opladen; Laadkabel: een kabel, in eigendom van de Gebruiker, benodigd om de Elektrische auto op te laden door deze aan te sluiten op een Oplaadpunt; Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een Elektrische auto kan worden opgeladen; een Laadpaal kan één of meer Oplaadpunten bevatten; de benodigde Laadkabel maakt geen deel uit van de Laadpaal; Laadpas: een pas, benodigd voor het gebruik van de Laadpaal, gebaseerd op de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit; Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een Laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van Elektrische auto s aanwezig zijn; Oplaadpunt: een op de Laadpaal aanwezige voorziening waarmee de Gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien; Overeenkomst: deze Overeenkomst; Pilot: pilotproject van Elaad.nl waarbij maximaal Oplaadpunten worden geplaatst om de gevolgen van het opladen van elektrische auto s op het elektriciteitsnet in kaart te brengen teneinde dit proces beter te controleren en te optimaliseren; Service Provider: aanbieder van laaddiensten aan Gebruikers, zoals de uitgifte van Laadpassen; Werkafspraken: de werkafspraken tussen de Gemeente en Elaad.nl zoals opgenomen in de Werkafspraken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst behorende bij deze Overeenkomst. Artikel 2. Doel van de Overeenkomst en Werkafspraken 2.1 Het doel van de Overeenkomst is enerzijds te onderzoeken of het plaatsen van Laadpalen kan bijdragen aan het bevorderen van elektrisch vervoer binnen de Gemeente en anderzijds Elaad.nl de mogelijkheid te bieden mede ten behoeve van de netbeheerders de gevolgen van het opladen van elektrische auto s op het elektriciteitsnet in kaart te brengen en dit proces beter te controleren en te optimaliseren om daarmee een impuls te geven aan elektrisch vervoer. 2.2 De Werkafspraken zoals opgenomen in de bijgevoegde Werkafspraken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst, aan deze Overeenkomst gehecht als bijlage, geven concreet invulling aan enkele bepalingen in deze Overeenkomst. Partijen kunnen in overleg de Werkafspraken aanpassen indien dit, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde (markt)omstandigheden, door Partijen noodzakelijk wordt geacht. De Werkafspraken, inclusief toekomstige wijzigingen, zijn onderdeel van de Overeenkomst. Artikel 3. Oplaadlocaties 3.1 Deze Overeenkomst heeft betrekking op het plaatsen door Elaad.nl van Laadpalen op door de Gemeente bepaalde Oplaadlocaties. Hiervoor zijn twee, onderling onafhankelijke, trajecten mogelijk: het plaatsen door Elaad.nl van maximaal één Oplaadpunt per inwoners, op door de Gemeente aangegeven Oplaadlocaties; het plaatsen door Elaad.nl van één Oplaadpunt per Gebruiker, op een tussen de Gemeente, de Gebruiker en Elaad.nl af te stemmen Oplaadlocatie. De Gebruiker dient hiervoor een Aanvraag voor een Laadpaal in, via Elaad.nl of de Gemeente. De Gemeente en Elaad.nl beslissen in goed overleg of de Laadpaal geplaatst wordt. 3.2 De Gemeente zal de Oplaadlocaties in overleg met Elaad.nl bepalen op maximaal 25 meter van de hoofdelektriciteitskabel. Indien door de Gemeente aangewezen Oplaadlocatie zich op meer dan 25 meter van de hoofdelektriciteitskabel bevindt, zijn de meerkosten voor de aanleg van de Laadpaal buiten de 25 meter voor rekening van de Gemeente. De Gemeente ontvangt hiervan vooraf een prijsindicatie van Elaad.nl en kan op basis daarvan beslissen de aanvraag door te laten gaan of een alternatieve locatie te zoeken. 3.3 De Gemeente geeft Elaad.nl de Oplaadlocaties voor de plaatsing van Laadpalen, zodat Elaad.nl de eventueel benodigde ontheffingen en/of vergunningen voor het plaatsen en aansluiten van Laadpalen bij de Gemeente kan aanvragen. 3.4 Partijen zijn in overleg gerechtigd de plaats waar een Laadpaal is geplaatst te wijzigen of de plaatsing te beëindigen, met inachtneming van de wettelijke termijnen van de netbeheerder. De redelijke kosten van verwijdering of verplaatsing zijn voor rekening van de partij die wijziging of beëindiging verzoekt, tenzij anders tussen de Gemeente en Elaad.nl wordt overeengekomen.

11 Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden van Elaad.nl 4.1 Elaad.nl draagt voor eigen rekening en risico zorg voor: het aanvragen en verkrijgen van noodzakelijke ontheffingen en/of vergunningen bij het desbetreffende bevoegd gezag voor het plaatsen van de Laadpalen; de realisatie en installatie van de Laadpalen inclusief het realiseren van de Aansluitingen bij de netbeheerder, waarbij Elaad.nl geldt als contractant van de netbeheerder; het beheer, onderhoud en verhelpen van storingen van de Laadpalen; de exploitatie en dienstverlening met betrekking tot de Laadpalen; het laten voeden van de Laadpalen door gecertificeerde groene stroom, waarbij Elaad.nl geldt als contractant van de energieleverancier, tenzij anders tussen de Gemeente en Elaad.nl overeengekomen. 4.2 Elaad.nl conformeert zich aan de afspraken op het gebied van interoperabiliteit, onder andere betreffende de uitwisselbaarheid van Laadpassen, het gebruik van de standaardstekker en de onderlinge kostenverrekening van geleverde diensten tussen aanbieders, gebaseerd op de in Nederland gemaakte afspraken in het Interoperabiliteitsoverleg onder de vlag van het Formule Eteam en de daarbij betrokken marktpartijen. 4.3 Elaad.nl draagt zorg voor een regelmatige rapportage betreffende de voortgang van de Pilot binnen de Gemeente. 4.4 Elaad.nl draagt ervoor zorg dat afspraken over het serviceniveau richting de Gebruiker worden overeengekomen tussen Elaad.nl en de Gebruiker. Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente 5.1 De Gemeente neemt met inachtneming van de publiekrechtelijke kaders volgens de wettelijke termijnen een besluit over het verlenen van ontheffingen en/of vergunningen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de Laadpalen. De Gemeente stelt de Oplaadlocaties om niet aan Elaad.nl ter beschikking voor het plaatsen van de Laadpalen en maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting. 5.2 De Gemeente spant zich in om een Verkeersbesluit te nemen waarbij per Laadpaal ten minste één parkeervak wordt gereserveerd voor Elektrische auto s. 5.3 De Gemeente draagt zorg voor: de belijning en het plaatsen van verkeersborden dan wel het op andere wijze duidelijk markeren van de Oplaadlocatie als een parkeerlocatie uitsluitend ten behoeve van Elektrische auto s; de toegankelijkheid en het onderhoud van de Oplaadlocaties, behoudens de Laadpalen; het parkeerbeheer en toezicht op de Oplaadlocaties. Artikel 6. Eigendom, vrijwaring en aansprakelijkheid 6.1 Partijen onderkennen dat de door Elaad.nl te installeren Laadpalen door natrekking mogelijk eigendom van de Gemeente kunnen worden. Partijen zullen in hun onderlinge rechtsverhouding de Laadpalen echter zoveel mogelijk beschouwen en behandelen als ware deze eigendom van Elaad.nl. 6.2 Het is Partijen niet toegestaan het eigendom en beheer van de Laadpalen aan derden over te dragen zonder toestemming en schriftelijke bevestiging van de andere partij. 6.3 Elaad.nl vrijwaart de Gemeente, behoudens in geval van overmacht, indien de Gemeente door een derde wordt aangesproken voor vergoeding van schade die door de Laadpaal is veroorzaakt en niet aan de Gemeente kan worden toegerekend, tenzij de derde opzet of grove schuld is te verwijten. 6.4 Elaad.nl draagt er zorg voor dat zij voor een bedrag van EUR , (één miljoen euro) per aanspraak verzekerd is tegen aansprakelijkheden en risico s die verband houden met de Overeenkomst en zal, desgewenst, hiervan aan de Gemeente genoegzaam bewijs leveren door het overleggen van een certificaat als bewijs van dekking. 6.5 Partijen zijn aansprakelijk voor de schade die de andere partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de tekortschietende partij in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst. 6.6 Aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlenging, treden Partijen in overleg over het eigendom van de Laadpaal en bijbehorende diensten en verantwoordelijkheden. Hierbij is het uitgangspunt om ten behoeve van de interoperabiliteit aan te sluiten bij de afspraken over rollen en eigendomsverhoudingen in een alsdan geldend nationaal en/of internationaal marktmodel. Indien dit aansluit bij het hiervoor genoemde uitgangspunt heeft de Gemeente de mogelijkheid door natrekking het eigendom van de Laadpalen te verkrijgen tegen de tussen Partijen overeen te komen restwaarde. Artikel 7. Looptijd, evaluatie en beëindiging 7.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan tot 31 december 2014, met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar, en gaat in op de dag dat Partijen deze Overeenkomst hebben getekend. 7.2 Partijen achten regulier contact en goede evaluatie noodzakelijk om de organisatie en het leereffect van de Pilot te vergroten. Hiertoe zullen beide Partijen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de (wijze van) uitvoering van deze Overeenkomst onderhouden. 7.3 Uiterlijk 3 maanden voor afloop van de Overeenkomst, bij verlenging elk jaar opnieuw, houden Partijen een evaluatie. Hierbij wordt onder meer voortzetting van de Overeenkomst in al dan niet gewijzigde vorm besproken. Tevens kunnen Partijen de Overeenkomst alsdan eenzijdig opzeggen, waarbij de Overeenkomst aan het einde van de looptijd wordt beëindigd. 7.4 Aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen, zal Elaad.nl indien de Gemeente met opgave van reden aan Elaad.nl verzoekt om de Laadpalen te verwijderen, met inachtneming van de wettelijke termijn van de netbeheerder, op eigen kosten de Laadpalen verwijderen en de ondergrond in de oorspronkelijke staat terugbrengen. De gemeente zal op eigen kosten de inrichting van de Oplaadlocaties, inhoudende onder meer de verkeersborden en eventueel aanwezige belijningen of andersoortige markeringen, verwijderen.

12 Artikel 8. Tussentijdse wijziging en/of opzegging 8.1 Indien op grond van veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen de herziening van marktrollen in de markt voor laaddienstverlening, de Overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in overleg om hier invulling aan te geven en, indien nodig, de Overeenkomst hierop aan te passen. 8.2 Tussentijds is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden, tenzij anders tussen Partijen overeengekomen. Indien één der Partijen deze Overeenkomst aldus tussentijds opzegt zijn de kosten voor verwijdering van de Laadpaal of de Laadpalen voor rekening van de partij die opzegt, tenzij anders tussen de Gemeente en Elaad.nl wordt overeengekomen. 8.3 Indien een partij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, is de andere partij buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding vindt pas plaats nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven. Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht 9.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 9.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 10. Slotbepalingen 10.1 De rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. De Gemeente zal haar toestemming niet onthouden indien de stichting Elaad.nl wordt opgeheven en in het kader daarvan de rechten en plichten uit dit contract aan de netbeheerder worden overgedragen Deze Overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de bestuursorganen van de Gemeente onverlet Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het onderwerp van deze Overeenkomst. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, Venlo, Duiven,. januari januari 2013 Gemeente Venlo Stichting Elaad.nl A.S. Scholten Burgemeester Onoph Caron Directeur Elaad.nl (Handtekening) (Handtekening )

13 Bijlage 2: Locaties oplaadpunten elektrische motorvoertuigen Venlo < zie Bijlagen Locaties Elaad Venlo_000 t/m Locaties Elaad Venlo_007 >

14 Bijlage 3: Brochure Elaadpalen / Opladen

15 Stekkernormen Afgesproken is dat in Nederland (maar ook buiten Nederland) type 2 mode 3 laden de norm is voor het opladen van elektrische auto's. Mode 3 De stekkernorm voor mode 3 laden is beschreven in de IEC Het type stekker dat door FormuleE is gekozen als standaard is de zogenaamde Mennekes stekker (ofwel de VDE ARE 2623_2_2 stekker). Deze stekker wordt aangeduid met Type 2.2. De IEC norm die de verschillende laadmodi beschrijft is IEC Bij mode 3 laden is er sprake van AC (wisselstroom) laden. De omvormer en BMS zitten hierbij in de auto. Gemakkelijk opladen

16 Dat er in Nederland afspraken zijn gemaakt over één type stekker, de Mennekes type 2 stekker maakt het voor automobilisten met een elektrische auto gemakkelijk hun auto op te laden bij alle (publieke) oplaadpunten in Nederland. De meeste autofabrikanten leveren bij de auto een laadkabel met een verloopstuk naar de Mennekes type 2 stekker. Opladen Opladen kan met behulp van een oplaadpasje waarmee bij alle publieke oplaadpunten in Nederland de elektrische auto kan worden opgeladen. De in totaal 7 laadpalen van Stichting elaad hebben een out put van ongeveer 11 KW. Hiermee kan een elektrische auto in ca. 6 tot 7 uur worden opgeladen. Dit in tegenstelling tot een snellaadpaal. Snellaadpalen hebben een output van 20 KW., waarmee een elektrische auto in 30 minuten tot ongeveer 80% kan worden opgeladen. Deze snellaadpalen worden niet door Stichting elaad geleverd, omdat de kosten gemiddeld per paal zo n , bedragen. Bijlage 4: Richtlijnen behandeling particuliere aanvragen oplaadpunten De hieronder beschreven richtlijnen zijn bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van particuliere aanvragen, voor het inrichten van oplaadpunten voor elektrisch vervoer op het grondgebied van de gemeente Venlo. Technische haalbaarheid:

17 De gemeente Venlo zal de aanvraag toetsen of technische haalbaarheid van een oplaadpunt op de aangevraagde locatie mogelijk is en of de locatie voldoet aan de door Stichting elaad gestelde criteria. Indien realisatie technisch gezien niet mogelijk is en/of de locatie niet voldoet aan de criteria van Stichting elaad, dan zal de aanvraag niet verder meer in behandeling worden genomen. Aanwezigheid parkeerplaats: Op de aangevraagde locatie dient al een parkeerplaats aanwezig te zijn. Oplaadpunten worden in principe alleen aangelegd bij bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Parkeerzone c.q. betaald parkeren: In de parkeerzone c.q. betaald parkeren worden er tot nader besluit, geen particulier aangevraagde oplaadpunten geplaatst. In de parkeerzone wordt alleen medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadpunt indien de aanvrager vergunninghouder is of hiervoor in aanmerking komt. Parkeerdruk: Op locaties met een hoge parkeerdruk kan de gemeente besluiten geen oplaadpunt te plaatsen. Enkelvoudig oplaadpunt: Per aanvraag wordt in principe maximaal één oplaadpunt met één gereserveerde parkeerplaats toegekend. Wel wordt de oplaadpaal, indien mogelijk, dusdanig geplaatst dat uitbreiding naar twee gereserveerde parkeerplaatsen bij de betreffende oplaadpaal eenvoudig mogelijk is. Woonplaats aanvrager: De aanvrager is woonachtig in de gemeente Venlo, indien nodig moet dit kunnen worden aangetoond met een uittreksel uit het GBA. Nabijheid woning: De locatie van het aangevraagde oplaadpunt is maximaal hemelsbreed 300 meter verwijderd van de woning van de aanvrager. Indien binnen deze afstand aleen oplaadpunt aanwezig is kan de gemeente besluiten geen (extra) oplaadpunt te plaatsen, maar de aanvrager te verwijzen naar het bestaande oplaadpunt en indien nodig hier een tweede gereserveerde parkeerplaats aan toe te voegen (aanleg bij bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte). Daarnaast wordt de oplaadpaal niet weg gehaald als de particulier verhuisd. Parkeerbeheer/RO: Indien een aanvraag voldoet aan bovenstaande richtlijnen wordt de aanvraag voorgelegd aan Parkeerbeheer. Realisatie van het oplaadpunt is pas mogelijk na goedkeuring van Parkeerbeheer. Afwijking richtlijnen: Afwijking van bovenstaande richtlijnen is alleen mogelijk mits deze voldoende is onderbouwd. Kostenaspect: De gemeente kan de aanvraag afwijzen indien er geen budget beschi kbaar is voor het realiseren van een oplaadpunt. Bijlage 5: Kennisname besluit bestuur Stichting elaad (zie brief d.d )

18

19 Bijlage 6: Overzicht gastvrije egemeenten Nederland

20 VENLO

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende te Stenograaf

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk De ondergetekenden: ALLEGO B.V.,statutair gevestigd te Arnhem, en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73

Nadere informatie

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Kenmerk : kenmerk Datum : datum De ondergetekenden De Gemeente Hilversum, gevestigd te Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum,

Nadere informatie

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Inhoud Inleiding... 2 Doel van de beleidsregels... 2 Juridisch kader... 2 Ontheffing APV artikel 2.10, lid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst voor laadvoorziening

Overeenkomst voor laadvoorziening Overeenkomst voor laadvoorziening De ondergetekenden: Naam: Gevestigd te (plaatsnaam): aan de (straat): kvk-nummer: hierna te noemen aanvrager en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veldhoven,

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren; overwegende, dat het gewenst is duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden,

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van Oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stichting e-laad.nl November 2011 1 Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Ton Rombouts Burgemeester s Hertogenbosch en voorzitter stichting

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer Gemeente Hilversum Gemeente Hilversum Vastgesteld 15 januari 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 1.1 DE TOEKOMST VAN ELEKTRISCH AUTORIJDEN, HET GROEIMODEL...

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Versie : 4.0 Datum : juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Duurzaamheid... 3 1.2. Elektrisch vervoer... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983 Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier 2 Onderwerp Datum Raadsbrief 2016, nr. 12

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994), Verkeersbesluit IT15.06770 besluitnummer: B43.0402 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum : Datum : Onderwerp Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen door de stichting e-laad op gemeentegrond Samenvatting De stichting e-laad is bezig met een landelijke pilot om elektrisch rijden te stimuleren.

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 7617 20 februari 2014 Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 Beleidsregel Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LAREN B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016 2016 Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s 9-2-2016 Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s gemeente TUBBERGEN Versie : 2.0 Datum : 9 februari 2016 1

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) AH 233 2013Z16375 van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) 1 In hoeverre klopt de raming van 20.000 elektrische auto s in Nederland aan het eind van 2013, zoals gesteld in het

Nadere informatie

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen Beleidsregels openbaar laden Gemeente Neerijnen Februari 2016 15-21376-12156 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neerijnen Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch

Nadere informatie

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: gemeente

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan het Spui nr. 70, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM HG 16436 GemHG/INTERN/13301 Inleiding

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Haarlemmermeer - verkeersbesluit Lijnden Nieuwerkerkerstraat

Haarlemmermeer - verkeersbesluit Lijnden Nieuwerkerkerstraat 110515 09:51 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2015 Nr. 11749 Gepubliceerd op 28 april 2015 09:00 SnelzoekenInfo Haarlemmermeer verkeersbesluit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57286 Datum : 20 mei 2014 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 23 november 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : J.M. van Rijn medewerk(st)er:

Nadere informatie

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Inleiding Het aantal elektrische auto s in Nederland is de afgelopen twee jaar zeer sterk toegenomen.

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk.

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk. besluit college registratienr. 13INT07773 casenr. BBV13.0328 Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gezien het advies van de afdeling BOR; gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, artikel 18

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013 Collegevoorstel Inleiding In de eerste helft van 2013 is een drietal aanvragen ontvangen van particulieren uit Drunen en de vesting Heusden voor plaatsing van een laadpaal voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006)

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau Vergunningverlening

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990. b.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Overwegende dat het wenselijk is een afwegingskader te scheppen ter beoordeling van verzoeken om medewerking te verlenen aan het

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 juni 2016 Bekendgemaakt op 22 juni 2016 Inwerkingtreding 23 juni 2016 Voor het honoreren van een aanvraag

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Opbouw 1. Inleiding 2. Doel van de beleidsregels 3. Juridisch kader 3.1 Van toepassing zijnde regelgeving 3.2 Zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Krijgt u vragen van bewoners of bedrijven over laadpalen voor elektrisch rijden? Ziet u het aantal elektrische auto s in uw gemeente toenemen? Heeft uw gemeente ambities op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie