Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481535_1 29 mei 2018 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a. en e, van de Gemeentewet; besluit de Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse vast te stellen als volgt. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de gemeente Nissewaard en een bestuurder van een motorvoertuig voor het parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Mosterweg te Spijkenisse, zoals aangeduid op de als bijlage I bij deze algemene voorwaarden behorende kaart, tek. nr "Mosterweg vrachtwagenparkeerterrein, verkeersborden". 2. De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben dezelfde betekenis als in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens Artikel 1.2 Totstandkoming parkeerovereenkomst 1. De gemeente stelt het vrachtwagenparkeerterrein ter beschikking voor het parkeren van een motorvoertuig op de parkeergelegenheid die bestemd is voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven, zoals aangeduid op de kaart, genoemd in artikel 1.1, eerste lid. 2. De gemeente bewaakt het motorvoertuig niet, en houdt geen toezicht op personen of zaken die zich in de parkeergarage bevinden. 3. De overeenkomst komt tot stand: a. door het gebruik van de automaat bij de inrit van het parkeerterrein waaraan de bediening van de slagboom is verbonden, om daar een parkeerkaart voor eenmalig parkeren aan te schaffen; b. door het gebruik van de betaalautomaat op het parkeerterrein, om daar een dagkaart voor eenmalig parkeren aan te schaffen, of c. door een parkeerabonnement aan te schaffen. 4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, wordt de overeenkomst, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, geacht tot stand te komen door het enkele feit van het gebruik van het parkeerterrein. Bij onenigheid over de vraag of gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein zal bepalend zijn het feit dat de gebruiker zich op het tot het parkeerterrein bevindt of heeft bevonden. Artikel 1.3 Toegang met geldig en persoonsgebonden toegangsbewijs 1. De gemeente verschaft de bestuurder van een motorvoertuig, of de gebruiker, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, alleen toegang tot het parkeerterrein met een geldige parkeerkaart, een dagkaart of een geldig parkeerabonnement. 2. Een parkeerkaart, dagkaart of parkeerabonnement blijft eigendom van de gemeente en dient bij het beëindigen van het gebruik aan de gemeente te worden teruggegeven. Deze zijn niet overdraagbaar. Artikel 1.4 Toegangstijden 1. Het parkeerterrein is te allen tijde op en af te rijden. 2. De gemeente kan de toegangstijden zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Wijzigingen worden bij de ingang van het parkeerterrein bekendgemaakt. Zij zijn bindend voor de bestuurder van een motorvoertuig en voor de gebruiker, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid. Artikel 1.5 Gebruik van het parkeerterrein De bestuurder van een motorvoertuig, of de gebruiker, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, is verplicht: a. zich alleen toegang te verschaffen tot het parkeerterrein op de wijze als bedoeld in deze algemene voorwaarden; b. de geboden en verboden, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde voorschriften, op te volgen, met dien verstande dat hij: 1. zich houdt aan de maximumsnelheid van 5 kilometer per uur; 2. de aangegeven eenrichtingsweg en rijrichting volgt; 3. zijn motorvoertuig slechts parkeert in het voor die voertuigcategorie bestemde parkeervak; 1

2 c. het parkeerterrein voor geen ander doel te gebruiken dan waarvoor dit is bestemd, geen hinder of overlast te veroorzaken en ervoor zorg te dragen dat vanwege hem aanwezige derden dat evenmin doen, en voor het overige zich te gedragen naar de bepalingen van de wet en de verordeningen van de gemeente; d. de aanwijzingen van het personeel van de gemeente, en de aanwijzingen die staan vermeld bij de in- en uitgang van het parkeerterrein en op de daar opgestelde apparatuur, stipt en onverwijld op te volgen. Artikel 1.6 Niet-nakoming 1. Als de houder van een parkeerkaart, dagkaart of parkeerabonnement, of de gebruiker, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die op hem rust, dan is de gemeente gerechtigd: a. deze overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen; b. de houder of de gebruiker de toegang tot het parkeerterrein te ontzeggen, of c. het motorvoertuig te verwijderen voor rekening en risico van de houder of de gebruiker. 2. De houder of de gebruiker is gehouden aan de gemeente alle schade en kosten te vergoeden die zij lijdt of heeft geleden als gevolg van de tekortkoming of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. 3. Een tekortkoming kan de gemeente niet worden toegerekend als deze te wijten is aan overmacht. Artikel 1.7 Aansprakelijkheid 1. In dit artikel wordt verstaan onder houder: de houder van een parkeerkaart, dagkaart of parkeerabonnement, alsmede de vanwege hem aanwezige derden, en de in artikel 1.2, vierde lid, bedoelde gebruiker. 2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a. schade aan eigendommen, waaronder diefstal of het verloren gaan van eigendommen, van de houder; b. lichamelijk letsel of enige andere schade van de houder, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein. 3. De houder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade die door de houder is veroorzaakt aan het parkeerterrein of de daarbij behorende apparatuur dient hij ter plaatse te vergoeden. Als de hoogte van de schade niet direct kan worden vastgesteld, dan zal de gemeente de schade laten taxeren, en deze daarna verhalen op de houder. Artikel 1.7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 4. Het personeel van de gemeente is gerechtigd, als dit noodzakelijk is, om motorvoertuigen op het parkeerterrein te verplaatsen of van het parkeerterrein te verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de gemeente of het personeel kan leiden. Hoofdstuk 2 Nadere voorwaarden voor eenmalig parkeren Artikel 2.1 Parkeergeld en tarieftijden 1. De houder van een parkeerkaart, dagkaart of de gebruiker, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid, is parkeergeld verschuldigd voor het gebruik van het parkeerterrein. Het bedrag wordt samengesteld door een starttarief op te tellen bij het tarief dat wordt berekend aan de hand van de werkelijke parkeertijd. 2. Het starttarief is verschuldigd: a. direct na de aanschaf van een parkeerkaart, bedoeld in artikel 1.2, derde lid, aanhef en onder a, of b. direct na constatering van het gebruik van het parkeerterrein, bedoeld in artikel 1.2, vierde lid. Artikel 2.2 Parkeertarieven 1. Het starttarief bedraagt 3, Het tarief bedraagt 1,00 per uur. 3. Het berekende tarief wordt afgerond naar boven op eenheden van 0, Het starttarief en het daarbij op te tellen tarief dat wordt berekend aan de hand van de werkelijke parkeertijd bedraagt ten hoogste 15,00 per kalenderdag. 5. Het tarief voor een dagkaart bedraagt 15, Als tussen uur en uur hulp moet worden geboden om het parkeerterrein te kunnen verlaten, dan worden kosten ad 55,00 in rekening gebracht. 2

3 Artikel 2.3 Betalen parkeergeld en mogelijkheid om uit te rijden 1. De bestuurder van een motorvoertuig kan het parkeerterrein alleen afrijden nadat hij het verschuldigde parkeergeld heeft betaald bij de betaalautomaat op het parkeerterrein. 2. De betaling van het parkeergeld vindt plaats door de parkeerkaart in te voeren in de daarvoor bestemde betaalautomaat. 3. De betaalautomaat stelt het einde van de parkeertijd vast en berekent de parkeerduur en het daarvoor verschuldigde parkeergeld. De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor partijen. 4. Bij de betaalautomaat kan worden betaald met muntgeld, bankbiljetten of langs elektronische weg, op de wijze als bij of op deze automaat is aangegeven. 5. De na de betaling uit de betaalautomaat verkregen parkeerkaart moet door de bestuurder van het motorvoertuig worden ingevoerd in de automaat bij de uitrit van het parkeerterrein waaraan de bediening van de slagboom is verbonden. 6. De bestuurder van het motorvoertuig heeft na betaling gedurende een periode van vijf minuten het recht en de gelegenheid om zijn voertuig van het parkeerterrein te rijden. Als dit niet tijdig is gelukt, dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is. 7. Als een houder van een parkeer- of dagkaart deze kaart heeft verloren, of als deze onbruikbaar is geworden, dan dient de bestuurder van het motorvoertuig een dagkaart bij de betaalautomaat aan te schaffen. 8. In afwijking van het eerste lid kan de bestuurder van het motorvoertuig met een dagkaart direct het parkeerterrein afrijden, door deze kaart in te voeren in de automaat bij de uitrit van het parkeerterrein waaraan de bediening van de slagboom is verbonden. Hoofdstuk 3 Nadere voorwaarden voor het parkeren met een parkeerabonnement Artikel 3.1 Parkeerabonnement en -tarieven 1. Een abonnement kan worden aangeschaft door een ieder voor het motorvoertuig waarvoor hij het abonnement wil gebruiken. 2. Het abonnement kan alleen worden aangeschaft voor het parkeren op alle dagen van de week. 3. Het voor het abonnement verschuldigde tarief bedraagt 225,00 per een jaar. 4. Als tussen uur en uur hulp moet worden geboden om het parkeerterrein te kunnen verlaten, dan worden kosten ad 55,00 in rekening gebracht. Artikel 3.2 Abonnementverlening en -betaling 1. Een abonnement kan worden aangeschaft bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente. 2. Een abonnement kan niet eerder ingaan dan de dag na die waarop het is overeengekomen. 3. Een abonnement kan alleen worden aangeschaft voor onbepaalde tijd. 4. Het abonnementsgeld wordt berekend per kalendermaand, -kwartaal of -jaar. 5. De houder van een abonnement dient het abonnementsgeld bij vooruitbetaling te voldoen. Betaling is mogelijk door middel van automatische incasso of per factuur. Voor de betaling per factuur wordt een acceptgiro toegestuurd, waarvoor administratiekosten ad 5,00 in rekening worden gebracht. Artikel 3.3 Toegangspas voor het in- en uitrijden 1. De houder van een abonnement kan alleen met behulp van een toegangspas het parkeerterrein op- en afrijden. Bij de aanschaf van een abonnement wordt de toegangspas in bruikleen gegeven tegen betaling van een waarborgsom ad 50, Als de toegangspas is verloren, gestolen of dusdanig beschadigd dat deze niet meer kan worden gebruikt, moet de houder van het abonnement dit onmiddellijk melden aan de afdeling Stadswinkel van de gemeente. Een verloren, gestolen of beschadigde toegangspas wordt direct na de melding geblokkeerd. Tegen betaling kan een nieuwe toegangspas worden verstrekt. 3. Bij beëindiging van het abonnement moet de toegangspas onmiddellijk worden ingeleverd bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente. Als de toegangspas niet tijdig wordt ingeleverd, dan wordt de overeenkomst geacht te worden beëindigd op de datum van inlevering. 4. Terugbetaling van de waarborgsom vindt plaats wanneer de toegangspas in ongeschonden staat wordt ingeleverd bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente. Bij beschadiging, diefstal of verlies vindt geen terugbetaling plaats. 5. Als de houder bij de inlevering van de toegangspas nog abonnementsgeld is verschuldigd aan de gemeente, dan wordt dit verrekend met de waarborgsom. Artikel 3.4 Wijziging, opzegging, ontbinding en terugbetaling 3

4 1. De houder van een abonnement is verplicht elke wijziging in omstandigheden die van belang is voor de geldigheid van het abonnement, zoals de wijziging van een kenteken, onmiddellijk en schriftelijk aan de afdeling Stadswinkel van de gemeente kenbaar te maken. 2. Bij het tussentijds wijzigen van een parkeerabonnement worden administratiekosten ad 10,00 in rekening gebracht. 3. De houder en de gemeente kunnen de overeenkomst opzeggen per de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegging kan alleen schriftelijk plaatsvinden. 4. De gemeente kan de overeenkomst ontbinden: a. wanneer de houder in strijd handelt met deze algemene voorwaarden; b. wanneer bij het aanschaffen van het abonnement onjuiste gegevens zijn verstrekt of verwerkt; c. indien het verschuldigde abonnementsgeld niet of niet tijdig is voldaan. 5. Na de beëindiging van de overeenkomst wordt het teveel betaalde abonnementsgeld terugbetaald. Het terug te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal hele kalendermaanden na de datum van inlevering van de zenderset, bedoeld in artikel 3.3, derde lid, waarvoor abonnementsgeld is betaald door de houder. Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 4.1 Diverse bepalingen 1. Op de parkeerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. De gemeente kiest voor de uitvoering van de overeenkomst woonplaats aan de Raadhuislaan 106 te 3201 EL Spijkenisse. 3. De in deze algemene voorwaarden genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Artikel 4.2 Wijziging algemene voorwaarden 1. De gemeente behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder meer voor de aanpassing van de in dit reglement genoemde tarieven. 2. Een wijziging van deze algemene voorwaarden zal worden bekendgemaakt in het gemeenteblad. 3. De houder van een parkeerkaart, een dagkaart of een parkeerabonnement heeft na de inwerkingtreding van een wijziging veertien dagen de gelegenheid de overeenkomst op te zeggen. Als hij hiervan geen gebruik maakt, dan wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging. Artikel 4.3 Inwerkingtreding Dit besluit wordt in het gemeenteblad geplaatst, en het treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 4.4 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 20 december De secretaris, M.L.M. Weerts De burgemeester, M. Salet 4

5 Bijlage I Kaart vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Kaart, tekeningnummer "Mosterweg vrachtwagenparkeerterrein, verkeersborden", genoemd in artikel 1.1, eerste lid en in artikel 1.2, eerste lid (PDF; 0,14 MB). 5

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 233762 28 december 2017 Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481473_3 8 januari 2019 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2017

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 186759 28 december 2016 Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 233354 28 december 2017 Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Gemeentewet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder a en e, van de Gemeentewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 135089 28 juni 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard tot wijziging van de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement parkeergarages Spijkenisse van november 2014

Huishoudelijk reglement parkeergarages Spijkenisse van november 2014 GEMEENTEBLAD Nr. 65113 14 november Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. 2014 Huishoudelijk reglement parkeergarages Spijkenisse van november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN De toegang tot de Parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Parking Kempisch Logistiek Centrum Hapert. Algemene Voorwaarden. Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT

Parking Kempisch Logistiek Centrum Hapert. Algemene Voorwaarden. Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT Algemene Voorwaarden Gebruik Bewaakte vrachtwagenparking PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT PARKING KEMPISCH LOGISTIEK CENTRUM HAPERT BV De toegang tot de vrachtwagenparking wordt uitsluitend verleend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM HOOFDSTUK I - ALGEMEEN Artikel 1. Parkeerovereenkomst Een parkeerovereenkomst is stilzwijgend tot stand gekomen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken Bureau Beheer en Exploitatie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Beleidsregels ontheffing parkeerverbod parkeerschijf-zone Akkerhof, Aspergedreef, Beverveen en Oberonweg te Spijkenisse

Gemeente Nissewaard - Beleidsregels ontheffing parkeerverbod parkeerschijf-zone Akkerhof, Aspergedreef, Beverveen en Oberonweg te Spijkenisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 138830 7 oktober 2016 Gemeente Nissewaard - Beleidsregels ontheffing parkeerverbod parkeerschijf-zone Akkerhof, Aspergedreef, Beverveen en Oberonweg

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeer-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012. ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIE PARKEREN Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012. De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden,

Nadere informatie

Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages

Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr. 34208676 Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 - Begripsbepaling Artikel 2 - Overeenkomst

Nadere informatie

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'!

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'! iordrecht Gemeentebestuur spuibouievard 300 - - -- -- : - - _ _ - 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT vast te stellen de navolgende Algemene

Nadere informatie

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGE WORLD FASHION CENTRE te Amsterdam World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, 2.08.06 Postbus 69000 1060 CC Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pag. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Gebruik Vrachtwagenparking BORCHWERF. Parkeer Beheer Roosendaal BV

Algemene Voorwaarden. Gebruik Vrachtwagenparking BORCHWERF. Parkeer Beheer Roosendaal BV Algemene Voorwaarden Gebruik Vrachtwagenparking BORCHWERF Parkeer Beheer Roosendaal BV 1 De toegang tot de vrachtwagenparking wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden,

Nadere informatie

Nijverdal, 17 mei 2011

Nijverdal, 17 mei 2011 Besluit Nijverdal, 17 mei 2011 Nr. 11INT00962 Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn; Gelet op.. B e s l u i t: Vast te stellen de: Algemene voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV Algemene Voorwaarden 23 november 2007 Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT Parkeer Beheer Roosendaal BV 1 De toegang tot de parkeergarages wordt uitsluitend verleend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda De toegang tot de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort Vastgesteld door het college : d.d. 11 januari 2011 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 28 januari 2011 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle voorgaande algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein De toegang tot een parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders 1. ALGEMEEN 1.1 Definities Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Parkeerverordening 2013

Parkeerverordening 2013 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 2013; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de : Artikel 1 Begripsomschrijvingen Besluit: VERORDENING

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein De toegang tot de Parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013.

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013. CVDR Officiële uitgave van Almere. Nr. CVDR250310_1 12 december 2017 De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2008 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorende bij stallingovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust 21-9-2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Gorinchem d.d.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2016

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113143 27 november 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam

Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam Algemene Stallingsvoorwaarden voor Parkeergarage Furore te Amsterdam Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage Furore: De betreffende parkeergarage met bijbehorende terreinen

Nadere informatie

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten;

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten; ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Parkeeraccommodatie: 1. Parkeerterreinen achter slagboom of hek die

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 385, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017 nr.69e gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

Parkeerverordening Valkenswaard 2016

Parkeerverordening Valkenswaard 2016 Parkeerverordening Valkenswaard 2016 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Gemeente Valkenswaard Officiële naam regeling: Parkeerverordening Valkenswaard 2016 Citeertitel: Parkeerverordening Valkenswaard

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken Gemeente Hoorn Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarages. Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Definities Overeenkomst Aansprakelijkheid en vrijwaring. HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening op de Heffing en Invordering van Parkeerbelastingen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019;

Verordening op de Heffing en Invordering van Parkeerbelastingen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oss Nr. 97255 1 juli 2019 Verordening op de Heffing en Invordering van Parkeerbelastingen 2019 De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019 Parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019 Gemeenteblad Texel 2018 nr 32 datum 27-dec-18 Verordening parkeerbelastingen 2019 Tevens intrekking van de Verordening

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016;

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 185745 28 december 2016 Parkeerverordening Lelystad 2017 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden 1 november 2016 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage De Parkeergarage met bijbehorende

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan het Spui nr. 70, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 en op artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet

Gelet op artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 en op artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet CVDR Officiële uitgave van Alkmaar. Nr. CVDR475977_1 29 mei 2018 Besluit Parkeergarages 2018 ALGEMENE VOORWAARDEN EN BELEID PARKEERGARAGES HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Gelet op artikel 3

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerenveen Nr. 230350 27 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2018 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelastingen 2018

Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelastingen 2018 CVDR Officiële uitgave van Doesburg. Nr. CVDR480625_1 31 december 2018 Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelastingen 2018 De raad van de gemeente Doesburg; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Deze voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2015 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

in ii i in ui IIIIII mi n ALG

in ii i in ui IIIIII mi n ALG Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; in ii i in ui IIIIII mi n ALG1500363 gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (WWV) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 CVDR Officiële uitgave van Oldenzaal. Nr. CVDR407423_1 5 december 2017 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 329, 24 november 2016 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 nr. 91; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018; Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018; gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen en ontheffingen voor het parkeren (Parkeerverordening 2007)

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen en ontheffingen voor het parkeren (Parkeerverordening 2007) CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR42259_1 7 november 2017 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen en ontheffingen voor het parkeren (Parkeerverordening

Nadere informatie

Parkeergarage De Grifthoek

Parkeergarage De Grifthoek Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 1 van 5 Gemeente Utrecht, afdeling Parkeren Parkeergarage De Grifthoek Algemene voorwaarden De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten;

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten; Versie: oktober 2015 Algemene Voorwaarden met betrekking tot parkeerovereenkomsten van Truckparking Rotterdam Exploitatie BV. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27159845 I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 CVDR Officiële uitgave van Zaltbommel. Nr. CVDR385359_1 1 mei 2018 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders I Algemeen 1. Definities 1.1. Parkeeraccommodatie Parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen.

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: - Yellowbrick is Yellowbrick B.V., de aanbieder van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Gemeenteraad Zaltbommel Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vastgesteld

Gemeenteraad Zaltbommel Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaltbommel. Nr. 76632 19 december 2014 Gemeenteraad Zaltbommel Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vastgesteld De raad van de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 720454 onderwerp Vaststelling belastingverordeningen 2012 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie