Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari U Raadsbrief 2016, nr maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari 2016 16.02740 U16.001983. Raadsbrief 2016, nr. 12 8 maart 2016"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 28 januari U Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier 2 Onderwerp Datum Raadsbrief 2016, nr maart 2016 Geachte raadsleden, Waarover gaat deze brief? In onze vergadering van 23 februari 2016 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s. Ons besluit Wij hebben in die vergadering besloten: De beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s vast te stellen. Korte toelichting Het rijden met elektrische auto s neemt gestaag toe. Het bevorderen van elektrisch rijden draagt bij aan de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen De beleidsregels scheppen een kader waaraan de gemeente aanvragen om laadvoorzieningen in de openbare buitenruimte kan toetsen en afhandelen. De beleidsregels brengen een balans tussen het stimuleren van elektrisch rijden en het bewaken van de veiligheid, orde en kwaliteit van de openbare buitenruimte. Uitgangspunt is voorts, dat de gemeente voor zichzelf geen actieve rol ziet weggelegd. De markt dient zelf in de realisering te voorzien. Wel zijn plannen in ontwikkeling nabij het gemeentehuis twee oplaadpunten voor elektrische auto s te realiseren. Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u ons ontwerpbesluit en de beleidsregels aan. Waarom deze raadsbrief? In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek - ter Haar. Zij zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) en haar adres is

2 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris de burgemeester drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlage: Beleidsregels I Ontwerpbesluit I Kopie: Griffie 2

3 B&W-advies Tubbergen Manager: Directeur: Datum advies: 21 januari 2016 Akkoord Bespreken Zaaknr: Burgemeester Stegers Documentnr: I Wethouder Vleerbos Team: Maatschappelijke Efffecten/KK Wethouder De Witte Auteur: Gerard Flinkers Wethouder Volmerink Portefeuille: Wethouder Vleerbos Secretaris Afgestemd met: Onderwerp: Afdeling Openbare Ruimte: Raymond Koetsier Vaststelling beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s. Samenvattende toelichting voor de besluitenlijst: De beleidsregels voor het plaatsen van laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare buitenruimte zijn vastgesteld. Bijlagen: doc.nr(s) beleidsregels U raadsbrief Advies Wij adviseren u om te besluiten: De Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s 2016 vast te stellen. x Openbaar o Raadsvoorstel o Embargo tot o Niet openbaar x Raadsbrief o Actief openbaar Datum besluit: X Conform advies o Graag nader advies m.b.t.: o Aanhouden tot: o Afwijkend/ Aanvullend, namelijk:

4 2/3 Onderbouwing van het advies Inleiding De gemeente Tubbergen wil werk maken van duurzaamheid. Het thema duurzaamheid maakt een belangrijk en integraal onderdeel uit van het coalitieakkoord Het geeft aan dat duurzaamheid in Tubbergen bestuurlijk veel prioriteit krijgt. Bevorderen van elektrisch rijden draagt bij aan de doelstellingen, zoals verwoord in het door de gemeenteraad vastgestelde Uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen Verkeer veroorzaakt veel CO2-uitstoot en andere vervuilende stoffen zoals fijn stof en stikstofoxiden. Elektrische auto s doen dat niet of veel minder. Bovendien reduceren deze auto s de geluidsoverlast, wanneer men elektrisch rijdt. Tubbergen wil elektrisch vervoer stimuleren en wil inspelen op de gestage groei van het elektrisch vervoer. Als eigenaar en/of beheerder van de openbare buitenruimte is de gemeente direct betrokken bij het realiseren van laadvoorzieningen in deze ruimte. De beleidsregels beogen een toetsingskader te scheppen, waaraan de gemeente aanvragen om laadvoorzieningen in de openbare buitenruimte kan toetsen en afhandelen. De afdeling KCC toetst de aanvragen en de afdeling Openbare ruimte realiseert de plaats waar de laadvoorzieningen vergund worden. Intern overleg Er heeft intern overleg plaatsgevonden met de afdeling Openbare ruimte dat heeft geleid tot volledige overeenstemming. Argumentatie Tubbergen wil bijdragen aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer, maar ziet geen actieve rol voor zichzelf weggelegd, behoudens het eventueel beschikbaar stellen van ruimte. De markt dient zelf in de realisering van laadvoorzieningen te voorzien. Beleidsuitgangspunten zijn nodig om aanvragen voor het plaatsen van laadvoorzieningen te kunnen toetsen. Enerzijds wil de gemeente het elektrisch rijden stimuleren en daar horen oplaadvoorzieningen bij, anderzijds wil de gemeente ook waken voor behoud van veiligheid, orde en kwaliteit in de openbare ruimte. De voorgestelde beleidsregels willen een juiste balans in deze uitgangspunten aanbrengen. In de beleidsregels wordt geen mogelijkheid geboden voor private laadpalen in de openbare ruimte. Daaraan zal waarschijnlijk ook niet zo n grote behoefte bestaan: de gemeente kent voor het overgrote deel grondgebonden woningen met veelal een eigen oprit. Wellicht ligt daar de reden dat er nog geen aanvragen voor laadvoorzieningen in openbare ruimte zijn ingediend. Juridisch Bij de voorgestelde beleidsregels is een model-overeenkomst gevoegd. Daarin staan de afspraken die de gemeente wil maken met de aanvrager over onder andere de eisen waaraan een oplaadlocatie moet voldoen, de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de eigendom, vrijwaring, aansprakelijkheid, looptijd en beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast heeft de aanvrager een APV-vergunning nodig en moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Dit laatste is nodig om te voorkomen dat bij de laadvoorziening geparkeerd wordt door nietopladers. Voor het laden wordt in het verkeersbesluit een parkeertijd van maximaal 3 uur toegestaan. Door het gebruik van een parkeerschijf te eisen kan dit in het verkeersbesluit geregeld worden. Communicatie De beleidsregels worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad, de website en de gemeentelijke voorlichtingspagina in Op en rond de Essen. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Conclusie Wanneer de beleidsregels in werking zijn heeft de gemeente een instrumentarium in handen waaraan de aanvragen om laadvoorzieningen in de openbare buitenruimte getoetst kunnen worden. De aanvragers wordt vooraf duidelijkheid gegeven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare buitenruimte.

5 Vervolgacties Na vaststelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een raadsbrief. 3/3

6 2016 Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s GERARDF

7 Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s gemeente TUBBERGEN Versie : 2.0 Datum : 9 februari

8 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Duurzaamheid Elektrisch vervoer Begripsbepalingen 3 / 4 2. Huidige situatie Probleemanalyse Huidige laadvoorzieningen 5 3. Rol gemeente Doel beleidsregels 6 4. Juridisch kader Apv Verkeersbesluit Intrekken / wijzigen van vergunning en verkeersbesluit Privaatrechtelijke overeenkomst Leges, degeneratievergoeding en tarieven gebruik gemeentegrond 7 5. Beleidsregels Aanvraag Private laadvoorzieningen en de openbare ruimte Locatie laadvoorziening Parkeren Aanwijzen parkeerplaats (verkeersbesluit) Parkeerbeleid Laadpalen Tot slot: bijzondere omstandigheden De procedure samengevat Inwerkingtreding en evaluatie 11 Bijlage 1: Model privaatrechtelijke overeenkomst 12 2

9 1. Inleiding 1.1. Duurzaamheid De gemeente Tubbergen wil (meer) werk maken van duurzaamheid. Het thema duurzaamheid maakt een belangrijk en integraal onderdeel uit van het coalitieakkoord Het geeft aan dat duurzaamheid in Tubbergen bestuurlijk veel prioriteit krijgt Elektrisch vervoer Verkeer is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot en andere vervuilende stoffen zoals fijn stof en stikstofoxiden in onze gemeente. Elektrische auto s stoten (lokaal) geen CO2 en NOx uit en dragen tevens bij aan het reduceren van geluidsbelasting. De gemeente Tubbergen wil elektrisch vervoer stimuleren. De groei van elektrisch vervoer (hierna EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan publieke laadinfrastructuur. De realisatie van deze infrastructuur is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. Eerder konden marktpartijen op nagenoeg geen enkele locatie een rendabele business case voor elektrische laadvoorzieningen realiseren. In de afgelopen periode zijn de kosten gedaald. Ook rijden er steeds meer elektrische voertuigen, waardoor het gebruik van de laadvoorzieningen (laadpalen) is toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn marktpartijen beter in staat om voor eigen rekening en risico te investeren. Slimme laadinfrastructuur kan een rol vervullen bij het inzetten van lokaal opgewekte duurzame energie voor het opladen van elektrische voertuigen. Voor het parkeren en laden van de elektrische auto is de e-rijder zonder eigen parkeerplaats aangewezen op een parkeerplek in de openbare ruimte. De gemeente is direct betrokken bij e-rijders die parkeren en laden in de openbare ruimte. De gemeente is immers eigenaar en/of beheerder van de openbare ruimte. Met dit beleidskader wil Tubbergen het plaatsen van laadinfrastructuur in de openbare ruimte faciliteren maar wel onder bepaalde voorwaarden. De betreffende beleidsregels zijn voor een belangrijk deel overgenomen van de beleidsregels die eind 2013 door de VNG aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. 1.3 Begripsbepalingen aansluiting: de verbinding tussen het elektriciteitsnet, meer specifiek de hoofdelektriciteitskabel en de laadpaal elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig gebruiker: 1. Een organisatie die gevestigd is in de Gemeente Tubbergen en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische auto s 2. een particulier die aantoonbaar eigenaar en/of bezitter is van een elektrische auto en woonachtig is in de Gemeente Tubbergen 3. een bezoeker met een elektrische auto in de gemeente Tubbergen. infraprovider: aanbieder van laadinfrastructuur, zoals de laadpaal, aan gebruikers. Deze aanbieders dienen in staat te zijn een volledig interoperabele oplaadlocatie met laadpaal te leveren. Dit kunnen ook bedrijven uit de gemeente Tubbergen zijn. interoperabiliteit: de mogelijkheid om met een laadpas van verschillende service providers gebruik te maken van een laadpaal van verschillende infraproviders 3

10 laadkabel: laadpaal: laadpas: oplaadlocatie: oplaadpunt: overeenkomst: service provider: een kabel, in eigendom van de gebruiker, benodigd om de elektrische auto op te laden door deze aan te sluiten op een oplaadpunt openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan een of meer oplaadpunten bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de laadpaal een pas, benodigd voor het gebruik van de laadpaal, gebaseerd op de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en een of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto's aanwezig zijn een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien de met de aanvrager/exploitant te sluiten privaatrechtelijke overeenkomst aanbieder van laaddiensten aan gebruiker(s), zoals de uitgifte van laadpassen en bijbehorende laadabonnementen. 4

11 2. Huidige situatie 2.1. Probleemanalyse Laadinfrastructuur is nodig voor elektrisch rijden. Er worden steeds meer elektrische auto s gekocht. Eigenaren van elektrische auto s die op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen zelf een laadpunt op eigen terrein realiseren. In beginsel is dit ook de situatie die de gemeente nastreeft. Voor de mensen die dat niet kunnen is openbare laadinfrastructuur nodig om elektrisch rijden mogelijk te maken. Dat geldt ook voor bezoekers van voorzieningen of het centrum van een kern. In de praktijk kan het gebeuren, dat eigenaren van een elektrische auto zonder oplaadpunt in de buurt zelf een kabel over of onder de stoep leggen om vanuit huis op te laden. Dit kan leiden tot onveilige situaties en is daarom op grond van de APV (artikel 2:11) verboden. Daarnaast is uit oogpunt van mogelijke wildgroei het gewenst om beleidskaders op te stellen die zorgen voor een goede spreiding van laadpalen in de gemeente Milieu en economische kansen Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Daarnaast biedt het economische kansen voor het plaatselijk bedrijfsleven en de energie- en High Tech Sector (UT) in de regio De prijzen voor laden zijn geleidelijk opgehoogd In het verleden was opladen bij openbare laadpalen gratis. Daarna zijn er infraproviders gekomen die hun eigen tarieven bepalen. Deze lagen enigszins hoger dan wat een particulier huishouden per kwh betaalt. Medio 2014 zijn de tarieven verder verhoogd. Voor EV-rijders is het momenteel het voordeligst om op eigen terrein via een oplaadpunt op de eigen netwerkaansluiting op te laden Huidige laadvoorzieningen In de openbare ruimte van Tubbergen zijn geen laadvoorzieningen voor elektrische auto s aangebracht. Op particuliere terreinen (inwoners en instellingen en bedrijven) worden steeds meer laadvoorzieningen geplaatst. Er is momenteel (nog) geen vraag naar openbare laadpalen. Dit heeft alles te maken met de woningsituering in Tubbergen: de gemeente kenmerkt zich door een groot aantal grondgebonden woningen. De bewoners hiervan hebben de mogelijkheid op eigen erf laadvoorzieningen te realiseren. Wellicht ligt hier de reden dat er tot op heden geen aanvragen om een oplaad- mogelijkheid in de openbare ruimte bij de gemeente zijn ingediend. 5

12 3. Rol gemeente Tubbergen wil bijdragen aan de ontwikkeling van Elektrisch Vervoer maar ziet geen actieve rol voor zichzelf weggelegd voor wat betreft het zelf plaatsen, onderhouden en exploiteren van oplaadlocaties. Hier dient de markt in te voorzien. Wel wil de gemeente haar gasten faciliteren met een oplaadlocatie nabij het gemeentehuis. Er zijn marktpartijen die oplaadlocaties realiseren zonder additionele financiële bijdrage vanuit de gemeente. De investering verdienen zij terug over de exploitatieperiode van de oplaadlocatie. Tubbergen plaatst zelf geen laadvoorzieningen t.b.v. derden en wordt ook geen eigenaar of exploitant van deze voorzieningen. Wel wil zij initiatieven van particulieren of bedrijven voor het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte faciliteren. De gemeente vervult een faciliterende rol door het stellen van de kaders en uitgangspunten, zodat marktpartijen oplaadlocaties kunnen realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden voor de e-rijders, binnen de gestelde kaders van de gemeente. Om een wildgroei aan laadvoorzieningen te voorkomen stelt Tubbergen een aantal voorwaarden die in deze beleidsregels zijn omschreven. Te veel restricties staan echter het ontwikkelen van een rendabele business case in de weg. Om die reden is geprobeerd een juiste balans te vinden in de voorwaarden zodat aan de ene kant het plaatsen en gebruiken van een laadvoorziening wordt gestimuleerd maar aan de andere kant de openbare ruimte veilig en ordelijk blijft met de gewenste beeldkwaliteit. 3.1 Doel beleidsregels Inwoners, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadlocaties in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s. Tevens informeren de beleidsregels betrokkenen over de te volgen procedure. 6

13 4. Juridisch kader 4.1. APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Voor het openbreken van de verharding en het graven in de weg om de oplaadlocatie/laadpaal te plaatsen en aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk, is op grond van de APV, artikel 2:11 lid 1 een vergunning nodig. Op basis van artikel 2:11 lid 2b. kan het college de betreffende vergunning verlenen. De vergunning is niet nodig, wanneer in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht (art. 2:11 lid 3 APV) Verkeersbesluit Om er voor te zorgen dat de parkeerplaats bij een oplaadlocatie enkel te gebruiken is voor het opladen van elektrische auto s, dient de gemeente een verkeersbesluit te nemen. In het verkeersbesluit wijst het college de betreffende parkeerplaats(en) aan door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 met onderbord alleen voor opladen elektrische voertuigen. Voor het laden wordt in het verkeersbesluit een parkeertijd van maximaal 3 uur toegestaan. Door het gebruik van een parkeerschijf te eisen kan dit gereguleerd worden Intrekken / wijzigen van vergunning en verkeersbesluit Indien de aanvrager (exploitant) van de oplaadlocatie zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de vergunning, kan het college op grond van de APV de vergunning intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, wijzigen, c.q. de werking er van beëindigen. De vergunning en/of het verkeersbesluit kan tevens worden ingetrokken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de laadvoorziening. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven. Deze situatie doet zich voor wanneer in een periode van zes maanden bij een laadpaal minder dan KWh is afgenomen. In deze gevallen heeft de aanvrager het recht en de plicht de laadvoorziening te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de aanvrager/beheerder Privaatrechtelijke overeenkomst In een overeenkomst tussen de gemeente en de aanvrager (exploitant) van de oplaadlocatie worden afspraken vastgelegd over aspecten zoals de eisen aan de laadvoorziening, eigendom en beheer, realisatie en installatie, storingen en calamiteiten, kosten, bereikbaarheid, veiligheid, aansprakelijkheid en het al dan niet tijdelijk verwijderen of verplaatsen van de oplaadlocatie. Om een haalbare exploitatie te kunnen realiseren, is de looptijd van deze overeenkomst 10 jaar (en daarna jaarlijks opzegbaar). Zonder overeenkomst mag een aanvrager geen oplaadlocatie in de openbare ruimte realiseren en exploiteren. Om te bewerkstelligen, dat elektrische auto s ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, wordt in de Overeenkomst met aanvrager/exploitant overeen gekomen, dat vanuit de laadpaal(len) zo veel mogelijk groene stroom wordt geleverd. De modelovereenkomst is te vinden in bijlage Degeneratievergoeding en tarieven gebruik gemeentegrond Om de aanleg van laadvoorzieningen te stimuleren, brengt de gemeente geen degeneratievergoeding in rekening voor de graafwerkzaamheden. Daarnaast stelt zij de grond om niet ter beschikking aan de aanvrager en maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het heffen van een tarief (precariobelasting) hiervoor. 7

14 5. Beleidsregels Met onderstaande beleidsregels wordt helderheid gegeven over de criteria en voorwaarden die Tubbergen stelt aan het realiseren van een oplaadlocatie in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiermee waarborgen wij dat aanvragen voor een oplaadlocatie in de openbare ruimte op eenzelfde en gelijkwaardige manier worden beoordeeld en afgehandeld Aanvraag Aanvrager Een aanvraag voor het realiseren van een oplaadlocatie wordt ingediend door de toekomstig eigenaar/exploitant van de oplaadlocatie (hierna: aanvrager). Particulieren, bedrijven of andere organisaties die graag een oplaadlocatie in de openbare ruimte willen, dienen dus eerst een marktpartij te vinden die de plaatsing en exploitatie van de oplaadlocatie wil verzorgen en een aanvraag indient bij de gemeente. De gemeente treedt met de aanvrager, die geen marktpartij heeft, in overleg om te informeren over de aanvraag procedure Gebruiker(s) De aanvrager maakt aannemelijk dat er voor de aangevraagde laadvoorziening in de openbare ruimte daadwerkelijk behoefte bestaat Aanvraag De aanvraag bevat de volgende gegevens: naam en adresgegevens van de aanvrager naam en adresgegevens van de gebruiker(s) een opgaaf van redenen waarom de gebruiker niet op eigen erf een oplaadvoorziening kan realiseren een onderbouwing dat de te plaatsen laadvoorziening voldoende gebruikt zal worden een foto en tekening van de betreffende locatie waarop de exacte plek van de gewenste laadvoorziening en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven. een foto van de te plaatsen laadvoorziening Private laadvoorzieningen en de openbare ruimte In verband met de openbare veiligheid staat Tubbergen geen kabels over openbaar gebied toe. Dit betekent dat een elektrische voertuig, geparkeerd in de openbare ruimte, niet opgeladen mag worden via een laadvoorziening op eigen terrein waarbij de laadkabel over de openbare weg (trottoir, parkeerplaats, fietspad, hoofdweg, plantsoen) ligt. Voor een efficiënt gebruik van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van laadpunten voor alle e-rijders, werkt de gemeente Tubbergen niet mee aan de plaatsing van een private laadvoorziening in de openbare ruimte. Alleen een laadvoorziening met een eigen netaansluiting (EAN-code) die ook beschikbaar is voor andere weggebruikers dan de gebruiker die een aanvraag heeft ingediend, worden verder in behandeling genomen. Parkeerplaatsen worden niet toegewezen aan bepaalde personen of auto s, bijvoorbeeld met onderbord en kenteken Locatie laadvoorziening De oplaadlocaties worden in principe gerealiseerd op zichtlocaties zo dicht mogelijk bij de woning of perceel van de potentiele gebruiker(s). De gebruiker heeft immers de behoefte om de auto dichtbij de plaats van bestemming te parkeren (veelal woon- of werkadres). Ten aanzien van de situering van de oplaadlocatie betrekken wij echter ook de volgende aspecten: - Parkeerdruk: er wordt geen oplaadlocatie gerealiseerd op/nabij parkeerplekken met een parkeerdruk van 85% of hoger 8

15 Bij een parkeerdruk tussen 60% en 85% is de gemeente terughoudend bij het verlenen van medewerking en zal zij met aanvrager in contact treden - Toegankelijkheid van andere e-rijders: de betreffende parkeerplaats moet ook gemakkelijk toegankelijk/bruikbaar zijn voor andere e-rijders. - Aanwezigheid van andere bestaande oplaadlocaties in de directe omgeving (binnen een straal van hemelsbreed 200 meter van de aangevraagde locatie): wanneer de behoefte voor een nieuwe oplaadlocatie gedekt kan worden door (een) reeds bestaande locatie(s), kan de gemeente besluiten geen medewerking te verlenen. Verder toetst de gemeente de aangevraagde oplaadlocatie aan de volgende criteria: - de ondergrond is in eigendom van de gemeente; - de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft gewaarborgd. Bij plaatsing van de laadvoorziening in een trottoir blijft minimaal 150 cm over aan breedte van het trottoir voor voetgangers; - er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen. De laadvoorziening wordt niet onder de kruin van een boom geplaatst en op minimaal 2 meter van de stam van de boom; - de laadvoorziening wordt op de raaklijn met de aangrenzende parkeerplaats(en) geplaatst zodat (in de toekomst) eenvoudig twee (of meer) elektrische auto s tegelijk kunnen laden; - past de laadvoorziening in het straatbeeld, dat wil zeggen een neutrale uitstraling met slechts functionele informatie en opschriften. - er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen. Indien de aangevraagde oplaadlocatie niet voldoet aan bovenstaande criteria, zal de gemeente dit kenbaar maken aan de betreffende aanvrager en meedenken over een alternatieve locatie, die wel voldoet aan de criteria Parkeren Aanwijzen parkeerplaats (verkeersbesluit) De gemeente wijst in eerste instantie één parkeerplaats aan voor het opladen van elektrische auto s. Indien het gebruik van de oplaadlocatie het toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen. De aanvrager toont dan eerst aan dat er behoefte is aan een tweede parkeerplaats aan de hand van het aantal uren dat de oplaadlocatie effectief in gebruik is geweest (richtwaarde van kwh op jaarbasis) of nieuwe verzoeken van potentiële gebruikers Parkeerbeleid In gebieden waar betaald parkeren, vergunninghouders-parkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen, met dien verstande, dat de maximale parkeerduur bij de oplaadlocatie 3 uur is (zie onder 4.2) Laadpalen De gemeente toetst de aanvragen voor oplaadlocaties aan de volgende criteria: - Interoperabiliteit: het oplaadlocatie moet interoperabel zijn overeenkomstig de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers 9

16 - Bereikbaarheid beheerder: de laadpaal vermeldt de telefoonnummers van de beheerder en de helpdesk, die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar moeten zijn voor gebruikers, hulpdiensten en gemeente in geval van vragen, storingen en calamiteiten - De oplaadlocatie voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen Tot slot: bijzondere omstandigheden Tubbergen beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nieuw en nog volop in ontwikkeling zijn. Met deze beleidsnotitie wordt duidelijkheid gegeven over de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het realiseren van laadvoorzieningen in de gemeente Tubbergen. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken. 6. De procedure samengevat Samengevat ziet de procedure voor het aanvragen en realiseren van een laadvoorziening in de openbare ruimte er als volgt uit: Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: De aanvrager dient bij de gemeente een aanvraag in voor het plaatsen van een laadvoorziening in de openbare ruimte. De benodigde informatie kan via een begeleidend schrijven inclusief bijlagen g d worden naar de gemeente Tubbergen of opgestuurd worden naar gemeente Tubbergen t.a.v. het college van B&W, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen o.v.v. aanvraag elektrische laadvoorziening. Na ontvangst wordt de aanvraag door de afdeling KCC (Klant Contact Centrum) in behandeling genomen en getoetst aan het beleid. Indien nodig, houdt de gemeente een technisch afstemmingsoverleg met de aanvrager. Indien aan het beleid wordt voldaan wordt een privaatrechtelijke overeenkomst (zie bijlage 1 voor modelovereenkomst) ter ondertekening voorgelegd aan de aanvrager. Nadat de overeenkomst ondertekend retour is gekomen van de aanvrager, neemt de gemeente een verkeersbesluit. De aanvrager mag de laadvoorziening pas plaatsen en in gebruik nemen na het onherroepelijk worden van het verkeersbesluit en afgifte van de vergunning. De gemeente voorziet het parkeervak z.s.m. na plaatsing van de laadpaal van een verkeersbord E4 met het onderbord alleen voor opladen elektrische voertuigen. 10

17 7. Inwerkingtreding en evaluatie Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag nadat deze bekend gemaakt zijn. Bekendmaking vindt plaats in het elektronisch gemeenteblad, op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina in Op en rond de Essen. De ontwikkelingen op het gebied van de laadinfrastructuur en het elektrisch rijden zijn nog volop gaande. Deze beleidsregels worden zo nodig periodiek geëvalueerd. Wanneer nodig wordt het beleid aangepast en opnieuw vastgesteld. Tubbergen, 9 februari Burgemeester en wethouders van Tubbergen, De secretaris, De burgemeester, BIJLAGE 1 Model overeenkomst 11

18 BIJLAGE 1 Model overeenkomst Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Tubbergen De ondergetekenden:. statutair gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in hoedanigheid van., hierna te noemen: "." en De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Tubbergen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., uit hoofde van het mandaatbesluit d.d.., hierna te noemen "Gemeente" hierna ieder afzonderlijk te noemen "partij" en gezamenlijk te noemen "partijen"; nemen in aanmerking dat: - elektrisch vervoer een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en stiller en zuiniger is dan de conventionele aandrijftechnieken voor voertuigen; - de Gemeente het van belang acht elektrisch vervoer binnen haar gemeentelijke grenzen te bevorderen; -. openbare laadpalen in de gemeente wil plaatsen; - de markt voor laaddienstverlening voor elektrisch vervoer zich in de ontwikkelingsfase bevindt en aan veranderingen onderhevig is, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en marktordening; - de samenwerking tussen partijen zoals vastgelegd in de overeenkomst, de samenwerking met anderen, in welke vorm dan ook, niet uitsluit; - partijen middels deze overeenkomst de samenwerking beschrijven en vastleggen ten behoeve van de laadpalen op percelen van de gemeente; en zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1. Begripsomschrijvingen aansluiting: elektrische auto: gebruiker: de verbinding tussen het elektriciteitsnet, meer specifiek de hoofdelektriciteitskabel en de laadpaal; een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig; 1. een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische auto s of een of meerdere werknemers in dienst heeft die aantoonbaar beschikt/beschikken over een elektrische auto, 2. een particulier die aantoonbaar eigenaar en/of bezitter is van een 12

19 infraprovider: interoperabiliteit: laadkabel: laadpaal: laadpas: oplaadlocatie: oplaadpunt: overeenkomst: service provider: elektrische auto en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Tubbergen 3. een bezoeker met een elektrische auto in de gemeente. aanbieder van laadinfrastructuur, zoals de laadpaal, aan gebruikers; de mogelijkheid om met een laadpas van verschillende service providers gebruik te maken van een laadpaal van verschillende infraproviders; een kabel, in eigendom van de gebruiker, benodigd om de elektrische auto op te laden door deze aan te sluiten op een oplaadpunt; openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan een of meer oplaadpunten bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de laadpaal; een pas, benodigd voor het gebruik van de laadpaal, gebaseerd op de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit; locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en een of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto's aanwezig zijn; een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien; deze overeenkomst; aanbieder van laaddiensten aan gebruiker(s), zoals de uitgifte van laadpassen en bijbehorende laadabonnementen. Artikel 2. Doel van de overeenkomst Doel van deze Overeenkomst is om afspraken te maken onder welke voorwaarden.. op grond in eigendom van gemeente mag plaatsen en om de rechten en verplichtingen daaromtrent vast te leggen. Artikel 3. Oplaadlocatie 3.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op het plaatsen, beheren en onderhouden van een of meerdere Laadpalen door.. op een of meerdere oplaadlocaties in de gemeente, zoals is aangegeven op bijbehorende situatietekening. 3.2 Het toevoegen van andere oplaadlocaties geschiedt na instemming van beide partijen. Het realiseren van nieuwe oplaadlocaties wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld De behoefte aan een laadpaal blijkt uit de behoefte van gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 200 meter vanaf de oplaadlocatie. 3.4 De oplaadlocatie moet voldoende vindbaar en zichtbaar zijn. 3.5 Partijen zijn gerechtigd om - na overleg daarover - de plaats van een oplaadlocatie te wijzigen. In dit geval zal de Gemeente samen met.. bezien of er een alternatieve locatie in de directe nabijheid mogelijk is. De totale kosten van de verplaatsing zijn voor rekening van.., behalve indien de verplaatsing binnen vijf jaar na het nemen van het (ter zake van toepassing zijnde) verkeersbesluit op verzoek van de gemeente plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van een wegreconstructie. In dat geval zal.. zorgdragen voor de verplaatsing, maar draagt de gemeente de kosten van deze verplaatsing. Deze kosten bedragen maximaal 2.500,- per oplaadlocatie, indien verplaatsing op verzoek van de Gemeente plaatsvindt binnen vijf jaar na het nemen van het (ter zake van toepassing zijnde) verkeersbesluit. 13

20 3.6 Partijen zijn gerechtigd om - na overleg daarover - een oplaadlocatie te verwijderen. Deze wordt derhalve niet verplaatst naar een nieuwe locatie binnen de gemeente. De totale kosten van het verwijderen zijn voor rekening van.., behalve indien de verwijdering op verzoek van de gemeente plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van een beleidswijziging door de gemeente met betrekking tot openbare laadpunten. In dat geval zal.. zorgdragen voor de verwijdering, maar draagt de Gemeente een deel van de kosten van deze verwijdering. Deze kosten bedragen 4.000,- per oplaadlocatie indien verwijdering op verzoek van de gemeente plaatsvindt binnen één jaar na het nemen van het (ter zake van toepassing zijnde) verkeersbesluit (hierna in dit artikel te noemen: het besluit). Vervolgens worden deze kosten als volgt afgebouwd ,- per oplaadlocatie indien verwijdering op verzoek van de Gemeente plaats vindt binnen twee jaar na het besluit; ,- per oplaadlocatie indien verwijdering op verzoek van de Gemeente plaats vindt binnen drie jaar na het besluit; ,- per oplaadlocatie indien verwijdering op verzoek van de Gemeente plaats vindt binnen vier jaar na het besluit; ,- per oplaadlocatie indien verwijdering op verzoek van de Gemeente plaats vindt binnen vijf jaar na het besluit; - vanaf het vijfde jaar na het besluit geldt een vergoeding van de Gemeente van 1.000,- per oplaadlocatie. Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden draagt voor eigen rekening en risico zorg voor: het in behandeling nemen van aanvragen wanneer het aannemelijk is dat de gebruiker niet voldoende "eigen grond" ter beschikking heeft; de realisatie en installatie van de oplaadlocatie, inclusief het realiseren van de aansluitingen bij de netbeheerder, waarbij.. contractant is van de netbeheerder en leverancier; het beheer en onderhoud en het verhelpen van storingen van de laadpalen; het 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn voor gebruikers, hulpdiensten en gemeente in geval van storingen of calamiteiten. De contactgegevens van de storingsdienst en helpdesk zijn vermeld op de laadpaal; de exploitatie en dienstverlening met betrekking tot de oplaadlocatie(s); het verwijderen van de oplaadlocatie(s) die niet meer in gebruik zijn en waarvan de toestemming is ingetrokken; het zoveel mogelijk (laten) leveren van groene stroom via de laadpalen waarvan de certificaten van Nederlandse oorsprong zijn; het laten voldoen van de oplaadlocatie aan de nationale en internationale standaarden en voorschriften, onder andere op het gebied van veiligheid; het opstellen van rapportages. Partijen zullen in onderling overleg bepalen wat de gewenste frequentie is en welke informatie deze rapportages zullen bevatten conformeert zich aan de nationale en internationale afspraken op het gebied van interoperabiliteit, onder andere betreffende de uitwisselbaarheid van laadpassen, het gebruik van de standaardstekker en de onderlinge kostenverrekening van geleverde diensten tussen aanbieders zal te allen tijde het vigerende beleid ten aanzien van oplaadpunten voor elektrisch vervoer van de gemeente volgen en zich daarnaar gedragen. Mochten er tijdens de looptijd 14

21 van deze overeenkomst beleidswijzigingen optreden dan zal de gemeente.. hierover tijdig informeren levert minimaal eens per jaar, in het eerste kwartaal van het daarop volgende jaar, aan de gemeente inzicht in de gebruiksgegevens per oplaadlocatie, mede ter verantwoording en mogelijke evaluatie van het vigerende beleid ten aanzien van oplaadpunten elektrisch vervoer van de Gemeente... brengt hiervoor geen kosten in rekening. Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden Gemeente Tubbergen 5.1 De Gemeente neemt met inachtneming van de publiekrechtelijke kaders volgens de wettelijke termijn besluiten over de verkeersbesluiten, toestemmingen, ontheffingen of vergunningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de oplaadlocaties. 5.2 De gemeente stelt de ondergrond voor de laadpalen om niet aan.. ter beschikking. De gemeente zal ter zake geen precariorecht heffen. Mocht de gemeente op een gegeven moment toch de wens hebben om precario te heffen op de aanwezigheid van openbare laadpalen in de openbare ruimte, dan zal de Gemeente.. hierover tijdig informeren en dan zal dit betrekking hebben op de nieuw te realiseren oplaadlocaties en niet op de reeds gerealiseerde oplaadlocaties tot dat moment. 5.3 De gemeente draagt zorg voor uitvoering en bekostiging van: het plaatsen van verkeersborden en indien nodig de belijning; het onderhouden van de oplaadlocaties. 5.4 De gemeente zal binnen haar competentie zorg dragen voor het toezicht, conform de standaard gemeentelijke werkwijze, bestaande uit onder meer handhaving in het geval een niet elektrisch voertuig zich bevindt op een oplaadlocatie. 5.5 De gemeente is akkoord met de uiterlijke verschijningsvorm van het type laadpaal zoals.. die wil plaatsen en zoals deze is weergegeven in de bijlage, behorende bij deze overeenkomst. Indien.. in de toekomst ook andere laadpalen wil toepassen in de openbare ruimte zullen deze aan de Gemeente worden voorgelegd voor akkoord op uiterlijke verschijningsvorm. Artikel 6. Eigendom, vrijwaring en aansprakelijkheid 6.1 Door natrekking wordt de Gemeente formeel juridisch eigenaar van de laadpalen. Het juridisch eigendom ligt hierdoor bij de Gemeente. Partijen zullen in hun onderlinge rechtsverhouding de laadpalen echter beschouwen en behandelen als ware deze volledig eigendom van.., bij wie het economisch eigendom berust vrijwaart de Gemeente indien de gemeente door een derde wordt aangesproken voor vergoeding van schade die door of als gevolg van de oplaadlocatie of het gebruik daarvan is veroorzaakt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door een handelen of nalaten door de gemeente draagt er zorg voor dat zij voor een bedrag van minimaal ,- per gebeurtenis verzekerd is tegen aansprakelijkheden en risico's die verband houden met de overeenkomst en zal, desgewenst, hiervan de gemeente genoegzaam bewijs leveren door het overleggen van een afschrift van de desbetreffende polis. 6.4 de partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze 15

22 overeenkomst is aansprakelijk voor de schade die de andere partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de tekortschietende partij. Artikel 7. Looptijd en beëindiging 7.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt op >> aantal << jaar na dato ondertekening. 7.2 Uiterlijk zes maanden voor afloop van de periode van beheer, onderhoud en exploitatie organiseren.. en de Gemeente een evaluatie... neemt daartoe het initiatief. Na het aflopen van deze periode zal.. op haar kosten de oplaadlocatie verwijderen en voor zover mogelijk in redelijkheid de ondergrond in oorspronkelijke staat terugbrengen, tenzij de gemeente deze periode wenst te verlengen. Dit dient nadrukkelijk in de evaluatie te zijn aangegeven door de gemeente. Indien de oplaadlocatie(s) verwijderd dient(en) te worden, zal dit plaatsvinden binnen 6 maanden na afloop van de exploitatieperiode. Artikel 8. Tussentijdse wijziging en/of ontbinding 8.1 Indien op grond van veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde onvoorziene omstandigheden de overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden partijen met elkaar in overleg om hier invulling aan te geven en indien nodig de overeenkomst hierop aan te passen. 8.2 Indien een partij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst is de andere partij - buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding vindt pas plaats nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Artikel 9. Plaatsing aantal oplaadlocaties / Laadpalen 9.1 Deze overeenkomst ziet toe op de plaatsing van maximaal >> aantal << oplaadlocatie(s) en >> aantal << Laadpaal in de gemeente, zoals dat op aangehechte situatie tekening is aangegeven krijgt geen exclusiviteit voor de plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van oplaadlocaties in de gemeente Tubbergen. Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht 10.1 leder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te., tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 11. Overige bepalingen 11.1 De rechten en plichten uit deze overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. De andere partij zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden Deze overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente onverlet. 16

23 11.3 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te: Plaats: Tubbergen Datum: Plaats:.. Datum: 17

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk De ondergetekenden: ALLEGO B.V.,statutair gevestigd te Arnhem, en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73

Nadere informatie

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016

Beleidsregels laadvoorzieningen. elektrische auto s 9-2-2016 2016 Beleidsregels laadvoorzieningen elektrische auto s 9-2-2016 Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s gemeente TUBBERGEN Versie : 2.0 Datum : 9 februari 2016 1

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende te Stenograaf

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden, De Gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1237124 Uw kenmerk: Contact: A.Schelling Bijlage(n): Beleidsregels (bijlage 1) Doorkiesnummer: Overzicht laadpalen (bijlage 2) E-mailadres:

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Inhoud Inleiding... 2 Doel van de beleidsregels... 2 Juridisch kader... 2 Ontheffing APV artikel 2.10, lid

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Versie : 4.0 Datum : juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Duurzaamheid... 3 1.2. Elektrisch vervoer... 3 2. Huidige

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland

Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland Beleidsregel Openbare Oplaadobjecten Elektrische Voertuigen Gemeente Smallingerland 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van Oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s Overeenkomst Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s 28-10-2014 De ondergetekenden: 1. Gemeente Gorinchem, op grond van het bepaalde in het Machtigings- en Volmachtbesluit

Nadere informatie

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016

Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Beleidsregel openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen De Fryske Marren 2016 Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren; overwegende, dat het gewenst is duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden,

Nadere informatie

Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015

Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015 Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen gemeente Oegstgeest 2015 Gelet op artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2013 1. Begripsbepalingen In

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 175110 14 december 2016 Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte 1. Doel van de beleidsregels 1.1. Doel Het doel

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen

Beleidsregels openbaar laden. Gemeente Neerijnen Beleidsregels openbaar laden Gemeente Neerijnen Februari 2016 15-21376-12156 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Neerijnen Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Kenmerk : kenmerk Datum : datum De ondergetekenden De Gemeente Hilversum, gevestigd te Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum,

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LAREN B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Overeenkomst voor laadvoorziening

Overeenkomst voor laadvoorziening Overeenkomst voor laadvoorziening De ondergetekenden: Naam: Gevestigd te (plaatsnaam): aan de (straat): kvk-nummer: hierna te noemen aanvrager en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veldhoven,

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oldebroek Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016

Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Beleidsregels voor laadpalen Harderwijk 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 juni 2016 Bekendgemaakt op 22 juni 2016 Inwerkingtreding 23 juni 2016 Voor het honoreren van een aanvraag

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Overwegende dat het wenselijk is een afwegingskader te scheppen ter beoordeling van verzoeken om medewerking te verlenen aan het

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Opbouw 1. Inleiding 2. Doel van de beleidsregels 3. Juridisch kader 3.1 Van toepassing zijnde regelgeving 3.2 Zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen

beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Beleidsregels elektrische oplaadpunten gemeente Hoogeveen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum)

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Castricum Gemeente Castricum, maart 2015 1 Beleidsregels oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Goeree- Overflakkee

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Goeree- Overflakkee Nr. 18035/Z -14-22380 Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Intern Z0297F574CB II11111111I111111111I11111111111111111111111111111111I1111111111\ B&W-vergadering : Registratienummer: Z -14-22380/18035 Onderwerp

Nadere informatie

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen:

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Nadere regels met betrekking tot bestuursconvenant en Uitwerkingsovereenkomst Stadsregio Rotterdam Elektrisch Conform besloten B en W d.d. 1 Burgemeester

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de beoordeling van verzoeken voor oplaadpalen op openbaar terrein (Beleidsregel beoordeling

Nadere informatie

Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte

Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte Deze modelovereenkomst is in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis opgesteld. Het doel van de

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Winterswijk Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

1. Doel van de beleidsregels

1. Doel van de beleidsregels Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Sliedrecht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte

Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE NOORD-BRABANT Zetelende te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen Inhoudsopgave 1. Doel van de beleidsregels... 3 2. Juridisch kader... 4 2.1 APV artikel 2.5... 4 2.2 Verkeersbesluit... 5 2.3

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen, uitgezonderd fietsen en snor- /bromfietsen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015. Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015. Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 B en W-nummer 15.0021; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Besluiten: de commissie 1. De beleidsregel Oplaadinfrastructuur elektrische

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland.

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Oud-Beijerland. Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

FLO/U201301554 Lbr. 13/104

FLO/U201301554 Lbr. 13/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301554 Lbr. 13/104

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Zaltbommel Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel van

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 123567 Sector: Grondgebied Team : Wegen & Riolering Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's Besluit: Het verkeersbesluit in te trekken

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015 Inhoudsopgave Beleidsregels... 1 Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57286 Datum : 20 mei 2014 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de

Nadere informatie

vnig 6 DEC 2013 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: 13INK17145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 4

vnig 6 DEC 2013 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: 13INK17145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 4 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: À/BStuk Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 6 DEC 2013 itre'fw. Kopie aaľľ jxreĥièf D İ N. reeks 7V í Vcrtr.: vnig 13INK17145 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Samenvatting In deze beleidsregel staan de beleidskeuzes en de rol van de gemeente Enschede bij de uitrol van een openbare laadinfrastructuur voor elektrische

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T :

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : DORDRECHT Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gem eente Dordr echt Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht

Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht Beleidsnotitie openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Papendrecht, maart 2016 Inhoud pagina

Nadere informatie

11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG. Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol /

11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG. Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol / 11 O Ö c; V«/ ^ - 5 DEC. 20131 VMG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad infomnatiecentnim tel. (070) 373 8393 Beh. Ambt,: Streefdat.: Afschr.: fëe^ul Roiqol / av.o.: Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 23 november 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : J.M. van Rijn medewerk(st)er:

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk.

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk. besluit college registratienr. 13INT07773 casenr. BBV13.0328 Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gezien het advies van de afdeling BOR; gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, artikel 18

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 7617 20 februari 2014 Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 Beleidsregel Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00832 Onderwerp Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal Opbouw 1. Doel van de beleidsregels 2. Juridisch kader 3. Beleidsregels 4. Nadere toelichting op de beleidsregels 1. Doel

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS VOOR DE AANVRAAG VAN EEN LAADPAAL TEN BEHOEVE VAN HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO S IN DE GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM HG 16436 GemHG/INTERN/13301 Inleiding

Nadere informatie

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1.

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht, afdeling Sportbedrijf Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte ^meawte nr(s) geregistreerde stuk(ken): 76725 blad: 1/6 datum nota: 17 februari 2016 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kem, verkeer en vervoer werkdoel: 1563 - Verkeerskundige adviezen en maatregelen onderwerp:

Nadere informatie

Marktmodellen uitbreiding openbare laadinfrastructuur

Marktmodellen uitbreiding openbare laadinfrastructuur MEMO Z/16/000703 & Z/16/000634 Datum: 21 juli 2016 Van: College van B&W Aan: Gemeenteraad Cc: Onderwerp: Marktmodellen voor duurzame uitbreiding openbare laadinfrastructuur Marktmodellen uitbreiding openbare

Nadere informatie

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure omgevingsvergunning bouw en planologisch strijdig gebruik

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte samenvatting De Taskforce Formule E-team wil elektrisch vervoer in Nederland stimuleren en belemmeringen wegnemen. Een middel daartoe is bestaande

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie