OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN"

Transcriptie

1 OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GEMEENTELIJKE SANCTIES ADMINISTRATIEVE SANCTIES gemeente MAASMECHELEN

2 Inhoudstafel Art. INLEIDING DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied 1 Begrippen 2 DEEL II: OPENBARE RUST Afdeling 2.1: Algemene bepalingen Geluidsoverlast 3 Niet-hinderlijk geluid 4 Afdeling 2.2: Specifieke situaties Laden en lossen 5 Verhuizingen 6 Dieren Geluid voortgebracht door toestellen Muziek 8 Ontvang- en zendtoestellen 9 Elektronisch versterkte muziek in voertuigen Geluid voortkomend uit het gebruik van toestellen, voertuigen en vuurwerk Grasmaaiers en andere lawaaierige machines aangedreven door een of meerdere motoren 11 Voertuigen 12 Toestellen voor recreatief gebruik 13 Vuurwerk 14 Luchtdrukkanonnen-vogelschrikkanonnen vuurwapens 15 DEEL III: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG Afdeling 3.1 Hinderlijke werkzaamheden Werkzaamheden 16 Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein 17 Afdeling 3.2 Bomen en beplantingen 18 Afdeling 3.3 Rondreizende woonwagens 19 Afdeling 3.4 Dieren Algemeen 20 Honden 21 DEEL IV: OPENBARE REINHEID Afdeling 4.1 Openbare reinheid en netheid algemeen Zwerfvuil 22 Verplichting tot onderhoud 22 bis Afdeling 4.2 Sluikstorten 23 Afdeling 4.3 Vervuilen openbare weg 24

3 Art. Afdeling 4.4 Consumeren van eetwaren en/of drank 25 Afdeling 4.5 Hondenpoep 26 Afdeling 4.6 Aanplakking Aanplakkingen/wildplakken 27 Vernielen wettig aangebrachte aanplakbiljetten 28 Afdeling 4.7 Onderhoud van bermen en voetpaden 29 Afdeling 4.8 Opzettelijke beschadiging roerende en onroerende gemeentelijke eigendommen of openbaar domein Vandalisme 30 Graffiti 31 DEEL V: BEMIDDELING, SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN Bemiddeling 32 Sancties 33 Opheffingsbepalingen 34 Datum van inwerkingtreding 35

4 INLEIDING Van Maasmechelen een veilige gemeente maken waar het goed is om te wonen en te verblijven, dat is één van de beleidsopties van de huidige bestuursploeg. Als Maasmechelaar verwacht u terecht dat er snel en kordaat opgetreden wordt tegen degenen die onze veiligheid aantasten. Ook kleine vormen van overlast, zoals hondenpoep en geluidshinder, moeten snel en kordaat aangepakt worden. Daarom start de gemeente Maasmechelen, in samenwerking met de gemeente Lanaken, met een systeem van gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS). Het grote voordeel is dat de gemeente zelf de sanctie kan opleggen zonder tussenkomst van de gerechtelijke instanties. Een gemeentelijke administratieve sanctie is een geldboete van maximaal 250 euro. De sanctionerende ambtenaar van de gemeente legt de boete op, rekening houdend met de ernst van de overtreding. Het is zeker niet onze bedoeling om een klopjacht te starten, daarom kiezen wij ervoor om enkel die vormen van overlast te sanctioneren die u als Maasmechelaar het meest hinderen. De gemeenteraad heeft deze overlastfenomenen nu in een politiereglement bepaald. Deze vindt u hierbij terug. Bij de opmaak van het reglement streefden we naar een optimale afstemming met de gemeente Lanaken, omdat onze politiezone zich uitstrekt over ons beider grondgebied, en de politieambtenaren bevoegd zijn om vaststellingen te verrichten in het kader van GAS. Wij vinden het belangrijk om samen met u te bouwen aan een veilige toekomst voor onze mooie gemeente. Door de invoering van GAS krijgt de gemeente meer armslag om lokale problemen aan te pakken. Ook willen we beroep doen op uw burgerzin. Merkt u onregelmatigheden op die voor overlast zorgen of die het onveiligheidgevoel in uw buurt vergroten, aarzel dan niet om ons dit te melden. U kan hiervoor terecht bij de dienst veiligheid en preventie, tel. 089/ Alvast bedankt voor uw medewerking.

5 Deel 1 Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen en op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. Artikel 2 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Openbare ruimte = de openbare weg, te weten de wegen en pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer. de nabijheid van de openbare weg, te weten elke plaats van waaruit gevaar kan ontstaan voor de gebruiker van de openbare weg de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning Inrichting toegankelijk voor het publiek = Inrichtingen waar het publiek, namelijk andere personen dan diegenen die nominatief zijn uitgenodigd, al dan niet tegen betaling toegang heeft. Het al dan niet voorhanden zijn van een intern huishoudelijk reglement, doet geen afbreuk aan het publieke karakter van de inrichting. Openbare overlast = Individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. Openlucht = Een locatie buiten, onder de vrije hemel. Bevoegde ambtenaar= De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie kunnen eveneens door gemeenteambtenaren die hiervoor gemachtigd zijn door de gemeenteraad, worden vastgesteld. Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen.

6 DEEL 2 Afdeling 2.1 Artikel 3 OPENBARE RUST Algemene bepalingen Geluidsoverlast Zonder vergunning is elk geluid of lawaai, dat openbare overlast veroorzaakt, verboden. Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Artikel 4 Niet-hinderlijk geluid Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht wanneer het: - het gevolg is van werken aan de openbare ruimte of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid. De aannemers, ambachtslieden en arbeiders moeten hun werken onderbreken tussen 20 uur en 7 uur en op zon- en wettelijke feestdagen. Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden, is een voorafgaande vergunning vereist. - het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen, waarvoor door de bevoegde overheid een vergunning werd afgeleverd, of van verbetering-, verbouwing- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden. De aannemers, ambachtslieden en arbeiders moeten hun werken onderbreken tussen 20 uur en 7 uur en op zonen wettelijke feestdagen. Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden, is een voorafgaande vergunning vereist. - het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; - het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd. - geluid veroorzaakt wordt door spelende kinderen. - geluid veroorzaakt wordt door het normaal gebruik van openbare parkings, pleinen, wegenis en andere openbare infrastructuur. Afdeling 2.2 Artikel 5 Specifieke situaties Laden en lossen Laden en lossen is niet toegelaten tussen 22 uur en 6 uur, uitgezonderd voor openbare dienstverlening, zoals voor openbare markten en kermissen en voor die activiteiten waarvoor een vergunning werd afgeleverd. Artikel 6 Verhuizingen Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22 uur en 6 uur, behalve met een schriftelijke vergunning.

7 Artikel 7 Dieren Iedereen wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat zijn dieren abnormale geluidshinder aan de buurt veroorzaken door ondermeer aanhoudend geblaf, gehuil of gekraai. Het veroorzaken van deze overlast is op elk ogenblik verboden ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan, behoudens wanneer de eigenaars van de dieren kunnen aantonen dat zij de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben om de hinder te beperken of te beletten. Onderafdeling Geluid voortgebracht door toestellen Artikel 8 Muziek Zonder vergunning zijn volgende activiteiten die openbare overlast veroorzaken verboden : - vocale, instrumentale of muzikale audities - gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of reproduceren Artikel 9 Ontvang- en zendtoestellen Zonder vergunning is het verboden in de openbare ruimte ontvang- en zendtoestellen zoals radio s, televisietoestellen, luidsprekers en muziekinstallaties te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 90 db (A) (LAFMAX) niet overtreft, gemeten op de plaats waar een persoon overlast ondervindt. Het gebruik van ontvang- en zendtoestellen binnenshuis, op particuliere eigendom, mag niet hoorbaar zijn op de openbare wegen en openbare plaatsen. In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 20 uur en 8 uur, tenzij voor dringende mededelingen. Artikel 10 Elektronisch versterkte muziek in voertuigen In afwijking van artikel 9 is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. Het heeft geen belang of het voertuig open vensters of een open dak heeft. De overtreding wordt verondersteld door de bestuurder van het voertuig te zijn begaan. Als de bestuurder niet gekend is, zal de boete opgelegd worden aan de titularis van de inschrijving in het repertorium van motorvoertuigen. Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van reclame en propaganda is onderworpen aan een voorafgaande geschreven vergunning. Deze vergunning kan in geen geval verleend worden voor de periode tussen uur en uur en kan slechts toegestaan worden van 8.00 uur tot uur en van uur tot uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en van 8.00 uur tot uur en van uur tot uur in de periode van 1 april tot 30 september. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op het aanwenden van fluiten, sirenes, bellen, klokken, uitgezonderd kerkklokken, niet elektronisch versterkte

8 muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen, door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, de marktdagen, de kermissen en de middenstandsevenementen uitgezonderd. Onderafdeling Geluid voortkomend uit het gebruik van toestellen, voertuigen en vuurwerk Artikel 11 Grasmaaiers en andere lawaaierige machines aangedreven door een of meerdere motoren Het gebruik in open lucht van grasmaaiers en andere lawaaierige werktuigen zoals houtzagen, hakselaars en bosmaaiers, aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is enkel toegelaten tussen 8 uur en 20 uur. Op zondagen, evenals op wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is niet van toepassing op landbouwmachines voor de normale exploitatie van het bedrijf. Het gebruik van lawaaierige landbouw,- tuinbouw- en bosbouwmachines ikv de normale exploitatie van het bedrijf is enkel toegelaten tussen 6 uur en 22 uur. Op zondagen, evenals op wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen eveneens toegelaten. Artikel 12 Voertuigen Tenzij noodzakelijk is het verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat. Deze voertuigen moeten in ieder geval zo geplaatst worden dat ze de rust van omwonenden niet verstoren. Artikel 13 Toestellen voor recreatief gebruik Behoudens andersluidende bepalingen cfr. de Vlaremwetgeving is het verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of in te richten in open lucht, op minder dan 500 meter van natuurgebieden, woonwijken of woonkernen of enig bewoond huis. Afwijkingen op deze bepaling kunnen worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn. Zonder voorgaande schriftelijke vergunning is het verboden in de openbare ruimte bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, modelboten of modelwagens waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort.

9 Artikel 14 Vuurwerk Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren, en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Het is de particulieren enkel toegestaan om siervuurwerk af te steken tijdens de avond en nacht van oud- naar Nieuwjaar, tussen uur (31 december) en 1.30 uur (1 januari). Het is de lokale vuurwerkverkopers enkel toegestaan om ontploffend vuurwerk te verkopen in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar, zijnde van 27 december tot en met 31 december, met uitzondering aan de lokale bevolking. Het is de lokale vuurwerkverkopers verboden om ontploffend vuurwerk te verkopen aan de lokale bevolking. Artikel 15 Luchtdrukkanonnen vogelschrikkanonnenvuurwapens Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, zoals hagelkanonnen, met inbegrip van toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende vogels, voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke vergunning. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een minimum afstand van 350 meter van de meest dichtbij gelegen woning. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is niet toegelaten tussen uur en 8.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de vergunning een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen. Voor de geluidssterkte van het vogelgekrijs, zoals vereist bij vergunningplichtige inrichtingen geldt de toepassing van de algemene milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht voorzien in bijlage van Vlarem II. Bij plaatsing van meerdere kanonnen waarbij, op eender welke plaats, het geluid van elk van hen afzonderlijk waargenomen kan worden, moeten de onderscheiden installaties op elkaar gesynchroniseerd worden zodat de ontstekingen van de verschillende kanonnen telkens slechts één hoorbare slag veroorzaken.

10 DEEL 3 Afdeling 3.1 Artikel 16 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG Hinderlijke werkzaamheden Werkzaamheden Zonder vergunning is verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is er toe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is. Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet diegene die deze paragraaf overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht dit te doen op kosten en op risico van de overtreder. Artikel 17 domein Invloed van werkzaamheden op het openbaar Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen, de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. Werkzaamheden die hinderlijk stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van schermen. Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onmiddellijk opnieuw schoonmaken. Afdeling 3.2 Bomen en beplantingen Artikel 18 De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan: - over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond; - over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 meter boven de grond; - de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; - hagen en struiken aan kruispunten mogen niet hoger zijn dan 0,70 meter. - de verkeerstekens of de huisnummers bedekt; - enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden. Omwille van veiligheidsredenen kan de politie andere afmetingen opleggen. De voorgeschreven werken moeten binnen de gestelde termijn na de

11 betekening verricht worden. Indien de werken niet uitgevoerd worden, zal de gemeente Maasmechelen deze werken verrichten op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij. Afdeling 3.3 Rondreizende woonwagens Artikel 19 Zonder voorafgaande vergunning is het verboden de openbare ruimte voor langer dan 24 uur te gebruiken voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of ervoor kunnen dienen, zoals woonwagens en tenten, tenzij binnen hiervoor voorbehouden ruimtes. Afdeling 3.4 Artikel 20 Dieren Algemeen Het is eigenaars van dieren verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat zij geen inbreuk zouden plegen op de veiligheid en het gemak van doorgang. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen op alle openbare wegen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden deze te begeleiden. Het is verboden om honden of andere dieren op te hitsen of niet terug te houden wanneer deze voorbijgangers aanvallen of volgen, zelfs wanneer er geen schade uit volgt. De politie mag de nodige maatregelen nemen op kosten en risico van de overtreder. Bijvoorbeeld bij bestuurlijke inbeslagname zijn de kosten van het vervoer en verblijf in het dierenasiel en de kosten van het eventueel euthanaseren ten laste van de overtreder. Artikel 21 Honden Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Deze laatste verplichting geldt niet voor honden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden of voor politiehonden. Elke houder van een hond dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat erf, naar een openbare plaats of naar een openbare weg.

12 Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider, zodra ze op de openbare weg of op openbare plaatsen komen. Dit geldt niet voor honden van politiediensten en erkende bewakingsfirma s. De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en zwembaden. Dit met uitzondering van visueel gehandicapten (blinden) of mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsfirma s met hun honden alsook personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel gehandicapten (blinden) of andere mindervaliden en die daartoe een attest kunnen voorleggen. Het is verboden zich met een hond zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden. De politie mag de nodige maatregelen nemen op kosten en risico van de overtreder. Bijvoorbeeld bij bestuurlijke inbeslagname zijn de kosten van het vervoer en het verblijf in het dierenasiel en de kosten van het eventueel euthanaseren ten laste van de overtreder. DEEL 4 Afdeling 4.1 Artikel 22 OPENBARE REINHEID Openbare reinheid en netheid algemeen Zwerfvuil Het achterlaten van zwerfvuil in de hierna bepaalde gevallen wordt gezien als kleine vorm van openbare overlast met betrekking tot afvalstoffen. Het is verboden de openbare weg of de openbare ruimte met zwerfvuil te bevuilen op gelijk welke manier door eigen toedoen of door toedoen van de personen waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft. Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, is verplicht deze dadelijk te reinigen. Indien dit niet mogelijk is, dient men onmiddellijk maatregelen te nemen die de veiligheid van de weggebruikers waarborgen en dient men de politie te verwittigen. Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilbakken, naast de glasbollen of glasbakken of naast afvalcontainers. Het is verboden in deze vuilnisbakken en/of tonnen voorwerpen, materialen of producten van welke aard ook en onder welke vorm ook te werpen of achter te laten, die deze vuilnisbakken en/of tonnen kunnen beschadigen of vernielen of het ledigen ervan bemoeilijken. De bevoegde ambtenaar mag de nodige maatregelen nemen om het zwerfvuil te laten opruimen op kosten en risico van de overtreder.

13 Artikel 22 bis Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet bebouwd, is ertoe gehouden het terrein zodanig te onderhouden zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, aan de buren of het openbaar domein. Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen of te bewaren. Wanneer de verantwoordelijke vaststelt dat zich op zijn terreinen ratten bevinden, moet hij onmiddellijk voor de verdelging ervan zorgen. Afdeling 4.2 Sluikstorten Artikel 23 Het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen op een andere wijze dan wettelijk of decretaal bepaald of zoals bepaald in een lokaal politiereglement wordt als sluikstorten beschouwd. Onder sluikstort, zoals vernoemd in onderhavige verordening, wordt het achterlaten van huishoudelijk afval op zowel het openbaar domein als op private eigendommen bedoeld. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om huishoudelijk afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van huishoudelijk afval op openbare wegen, plaatsen, andere terreinen, op een wijze of op tijdstippen die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. Sluikstort afkomstig van bedrijven, ook al bevindt zich dit op het openbaar domein, valt niet onder het toepassingsgebied van deze verordening. De bevoegde ambtenaar mag de nodige maatregelen nemen om het sluikstort te laten opruimen op kosten van de overtreder. Afdeling 4.3 Vervuilen van de openbare weg Artikel 24 Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, onderhouds- of andere werken aan uit te voeren. Ongeacht de voorschriften van de wegcode en van de lokale reglementering op het stilstaan en parkeren van voertuigen, mogen het wassen en het reinigen

14 slechts gebeuren vóór het gebouw, waar de eigenaar van het voertuig woont, of vóór zijn eigen garage. Het is verboden daartoe sproeislangen te gebruiken of water te gieten, zo anderen hierdoor gehinderd worden. De openbare weg mag door het wassen of reinigen niet bevuild worden. Alle overblijfselen en ingrediënten, voortspruitende uit het wassen of reinigen, zoals modder, aarde, vet, zeep of zeeppoeder en onderhoudsproducten, moeten zorgvuldig verzameld en van de openbare weg weggenomen worden. Hij die materiaal, bouwstoffen, brandstoffen of andere voorwerpen zal laden of ontladen is verplicht de openbare weg, voetpad en goot te reinigen, onmiddellijk na de lading of ontlading, en alle resten weg te ruimen. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen alle bouwmaterialen opgeruimd te worden. Bij het uitvoeren van allerhande bouwwerken is het iedereen verboden cement, mortel, zand of andere bouwmaterialen op de weg of op het voetpad langs de weg of op enig ander deel van het openbaar domein klaar te maken of achter te laten. Afdeling 4.4 Consumeren van eetwaren en/ of dranken Artikel 25 De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten van eetwaren of dranken, die zich lenen voor onmiddellijke consumptie, gelegen op of palend aan de openbare weg, zoals frituren, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of dranken,... zijn verplicht in de onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, korven of andere geschikte recipiënten te plaatsen van voldoende grootte en in voldoende aantal voor het deponeren van wegwerpartikelen en eetresten, waartoe hun handelsactiviteit kan aanleiding geven. Zij moeten die korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld ledigen en de inhoud ervan opbergen. Zij zijn er tevens toe gehouden de openbare plaats binnen tien meter rondom het verkooppunt net te houden, door er de achtergelaten artikelen en resten weg te nemen en op te bergen en de plaats ten minste dagelijks met water en zo nodig met detergenten te reinigen zodat er geen sporen van dranken of eetwaren aan de oppervlakte achterblijven. Zij moeten er tevens zorg voor dragen, dat hun activiteit noch reuk, noch rook verspreidt, die de voorbijgangers of de bewoners van de buurt kunnen hinderen. De bovenvermelde voorschriften doen geen afbreuk aan de voorwaarden, gesteld in de daartoe aan hen verleende vergunning. Uitbaters, houders van de vereiste vergunning voor het aanbieden van koopwaren op de openbare weg, worden ertoe gehouden bij het opruimen van de plaats en alvorens die te verlaten, hun standplaatsen en omgeving grondig te ontdoen van alle sporen, die hun activiteit zou nalaten.

15 Afdeling 4.5 Hondenpoep Artikel 26 De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg of openbare ruimte bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen. Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier zich op de openbare weg of op aanpalende terreinen, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien de hond zich toch op deze plaatsen ontlast, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, in welk geval de overtreding niet sanctioneerbaar is. Wanneer de eigenaar of begeleider van de hond weigert de uitwerpselen op de ruimen, mag de bevoegde ambtenaar de nodige maatregelen nemen om de uitwerpselen te laten opruimen op kosten en risico van de eigenaar of de begeleider. Uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of andere personen met een handicap die zelf fysisch niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen. Afdeling 4.6 Artikel 27 Aanplakkingen Aanplakkingen/wildplakken Naast de toepassing van de actuele en relevante regelgeving terzake moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder. De boete wordt gegeven aan de aanplakker, de verantwoordelijke uitgever of de verantwoordelijke organisatie in aflopende lijn. Voor het verwijderen van aankondigingen op de openbare weg, op openbare gebouwen en op monumenten worden de reinigingskosten teruggevorderd van de persoon die de opschriften of tekeningen heeft aangebracht, de verantwoordelijke uitgever of de verantwoordelijke organisatie in aflopende lijn. Artikel 28 Vernielen wettig aangebrachte aanplakbiljetten Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of onleesbaar te maken.

16 Afdeling 4.7 Onderhoud van bermen en voetpaden Artikel 29 Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad voor zijn eigendom of woonst. Langs onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, en zo verder, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. De afvoergoot moet schoon gehouden worden zowel van onkruid als van stof en vuil. Dat mag echter niet in de afvoerroosters geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op het eigendom van een ander te verzamelen. Onder aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privé domein en de openbare weg, aangelegd in gelijk welk materiaal, uitgezonderd aarde. In verkeersvrije straten en pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd, alsmede in open winkelgalerijen dienen de in dit artikel vermelde personen in de in dit artikel vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichting voorzien in dit artikel uit te voeren over een breedte van minimum 1,50 meter, gemeten vanaf de gevel. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de berm en/of het voetpad onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten van de overtreder. Onder de toepassing van deze afdeling valt ook het verwijderen van distels. Afdeling 4.8 Opzettelijke beschadiging roerende of onroerende gemeentelijke eigendommen of openbaar domein Artikel 30 Vandalisme : Het is verboden roerende of onroerende eigendommen, behorende tot het openbaar domein of in privé-eigendom eigendom van de gemeente, opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen en de goederen overeenkomstig hun oorspronkelijke staat op eigen kosten herstellen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen en zullen deze kosten teruggevorderd worden van de overtreder.

17 Artikel 31 Graffiti : Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen, behorende tot het openbaar domein of in privé-eigendom eigendom van de gemeente. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen en de goederen overeenkomstig hun oorspronkelijke staat op eigen kosten reinigen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen en zullen deze kosten teruggevorderd worden van de overtreder. DEEL 5 BEMIDDELING, SANCTIES en OPHEFFINGSBEPALINGEN Artikel 32 Bemiddeling Ingevolge van de invoering van gemeentelijke administratieve sancties zal in een bemiddelingsprocedure cfr. artikel 119ter Nieuwe Gemeentewet voorzien worden. De bemiddeling heeft als objectief de overtreder de mogelijkheid te bieden de aangerichte schade te herstellen of te vergoeden. Volgens artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet moet de bemiddeling verplicht worden aangeboden aan minderjarige overtreders die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten. Aan meerderjarige overtreders kan de bemiddeling facultatief aangeboden worden, wanneer een bemiddeling op basis van de gepleegde inbreuk een meerwaarde kan betekenen. De sanctionerend ambtenaar beoordeelt hierbij of het opstarten van de bemiddelingsprocedure wenselijk en nuttig is. Aangezien de tenuitvoerlegging van deze bemiddelingsprocedure niet is vastgesteld door de ter zake toepasbare wetsbepalingen en voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren door de Stad Tongeren een bemiddelingsambtenaar werd aangesteld, zal er met de stad Tongeren een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. Artikel 33 Sancties De inbreuken op onderhavige politieverordening zullen vastgesteld worden door de hiertoe door de gemeenteraad aangestelde ambtenaren conform de procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Conform artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet zullen inbreuken op deze artikelen gesanctioneerd worden met één van volgende administratieve sancties: 1. de administratieve geldboete

18 2. de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning 3. de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning 4. de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de hiertoe door de gemeenteraad aangestelde ambtenaar conform de procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. Voor meerderjarigen zal de boete ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van het wettelijk voorziene maximum van 250,00 niet overschrijden. Voor minderjarigen bedraagt de max. geldboete 125,00. In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 250 euro. In geval van nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het driedubbele van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 250 euro. Herhaling wordt weerhouden wanneer de overtreder binnen de 12 maanden (na de definitieve beslissing) dezelfde overtreding begaat. De administratieve sancties administratieve schorsing, administratieve intrekking en de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting worden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 34 Opheffingsbepalingen Alle artikelen van eerdere politiereglementen en -verordeningen die strijdig zijn met onderhavige politieverordening worden geacht te zijn opgeheven, meer in het bijzonder: Politiereglement op het lawaai dd. 20 december 1977; Politiereglement op het reinigen van voetpaden, bermen, straten en openbare plaatsen dd. 7 februari 1984; Politiereglement op het storten van vuil in de bossen dd. 15 maart 1977; Politiereglement op het verwijderen van voor de verkeersveiligheid hinderlijke beplantingen dd. 7 februari Artikel 35 Datum van inwerkingtreding. Onderhavige verordening zal in werking treden op 1 maart 2012.

Inhoudstafel. DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST

Inhoudstafel. DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST Inhoudstafel DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST Afdeling 2.1: Algemene bepalingen Art. 3: Geluidsoverlast Art. 4: Niet-hinderlijk geluid Afdeling

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen de overlast dd. 24 juni 2013 (GAS-wet)

DE RAAD: Gelet op de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen de overlast dd. 24 juni 2013 (GAS-wet) DE RAAD: Gelet op de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen de overlast dd. 24 juni 2013 (GAS-wet) Gelet op artikel 42 3 van het gecoördineerd gemeentedecreet

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Gelet op de aanpassing van de GAS-verordening waarbij het wildplassen werd opgenomen op het grondgebied Lanaken dd.

Gelet op de aanpassing van de GAS-verordening waarbij het wildplassen werd opgenomen op het grondgebied Lanaken dd. Uittreksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/06/2016 Aanvangsuur zitting 20.00 Locatie Raadzaal Voorstel tot opname van lichte gemengde misdrijven in de GAS-verordening Kenmerk : 438562

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST Gemeente Neerpelt Kerkstraat 7 3910 Neerpelt GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST 1. OPENBARE RUST 1.1. Algemene bepalingen 1.1.1. Geluidsoverlast Is verboden, om het

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INHOUDSTAFEL INLEIDING Artikel DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied 1 Begrippen 2 DEEL 2: OPENBARE RUST Afdeling 2.1:

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties MODELREGLEMENT Gemeentelijke Administratieve Sancties Inhoudstafel 0 ALGEMENE BEPALINGEN 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Geluidsoverlast 1.1.2 Niet-hinderlijk geluid 1.2 Specifieke bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Notulen Gemeenteraad. Datum zitting 26/01/2015. Aanvangsuur zitting 20:00. Aanwezigheid:

Notulen Gemeenteraad. Datum zitting 26/01/2015. Aanvangsuur zitting 20:00. Aanwezigheid: Notulen Gemeenteraad Datum zitting 26/01/2015 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. S. Meulemans Voorzitter mevr. V. Schellingen Raadslid dhr.

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met :

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Gemeentelijke Administratieve Sancties Voorwoord 1 juni 2009 Geachte

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Dieren. Afdeling 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 17 Dieren. Afdeling 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 17 Dieren Afdeling 1: Algemene bepalingen Art. 17.1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren verstaan: - elk dier dat

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit (in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden gewijzigd). 1 Hoofdstuk 1 : Definities Artikel 1 a) uithangbord

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG o POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven:

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 juni 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN 2 VOORWOORD Beste Leeuwenaar, Ook u wenst een aangename buurt

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Voor een aangename, propere en veilige buurt Inleiding 1. Waarom is een reglement gemeentelijke administratieve sanctie

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER DE GEMEENTERAAD Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet van

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen?

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Politiereglementen Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Een gemeente kan enkel reglementen en verordeningen goedkeuren die niet in strijd zijn met de wetten, decreten, de ordonnanties, de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier Onderwerp Algemene administratieve politie. Toevoegen

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. OPENBARE

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE 1 Wat is GAS? GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. De gemeente wil hiermee een antwoord

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Algemeen politiereglement

Algemeen politiereglement REGLEMENT Algemeen politiereglement INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Afdeling 2: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk geluid Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

Overlast in Ronse. Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat kan je doen?

Overlast in Ronse. Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat kan je doen? Overlast in Ronse Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat kan je doen? Inhoudstafel ALGEMEEN 1. Inleiding 4 2. Wat is overlast? 5 3. GAS 6 4. Gemeenschapswacht 7 SOORTEN OVERLAST 5. Afval 8 5.1. Sluikstorten

Nadere informatie

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Modder op de Weg Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Historiek 2000: Dodelijke verkeersongevallen in het arrondissement Ieper tijdens het oogstseizoen 2001: Provinciale sensibilisatiecampagne

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 20.12.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo

Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. Nr. 39553 1 april 2016 Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo 2016, nr. 110487 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 117,118, 119 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart

Artikel 4 Toegangscontrole Artikel 5 Laden- en lossen: venstertijden Artikel 6 Doorgangskaart Stedelijk reglement betreffende de aflevering en het gebruik van doorgangskaarten en magneetkaarten voor het bedienen van de verdwijnpalen die de voetgangerszone van Aalst centrum afbakenen Artikel 1 Signalisatie

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST 0 ALGEMENE BEPALINGEN 0.1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 0.2 Iedereen moet de bevelen van de burgemeester,

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006 Agendanr. : 6 Voorstelnr. : 2007-003 Onderwerp : Aanpassing van artikelen 2.4.18 ( Verontreiniging door honden ), 4.4.2 ( Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames ), 2.1.5.1 ( Voorwerpen of stoffen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 30 april 2014, 15 december 2015

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie