Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE"

Transcriptie

1 Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

2 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ DAG ALGEMENE BEPALINGEN Geluidsoverlast bij dag Niet-hinderlijk geluid SPECIFIEKE BEPALINGEN Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen Voertuigen Voertuigen met luidsprekers Hulpmiddelen Luchtdrukkanonnen Dieren Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn Grasmaaiers... 7 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG SAMENSCHOLINGEN, BETOGINGEN, OPTOCHTEN, OPENBARE VERGADERINGEN, MANIFESTATIE Manifestaties en openbare vergaderingen in de open lucht Andere manifestaties en openbare vergaderingen Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid Confetti en dergelijke WILDPLASSEN SNOEIEN VAN PLANTEN DIE BOVEN DE OPENBARE WEG HANGEN HINDERLIJKE WERKZAAMHEDEN EN GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN Werkzaamheden Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein Belemmeringen Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, behoudens machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen Brandkranen: Skateboards PRIVATE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE RUIMTE ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR DOMEIN REINIGEN VAN VOETPADEN OF VERHOOGDE BERM Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vrieskou voorwerpen die door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden Voorwerpen waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken Wegnemen van gronden en materialen toebehorend aan de overheid ONDERHOUD VAN PRIVAAT DOMEIN Herstellen of slopen van bouwvallige gebouwen Bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud GEBRUIK VAN GEVELS VAN GEBOUWEN Huisnummers Aanduidingen van openbaar nut ALGEMENE MAATREGEL TER VOORKOMING VAN SCHENDINGEN VAN DE OPENBARE VEILIGHEID Geluidssignalen Bedrieglijke oproepen Toegang tot onbezette gebouwen VERHUIZINGEN WOONWAGENS INZAMELINGEN INBREUKEN TEGEN PERSONEN EN EIGENDOMMEN Werpen van voorwerpen op iemand Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

3 Betreden van akkers Moeskopperij Aanplakbiljetten Bevuilen of beschadigen van eigendommen door het werpen van voorwerpen INBREUKEN TEGEN DIEREN Onbewaakt vrij rondlopen van dieren Onder controle houden van dieren Huisvesting van dieren Begeleiden van honden VUURWERK WEIGEREN VAN MUNTSTUKKEN ZWEMMEN IN OPENBARE WATEREN WILDKAMPEREN SCHAATSEN OP BEKEN, VIJVERS EN WATERLOPEN VERBOD TOT HET AANBRENGEN VAN OPSCHRIFTEN OP DE OPENBARE WEG KLEINE VORMEN VAN OPENBARE OVERLAST Sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden Deponeren van afval, anders dan afval afkomstig van ter plaatse geconsumeerde producten, in straatvuilbakken Bedelen van reclamedrukwerk in leegstaande panden en in brievenbussen voorzien van een neesticker Voorzien van vuilbakjes aan verkooppunten van drank en voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie Sluikstoken Voederen van zwerfdieren op het openbaar domein UITDELEN VAN STALEN EN FLYERS OP DE OPENBARE WEG HOOFDSTUK 3 : INBREUKEN VAN DE TWEEDE SOORT GELUIDSOVERLAST BIJ NACHT ALGEMENE BEPALINGEN Geluidsoverlast bij nacht Niet-hinderlijk geluid SPECIFIEKE BEPALINGEN Elektronisch versterkte muziek VANDALISME Beschadigen van roerende goederen Beschadigen van onroerende eigendommen Beschadigen van grafsteden, gedenktekens, monumenten of standbeelden Beschadigen van afsluitingen en dempen van grachten Omhakken van bomen Graffiti FEITELIJKHEDEN EN LICHTE GEWELDDADEN HOOFDSTUK 4 : BEMIDDELINGSPROCEDURE BEMIDDELINGSPROCEDURE BIJ MINDERJARIGEN DIE DE LEEFTIJD VAN 16 JAAR HEBBEN BEREIKT OP HET TIJDSTIP VAN DE FEITEN HERSTEL OF VERGOEDING VAN DE SCHADE DE BEMIDDELING HET RESULTAAT VAN DE BEMIDDELING HOOFDSTUK 5 : STRAFBEPALINGEN Vaststelling Algemene bepaling Sanctionerend ambtenaar Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

4 HOOFDSTUK 6 : OPHEFFINGSBEPALING HOOFDSTUK 7 : INWERKINGTREDING Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

5 Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 135 van de nieuwe Gemeentewet, naleven. Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen. Hoofdstuk 2 : Inbreuken van de eerste soort Geluidsoverlast bij dag 2.1 Algemene bepalingen Geluidsoverlast bij dag Het is bij dag verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Onder dag wordt verstaan de periode van 5 tot 23 uur Niet-hinderlijk geluid Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: - werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; - van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend; - van verbeterings-, verbouwings-, onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; - van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; - een manifestatie waarvoor door het gemeentebestuur een afwijking van de geluidsnormen werd afgeleverd, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; - werken door landbouwers tijdens het bewerken van hun velden of voor het binnenhalen van de oogst; - spelende kinderen. 2.2 Specifieke bepalingen Onverminderd de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het maximale geluidsniveau voor muziekactiviteiten is, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5.32 en hoofdstuk 6.7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

6 (versie d.d ) houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), het spelen van elektronisch versterkte muziek en het gebruik van luidsprekers verboden tijdens festiviteiten, fuiven, manifestaties of elke andere openbare bijeenkomst in open lucht en/of in een voor publiek toegankelijke inrichting, andere dan een volgens Vlarem I ingedeelde inrichting. Het college legt de voorwaarden vast waaronder de toegelaten activiteit mag plaatshebben, waaronder het aanvangs- en het einduur en het maximale geluidsniveau van de geproduceerde muziek. De gevallen van geluidshinder afkomstig van niet-elektronisch versterkte muziek vallen onder de toepassing van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast (Art van dit reglement) Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in de open lucht radio's, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(a) (LAFMAX) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen. In afwijking van is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel Voertuigen Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is Voertuigen met luidsprekers Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 db(a) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden Hulpmiddelen Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester in voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 22 uur. Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 db(a) (LAFMAX)> gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden Luchtdrukkanonnen Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is toegestaan. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

7 Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied zoals bepaald in gewestplannen en andere plannen van aanleg of RUP's of op een afstand van meer dan 100 meter van een woning. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22 en 7 uur. Op gemotiveerd verzoek kan de burgemeester een machtiging tot een ingekorte verbodsperiode bepalen. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid Dieren Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn Het is de uitbater van een drankslijterij verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel Grasmaaiers Het gebruik van alle machines die lawaaihinder veroorzaken, zoals (niet beperkend) grasmachines, zaag- en slijpmachines, enz., is verboden op zon- en feestdagen. Openbare veiligheid en vlotte doorgang 2.3 Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestatie Manifestaties en openbare vergaderingen in de open lucht De organisatie van manifestaties op de openbare weg en openbare vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 10 kalenderdagen voor de geplande datum worden ingediend. Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen Andere manifestaties en openbare vergaderingen De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte worden gebracht van manifestaties en openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester is het verboden op het openbaar en privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas en de Kerstman. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

8 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin Confetti en dergelijke Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti en andere materialen bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te bezitten, of spuitbussen met kleuren scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten. Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier is vervaardigd. Het is verboden confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt te werpen of opgeraapte confetti of slingerpapier te werpen. 2.4 Wildplassen Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen worden gebruikt. 2.5 Snoeien van planten die boven de openbare weg hangen De gebruiker of bij ontstentenis daarvan de eigenaar van een onroerend goed moet ervoor zorgen dat de planten op hun eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan : over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond; over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,5 meter boven de grond; de luchtleidingen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting hindert. Levende afsluitingen moeten op minimum 0,50 meter achter de grens van de weg geplant worden en dienen gesnoeid te worden indien zij het voet- en/ of fietspad belemmeren. Dode afsluitingen moeten volledig buiten de grens van het openbaar domein staan. Langs de verharde wegen mogen de beplanting (hagen of struiken ) en het ondoorzichtig gedeelte van de dode afsluitingen langs de bolvormige kant van de onoverzichtelijke bochten en op onoverzichtelijke kruispunten over een afstand nodig om veilig verkeer mogelijk te maken slechts een maximumhoogte van 1 meter bereiken. Deze hoogte wordt gemeten vanaf het peil van de rijweg. De stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; de verkeerstekens bedekt; enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting; het(de) huisnummer(s) bedekt. 2.6 Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten Werkzaamheden Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden die onmiddellijk te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging is vermeld Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

9 Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas worden aangevat nadat er schermen aangebracht zijn. De bouwheer of aannemer is verplicht de burgemeester minstens 7 dagen voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang. Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken. Op iedere bouwplaats die langer dan 90 dagen bestaat (inclusief bouwverlof) in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden en die grenst aan of uitzicht heeft op het openbaar domein, moet de verantwoordelijke van de bouwplaats de volledige afsluiting voorzien van een speciaal zeil/banner/spandoek Belemmeringen Het is verboden buiten noodzaak of machtiging van de bevoegde overheid straten, pleinen of enig ander deel van de openbare weg te belemmeren, hetzij door materialen, steigers of om het even welke andere voorwerpen achter te laten, hetzij door er uitgravingen te doen. Ieder persoon is er toe gehouden de verlichting te voorzien van de voormelde belemmeringen Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, behoudens machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen Brandkranen: De brandkranen (ondergrondse of bovengrondse) die zich in de straten of andere openbare plaatsen bevinden moeten vrij en bereikbaar zijn. Het is verboden om hun bereikbaarheid op eender welke manier te belemmeren (door bv. het afdekken met zand, aarde, gras, betegeling of er op te parkeren). Het is eveneens verboden de kentekens welke op de gevels en/of paaltjes zijn aangebracht om deze brandkranen aan te duiden te veranderen, te verplaatsen, te beschadigen of weg te nemen Skateboards Het gebruik van skateboards is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. De bevoegde overheid kan het gebruik echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt Verstoring Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere bijeenkomst die is toegestaan, te verstoren. 2.7 Private ingebruikneming van de openbare ruimte Terrassen, koopwaren en reclameborden in de openbare ruimte uitstallen Behoudens machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit te stallen. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar worden verwijderd. Als op dat verzoek niet wordt ingegaan, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. Groenten en fruit moeten worden uitgestald op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren mogen opgestapeld liggen. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

10 2.8 Onderhoud van het openbaar domein Reinigen van voetpaden of verhoogde berm De huurder en desgevallend de eigenaar van een stuk grond palend aan een voetpad of verhoogde berm deel uitmakend van de openbare weg, is verplicht dit voetpad of verhoogde berm te onderhouden, zodanig dat de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd worden, zelfs niet door onkruid of gewassen op dit voetpad of de verhoogde berm Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vrieskou Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad worden opgehoopt en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven voorwerpen die door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden Het is verboden voorwerpen op de openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden Voorwerpen waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken Het is verboden op de openbare straten, wegen, pleinen, plaatsen of op het veld, tangen, staven, ladders of andere toestellen, gereedschappen of wapens achter te laten, waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken. Bovendien worden de voormelde voorwerpen bestuurlijk inbeslaggenomen en ter bewaring overgedragen aan de bestuurlijke overheid Wegnemen van gronden en materialen toebehorend aan de overheid Het is verboden, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen of materialen wegnemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de Staat, van de provincies of van de gemeenten behoren. 2.9 Onderhoud van privaat domein Herstellen of slopen van bouwvallige gebouwen Het is verboden na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen Bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens Gebruik van gevels van gebouwen Huisnummers Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente werd toegekend, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden Aanduidingen van openbaar nut De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

11 aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid Geluidssignalen Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te bootsen Bedrieglijke oproepen Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden Toegang tot onbezette gebouwen De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhinderen Verhuizingen Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester Woonwagens Het is verboden gedurende meer dan 48 uur standplaats te nemen met woonwagens, zelfs deze welke ontdaan zijn van hun wielen of roltuigen, dienende tot bestendige huisvesting of niet. Uitzondering wordt gemaakt voor de wagens die, mits toelating van de eigenaar, standplaats nemen op een private grond, evenals voor de wagens van foorreizigers die tijdelijk op het grondgebied vertoeven ter gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten foorinrichting. Deze laatste dienen binnen 3 dagen na het eindigen van de feestelijkheden het grondgebied te verlaten. Deze termijn kan, bij uitdrukkelijke toelating van de burgemeester, met 24 uur worden verlengd Inzamelingen Het is verboden in de straten, koffiehuizen en andere openbare plaatsen geldinzamelingen en inzamelingsverkopen te houden, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester. Het is uitdrukkelijk verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel de inwoners lastig te vallen Inbreuken tegen personen en eigendommen Werpen van voorwerpen op iemand Het is verboden op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of op welke manier dan ook schade veroorzaken Betreden van akkers Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond te komen of erover te gaan of dieren of vee erover te laten lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid of beplant tot het ogenblik dat de veldvruchten geoogst zijn. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

12 Moeskopperij Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de grond zijn, te roven. Wordt het feit gepleegd hetzij bij nacht, hetzij met behulp van voertuigen of lastdieren, hetzij door twee of meer personen dan worden de schuldigen gestraft overeenkomstig artikel 463 van het Strafwetboek Aanplakbiljetten Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar te maken Bevuilen of beschadigen van eigendommen door het werpen van voorwerpen Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen van een ander of in tuinen of besloten erven te werpen Inbreuken tegen dieren Onbewaakt vrij rondlopen van dieren Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden Onder controle houden van dieren Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden Huisvesting van dieren De eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren moeten de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat de hun toevertrouwde of de hun toebehorende dieren kunnen ontsnappen van de plaats waar zij normaal gehuisvest zijn. De huisvesting moet zodanig zijn dat het dier wordt belet om personen of andere dieren te intimideren of lastig te vallen Begeleiden van honden Iedereen die een hond begeleidt moet in het bezit zijn van voldoende zakjes en dient de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen Vuurwerk Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. Het vuurwerk, de voetzoekers, de thunderflashes, de knal- en rookpotten worden in beslag genomen en overgedragen aan de bestuurlijke overheid. (zie : Art 30 WPA) Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

13 2.18 Weigeren van muntstukken Het is verboden, tenzij anders is overeengekomen, te weigeren om echte en ongeschonden munten aan te nemen voor de waarde waarvoor zij in België gangbaar zijn Zwemmen in openbare wateren Het is verboden te baden in de Leie, het Schipdonkkanaal, beken en vijvers van het openbaar domein. Het is verboden te zwemmen of te baden in de Oude Leie, met uitzondering van Vosselare Put. Het is verboden zich in openlucht of in autovoertuigen uit- en aan te kleden Wildkamperen Onverminderd het naleven van de voorschriften en de verplichtingen opgelegd bij de Wet, Koninklijke of Ministeriële Besluiten, betreffende het kamperen, is het zonder toelating van de Burgemeester verboden te kamperen op openbaar domein Schaatsen op beken, vijvers en waterlopen Het is verboden te schaatsen op beken, vijvers en waterlopen, behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen Verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten, vuilnisbakken, telefoonhokjes en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd. Dit tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder Kleine vormen van openbare overlast Sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden Het is verboden huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden te storten op het openbaar domein Deponeren van afval, anders dan afval afkomstig van ter plaatse geconsumeerde producten, in straatvuilbakken Het is verboden om huishoudelijk afval of afval, anders dan afval afkomstig van ter plaatse geconsumeerde producten, in straatvuilbakken te deponeren. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

14 Bedelen van reclamedrukwerk in leegstaande panden en in brievenbussen voorzien van een nee-sticker Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden en in brievenbussen die voorzien zijn van een nee-sticker of een geen reclamedrukwerk -sticker Voorzien van vuilbakjes aan verkooppunten van drank en voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie Het is verplicht vuilbakjes te voorzien aan verkooppunten van drank of voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie. Deze verkopers zijn verplicht om de omgeving van hun verkooppunt rein te houden Sluikstoken Het is verboden om huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden, te verbranden Voederen van zwerfdieren op het openbaar domein Het is verboden zwerfdieren te voederen op het openbaar domein Uitdelen van stalen en flyers op de openbare weg Het uitdelen van drukwerk (o.a. flyers, pamfletten, reclamefolders,..) is toegestaan, mits hiervan melding te maken aan het college van burgemeester en schepenen. De melding gebeurt per brief of per en bevat volgende gegevens : verantwoordelijke uitgever, datum, uur en de straten waar het drukwerk wordt uitgedeeld. De melding gebeurt minimum 14 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitdeling. Het uitdelen van stalen van gebruiks- of verbruiksproducten op het openbaar domein is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag gebeurt minimum 14 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitdeling. De aanvraag gebeurt per brief of per en bevat volgende gegevens: verantwoordelijke uitgever, datum, uur en de straten waar de stalen worden uitgedeeld. Er kunnen modaliteiten worden opgelegd m.b.t. de bedeling. De vergunning moet bij controle ter plaatse kunnen voorgelegd worden op eenvoudige vraag. Bij het uitdelen van drukwerk (o.a. flyers, pamfletten, reclamefolders,..), stalen of andere voorwerpen moet iedere verdeler zelf of via een helper instaan voor het oprapen van de door het publiek in de omgeving (binnen de evenementenzone of binnen een straal van 100m rond het verdeelpunt) weggeworpen exemplaren of voorwerpen. Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processen-verbaal en preventiedrukwerken van de politie, preventiedrukwerk van stadsdiensten of parkeerretributiebonnen, op geparkeerde/gestalde voertuigen te plaatsen, met inbegrip van fietsen. De verdeler van drukwerk is aansprakelijk bij overtredingen van de bepalingen van dit artikel. Indien de verdeler niet kan geïdentificeerd worden is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de flyers of stalen, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien de door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen niet opgeraapt worden door de verdeler of zijn helper, zal de stad de exemplaren of voorwerpen ambtshalve laten verwijderen op kosten en op risico van de overtreder. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

15 Hoofdstuk 3 : Inbreuken van de tweede soort Geluidsoverlast bij nacht 3.1 Algemene bepalingen Geluidsoverlast bij nacht Het is verboden de rust van de inwoners te storen door het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Onder nacht wordt verstaan de periode van 23 tot 5 uur Niet-hinderlijk geluid Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: - van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; - een manifestatie waarvoor door het gemeentebestuur een afwijking van de geluidsnormen werd afgeleverd, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; - werken door landbouwers tijdens het bewerken van hun velden of voor het binnenhalen van de oogst; 3.2 Specifieke bepalingen Elektronisch versterkte muziek Onverminderd de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het maximale geluidsniveau voor muziekactiviteiten is, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5.32 en hoofdstuk 6.7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 (versie d.d ) houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), het spelen van elektronisch versterkte muziek en het gebruik van luidsprekers verboden tijdens festiviteiten, fuiven, manifestaties of elke andere openbare bijeenkomst in open lucht en/of in een voor publiek toegankelijke inrichting, andere dan een volgens Vlarem I ingedeelde inrichting. Het college legt de voorwaarden vast waaronder de toegelaten activiteit mag plaatshebben, waaronder het aanvangs- en het einduur en het maximale geluidsniveau van de geproduceerde muziek. De gevallen van geluidshinder afkomstig van niet-elektronisch versterkte muziek vallen onder de toepassing van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast (Art van dit reglement). 3.3 Vandalisme Beschadigen van roerende goederen Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek is het verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen Beschadigen van onroerende eigendommen Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

16 3.3.2 Beschadigen van grafsteden, gedenktekens, monumenten of standbeelden Het is verboden : - grafsteden, gedenktekens of grafstenen; - monumenten, standbeelden of ander voorwerpen die tot het algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; - monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst; te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen Beschadigen van afsluitingen en dempen van grachten Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, van welk materiaal dan ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen. Het is verboden geheel of ten dele grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen, grenspalen, hoekbomen of ander bomen, geplant of erkend om grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen Omhakken van bomen Het is verboden kwaadwillig een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten te vernielen Graffiti Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. 3.4 Feitelijkheden en lichte gewelddaden Zijn strafbaar daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren;in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

17 Hoofdstuk 4 : BEMIDDELINGSPROCEDURE 4.1 Bemiddelingsprocedure bij minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete voorafgegaan door een bemiddelingsprocedure 4.2 Herstel of vergoeding van de schade De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest brede betekenis. Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meerdere momenten van directe ontmoeting. 4.3 De bemiddeling De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten van de zaak. Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn. De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld. 4.4 Het resultaat van de bemiddeling De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel derde lid Nieuwe Gemeentewet Hij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het opleggen van een administratieve geldboete. Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

18 Hoofdstuk 5 : STRAFBEPALINGEN 5.1 Vaststelling De inbreuken worden vastgesteld door politieambtenaren of hulpagenten. Gemeenschapswachten bevoegd voor het vaststellen van inbreuken die uitsluitend kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties of het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen en gemeentelijk ambtenaren bevoegd voor het vaststellen van inbreuken die uitsluitend kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties of het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen kunnen inbreuken van het politiereglement waarop administratieve sancties staan, vaststellen. 5.2 Algemene bepaling Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaren, conform de procedure in artikel 119 bis, 9 tot en met 12, van de Nieuwe Gemeentewet. Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure in artikel 119 bis, 12, 2" tot en met 6" lid, van de Nieuwe Gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250. Een administratieve geldboete wordt opgelegd voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene en provinciereglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien. Inbreuken op artikelen en 2.7 worden bestraft met de schorsing of intrekking van de vergunning opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 5.3 Sanctionerend ambtenaar De aangewezen ambtenaar belast met het opleggen van een administratieve geldboete zijn de provinciale sanctieambtenaren, belast met het opleggen van administratieve geldboetes. Hoofdstuk 6 : OPHEFFINGSBEPALING Alle artikelen van het algemeen politiereglement van de stad Deinze d.d. 22 juni 2006 en latere wijzigingen worden opgeheven. Alle artikelen van het modelreglement voor publiek toegankelijke inrichtingen d.d. 27 september 2007 en latere wijzigingen worden opgeheven. Hoofdstuk 7 : INWERKINGTREDING Dit reglement treedt in werking op 1 januari Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties MODELREGLEMENT Gemeentelijke Administratieve Sancties Inhoudstafel 0 ALGEMENE BEPALINGEN 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Geluidsoverlast 1.1.2 Niet-hinderlijk geluid 1.2 Specifieke bepalingen

Nadere informatie

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST Gemeente Neerpelt Kerkstraat 7 3910 Neerpelt GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST 1. OPENBARE RUST 1.1. Algemene bepalingen 1.1.1. Geluidsoverlast Is verboden, om het

Nadere informatie

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. OPENBARE

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 26.04.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 26.05.2015 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2: INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 2.1 GELUIDSOVERLAST

Nadere informatie

WAT IS UIT DE STRAFWET GEHAALD SINDS 1 APRIL 2005? 1 Eén belangrijke wijziging sinds 1 april 2005 is de depenalisering van Titel X van het Strafwetboek en de Besluitwet van 1945. Wat betekent dit? Het

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Algemeen politiereglement

Algemeen politiereglement REGLEMENT Algemeen politiereglement INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Afdeling 2: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk geluid Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven:

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 juni 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG o POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen?

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Politiereglementen Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Een gemeente kan enkel reglementen en verordeningen goedkeuren die niet in strijd zijn met de wetten, decreten, de ordonnanties, de

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet Politieverordening op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006, 16 december

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST 0 ALGEMENE BEPALINGEN 0.1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 0.2 Iedereen moet de bevelen van de burgemeester,

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Voor een aangename, propere en veilige buurt Inleiding 1. Waarom is een reglement gemeentelijke administratieve sanctie

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GEMEENTELIJKE SANCTIES ADMINISTRATIEVE SANCTIES gemeente MAASMECHELEN Inhoudstafel Art. INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 1 Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1: Toepassingsgebied....

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1. ALGEMEEN DEEL. TITEL I : ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige

Nadere informatie

GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven

GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven CD&V Fractie Torhout December 2013 Opgesteld door Pieter Billiet Inhoudstafel 1. GAS definitie 2. GAS historiek 3. GAS hervormingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met :

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Gemeentelijke Administratieve Sancties Voorwoord 1 juni 2009 Geachte

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005 Aanwezig:, Burgemeester wnd.- Voorzitter; Rosa Van Espen, Paul Dams, Vital Mergaerts en Marie-Louise Maes, Schepenen; Jan Baptist Verschoren, Vital Van Dessel, Luc Iwens, Koen De Vadder, René Aertgeerts,

Nadere informatie

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 -

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 - GAS * -reglement Schelde-Leie * GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie (De Pinte, Gavere,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. AFDELING 0: DEFINITIES... 2 AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 AFDELING 2: GAS-INBREUKEN...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit (in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden gewijzigd). 1 Hoofdstuk 1 : Definities Artikel 1 a) uithangbord

Nadere informatie

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 117,118, 119 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht

Nadere informatie

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN :De gemeente/stad..., vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege,

Nadere informatie

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op artikel 26 van de Grondwet stellende alle Belgen hebben

Nadere informatie

Politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente

Politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente Politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 22 mei 2006, 27

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL 1 GEMEENTE STEENOKKERZEEL BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006 AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,

Nadere informatie

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN 2 VOORWOORD Beste Leeuwenaar, Ook u wenst een aangename buurt

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen TITEL 1. ALGEMEEN Art. 33.1. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk legt de verschillende aspecten van de procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één

Nadere informatie

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties INHOUD GAS 1. ADMINISTRATIEVE INBREUKEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 Hoofdstuk 1. Definities

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw en op iedereen die zich

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Titel I - Veiligheid en reinheid van de openbare weg en van de openbare plaatsen

Titel I - Veiligheid en reinheid van de openbare weg en van de openbare plaatsen Hoofdstuk 3: Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 22 mei

Nadere informatie

Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be. Rudi Paesen,DirkMardaçiô į'

Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be. Rudi Paesen,DirkMardaçiô į' Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be Opglabbeek boeiend uan nature UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Algemeen Politiereglement van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem

Algemeen Politiereglement van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem Algemeen Politiereglement van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem VOORWOORD Samen kunnen we een hechte, aangename en gezonde samenleving creëren waar het goed vertoeven is. Een goed burgerschap en

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Een aantal kleine misdrijven, die te maken hebben met overlast, zijn door de regering uit het strafwetboek gehaald en worden niet meer strafrechterlijk

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER DE GEMEENTERAAD Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet van

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP Stuk 92 (1977-1978) - Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1977-1978 1 MAART 1978 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer K. Poma - tot het verbieden van tekens die storend zijn voor

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone

Spelregels van de politiezone Spelregels van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt Politiereglement betreffende de openbare rust de openbare veiligheid de openbare gezondheid

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem

Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem Artikel 1: Het gewijzigde algemeen politiereglement voor de gemeenten

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de inname van

Nadere informatie