Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Voor een aangename, propere en veilige buurt

2 Inleiding 1. Waarom is een reglement gemeentelijke administratieve sanctie nodig? Elke gemeente heeft graag dat haar burgers op een aangename manier kunnen samenleven. Als dit samenleven wordt bemoeilijkt door hinder die de normale last overstijgt, dan spreken we van overlast. Er moet een reglement zijn om hiertegen te kunnen optreden. Met gemeentelijke administratieve sancties kan de gemeente snel optreden tegen gedragingen die in het dagelijkse leven als erg storend worden ervaren door de bevolking. Daarnaast heeft de wetgever ook een aantal strafbare feiten gedepenaliseerd: dit wil zeggen dat deze feiten niet meer door de rechtbanken worden bestraft, maar nu voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. Niet alles staat echter in dit reglement. Meer nog: enkel die zaken die nergens anders strafbaar zijn gesteld, zijn met deze administratieve sancties beteugelbaar. Het gaat dus om relatief kleine zaken, die echter belangrijk genoeg zijn om tegen op te treden. 2.Wat is het verschil met een politiereglement? Bij een politiereglement worden de straffen uitgesproken door een politierechtbank en komen ze op je strafregister. Bij administratieve sancties wordt een administratieve geldboete uitgesproken door een sanctionerende ambtenaar. Daarom heeft men het ook over administratieve sancties. Voor Sint-Pieters-Leeuw werden hiervoor twee ambtenaren van juridische dienst van de provincie aangesteld. 3.Welke zijn de administratieve sancties? Als je een overtreding begaat op het Gasreglement kan je een geldboete oplopen. Deze boete kan variëren van 60 tot 250 euro. Voor minderjarigen tussen 16 en 18 bedraagt de boete maximum 125 euro en wordt steeds een bemiddelingsaanbod voorgesteld. Naast geldboetes zijn er ook andere administratieve sancties mogelijk zoals een intrekking of schorsing van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. Voor deze sancties is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 4.Wat staat er allemaal in dit reglement? Het reglement werd onderverdeeld in volgende hoofdstukken: Openbare rust Openbare veiligheid en vlotte doorgang; Openbare reinheid. 5. Wie kan deze inbreuken vastleggen? Volgende personen kunnen in de gemeente een inbreuk op het GAS reglement vaststellen: De gemeenteambtenaren die daartoe zijn aangewezen; De politieambtenaren. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 2

3 Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Begrippen Bevoegde personen Precair en herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik ervan... 5 DEEL 1: OPENBARE RUST Algemene bepalingen Specifieke bepalingen... 7 Onderafdeling 1: Geluid voortgebracht door toestellen... 8 Onderafdeling 2: Geluid voortkomend uit het gebruik van toestellen, voertuigen en vuurwerk... 9 DEEL 2: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG Algemene bepalingen Samenscholingen, betogingen, optochten en manifestaties op de openbare weg Evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten en openbare vergaderinge op openbaar domein Openbare vergaderingen in een afgesloten plaats Hinderlijke en/of gevaarlijke activiteiten Wegwerpen, plaatsen of achterlaten van voorwerpen Bomen en beplantingen Private ingebruikneming van de openbare ruimte Gebruik van gevels van gebouwen Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou Dieren DEEL 3: OPENBARE REINHEID Hondenpoep en plas Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen en spugen Onderhoud van bermen en voetpaden Vervuilen van de openbare weg Autowrakken Consumeren van eetwaren en/ of dranken Aanplakkingen DEEL 4 SANCTIES Administratieve sancties Gemengde inbreuken Minderjarigen DEEL 5 OPHEFFINGSBEPALINGEN NUTTIGE CONTACTGEGEVENS Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 3

4 REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw en op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe Gemeentewet, naleven. Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen. 2. Begrippen Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder openbare ruimte : - de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is; - de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning; - de openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is. 3. Bevoegde personen In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle inbreuken vervat in onderhavig reglement. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 4

5 Ingevolge artikel 199 bis 6 NGW kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende personen: - de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad zijn bepaald inzake selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen; - ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën bepaald door de Koning. De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft worden met administratieve sancties, bij de politieambtenaar bedoeld in het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 1, 1 eerste lid, 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. 4. Precair en herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik ervan De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk voorziene gevallen. Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene belang het vereist. Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen. De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op één of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten er zich naar schikken. In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk moeten dragen. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 5

6 De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de nietnaleving door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 6

7 DEEL 1: OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen Artikel 1 1 Geluidsoverlast dag Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Artikel 1bis Nachtlawaai Zij die de openbare rust verstoren tussen en uur maken zich schuldig aan nachtgerucht of nachtrumoer. Artikel 2 Niet-hinderlijk geluid Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: - werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; - van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; - van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; - van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; - spelende kinderen in zoverre de spelen de openbare rust niet storen door het gebruik van geluidsversterking en/of motoren. 1.2 Specifieke bepalingen Artikel 3 Laden en lossen Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de volgende principes: 1. de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst worden zonder ze te werpen; 2. als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden. Artikel 4 Verhuizingen Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen en 7.00 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester. 1 Artikel 1 en artikel 1bis gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 7

8 Artikel 5 Huisdieren Huisdieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van huisdieren waarvan het geluid en de geur de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar. Artikel 6 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn - Het is de uitbater van een drankslijterij en de organisator van een publieke vergadering in een gesloten ruimte verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden. - De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel 7. Onderafdeling 1: Geluid voortgebracht door toestellen Artikel 7 Muziek Behoudens machtiging van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik van al dan niet elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers verboden. Artikel 8 Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in de open lucht radio s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(a) (LAFMAX) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. In afwijking van het eerste lid is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. Artikel 9 Voertuigen Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. Artikel 10 Voertuigen met luidsprekers Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8.00 tot uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 7.00 tot uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 db(a) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 8

9 Artikel 11 2 Alarmsystemen De eigenaar van alarmsystemen die zich in de openbare ruimte of op privéeigendommen bevinden mogen in geen geval de buurt verstoren. De eigenaar van een goed waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast blijft afgaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder. Onderafdeling 2: Geluid voortkomend uit het gebruik van toestellen, voertuigen en vuurwerk Artikel 12 Hulpmiddelen Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 db(a) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. Artikel 13 3 Tuinactiviteiten Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 7.00 en uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van tuin en landbouwgronden. Artikel 14 Toestellen voor recreatief gebruik Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen. Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn. Artikel 15 Wapens Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren. Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op officieel vergunde schietterreinen. 2 Artikel 11 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Artikel 13 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 9

10 Artikel 16 Vuurwerk Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. Artikel 17 Luchtdrukkanonnen Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen vogels ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken. Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en 200 meter van de openbare weg. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen en 7.00 uur. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 10

11 DEEL 2: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 2.1 Algemene bepalingen Artikel 18 Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn gelijk welke activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals gelijk welke voorwerpen plaatsen, wegwerpen, gooien of voorstuwen, behoudens machtiging van de bevoegde overheid. Deze bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend; De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen, of laten wegnemen op kosten van de overtreder, waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op de begane grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de plaatsing niet voldoet aan de voorschriften. 2.2 Samenscholingen, betogingen, optochten en manifestaties op de openbare weg Artikel 19 Samenscholingen, betogingen, optochten en manifestaties op de openbare weg De organisatie van samenscholingen, betogingen, optochten en manifestaties op de openbare weg is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 90 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. Een afwijking kan worden toegestaan door de burgemeester mits gemotiveerde aanvraag. Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 2.3 Evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten en openbare vergaderingen op openbaar domein Artikel 20 De organisatie van evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten en openbare vergaderingen op openbaar domein is onderworpen aan een toestemming van de burgemeester. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 90 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. Een afwijking kan worden toegestaan door de burgemeester mits gemotiveerde aanvraag. Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 11

12 politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. 2.4 Openbare vergaderingen in een afgesloten plaats Artikel 21 De organisatie van openbare vergaderingen in een afgesloten plaats is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. 2.5 Hinderlijke en/of gevaarlijke activiteiten Artikel 22 Werkzaamheden Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. Het plaatsen van containers, stellingen of werfmateriaal op de openbare ruimte is enkel toegestaan mits voorafgaande vergunning van de burgemeester. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. Artikel 23 Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein Werkzaamheden die de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren door stof of afval mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn. De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken. Artikel 24 Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester is het verboden op het openbaar en privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 12

13 Artikel 25 Verstoring Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren. Artikel 25 bis 4 Alcoholgebruik in de openbare ruimte Het is verboden om tussen uur alcoholhoudende dranken in de openbare ruimte, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavige tekst. Een uitzondering op de voorgaande artikelen kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare ruimte voorafgaandelijk werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare ruimte. Artikel 26 Afsluitingen Het is verboden afsluitingen, van welk materialen dan ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen. Artikel 27 Graffiti Het is verboden eigendommen en straatmeubilair te vernielen of met graffiti te bespuiten. Artikel 28 Bouwvallige onroerende goederen Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen. Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. Artikel 29 5 Drukwerken Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden flyers en strooibriefjes uit te delen of te verspreiden. Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften, drukwerk i.v.m. verkiezingen, politiek en van filosofische inslag. Onverminderd de toepassing van de boete, moet degene die deze bepaling overtreedt de flyers en strooibriefjes opruimen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder. De uitdeler of verkoper van deze drukwerken moet drager zijn van deze machtiging of van een kopie en ze op elk verzoek van leden van de openbare macht vertonen. Artikel 30 6 Beschadiging/vernieling roerende en onroerende goederen Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek is het verboden andermans roerende en onroerende 4 Artikel 25bis ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Artikel 29 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Artikel 30 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 13

14 eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Dit artikel is niet van toepassing voor de beschadiging van voertuigen. 2.6 Wegwerpen, plaatsen of achterlaten van voorwerpen Artikel 31 Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen of in tuinen en besloten erven te werpen. Artikel 32 Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. 2.7 Bomen en beplantingen Artikel 33 De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan: - over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond; - over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 meter boven de grond; - de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; - de verkeerstekens bedekt; - enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden. Omwille van veiligheidsredenen kan de politie andere afmetingen opleggen. De voorgeschreven werken moeten binnen de gestelde termijn na de betekening verricht worden. Indien de werken niet uitgevoerd worden, zal de gemeente deze werken verrichten op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij. Artikel 34 Bomen Het is verboden kwaadwillig één of meerdere bomen om te hakken of zodanig te snijden, te verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt. 2.8 Private ingebruikneming van de openbare ruimte Artikel 35 Terrassen en koopwaren in de openbare ruimte uitstallen Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit te stallen. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 14

15 De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. Groenten en fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren opgestapeld mogen liggen. De wanden van terrassen mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand tussen het terras en de rijweg of vaste obstakels moet minstens 1 meter bedragen. 2.9 Gebruik van gevels van gebouwen Artikel 36 Huisnummers Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden. Artikel 37 Aanduidingen van openbaar nut De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid Artikel 38 Geluidssignalen Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te bootsen. Artikel 39 Bedrieglijke oproepen Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden. Artikel 40 Toegang tot onbezette gebouwen De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhinderen Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou Artikel 41 7 Openbare weg en voetpaden Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het voet- of fietspad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken 7 Artikel 41 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 15

16 voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan Dieren Artikel 43 Algemeen Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren, verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen op alle openbare wegen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. Bovendien zijn zij gehouden op het gedeelte van de afsluiting dat aan de openbare weg paalt op een goed zichtbare plaats, een rechthoekig bord aan te brengen met naam, voornaam, adres en eventueel het telefoonnummer van de eigenaar, bewaarder en/of van diegenen die zich van de dieren bedienen. De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden deze te begeleiden. Artikel 44 Honden Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Deze laatste verplichting geldt niet voor honden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden of voor politiehonden. Elke houder van een hond dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat erf, naar een openbare plaats of naar een openbare weg. Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden (o.a. American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire bull-terrier), Pitbull Terrier, Fila Braziliero, Tosa Inu, Akita Inu, Dogo Argentino, Bull Terrier, Mastiff, Rhodesian Ridgeback, Dog de Bordeaux, Band Dog, Rottweiler) moeten gemuilkorfd worden door de begeleider, zodra ze op de openbare weg of op openbare plaatsen komen. Dit geldt niet voor honden van politiediensten en erkende bewakingsfirma s. De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en zwembaden. Dit met uitzondering van visueel gehandicapten of mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsfirma s met hun honden alsook personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden en die daartoe een attest kunnen voorleggen. Het is verboden zich met een hond zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 16

17 Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 17

18 DEEL 3: OPENBARE REINHEID 3.1 Hondenpoep en plas Artikel 45 De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier zich op de openbare weg of op aanpalende terreinen, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien de hond zich toch op deze plaatsen ontlast, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, in welk geval de overtreding niet sanctioneerbaar is. De eigenaar of begeleider van een hond die zich in de openbare ruimte bevindt, is verplicht het plassen van het dier te laten plaatsvinden in een goot of greppel van de openbare weg. Dit artikel is niet van toepassing op honden die blinden en gehandicapten begeleiden. 3.2 Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen en spugen Artikel 46 Het is verboden op de openbare ruimte of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren of uitwerpselen achter te laten, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Het is verboden te spugen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats. De hiertoe ingerichte plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden. 3.3 Onderhoud van bermen en voetpaden Artikel 47 Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad voor zijn eigendom of woonst. Langs onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, en zo Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 18

19 verder, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. De afvoergoot moet schoon gehouden worden zowel van onkruid als van stof en vuil. Dat mag echter niet in de afvoerroosters geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op het eigendom van een ander te verzamelen. Onder aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privé domein en de openbare weg, aangelegd in gelijk welk materiaal, uitgezonderd aarde. 3.4 Vervuilen van de openbare weg Artikel 48 Netheid van de openbare ruimte Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen terrein of op eender welke andere openbare of private plaats iets te plaatsen, achter te laten of te gooien dat schade kan berokkenen aan de openbare reinheid. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. Artikel 48 bis 8 Onbebouwde terreinen De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare ruimte noch de openbare veiligheid bedreigt. Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op braakgronden neer te leggen of te bewaren. Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders. Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. Artikel 49 Huishoudelijk afval Huisvuil mag niet in een publieke vuilnisbak worden gedeponeerd. Gewoon huisvuil mag slechts na uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het gewoon huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. Het huisvuil moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die 8 Artikel 48 bis ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 19

20 afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun huisvuil neerzetten op de dichtsbij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. De inwoners die het huisvuil buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. Artikel 50 Sluikstoken Onverminderd de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet is de vernietiging door verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook verboden. Er wordt uitzondering gemaakt voor droog hout en alle afval van verdroogde bladeren en planten. Deze verbranding moet overdag gebeuren en onder bestendige bewaking van een volwassen persoon. Artikel 50bis 9 Geurhinder Het is verboden reuk, roet, stof of geuren voort te brengen die de buurt kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen. Artikel 51 Voertuigen Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, onderhoud- of andere werken aan uit te voeren. Ongeacht de voorschriften van de wegcode en van de lokale reglementering op het stilstaan en parkeren van voertuigen, mogen het wassen en het reinigen slechts gebeuren vóór het gebouw, waar de eigenaar van het voertuig woont, of vóór zijn eigen garage. Het is verboden daartoe sproeislangen te gebruiken of water te gieten, zo anderen hierdoor gehinderd worden. De openbare weg mag door het wassen of reinigen niet bevuild worden. Alle overblijfselen en ingrediënten, voortspruitende uit het wassen of reinigen, zoals modder, aarde, vet, zeep ofzeeppoederen onderhoudsproducten, moeten zorgvuldig verzameld en van de openbare weg weggenomen worden. Hij die materiaal, bouwstoffen, brandstoffen of andere voorwerpen zal laden of ontladen is verplicht de openbare weg, voetpad en goot te reinigen, onmiddellijk na de lading of ontlading, en alle resten weg te ruimen. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen alle bouwmaterialen opgeruimd te worden. Bij het uitvoeren van allerhande bouwwerken is het iedereen verboden cement, mortel of andere bouwmaterialen op de weg of op het voetpad langs de weg of op enig ander deel van het openbaar domein klaar te maken of achter te laten. 3.5 Autowrakken Artikel 52 Het is verboden uit het verkeer genomen voertuigen of gedeelten ervan te laten staan, zelfs op privé-eigendommen, indien deze zichtbaar zijn van de openbare weg. Dit verbod geldt niet voor de eigenaars of gebruikers van gronden die daarvoor de nodige vergunning kregen. 9 Artikel 50bis ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 20

21 Naast de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op risico en kosten van de overtreder. 3.6 Consumeren van eetwaren en/ of dranken Artikel 53 De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten van eetwaren of dranken, die zich lenen voor onmiddellijke consumptie, gelegen op of palend aan de openbare weg, zoals frituren, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of dranken,... zijn verplicht in de onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, korven of andere geschikte recipiënten te plaatsen van voldoende grootte en in voldoende aantal voor het deponeren van wegwerpartikelen en eetresten, waartoe hun handelsactiviteit kan aanleiding geven. Zij moeten die korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld ledigen en de inhoud ervan opbergen. Zij zijn er tevens toe gehouden de openbare plaats binnen tien meter rondom het verkooppunt net te houden, door er de achtergelaten artikelen en resten weg te nemen en op te bergen en de plaats ten minste dagelijks met water- en zonodig met detergenten te reinigen zodat er geen sporen van dranken of eetwaren aan de oppervlakte achterblijven. Zij moeten er tevens zorg voor dragen, dat hun activiteit noch reuk, noch rook verspreidt, die de voorbijgangers of de bewoners van de buurt kunnen hinderen. De bovenvermelde voorschriften doen geen afbreuk aan de voorwaarden, gesteld in de daartoe aan hen verleende vergunning. Uitbaters, houders van de vereiste vergunning voor het aanbieden van koopwaren op de openbare weg, worden ertoe gehouden bij het opruimen van de plaats en alvorens die te verlaten, hun standplaatsen en omgeving grondig te ontdoen van alle sporen, die hun activiteit zou nalaten. 3.7 Aanplakkingen Artikel 54 Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd. Tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voorzover de eigenaar in voorkomend geval ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk in orde brengen. Artikel 55 Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar te maken. Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 21

22 DEEL 4 SANCTIES 4.1 Administratieve sancties Artikel Inbreuken op artikelen van onderhavig reglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete bedraagt minimum 60 euro en overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van Gemengde inbreuken Artikel Volgende artikelen van onderhavig reglement betreffen gemengde inbreuken die evenals zijn opgenomen in het Strafwetboek: art. 1 tweede lid, art. 26, art. 27, art. 30 en art. 34. Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op de artikelen vermeld in het eerste lid, strafbaar met administratieve sancties zoals bepaald in artikel 56 en artikel Minderjarigen Artikel Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd van maximaal 125 conform de procedure in artikel 119 bis, 12, 2 e tot en met 6 e lid van de Nieuwe Gemeentewet. 4.4 Inwerkingtreding Artikel 59 Dit reglement op de administratieve sancties treedt in werking vanaf 1 januari Artikel 60 Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. 10 Artikel 56 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Artikel 57 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Artikel 58 gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 22

23 VU: Lieve Vanlinthout, Burgemeester, Pastorijstraat Sint- Pieters-Leeuw DEEL 5 OPHEFFINGSBEPALINGEN Artikel 61 Vanaf de datum van de inwerkingtreding van onderhavig reglement worden de hierna vermelde artikelen van het algemeen politiereglement van 14 januari 1988 opgeheven: art. 2, 3, 10, 11, 13, 21, 23, 27, 28, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51-55, 61-63, 65, 67, 80, e lid, , , , 160, , 237 (a,c,j,k), e lid, 243, bis, 269, 270, 274, 279, en art. 9 van het reglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval. Nuttige contactgegevens Lokale Politie Sint-Pieters-Leeuw Generaal Lemansstraat Sint-Pieters-Leeuw Tel: 02/ Fax: 02/ Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat Sint-Pieters-Leeuw Tel: 02/ Reglement gemeentelijke administratieve sancties (versie 27 augustus 2012) 23

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST Gemeente Neerpelt Kerkstraat 7 3910 Neerpelt GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST 1. OPENBARE RUST 1.1. Algemene bepalingen 1.1.1. Geluidsoverlast Is verboden, om het

Nadere informatie

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties MODELREGLEMENT Gemeentelijke Administratieve Sancties Inhoudstafel 0 ALGEMENE BEPALINGEN 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Geluidsoverlast 1.1.2 Niet-hinderlijk geluid 1.2 Specifieke bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw en op iedereen die zich

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GEMEENTELIJKE SANCTIES ADMINISTRATIEVE SANCTIES gemeente MAASMECHELEN Inhoudstafel Art. INLEIDING

Nadere informatie

Algemeen politiereglement

Algemeen politiereglement REGLEMENT Algemeen politiereglement INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Afdeling 2: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk geluid Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. OPENBARE

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven:

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 juni 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG o POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 20.12.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen?

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Politiereglementen Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Een gemeente kan enkel reglementen en verordeningen goedkeuren die niet in strijd zijn met de wetten, decreten, de ordonnanties, de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met :

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Gemeentelijke Administratieve Sancties Voorwoord 1 juni 2009 Geachte

Nadere informatie

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN 2 VOORWOORD Beste Leeuwenaar, Ook u wenst een aangename buurt

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

WAT IS UIT DE STRAFWET GEHAALD SINDS 1 APRIL 2005? 1 Eén belangrijke wijziging sinds 1 april 2005 is de depenalisering van Titel X van het Strafwetboek en de Besluitwet van 1945. Wat betekent dit? Het

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST 0 ALGEMENE BEPALINGEN 0.1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 0.2 Iedereen moet de bevelen van de burgemeester,

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INHOUDSTAFEL INLEIDING Artikel DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied 1 Begrippen 2 DEEL 2: OPENBARE RUST Afdeling 2.1:

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1. ALGEMEEN DEEL. TITEL I : ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 1 Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1: Toepassingsgebied....

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de inname van

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005 Aanwezig:, Burgemeester wnd.- Voorzitter; Rosa Van Espen, Paul Dams, Vital Mergaerts en Marie-Louise Maes, Schepenen; Jan Baptist Verschoren, Vital Van Dessel, Luc Iwens, Koen De Vadder, René Aertgeerts,

Nadere informatie

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 -

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 - GAS * -reglement Schelde-Leie * GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie (De Pinte, Gavere,

Nadere informatie

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006 Agendanr. : 6 Voorstelnr. : 2007-003 Onderwerp : Aanpassing van artikelen 2.4.18 ( Verontreiniging door honden ), 4.4.2 ( Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames ), 2.1.5.1 ( Voorwerpen of stoffen,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit (in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden gewijzigd). 1 Hoofdstuk 1 : Definities Artikel 1 a) uithangbord

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 117,118, 119 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST

Inhoudstafel. DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST Inhoudstafel DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Toepassingsgebied Art. 2: Begrippen DEEL II: OPENBARE RUST Afdeling 2.1: Algemene bepalingen Art. 3: Geluidsoverlast Art. 4: Niet-hinderlijk geluid Afdeling

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. AFDELING 0: DEFINITIES... 2 AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 AFDELING 2: GAS-INBREUKEN...

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006,

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE 1 Wat is GAS? GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. De gemeente wil hiermee een antwoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE TOEPASSING VAN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DATUM BESLISSING: 29 oktober 2015

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid ~. J'~- \i ~ - )~x- =~~= Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Meikensbos, gelegen

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos - ~. =,- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare en privébossen opgenomen in het boscomplex

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Hoofdstuk 1 : Openbare reinheid en milieu Afdeling 1: Zuiverheid van de openbare weg Achterlaten van

Nadere informatie