MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties"

Transcriptie

1 MODELREGLEMENT Gemeentelijke Administratieve Sancties Inhoudstafel 0 ALGEMENE BEPALINGEN 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen Geluidsoverlast Niet-hinderlijk geluid 1.2 Specifieke bepalingen Laden en lossen Muziek Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen Voertuigen Voertuigen met luidsprekers Hulpmiddelen Grasmaaiers Toestellen voor recreatief gebruik Wapens Vuurwerk Luchtdrukkanonnen Dieren Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 2 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 2.1 Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties Vergaderingen in de open lucht Andere openbare vergaderingen Vermommingen Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid Confetti en dergelijke Wildplassen 2.2 Invloed van werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten Werkzaamheden Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang Skateboards Verstoring 2.3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte 2.4 Gebruik van gevels van gebouwen

2 2.4.1 Huisnummers Aanduidingen van openbaar nut 2.5 Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid Geluidssignalen Bedrieglijke oproepen Toegang tot onbezette gebouwen 2.6 Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vrieskou Openbare weg en voetpaden Kanalen, waterbekkens en waterlopen 2.7 Verhuizingen 3 DIVERSE BEPALINGEN 4 SANCTIES 5 OPHEFFINGSBEPALING

3 0 ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe Gemeentewet, naleven. Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen Geluidsoverlast Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. : Naast de specifieke beperkingen van de verschillende vormen van geluidsoverlast die in de volgende artikelen staan, is dit een algemene bepaling die bij elke vorm van geluidsoverlast op gelijk welk ogenblik gebruikt kan worden Niet-hinderlijk geluid Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: - werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; - van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; - van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; - van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 1.2 Specifieke bepalingen Laden en lossen Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de volgende principes: 1 de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst worden zonder ze te werpen; 2 als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.

4 1.2.2 Muziek Behoudens machtiging van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik van al dan niet elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers verboden. Het gebruik van niet-elektronisch versterkte muziek in een openbare of private inrichting is onderworpen aan het KB van 24 februari 1977, uitgezonderd wat betreft het maximum geluidsniveau van 90 db (A) voor een openbare plaats. Het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen voorziet in de reglementering voor elektronisch versterkte muziek Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen(groene zone, parken en andere) in de open lucht radio s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 75 db(a) (L AFMAX ) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen In afwijking van is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel Het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen voorziet in de reglementering voor elektronisch versterkte muziek Voertuigen Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is Voertuigen met luidsprekers Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 db(a) (L AFMAX ), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden..

5 1.2.6 Hulpmiddelen Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester in voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 20 uur. Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 db(a) (L AFMAX ), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden. Zie artikel 43 van het KB van 15 maart 1968, houdende vaststelling van het technisch reglement op de auto s, en artikel 33 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg Grasmaaiers Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen* aangedreven door ontploffings- en/of* elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden/ toegestaan tussen 10 en 12 uur**. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. : * voor dit artikel zijn meerdere varianten mogelijk: - ofwel wordt het gebruik van ontploffingsmotoren en elektrische motoren verboden, ofwel de ontploffingsmotoren alleen. Elektrische motoren produceren gewoonlijk minder lawaai. - ofwel worden alle machines, zoals hakselaars, bosmaaiers enz..nominatim opgenomen, ofwel wordt de formulering machines die aangedreven worden door motoren gebruikt. ** door de gemeenteraad te bepalen Toestellen voor recreatief gebruik Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen.* Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn. * afstand en doelgebied(bv. naast woongebied ook natuurgebied, natuurreservaat) door de gemeenteraad te bepalen.

6 1.2.9 Wapens Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren. Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op officieel vergunde schietterreinen. Zie ook de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht, het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning van 6 februari 1991 en latere wijzigingen en de wapenwet van 3 januari 1933 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet Vuurwerk Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. : het persoonlijk bezit van vuurwerk wordt geregeld door art.265 tot 268 van het KB van 23 september 1958 en latere wijzigingen. De gemeenteraad kan ook uitzonderingen (bv. Nieuwjaar) opnemen in dit artikel Luchtdrukkanonnen - Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen vogels ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken. - Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200* meter van een woongebied zoals bepaald in gewestplannen en/of* andere plannen van aanleg of RUP s en/of* op een afstand van meer dan 100* meter van een woning en/of op een afstand van meer dan 200* meter van een openbare weg. - Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19* en 9*uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. - De machtiging kan maximaal voor een duur van * weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag. - Het kanon mag niet meer dan zes* knallen per uur produceren. - De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2.

7 * De gemeenteraad bepaalt de afstand tot woongebied en/of andere gebieden(bv. natuurgebied), het begin- en einduur, en de duur van de periode waarin het onafgebroken gebruikt mag worden Dieren Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn - Het is de uitbater van een drankslijterij verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden. - De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel Als de inrichting verzegeld werd, zijn de bepalingen van artikel 283 tot 288 van het Strafwetboek van toepassing. 2 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 2.1 Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties Vergaderingen in de open lucht De organisatie van manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens * kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen. : *de termijn van kennisgeving moet redelijk en zo kort mogelijk zijn Andere openbare vergaderingen De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden Vermommingen* Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op de straten of op de openbare plaatsen, behoudens toestemming van de burgemeester. De toepassing van dit artikel wordt opgeschort: - op de openbare weg op de maandag en dinsdag voor Aswoensdag; - in de zalen tijdens de weekends vanaf de zondag voor Aswoensdag tot en met de zondag voor halfvasten; - in het kader van de halloweenfeesten.

8 Met uitzondering van de carnavalsperiode is het verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid* Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester is het verboden op het openbaar en privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstman. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin. : *de voorgaande artikelen kunnen niet samen worden opgenomen: het art. onder is ruimer dan dat vermeld onder Het artikel betreffende de vermommingen is gebaseerd op bepalingen zoals die in bestaande gemeentelijke reglementen zijn opgenomen, en is vooral bedoeld voor carnaval, halloween enz. De afwijkingen gelden slechts als voorbeeld en kunnen uiteraard aan de plaatselijke omstandigheden aangepast worden. Het artikel is het modelreglement opgesteld dat de administratie Binnenlandse Aangelegenheden opgesteld heeft. Als de gemeente kiest voor de tweede tekst, is de eerste overbodig. De toelichting bij dit modelreglement en bij de begrippen openbaar en privaat domein van de overheid is opgenomen in de begeleidende brief van de Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, en is verzonden aan alle gemeentebesturen. De brief en de tekst van het reglement zijn ook te vinden op de website van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. ( rubriek regelgeving) Confetti en dergelijke Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti en andere materialen bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te bezitten, of spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten. Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is. Het is verboden confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt te werpen of opgeraapte confetti of slingerpapier te werpen. : niet alleen het werpen van confetti en dergelijke kan verboden worden, maar ook het bezit ervan. Variante 1: het is verboden te gebruiken of te bezitten in de hier vermelde straten: Variante 2: het is verboden op het grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de hierna vermelde straten, waar het gebruik van is toegestaan tijdens carnavalsoptochten en.. De gemeenteraad kan de toegestane of verboden producten uitbreiden of beperken.

9 2.1.6 Wildplassen Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden. 2.2 Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten Werkzaamheden Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is. : Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven. Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn. De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang. Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken. Op iedere bouwplaats in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden die langer dan 90 kalenderdagen (inclusief bouwverlof) bestaat en die grenst aan of uitzicht heeft op het openbaar domein, moet de verantwoordelijke van de bouwplaats de volledige afsluiting voorzien van een speciaal zeil/banner/spandoek. Op dat zeil/banner/spandoek moet een tekening aangebracht te worden die aangepast is aan de omgeving van de bouwplaats (historisch gebouw, groene omgeving, voormalige stadsomwalling..). Het materiaal van het zeil/banner/spandoek en het ontwerp van de tekening moeten goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.* : *Het gedeelte over het aanbrengen van een zeil is facultatief en kan aangepast worden aan de plaatselijke omstandigheden Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen. : Zie ook artikel 7.3 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

10 2.2.4 Skateboards Het gebruik van skateboards is allen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. De bevoegde overheid kan het gebruik echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. : het gebruik van rolschaatsen en steps is geregeld in het verkeersreglement, en kan hier dus niet aan toegevoegd worden. Variante 1: het gebruik van skateboards is niet toegestaan, behalve op hierna vermelde plaatsen: Variante 2: het gebruik van.. is toegelaten, behalve op de hierna vermelde plaatsen: Verstoring Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren. 2.3 Private ingebruikneming van de openbare ruimte Terrassen en koopwaren in de openbare ruimte uitstallen Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit te stallen. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. Groenten en fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren opgestapeld mogen liggen. 2.4 Gebruik van gevels van gebouwen Huisnummers Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden Aanduidingen van openbaar nut De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht. 2.5 Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid Geluidssignalen Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te bootsen.

11 2.5.2 Bedrieglijke oproepen Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden Toegang tot onbezette gebouwen De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhinderen. 2.6 Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou Openbare weg en voetpaden Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven Kanalen, waterbekkens en waterlopen Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan. : De brandweer is meestal het best geplaatst om het technische advies te verlenen. 2.7 Verhuizingen Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester. 3 Diverse bepalingen 3.1 Iedereen moet de straten of doorgangen reinigen zoals opgelegd in het besluit van., artikel : Deze bepaling kan worden ingevoerd in gemeenten waar dergelijke verplichting aan de inwoners is opgelegd. 3.2 Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 3.3 Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. 3.4 Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of op welke manier dan ook schade veroorzaken.

12 3.5 Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden. 3.6 Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. 3.7 Iedereen die een hond begeleidt moet in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep. 3.8 Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen afsluitingen of in tuinen en besloten erven te werpen. 3.9 Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek is het verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar te maken Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners verstoord kan worden.* *Deze bepaling kan alleen opgenomen worden als de algemene bepaling die vermeld is onder punt 1.1.1, niet wordt opgenomen Het is verboden afsluitingen, van welk materialen dan ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen Het is verboden eigendommen en straatmeubilair te vernielen of met graffiti te bespuiten Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voorzover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken onmiddellijk in orde brengen.

13 : Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 4 Sancties* Zolang de gemeenteraad geen sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, heeft aangesteld en voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden de inbreuken op artikelen van deze verordening bestraft met politiestraffen. Voorzover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden vanaf de aanstelling van de sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, inbreuken op bepaalde artikelen van deze verordening bestraft met administratieve sancties.** Inbreuken op artikelen worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, 9 tot en met 12. Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure in artikel 119 bis, 12, 2 e tot en met 6 e lid. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250. Inbreuken op artikelen worden bestraft met de schorsing of intrekking van de vergunning waarvan sprake in artikel van het raadsbesluit van, opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Inbreuken op overige artikelen worden bestraft met politiestraffen. : *De gemeenteraad beslist voor welke overtredingen ze in administratieve sancties voorziet en voor welke in politiestraffen. De bemiddelingsprocedure die verplicht is voor minderjarigen boven de 16 jaar, kan voor sommige overtredingen ook gelden voor meerderjarigen. De gemeenteraad beslist of en voor welke overtredingen de bemiddelingsprocedure gevoerd moet worden, overeenkomstig het gewijzigde artikel 119 ter. ** De gemeenteraad moet eerst de sanctionerende ambtenaar aanstellen, zoals bepaald door artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet om administratieve sancties te kunnen invoeren. 5 Opheffingsbepaling Alle artikelen van eerdere politieverordeningen zijn opgeheven behalve de hierna volgende:

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST Gemeente Neerpelt Kerkstraat 7 3910 Neerpelt GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST 1. OPENBARE RUST 1.1. Algemene bepalingen 1.1.1. Geluidsoverlast Is verboden, om het

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven:

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 juni 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Algemeen politiereglement

Algemeen politiereglement REGLEMENT Algemeen politiereglement INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Afdeling 2: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk geluid Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. OPENBARE

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG o POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen?

Politiereglementen. Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Politiereglementen Wat kan een gemeentelijk politiereglement regelen? Een gemeente kan enkel reglementen en verordeningen goedkeuren die niet in strijd zijn met de wetten, decreten, de ordonnanties, de

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 20.12.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven

GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven GAS als Gemeentelijke Administratieve Sancties of Goed en Aangenaam Samenleven CD&V Fractie Torhout December 2013 Opgesteld door Pieter Billiet Inhoudstafel 1. GAS definitie 2. GAS historiek 3. GAS hervormingen

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

WAT IS UIT DE STRAFWET GEHAALD SINDS 1 APRIL 2005? 1 Eén belangrijke wijziging sinds 1 april 2005 is de depenalisering van Titel X van het Strafwetboek en de Besluitwet van 1945. Wat betekent dit? Het

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Reglement gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) van Sint-Pieters-Leeuw Voor een aangename, propere en veilige buurt Inleiding 1. Waarom is een reglement gemeentelijke administratieve sanctie

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST

ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST ALGEMENE POLITIEVERORDENING TER VOORKOMING VAN OVERLAST 0 ALGEMENE BEPALINGEN 0.1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 0.2 Iedereen moet de bevelen van de burgemeester,

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met :

Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Spelregels van de politiezone kanton Borgloon voor een aangename, propere en veilige buurt. Overlastfenomenen sanctioneerbaar met : Gemeentelijke Administratieve Sancties Voorwoord 1 juni 2009 Geachte

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. gemeente MAASMECHELEN OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GEMEENTELIJKE SANCTIES ADMINISTRATIEVE SANCTIES gemeente MAASMECHELEN Inhoudstafel Art. INLEIDING

Nadere informatie

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES PZ KANTON BORGLOON OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DEEL 1. ALGEMEEN DEEL. TITEL I : ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 26.04.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw en op iedereen die zich

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad zitting van 20 december 2010 aanwezig: Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter; Ilse Wevers, Peter Schreurs, Tonnie Claessens, Jean Bomans en Frans Heijlen,

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.

Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 1 Reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1: Toepassingsgebied....

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Spelregels van de politiezone

Spelregels van de politiezone Spelregels van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt Politiereglement betreffende de openbare rust de openbare veiligheid de openbare gezondheid

Nadere informatie

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties INHOUD GAS 1. ADMINISTRATIEVE INBREUKEN HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST Afdeling 1: Algemene bepalingen 1.1 Geluidsoverlast 1.2 Niet-hinderlijk

Nadere informatie

Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be. Rudi Paesen,DirkMardaçiô į'

Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be. Rudi Paesen,DirkMardaçiô į' Gemeente ļ Kapelstraat 1 T089810100 vvww.opglabbeek.be Opglabbeek 3660 Opglabbeek F 089 85 S! 7 7 9 info@opgiabbeek.be Opglabbeek boeiend uan nature UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare

Nadere informatie

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES OVERLASTFENOMENEN SANCTIONEERBAAR MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INHOUDSTAFEL INLEIDING Artikel DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied 1 Begrippen 2 DEEL 2: OPENBARE RUST Afdeling 2.1:

Nadere informatie

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 -

GAS * -reglement. Schelde-Leie. - Editie november 2010 - GAS * -reglement Schelde-Leie * GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie (De Pinte, Gavere,

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 26.05.2015 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2: INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 2.1 GELUIDSOVERLAST

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

Politieverordening carnavalstoeten DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 162 van de Gecoördineerde Grondwet;

Politieverordening carnavalstoeten DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 162 van de Gecoördineerde Grondwet; 2009-11-26 Politieverordening carnavalstoeten DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 162 van de Gecoördineerde Grondwet; Gelet op de art. 119, 119bis en 135 paragraaf 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op artikel

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast

Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast Goedgekeurd door de gemeenteraad van Hasselt op Goedgekeurd door de gemeenteraad van

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 Hoofdstuk 1. Definities

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER

ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER ZITTING VAN 24 APRIL 2012 ROM31-120424R-01 AANPASSING REGLEMENT GELUIDSHINDER DE GEMEENTERAAD Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet van

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 1 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005 Aanwezig:, Burgemeester wnd.- Voorzitter; Rosa Van Espen, Paul Dams, Vital Mergaerts en Marie-Louise Maes, Schepenen; Jan Baptist Verschoren, Vital Van Dessel, Luc Iwens, Koen De Vadder, René Aertgeerts,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit

Stedenbouwkundige verordening op publiciteit (in toepassing van Hoofdstuk III artikel 55 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening zoals tot heden gewijzigd). 1 Hoofdstuk 1 : Definities Artikel 1 a) uithangbord

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006,

Nadere informatie

Toelichting bij specifieke artikelen uit het modelreglement

Toelichting bij specifieke artikelen uit het modelreglement Bijlage bij thema Hinder Gemeenten TOELICHTING BIJ HET MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Algemene toelichting Lawaai vormt één van de grootste plagen

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP Stuk 92 (1977-1978) - Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1977-1978 1 MAART 1978 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer K. Poma - tot het verbieden van tekens die storend zijn voor

Nadere informatie

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties

Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties Politiezone Voorkempen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 117,118, 119 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet Politieverordening op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006, 16 december

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. AFDELING 0: DEFINITIES... 2 AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 AFDELING 2: GAS-INBREUKEN...

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN... 1

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN... 1 DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN... 1 Artikel 1: voorafgaand... 1 HOOFDSTUK 1: OPENBARE RUST... 1 1.Algemene bepalingen... 1 Artikel 2: geluidsoverlast... 1 Artikel 3: niet-hinderlijk geluid... 1 2. Specifieke

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Een aantal kleine misdrijven, die te maken hebben met overlast, zijn door de regering uit het strafwetboek gehaald en worden niet meer strafrechterlijk

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie